Skip to main content

Full text of "Disputationes theologicæ in primam tertiam partem D. Thomæ. ... Auctore R.P. Roderico de Arriaga è Soc. Iesu Lucroniensi Hispano, ... Tomus primus octauus .."

See other formats


\ ϋ'φζθά Οοο§Ιε 
/ 

I 015ΡνΤΑΤΙΟΝΕ5 

ΤΗΕΟΙ,ΟΟΙΟ^Ε 

I Ν 

ΡΚΙΜΑΜ ΡΑΚΤΕΜ 

ο. τ Η ο Μ νΕ. .· >- \ , · · · . · · · · : .3^ Μ =0 Ν 
I Χ Ε Κ. ΧΙΟ 1 ί τ 
■ .'Τ ' ϋ Ο Μ Α Ν Ο Κ V Μ 

I Μ Ρ Ε Κ. Α Τ Ο Κ Ι 

Ανθν8ΤΙ85ΙΜΟ. !' 
άΙ>ιΐ5 » 4 άαοοίϋάηι 02είίΐΓϋ3.ιι$ 

Ρίΰεαϋΰ^α νΪΓϋυείΒϋδ ρηιηίΐ^υ^,ΐΐ 03η^ 
ραΙοΓαπι αοςίαιτιαεϊοηε , α 1?οηοη«η (ίςηί(ΐα€ 

• 5 ΐ€ΐη4"^ Βιΐ5 ΐηαίΐο;ίΐη3ίδ ΛοΓηοηίΙίΐηι νιατΛ , ΐΏαΙε(>- 
πΐΰΛΤΐιςοΙο^ίά , ϋΐϋ ^ςιΐίΐιη-Χΐϋηι χο^υί- 

€Γ§0, ΐΝνίαΤΙδδΙΜΕ ΡΕΚϋΙίίΑΝΟΕ 

Τειιτ/Χ. , ιηοίΐ ^εςιαπίίρ νοηίοηε Λμ^1^3,'', 
<:|υ€ΐη νε ρΓ2|£ί6αΕ€ΐη ίοιτιροΓ ςοΐαϊε αηιιηιΐδ. 
Εε νοΓοΓώ) οαίοδ ηοιπίπο ααοΐαάιΐδ ρΓΟίϋι^ε 
ΤΗΰοΙο^ία , (^ιιΐιη ίΐιΒ ϋΐίιΐδ , ςιιί νε ΡΗΙοίο- 
ρΗϊα-ίιηεεϋΒοΓοίο οοηιρΛΓαϊίΙο, &Ηααο1 ϊη- 
^Γ^εαπι οιηηίΒιΐ5 οχεϊείίΓε ^ΙοΓΪαΓεειιτ , ίοΐαχ 
ςίϊεάε ? Οιΐ αιιεοιη ΐϊΐΣΐίοΓΪ εϊεϋΐο ΤοίΏΟδ Ηία 

βίο Μ<χΐ6ΓίΐεοΓ€ , ςιΐίίΓη ΤΐΒΐ ΐ€ΐτ€ηϊ άΐΐ- 
ϋχ&η Ιπιροεί] ιηα:1εϊΠιιη€ ροίΙκΙεηεί ; Τ^ί 
ίϊιηιιιη ΙυίΙίεα Ρίοεαεο ίΐιιηιηϊ Οϋ1>εΓ-τ- 
η£Μ:θΓί$ ρίυ:εε& οιηηεδ §1θΓΐοίιίΓιΐΏ£ ^x>Iηρ1ε- 
άιαιεί^ Τιί>ΐ ( 1ϊ(χαε νεί €Χ ίρΠ$ νοοίί>ιΐ5 εαειοα- 
ιΐΕΕί)ιρίο Τε&τιι ηοιηίηο Οοιπη οείαιη νε 
ΤιιΐΝΥΜ ΓΰρΓχίοηείΐηειςΙςΒοΙχιειίΓ^ΝϋνϋΓο 

. . . (^1115 ίηοηπαΓη , β(^^η^^^ Γοίροη(ΐ€Βο, Ηζηά ίιη€ ί ΐη- 
σιιίαη ΡΓοιιϊοΙεηαα ίη Το· & ΡΕκοι- 
ΐί α ν ϋ ι & Τ δ κ τ 1 1 ηοιηεη ςοήοΐίΓΓίΠέ. 
Χ^ϋίϊΐ ίεχ ίεΙίαίίΓιιΏΐδ ΡεΓώπίΐηοΙίδ 'όίηηίΙίΐΒ 
ΜΣΐϊοΓίΒιΐδ ΤϋΪ5 , ΓϊΐηΗϊίριηίδ ςιιαιη ΟεΓ- 

ΡΗϋοίορΙιΐαινε νοΓο αεειη^αιη ί]|αΐ(1ηιιιηα:ιΐ5 
Ταη:ΐιΐ5 ιρίε ρΓοιπικιε , οοαάιο οχ\§\ζ ρΐχ- 
ίςη$. Ιζ1ί£ΐη€ΐηΡΓ3£(1α;£ί1οηΙ>ϋ5 ΤιιίδΗιφίΐ- 
ηΐαταπι Κε§ιΒα5 §Γίΐιιι (%ηιιιιι τεροπο 
€οηΠ(1α:ίΐεϊοηο , & πϋχιηΐϋΐΏ Τα^ ^Ιονιχ 
ρΓ2ειηίΠΐιιη ί/πιΒοΙαιη. Νιι11α5 Γαί ηοηιίηίδ 
ΤεΓαιΐ5 ϊηπεΓ οηιηεδ , εοΓ(|αε (ϋαεΓίιί1ιιηο5 
εχαεϊΕ , ςιιϊ Πη^αΙαΓί νεί ΡΓα<ίεηπ£ε νεΙΡοΓά- 
εαάηίδ νεί Ρίεπαείδ νεί ΙαίΙΪΕΪαε 1αϋ(1εεεϋεΓθδ 
α1εεπα$ ηιίΓηεπϊΙε^εδηοηίϋΐϋεεεΠίεπϋ. Υη- 
(Ιεείιηΐρίδδ ΑΙρΗοώοδ ΟοΛεΙΙα νΊάϊΐ\ Ιοίικ 
ϋϊΐηεη ΤατεϊΐΒ οΒ Μίοατη ίοπιίεϋίΐιηειη , οΙ> 
Ρϊαααιη, οΙ>ΙαίΙίεΐ2ΐπι, οΙ^&ιειιηίΐαίΒιηαιη 
ρετ ςααοίΓί^ΐηεα ίεχ ίηεε^ΓΟδ αηηο5 Κε§ηί 
ιςΙιηίηίίίΓαάοηειη , Μίΐ^ηι εο^ηοπιιηε εΐίΐ- ίΐ]α·, νςώπι ^€ίο1οΤ€Γαο1ΐ3:^ Ηΐ^^α.ι^α|ΐ^ 
ψίοά3ΐίί ΗϊΛοπορ 1ς§ρ£ΐ(. Ατ Αϊ-ΡΐιΟΝδ ν$ 
^κτΑτίδ ΑΟ ιΐΕΐ,ιαιοΐϊΐδ οργιοιι$ δνΡΐι!^ 

ΜΟΏΥΜ. ϋΕϋΙΤνδ , ΝΑΤνΚΑ ΥΕΚΟΟΟΤΙγ 
Βν$> ^V^Ε. ΙΝ ΜΑΧΙΜΟ ΡΚΙΝΟΙΡΕ 0£$Ι0£- 
3^Β.Ι ΡΟ$$νΝΤ , θνΜνΐ,ΑΤΪ$$ΙΜ£ £ΧΟ&τ 

Χ:ςχ,€Γς-) ίο1υ5 ΐαΐΏςηΤα:αυ& αί)εχίιηίΪ5 «μιίιηϊ 
εοΐροΐΐίψιο νίτειίϋΐΒιΐδ, (^αιΙριΐ3 οιηηίΒυδ ιςάτ 
ίίεΒαειιτ αηι<ιΒΐ1Ϊ5, νείαε ογΒϊ$ (^εΐίάχ , άά άς^ 
ί^μϊε Ρ^ί1^^^I:α^ι^δ, Α§ηοιιΐΕ $ζ ΝαιίίίΓΓίΐδίΐη-τ 
ί2ίιο5·,^^ά<\\ί^3 ίΠοΓυηι ΜαϊοΓ άιά ροΓ ςχοςί- 
Ιεηά^ιηρρπεΓίΐε, ηίίι Τ€Γείμ5? ύ\ζ ψίϊ ρΓΪιηιυ 
αοαίαπιαεϋδ εΛριηηΐυΐίη αρρίαυίίι Ηίίραηϊι- 
ΓμηίΙιηρεΓαεοΓ ; ςαηι ϋηίιη ίη ΟαΛεΙΙίε Κο» 
§ηαιη οΒ ιη^ΚΓηιτη ίίιοςείΙΜοΕ ΗεΓοΙΐέα- * 
ϊϋπι , δίίΓΓίιςβίκ» ΟIηη^ε$ νηο ίηιροϋυ , νείας 
Αςαίΐο ηυΒ^ , (ϋίρυΐΐε , ίη νηυτΛΒχζκ^ζ 

ρεή| αηρΐ5 Γςΐίάίΐίηιέ Ηίίραηϊαηι ίκίΓηιηιίίΓααϊΓ. 
Ύζοζο ΒεΓΐηικίο$, ΟΓΰΙοηίοδ, Καιπΐτοδ Τεε- 

« 

€α«9:οδ,ΐηνηιιπιρι?ορα·ο.&Ταχίϋΐη δεΡαττ 
<ϋηαη(^αηι ; ίη ΰυιη ίηςυαήι Ρα:(ϋη<υις1αιη 
8αη3<:εηοΓΐιηη ίΙα^εΙΙυιη,Ηιίρίΐηίχ ΓείΙ<ιιιτ2- 
ΐθί^ίη,(3ίΛάιΖ3Χ.ι$ ρΓΟίϋ^ίϋΐρ ,(:]ΐιαη ίη Ελαο- 
ηυηι ηαπιειαιτι Βιεαι τείεΓεικΙαιη φεΓ3ΐηίΐ& 
εεΓεό ; ιΐΐς αεα1ο$ ίη α1ϋ$ (ϋίρα:ίο5 νηΐ)$ οη!"- 
ης$ ρΓθπια:ιεα$ είΐ ; ίΐΐε Μ2§ηιΐ5 , ιΐΐε Μίΐιοι;^ 
ϊΐΐε Μ^ιιΐίΐιΐδ,, (][αιΜ3.ιΐΓθΓϋΐη ΐϋ^υηιχ ηο- 
ΜίίΙϊιτι'αΓαηινΓΒίαηι χεΓυίαΒιΐδ εχςιιίΠε·,φί 
Οίΐεΐΐαηι ί^ε^οπί ΓοΓ^αηααίΓιηιε δί ίηίΐιίΐό- 
ΙαΙίίΙίεεΓ ςοηηεόΐεηχ , ςυοά ηαηο νΊάοΏ\\ή 
Ιπψετίιιπι Ηίίριηΐαιπι ίΙαΒίΙϊαΐε. Νί Τω 

ίοίει ^^ίυη€»:ηοηιίη£6£ηιιηίΐετο,ίε(ΐ4ηΐ]ύω 
1x^03 ,ΐΏοπϋτι ίϋΟΜίΐίΐΕε ίκανίυοΰίΕε^ ίϋιιιη εχρΓίηιοΓο οΩ:^η^1^^^η1·,ν^ ίιιτς ιτΐΰπεο,ςιιαιη 
ΐ1ΐ€ Κϋχ ΡεΓ (ίίηαηοΐαδ Τεπ:ίυ5 ρΓχΩΐάε Ηίίρα- 
ιάχ ρλζαη , ίρΙεηοΙοΓεηι , ^ΙοΓίαιτι ·, εαπκΙειη 
εχΤεΟ Αδ ΑΚΕ Ρεκοινανοο Τ ε κ.- 
ΤΙ ο (οίαΩΒίροΙϋεεή άάχ3Ζ ΟεηπίχύΆ. £χ 
ςυίιΠΤεΓαοδ εείαιη ρΓΟ&ΓΓενεΙΙειη, εορϊο^ 
Γαιηΐηκίείη ρΓοροίΐεαιη ιΙΙαιηιΗί ιηαεεηαίη 
ί\ιρροώί3ΐα,,ί\οΐλίϊ\αι ίη§Γίΐευ5εαιη γκΙε^Γ 
οιηηίηο (^αηίίυΙΩε, Οεεο Τοιχϊιι$ εί&αε, (^^^ 
εέ» Ιπψζΐΐ} ά§ζίίο$ θΓ€ΐυιε5, οΒ £1εά:οΓε$ ϊε- . 
ρεαη εοΏίΙΐΕΐιπο5 , οί> ιη^εηί] ρΓΟίηραεικϋ- 
ηειη &ί (ΐη^αΙαΓείΏ Ρηκίεηφπι οΒαηαιε, νε 
Μαη^1^ ΐΏίταΒίΙΐι (ΙιεετεεαΓ .Ηοε νε ροάοπ ϊα- 
κ άο Τε άεεη(ίαηιςΓε€ΐ£ΐΐΉΐΐ5, ηοηηε (\ΐΰί 
Ηαεαί^αε ϊη Τε νΐ(ϋιηυ5 , ρεεΓααςΙεΓε ιηεπ- 
εό ροεεπιηε? δεοί ηΐηιίαπι ηιε εΓαχίε ρεοοαΐ 
νά ίρίε Τιιΐ ηοιηΐηί$ ηύηιοηκ. Α(Ι ηιεαιη 
Γε€ΐεο1ίΒε11ιιιη.ΟΐΗ ίεεπιηι,ςιιζίο, ϋΐε ίηίεηι- 
Ιίίϋύιαη Όά ^τοώάοΛχήτη ϊη Ηοιηίπε$ , 
βη^ιιΐιτεηι ϊη εΐεάχ» ΡΓχςΙείϋπίΐεϊοπεηι όε,- 
ς1<υ:αη$ ιηεϋοΓί εΐεαίο ροεεταε ο^εεη, ς|ϋαρα 
. ·ΓιΙ>ι,()αεΐΏθειΐ5 «6 νεαο Μάρτιε ^ εοεο- 

ηί»δ 

« 

Οίςίΐίζθοί Οοο^Ιε €ΰΐα& ρταώάεηήΛ 3Δ αρκχιη *Κ.όίη^ αΐΰ- 
χίε ΙιηρςΓί] , νε νηϊαιιιη Τ€ εαηεο ιίιυηεή 
'ίίιβιάαιεαη, νηίοε Κ€φυΒ1ιαε 1χ>ηοηα:€ί^ 
·ίαήαιη> νηκτ (ιϋηηίΐηίίε & Ογ1>ι ΟΗή- 

<)αιηρΓ£(ΜΗη«»:αιη, οΐίΐτίίΐιιηο ^^^1ηοηίι^«ι- 
ι:ΐε? Ουϊδ ςηίιη ηοη ΓΰαατςαειίΓ ΐΏοηυπι ι1- 

οιηηία (ϋφοη€ηκηι, (ΙαιΏ ί^ςΓαΕΪβϊιηίε ίΐο 
βΙοηοίϋδίιπίΕ ιηοιηοπίε Ραποηκιτι Τιιαιη 

ΡΕίΙϋΙΝΑΝϋνΛΙ 5 Ε Ο ΥΝ ϋ ΥΜ , ςΟΠΟ-' 

ηυίδ ιηοΑίδ , π1ο1^ίι^^$ 1αΒο^^1^ϋΓ(^α^ ΐηεΰ- 
Π115 ΐεα (ίοΒίΙίεαεαηι, γε ΠΣίειίΓίΐΙίεοΓ €αιη ρπ- 
ό^να ίηοπ (ΙεΒϋΐΠβ Μοίϋα οαπι ΛϋροΓ€ ίκ- 
ίΙ«ιεϊ ίιηε; ίΐίαιη, ΐηςιΐΐΐιη , ζΆτα ίοίαιη 
ιηϊπιαι1ο$€ οοηίατααειιιη Ηοεαιη^ ιη ψΆ ηο- 
οεΩαηύιη €Τ3Ζ , νε Τα ά ίοΰαηάα& Αζ]3& 
βιίΐίηΰπίίο ΟγΒϊ ίϊώίΐίεαατατίδ^ νε εο ίο- 
{ιιιη ΐΏΐηοΓ€ΐη , ςιιΐα Ριΐίιιπι, §1οήοίιφ- 
ιηυιη .ίΐιί ςεχηετοε ίίκχεΩίοΓοιη ; νε ςιιιη 
ώκ^ΐπαο δϊιηεοης ροεαέείε ε/§ΩςΪ5 νο- ΟίΟίΐίζθά εαυιη £)οηιιη€, ςαΐϊΐ νκίεηιηε οοαίι ιηά 
ίί^υεατε ειιαιη , (:}α(χ1 ζά Οώϊ$ Οΐιηίϋαηϊ 
Γ€ραΓίΐειοη€ΐη ρΓ3ΕρίΐΓαίΙι . Οαί5 ηοιτι Όά 
ΓΐΏ§μΐ3ΐ&ΐη Γαίριααε ΡΓουΐι^αιααιη, ίη ευτ- 
Βϋίςηειβιιηο ύετπΐίΐηΐίε εοεΐικ Λαεα , ίΐτο- 

■ ρεηειΒιΐ5 νη(ϋ(}ϋ€ ΗίΕΓϋεϊςοΓαιτι αηηίδ, Γα- 
Γ€ηεί1:>ϋ5 ϊηίπιϊοοΓαηι αηΐιηίδ , Iίηρ^^^3^1 Το 
άίκΙϋΐΏαεε οιτιηϊαηίΐ αοηίεηίίϊ ρααβςέ €θ- 
Γοηαεαιη ? 0|^ί5 ηοη α^ιηΪΓεεαΓ Ε1οά:οΓ€5, 
ρΓΐιοΙεηεΐα & οαηΐεΐο ήιιι1εΐ5 €θΓοηΪ5 ά§η\Γ- 

• ίΐιηο$ , ά\ΜΆ ΡΓουκΙαιεΐίΐ «κίοο (£το(%ό5, νε 
Τό 3Εεαε€ ίϋαεΒοιη ηόιηίηαικίό , ςαϊΙϊΒοε 
ηοη ίοαϋ& €χυ1εαΓ€ε , (^ιώπι ίϊ ίέΐρίίαη ατΰ- 
ςίατοε οίεάαιηι ? Α(ί€θ οαιηίαηι αηιιτιο$ ίη 
Το αζζΐ3Χΰ[33 ; 3ίάοο Το ι11ί5 ρΓ(:^ααα:ίΐ$; 
αάοό ίοηιοηΒιΐδ ιρίι$ ΙααοηΒ ρΙαςοΒα^ Ρεα- 
(Ιοπεα, ΙυίΙιείΑ, Ριοεαεο. Οαι ΙίΒςε Ιιις,ίη- 
ίιηιεαίΊ^Ρά 5αρί€ηε1αΐΏ» ίαικ^ίβίΐΏοιη άυΡ 
θεΐΏ νοίαηεαεατι, ίες[ΐπβϊιηαιη ΙιιίΙιειαηι, 
ράί'&2άί3ΐΐ'η2ίϊη Ροεοηεώιηςοιτιρίεόΐιεηδ, άο- 
όΐσάή ρηα5 ςΙεΒυεΓΟ,ε , <^ιιαΐΏ ΤιΒί , ςαϊϋ$ ϊη^αιίιιιη ^Βιορώ ααηΐ^ ίΐιφςχϊι: (αατηΐίΐηϊα; 
εαίυ5 30 οιηηιι οοάιω. 3, Κε^α ΜίΐΐείΙ^εε 
£^ ^<ιαίίΓιιηι& . θΓί>ιί5 ΐ£§ΐ£αά οςςυραείοηί- 
1)115 αϋαΐΐΐ ίΐαςίια ίςίε ϋχεςικίαιεειη 5αρίεη- 
ΟΑΠι αάιηΐταιηατ οιηη€5 ^ ςίΐίιΐ5 Ρία^εείΏ, 
ςυιιΐ5 ΙϋίΙία^ϋη ηοη ζάγλ δ)^ιηΐ3θ1αιη 
(]υ3ηι ίρία (ζΰϋ εείΙαηΕΐΐΓ? οαιιΐ5 ίοΓ- 
ί:ΐευς1ίη€ηι , οαϊιΐδ ροκηϋίαπι ίεηί^Γε ίο- 
Β^ι1^5 ίΐΐί, Γαα ορϊηϊοηο Οί^αηπεδ , <^ϋί ϋα- 
ηΐ€η €θ ίοΐιιιη αιηροκ ΒοΗοηαίίΐιη ϊηιια- 
(Ιατϋ Χϋπίαηιηε » ςυο ΐοεα οΒ οεαιράειιιη 

€υραΐ3^ <^αο Ηχιεείοχιιιη νοΜο οχατά- 
ΟιεΗαΙιαι %η<ι ϊηίΗΙίΐηεε , οοηάΐίΠϊΛ- 
ίΐιπι αιτα £ΐ6 ΑαΛποί^ϋοιηο, €θ(|ιιε ιρΓο 
<3£ Οαώοΐίςϋΐεΐι^ίοηε ϊηΟετιηαηια ατιαιη- 
ρΗαεαιη. νκΙεΒ^ειίΓ . 5ε(ί Τιΐα, 6 Ρειιΐ)!·^ 
ίΛΔΝβΕ , (ΙςχεετΛ ,-Ιίεα ίΐιϋιιιο ηοη Ιιη- 
ρςΓαεοπίΐ, ίίιρκίηΐ ε^Ίπ^η Ιηιρ€Γ£ΐεοΓΪ5 , 
€αιη ϊίΐπΐ ευηο. 2ίώ Ιτηρατϊιιηι εοΐοβϋηεϊδ , 
ίοΓ εΐεικίιηο γ οΒοε^ , Κ.αεΐ$Βοαίΐπι ρεΐίΙίηίΕ; ΟίςίΙιζθά Οοο^Ιε ΓςίΙί,ςιιιε ΙιΒεΓεαα , €θ ίαο χηοιηεηεο κιη- 
ροΓΪδ , (^αο Τιη ϋαςεδ ρΓΟοεΙΙοίαιη α διΐ€- 
ςϊςΐδ ΐΏοηεϊΒαδ ^xοΐΖ3^π\ ϊη ΒοΗειτιΐα εεπι- 
ροίΙαΕαη §1οποίι1ΙιΐΏ£ οϋίϋραΒαηε. Εα άοχ- 
ίεΓα , (^ϋ3: ρ3.αά5 ίηεεί·ροίιΠ5 ί1ιεΙ)α5 ϊη- 
χιαηιεΓα5 ΗαεΓεαοοΓαιη , εαΓ^αε ίοΓπΐίΙΙιηίΐδ 
εοΗοιΐοδ, ζά ΝοΓίίη^αιη ίίΐ(1ιε, οοσάι^άο- 
Ιεαίΐ , Ηααά ίιηο ιη<ιηίί€ίϋ$ ΐη(]ίεί]5 £)€ί α 
Τιιΐ$ ΟίΙη$ (χ>ηΐτ^Ρα:ο1α€ΐ1ο$ ρυ§η<ιηα$, 
& ίιηιαΐ Μαικίο οίΙακ1εηεί$ , ϊη €χ\ΜνΛ 
.ϊ11ο$ εεΙίΐ.ΙαεεΓε,.ςιιϊ ϊη Χε £)ει ρετίοηβιιι 
ΙιιετιαίΙαηε ΓερΓχίεηείΐηεειη ιηίίΐΓ^ετε ηοη 
ίείοΓίηϊςΙίΐηε. Οαειη νετο ηοίΐχϋΐη Ιιοε 
(Τιιαιιι ΓοΓΕε πιείιώ ιηοΐώ άχ.&ηιη ύμι- 
ϋ5 ) 5οείεεααδ. Ιε $ ν ΟοΙΙ^ϊυιη ΙιΒπ Ηιιιΐΰ 
ρίΐεΓοηϋπι Γε(^αίΓεΓεε, ρΓίεεεΓ Τε Ε ε κ ο ι- 
ΝΑΝϋνΜ ΤΕΒ.τινΜ^ααειηΪ€ΐεΐΏθ)1- 
Ιε^ίϋΐη εο Γηαχίιτιε εειηροΓε Γιιι ίεηίιε Βε- 
ηςβςεηείίΓιιηιιηι (ΙοΓεηίοΓεηι , (]αο είϋίοΙειη 

δοαα-αίΐδ ίεηιιιΐί , ίίώΐίϋ» ίη ςχίαιη Ε ε κ.- 

....... _ » .» 

ΒίΝΑΝϋο 5ΕανΝ0ο,.£οεαηχ ϋ Ρη- 
ΒοΗείΏΐα , ο Οςαηαηία, νίχ ηοη εχ ΟΐΙκ. εοεο ΰΐϊιηίηαιιςίαιη 5οα£εαε£ΐη , ΐ«ιιι^ 
ΐαιη ηοη £ (^οΐΗαΐΓΪδ (ίαρηυεηιηι: . 5εςί 
(^ιΐ3ΐη ΐΐΐϊ ΕϋΓρίκΓ ά^^^ρύ , αιη ηο5 οιηηεδ 
ΐη Τ€ ίίιαϋίίΓιΐΏΐ Ρεκοινανοι δΕ^ 

ηιιη , (|ΐΐ€ΐη ΓΰΗοΓοίοεηκηι ηοιιοΓίΐηιιΐδ 
ρΗιΐ5 , ϊη νΒθΓπηιθ5 αιής (τιχΟοοβ επιτηροη- 

βεπιαίοηιιη ίηιιίοϋίΐ πΐίηοή εχρεΓεΐ ίΙιιηΗ$. 
Αό ςυειη ^1^η^^]α^α1Iη Ηοε Ιευϊ ιηοπυ^χι* 
Ιο αςαΐΓχεΓεπι 1ιΙ)αιιΐδ ε^ο (^ϋ^ιη ^ Χε? 
011115 <ι ιηιι1εί$ <ιηηϊ$ , αο εο εαιιροΓε 
ςαο Οεηηίΐηϊαηι νκϋ, πια^ηαιη ϊη χηε Βϋ- 
ηεαοίαιααιη Η^αςί ίιηε ίη^εηα ιηεο ιαΙχ)- 
ι& ςο^ηοιιι βερέ. Υε εηαη ηαΙΙυΐΏ ετ^^ ία- 
ςταΐΏ Τα^ηΜαίείΙαεειη νά Ιεαϊβϊιηαιη ιη 
ιηε οΒίέ(^ίΐίιιιη α^ηοίςο, ϊεα Τααιη §Γαπα- 
ββΐηιαηι ηιά ιτιςιηοπαπι ν€ΐιειηεηεϊύδ αά- * 
ιηΐΓΟΓ : {^ά ίΙΙα §Γαεΐοία Λ ηοη ροεοεαε, 
β εοϋίΐ ηοη ίυϊίΐεε 1ίΒςΓα1Ϊ5 . Ααάρε €γ§ο, 
^αεϊοΠβΐηιε Οα$ Ακ , Ιαιϊβίηιυπι Ηοε Τυί % 
Ρεα^εηίΐδ Οοϋε§ΐ; Ηοηοεαηαηι εΐοηαιη. ίςείρε ιηεΐ ΤίΒΐ οοηίϊιηϊέΓ ϊπίεΓϋίεή- 
ϋαηι ρ^^αβίΓηί αίίεάιυδ Π^ηαηι, ηοη (^ιιοά 

παεα ροπείΐ ίρα^π εεηΐιίϊΐκ. Υίοε ίείιχ Οτν 
Βί ιχχί^ νϊυε (^Ώΐίΐηϊίε , νιαε -$^)^^εε4^^ , 
νίυΰΟοΙΙε^σΡΓβ^^ίνιαε ιηίΐιι ιηεεΓ ίιιι^ 
οϋτοδ Ταί ^ιπιαίο^^ <ι^ , ίη(ϋ§;ηιί$ϊιχιο* 
Ρΐ3§ε εχ Ταο ΟίεΓ^εο ΙΙε§ϊο(^υε 5οαετ 
13.08 I Ε 5 V 0)11ε§ΐρ XXI. Ιΐϋΐί), αηηο Οο- 
ιηίηϊ Μ. ϋο. χΐ-ΐί. · «κβιηίιιη ιΙεαρΐι» 

« 

Κράοηαΐδ (Ιο Α»32|ρ 
έ 500 ΐ£5ν. Οίςίΐίζθϋ Οοο^Ιε χνί) 

ΑΟ ίΕΟΤΟΚΕΜ 

Ρ Κ Ρ Α Τ I Ο, 

I κ Α β Ε κ 1 5 (ιαίίίΙΜί^ ^^Υίίίίίηί ΣίίΙ&τ, ίήίηΐίΐη 

ώηΜήΑΜίησβτίίΡΛ φ^ϋίίίΐί^ίίιι^,είτίά (ίΗΰ$ί$χΜ9ί^^^ 
^ΛΗΗίη Ι/ώοταίίίΤί , άοΜίίρη (χίπί^Ϋί , Όίό α^η ηοη Αάφοαηη , ίΟ' 

Ιιοβίί ^ΥΛ^Λτη Ίηίίφ, ούο^^Λϋϋ ,βι^Λ ιηηγ ίίΐίογπίη ίΐίη^ίφΐίια βΐίτί 

ΙίθβΛΗί<^ίΛ^ο?ηηίίίίΐί^ΥΛΰΙίΐίΙ^Λαί,^»ίΙ ηκηβί, Ληηοίίίίαηί, 

η βχΜίΥίίΜ, νΐη^ηοΈίηί βα ΒίοίΗαΛίη^ΙιοΜίηίί ,<τυηΛ βηιιύ ηηηΐ 
(οίίΜΊί. Α^ΐέά ^. Μ. ΒΜφτίίη ΜοτίίΗ^» €Λίίί9η ί^^η^οτατη &^ 
ίΛοηΐί» ίΜί^ΜίΜ ίΛ^έ ΙηΛί ίρβί ^αβίΜ, $ Λίοώίΰη ίρβι ρτί&~^ 
^αί^ίίό <-υβα β^η^^γ ιΛί^αΐΥΛί , ίίαο βία ^(ΥΜΪβί , ί^^^ί»β Ϊρη^ΐίΙίΗΪί > βίΛ 

»^ίί ροίη^ίία, (ΐίώίΙίιαίΗί α^ί^ »κ Μοη^ηι, ΜαίΜΐ ^νβγβΛη ίΙΑϋίί, 
ΟτίίΜίήίη ίΙΙίΐίη γφθ93βίΥΗη^ ΓΐΐίΙοβ^ΙιίΛ $ 6^ »ίβ γ^ίοοΛί ύΙη£^ΐ4Ρη 

Οί' 
χνίι] 

ίίίί »Μΐ$αηί9η ΟοΰΙοτίμη Βα$ηίίή^ ^ίίρ^^βοηίΟ' ^το^ηιΐίο ; ηοη ιηιηί 

ψί$9ηΗ$ΤΜο[ο}1]ΐί:ίίβ^Ιίμ» ηΗηατί, τ$ί}^<υ0(&Ηίίίβί9ίΐ^$κτί,βα$ίη9β 

ί^Η9ηίΐΗΛβίοηκί{Λ^το^οηίΥ( 3 λο ^ίΥΪΗβ[Μ^ΛηϊίβϋηίΛη^ί9αΛβΧΛηα^ 

ίΙίβ;γε^Λ$ί(ΑΗ6ΪηίίγβορίηίοηίΙ?ί46Ϊΐί4ϊί 'Μηί (πτίίίί^ ίΗίΜ/^βίΥΥ^.Οοηβ" 
ίΟΜίη ίη ^ίγοψ ΙίΟί^ίίη^ο ώβ^ίΥΛία βπηίηί » ϊη^£η^ ηηαιίαή αίΙβγΑίΐ ρ Α ο ν I. τ Α δ 

Κ, ρ. ΡΙΙΟνΐΝαΐΑΙ.15 ΡΛΟνίΝΟΙΛ 
^· Β Ο Η Ε Μ 1 ^Ε. 

Χ'ρθ|β αο Οκηίϋΐ ΚίκΙιοτ 5οείβ&ια5 ΐΕ$ν ίη Ρτοοίηαέ 

0^^δΒοΗ€ΠΐΐαεΡΓ2ΕροΓΐΓυί> ΡιουιπάίΐΙΐδ,ροΓοίΙακ ζά Ηθ€. 
^^^^^ίχύΐηί £»£ά ^ βιΙιχκχΙιιιη Κ. Ρ^ετΰ όο&ϊο Μυαο 
νιι»1Ιέ£χ>ΡηφοΠιο ΟοηοηιΚ, βΐ€ΐ]1»θ6ΐη€οηςο(1ο^ν€ Τμμ» 

ίτοξφίί ΟτΜΜΜΙήο αηί^οβίί, 6* λ ^ΛίΛία βοίΐαΛΛ ΛθβΤ£ 

^ΓίκοΙο^ίί ίβί 6* Ιι^ΛλΗ, <γ(η$ ηκιικΙβηηΐΓ. Ιη Ηοηιπι £- 
«Β XXX· Ι^ιηήί μ! ρα χχχνιι. 

ΑΡΡΚΟΒΔΤΙΟ €ΕΝδΟΚΙ5. 

Ε Ο I Οοιηιιΐΰη6ιιίο$ &. Ρ. Κοάαίά Αηϊ»· 

§1 έ 5οαο(2(;ο ΐ£5ν δ. ΤΗβοΙο^ΐχ Ριο£οίΙοπ$ ^ 
ία Ρχίηκαη Ρ&πιαη ρ. Τΐιοηκ» > φΐοηιιη Τοσιο 
Ρπιηο<1οίΰΙ>1ίιιιίΒιι$Βίυίη1ϋ&ιί$ & 8&ηΑί(Πιη« Τηηί- 
ϋαίΐχ ΓηγβθΓί)δ ί δοουηάο αιΐϋοπι Αηβθϋ$, Οροιο 
(βχ «ϋοιυιχι & <ΐ€ Υΐώηο Ρίιιο Ηοιηίιιίβ , άοβώ δο 
ΓαΒιϋίϋοΓ (ϋίραΐαϋ : οο^ιιο <ϋ^θ3 οοηίοο <^ιιί ιη Ιαοοιιι 
ρχοάηαΐ;. Αηαιοφί» ιι. Μαί| μ. ο ο. χι.ι« 

5νΜ- 
4 $νΜΜΑ ΡΚίνΐΙ,ΕΟΊΐ 

ΚΕΘΙδ ΟΑΤΗΟΙ.ΙΟΙ. 

Ηΐίίρρνδ IV. Ήϊϊ^ΛηίΛΥΗτη ξτ ΙηάίίκηΛίη Βαχ 

ΰί$ΙΙ(^ί1εηά άο Λιιΐϋ^ έ $οοΰα(ο ΐ£$ν 5, Τΐιοοίο- 
τηοίο ϊηΡΐΛ ηοίΗηηΪΗΐη ίηι^ϊηΜ$» λΙΜ {ίΤΤΛΤΗΜ ΪΜ^η]Ρ$> 

Μ. Χ1.Ι· . · . . · · · 

1 ' ... ' 1 

·····'» % . 

• ■ . - 
κ. ρ. ΚΟΡ £ΚΙ 01 £λΕ^Β^ι^Α^ 

• Ε 500ΙΕΤΑΤΕ ΙΕδΥ 

Τ Κ Α Ο Τ Α Τ V δ 

ΡΚ.ΟΟΕΜΙΑίΙ5 

* 

Ό Ε 

ΤΗΕΟίΟΟΙΟΑ 

ϋΟΟΤΚΙΝΑ 66λΕΒΙ|»ΐνλ, 4&Μη^ ίΐΝΜΜί ξΤΛή4^ ρτο/Μη^ίβίίΜ * 

{^αα» 'Ρτϋί ^«ι^ ώα ΛβιΚ^Μα , ορβτ^ ττιβοΐο^ 

Ρί<ί(ί ηκτοβ Λώβτ Τΐίίώρα} ίΛ/βίίαα^η νβί 0^(ΐ' ο^^·^. 
ίΜκί, η »οη ΈΊ^ξί ίρ[α, [(ά ΊΙΙλ [άζηίϊα ηΐΜ ραηίηι €χ ηΛζΙαίϊβ ρ{τ βίΐαα , ρΛτήιη 

ηαμηι^βαηογατη Ρϊάί.ζΟίφτβΜΐαιβΜ^ ^ ίχρΙϊζαΐΊοηϋηι , ΤΙ)€οΙο^ΐα ηοιηΐηαΗτ. -^^^^, 
ΗΛζ ανιηιη[€Ϊα^'ΛηΜ πί^ΗΐήίανΊη οιηη'ώία : τχμ& ΡΑπΙια ι. μΙ ΟοηιιίίίΪΜ τι. ^^Ι!^^** 
ίίίχίί : Νηιη(]νί\ά οιηικϋ <1ο€ΐο£ς$ ? £μμ ίΛ/και ρηΐΜ ϊΰα, ίά φ Ρϊ^λ, «ηή- Γκ!„οιη. 

ρτο/αΝί^ί ώ]αρΙιηίί , οβαηΐιί βαπ Φ. Ι'αΙΐηίΐΛ ι. ρ. ηΐίχίϊ. ι. ρπηΕϊο ι. (^Ηοά 
Μο^βξΐ^ ^«ί (ίοίϊηηαη: βίί(ΤΛτηΙιίίθ'ίί ζοηβ^ηααιί ^ ρΓ^α'βΐΎΐί οτηηα ρτοβαηοί βΰη- 
ρίογα (Ιΐ ψίώιυ ηπηο ξβ Μΰ^ηηπΛ, Ηογ ίΛτηςη ατ^αίηαηατη ηοη τηκίΐατη -"οτ^ιΚ, ^όα»ίΜ 
βΐιηοιη ιιο· ψιια ροίπεπνΗ^ ^ βα£ (ΙαΙίΐο /αιτα ατιη ^ίο^βίη βΐΐηΐιχ αΐχψιχ η!ζάκ£^ '^·^· •'^ε»»""· 
ΤΜφρΊ)ΐ£^ ΐ^€* ύίϋ ηοΙ)ά άβΟίτΐέΜ ΑπΕΙοπΙ^ια ηοη €οηβξ(, -νί ΐαη^η» (χ Αη^ 
^ίαο Ιώ. 1%. Α ζηηίαί ϋξϊ οαρ. 37· μ^μ Υ^^ϊλ Ι'ϋΦ» , ο- ΒίήρίατΛ ϊρβί χ 
«/Μ/ΒϋΜίι άηβ Μο^βαη (Ιοζ(( /πφ «ιίμΑτιμ» οηηήβίρίαιίαΑ^^ϊβηιη: ^ 
ΙοβρΙί Μΐ$Ιί^4αΛνρΜτ Μο}βί άια(, Νοη Γάιί:; , ^]υο^ ηοη ίΐΐ ίηηίΐίδ πιά 
ίη3ϋ§υΓ3η<Ιί{€ίαιάΙ. ΛηΛΗΟΜρτΛϋτ ΤίχοΙοξίατη ρτΊηη ιΛοίο £βΜ»,ί4«β 
^ΐίΙεη,'/ψτμβίβΐΗ^ αΙί^Μ, ^πί ξΛιηβξζΐιηώβ», ρτορτΪΜ ηηοακτ /ϋαηίΛ 

Α ΓΜ- δΥΜΜΑ ΡίΙΐνΐΙ.Ε<5»ΙΙ 

ΚΕΘΙδ ΟΑΤΗΟΙ,ΙΟΙ 

Ηΐίίρρνχ IV. Ηίϊ^αηίΛνΗ^η &^ ΙηΛέαημη Εβχ 
ίώΚοάοηοί Αΐΐΐζ^ζ ο δοαοϋαϋο ΐΕ5ν 5, ΤΙιςοΙο- 

·, Γ · Κ,Ρ,ΙΙΟ- ΟίςίΐίζθοΙ ^οο§I^ 

Ε 5001ΕΤΑΤΕ ΙΕ5ν 

τκ Αοτ ΑΤ νδ 

ΡΚΟΟΕΜΙΑ1.Ι5 

* 

Ο Ε 

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΟΑ 

οοατκίΝΑ 

/ 
βΐίΐιί* 'Ρηπί ΑίΜΜν, ^ΚΜΐ ΜΚί ύίήεβα Μβπίίαηηΐί , οροτ-, τη»ιο^ 
άά Μ ΛΤββιτΐΑ ίίΤίΐώΜϋτ, ηβίχί Λί^κίΛη, 8* 'υϊιη ηΟ' ηυι ΐΜΐίτ^ ΉηοηΈΐίΙα ΐφ^βά ϊΗα βιωύΛ φΐΛγατώη€χ τακΙαίάρεΓ βάαΛ , ^Λΐτήίη ^^^^ 
βχ ψηϋάρϊί ηαίΗΐαΙϊΚΐ ηοίά ίΙιβ»η'κ , (ί*ιη ύά αΐϊοί 'νοτίίΜα , ίΐμ» Μίρβο- τκηΐο- · 
ηΜ^βντ'ΐ(η'ΛηιΈϊάά.ζΜβτ»Λίίββαΐβ^ ^ (χρίΐίαίιοηοη , ΤΙκοΙο^ια ηοηιΐηαΗτ. ^^^,^. 
Ηλο ΛΗίαη [ίκηΐίΐί ηβη Τ€φ*ΐηίΗν Ίη οιηηώια : "νηάί ΡααΙ/α ι.α^ ΟοήηΐΙήοί ιι. 2|^^||^ 
έίιχίί ; Νιιιτι<!|ΐιΐ(} οιτ\ηο^ (ίοςΙοΐΟδ } αϊ» ίαακα ρτοΜ ιΙΙα^ μ/ φ Έιάα^ οηΜ* γο/^^^ 
Ι,ΗΛΠζφτίΛβίΛάβχΙ^ΐαη. ίϊϊ^Ι^οβ. 

^νοβΛηίί ά\βιρ\ιηα ^ οβαιάιΐ //οί Τ. νΛίηίΐΛ ηκχίϊ. ι. ρΗπίίο ι. (ο ψίοιί 
Μο^β3^ (^Ηΐ ΗοίίηηΛτη [ΛζτατηΙιΙία-ίί ανίΙψίΛίαί ^ρτχοϋβζπΐ οτηηα ρτοβΛηοί ]ιίί- 
ρίοηί ίίί ί^αιί^Μ ηαηί (β ΐποηοπΛ. Ηοί ίΛηκη Λτ^ίΐτηξπίΗτη ηοη ηπΐίϋρη '^τ^ί{3 ^ήκτ^^ 
ψ»ία ρο{ΐ4€η(ηί, βα^€ ώιΐίΐο [ιάη μη κΜο^β^η βαηΐΐΑ άίχψΛΜΜ^Λ^ α>. ^. ι»^· 
ΡίιΙοβορΙΐία^ βοί-οΜ Αϋέηα» Ακβ^τ^α ββη αηβη , νί ίοΜ» βχ Λλ- 
^κ^χη» Ιώ, ι9. «Ιβ ζήύίΛί Βΐΐ €αρ. ;7· ^έΐΙαίΜ /ααιιτ , ^ 8αηρ(ι»ΤΛ ίρβ λ 
ϊ^ίηβαΛαί ώη» Μο^βη άοζ(( βαφ ίΤηύίιι» οκαί β^ρΐ^ικΊ^ Αεξ^ρίοπι»: ^ 
Ιοβρί βιΜΜΟψΗβτ Μο^βί ^β £ζΐ$, Νοϋ Γάιΐ5 ,ς|αο<ί ηοη Γιε Πιηϊϋ$ πια. 

νϋίΜ , '/ψτφί 4%ΐΜ , βοηοΐΜΐ , ψιΛ ρτορτϋ *νχΛΐξΤ βάααία 

Α ΓίΜ- ϋΐ9ΐΐιζβ<ί Οοο^Ιε 1. κ ο ϋ . ϋ Γ Λ κ κ I Α ο Α Τι\ιθ::ΐζα5 Ψ^οίοροΑ Ώοίΐνϊηλ 

ΤΊκοΙίι^ΐΛ, (ΛίΐΛα ιπί^ ίίκΙίίαη) οβ: ιίίιΐίί (σίατη , ϋο η^οη, ^κο ιη ι^■ζ^ οιλπ^ λ ^αΑ;" 
αίί ΌοίΙοτώιυ , οίΐαηι Λΐΐίο ^Μΐ'^ιβηαίί 5^ηί^ηηΛ^Ί^^η, ΐταώΐΛ ]ιιιί , }ΐοη Ιαιβί 
ί^Ρ·*^. /ζ^ί ^υζΗη^ τηκίίο ηηηα^ αηΐε ^^ίο\|^η.]?^9I^Λί^ι^ ίΑηπη ξίΙ^Ιΐΐίίΐΐέΐ αΙιφίΟίΐΛΐΐΐΐΠ 

(^^* ^«ν<'> ϊάφ,ΐη 9τ£αη μΙ α ψύι α'ϋέΐη ^ «χήιύ ^ί^ΐηί^ β ίοχ ^//^ιμ 

ρτ ί&αη /αφ, τηαιύηιη αικ ιηαηηβ», 'ρ 'αίαιιτ 'ναΙίΙί τΛίίοκί ζΜίβηίΛίκιΐΜ. 

τι>ίοΐοεα Ξάίηύά 1}Λ€ βασα ώΜΐίϋ ροίεβ Ϊ9 Τοβίίΐ»^, ΞώοΙιβκΛηι, ^ ΜοπΛαιίί Ιΐαί 
"'^'"" /οτίβ Ιμιο Ί-ΊΐιτηΛ βί ρ^η ΞβιοΙαβκΛ. ΓοβίίίίΛ €Λ ίΐΗίίΐιτ^ ψ$Λ ροί^ιΐίΜη οΐονρ*- 
ίΗΤίη (χρΙΐ€Αη<ΐΛ Ιμυλ 8αηρίΗνίί,γϋΛύ$ψα {τηκίρΛ β» ^^^41, ψΛΐηα Ροβώ 
•νήΐίΐΓ ΞώοΙαβΐΰα} ιάο αρριΗοίΑ, ψίΐΛ^ϋατατη βΐεηηαηοη Μοτε, η,^Λ ϊη μΐίοΐιί 
5 ίκΛ(ίι [οΐύηί, ναπυ νίσίίΐο Λ^ξ^^η^^ηίϊ^ αο γΛίιοηώία , ζοηβηπΛί τη^βεπΛ , 

ίίίβιΐίίΑΠίΙο €α]ια ίοηβΐξΐηιχ ίκαίί^ΐ. ϋε 3(1)οΙλΙΙιϊλ Αΰ^ί}^{ι4ηι α ιΐ ;;; ρπίΠΛ ίΙΐί^Η' 
ίΛΐιοηε , η.χϊη άε Ροβίιιιαφ' ΜοϊαΙι ηοη εβ Λπυηΐί! ηαηί' ίίφηί ε: β^ιΐί (πιτη, 

%ί\γ.ΛίΛΜί ηα£ αί· 5ι.ΐ)οίίβκΑ ίί'αιηίαν βίο ;/!ο:ίο ^ αΐιΐί αρρίκαη ηιααηί. Όκο ίαο ιΤΐθ(1ο; 

έπίΐιΐΜ. ηΛτη £■«;/; ιίΐχ ηοη ^υα ρνορηχ μιπηιχ ^μα ψ*Λβ^ίοΙΐΛ Λπί ιηίίνρηίαΟο ΒίΠ^ίΗΤΛ, 
ΐρξΐ ίΓοώηο ρί-ΛαρίοΓΗ/η, ηοη ΐΛυεηί ρίο^ήαί ^ΐΜΐιίαία βίκηίιχ. 

Ο I 5 Ρ V Τ Α Τ 1 Ο Ρ 11 ί Μ Α. . 

• ■* 

δΕΟΤΙΟ ΡΚΙΜΑ, ίη^Ι«Λΐ!βρ>νΐ™ιη<ϊθϋβΛόΙ>ίίΑΒηι ίΠΜΐίϊ 

Πίρκ'Λϋΐη οηιιη ηοη ρίΐ οοΓΓίΙκϊιΐϋΐη οΙιΚ:^, 
^Ι*ρίί βί Τΐ}€θίθ^ΙΧ οΐίιεύίιαη. Ϊ<·:Α γνxά^^3ή ; ς·ίΙ .ιιικιη οόϊΰΟίαΐϋ ββηιΐί »- . 

Γρς·(ίία νηίϋίίΐϋο. 

Λ. ^Λ^ί^β ο ν 1 Α, VI ίη ΡΓΟατηιί^Ηνηΐ'. Ι,ι>2;ί-» Οίιιίίί ιϋΓρ. ςίηιά ίοι-ΐΑΐ ^ πιιγπ. ? . πΜο- ^ 
^^Λ-^^* ί·τι1ι(ρ I. ίΊχ>.ι. ήοΜίιί , 1ί·.αι- Λαιη Ρηιηό, ίη [βΓψηαΙι 6. ιιι.ιΐηιΜζ. ΙίΙ\ιά οΛ, ΟΜίίβ* 
ε(·χ>η/ί* ^1 8· ^^'""'··^ ηο^ΐί νιχ ηοΕχ- ίιπκ, ηαοΗ ρι-ν ΐί'οο^ηοΙιίηΐΓ ; ν: οΙιίΓΛϋΐη ρΓατηιίΓ- · 

ήβη τ,φ ίχ £^^^^Μ: >^ιΐϊί°χοΙ>κ-ςΙί.%α<1{}ΐΜΐ:κηιιίη4η- Ιαται») Ιιοο,ααςχΐ ριθ|>κταϋικΙ : (λΙϋ€ΐΙ οΙμο- 
ΐ^έΐ. ^^Ρ ^^πξ^ ' πκϊΐά» αιίαΐΉκ ίά(ηύχ Αηπι ^οη^1η^^αη^«. δοαπΗΐ^, ίη >0μ/« & ηοιίίί,ιιη αρι;ΓΜ.1ί.ΐΗΐι , ηιιαιη ι·χ η^Ιι ; Ιιοι ιίΐ ρ.ΐΓΐ, ο.ίΓυπι κτιιηι ςιιι ίη αΐϊφιΐ 

ηυβΓα ι0Γτίι1ηηαιηίιΐ€ΐί£θ, ϊι}ι-&3|) ^I]^II$^]>^^- ς]ΐικΚ|ΐ'.ί·1 ^ι^1 ίΐίαπι Ιικηο.ηιν ροπίοα. Κ,αιίηι. 

Λΰ, 0(ο ιίιιικ, ίΐΐΐίμιΐι ίηϊάιΐιη. Τεπίο, ί«ηηαΙζ Αν.ήίν ιη οΐίίίίίπιη αηηΙΐΜηοηϊί, ΑητΛι»" 

, δΥΒΧΕΟΤΙΟ ΡΚΙΜΑ. Π:>εηίΪΛ· οΒιοιΛλ (1ίΓί5»υηΕηι·; & ϊη Λΐη^ΜΐΛ^ φ» ι»**·· 

^βι. Ιια όί ηΙιΒί, Ιχρε ηιιιΐιοι ΙοΙχϊμλ^ οιηηοϊ ιηαΙέ ίηιΐε ρΓοΗιπΓ, ϋοιηη οΐΐο οΙίίοΛαπι 3ίΙ- 

»1Μΐη<ΙΰίόΙοιιοιηηκ-. ΟιικΙαιπαηϊηιοΙ^ί^ «ηαιηιηι ΤΗ€(>Ιο§ίζ, ς6 αιι6<ϋ)Χ€ οπιηΪΑη>- 

ν(Μ»ιιι ηοη ηϊΓι ριβκΐίςαηιιη, ϊ4 Γόϋοα, ηιιοιί έ^ΐηοηΐιπί- ηΙ ηααην ίη<]ι· ι,-ηίιη ίΌΐϋιη Γι-^^ηί- 

ύοαίίςιιο αΑϊπηαηΐΓ· ΓιιΒίοΛιιπι νοτύ ί«1, ϊυΓ,Οβιιιη οΙΙΙ-υΙιίΜΐιιηι α^ΓίΙιιιιίοπυ.ί^αςχί νΐ 

φιο αίϋηηΛίιΐΓ. Αΐΐ) ( ιι ι- > ιιΐιΙίαο ιτκΐϊύ'», ΐΛΐι·,ρ.χΓηίΙβρθΐία$ οίΐ, οιιαιηΐιοβίβ, 
^]ιι^·^^]ιι^^ι Υαίφκζ ςαιη ΟαΓοηΗο ΓκΙλΐη« ) Ταινίΰΐή ηιακήοΐο ϋάάΆ ίη ΡτνχηΛηη & ΙΛαίοΟΛί· 

νΐι ιιηκ,ιιιο ίΙίαιηι *ββ οΙικΟαιη. Μ νΓΐΐ π«- τητοΐΜΐ»; Ηοο ΓοΙ« «Ικί (1βηοπιΙηίαοηϊ$ , & ίη 

ίΙοΜη,Λ '^'^'^' '^'^' > ηο::ιι:;ί. οΐΛΊποΙοι;!.! : ηοη ιχ ηοη ι-ΐΐ ϋΙ)ίι?αϋπι, Γκ-ικ ρΛΠΓΧ ΓοΓρΟύΙα νί- 

ί;ηϋη Ιυΐιηη ^ΓΛ.<Ιΐι;α:ιιηι,ΙαΙί·[αηι φΙαηι ίιιΙ>- ίίοηίί: ν^^^ οηίβι & ριορηο ηοη ααϊηβίΓοτ ιί 1 , ίααιοΐ νϊ(ϊι$ ) ΰΐιιι) μβπιι «0^ ςηοά ναίΆί Ιιηηηϋικτ , (παηι ίϋ(ρϋ€θΐ. ({κ;ΐ(!ΐ οιυιη ίηίιί, 

ΐκορήέ Λΐιϊη^ηυ: , ϋοα οοΛ ρΕ0[ητ ρππα* Ιίαχ ΨΊΛα Ηοίχ»! φΐιηηιιη οχ Γο, ρπ) οΙ>μ> 

(ί^.. Ηζο ϊη ΠΕΟΚ ηοα Ιχη» (ΙΙυϋιο /^αΐι ^ οηιηί» £ιιιίι: Ι3ΐη ροίίάιια <ιαάιη ηορηΐ!.-!, 

ηοη,ι^^(|I^ρ^^ άαα ψίοψιη^ Γρι.α>. ν , ΓοιΙ Γοΐιιπι ί]ΐ.ί.ί οηιηϊ.ι α Ποο Γοιείαπ ροΐΓιιη:^ΤΗοοΙο£;ίαιη 

οΐ|0»1 ρν^«»ι« Ιο^αΟΜίι . Αΐιαιη (Ιιαϊΐΐοηοη ιλιποιι Ιΐ- ηοη ιια οχκικΙογο ; Ηζε αιίιη Ιακι Γα 

^(^^£χΐη>1ύϊη9«ι«ί, & ^η», φιχνίϊ ακη- ρ^Γ ιηοιίιιηι ίάαιόχ^ ^ιΐ2 ηοη.ριορηέ ίοί^ΜΙ 

ν^"^. ιήαηίΑίΟ^ ίηι« οπιητδ , πΗΰά άΐίΐΐϊ «τΐΗϋίαΚΓ; ιΐί ίικϋυϊι1ααάοιιίΙ>ιΐ5 ίη ρΐπκιιίαιί , & ΓεΒυ$ 

ΜΜίίΐίΜίί ^ <||ΐϋ οοη α)η1ΐί1«αηΐΓ αΐ) νΙΙΐ ροΐΰηιϋΰΐ)- άί(ρΛΐΛύ&. (^αοά οίατΰ υίίακίο: η«η ΰαΐΓηίΙι?ο ^ 

- ϊι:>Ααιη«1ί<)ΐιο<1ρ2ηϊςα1α]χΓιύ)ΐ«α(^ ίίΐύΜιοεκαιη νιιίχ ΗϊΛοτϊα, &βίΐηιχη αΓ- 

ί^, &αα% ίοΙά ύΑίΐ £»ΙοτΜΐιι» νί β(: φ»άχ αιιη(ΗηΐηΪΓΜ^$αφοίΓ* ίϊρί Γοα6ΐ3«ίηοα,ρρ3' 

άηη , «)α£ηι1ίΙ)«τ πΟτιιη ΓοΓρΐκκ Γυηιη οΐιίϋ-· ρκκί οιηηα ώΑ ΤΙμοΙο^»!! , άο ςυΐ ηοητ, 

5 έ^μηι ΓιιΙ> ρ.·.Γί;.ι.Ί. II ίΐιι>. οΐΜ«;Λί ίοπιηΙκαΐΓ, ΙρκΛαηΓ. ΤΒοοΙοβίΒ ι-ηιιη, νι ^οπι^11^1ηρ1Iηη■ 

οβς α1ί4!> ι^υύΐϊς^ ϋοιηιηαηΰϊ ·1ΐι::ΐιηέ!^ ιε νι:! λ ϋαΊψναήΜ, οοο ίχχιύάαίΐ αχκΛΟ Αοηο ίίΐυΐ 

ηήαηβ οχ ραικ οίηο&ϊ οιηηϊΙ>»5 ΐη^ιιΐ^»ί$ ίι»»ρ» κ^ηατβ, ιαι νΐ» ΙιιΒιιϊι ια&Λία , φιαι^α 
βιηιτί Γιιιηρ(ί$ :>ι^ιη1η^Iκ1.<Λ «.ιΚ- ιπϋ:<.ΐΗ.Ηΐί.' ίαπι ΌΛΐύά γοίΚ , & ίκηΐΐΐηα» Ι»ί» 

0^9^ <1« |ιΐ£0 & »-θ1οΓο ΙοΙαίΙια,ςίΙαΙιαΙίϋ Υίτΐ ΓιηηΙία. 

νοςί$ νοί οοηαφίμ: : ηαιη αιΐοτ ιηά νΐάιαχζ Ηίικ οοΐΐί^, λΛ. Ίίιοοϋοφαία {κτώκΓο η ττψΐβ»^. 

ίη' ΙΐΜ» , αααίί ίη Γρϋοαίο , αυι ίη οΐΜί&> ριΐ^ οανΔαΐι αχ ιαιβίαηι, ηιιβ (γαχΔί οΙη^μο ιαοάο^· 

(οςηϊω, ιαιη ίιηιη«ϋ?.:ί: Ιαχ νϊίΙβηΐΓ <ΐ(^ίΙ)η Μ Οβί ηοτϊακιη 1ρ^^^, ςηβία Γιμιγ ^Λχατν-^ 

ιχΛοί^ΜαΧίοΙοι ιιοη ροΐϋε ΐΐηο Κκ<·, Ιι.τε νχΓο ιηνΛϊΓΐη: ίίοιη ς·χ ηοη κυοίηπ! ί^ϋ.ι; αΗΚχο 

^^^®κ1ιι<τητοΗίο^ιη(ϊ>ηηη1ε7««;να1ιη2ΐ^,ς^ «^ιιαϋλ Γιιηι ρκακί, «άα« Ιωιιηηΐ ίη «001- 

νίΠίοΐί^ιίΕ." γΙΤ; ί^Ηοά^ ΙίοΛ νιηιηι ιπιΐι-ηακίί ιι·> αΒ ΐηοΐΐΐ^ βί€. 

ιΐιο , ηοη ί: ^οηααIιο. ΐ]αο<ϋι ίΐϋι. αηιιιιη Οΐχϊ,^Γίρρπί;^ίί7-«Μί·. ηοησηιπϊ ρίΜΛίΕοϋ- 7. 

ϊηΰ3»ϋΐϊ|Ε'£ςηί6αιη , ϊη κ (νιανα ^οη^ο^(1^5. <)υί ^ <ΐαι βχ (^αόά οιηηοδ αττιηιη (Ικιοί · 

ίτηιβΙΊΐΜ ίίοάΧΜ Λνχκνα Ίαα(&\χ& Γαιη ϊη αΙκηπι <1ϋ1ϊη- οβΑϋιαη κ1 ΰαιηι , & «Ιορβικίαιώηα αΙ> εο^ 

. Λίοητπ» οΚίοΛί,ίΐααπι ηοηηιιΙΗΤΗοπϊϊΛχίίΛ- <1βη», ίτΒάπΗίΜΓ,βϊ οιηηβί ι«ηίη«β «1 ΐΐιβο. 

φυΐ, ίαΐκοτ, ιη Γαηοικπι ΓοΓίπ.ιΙοη /«ί» ί^ΛΛ Ιοραιη. Ηίχ;, ιικρίπι, ναΐίίο ι^ιΙ^-Ιιι-γγ, ηαΐα ίη 

Κΐηΐηκιη ίηι χΒΟειαΜίηαιι 1 ηβκιίΙ. Αϋ) ίίΤοκΤΗβϊΙοξΐοχ» ΓαηρτΓ «ώη αςαηι 

αΐιΐϊ νο<:ίΒΗ5 ίίΓΠίΙίηι Γΐ·η» οΙΐίάΐηηΓ. πι»; ιίί.· τοίια^, ί]ΐι.Γ ΓαπΓ Γί}ΓΛα<; Π^ί^ Γηι Α^ ςΓΜία- 

ψΜ. " ^ί1<:^1ι-ηοη1^Iι^^^οη^ή1^ηοΒ^^^αι>^ρ^ιι^I3II· »ηΒπ«Ι«7κ>Ιΐιη τ ΙΰΑ ΐΜ ίΟΜ Β η ϊΜμρ Μη Β ΐ»1ΐ( ΐ η ίε 

{φΛύχ ψΐύααικηκία: νηάε ϊηίαηΐΓ ; «πι Γοϊ- αχαπηυκη) ογ«ιογϊ5,(}ιι« ναα νη&αιο» ΐμΜίΜ Μΐίαα-οι ηοη ΓοΓροηΗ«;Γΰ ψαΐ€ ο\)κΑν, Ιη- «ιγΙ ίόΙα ^ο^;ηο1'^^^α^ , & οοηί«]θβοκτ βχ ϊΐί» ( ^ 

πιεη νειί» ΙιαΒϊηΐι π\ιιΙ:ό ιηιηίΐί ροΠο, φιία ηίΗϊΙ ηοιιϋπ Ηοο ρι1η^^ο^1^ρ^^Η^^^^{1ΓηΓ: «κςη-**^ *^ 

]ΐ2ΐ)ϊηι$ ηοη κβΰαίι Ιαρη ί^, ί^ά οΙ)κ^ ίια (ίακίυηι, ίη^^ολπι , ^αζ βηκη »κ ίρεαβι άο- ^ϋ^·» 

^άηώΙοΕΚ. (ίιύι» βιηηη ίηι :ιΙ>Ατ>Αίο ; η «Ιαίβην ιΐ€ Οβο ΓρβοΑίο ΐΐκ^ηοά αηχίοα^^ 

Ιϊυηηαΐΐΐ ροβίιη: ιίΐί; οοηώιίοηί? οχ ρΛπε οΒ- ϊΙ\χ ροΓΓκίΓΒιιηι αίΐ ΤΗΐοΙοςιίιπι , ααΠηοάϊ ιυ- ^« 

κέΗ, VI ρβηϊηςαηι 2^1 αΐ^^,^ιαιη Ιικηιυιιη^. κταίχιηί «;^^αωIx υΐνίϊηϊί ςτ«ά« : ίιεηινίάα, & 

: ηιίοηο ν«6 /«^ ^^α πιΜ αάχαη* (^αί& 'ΛΙλ ραιυτ,Αι^οϋ,&ε. Εϋ:αΓ^ΐα<|ΐιο]ίΙ}α αϋ» 

ηυιι ιΐιίΐίηςαΐ^ν .>1> ^φί^^ ΰκπιβίί ΐΑΠί βχ- θΙικΑί<ρ:ιπίι1ίΙιιι«ΤΗαο1ο^,|ρϊιορη<ιί&|^ * 

ρΐις^ω. €ΐ&Β!ιθΓαο«10«η(Χ»Ϊ3ΐη, ηόαηο €111(15 ρβηί 

αιΐ ΤΙιεοΙοξίΐπι. 

5νΒ5ΕθΤΙΟ 5ΗθνΝΟΑ. λΙ«£;ί$8ΐΜαηιίϊφ1καα1ϊοιαηι ιΐο^ίηα,ςυΐ ομιμ 

♦ Κφοί,άίΐι^τα^^^οηι ργοροΓαχ. ΛαιιΐΓ, ΜΒΟβ οββΜΤ» «Ιβ^ 

Ηι $ ροΓκίϊ, £«ι11βης οχρ1κ.\1}ίιαΓ Τηοοίο- Ιαιπϋΐι, ρο^^Γιοίηη^·!ι ιη ιΙΙλ ίΟ^ηοΓκκ'.ϋιΓρΙι- "^^^^^ 

φ» ίΛίκΰίααί. οα^ 'ίηψίΛία: α»χη Ηΐο Ιοφίϊπιαι- (Ιο ΤΗοοΙοςίά, 

ΡκίΜΑ εοΝειν$ιο. Ο1}ίο*^ιιιη (οιαίο ΤΗοσ- φίχοΙΙ ΙαοηαααΒίΙπι^ΐΜ, & ςαχ ηιιΐΐο πιοιίσ 

)ος^ ΓηηΓ « οπιηία, <1ι· ηαίΒω ΤΗ«3ΐο§ιΐ5 ιη- ροιοΑ ^ίϊ^ ςοΓηρκΚοηΠο Πα, αη: εοίζηίήο αα- 

Λχ^ Οοιίί, Απβΰΐαί, §ι.Γαα, ρςχί.ι(α;ϋ, ,χΐ ΐ5 [ΐίΓοηιηι ΐη ϋ^ο . Ιίΐ] ^ ιΟΠΓΓαπο,Οα οχ «γ3- 

Ιιαιήηί,&ο. ^μκ ηοη ο^ηι ααιού ϋχρΙιςΜίοηο. ηιεί$: οιςρηοα ϋΐΐ 3«ί ιοη , ({υόΗ οηιηίι ίη Οι» 

6 ^xκ». ίϋαιη αηκη αΛαα», αΐίςαοι <1ιχαν, ^Λάαη ψαααχ. 9κααΛ6^ ί^αη ψίοά ίη αΐί^ρο 

ΟϋίϋιιΙι» <ΐΛΓί ϊη ΙΟΙΛ ΤΗβοΙοξϊά βΙΐίίίΙιΐΜ νη^ιη €οηιυΐΗ~ Π1^ι1^0 ιμιχΗ.ίΓη ροίΓιηο οο^ηοία , ηοιι ΓΛ^ι: 

ζ·α>πηαά- ηίχΜΪΛ , <}υιθ(1 (ΙϊοιηΕ οΐΠΐ ΥϋΙ £π$ ίη [θ(α {1ΐ;ΐ οο^ιιΐ(ίϋ1ιυΓαηιθΓ(ϋη€ηιι α(ί ι11ιιΐ5 ναζά\\ ςο^· 

ηιίά' |3ΐΐρι4ϊικ, ρΚΝΚκίρίοίιΟουιη } ΥϋΙ Εη« (ϋυϊ- πηκ ικ-ηι^ ίαΐ ροόϋι β εοηττατίο, νι πκχ^ΐυια 

ηπΓπ , .()ΐιϊα ϊη οηιαϊη»; οΒίϋίΙίί ΤΗϋοΙο^χ «Ιιηςίηίόοοβιη Βοηιηι, νηιΐε Ηϊρο<ίιι$Γαείοη( 

ιαιίο ΓορΓΠίατ , φΐαιι-ηυ$ ύηιηί.τ €3 οΒίο^Ια <1ί- οκιηιτ»! οΒίβώιιηι ιηπΒίκΙοηίι τςίροέ^α Οα, 

ήςαηΐιη'») ΟοαιΊΐ. \>ΓΐιιηΗίί νΐιίπηυ ηιο«.Ιυ$ ^}αΟ(^^ίι^οη^^^οπ1η^^,ιφι^ιη &00αη3ηο^Οαΐη 

Ιοηαοικίϊ είΐ ναΐιΐΰ ίηιριοριία« : ηαηι ρα:αια^ κΙΐκέΙυ οιβκαηί. 

ραιιαΐαέΙηιΗιιιηβηίκιηηΙαννΙίηιΙίβακηκι, ^χενηνΑ .εοι«ίΕΐτ$ ιο. ΟΗοΑαη { 

Απ!»ι·1ί, Ηοπιίηο5, <χς. ηοη Γϋηι Εηχ ιΐίϋίηιιιη^ 'βπΗΒυποηίί Τ11^ΰ1^ςκν,11^(,]υο^1^^:^^ο^ιI^ηοΒ- οίίιΛιιι» 

η^<^ι1(· ίΐίπι οιηηΐ2, ί]ΐιχ Γαηι ίη Τίκοΐο^ίά, ϊη ίΰέΙοηιιη ςΰ^ηΐΕίο ϋΐιΐυ-,ααϊί, οΛ ϋου^ >η Γο. 

* οΓιΙίη^ηαιτ β(1 Οηηη, νιραιττ ϊη ^ακ) } Ιί- οΛ ςοπιηΐϋηϊίΙΙιηΛ , ρη (ριΙ ηυ1ιο$ Γοίοπ 

ΤΙηψντ/ι» <βι Βεηκ ^οη1ηI €<»ηίάο οτ^ίηοαιτ βά α»ηϊ·> ΑηέΙοιτϊ Ρ. ΤαηπϋΓ.ίΙίίρ. ι. <}υ3τ(1. 5· (Ιι^Β- 1· * 

Βίβί^· ^^οο^Iη^16^^ο.^|αααIοο§^ α1ίυάΰ&. ΟοοοΜ- ΡΓοίΜίατιηκπιηιιηϊίΓίΙύ, (^αίΑ^υζοαηκ^αΰίη 

«ηίρτίιια^κιιιη ύβ^)κηίκ»ίάιιη«θΐ&£ι^ ΤίΜοΙοίίέιιαύβικατ,οΓώηιηιιιτΐάεο^ϊηο-. 

"* - Αι ΟΟΛ 4 ΙΙοο. οεΑλκιαοα ΤγιΛλιιιχ 'ΤΙκοίο^ΐΰα Τ>οέίτΐηα. 

νκ\η Όι.·ϊ , VI «ϋΓνίιιταιιί ρηητίιί: ηκ οίΐ οΙμκΙ οχ ϊΐΐίί ρΓα·ιτιι11ϊ$ (ϋίΙαΓΚΚι »<1οΒίθι51υιη Ρΐιν- 
υΙ>ί;.'^ιη, 3(1 φκχ] ΟΓιϋιαιί ροΐΐΐηι 2ΐα οΒϊο- Ικα*. ^ιιηηυο ιιιηε ΙιλΙμιιιμιιι ^γο οΒίοοΙοαιιη-. 

' ΟΙ^Γ^ ϋίΗΜ |€^Ηηά^ηΛ /τ, α^πιπ 3ΐί(:]αο5, «ίαπιΐϊ ΐΙκηΓΐ! ίΐΐα ς-Π(:( ιϋιΐΰΓίά 3 ιΓο- 
Οοαιη ρΓ«αίέ , <^ααι«ΐϋ$ ςΙοηΗίαιοΓοη^ ίΐΓί,ς^ιιίΛ ΙιαοΙιλΙκϊ ρΓχιηί11ά5ίΜ{υπι1σ5& ρμι- 
οοηΐι-ηιίπηι «τίΤο ΟΜκΚιιη απιιΙ)ΐιιϊοηΐϊ, γο <1ηιΚ5; ϊΐΐα υγγο ΗαΓΗΤΓίΓΓ ΓιιρθΓη;ιηΐΓαΐΓ5Λ:ρΙ>- 

Ιι,ϋΓας , Γΐ'ΓΓέ οχ νι ηιο«1ί ^υ^ηοΓ^ίη^^^, Ιιλ. Ρλ- 
ιοΓ 0Γαη3(1υ$ Ηΐο, ()υϊ 3(Ι«ϋ{ οιίαιη (ιιηο οαηι 
Γαοηπιηι , φοιοΐιαι ιπ «Ιίιιίηχιη ΓηιοΙιηοπαη 
ΰιΓ νι·Γαΰία(ΐ.·ιη Ιιια ρπηοΐρία ν1:ιιηο γοΓο1ιιγγ«, 
]ιαΙ>ίιυπιιτι ΰπαηι ϋειυη ρΓΟ οΒίοΛο ίίιηηηΐί. 
<]ΐιοι1 νΓΠίπι Γοραιο, Γι άΐ ο^κάο φιαίϊ «.-χίπη- 
ΐ€(Χ> ίηκΙϋ^ΑίιΐΓ; Ι(.0Μ$ Ιϊ άί ίηιηηΐιχο. Οι-ςΙαΓο 
ίιΐ ϊια , ειϋιηΐΐ οΒίι-'Λιιηι ηιουΓΠΐ λ«.1 .ιίΠτηιίίΐι- 
ίίαιη €ίΙ« Οειίΐ; ατ ηοη οΐΓ« ϋΐε, ίΐο ι^ϋϋιιηιηο- 
ροΓ αΙίοΓαίη ο1>ίες^οΓηιη οο^ηκίοικ-ιτι , & ίΐι; <ΐ!αιέαζ«·«ιΐΓ: φιοϋροΓίνιΊΐ ςίαηΐιη, η« (τ^ίε 
οαο ηαηο ίηςηίι ίιηιιχ ρΓχςϋέ. ΚΛίΰΟΓ «§ο1ι- ηιαιοη ρΓοΙιαιίοιιιτ: ιτι;ο ηοη «Ιΐ« οΙ)ΐ«ΓΛαιη αΓ- 
^(.ΓίΓοΓ, Γίιΐηη ΤΐιοοΙοςΪΛΐη οηΙιιιαΓΪ νι α(1 ιηΙ>ϋΐ οιήί »ηιπηΓ«αιη. · · ^ , ,^. 
οΗοοΙϋΐη ^x^ι^ηιι·^αη1 αιΐ ςοη1«:αιιιοηι*ιη ηο- (^11641 (Πηι $. ΡιιιΙα! , Οίτ.πα άοίΐηηα νηία 

[μΙ/^λπΗλλ» τ(τμ/ιι ; (ΐηϊ1ηι$ νί»ΐΛιΐΓ ίηηαοτΓ, 
Τ^'^Η'* ΤΗίοΙοςίαιη ΙοΙίίΓη ΗλΚτο ρΓΟ ο1)κο1ο ρΓοτηύ-ΐ 
'α'ΙτΜη^ ^'"'^-'· ^ΓΓύτη ηοη νΓζοηϊ: ηαηι ( ντ <ϋχί 

ΐ'*ηβ(Λ- Τ ΙκοΙΰ^η, αΐ!ΐκ{ νοιο ιίς; ϋΙιΐίι^Ιο ιηιπηίίιυ 
νΐιίιηο,ιη ουίΐϋ ςθΓηίήοιΐί:ηι €Χ.ιΛΐΓη €ΐανηιίΓ 

1 » · ΙίΓαιη νίιχ .ΐΐι-τηχ ΐ€ ρΓΧΓπίυΓαπι , & οαηι ιΐιτϊ 
1 ϋοο ΓΛΐιιο]·ααηι α 2ΐοΓίβο:ΐΓοΓς· ^ ^^αο^ ριοΒ:» 
οΙ>ίι-Λίο Γ.ιοΪλ; ηΰςο αιικηι ίπίΐΰ 1^^^ι1I,ο^^ιν(Λιιη1 

ηίιίο αΐίοηίπι ο^)^^^^οηιιη, οίΐί: ιρίαιη Ιαΐααιη, 5νΒ$Ε€ΤΙΟ Τ£ΚΤΙΑ. 

ΤΕΚΤΙΑ €0Ν€1.ν8ί0. ΤΗΓοΙοζΙΛ ΠΟΠ Γ.ίηιΠΗηα 3ΐκ ΟαΐΓΠ ρη-ητί^έ νι ςΙοΓίΙϊοαιοΓΓιη: ιΙΙ ςπιηι Πΐ)ΐ!οιτι οΙ?ίοςΙίιιαιη, ηαχ Γί-ρΓπαπίΓ ίηοιηηίΐιαί 
Όακ Ιοαιπιΐυπι 1»;. Αιΐιΐο, τ» Εβ( ^1»ηβι:Λίο- ί11ία5 ο1:ιίίΧΐίϊ,Γ3ηοηίςϋΗΐ5 ρ<^'"η"ηί" οιηηία ^^^"^ 9 

ϋιιη> Λ:1τΐ Γί»»,ροΐ1<; οίπΙιιΙΛαη ϋΓ ρπΛίςαιιιηι ίηιπηίί·- 

αΚζηίιίΰΛς-ηι Όιΐ Γι-ςαπΓίαηι ΐΐ-,ίιΐ Γΐ1,ί<:€ΐιηιΙιΐιη 
οιηηίι Γιια .η(ΐιΙ)υτ.ι. 

Οίηίιηϊι αιιαιη ίόπι: ψιίί , ΡίιΙι*$ { ν: (ίοαιί 
ίη (τΐΗϊ ιηΛβτϋ ) Λοη ΙαΙχ'ΐ ριορηκ οΒί<:Λιιιιι 
ακπΚιιποηϊϊ , ιτςοηεο ΤΗλ>Ιο;^ι;ι. Ι'αΓί·ια.ιηίο- 
ί^ιι^ηι!.!, ί]ΐιίΛ Ι».ιχ· Γ^ηιρ^1· Λ€ΐΊρκ ρΓΟ ρΓ.τπιί(Πχ 
νηαηι νί-πΓ.ΐΓκηι 1-ίιΙο. Νΐ'^ο αηκη οθΓ.ί»·(,|ΐκ·η- Ιμ!}!!!!» Ρίιΐι,ί, φΜίκαιη ί·11 ^·χ ίο·, ηοη ]:α1:ι« 
ςαα νΙ1.ι οΙ>ιοΛλ ; ίίά οχιαηιΙίαΐΓ .ΐιΐ ^^α^I.^^Λ 
ίΐιιο ^οηη^xα , ΐίιΐς· ηοη ςοηηοχα ιιηι.·γ ΐί·. η.ςικ· 
ίρΓαΠιΙεν ς-Ιίαι ΰχ ς·ή οΒίεΟΐι^ «;οι;ηίιίϋηοιη αΙ- 
κιίιι; 3ΐίι-ιιίιι<> οΐ^ϊοοίί, ηει^ικ ^11 ιΐιίςιη Ιιιιλ , ηιΐΐ 
ν( Γιιηιηηιιη ταιοίαποικ ,ηΙ ο^ΐνΧΐιηη κ-αι·- 
Ιαιαιυ. νηιΐο ηοη ροαΛ ΙιαΙχ-Τΰ οΐιϊοςίιιηι λγ- 
ιηΐιιιαοηίί ρΓοριίιΐιη. Αι ΤΗΛ>Ιθ{;ια , ηαια γίχ 
ηιυιίαιη Ιί-κικία: ι1Iί^α^Γι·η(^ϋ ί\: .ΐιτιιρκηιΐο ηχΓ Γοχίο Τΐια3ΐο§ίχ , VI ηοηπιιΙΙί νϊ- 
(ΙίηιιΐΓ Γιιρ}Κ)ηΰΓο. ΡγοΙμοιγ , (}ϋϊα νι·1 οΙ)ί<τ6\α 
οοηίΐιΙίΤαιηιΐΓ ΙιχιΠΗίαηι ρΓΖ(1^^α(α ίηιηπΙϊ,χΛ; 

οηνηίηο (1ί11ιη(1^4 ίπ- 
Γ(·Γ ίί·, ταιηι 1ρ*·ιί6 & §«ιεΓο, ν: ραι« ηικτ νίΓ. 
ηίΓοηι ρβΛΜηπη, οιΐηιηι & 3πιθΓ(πη^ί(α οηηπι 
Γ.κίο /μ^ Ί]μλ ακ ι^ίαιτίά, ηοη αυκπι Γ.ιΗίηι ίη- 
€ΐίιιιΠΙ>ί1ί5 ίη υιηηιΒϋ^: Γι νοιό ςοηίϊ(1^Γ2ηΗΐΓ 1 1 
Γΐαυ). ΟίΓρΛΓίΐΛ$ οΛηιαηίΓοΙΙα : πΛίη ϊοΐί ΰ ίι.ιΙ<ί- ίς.·ςαη<1ίιιη Λΐί;^ϋαιτι Γ3Ποη«η ι·χηίηΐΚαηι, ν. ξ. 

^ιια:οηιΐϊ Γαηι Γοιις-Ιαία ((]αο<1 νι Ιίιηιπιυηι ιη 
ΤΚϊοΙοςϋ ροκΛ Η3ΐ>0Γθ Ιι,οαπι ) ΟίΙΗιις ηοη Λί^ΐΜΐ». 
(νηίιάαΛΠΐΐχτ ΓηΒ νη» ^.1ιI^π1^^α^ ίη€{ίαίίϊΙ>ι1ί »" »·» 
Γαιίοηο, (^ιι.Γηιια κρτΓώηιι ίη οπιηιΐηΐί : ιυπι *""»■'·' 
ηαίΛ ηοη οίΐ Γαάιτηι Γοιιοίαπο άΰ Ηας & <!^ ίΙ1ά ,^^^ 
νι.πΓαΐ(-;ΐΙ·ϋ ιϋΑίηιΙΙ.'ε ηιιιηοΓΟ, ναΙ Γοπέ «ίαιη 
1ρ^^1^' ^^υ^1Λιιοη>.·^ , ίαχΜ (ϋιιειίϊηιεηι ιεηιιη κ·- 
ϋνΙαΕΛΓίηΐι : πιπλ ^μ'.I.« , ΙίςτΓ οπιηία ΓΡίισΙατΓηΓϋΓ 
νηιςα κιι^-Ι.ιιίοης· («.{αοιΐ ίοπέ ιη Γαη.·!.Ίάΰηι1?υ$ 
ηυκιίαΙιΒαχ οηιηηΐύ ιοριίξηιι ) 2(ϋ)υ< ιαηιοη 
νίΐι- νατίαχ ρΓ«η>ί11ά$ ηοη ΙόΙίηη Γαϋ1αΓ45, Ιι,ιΐ ίΜ.ϊΐπ χ Τ1κόΙο<^ιλ ηοη ς'οηΙΐι{(.'ίαιηαΓ ρΓχςί$ϋ ί^ιιακ·- 
ΜΛΓί. . ηοη ΓοαοΙαιαί, είί αι νηαπΛ αί;^ΓΓρΛυοηι.·ηί νιτί- ηικ γοιιιΙλελ Γιιπγ, ίιί οηίΛ !ιαΙ>« ίίίΐοί ;ίΙ"(1 οηαιη 
[.καπΊ ηκα· Γο νηιαηιηι : γχ ηίΐϊ Λυ:αιι ι1ι·ι:ι;ηίΓ <]»ια[οιΐϋ ίιηιαηϋίχ Ιαα ίπΕΓίηΓοςά ιιαιοΓΛ γο^- 
ίη ςοίζπίποηιτηι 13<·ί, ίιίεό ροιιΊΐ ΙιαΙχτε ριο- ηΐΓίοηΰηι οΐι." Ορο: ΚχοοηίΐΏ ^οη^{ιI^^ι)^I^Μ:( ι·11 
ρπύ ο6κ·Λοηι ικπΙ)ΐιιίοηί5. ν'ηιΐο ραιιΐό αηΓέ ςχϋ:ίηΓ€ςΛ ςιηΙίΙκΓ, & ςοηΓΓί^αοηκΓ ίυχΜ ιϋ- 
(Ιιχί,ηοη αςαρί ίΐΗϋΐΙηηίίη.ιηπι οηιηι·* νιτηα- ϋιτίϊιαα'ΐη Γί·ηιηι «ίαηι γΛ «ΙίαοΓίά οι νίτηυ 
ι<.·$ Γαιιο'.,ιιαί ρϊο ρι.νηιίΐΐΐί ΤΗ«ί1οι;ί.ι· , ν, ς. οοηΗικρη5 ίη ϋιί ηοείιυιη : «γ^ο ίη οΚιχΙΐϊ 
5λιι1 (Ιυηηια» ΗαΙηιίι ςαριιι ΐ'αυιη ί<.)ρ1ηιΙιι 1 Ικ-ο|θ5;ίχ ηοη ^Λ νπα ΓΛίίο ]μΙ> ηΜΑ,ηίΐι ίβπο 
2(]ΐιχ, αιΐ[ ιηοΓ[υα$ ^Λ ιλΗ ί\;Γα1ί αηηο: ί]ΐιί.ι Η- Γρ^^ί^.1ι1^ 5<-"""<^. &^οΛ1^ΓΛ·η5 οχ α^κ-^Μίοηο ' 
υιϋίί νς-ΓίΓαεο·. ηοη ροίΐ'υπι ριττιηοη- .ΐιΙ ςοηι- οηιηιιιιτ» Γααοηιιηι ρ.ΐΓπςα1αΓίηιτ> , ν: ιίίχι ιη 
. * ροηοιΗ.ιηι νη.ιηι ηιι^ΐΐ ΙαακίΛιη. ΙοΙίιηι ι·Γ£;ο νηιαιτίΐηη <1ι1ρ.7. Ρϋ)'Γίοχ ά ηϋηι. ιι. ^1^ρο- 
ίΐΐχ αί-ορίυηιιΐΓ,φΐχςαιι(»η( νοπΓ^ιαηηαΙίφκιιη η;ηηΐ5 οιτιπίΒαχ τΗροςΙα ΓαοΓϋΐη οΐΜς-ίΙοηηη, 

ΪίτηνΓαΙοηι νιίΐιτπι γ.ο Γςίαηίαιη & οοριίηοητπι ί^ιΐο ^αοίΓΐ". Γί(^Η.·ςΙιιοίΐνένϋΐιιη : €^αο(1 αΙ>Γ(^ιια 
)α, ν.ς ^]ηx (1ι· β.ηιι Ικ^Ηΐιι.ιιπΓαΙί Ηοηιίηί^, ί1ιιΙ>ίο ΰΟιΙοπι ηιοιίο ιΐο ίααιπΐϊ α^§Γ<:§2ΐπ5 οχ 
ίίοριτηυ ρίχο:ιο (ΙοΒΐ!!*;, <1« ιιχ'Λΐίόπο ,ίί^ο. Γΐ·- ΐίκκτΓυ ΗΛΐ>ίαΐ3ΐι& ιΐίοαίίΐυιη οίΐ : (ι οηιηι Γπη^ 
ΓροΛιι ηιιοηιιη Ηιηϊ· ροΓοΛ ίΐαη οΜ».*Λιιηι ηιηΐιί ΗαΙίκαί,οι^οο!»; ιηιι1« οΒίοΛα; ηαοιίΐι- 
νηηπι απτίΐϊϋΐιοηίί. Ιίιχ-ι οιηηιΒιιχ νηίιιοτίαΙίκΓ Ιχγε ααιοιη ΙΐΛΐΐοΙιίι Γιιαπι «ϋιιοΓΓαιη οηοΐΛΕοπτ, 
οΒίοΛί'ί,ρΓοιιι 3 Ρϊ«Λθοπ:ι1αηηΐΓ, ιΐ^τί ηοη (]υΓαΓ. ^ιιί ΐοΓπιίη« ηΛηιη. αβΜτβτϊΛ 
10 Ηίηο ίηίοΓο , ωΓιι ι^ιιο ΡίιΙςν <ϋιιϊηα ιΐι: Οςυ ίαιη Ηίηε Γιαίΐ: ηηαοηΐϋΓ <1ίηοΓΓχ ΓαΙίχ ορί- ί^ι ιίιΛπ 
ΤΐίβΙφ^ίΛ ηιΐιίΐ γοικ·1λ1Ι«, νι ροιαίΓ, ίΐ'ίΐ Γοΐα ν. 5. ρήηοί· ηιοηο^ϊη ΚοορυηΛο. Ρήηιό οηϊιη ητϋαιιηπίΓ, η[>»ΐΛ»ίΗί. 
ΡηίβΛίά* ρίιϋ].(^(^ιιχ ίαιη ροπιΠί-ηΓ αιΐ ΡΐινΙΪΓΛπι, Γιιηι- ηιη Γ.ιάοης·ηι αίΓιιίΓΓιυ ίαι ηιαΐΓαΙοη\ αιίιΐοη- <ί^ '""·»ι 
α** }ΐΜ Η- ^. ^^^^ 2ΐί.)π) Γρ(.-.'ί? ιϋικτΓίαια Γςκηιαιη , ;]αχ ΗΛίη ςοηιΐιύΐοηίϊ ώςίΜΐε ςίίς (οτϊοοςπι [μΙ> ηα» · ΤΗουΙοςϊί;» <}<ιοίΑ Ιηθϋ αχιβΜ «0ά ίβΙΓηιη ίφαζ Ιικ ηιίο νι; &]ηιηιιιηιι ροκΑ ΰί ΜίΛέ ή {κιπβ 

βχ ρατκ πιούΙ ΙΙΙα*! €θ^ο(οηκΙϊ { ίΙΙχηο αύιη (3πκ]α3ΐη ηκχϊαιιηιιίίβηΐΐη ηηΗο ιηοάοροκΑ 

ίοΓίηηΙίϊ ηοη οίίίΐίη^ιικιιι ιΙ) ίρΓι« Λ«ίϋΒα5. ΟΙν- < οηαίΓΓ^η-. (ΐηιΕ ίηίητ <1ϊχί ρ.ια16 ίίιιέ , ΤΗεο- 

ήκηκΜπίαιαηη νηο ιηβ^, ηοη ρβκΚ οβο η· Λ&»η«*ητΛΐί γο^μμι ««η φ ίηΜΜΜ» .- {{ληβο · 

«6 [ηΙ> ηπά ΤΗοοΙοςίχ! οίΙ«ιϊπι €ά.ιιη οοττιιηιι- θί«Γ, Οιηβίί* (β τφΙ·ιΙί.!, ^««ι αΠπ ριριτηΜίΜ' 

ηίϊ ΐ'ιάη , <^α^^ Ιηιο νηιοο Γιιιο (1αοΒιι$ αιιι ιη- γλ/» 1}Φ€ λ πλϊ ί/ί ςο^ηιίΗτη; ίζά ϋη€ κβο.χίοαβ 

<ηιηοαςηο(αι, & (}ΐιί<1αηρα <1ϋαΐΓΓυιηίθΓ<ί^ ηβηιηΐίαχ ηοη ρβπϊηα ηοοηαη οΙμι:^* 

{η^ίβηι, ντ οβ<πκ1ϊ Γιιο 1(χ». £( (^αίύοιαί^ ααηι /μ^ ^«4, (^υί Με «Α Ιαααα Αα ·ηιιαι1 

ί^ι^^ , οοπέ οιηηοχ αΐίχ Γαοηπζ ΙιαΙκηΕ ίη Γιιί5 οπιπη οοηοΙαίΐοΐΝΙ ΊΙμθΙο^ ΒχΛ 4β ΡίκΙς; 

οΙ>ί6έΙϊ$^ηα<1)(αιΠ€ΐκ)θ€θξηοΓη]ΐιι,«πιςοη- ιϋ(χηια$ ιηίΗ. 

ΜΐίΟΜίη ο()ΜΙϋι»η I αςοα ηοη ρΓορά» ΟΙιβαβ$ ιβπιαι (χηιτη ηοΑηΐΗ ύαοάηβ»^ τί ]]ί(Η 

ΤΗοοΙο^ίχ. ^οηIιαI 5ροαη<16 βΠο ί^Ιίαπη, πγπι €ΐιπιΤαηηοΓθΙικ (ίίίρ.ι.ε|ΐιτίΙ.;.(1αΐ5. ιο. ^,^ΙιΐΚΙ 

φιϊα ίΙΙα ίΐΐααο αι.ιιη(ΐ Γο κη«α εχ ραπΰ οΒίε- 5ι ίη ΤΗοοΙο^ια ηοη οΐΐΰΐ ηαο Ιπί ^μα οηιηίαιη 

αϊ,α€(Ηυϋ ηοη ϋβε; νπΛ οαΐίοπι^υο ϊη οπιηί6ΐΐ> «Αιιηιη, νϋΐ ιρϋ ηηιηΐίια: , ναΐ Ιΐΐίοπι Γαροτ- 

οΒίβΔίι , £χ1 «ϋίϋηΟ», ^ιουι Αιηι ^ΐΑϊΐΜίϋ βχ- αηιηιΐΐιαβ, νι ίβαιη^ (ϋκΐήηι, Γ«1 Γοΐα & ονπ-ΐ 

ίκιηί, & ηιοιίϊηηι, αιι «α ΐ(1«ηιί6αηιηΐΓ, & τάί^ΑίΰίΛ ^ ([\χχ ϊη ρπκιηϊΐΠϊ ροηηηπίΓ; οΓςο 

ίίΐΐϋ, (][ιιί ςύη{1ί(υιιηι ί*οηηα1«Ώ Ιΐΐααοηεπι. ΚαΒΐΐϋί <1ϋυ Πκ-οίοςκί άιχα ^α^π^^τη οοηοΐα- 

ΧΗΐίΒΛ,β- Κοϋαηηηιι 5€αιθιΐ6 «ϋ|, ιιαίοβΓαο ^αίΐΝΐι ύοηαη , <^αοΓαηι νηα$ αια ίαΐκαα. οχ (Ιαιόοι 

ζ^^^*" (οπηίηίδ {η κήϋιϋ 1ίςαί£6η)ΐϋΜΐ$ ρϋηηηι £ηΙ- ρηηηί£Κ$ ι«(ΐ«;ΐ2ά$ ; ϋϋκτ' τ«γ& νοί κοβίαί^ 

ια:ί·ιηι·11οΓ3ποηί.·ΐρ./«6 ^«4 οχ ραπ? ,ιΛυί, ηοη ίΊ: λ!γ!·Γ3 Ρΐιΐί· ; Ηί , ίηηαπ.ΓΠί ΚίΒίηΐϊ €(ΐ(:η€ 

ν»6 οχ ρΐΓΚ οΒΐε^ί ! φΐί^, ιπ€^υιυητ, 2^11$ 1ρ«:κ:ίΙιαοΓΐι, <:^αοά οίΙςοηΕπςοοιπιαηοηιΓοη- , 

ΤΗοοΙοξί» £ηί(Ι黀(ν, ηοα «α5 οοκ-έΗιπι.Κάί·- ΜΒΟλίη ϋοίίοιαιη. 5£(:}ιι£Ια νΐΒΐ6 ριοίηηιτ, 

«ίαηηΐΓ, ίηςιοιη , <|ΐιΪ3 ίϊηί»$ οΑΓ«ίο εοφίηη. ^ηΐ> ϋϋ άοο Μμ» γηοθάααΛ βχ άηα&Ι 

ηΪ5 οιηιιίΒηϋ ΓςΐοηΓίΐ5 ηοΛήϊ. οπ1η^5 ηιϊηι >η ίίε ρπηαρϋδ. · · . 

Γΐιηι <^ιιίΰ1 ςιοΛίαιυ & Ιϊηί:ηιη. $€οαη<16, οχ ρατ- Κΰΐροοίίίο, α>ηςθ(ΐ£ηύο Γ^(^α^1αη1, η^ωιΐο $β!ΜΐΙβ. 

Κ οΐιίο&ί Μοαρί)]^^» ϊηώιία· ΐιαο & Ρ1»/- βυκιη εοοίοαιιβηι,ϋϋο οοοιη οοιηιηιιοειη Γοο- ολφ ΜΙ· 

οοιηπηηκηι 

Λιιιΐια οΒκΛλ ^1αι5^^^^αί ηοη Γαιη ίιιήαια,οηι- ΐοπήΛΛ, οχΰβρίΐβίΐχτέ ΓπΙιιΐί 2υϋ <|ααηιθΓ: ηαπι """ί^ϊ. 

Λια Γ^ι1^^^I, ΰοο οχοορΓο, νη ς^ιιο ςυιη ΜοιαρΗ)»- 1ΐ26ιαΐ5 ιΐΐο ίηίοιβη$ ίη ις&ί β^ϋΐϊ οοηοΙαίϊο- ηηΐυιι 
.. . /ιοί οοηικηκ. Πιιιέ) , ίΐΛΐι «ι ήηίπί ηοη οοη- " ι.ΗιιαΙ>υ5 ^ο ΡίΗο, ίη ΓοηκηιϋίοΓο οιη- τΙαβίβρΑ 

' 1ϊίΙοΓαηΐΓΪΤΗοο1ΰ5ΐί;οιν!;ο»6$ κ Ηυο ΐΓϋίΙίΓαΓ, ηίαπί οΛ ίρίοηιοι Η3Βίηΐ5Ρί(Ιοί,νηΗο οοηοΙαΠο/·^*"» 4* 

τΒί αΐζίηιαϊ η^οϋιη: Ιοα (Ιο »άύηίΙ>α$ι^ιιχ ίη<1ο ίΙΙαιαίηίοΓΟ οπίη1ι1Π11^η^^ηο^^Λ^1^ Ρίίΐί. 

€θη&<1«ιη(ιΐΓρ«Γ ΐέ^ιι^. . Α{)ιαΒίηι$ ίηίοΓΟ» οχ νηί'ΜκίΑΐΑ & ιΛκίΙ**"" 

ΚοϋςΙιιηηιτ Ταά6 ϋϋ , ςυί «Ιοοακ, ηηοααη ηιοιιαίϊ οοοείιιίΐοοβιη βΐίααηη,ηαα ίη οοιη- * 

ηΜΛ Ύϊ«Β<Αο^ζ «0« ρηηαρίι ΡίΗα , νί Ιη^ πηιηί ίαινηιτϋ ΙηΒίέι» Ψν&ά , ίβύ ΤΗοοΙο^; 

πιίηο ηηηΐΓΐΙί Γοα Ηιίο Κιιπιαη» ςοκηοΓαιηπίΓ; ςηιι οοπΓι ιμκ πί ίπίΐο ϋΐαηιιη ηοη «Ιο ϊχάκ^ 

^ιιοηιηιίΐΐιιά είΐ ίαη(1ιηιοηηιπι,φΐο(1 Τΐιοοίο^ ίοά ΤΗοοΙυ^ιαπη , νι ίαιέ ίη ιηακη» ^ Ρϊΐΐβ, 

I } §19, οΰπτ £{ ορϊηααΐΜ , ρΓοεοάην ίοΐ&ηι ίΙβΒα οΑηκΙί , ιπ Γγα ηηςαπι ι 4οο ΙηΙιίηι* 

οχρπηοίρϋ>, ΗιΙο Ιηιηυηά λικ ρΓοΒίΗίΙίτιτοο^- ίίϊυσΓΐΐ ίαπυ ίρ€θ£·. Ει ίκκ ίίΙοΓη γρπρπιγ ί,ίΓΡπ: 

ηίω. Ηί, ιη(^ιιαηι , κήςι^ηιαι , αιια ααΐι1<}υί(1 ίϊι>ο οπιιη παηιταΐκΐί ύακ ίυροΓηιηιταϋιιχ ίΪΓ ι$ 

ήπ) Γαρροϋ[ίαιιιί*ν«ΐΕ»£ {μ ς^αί ίιΰί.χ.') οΙ>ίο(51αηι Γοτηιαίο ΤΐΐαοΙορ*^ οοηοιη (Λ, <ϋ- 

αβΐ^«ιηοαβκ ιχη» ηαή ίΐίικί Ιηηκη ηιτα- ικτΙαπι ί^κοΛ «ϋό ίϊι^αηιηιηΐίτβιηη· ίη ^ιήϊ. 

ηίΓηοη ΓλλΗιιιί, (^υαπι ΙρΓ» η3ηΐΓΐ1ί$ ςο^ηΪΓίο 1 ΠιρϋπηηιηΙίακνίΙιοηΗ , <|υίΑ«3 Γιιρΰτηιηι- 

ίρΙο ΤΚοοΙο^ιχ,ηοη νηό ούκο^Μΐη ίΐΐϊοί) νικίο- αιΐ£ΐϊη£,(1ιιΒίυ1ροαοίαια-1ο<1ίβ'οΓαηΐ.£[ί(1αη 

ηοη ροκΑ αηάο ριιοΙηΐΗΐΐ<3(!« γκΗκϊ « βχιίοΗιϋαχΙβηκαηΙΙατν! ςαϊίαιίπι ηβ|^^ 

αοηοηι οΒίοΛίιυιη ^^ι|^ ηιιά. Οοηβηηο ^' οχ- Βιγ, ππΓϋΓΛίίΓΛΓοπι Αηι^υϋ οίΤο Ιρεοίο ιϋιΐί,τίαηι 

ρ1ί<χ>. Νιι11α$3^α$ΤΗοο1θ2ίςα$(ίιαΓ: β/ι. α η.ΐί:ιιι.ι!ιαιοΙ»οηηηιϋ «^οροΓ ΐΜΰΠΛίΒΓίΙία.- * · 

, , κΒατη ιβνβηΜΛ^^ΜΜ μ{μ<μμ άΐίώ λΆμ ιη- Κί \ά ΓαροίηβοιηΙΙιίΒΕ^ηοιινίΐΐΒΐτ ΚΜοΐϊΙ^' 

«ΙίαΓ, Ετ^ο Οιηβιιι ίβ ηβϋΐϊί, ΐτ^β€οηβΛΐ μι- 8κηηά6 οΒϋοκϊ, ΙπιροΠΙΒίΙο ^& γηαχη Ηλ- οϋίΰϊρβ· 

ΛίΛ & οοτροη , &ο. 0Γ2;ο οΒίίίΙιιιη Τίίοοίο^ίχ 1)ίηιπι Γιπιρϋοοιη ΓροαΗοατί ροΓ ίααα ΓίΐΤΜί Μ ηκι** 

ηηπίφΐιιη οΑιρία ϋο^ιιίιιο ρβΓ Ιιυηαι ηαιυηΐβ Αιηηιΐη κ>(ο ^ακηχ & οιάιαχ ώηαΰΐΜ^^ρΛ. 

Ιΐ^ίία· <ιηθ(! αηη ^αηίπι κριηο, ντ, ηίβ ίάαβη- ηιηι νηι ίη ηβηιηΙί$^κη ίάρβπΜταηΙίβ: 

,Αχ^αχΛίοηειτι ΑηοβιΙιιε, α ηοιηΐπο νοί ρτο- ηοη ροκΛ ί(1οΓ» ΙιαΒίωί ΙιαΒοιι- ρΓοοΒίρίΙο 6; 

ΙμΙηΙιιογ ροΩο ίΐϋ (1 ΓΒ «ΙαΒίϋπ , ηοη <1ιι6ΐ(οιη. νοΓκαεοιη α-αοΐας^πι & ρΓΚίηίίΙϊηι ηΑτυηΙεηι. 

Ι>αηΗε Ιιβΰ Γατίο ηοη οΑ ντΆ ϊα οιηηίΙ>α$ , ' Β.εΓροη<)οο, Ηοο ατςυποπηκη 9& άΛ\»\Λ·. Χ(Α·^& 

ύίικτία ίαχα (ϋαηίΐακηι »Λιιαπι Γίαΐίππι , ροΓ Ρπίπιό , <]ΐιία ίαηι ίαρροπί: οΠο νηίςιιιη ΗαΙ>ί- 

^υκκ ε2θΙ>>οέΙαα>ςηοίαιηητΓ ; ογ§ο κΐΐηιςηοη ηηη, ς^ιιί (Όηευτηι ίά αιιη ΑίΐΌηΓαιιι, ^αο(1οΑ 

;ΐΐΙ1§η2ηΐΓ νηι ηύα ΐα^ίηίίϊΜϋ· ίη ΟΑηώαι ·τΜ^ «Ιαΐηαιη: ροκΑ οηΐπι «ϋα , ώιΜβη 1η« 

<ΑΜ&ή. Βίαιι νκίιι1(}ΐκ ο»ηϊΑκ £ηιιι1 οοηάιπνκ «1 

. ΗΗκ Οιαηό, βοιίηη ηιοάο κΑίΒηκατ ί}/]ΐιΐ χΟβηίΙιιη <χ»α1αΙΐ0Β{«; φΐη ηιηα ροΑβέ «ΙβΙιή . 

^ έοοηΓΓίΗο ίΙοοοηΓ, Γααοηοηι ιίΓοηηεηίΙί ΓαροΓ- 2^η^1Λη ι1ι<:|ΐιί^ 1ιαΒίω5 Πιηρίεχ γχ αίΓοηία ϊη- 

Μ/β^^ νααχαΐαα. ^& ηάοηαη εοιηιηαααη οΒίοΰϋ- Ιιαιϋΐπΐι άιςΑϋοαςΙαίΙοαοιη, & Γ^ωη ίΙΙεΗα- 

ηηΤίΑοΙορ·. λαληοην» Ιοφΐ^: ΒαηριοοΜοηΙιίΒΑιιαινΒΪιιί^ΐΜρπΕίηίΓ- 

' ■·■ . · Α ι " · - £β) ΙΙΜΙΜ' 
Γ Ι»Τί» &} {(Ιβ6 βϋκΓ κίροηιΐοο, ηιιΐΐιιηι οίΠ; ίησοηαο- πιοι^αιη ίηΓΓίηΓι,χαιη :ι πίτηκ-ιη ΓκοχρίΓΚ ίρ(θ· 

^ίιΛι,ιιιΛ ιιίίΙΙ)ίίί2^,<1ιιο οΒΐ€^,<1(ΐΑηηιιηιιίι ίηκτίε 

ί'^^^ ^ ορΐ>ο<'ΐ} αηβηηηΐΓ , &: ΓοηίΙ.ιηοηΓΟΓ δΕΟΤΙΟ 5Ε€νΝΒΑ. 

β»<1ιιο1ϊ1χ:ΐ 1|)^ςΊή^^^υ^^η1^^xαιια^^^ΐ^ οΐΐι-ηάι ^ — ι ι · /« ι ^ /· 

ίη ΙιΒΓίι ά^ Αηίχηέ. ίη<1ίαϋΙΙ·ί1άη α<3υιη ροίΓα ΓΜΜί»{Μ θΙ>1€ξηη» ΤίβίζΜ 

, ύίΓραηια, ο^ηοηνίιϊϋο, φιοηιιχίο Ι»ε κ . ν 7 

ν1]ιΐ5<1αΒίΓΛΓ«ροΐΙΙϊ. ςύιη«ηίπι <ϋςο, "ΐΟί/ίίηβιι "ρχίί,ιΟΑΤΟ οΙιϊοΛο ΤΗοοΙοβίχ, ϊαιη 

€ίΐ€ηΛΐΗΤΛ^ ι^αίΙ\χ% ϋΜΐιαϋϋ>ιϋ$ 1)αΙ)οι ρχο Χ^»1 ιηοάηιη,αιιοίΐίικί Μάοείι, «ϋίϋηίαι· 

οΙιίβΔο οοςηΐκ> & Γρ«χ)βαηικ ηαο ΙόΙαηι ^ιΐιΐι βΑ* & Ρηιηο, » ΑίπΐΐΐηΓ^, ϊ& Ιυε ίβ- 

ϋουιη, ίΙ'(1 οή.απι 0Γ»ΓαΓΛ:π , φΐ,7 Γπηι ίπ(ΓΓ Γο 4|ϊ(ηιβ}α6ίι^«ηροιΑκί»ΐηίό^ΐΜαα* ; 
ιηαςί$ (ίιυ»Γα ο6κύΙα, <]αϊιη ιε$ κιΐΰΐίΐα , & 

16 ρΓοροίϊιΙο Μηιβϋηι &ψαΐΜΐούϊ(»,Ι.α^ 5νΒ$Ε€ΤΙΟ ΡΚΙΜΑ. 

ιοοε^ορροιιιιηΐι»»€αη1ια6»Μΐο ο6κ^ ΡηΟ^βτ ΛβΐΜΐίΜ 
ίρβαββηβΒ άοια κ» οβηηκΙίθιοΐΚΒ. Οι^ηΐ 

ί3θΓη ροίΓΛ ο(Ιαη(1ϊ ς*χοπιρϋ$ ιΐϋ! ίηηιυηΰη$, Α ΚΒίτκοη, ίη Ιοι- ριιηΛο νίχ ρο/Ιό 
ΓαΙ ϊακ ΓαΙΗοάηΓ } ^υα ίίΐι ρτοροΐΐάο, (}ΐΐΑΐη Χ\» οίΙέιΜϋΓαιιιιιη <1ς κ . & οιηης$ αιϋ ϊη- 
9άαα&ή} Γιιρροηαηΐ, ηυΐίαπι ρίοΙ» βιικ!». κτ&Μεν^Ι^ ΜοοααΜ.ίοΙοιίοηιίικφ^- 
ιηΰηΓαιη 1αΙ>α, ηι(ϊ 3€ΐΓηίηΓίΰηι.'Γη : ίαΐϊεη κ, νΓάηι οίι^·η^ο. ϋϊςιιηι ΟΓβΟ αΐίφιί, ΤΚοο- 

ΐα^ι^κΝΛΛίίίίΙια νηβ λ(Ιμ νιΐ Ιτ^φα» { ^ιιχβ ηοα ίΐηι «Βϊριί «ϋ4ϋηια οϊ^η^ϋΐηιοοηικη 
ΐίη νραια παο^ ΙχΜίιώιΙιΐηαο , (^αίι ιικΰΐΐΰ- α)α(ό(]ΐ]αιιη οίΐ €αϊ<1αι$. Λΐί) νότο ^οςιιη- 

ϋαα & νο1)ΐηα5 ροίΓαηι νηϊ(χ> ζ^ιι <χ)ςηο1<». «^6, ΐηκΓ (^ικ» Οίβοα^υχ 1ικ «Ιιί'ρ. 4,. Ιίέί. ύ. ΟγμηΑκ» · 

ΐν,3α{3χη3Γε»,()αχίη:οΓ Ιί' Γιιικ οΐίΚ'Γΐα;αα6(1 <^:^ι!Iη ίιίοα »ιη ιίΐ'ο Γικηάιιη, ααια ηοι 

Ιί ίάιαίΛ »ΰθχ& οαιαοΓίχ η κκεΙΙ , εαυη Ιιΐϋϊιυ^ η«^ι> ^οζηοΓ^IIηι1$ ίοιΑιύ£ςς οι οομΑα» Βοά 

ίΚηιη «Ααιηίηαίηκ» 1 Αιπϊοη ροϊον, (^αία ι^ηϋη, (^αοπυη Γάακϊχ Ήιοοίο^ οοΑγ* ήιΙ». 

ΙΜβτ^ Α(1({ϋ, 4^οι1 ιη ρΓΧΰο«1ιΐ»ι οΒιο^οαβ ηοα« Α1ΐ| ναϋ^^οπ^^αI1οη^^αΑ^ ^απ1^ιΓ^Γ^^^ηι^αη^, ι% 

· ΐΑΐϊαι ίϊ( οΙ)ίΰΛαιη ΤΗοοΙο^ϊ» , Παί ηοη, ςΓπέ οιηποί Ηΐ ιγ« ^^ « ςυααβηίιιηι, α ιιοΒί$ ηοη 

ϊρίαπια (1ίΜΓΐΐ[ΐ5 νια) άνιιτυκ, ϊΒΑη^ςϋν, ^ΰ^ηοΓ^^ ςίαί ριίηαρα οιηηα ςοηϋΐαίϊύηϊΐ 

Λ ΙιοιηίηΓ, α}ηίΐίΐ€ΐΐ[ΐιιαΙ}ΚιΙ>νυ ΤΗ^x>1υ^^1^οι ΤΗ^*ο1ο2^^I^ ηαΐίοί οάαιη ηο^ι, οοιτίϋφΐηιυαί 

η6θΓϋ«ηι6 (ΙεΙιαε (λχϊά νηυια Ιια^αίιη οΗΐΙαυ ΰαί<1αιια οο^ροίΛ έ Τίκοΐρςϋ ; οαιη^ί £ιμ<««τΙ« 
ρο0βκΓρίκι«<ΙίατΓΓ»,φΐ» <υιιττ&. 5κιιηύ3ΐιι ίβηη^ΒίΒηηηκ, «α« ναϊαΐη 1 Βαχο (χ>ςηο1α τ^*^·* 
& ο^απΛίη ο1>ίοΛιοηοηι Ταηποη ουιίκα, <|ίϋ4 οαϊϋΙίηιοΓ. Ηις <3ο κ ουιιιϊηο ίΐιη: ςιπα , ;αιη 9"**·· 
• 2ΓηΒχ ϊιΐϋί«1ιιηι ιη ιςίοηι, ι!^ Γιι^ς ιϋΐΜ ιΐιίρ. νΙε. ^αίκτιη αη ρΓορκΓ ειιί«1αιιίαιη οοηιε^αοηιια; ^ ω 
1.ορκχ , ίίβί, €1$ ιοΓο. «Β ηΐΒαη (υηΐ: ριορκτ αυίώπιιΐϋΐη Βΰκοηυη,ΤΗοοΙο^ή <1ί- 
^ρ(ίοΓαιιτκ]Μϋ ίη $)Ί1οςιΓιηο νηα ρΓΧϊπίΐΙΐ «ηαΛίΐιίςίΓηοα,^ιιΪ!; ποη νΐίΐΜΓ,ραΓέ αί! ^|ι1x- 
^Λ (Ιο Ρκίΰ, εοϊρίο ίηκίΐοοίιιιη αΐΙοηπιι υιη- ίϋοηειη (Ιο ηοηιίικ: ΩΓία ίΐξηίήςιάοηαη ν(χΐ8 ' 
^Ιίαια άζ 6(^^^ί οοοοίαΐϊοηί, 6α\κχλίαγΐχ- /ίΜΗΐΐ£ ρ€ΐύααα ηεηϋΓ^οροηη. Γαη]ιιη(!^ 
ηίΙ&η «ίΓο Γαΐ*^ ϋοΐνΐϊαοιιαη , ίίακ ιιϊ£ νΤ(1κιιοαΗΐΚ3€θΜΚ}ράΐΜθΐηαι,<]ΐιίιη 
' *ά αηΐΕηιΙιιιη βιίοιίίιΐΐηί ηοη Απ» ηιΆ ρυη ακχίαιη Ιοφκικίϊ ίη ηκ σαχίΚόπΒ {Ικίαιοπ, 
€θη(1ί(ίο. ΗαηοιΗο^^ηπΛίτι ίΒί & αΒ αΙιΓιιΐίΙο. & Αι1ιιε«ο ΡπΓηυ,ηοίροίΤί: Ιο^»» νιΐ ι1^Τ11ι.^>- τΜ»ρΛ 
Α ιαύοΜ ^ ρηοη κίεςί,οΑειχϋ^ικ Γι-ρα£ηαΓ^, Ιοςιά ηοΙίΓα, (^ωαι Ιιίο ίο νϋ ^ΐΑίχηηοϊ^ νςΐ «Ια μΑμ 
'€λιΛι^ ν* φκΐιιϋο, χη φΐί ίρ«ιπιπιαοΒκ^ιΐπι ρΓχ. ΤΗ(ΐ>Ιο^ϋ ()ΐυυη Ηαίιαι» Βοιί, £υβ ιΙΙα <1ί^ 
•Ί·*^ ΐηϊίΠ^οιη .ιηίηςίΓϋΓ,ίΪΓαταοΓ,φίαιη ΐΐπΓ ΛΐηΒχ ιΐίτί.1 Γρ^ςκ·, Γιιιο ηοη; νοηιιη Γαιποη ο!ΐ <·αιη I* ρ,'^ί. <1ιιχ (}ΐιί^ ι^η απϊηςιιηηιτ ρηιΑοη ί^άιη £- ηο νιΐϊϋηο , νοί ΐ«1 <^ιιχ11>οηϋηι ίΐϋ 1}?α(ϊηι-> 

α€ϊ, ροΛ\ιαιι£οαί ηοη ηη €6η& α»ηόία, «ϋΐΜ!;<ϋ€Μη ηηκη ΙμκιιϊκιχΙτ ίΰά ^1^()^ι^)^, ςάοι, 

' ιγ αυ^ιη ϊρ&κα^ΜϊΟίηοηροΟαιιικηιιΏίηΓι» <}ηίύ ιΙβποΙΙτ&ΙβοΐίΐίηύαηιΙΐΓ,οχρΙϊαιοΓο. 

ίωοί ίη ϋπιηϊαηι Γεηίαιύα οΐΐο ϋεηίοΓ, ^ααπι Α ^ι1^^^ο αιηση , ιιτιρΓοΒαίιΐΙαη οΠϊ Γν.·ηΓοη- 

ΐρία ιηοιίιιβ. νίιΐβ ({ιμεϊΜ £α$ί ^ά, ^αχ^ϋβηί Τιηηϋηιιη, ^ιίαιηΐ'αοβηπι ΐΐκοΐοξήιη ίη ίο 

ραΠΓ ίη/τί Γορσαπι. οΐΐί ςιιΐιΙι,πΓί πι , γ6 ηιιϋ ΤΗθθΙθ|0 ίίάνϊ ρπη- ΤιΛα ηβ» 

€.-«ί;ΗΛ· ΟοηίΙ« οΓβΟ οχ ί1ΐ(ίΙΐ5,Γααοηαη οΙ)ί££ΐϊιΐΑΐη, €Ϊρίι ίίαηι €ΐιι>1ςααα νίιιυιο χψίοα ίιΗα ώί ιιιίεΙ- <ί»* 

' /»Γ ^Η,ί α^α. οΐΜοΑίΜη ΤΙμοΙο^ , νεί ^αοιΐ ρα 9ίΒΐχ» Ιβαοΐ ; £ι1ίάιη, ίηιιηιη : εοηΐΐ» αυπι ςοαεπι- '""* 

^/^,*^! "" ϊρίϊα5 ηκϊηςΐηΐΓ, ίΐυβ ίκοΒΐο^υιη ^«««/, ΐΐικ ηυπι ϊρ$ά ΰχρϋΓκηάα, νι αιίΐίΐ^η ίηηιοη» , & 

^*^* ^Μο^οηϋίΤοΓοιίοηαη 3ΐϊ(ΐω(η ΓιιροηικιιηιΙϊα- ΓιιρΓα ίο κβίΛοοη, ραα·Βκ. Οαϊ$ Γηιιη Ιιαίχϋ " ^ 

115 αικη.ι:αΐΛΐκ«υ;Γα1ιηνίΙοηαϊ1Ι.ι, ίΐαο ν^π^α- Γϋίιΐοηίί υη ιΙοιηνΛοιίΰ Τηηίιαηϊ , οό(]υ6<1 ίΙ- 

Μ< ΓοαοΙί>»$,&ηΓίηαρΗ2ΐίΑηαιυΐΜΐά,<}υα ι11ί$ Ιαιΐ ατοιίαι 2 Οοαιίε α«ίυϋΓΓΛηΐΓ 5οηρηιι.ΐ , ηοί 

οοηίαη^ηΐΓ3Αΐηίβκη<]2·ο(ΜΐΓΐα£αηαΤΙιβ(>- 1ι!€ρθΓ«ηί§ηιια&οΙ>ΓαΐΓ(:»Γη)ΐΙ(:ΐΊα ςτ^ηο- 

1οςί€α5,& νεΓιίΓηπΛίιπι, ίπααχί|ΐια:ς«ίαπι ροπΐ- Γγοιο ϋοοοηΓί^ ϊ(ηη βιΐΰΐη οίΠ: ιΐι^ιηη<.η:υπι 

ηϋΐ£2(ίΓααοηοιηοΒα.\:1ΐΓΓαΰΐΛαοηαη ςίπςα ηοη Αρραιχ-ηαιιιη. £αιη λΐιΐί^ιίχ ορίϋίοηαη 

ΟοΙιώέ^, (}ΐιζεχ £(1ΰΐ2ΐη(][ααιη ρηπαρί^ Αι- Γα1ια$ Γεκαίηπηκήΐ (ίι-Ρίιΐς-. 
ηιαηιυΓ α ΤΚεοΙοζο. Οα^ι^ ιακιπ Ηϊο οΒιεΛα Α(1α«ιο Τοπίο , ίΐε κ 'χηκτ ονηηη ίϊι ι ^ 

ςοςηοίαπαιχ λΟμ η3αΐΓ«1ί αμι ίϋροπιιαιιαϋ, οβίΐαιη, ρήηάρία ί-ίάοί ηοιι οο^ηοΓά αιίς1οη:οΓ τΙηιΙψΛ Γί<; ρΓίηςιρίίϊ, ηοη εΠα η^^^^1^η3 Ρί^Εί <1ο ίΐΐί $ ηοΓςίι ςΙαΓ^, 1«1 ρατέ οΒΓαιΓέ , II^υ^ <ϋχί ραΜίό 

ίαΐαχαη^ (^αολείί οοηαα ΡααΙυιη & ν(ηηι- αηκ ίη Κοιηίηο αικίίκηιο κι <^ϋ3: 3ΐία5 ι»γγ«ι$ 

ΙΟΒί Οαϋΐθ1ίο·ΐιη. ηιαίέ, ίηφ»αι ί ίηιΐε ^ιυΒατί, νϊ(1ηΐΓ ( νΒί α η οαιταειοικ ηυΐΐα ααιϋαια 

αίιηΐ3ΐικη^ο1ΙηΙκηιιτ«ιΜ<ηιή <Μαιηηϊκη« ρκΜ$*<ίΙια1ι»ιΗΗ^ 

ϋ1λα(»ι ρυΐΓιιιηυ5 Ιι^Ιχις ΰοςηιηοικιη, οιιη ΡΙ({:ϊηοιΐΓ3 οΓϋΐιιηαΓ οΒαηοηϋίΑιη Βάκο- 

£ύκπι Ρβτ 6<ΐΓηι «;ξ]υίβηιη οιηηϊλ « ιη]ΓΑΕΓΪα ιυηι ςίοπιπι, Γευ νιΓκΜΜτιη & 1<:ϊακί3ΐη,Τΐιβρ- 

€α{ροίοΐ'Γε ροίΤαιίΊΐΐί ; ΓΓς}ΐιίΓί(ΐΐΓ οτξο, \ι Πε Ιορα (!Ϊ€(:η({α οίΐ ίαΙϊΐίΕΤΓηαιϊ Γαηιαζ ΒείΓο- 

ΜΟΜΧίωοιια 1αρ€Γηα[αΓαίΐ5 οο^ηίΓΐο ά£ ο\>\ο· ταιη. Ηοο ϋΐιίπι ροπάΐί Γοίοί: οιιη ίαΐΜΐκΓα2·>' 

αορα ΐΑοη «ήηι Γαρ€Χη»ιιηΐΕηι νοίαηα^ {ΐοποιη,(}υ»Γςϊαΐ(ί3ΐαΙ>3ΐκΓη2ΐ3ηοοοη1ηΐΜαΐ - 

ΙΪ» «ιηβΐΜΐιηη, ^<ιαο ϊη ιη«ικϋ ^1^ ίϊάαύί »ά6ά>3Λκηαοιοαα,&ά(ηύΐζόίί3αα ΐΜ^νΛηΜ 

βηιϋ Αι£&ι. νηίαι ηξρ ρΓοΙκκ» οΒίαιήη*· ιΐο ΓηΒ*ΙχηΐΜη> χΐΐνιΐηικηβηπι : ^€ΐ)βτ εηίηι ς" — ^ 

<ί$ Τηί-ϋΐ4;^ίί· ία Γι·, ίικ^ΰ ^I^ια1Τ1^^ι1Γ,^]ϋό(1 Γιιρ·· {ϋΙκι1%Γηαη$ Γαρροηϊ ίαηι αΓ£|νιϋΊϋ αηιο ΓαΙ>Αΐ·< 

ρο(»€ΐ«ρέρπ> ρτΕΐηιύϊ$ ναί»κηι (οϋ ήάί ΚΓπαηη, νια ΙαΙίΗΐϊηκι^υαίι ϊ&βχυπαεοϋ,ίαΐ' 

(ΡΟβηΚΜη. ν. §. χ>#ΜΤ ίβ ιτήηι» & νΛκι , Ββα» ρΗηορη» φΐϊΐκι· ΓαΙβΙκηκκι νααιι^ΙιΙεηΐΜαι 

Ικη»Ίλ ΟιοοΡηιηό. Μο<1ιι$ 1θ(}υ£{κ1ι ϋΐΜοάιΙι οοη ρηα^ ΰπϋΐ) ίυρροιιΙιιΐΓ ΐ<1αρ» ΓΗςοΙοςί^, & 

^ ρ1α(χ( : ρίβηί οήιη ΒΟαήκ Ααύαα ϊΙΙβ ςαί ρτβοϊίί ϊΗεόύΙϋΐιαΓ ΓυΒιΙιοιηιιί, |^ϋ6<1 ρΓοοο· 

ιηΜίη οοΓςυηωι ΐο^ίΐΐοηβπ) νοςίιίααιιΐΐΜΐι, «1«&οΓ€)ΐη«υΓ,2€ΐοΒαιιβχκ1«ιη^αιη2ΐηΒ€β>> 

ηοη οΙ> αΐϊιιη ηηοηοιη, ςιιάιη αΐίοίΐ- «οπιπί; <^αίχ{ ηη^ίς εαιιίάτ ΓιιΒιΙιίΤηηϊοηΡίη ΐη 

1υ<.1 ΐιίί'ΐη οΒίοΛιίΓη οοςηοΙςιΠίΓ ίιΊ€η(ί6ί'έ, ίρςί Ι^ΐ'.ηιιά Βι,Μΐι ΓίίΓη, ί]υΛΐη ιη ΤΚίοΙο^^ιΑ, 

|πιόρη>6ο ΐη Ιΐικ κ, ί^ίαιη ΙΐΙή {ορυςααΐϋ: Κίτίροηιίςοηςο ιΒίοΙαΓο οΒιοοϋοηί, Τίκοιο- ^μμΙ* 

ιΐ3ΐηΡί^ιιοο<1ϊαωτ«Ι>ιρίό1φβη(η.&ιιΐ€η> ^ίιιη νβίΡκΙαη οη1ΰ»ηαι1^1ιοηιιηιΐιοηϊη ξ€> 

ΐ6: οτηηοί εηϊιτι τίΑ νηαιη Ρί<1οι ηεςαιπ η ^Γηςτι ηοΓΟ, νι Γιο άκιχη^ («επύι ; Ιΐά ίη ^αιιτε γπο- ' 

Γαεηιιζ. Αι ΤΚοοΙοβίΑηοη ΓαΒιΙκηιααιι ίι.κ-η- τυ & ωΰήο, (^ιιακηιυ Ρι«ΐ€ί ιαα« »ά ^6αά^αάΛ *'™"^ 

• (^^Β^3Iοη1Π1,η^1^πκ^οο^Β^ι^^^:Ρ^(^^^^ηπη^Α ορ€ηΙκΜκι, ^}α1ι)α$ ς1οτ1«ιι €οη1«^ιΐ2ηι«ιτ» ■ 

(]αχ«.ντ Γιο «ϋαηι, ραάρκοι ()ΐιχ Βϋβα νίιίαικ Η(χ χακτα ρΐαηά είΐ ΐιηρααηάΜ Λά ί\χ)3ύια- 

ΓΓ^οοΒΚιηεΓυώιβπιηκΜκπι ηοηΙιαιέΤΚβο- ηιαοηαη ίη κηίκ ίααιτϋΕ. ·Ιη)ό ΤΗοοΙο^ί» 

Ιο^ία ροΐίιΐ5 <]α3ΐη Ρ^^1^$ νοςαιαΓ Ιϋκ ηάα. Οοη. ϋαηέ ηοη ΓιΐΜίκπιαιυΓ οηαιη ίη Βος ΓεηΓα, ^αΪ2 

ριορΓ»ιη6ε«ιϊϊ<1ακαη(1ειΐΗ»κ·1ιβΐ!η»βχβα^' ^ηη. ΗοεαήηρπΕΑκΙΐ^, &1 ν^ριοίο- 

• <.^α6<1 ΛΐιοΓ,οαί άκίηύ ^τ^άο,ά^ το Γοίοη- ^οηϊο ααι«ι<1ο, \χ1 ρΐΌ ίηΛΓυΛίοπο ροραΙϊ,ρΓΟ >' 

ΙΟ ααπι &; ΰοκίοηΐιαπι ΗιΒοαι Γ Οηέ Ηϊς ίηι- εοηίιιαηοπϋ ΗχκΓαιη, ϋιΙιζϋοίΗΐη'άια 

ρηρήϋ ν3ΐ<)έ1ο<ρκη<1ϊηοι1α5:()ακ1α>ίη)ίυ·- αιιη ΙΙιΒιίΓΓπΐΐάοηΰΐη. ' · 

ιυΓ, ν( Γ|;ο ΓΐΊοιπ ααι νϊ(1(:2ηι π; Γη , ςκΐχΐ αΙκΓ Οκο 5οςαη(16. Ν(^(]υο ϋηιηι ρίΐ£(ηι, ^αΐ ΜβΛ>9» 

ο^ιιηνίΓΐη ΓιΐΛΐ,Γπη«ΐΓηυΙΐΛίη ιη€(1θΓία«αΓΓςίαι- ΤΗςο1ο§ϊαιη Μοο νοςαηι Γαοηιώηΐ} <}αόά ιη- 

ιια, ί"ί·4 οοζίύίΐο ^ιιΐίΐαηι ο^Γοαπι ρ<τΓ ΗίΐΓΠΐί ίαΛΧ αχχάοηια οοηείαίϊοητηι , ΙίοβΕ €χ ρηαηί01< 

ΤΜψ» Α<Ι<1β» Ιμμ ίιιόαΐκζανϊοηειη ΤΙιεοΙορίΐΕ «1 οΒί<»ηι: ηλη, ϊιιχη ^οπ1Iηαηαη Μΐοράοηοη 

Β^Ιηιί**· Βαιοηιπι ίαακίίπι ίιηρΓορήιιη , «Ιίχβηη Ιιηίι» ^τοείι /2»μιμ , Γί.-()ΐιΪΓίηΐΓ ντ ριβηίίΦι '. 
ιηο1ίύξ,ηιι11ιπΐ;«ίΐ νίι!οαιη,ί1ΐΛΐη οοηιηΐϋπίισΓ ΐ!ηΓίηΐι]ίηκ·5;2ΐίο<^&ίη «ιαιη οΐ3ΜΓηιίί.·Γη ηΐίο- ' 

(Ιο «ηΐη ΤίβοΙο^'Μ «κ ΡμΙ» ρβη^ Α Ββκ», ηβηηυΐΐι» 2(1ιηϊηί(. ) ΡγοΒο νηαα ίβψάαηχ 

ηιιπΐ{]ΐιίΛ 3ηΓΓφΐ»ηι νΐΐι ^Γθ{ιΐΓ.< Ιχ-ίΓΡίιττ (ρο- παπί ^αΑιτ1 Ρ^^^^5 ηίαηΐΓ Βοπίαιί ^οηί^^^ιI^η^^x, 
ηο Αη^ο1θ5 Κοιηιικ^ ηοη Ιιηΐΐο Ιϊΐ.-3η<1ο$, ηϋϊ ίϊτυ ΗαΙκί ^οηΓ^^^α^ηηαηι πιΐιΙέηΓοτη ( Ικΐΰ νηί- 
ίη Ηηε ηιιιηάί ) ηαιηι^αίιΐ , ίη(|α4πι , ίη οο οίΤα οο, Ιΐιιο (ήΙ)η5'3θϊίΗα$ιι1 Α», άΓφιοίΛιη ηοα 
οοΑη Ρκίει Ιΐια οΒκ^ ηοη »ΐΓαιήΐ6ΐντ «(^ <1ίήριιΐο:)η9ΐηαιϊ(1α)κεΰχορ^(Ιιιό<1Χ)<Μ/ίΐ· ' 
ιΙαηπιοι1ο<ριο{ιηΐ7ηαιηηηΐ(}Τΐι«}1οι^9 ηοα 9ΐΐ»Ηΐ^$ιιΐΜ/*^β*ινιτΛχ^ΙιηβιΜ ΌίΛΛΛιηιτι 
ίηΓαΐί-Γ ϋΐυικ·^ Ιαα^ οοπίΐιιΐιοηοι. ι:ϋιΐι ^ίιίοιια ^οη^1ι1<1^^, Λβε ί^/ί νίΓ/»»», ν: Γυιέ ίη ιηαιοήά (Ιο 

^^^ααιι^^η^ <:ι^>^ ^ ^γΙ ^ιιΐιί ιηοαηι (ίιΐιαΓ- . Ι^ΐιίε οί^ακίι : ΤΐιεοΙοςίΑ ηοη ε(λ «ϋεεη· 
ίίίπι Τίκοΐο^ίαιητ ίιιη», 5ϋΐοπχ}ηαηι ως)Ιο««' .· ■ΆΛΐάκαά* οΙ> βαϊΗβητωπι εοηΐβ^υαιιίβ· Εχΐκί* * 
ί ΐΐο, αιΐΓ ηοη ί·ίίΙ·? ι]υιχ1 οο^ργπ ιτιο<1ο ιίο α1η$ Πίςο Τοιτίο.ΡΓοΒ,ιΙιίΙίοΓΡίΙ ΓαιιεηπΛ εοηιπι, ΤΜ»^ 
Βΰ.ιιί\ ιΐιι ι ροΐΙϊτΓ. Ιηΐΰ λιΙιΙο, £:ίΛπι 1ίι.·οηςο- φΐι Τΐΐίοίοςι,ιιη ηοίίΓαπι «ϋαιπΓ ηοη οΐΐο ρκ)- ""^^^^ 
(Ιαηπι ρ^ί ηηροίηΒ)1ο,Ι>αιη ΑίκλΜΙΚΜι ροί- ρπϊ· ί'αΐπιαηι. Ριο^αΐ ν»πο$ Α>ι«^ογ« κ(αι ^* /•"^ 
(β νίιΐΐ'η εΐΐτ^,ααΐ ηοη ρο<6ί νηφηη ααϊααι- 1>. Υ3Γ(}ηοζ<ϋ4>.4^6.Τβηη£ηι$ «ϋφ. ι .(]ΐιςΑ. ι. ί.νβ^ί ' (ττα)§ηοΓ(3 π^τΑαΐαιβάίΕίβια,α^Καεηοι ροΠο- (1ι^.).νΙ)ίβ3ηι 1ρ£ ιΐΐίαιίΐιιηι, & ριοίηηε η ί. 

ΪΙΜ1ί<"Λθίιΐ!.ΐί , οχ είί ροΓ ιΙίίΙαΓίιιιη ιηίοης ϋ. ΤΙιοιηά, φΐϊφίχΛ.ι. ^ι^ νοΓΐαπ:ΛΓΐ.3« »<16. Λϊ*·*··^ 

Ο)0εΐΜίΊοικ& ΤΙΐϋοΙοβΚΜί ^ νΒί ε Α ογ£0 ΙοΙμΙ- α^ρα <1β (ΐ«οηιαηά «Ιιοκ, ΜαηοΓίκτ κηαι· 

ηοη ρΓορηρ υΜιΚλ 

Καηοηο ά ρπΟΓΪ 112η^ ΓαΒΛίΕοπιαποηοιη η'ϋ- ^τοπίίτποα οι αΠπιπάπιτ , ηοη ΚαΒτΐΐίΕ ΰίΟΓΠί- 

«ο,φΐΐΛΐη ΐΛπηιπα ν.^^. ΡΗ/ΙϊαίιΙιαΕίΐΓ ΙΐίύαΙ- (ίύκ Γοίεηαιπι. Ηοιοϊ; ςοηι1αήοηι$ ρΓοΒ-ιπο 

^ κτηαη ΜααρΗγίΙατ, ία φΐήηΐη ΡΗ)Ίκιιν ας- ηοη κΐίιιη^ ρβκηύα «Α, αυ;ίηι εχ χχερηοηο 

αρί(»Μ€ΚΑρΚ]ίϋοο«ι^ήηάρί2,φΐκιρίβΡ1)|τ- οοπυηυηί νοαχ/Γκ»7Μ,(}υό«1ΓΓίϋ<χ((ΐ^ίΙΐοα · 

ΤΙμ »!^ £αΐ$ «ήά/ΒΟΚί €θςηο1α(: ϊϋοηΜΐη ρηϊηι ΡΗ)τΙι- εο^ιϊοηοηι βυ ϊΐίβηιαη «χ εαί»ΐΓηάΒα5 ρίχπιίΓ- 

ΤΐΐίΜΜ β'^^*"Κί»ηοηρΓθαί1οΓ« ΐΙκΓκιΒιίτ. Αΐηο- ίΐϋ ίΙοςΙιιΛαηκ (^υο(1 οοη ΙκιΒα ρΓοοαΙ (ΙαΒίο 

6$* ιιΜ ΑηΤίιβοΙο^, ηκκάρκ ϊ ΒίΜίοηιηι Ιααιιϋ Τίκυίο^ίι, νι & ι^νβώαϊήκΒΟίχια^ ηαα 

ώΒρηηίάρ»,<]ΐιη1ιχ€3οά^ίιιη[ΐιταίθ1&Ι)«ί «β ριορικ Ιαηιί·. . . . . ^ 

Α 4 5νΒ- Μ^ΜβΛ^Ι I»»· I ■■■■ II «-11 ■-■ μΙ» ^^ί^,ί ΛΛΛΜ ΛίΛ^Λ^Λ ^Α^··^ Τλμμ (μ» 5νΒί>ΕαΤΙΟ $ΡΧνΝ0Α. 

/^Βΐΐ€ΐ<· ΡήβΑρ ν«οιΛο^ ΙιΛικ 
\^ ΒΗΐΙη» 5}τ11<:^ί1αΐαΐ ·ίη ^]ι1^V>α$ νπαι:]υο 

}>ππηΐ1ΙλθίΙ ^υ1^^^η5 : ^))ΜIΜ0^ι^1»^]ι^^ ^η^Iη α1- 
άιοϊαΐΓΪη $χ1Ι(^Ιίιηο υοτιβ» α1ί()ΐη κη^αιβ, 
ΐ]υχ ηΐίιηκίο ηοη ε(1 ηιϊ(1εηιί ηαοηρ, ν.§. ^γ«μ 
νΗΜ4 , & ρΐΌ πιίοοή αίΠιιηίηΐΓ 2ΐκη οάαιη 
ηοΐϋηΐίκι ϋυί(ΐ£η$ , ηιης ςοηΓα}α(.'η$ Γα^η(^Η^^ 
ηοίαιυχ: ατ^ & ΤΙκοΙοε» ΗαΙμ «Ιΐ^Ιι» οο^- 
'%1 ηίηοΜΐ Γαβηπβαι. Καροηύβιη ηα^ <]«», 
ϋΙιΐΓΠ 5ν11θί;ίί"ιηαΓη , !η<]ΐιο αίΙαιτιι·!ί·ηι;ΐΓ ιΙιιλ- 
ρτζιΏΐΙΙα: «ίκ Ώαο ςυίάτηΐη , ηοη ίυιυηιιη 

Π νΰΓΐιαί Γΐυίΐ.ΐϋ , ιρααιίο ιΛ οΙ)ΓαΐΓ3, ροΐτίΐ 
^ίI^ ρΓΖιπίΩϊ ΊϊνκΙίο^ΚΛ ; ακ ^Λίι^Iη νοπι» 
^^.βη(€ΐ»Β»ρ(«ιιι102, αιηο(1ο οΑ€ΐ3ΐ»)ε1». 
'ψκή αώη ηοη νκΙβτηΓ οίεβό, <}ΐιο ιιιϊΐι&< Α 

ΤΗοοΙορίΛ αςςιρίαΐϋΓ ιμ ρΓοροΠπο. 

Μ«1ι^5 βτκο [ϋώοηιίεηιτ Ρηιηό ,' «ιιη νοη- 
ηβη ηοΑ «&ιηί ί ΊΙιβοΙο^ Γιχαικίαιη (ϊ:.1««1 
νΓ κικίαιαηι, νϊ Γιε Λαίοη οο^ηοίαηΐΓ οΙ^Ιιιιγγ, 
<]αΐ2 ηΐΰάϊαιη , \ά κιιοΐιηο γΙΙ ηοΙ}ΐ:> υΙ>1ς υ- 
η: ϊ1ΐΑ€ΐρ>ρΐΗΐΐίί&, Οιμ «/ νηΗ4 , ρΓουτ »ά 
Τίκοΐοβοη ψκάαα , β& νύία , Ω*» φ νην, 

5ι.·ίαηι{6 ροίεΛ ΓοΓροη^ίίπ , Λ(1^η^^ΐ^η«1ο31^- 
άαα5 ναΐϊΐέ ρΛΐιου ^ο§ηκ1υ1Κ5 ίη ΤΗεοΙοοϊα 
ίεϊ«ιη£αϋ , ηζ^άο αιηαι ρΓορητ ϊ1ΐ3$ ροΠτ 
<ϋι.ί ΤΚοοΙνί^ί.αη Γ1Iηρ1^^^^^^ ΙςίΓΐιααιη , ςιιίι 
Ιίςοζϊΐίφα ίϊε ϋΐ-ο ςχ Γοϋ ιαΕίοηο ηαιαι.ιΐι ιΐϋ- 
ΓΠΟρίΐΓςηαιτ , & ^ογγρ οα ν : Γις αιαιη ΤΗβο&. 
Ιοςίβιη, & ήοη ΙΑΐίΛψϊϊ^ίιαχΛ ΓροέΙβη^ ίϊιηι 
ΙΟΛΖΛ (ΜΤ) ρΐϋη ί ν( νίχ ροΐΐΐΐηΐΰ £ι ίίηο ΡκΙεί 

Ρ6ϋ(Η» 5€θΐικ1ό, 5ϊ <]αϊ$ .ΗαΒβπη αικίβη-» 
ιΐήιΐη μκΑμικ, Ηβίιβκτ ρΓορπέ Ιαητήιη 

ιηγΙΙοΓίο ΓοαεΙ.Γαΐ , ίΐίΛηιΙϊ πίτοΓί-τυΓ ΓοίΙίηιοηίο 
ϋα: «βο Τ1ΐΛ;1ϋ^ια ροι^1ι ο ΐίο Ιιΐίΐηια. <]ΐίόι1 
€ηίιηηυη ΗαΙ>ελπια$ ηικίΰηώηι ίη αηοίΐαηκ, 
ϋίΐ ρ€Γ αςεϊιΐΓΐκ, αιΐ Τΐι«)1ο§ίαιη ηοίΐίαιη. Κο- 
ίροηοΐϋο, ΟΛίη ^^)2η^ι^οη^Iη ηιγ(1«ηϊ οιιιπ «ηιϊ- 
αοητΐά ίη αικίΐαηκ ίίκυΓοπι «^υί^ΐί-π: ίι:ΐ(.ηπή- 
«ΗΠ} <ϋαβτ1άιη αιηαι ίη,ΓκχΙε ιΒ «τα, (^ιοαι ηο$ 
]ηΙ>άηυ5 ίη ηοΑιί ΤίΜοΙο^ϋ, & 4ο ψΑ. 
Ιοί^ιιίΓηπΓ. Οιιίίί αιίΓΓΠΐ ίϊι ίίο ΤΗιόΙο^ιλ οο- 
η)πι ααι ϋοαηι νίάοηι, \χ1 αικίιιιηι ιηιοΐιιν 
κη,Μηη ραυίί» ρόίΐ. 

ΑοΙιΐΰΓΚ, Ρ. ναΓφκζ(ϋί'ρ<4·<^ρ·4· « 03>ε- 
ΐαπΰ ίΙοαιίΐΓβ} ΤΗροΙοςίαπι ηοίΐταιη , Π (όπΓι'- 
(ΙαβηΐΓ, ηοη (]ϋ2(ι.'ηυ$ «Ιΐ ίη ηοΙ>ίί οΒΓουη , Ιίιΐ 
£αβ ϊίΛγα^(ΧΛΐοίΛ οΙ>Γ£αή»ιϋ , κ& ριορηέ 
ί(Η^Η»η;ίΐυίιίΐ ροΟβητιΙβπιοηΙίηπ €3 ρτϊηά- 
. ·. ^.. ρϊα , ^ο:.ΓΓ.ιΐί-Γ Κκηΐί-)ΐιι , ηαπιηααιη (3ηκ-η 
ΤΙίεοΙο^ζίΛΓΠ ροΐ1<: ριορης ίαοηήηι |;οηοΓ2κ: 
ηιπι <]ηί οίο ρπηςίρϋχ ΤΗνοΙοςίά$ ηιίιΐΰπήαιη 
ΗαΙκΓΟΕ, ηοοοίΓίΐΓίό ιΙίΉςτίι ΠίΐΐΓΠ ςίτη; νΐιΐιηχ·; 
ί1ί^ αιιιοηι ηοηρο1Γ^ι ϊΐιΐ^ιιηοα·, ςΓΓΐ;υηι.·ί ΙιαΙκ·- 
Γο Γαοηήϊπι, Ηιλζ Υαΐ'ς^ιιοζ οίοέΐηη^ηι ιαίοΐε 
9ΛβΛΐτ* Τ3ΐιηαα$Γαριίηαιη.6.(|αα ΤΙμοΙο^ ϋάααι 
νΐ ρ(3ία(ΐ 30 ίιηρ«ί«&ίοη6 οΜοιήοκίι, ηοη 
οίΐ οο^;ηΪΒθ ^υ^^^η5 , οιι^ο ηΰθ|υο γπγ (ΙίοηΕίΛ. 
νεηαη 1ΐ2( ϊιηρα^ηαειο ικ>η ιηίΗϊ ίαιίδίΐιαα 
ΙΜΐη ίΐ ί^ΠΚί ΡΟΡ ΒΚίίΙΐΙΙΓ^ ΜΒΙ ίίΐΒΙΜΜΙΪΙ ρΠΒ" 0ΐΐΜΛΙ - :»4 αΒθί&ή6 οαά€ο$: ύ:γ»ηύο ηϊιη (άο Ηΐο ί"'"'*"· 
Ούηααα Λ V»Γ^^α^ζ ΙοςιηιηηΜΤ ) ηοη «Λ ίο- ^'^^Ι^ΐ^ 
Ιίιΐ!· ι.ΐ(ίοιυ<ί , Γκιΐ[ ι]ΐια:Ηΐο ο'^ηοίοαιτ Λίαααί ·' 
ηοηορηιοίοηκίο, αιιίΐςΓΑαοοαΙενΕΙίιχΚΗΜΝίι- 
Ιβ. ίή Μκ αιίπι («ηΑι , ίΐ ΰοράοαΤίΛβιΑο^χ» 
ΓοηΙίΐΙίτΓίηιΐ', (^αΛκηιιν ρι ,τα^ί- αιςηϊπο, (αη 
1<:&υηίΙαηι ηιιοηαη ςυ^ιικιοιιιχ , ν( 1ις 3ΐ)Αη» 
1ι«ΐι1ο ιΙ> 00 ^υίκΐ ύι οΐιίαιια ςΐιη , ίη 1κχ« 
ίη<)ΐΐΑΐη , ίβηΐίι ηοη ροηιίι Οαιοιαπι» νοί ν.-ιΓ- 

Ικαι ηοχ' ροηιίι (Ιίι,ΐΓί' , ηηίιτίίΐΐ νι ρΓζαΙϋπι ί 
ηαοοιϋ 9ί ίπνίοιΗΐί, γ11<: ηάοΒ;ι1ο Ιου ίιοιηί· 
ηηβ{ ηοη ηνοιη 

«^ιΐΓΖ Ιο<^υιιηηΐΓ , Γαί (Ιο ρηοΠοηι»& ΐΙ·ρ.ΛΓΛ- 
αοητ ΓίΜΐί αΐ) ίπιροΓίΓαιοπο οΒΙΐΜπηίΗ ; ΰ€ 
βοαία^ικακτ <1(ΗχΓη ϊηκίΐίξί ηεο^ίαοοιπι 
ρηίτίΐίοηε εΙ^αά5 & αιΐιΐι-ηιίβ. (^αού ίϋ ϊΙ)ί 
ϋχρίϊΰ» ΥαΤο^υεζ . ν(, Γι ρηηαρΪΑ οοςηοίϋο- 
ηηηΐΓ«1»^,ξεηοηιτη(Γά«ΐΐηΐΜΐ, ηρβίΐΐόκ^ 
(έ «ϋκί α ίρΐΜ» πκη». 

Κ;τς ίΐοέΐηηα, ^^υ^Λ ν*1ηι1>ι1 ιΙιαΓ , ναΐ ϋ^ΐΓ^ Σ·οΑ«ιί· 
^ϋΐιΐ κρυ^η2η5. Ργο {}υο Ιαρρϋαο ( <^ιιθ(ί ηοη Ι^'!!^!^^ 

πιιη ) ηικίοτιηαπϊ & οΙ<1(:ιιπΐίΐ[ιτη (Τ>ςηίήοηϊ$ «^«^^ 
ηοη (ΐ]ε 3εα<1^$ 3ΐί(]υο<1 ιΐΐι ίαρ»αιί<ϋ[ΐιιη, 
βαι «]Γποπωΐ2αο«ειη οχσίηΓε€2αι ίεραη1>ϊ1(θΐ · 
«Β >11&^Γγ(1 γΟγ ρΓκϋοηιηι €Λ<πρ«Ιβ κ>€ρρ|ϊα>ι 
ηιιη Γθ|>ηίηοηί,ηαη χϋΐΕΤ <]η«πι Ηοπιίηϊ Γΐηο^ 
η.ι1[:.ι:ο[η. νι,ιΐί (ΐι, νι ηος ρτΓ ιΐίπίααηι ροκη- 
ιϊαηι (]υ£3Γ €θ]^ω(ΐο νϋα, <}υχ ΓοηκΙ οΐΐ ΰΐιϊάα», 
ϋκτί οΒΓαιπί) αυκί «οηιηιίο^ φηοΜαιη; 
ΓΓίΙίΙι ^ϋ^^1^ηί: Ηοκοηίηι, φΐίρι^νηυηιαέΐυητ 
οοςιιύΙΐΊΐ οΒΓαιιέ οΒίοΑυπι, ροΐΐίι ι11ιι<1 ίιίαη * 
οΐ^ηοίοιτί- ό»ίί ρβ βϋαηι αύ^ιαη , ϊγΙν αηκ» 
ΛίΙυα οΒΙαιη» ηοη ροτοΛ ^13η1ϊ «ι;ΜΐεΓο: («τηι- 
ροΓ (τηίπι ίη ΙΙ: οΒΓαιηυ πιαη«, Ποοε ρΓοΒαΒίΙο 
ΛΓδζΐιιηοηη'.πι Γ-οη Ιϊ( ίιι Ιί· ^ι1^ί1^η^ , <}υό<1 
ίαΒηιη αΐια αΓμιιηιοηαοαίίΙακίίΐ <1β«ίιααα 
τβπηηβ. Νκ ([πία «§ο ΗαΒοηι «αιΐβκίαη^ 
οχίΠπηίά Βι.ί, ΐίΐίό αέ^ιι$ Γί({α^ <]ΐιθε>ΐηβΧΪ· 
ΛιηιΐΛΐη ςοριο1ςΌοΙ>(ειΐΓΪ·, κιΙιΙκηΓΐη ίίοίι-· 
Γϋ$. Η;ΐς ιτρο ς^ηί (ΙοέΙήηά ροΠιΐ, οίατέ κΊ^- ΙχρΙίΐΛΐ'ξψ 
€ΪιαΓ ^ακτιηί Ικπιαιάι : ολχά 4ιιΐη Ασί , ΛΙ ί^ί*β>*** 

ϋΐΒΠί, κΙοηι ι·Λ, λγΓι ιϋ«Γ«; 5ι ΤΗοοΙοςί* βΐϋΐ , 
οιίλΙει», Μί Γααιηα ςΐΐα Ιαεηά» ι οιηε Μορο^·* 
ιίο ντη <]ΐιί(1βη «&, Γ«1 ηη|^Μ0Μ» Κ βι ϋΙΙ 

ιηαΐέ ίηΓίτηΐΓ ρΓοροΙϊιΙο ιΙϊλ αΒίάΙηΒ άί ίηοβί, 
11.1 ς-ίΐ, ΤΗϋθ1οι;ιι ς-ίΐ ίοίοηάα, Λ€ & ^(03 ^οβκΐ^ 

Ιιιϋ Λ^τ ιτγ*ί%9η*1%ίΛΐ€, :? άατίίΜΤ (ί τ*ιιοηίάιΐΛί, 
ΐ^ξΐ /?Μ«Μ ) εσπ^ ε(Ι<ΐ( ηΐίΐ1υ$ ιηοιίω 1ύ(^ιι«:ηοϋ> 
ΟπόιΙ ϋ Γα,αηΐΐυιτι Γεηΐίιπι ϊηκηιίατ, 1οΰί(Χ(^ 
ροΐΐϊ; αΒ ίρ«έ ΤίκοΙο^» Ιάραηη οΒΓαιπαιβαι» 
& <Ι«ί (!ΐ «Ιαηακηι , (Και κιη ίπιροΟΐΚίΙΰΐη, 
νι €χ ρΓΟΧΪΓπέ (Ιίι^ίχ οοπΩ^Γ. ΟποιΙ ναοαΙίΛ; 
Γ^Ί^η(^α: Γΰα ΤΒοοΙο^ίχ αΒ Κ4£ ^ικγΓχ οακαιχ 
οΒίαΐΓΪωΐΓ, ραηιιη ίαιη( ίΑιπι , «Ικ φΐ2 ηιιηε 
πρίΓπιι*.) ΙϊιυΕ ρ,ιηιιη ίηπΛΓ γι^τιιμιι, υγ Ιιγ Ηοιόο, 

ιαΐϊοηβρο1ΐΓ.ιηε, «{ΐηύηηοι Γιιιηη$. €οη(1:ΐ( «- 
^ ιιοορο(1όριορ«η«3ΐη ^ΙΙΙηΔϊοηαη νΐΐο 
ηιθ(Ιο ΊΐιβοΙοςμηη ηοΑπηη θΐΰϊ (Ηβηήαηι, π»· 

ςίϋ <:}ΐιϊιη ο(^υυ5<1ϊα ροίΐκ Ικμιιο. 
Ηιη€ οΒίκτ κϊιάηκίαι είΐ ΰιήεζ 3ρα(1 Οη- Ομμμ 

οΒΙακ 1 οϊιίαιτάιη^ κϊΐίίακίαηι ίη οζ!ο ι-1.ΐΓ3ηι, ίΐαιί 

Μίκη €κ 

ΛίΙ\χ ιΐίπίο ηοη \ιί Γ^-ιη : πΛίη , νϋ Λ^^^^ οΐϊΰπ- 
. Δϊ , ιηαΙίάα ρπ)υ«ηΐι ίίν; & Ιι^κιακ, & άρΓοΙιί- 
Ιιβάοηβ , <]ΐιχ {ιιιΐΓ'«χΕΗη1«ίιεΑ »&χή ; νικκ ϊϊΙγπι 
αύΙαϊ ίη ΓαΒΛ^ηπΐ ιπιπαι^ , ροΕ^β ιπικηπ « ί{ί,οιΐΓΓον,ηα]ϋ;.· Β«ή ςΐτο Γυριτηαππ αΐϊι: 
ηυη ροβυηκ ΗαΒς» ίαβηήιη Ί^ιαΛοφοάΛ ' 

Κ^1[κΐΓκ1«3 1'Γΐιν.ο , Βγ.'ιο; ηοη ΓπηρσΓ ογπ- ^,λ/»»»» 

πΛή ίΙοιΙΙβ ίιΐίΐϊα;, \\η%ν&αχα ι«ϊ)Β$ ηαη ί»*; ι>ηΜ»ύ Βοπρ ροΐΐιιηι ίρίϊ {ίίίαΐΓΠ-τΐ'. αίια^Ί ίβιϊβίΑπΙχ , ρσίΓηπΐ 1ιη1)Ηβ ηη(1«κ»ιη οοα- 

«ΙυΓιοηίΒ'.ΐί ΤΙκ-οΙοί^ίχ οχ Γαΐρ!αποη<ί & ;ΐ!ϋ 
φπΕΜίιΙΐία ιιαΕίΐΓβΙί ϋαί(1ς:ηη ι11.ιή$ , & €υη1<:-· 
.-^ΐΚθΚΐ:ροβΊιηκ1ηΙ)ΐ-η:ΓοΪΓηιυιπ, (ϋαςϋϊιηη- 

ί.'Λΐ^Λ*· - ίΐ*θΛα)ηη·α ΥαΙϊι^αΓζ ορίη.-ιήεοιη, αιηι,ηιη 
Κ.ϊΒι. ^ οιικΙι.-ηΠΛΠΛ ιΐο ρη1■1^^ρ^^■^ ΡκΙοί, ηΐΛΐ ροΐΐο 
ιίιΐΙηίΓΓ^Γο , ό^^οη1^αιι^ηι^^ άΰη ηοη ροΐΐι:, ντ 
&Χ. αΐϊςιιιχ «ϋίηϊτβ» τΗοοΙοςΐοαι ίπβικίβϋηχ. 

ΡγοΚιπιγ ηιιιοιη οοηοΙιιΐΐο εχ ίιί^,ςιιχ ίη πιακ- β*ι ιΐι/ατ- Ϊϋώ ίΙΙα ςΐιτέ νκΙτίκΙ ααοι^ ΓυΙΐίΓη ρίο^ηήο 
.Υαίηαη, &ίη Κκχ: Ιαιίΐι, η^^]ιI^ ίσιτί ηθ5 ίη 
νϋ <ϋ1ςΐΐΓ!ίΐΓ.ιΐ5 οΓοι €3 πι^^ΛοΓα ΥΓ αιιιΙίΕα. 
ΑΗϋά ναύ ΐΐΐΰ, ααό<) α ιη/Αεηίΐ ι11ί$ φΐ« 
ά»ίΛ ^{ΒΜβ&βΛ νκΙηιε» ιιοη'<ϋΓαΐΓΓ.ιπΓαΑ- 
αϋ:ί (^(ΐ.ν ηοη νίίΐΓΠΓ, βοαΓ ηο5 υχ γπ^Λοπϊϊ 
<]ΐι.ΐ α-αϋιηυ$,ι.ΗίΓουΐΓΜηυ$ αεΙ 03 αιιχ ηοη Γαηΐ 
ΓεΟϋΙΐτά , & ίη (ΙίΠηίΓΓυ «ηί<}Εηπ η·1ιϊ$ ι^μβ 
ϊηηβιΐίαιί νκίεαιιη, ίϋίαιτηηιηι η ^ϊι3^ 
ικίη νίιίοιηηι : ιΐϊΐ14 ΓΤβό γχ α3^;πίτ!θηο ϊπιιηρ» 
ίίίιιά ^^^^α ηινΙΐΓπα Γηκ·ΙαΓαηι·';αιι:Γ Β!.-.ηί^οηι- 
ηίι Ηιίαιτίΐΐί ; ί'οΐϋπι γιηπι ϊηίαεαΓ οοη οΑο 
τΚΐάιΗίιιιι άΓοα η , ηοη νβτ^ ΐηίνπίΜ'ιΐοή βϊ^ »ΒΓο1ΐ!Γέ Ηί("αΐΓ(πηι , ίαίΓοιτι ςΪΓιΐ αΙΪΛ φΐι ςχ 

πά ιΚ: Ρκίο άοιαι €οη(πι ίρΓαηι, ΙαΙία·:, <}ΐυη- ιταιίαπί ίπΓίτπ ροΩίιηΓ. ΚορΙκαΒυ, Βοατί νί- ^^^^^ί 

(Ιο 'φ,ιίι ΙιαΙκι οαίϋκηηιιύ «Ιι; ν^ήαι^ Οβί ΐη <1ηΐΓ ϊηιιηρ^Μτέ ιη^ΑΒηΙκυοΙα», βι^ «α οοητ- 

(αχ% άιΰά»^ 9ί ϊxύιΑ»αοα^^ τήίΓη Η;ι1κ-κ ηιϊ- ρΓοΗι-ηςΙιιηΓ, «τςσ νπχ«} 3Αα ίη νί$ εο^ηυΓουηΓ Ι ' 

Λαάΐακα ί1]ίυ5 οΒίτΑϊ ιταοίαιι ^x^(ι^η^^ά , & ς]ΐιί ^(^ηϊ<ί ϊηΓιτΓΓί· ηοϊ ροίΓοίΏα^ (ϋίΐιηίϋϋ α^ι^ 

ί)Ήυ§ιϋηιιπι ιΐΐαηι ηοη πιίπίυ Γάαιηή- ριιϊ: ι·Γ^> ηοη ϋίΓοαηιιηι, & Ηοο ριοΙίΛΓίηίΙαη-' 

Π.ΙΚ111Ι ΑΙ ΑηίοΑ βίκηο· > φΜΒ γΑοκΙχΚκτ οο- Ρήιηο, βΗ3ηη£ η ΰΜβδ&'ύοξηιηαυιηΐτ εο ρπ- ^η)ρΜ. 

ιιιίηηΐΓ ρΓΪοπΓΠΤ: & ηιιαπι Π οαιιΠ'χ οχίΛοηπΑ ιηο λΛιι , ηί}ι:ΙοηιίηιΪ5 ιαπΐί·η ΒοαΓΟί ογο Λχο 

ρΓοίΗΤ^ηΐΓ οχ οβΡ^Ηι . Εγι;ο οίιηι Γιι ϋοηηοχα ΙιΒίεα , & ίΌηπΛίιιηΙί ακίπιχ νΐτίαΐΐ ιΙϊΓαΐΓίϊακ 

ικατ^ύήό κκίαιίσ ϋ<ή ^ιΜη εχϊΐΙΰη(ίΙ ηί τα- 11- ροΐΐί- ςίοα-ιίτιίίΐΐη- (Ιίίσιηαιιίαιη , Πικ β» 

ιιγΙιιλ:, ψιϊ οχ Γοικτίαποηε αιί^ΙιτίΓΟΓ οο^πίΓα οΙ)ΪΓ6ϊα αηκα ηΟϋοππΓ, ίϊηο ποπ; ςυϊα ίηκΙΙο- 

ίπί^ΓΕ οχίΐΐεηιίαιη κι ΓΟΐκίαΕχ, «ηέ Γα^ηI^13^έ Λη* «ΪΜηοΪΓΓα οα (^ιιχ ρπύι; ηοιΠΕ οοεγΛ ΐιΙίΓ- ,^^γ,^,,, 

&: οαίιΙί-ηΓΟΓ ητςαΪΓ : ίΒκΙεπι ΛΟίοηι Γοΐιιί η[ϋϋ<1 οιιγγογγ, &: ίιΐηη ροκΛΰο^ηοΠή ^υρ1^^ί οοείι!- / ί·π> Λ/· 

θ»ι*#»/«- γ^'^κ„ «^ϊ)άΐ , Ιαϋαη , βιιρ ηιΐ4-ηηαηι Ιο- αοηί$ ^ηοιν, ηκ ίιηροιίκ οίαιίοι α^άο ύΐΛπι *'*ηιψ^» 

Ι&ηι Ϋί& ροΓ ηκύίαιη «πίηίκΜίη , ηαοιΐ νΛ ηηίηύϊ ^ιηιη ; ϋοιη Ρϊιία ποα ίηφοιΗΐ νίβοί^ ΓΐΊίΠΠΛηι ηοη ΓαΛΐίΊΕ : (ίίχί ι·ηίηι (3^: ίαπι, φΐι 
ίΪΓαΙ) Γΐίηΐίακί ουίΓιιη , & ο εοηπταΓίο 1 ο-ΐαΓ- 
ΤίΤίχΐΨίΛ- $3ηο[Χ-ΐΓ3η6!ΐι}θί{<:ςίιιηι,ε11ο ροΓ ηΐνχϋυπι σχ- 
ΤΓίιιΙΪ."·πιιίι , ηηκ·η ι.·[11· νίτα^ ι,ΐοηιοηίΐηηο- 
ηοί , ιιαα Ιιυηι ροΓ ιχ·5 οο)ΐηι·χα5 , υε οοαιη ΰχ 
νη» 3«ΐ3ΐιιοηιη ίκίικίοικιη* ςαία φιο (ϋΐΐίη^ο· /α» ίκη· ηηπ ιίο ίΧίΗσηι οΒίο,ΐϊο ίη οοπιΐηΐΐΐΐΐ '9^ ρΕθ|)%· ■ 
Βϋϊοπ ΓιηΕοηΕίά. Ια ΤαηηεΓαχ. '* ■ 

Υοτύπι ϊακ Γτφοηίΐο ηοη ϋΠ) (Μ1ι1|ί|ίηϊ4 #.Τμιμ| 
ΓαΓΪ5ίααΜΐι1αιη Ηιιίο ηρΐίεχ ΓαΛ* αοητΓΛ πιοαήϊ ^φ^ ψ» 
ίκαιηάχιη Γοΐιιποηοιη, (^ιιαιη Γα ηοαα Ιοίικίο Λιΐ «»«■■<·■ 
ρητάριηνη αΓςαιηοηπιπι : ϊ*πι οηϊη» Ηίς ςοηοό- ' 
Αηηιτ* εβα αιςαηκηηιηι €αίι1βηί ρ€πτ ηκ<ίιυιη «ϋηιτ , η ίρϋ οΒυτά» , άια ΐ)ΐι« ϋτ (ϋίςιίΓΓαϊ, , . . ! 
Γ,ηΐίσι ηηίηίοςαιη: ΓοΐΑ«ηίπι ΗαηοαΑηΐίο ρθ· έο^ΐα :ι1ΐίΙ$ ήηπΜκϋακ 1 Β«ιή$ , (^ησά ϊη «1 
ιιΐϋιηα ρτορΓί-τ (|ΐιΐ(.{, ι^ιιχ ίΪΕ ρ<·Γ ιΙοΗηϊιίο- ίοοαηιΐπ ίοΙυποηε η?$ζΛΒαηΐΓ. Ργιέγγοι ίη Ηας ' · 
ΐκηι οΰεηηαίοιη , ρΰΐϊι ηκιϋαιη ϊη-> ΓΓΓροηΐΊοηί ιΐιιο να1ι:(ο (ΪκιογΓλ νκΙαιηΐΓ ςοη- 

βπηίκαιη. * . ίαηιΐί : ιΐιαίΐ οηιπι οίΐ αΓοι Γΐπκΐβιή κιη ίΐηιηΙ . . 

ΐΡΓΓί.· ϊΐααιπιππ, &: Ιι;-:-ιγ.! ποεκιιπι ιηιηιοιίι,ι- _ , „- 
5VΒ5Ε^Τ10 ΤΕΚΤ1Α. ι^ιη ; ηοο ^η^η1 ίΜ.ης ηι Ιοίιιποηο αίΓοπιαι ηοη ι(ι/}μ||μ«·* 

0///β Τίκ^Ιβίβ ΜΦπιβ». ^"^"^, Γερϋβπβηιίβιη 5 βΚ«1 «η«»ψι^ #«ιτ. 

Ό ίου ΟιίηΛ, Εηαιη ΒτιπΙηοτΙοροίΓηΜ βο&κπγ ο^ϊίθίΐίη , ϊηίτηιιίΓηΐΓίΐ» ρντιΑοΐη - . ·· 

Ιι.ιΙκτο Ιαοαπ,ιιη Τ1κ·ϋ!ίΐ;4'».·:ΐπί ρΓορπο <1ίίΚη0ί·ιπ·ι οΓ^ζπίΐίο ιΐο οο οΒκ'Λο: νΕρΒί 5;πΐηβ,''· ·■ ■· * 

ιηο«1ο«.ϋύΙαιη, Ιροα^'ΐαηιαη ά ποϋΓί «ϋΛιηίίΛηι. νηίοο α^ια α?§ηο1ςοη5 ί^ηοηι, ηοίαι >|;η6Πΐ Ιη* 

Η«ΐε βΟΗΪΐΐ «Α ο(Μΐη VΐΓ^|α^ζ ί καηιιη , «αιη ()6πτ νίπακηι ρπχίικχηιϋ οΐίοιβιιι, ν( (}ΐβ4 ' 

Ι»ηι«η <ι^Γ^·η^<^^ ΤΛηηοηΐϊ ηαπι.!!'. νΗ: ■ΐ!ΐ}Μθ$ ροΛι·ά ϊπίι·Γ« -χ γο ϊρΓο αΛο, 5γ^*1{Λ»*γ ρβΓίίϊ 

ρΓΟίαηίοΓΕ, λΙοΙίηι ηοιη ι.ραΓΓ. ΐ|υΛ.·ΐ1.ι. ρΓβ<ί*ί·ίΓί ί.υΌ?ί'»ί' ν ηΙίΕιιι- οηΐιϊνγαΗ4 ΐπιρ«- 

ατΕ. I . άϋοΛ. 'ΡιοΙηη ροτοΙΙ ίχκιίκ κΐ'ροηάεη- ιϊηοηϋ ΕαΗ^ αάιπ ^ ογ^ο ϋ οοοίοβι&ηΐΒ^ Ββηΐ» 

<1ο οΒκαίοηί^ φΐα νίιΙοΕίΐΓ οΓατηύί κρα^ηχβ ^01ηρ^^Η^η^^κοί)^^4^'^ιι^^ εα;2;ηοί£ΐιιη; β^^η ^ 

ά$ »Ιοηι ΓαοΉπΑπι , αιιχ ία^ύ. ΕϋΑα «£ Η$ οοςαοΓο:^ «09^ι ϊίια ίΐη γο ι ι ϊ π ϊβι, ηοη 

.. », Ρ.νηίαιΐο·ζ. ΒΐΜΐί νΐίίακίο Ραιιιη ηυη υοΐίαπι (ΙοηΐιΙΓροΙΙβ ίη<1ΰ οίηυη .,οηητι ίηίΐτιε αΓςα«- '· 

·*Μμμμ( ^Ί^ι^^^ ώνοΗκα-ί, φιία ϋηηεςίιαΕο οΛιυίί (Ιοιη ι^ίτ^ οαηχηιια. Ηχοϋηκη ιπιρα^ΐΛΠο 

'ιΐΰη»; ικι^ιιε εϊτϋ» ιη^ΆβτίΑΜη , <ιιιϊ.ι οηιΐία ηοη Ύίιΐηατ β^ηκκίΜηΐι Ι»η2 ·. «Ηαπτ «ηίτπ 1π 

Ιοητ ϋ1Ϊ5 ιιηπιοθϊαΓέ ηοη ροΓ ρΓορΓίΛχ ΓρΓα« ηατΓίία νϋϊοπΓ ί<: ΓοίΓΠπίΐ Ποί , Πλιιπ Γο · 

τηιϋρ^^ £ακ Αης<^ Γαπτ ποιχ χα οίεαεύα: ςοιιιρϊς]ΐϋΐκίεηι«η, 2χ. χα ίζ ζο^^χΰύ^κηκια οχλ- ρπΜ μίιη- 
Λ* , »ηι»ίΛ ιοη ■ ΟίκΒΛΜβ 

[β, 4αηι 
ΙΜΠΠΙ Α/- 
ίΗψ[ΜΙ Ι»- άτια ΠΑ- 
4ΐι»ιη ΛιΓ- 

<ΗΤΤί( ΜίΛ ΤΗΤΛ (β ΕΟΜί ροΐΐΐ· ΚίΙχ;Γ0 αΙίΑηι Π.α>ηιΐΛηι οοβηιιίο- 
ηατι, ί^ιιά ίηιΐε ι^ιιηΐϊ ϊηΓοΓα:, (τ«ο ροβΙΙίΐΙα βαιι 
€ηΑΐ:η4ΐ,(γχχ είΐ€οςηκιο ιηιηκιΐιαία ςιΐίαίιίΓα- 
ιαιη ίη Γαρίΐί. 

λίΓΐιυ^ ΐΓ^ο Γ»|ά:αΓ Ταιιικπ ιχΓροηίϊο 3(1 
Ησιηιηϋηι , ΙΟ ν]ΐι6ι1 ΑηςοΙ» ικ·βΛΐ (ΐιΐΙιΐΓίιιηι 
ηοη Λΐιαιη Γααοικιτι, ηί(ϊ ηπϊα ς}ΐΐ;ίη<1ο «,ΧΗη- 
ρκ-ΚοηιΙαηι ΐι;ηίΐη Γοιίιιη αι^Ια , α>ιηρα·1ιειι- 
ί^αη^ ιΒί ςοπΕίπια: νη^ο ^Ιιιΐί αϋιΐϊ ίηοο ςϊηα 
ί·α ^οη^^.·11» ιΐαίιιίίαί ρΐαηέ νί<1ααΓοΐΙΙ· ίιηροΓ- 
ίίπΓΐΐί; Υί-1 1ι ηοη ίηιρ<.·πίικ·η$ , ιιιγ ίη[ΚΓ- 
αΙ>αιΐιΐΛηοά ηο» ρο«ΓΚ οίΐο ίη Απ^ο1ΰ<ί>1οιΐΓ- 
ίϊϋ ? &: ςίπε 4}ιιοα^^ Ηίκ: ηοη ρο^^Λ αΐΠ^^ηαη 

ΑΙιΚΓ ίζΐηΐΓ οΐίίοώίοηί « ηιΐίηοιο 54· Γΐίροη- 
ιΐοο Ρπιηό, ηυι» η^^^1Γα^^ό Βοαω! οοπιρΓοΙκη- 
ιΙοΓό οπ^ηία ο^ίοιίΐα «^αζ ϋο^ηυΓςιιηί^ νικίϋ ηοιι 
ηοςοίΐιΐιη , νι αέΐιι οο^υΓοαηΐ .ιΐί^ ο]ΐ3χ· 
ίΒι ^οη^^η^ηιϋ^,Γ^ι1 ροίΓο Γοΐιηηαι ΙοΓαηι ώίςιΐΓ- 
Γαί, ΐΐοικ & ηο$ , α1ι νκίοιιηιιχ 1^ι)^^1^η^ιη,ηοη 
οαπι οοιηραΉαίιΙίηιιΐί , & η^ ιΐΰ ηϋΐ5 οΒκ-Λΐί. 
δ^^·υη^6 , ς·Ι1ί· αΐιε^ιια οΙ^ίΰΛα, €]ΐι.τ ίοΐα ιααιηΐι 
ίοιηρΓεΗεπιΙαπΕίΐΓ, ηοη «^ιιουηι ιη »;οςηίήοηαηι 
ΓιΙΐ(;ΐΗΐίί; α: ίΐ Γιηιηΐ αιηι ιΐιο, ηιηε €υ<ζηίϋ(}- 
^^ ςοπιρίΕ-Ήηιίιιιί νηίαί<:}ΐι« ^^1\ι1πιI ρ^Γ ^^^Γ- 
ιϋΓ(ιιπι Εοπίιι ΓΟ^ηΐίίο (Ιο αΐίο οΒίίΛο ^ι)^^ι^Iη 
ίοπίΰηΐΰ. ^ίΰ ϊηίΓά φιχίΐ. 1 4- Οο-ο(1^Γ(:, ιΐυ- 
ςοΒο, Οΐιιιηοχ ΓοΙά (.ΌΐπρΓ('1ΐ(;π1ϊοπο ίϊιχ ΙαΓπ- 
ιίχ [Γχ<ϋχ , & ί^ΟΓίιιη ίοΗ 3υxί!ι^ ^x^^ι^ηπ!> 
ςθπιρΓίΚ€ηΓιοη<; , ηοη ροίϋ α^ςηοΓςοΓΟ , <^(ΐΐί1 
^^Γ(ό 1» αΒΓοΙικέ «ηκτηιαηιπη } λι γχ (ίααΙ>υ!> ιΐίυ 
εθ^κ:ΰηίΙ>ιι:, Ηοί ληχιΙιημ άιάίτο, η/ροα- 
ά^^^ι,&^,ι)β^ ίίαΐ^», Γ<.·«έ ίηίίίΓη αΙιίοΙιι:*;, ίΓ^ο 
η(ροηιΙίΙ>ιί <ι^/ί/»/ί.(^αο»1 ιη ϋΐΌ Η: ρίΤίοΓπαιτι 
ηάίϋπι ΓΐάοηΓ ποΙΙγΙ ^1^ίιIη^ιιI111,1η ϋ(.'ΛΠί Λΐιιπη 
&:Αη8'^1>ίροι<.·ΛβεΓί ροπίΡί Γΐ·α1κίΓιΙιΐΙίηύΙθί, 
&€θηΐ€ι:^ικ·ηκΓ ρτΓ ρΓορηιΠπηαιτι ς1ι<ΐπΐΓΓιΐΓη ί»: 
ΓαίΠίϊαιη,ιίΓ ΐ]ΐιά ιη ρΓα·1«Γηιί. Είιιίηιοιίί οώηι 
οΙ)Κ<^α Γηητ, ν€ΐααακ5 & Γ^ι1^ί1Ε^ο: (.ροιϋϋ^ο: 
6ηίιπ 1«3Γΐ1ηι ίΐιιηρηιπι ηοη ^ι1^^^ ίιι ηοιάάιη 
^^^Γ^ϋ^ι1:1·νη^^ (Ιΐϋ ^ο2η^[^οη^5,νηα ιΐο Γί·αο- 
Ικίυικ , αίΓίΓ» ^1^ ν(.·Γΐοί[.ια· αίιηι ΙιιηιιΙ ίαπί- 
ρΕί, ηοη αΑτπιαηΓ ^ΒίοΙιίΕί: οχίΙΙοιηι.ιηι ο1>ίι.·(:Ιι 
Γοικ-ΐΐά , ίηίοπιηι νηαηΊ αΙίαιη I^ηάη1 ϊΗ 
ιίίΪΓΠΊηηιοηι. Ε^ ρΓοριοτ ΙηηίΙί.ι οΒίοο^α ογΙ-ί- 
ΓΓΟΓ οιιαπι ιη ΓοΒιη ηαςκΓαΙΐΙιηί |ηι||ο Αη^ι·Ιο< 
<ϋΓςαΓΓ6Γΰ. ίιιο Ιοοο ίυ<.ς· ^ΐΓθΐ5αΚο -, Ολ: Ιιίηο 
ηυιη ίιΐιΙίςο ίη ίΐΐυ ροΠ» οΐΐο Τι1^·ο1ο1^ια1η ίΐί- 
<:5ΐιαιη, ηιιτ Ιϊι Ιαοηαι. η^ηι ί1ι.'1>ί·ηηι>. ιΐΐΐί οοη- 
ςοίΙίΓο νηπίΙίίίυΓίΐααπι ίαΐκηι ίη αΐιοιιο ί^Γιι, 
<^υα.π^{ο ηοη ροηοΕπηε ριτ((:£^ϋ οΙ))ι.ςΗ : Γιοο 
«4μΒϊο€πιιτι <1ι^1χ>1υ^ ^x1η^^^^1$ ^{^ικτΓιx &: ιοη- 

ηιΐίαΕίίΓ ηαιίίπι Αη§^1ι^α ΚαΙιοΓ ο.ιιη λ ίιηΗίΓα«Γ- 
ΓΓηιΙί: .ι((|ϋί Αη^οΙι ιη οαΊο ηοη ηοα,ΐΐϊηίό ιοιη- 
ρΓΓΗίη(1αη( οιηηία ιη^ΐΙοΓΪΛ ^γκιλ: ; ^·ι^;ΟΜοη 
η^'^-ΐΓίτίό ςοξίϊοίςαηι Λκίοιη α»ϋαοηιηΐΛ ιΙμ ίη 
€1$ ιηγΛ^Γΐίί ιυηΕΜΙΕα ; ροΐι-ηιηι ^^^;ο ^οη^ιιη- 
£^η^ΰ αΙκΓαπι σοςηίιίοηοη-» νοΙ νΐιίιΐοΓΐα1«η, 
\χΙ ^[κπιι$ ο)αίι:Οα^ ίηίΐτχο ροΓ ι,ϋΓΐΐίΓΓαιη 

νΐήιηο αηςίαη ο1^)θίΰί , Κί$ ηιιίιΐΐίίτι ρΓΟ- 
Βλγι, Αη^ιΐοί & Βΐ'α(ο^ Ιυ-Κίο οο^ηίιίοηςϊ αΙΙ- 
οιιΐϋ ι1ί1οϋΓΓΗΐα5 , ηοη αιτιοη νΐΐο ιηο<]ο ριτ- 
ίιΐ2«1θΓΪ ιΗο^ ΗαΒύΓΐ-' 1^^^ηι^ΛIη Τίκοΐο^ίηπι: 
ίΙΙί: οπίιη ίο^ηιοοηοί ιτιιηΕ αίΓΜ αΐΐιρι οΒιγ- 
ίπκτ (<: (ίιΓραηιια Α; ίϊη^αΙ^Γί.ι , €}αι ηοη 
ροΕοΓαη: ^ο^1ι1ία^1^ νηαιη ΙςιςηυΑιη εοα1«η); ηαη Οίυηι , & ύοηα ^ηηχ, & Ιπολπιλ- 
(ίοηαη νΐχ νί^^ηιϋ^ ροίΓα «ΗιΙοιηκΓί. Υηη αιι- 
κηι αΙκη νΰτί(α$ ρΰπϋΓςιΐΓίαηι οίκαια,ηαη 
ί-ήΐΐΊΛ ΓαοηιίΙ, Γιαις η« ίη ηοΙ>ί5,νι ίιιρΓα άίχ\, 

Κ.^Γρο^41^υ ΡΓηηο , ηπ ΐΛΐη ηοη «ίΐε ΙοΙία-τ ^"'·'»· 
ηιηι , αα ΙΐΛίχαηι Βολπ Ιιΐ(.-η[ίαηι ίη «> τίβοκ, ^***'*<·<* 
ρΐΌΠΓ ιΐκκ εοηιαη«11ιοη(:ιη ηΐΜΐιαιιιιη νοη- ^,^,β^ 

ηί$) (ΐά ίοΐιΐπ πιο ^οηη;η(1^η;, οο$ ροΐΙ( Η^ιΒοΓΰ 
η^ϋ1^Α$^Οβη^^1οη^$ ΤΗεοΙοβίΐ'ϋ ρΓορπ*; Κίοη- 
(^(ΐ^α$ , 1(1 €<.1 , ρέΓ^όΐηοηίΤίΜίοηοΓη οΙ]ΐ€η(α5, 
ΐΐΓροης1(:ηΙϋ$ ιΐιί: Τΐΐοοίο^ςίί ποΑχίί οΒίςατί^. 

Κοίροη^ί-ο 5^^ι1η(^ό, ί'υηέ Βοαιο! ΚιΙχτΓϋ νϋΐτηιτ «/|Ι 
ιο: α)§ηιΐΐϋηΰ$ , ηαΟΕ αίΐ νηιηι ίαοηάΐΐη ης- '^'ί··· 
ο(-1Ιαηχ Γαηι : ηαιη Ιίοΰΐ ϋ(:ηιη ^1.-ιτ«^ νκ1»η^ 
ηοη ταπιοη ςυίΙίΒοΕ νι^ι^( υιηηιι (]ΐιχ Γαητ ίπιί- 
ηι-ηΐιττ ίη Όιγο , Γοαιη ίοΓΕέ οχ ηι^ίΐϋπίϊ Υ\άα^ 
νπ^1^ ^^1αη1 ^η^3 Οωιη υούίιπι ίΙιΓαίΓΓΓΚ, &: 
ιΐίΓαιη)'ηειία «;Γαι1χ (:χ ιίιΐϋ ρήηςιρϋίϊ & νοΓΪ- 
ι.ΐ(ίΒυ!> , ο^υΑί ηηπιοίΙίαιν ςοξηοίευηι. £γ Ηζε 
^ί^^1 Βοαιοϊ ^υ^Η^1αη[ : ηοη οηιπι ροΩΊιπίϋΐ 
ΐΐπο ^^^6ηί^^, (]ΐιο$.ιέ^α$ ί;ι^ο 1)αιχΜηι,Γθ(1 
VI ίιιιηηιυιη, ςιη ι11ι:> ηοη ιχ*ριι^ηίπ(. 

δΕΟΤΙΟ ΤΕΚΤΙΑ.. 
<·Αη Τί}(οΙο£ία βί ρναβίζα. 

ΑηΒίτΗ,οκ ίΐίιιη ίη Ιιιο η)3ΐ»ί1 νίχροίΐο §)ΐίΛβ{»^ 
οίΐ'ς (^υχΩιοηηη ίΙίΑιη ά€ Τί; ίαιό ηεο τί^βά*»»- 
ηοηιιηί, {Ι.Ίΐυιί$ 1)ίϊ <}υχ ογοι ίϊςηίήοαΐίοηοηι ""»»«-'- 
Γα<τη(ΐ3.- ρΓαέΙΐΓΧ Γριχυίαιίιιχ (ηιΐίώ ίη Ρίο- 5ΗηΗΛ 
αηιίαΙιΒιΐλ ίο^ίιι, νΐήιΐίχί, ρχ ςοιηιηαηί ΓςηΓϋ Ρ'·Βμ 
ρΓΑι^ίοηι Γείκηηαπι (;2ηι Ιόΐι^ (Ιίά, φΐχ οηϋ- 9*"* . 
ηϋΐαΓ 3(1 οβ'οέΐίοηοιη Γιιί οΙιίίΛί , ηοσ Γαΐίςοιο 
<.ιιη 3(ΐ3ΐΕ(:ήιΐ5 ΓσίιΙίϋοΓΓχ ρΓΟίΙαέ^ίοηεπι ιΐιπ- 
Π Γαηπι οΒίοίΙϋπι οίΗοιτΓε «οη ροκίΐ. 
Ηίηο ιπΓγπηγ Ρηηιό, Τΐι«)Ιο§ίΛπι, <]ΐητΓηυ$ τΜβρ*, 
3^'^^^1^ Οοο, ηοη ροίΠ; ςίΐο ρηίί^ιςΜη: ααία Ιίςα '^'*^^ 
οη1ιπ«υι· 3α3ηΐ3η(1απι υΰΐιιη; ηοο ιαηιοη ηοη ργ^^ι^ 

ΟΓΐΙίηΑΐί λΑ ηαα οϋϊα^ΊκΙαιη : απιογ αηΐοηι 
<]ΐιί ς'ίΚοΐΕΐΐΓ , ηοη ΰίΙοΙ)ίίέΙιιπιοϋηιηΐ3έ^αυη) 
ΤΗοο1θ2ΐχ,αιΐ3£ηιιΐ5,νΓίΙίλί,ί«ιιηηΐΓ ιη ϋουπι. 3*. 
ΥπίΙο ηιιι Τΐια^Ιο^ίαηιοχ ]ιο«:ο3ρικ «ΙίεαηΓοΙΙϊ: 
ρΐ'.ιόΐίίΐπι, ιΐιυιιιαηη Ι^ϊγγΪ; ηϋΐηίησ ρΓαχίί. Νθ€ 
ιηΙηιι$ αΙ^ιιάηΐΓ ηυιηίηο ρΓαχίϋ (1^^<:^^η ιοηοα 
Ιΐι (ΙΙΐΗοιιΙίΐΐ ) ΐ]ιη Τΐιιοίοςιαπι οααιη , ΐ]ϋ3(ϋ> 
ηιΐί να^αςηι »:ίΓι:α Οοιιπι , κίοώ ιΙία: σΠο ρπι- 
Λίοιιη, {|πο«1 ϋκΙίπΓΕίιι .ΐιΙ €ϋηίΐ:ςιιήυηοη) ί)ς·ϊ{ 
.ιΐϊΐιίίηιι , ιηι.]ΐι.ιηι , (]«ία ΡΚιΙοίόρΙιί, νΕιΙίχί, 
ηοηιίης Ιςίΐηηΐ' ρI.ι^ι^ι:x «ΤΛΐη ρΓχςίίςτ ίηΐεΐΐί- 
^υη(, (]ΐι»: 3<1 (Ήΐ'ΐϊΙίοηι-πι ίαί ο1>ί€(ΪΙί ΟΓΐϋηι- 
ΐιΐΓ; ηυη ΐ'ίΐ ηικιηι ^1Τ^^^^^ ϋοηιη , ρο1Ε(^^^'^ ίρ- 
Ιιιπι ρ« νιίΐοηοηι ίρΐίιιχ. 

ί^^^ιιηί1ό ίηίειηΐΓ, «χίοπι πιο<Ιο ηοί^αο «^ιια- 
ΐΓηιΐϊ η{;ίι ιΐο Ιηοατηαποηΰ ΟιηίΙί, ^^να,ί^'('*^^^^ν^ 
ίΛ11^ι^^α(^, Αη^;ε1ί5, (Ιο Ιιοηιίης, ααι (Ιερα:- ΑηρΙπ, ' 
ηίϊ ίηΙ'οΓηϊ , &^. ιΐΙΙ· ρΓαΛίιαιη : ηίΚίΙ οηίιη ς.·χ Ανηοιο. 
Ιιίί ήίΓί ροκΛ ρ[.·Γ Τ1κ"θΙο;^ίίαηι ςοι^ιιίιίοηαη, 
VI ^x κηηίηι& ρα:<:τ ^ αη νοτό ι^ααΐαηΐί α^Ιι <1ϋ- 
31^1)115 1κ)ηίί ίηροΓηαηχΓΛίίΗϋί, (α ρηΛκα, 
ηοη ία οοΓηιπι . ΟοηηηιιηίΕοτ ν ί(]«ιΐΓ αίΐόη, 
03ίη ι-ίΐί: ρΓΛιΛίς·.ιηι , φιία οιηη<:5 ίΐΐι αΛιι^ ία- ^^Ι*^ 
ροΓηαπίΓαΙΰί βι,τϊ ^ρο^Γαηι οχ νί οοβηΐίίοηίϊ α>- βιρτ^δν*: 
τηιη. ΝίΗίΙοηήηοί Εοιηοη ροΓοΛ ίη ΓοηΓι;3Γίΐϋη 
ηοη ΙοαίκΓ οΙ>ΐ]θί : Α^ϋ$ ΤΙκτοΙοςίχ ηοη ροΓ- 
ίΐιηζ αΙίιοΓ οΗκόγο Γιιυηι οΙ>ίι*Λιιπι, «^αβπι ίΐΐη- ν/ΛητΓ 
ηιίηαηϋο νοίαηιαιοηι , ν[ αηκι ίΠα οΒίοί^Λ, & ^μ'>Α μη. 
οΛϊνϊαΐίϊιαϊΙίΑ αΛϋί; αΐί^ιιί λΛιιϊ ΓιιροΓηΛηι- 

υ1ς5 ίί 5ν Οθ0^ΐ€ Ιιΐΰΐ νϊκαιιιαι ηοη Γηιικ » »^ι^^έι^οη^^ο^;η^πο- ^^^^.ι ιΛϋϊ ηαίιίΓαΙκί νίΠΗΓαΠι κ$ς·11 ςίατίοπ 

ηί$ Τΐκχ)1ο{;ίχ, ΐιπη ς]αί^ι ΐ1ιη)1θ{^ι 1(χυηώ)ιηι ίΐΐι ϋπίητ ροΠϊιηι «ΙίΓΐ^ί οηιηίηο εήιηι ι1ηιη^ ^«μ/» 

(οηί'ΙιιΑοηοιι (11 ίϋΓ« ηαιίΐΓ.ιΙιι; , ίιΐυοήιΐϊ ίπ- <Ηλκ ά ςο}»ηΐΜοηιΙιιη ΤΗ«)1ο§ΐςΊ5 ηιηίΓαΙίΒΐϋ: Τίικχβ^ίΛ 

Γϋΐδίΐΰΐι* αά αί,ΐιιιη αηιοηί. ΙυριτηαηίΓαΙοηί; ί ΐιιη οηίηι .-««Ι αΛιΐϊ ηαΓίιηιΙοί νιπυαιη» ΙιιίΚΓΐ.π 

*ϋΐη <^ιιία οιΙΙιιχΡκ^ς-ί Γιιί64;ιι·.«ι;ο ΤΗι»Ιορυ, α^πιΟίΠαϊνίΓαΙί» οιιίιίοιη νίπϋα», ΤΗ^x)ιο·^ιΑ ^"Ι"· 

Γκίρί-άΙα οοηίΓη αόίιιυηι , ηντι σΐΐ ρΓαΟήςα , ίοιΐ αυιαη νίτΓεηΐΓ ι-χΓ» Ηοϊ αΛαί ^ηηιηι ^ Ιιηο 

ΕΜΓΪ· ίρα:ιιΙαάιΐ3. Ν^^ Ιΐ οοπιραΓΓηιΓ αιιη <ίι>1)ϊθϋηι ΓιιΗϊοπυ , νι νοΙαηιηκ^Γ Ηο$ αο^5 

115 ιυ£αΓα1ιΙ>υ5 νίπηΓαιη, ςΕίαιτ» νίίίοπίΓ ροΐΐϊ; ιΙιΐίζαηΐΓ , 3σ ρΓυίι.ιΙο η£.1ιΐϊ Ιη ρΓ^ςΙίιί ογλκ, ' 

ΰΐΐί: ρΓαιί^ίι:^, <|ΐιΐΛ ςθ5 αέϊΐϋ ιι-ιΐϋΓα1ο·5 νιχ ιοη- νοΓί)ί ^πιιιά)ΐΜα5 ΤΗοοΙοβίυ ιΐκκ: /«/ίί- 

ΠιΙοΓαΓ, [υιη ()ΐιία ηε€ ίΐΐί €£>.ϊιιιΐ(ΐΐΓ έ χο^ηίιίΟτ ιμ ί/ί νιτιπι ^. η»* ^Μία γμ^μ «μτ πιί- 

1*μ: ζτ^ο (Χ \Η^αΐΛ άώα ι//» [πΗΐη $μ ^^^ί^^- « 
αιΐ5 Ηίο ί1η^ ίΙυ^ιοιηΗιΐκ ιη ιαιη κΛίπι- Οϊ,&ΙιιηηικηαΕίκΛ ηοίίϊ<.ίΓαι 1χ>ηιακηι ηιο- 
Γαίοπι οΙ>ί(.-ι^υηιηι. Οκΰη^ιιιη ιαιηοη , 1ιυ ηοη 
υΗΠαικίΙηΐί, ΤΙκ·ο1ο§ιαΐΜ ρΓαέΙίινιηι , ^]ιιΛ- 

ηαΓΐΐΓΛΐαια5 (^ιιάιη ΙαρΐτηααίΓαϊιΙηη. ΡγωΙμπιγ 
β^Μί/ί*" '*^"·*'^^'^ ρπαΐΐ-α , ΙΙίΙίαΊ, 0*1 

' ' Ιιιηο ηοο <η]υίη νς ιιτι^^ί^ιο ΐΌπαιτΕο: ΐ(1 

^xίιι.-^ ΓιΙκΊΐι ιηοιίαιϊ: : αιηιιί Ιιος 1ι.ι1κ( 
Ικ,-οΐο^ία (ΐΓρίχΙα ΗοΓκιη 3«^ίιιυιη , εχ^ο ι ΐΙ 
ρταςίκΐ. ΡΓοΙ>.ηιΐΓ ιηίηοΓ: ηαπ» Ιί^^Ί ηηίΐκΜϊα- 
1^ .11^1$ Ιιοηι ΓαρΰΓηαηΐΓα1ι.'ί ι1ΐΓί|ταηηΐΓ α Ρ^^^-, 
ίρ.ίΛΗηκΊ) ΓιΉΐ"χ^ ιοςηίιϊο ΤΙιΐ-νΙοβίο ιΐοίΐΐΐϊ 
ηοη Κ'ΐιίΐϋΐ Ηοηιϊηοηι ίιία.ΐ( α<{ ίο ^^^■^^^Π1^η^ιη ■ 
Ηαηι & 3ρρ1ίςαη<1ιιηι κ1 «ο: 3ι:;1υ$ νΗϊοίβηΗο&: 
ου^ηοίςΐτο ςηηη ιϋΐΐίηι^ίιΐϋ εοηιηι ν.)ΙθΓ(Ίη 
& ιηοςίιιηι, ΐ]υο Ιίια οΐ^ις-ΐΐ-α αηπι^αηΕ , 
«^αι: (^αχ [ΐ°α<.ϋ[ ΤΙκό1ο(^15 , ίηαιιιπΐ Ηο- '^Οί» άίΙ>ίΐ αί> ί}<ηηιιΐ€ νιίαη, Ηιηα (-Τ^ο 
ραι.·ίΤ |ΐοιηο ιυιαπ αίΐ νοίιηιΐϋΐη «ίίίαιη αβη ηι· 
ιιιμΙι ι11υ(1 ρτοαιηιιη νιαιν, Γκ- ίΐο οταπί. 

ϋια.·ϊ, ΙΙΙί αέ^αχ, (]ΐυ αΙΙ'ϋΐηιιηΐυΓ ρΐ» ρΓΧ- . 7 
ηιίΐϋ$ , ΐΊιΐΗαιυκ 3<{ άι^^(^^1οην1η νοίιηιΐΐαίί ίη 
0Γ({ίηΰ 0(1 .ιύ1π$ νίηικηιη ιυοΓϊΙίυιη: .ιΐ ιϋί ηοη 
Ιιιηι ΤΐιοοΙο^ϊςί , Μ οχ (}ΐιϋ>α$ ΤΗοοΙο^λ \ιη- 
ΐϊΛ5 ίπΓ<.'Πι:οικΙιιϋοηο';, ηιχ» ραυΙό ΐηι« ιϋοΐα; 
€υπί-1αΓιοθί^ αικοηι ηοη νίιΙςηιαΓ ροίΐί ιοϋΐΐο ^(„^ι^ρ^ 
Λά ορϋΐΊικΙηιη , ετ^ο. Ηίτο α1ιι:γλ γ,κιο 3ι.1 τΙ,ίν!β{ί(Λ 
ρπ3αίηι1ιιιιι Τ1ιοοΙθϊ;ΐ;υη είΤϊ; ριιιε 1ρ«;αι1κί- '«««» 
υ>ιη , (^ιιαη)φΐο ΙίιρΓί Γκΰΐιη(1ο1(ΧΧ> ροΙΰίΓηιιί. *^ 'ί*"* 
^α^ ΓΓΐροη<ίι.Ό Ρηιηό , οΓϋιη ο.ι ρίΐη^ρία Ιου * 
ρΓχηκίΙαί , ι^ιΐχ ΤΗοο1ο(ζΐα ιίΓιιιηκ ^^^αη(1^, 
ρο1}ό(|αοι1αιΐ]ΐη(χ{6 ^^>^^ αι1υ$ ΤΗϋοΙο^^ίχ, <^αι- ηιιηατι 3(1 ίϋ 0101(10$ , «ηιαπιΗ ροΐΚ-ά οο§- ΪΓΠΐϋί (.1$ νπΕυΓ, & Γχρο ^ο^^1^[η (.ααιη ρΓυΙ^αι 
ηίιίο ιιΐ)ΠΊ^>Ιω(: ιϊιηςηίϋ 1κ ιρΓε α<1ϋί 1-Ί({(-ί: &^ ί ροίΐτηυιί, \χΙ οχ Λΐιΐϋ Ιιιίν ςοηΓΐυ1ϊυηιΙ>ιΐ5,&ο. 
ΐ3ή!>ΐΓΕ ητΐϋπι (ΙυΒκαηιϋ ίη «.οηιπιιίυηι &^^υη(^ό, ηιοΐιιΐϊ, ηο^απιΐο οοπϋΐυΐϊοηρ;» ίΐ*- 

Ιααχ Α ΤΗοοΙο^ ηοη οΐΐί; νάΐοί αά οροΓοπίΙιιπι: Ιιίηο 

ραιιΙοαιΗό ριΊκχ. αΩιμ τί" Αάάςκι ίοαί ςυίχ ραι Ηαο Γοητοηπά Γ«^'υη- ηαιη (]ΐιΐ5 ηοξίΐ οΐΐ'ο (ΧΗκΙαΙίοηεηι ΤΗοοΙο^· ίΐη ΛΜ» ήί ςίιπι Γοηιιηοηι , ι]ΐιία ίιίΙκοΓ οορηιιίο ΙυρΟΓπ^ΐ' 
/ιπί ηαΐΜ- ιυΓ^Ιι^ ΡίιΙοί ηοπ ΗαόηιΐΓ ΐΐηο ςοςηηίοηο ίια:α- 
ιϊΦβ^'"" ''^ϊ>ιρ«-''εη""ί'ΡρΓ'·^>'-·ηΙιο ηαηιτΛίίί οοτιιιη 
πινΛοπνηυη ρΓΧΛχϋι ηκίκιιιηι 1ϋ^>^^ηαη>^Λι^ 
'· ' οΰΐυηΐίίαιι: ιτ^ ίαΐαηι ιχ Ηοοοαρκί, <|ηα- 
ΎΜβ^ί» ιρηιΐ5 ΤΚ«)Ιο};ια νοΓί-χαΐΓ ιΐη:! Γιια ρΜηι.ΐρια 
*ί ^'^Λ^" ρίΓ ίΛυϊ ΗΑΐαΓΛίοί , <^ιιί ρΓοριίο ΤΙιουΙοςίί-υ 
ψίΛ λΛι,φ- ρΓΛ*·ηίβ« «ΜΐΐΙίιιηιηι , ηοη Ιοίαιη ίηηαΒκ, νι 
*Μ ΛϋΗΐ. ιη(\ί\ΐ5 »έ1α$ 1(ΐρ(.'Γηα[αΓα1ι."> νίηιαιηη ΓΐΚα.ιη- 
ηΐΓ, 10(1 ςηι.ηη οηι ηοοοίΓατία, 1.ι1ΐ'αη ηκ^Ιιαιο, 
·- (^ιιαΐοηυ$ Γιιηι ηοα'ί1!ιΐ'ί) α^ιιι$ ιΙΙί ηαιυπιΐοϊ 

ΤΙκΌΐθ{5ίςί , νϊ 1ΐΛΐχ.·ΑηιαΓ αΐί) ίυροιηαταΓαΙοί 
ίιηηιοι.1ωϊ<: ηοοοϋ'ηί·» 

6ο(1 οοηιτΐ Ρίίηΐο, ι^ιηα ηοη οΐΐ ρΓορηο 
ΤΙιοο1ο^;>Λ , (^υχ οιγολ ιΙΙλ ρΓΐηορία υογΙλπιγ: 
πιιιΙγχ ς-ηϊηι οχ ίΐΐίϋ ρηηςίρϋί Ιιιηι νοΓΐΜΚ$ 
Μοίηρίινίκ*· αιΚ ΡΐιίΙοίορΙικχ, λΙια· Ιιιπγ ΐόΙα: 
νοΓία(θ!> Ι'ίιΙοι ,(^χ VI ΐϊο ηοη (Ιίοιηηιιι Τΐιοο- 
1θ{ΐ;ί€χ : ΤΗοοΙοςϊα οηίιη ίοιιηαΐίΐΐϊηιό αιηΐΊίΙϊί 
ΐη ίη(1α{;αυοηο & (ΙίΓςυΓίιι οχ οι$ νϋΓίιαύΙ>υΐ ΐι1 
αΐιΐδ οςαιίϋυιο;; : ογ^ο (]ΐΗα ρΓΧίηίΐΓχ ίΙΙχ ί'πηι 
ηο^οΠαΓ^x, ηοη Γθ4|ϋΐιιΐΓ ΤΐιοοΙυ}^ί.ιιη ς1}ο ηο- 
)4 οοίΓαπΑηι. ϋοουη(Ιό , ί-αΐίαιη οίΐ , ηοη ροΐΐο ίη 
€οηο1ιιΐίοηοηι ΤΗοοΙοξίιαηι ίηΗιΚΓο ιύΙαχ Γα- 
' ροΓη^αίΓαΙοχ ΡίιΙοί, ηιηΒιΐ!^ ρτιη^ρία ϊΙιλ γοιιο- 

Ιαη ((ΐρηοίοιιηηΐΓ : ογ^;ο ηυη ογκ ηςχοΐϋηι ιΙ>ι 
€α οο^Γΐάο ηαιυΐΐΐίδ » ουιιηΐϊ ροι αοοκίοικ οχι- 
Λαι ΙιηηιΙ αιιη ΙιιροΓηαηίΓοΙι : ογ^ο ΤΗοοΙο^ία 
φια ι^ιΐί! , ϋιιο οα οοηΐίΐΙαΕ ίη ρΓχηιί|ϋ$ η^κιιτα- 
ΙίΒιΐί, ϋιιο, (^αο(1 νοηιΐ!! οίΐ, ιη ιρ$ΐ οοηοΙιιΓιο- 
η(μιοη οΑ ΐίπιρΙίςίΐοΓ ηοοοίΐατία α<1 οροηηιΐιηη 
1>οηο ηιοΓαΙίατ : ογ^ οχ Ηοο οΛρίΐο ηοη ροκΛ 
(Ιοίϊικϋ οαηι οΐΐο ρΓΛιίΙιοαηι. ,^ηΗιοιαι οί^ο ριΐΟΓ οΐπι , γίχ ιηΓοπυκ οχ Η<χ: ρΓΐηοίριο Γοιιοωο: 
ϋιηης ροοοατιιηι ιηοπιΐο ρυηκιΐΓ ραεηά .τΐοΓ- 
η1ϊ& ιΰο αΙεοΓο, ΟοαιΙοΓο ηοιηιηοιη ιηίιιΐΐέ 
ηιοη:ϋο: ογ£ο ραηκαι Ηοιηιοκίηηη ρατηα χια- 
ηά,ΟΓβο ν ιαηιίηηιί ^ι^'* ριατιοιοά ηο^οΓοοηϋα- 
ΐϊοηοηι ΗαηοναΙιΙ^ίιιααΓΟ,νΕ αοίηοααηι ηαιαη· 
1ί Ηοπιο νοίκ ίΐίαιΐ νίαΓο) ο(>^ οτ^^υη οοηοΙυΓιο 
ΤΗοοΙο^ίοΛ οΐΐ νΓΐΙίχ αιί οΗϊαίοηοπΛ Γι»ί οΙιίοέΗ. 

Ουρίΐ νοΓο ιϋοοΙχιηΐΓ ίιψΓ^, αΛπί η2ηΐΓΐ1ο$ 
ηοη ουηΙϊιίοταΓί λ ΤΗου1θ{;ϋ, ί^ΐίαπι οΐΐ, ιυηι /«^^/,, ^. 
<)υία ροίΓυηι οΠο ιηαεοη α ιοαοΐααοηίχ ; ΤΚοοΙο- ^μ· ί»ηβ- 
ρια αιίΓοηι οαηι ηΐΛΓοήαπι α(ΐιηβίΓ;ΐαπι ς^υιαί'αηι Λιτ*>Τίΐ9· 
νπ1ο$ 1(1 Ο3"ηίηοποιη οΙιίοΛοΓηπι ΐίιροΓηα:α- 
Γ.ι1κιηι ; ιαηί ^νίΛ ΤΙκόΙοι^ιιϊ οπλπι οοππόιιογ- 
□( , ΐη ιΐΐί , (}ΐΐ3η<1ύ ίυη: (α^ιι αΙ> Ηοπιίηο οχί. 
ϋοηιο ίη ςΓΛΠί, ΐΐηΓ «Ιί^ηί ρΓχπιίο ζιοΓηο,&ο. 

Υοΐ ΐαπ ϋΐ5ΐ)αοχ, λ πιο ΙαρΓα ίΐίύίαπι , Τΐιοο- 
Ιοι^ιιηι, (}αΛΓοηαχ αί>ίΓ (Ιο ρίτηίχ ίηίοΓηί, ηοη 
οΐϊο ρΓΛ<^ΐ(:αηι^Βι: ιαηιοη οοαοπι ιτιθ(1ο οο^ηίάο 
02πηη ρατηΐΓΐιιη ροιοΑίυυατο, νιοΐυ Ηοηιο νί- 
ΐοΕ, ΐίου: ιαιια: οχ-ίςηίειο ρςοοαη , νι ί1Iη^ νίκΐ: 
οΓςοίίοαηΗι^ι,οΒ ίυηο Γ.ιποηοηι, οο^ιικίοηοπι 
ιΐο ροοαιιυ οΐΐο ρ^3^ϊί^2η1 , κλ ^ύ^η\ (ΙοΒου «Ιι- 
οοΓο οΙΙιτρΓαιΙϋοαιη οο^ηκίοηοηι ραηχ νοί §Ιο- 
πχ, (^αχίιηο ι1ιιΙ)ίο ιαηαι, νι Ιιοηιο ουηρΓο- 
(Ιυακ &: ο<Κοί^ ίαίιοιη ηιαΙί^Γο , (}αθ(1 ίαίίΐίκ 
λΑ Γααοηοηι ρηοΙιοχ ιη ιηοίι ρήηοίριίχ: νι ιο 
ιηοιίιοιηά , (]ϋχ οιιαητ ίη οπιηίαπι ίί-ηποηπα ο(1 
ρ^■^^ικ.ι, ηυη αηιοη ϋηηκ^ια^^ ΙϊηκαΕοηι οίΚ- 
οίε, ΐΓίΙ ιρρΙίςΛΓ οοκυηοιη , νοιΗι ^Γαιΐ2> % (]υβ 
ροΐΙύΛ ΐϊιηΐ(α$ οΙηοιηΐΓ . ΚοΓροηάοο, (γχοά άΑ Τη^Ρ"»* 
ρα:ηΛ$ ιηΐ'οτηί αηίηοι , ηηΙΙαπι οίΐο ςριι ρΓοριβΓ ί"^" 'Ιι* 
οα% ίΛαοη<1α5 ιη Ιο οροΓοηιτ, Ιοιΐ ροιιιη, υε μ* «Ϊ^^,^^'** 
ί^α^ΐΛ:^ νο«ΐ£ ου§αιαο (Ιο ιΐΐϋ ηοο 0Γ>1ιη4ΐυι λΛ. 

ο»1;οίηι- II ρ. ο ο. ΒΕ Α κ Β. 1 Α ο Α ΤΓ^ΛίΟΐδ 2)<? ΤίΐίοΙο^ίοά Τ>οΒήηα, 

-ν,- Γ^οΐαιΑι» ίΐΐυ. Μ<1ίίι$ οΓβο αίΓΟίιϊα ϋΐ^πιπ» αιΙνίααι , Πικ ρΓ.^Λ^^ι1π^ & Ι'ροηιΙαιίααχη (ιαχ 

άίεί ρυΟΙ-ί ρΓΛχί5 : νοιάηι Ιμχ ιρΓαιη «ΙιαοΓοι (ΙιΗ<:ιοηοϊ ΰίϋηΐϋΐοί, Γιυοηοπ. 
^ιιίϊ ίΐε ροιΜΚ), ι^ϋΟίΙ ηοη,ή: οχ «ιορηιάοητ, $Γςαηί16, οίιηι άιχτπηι ΚίΙ)ΐηιηι οίΓο Γροαι- γ^ΐι^ 

· ηίίΐ (^αΐίαιοί,Γι ιΐύη €ΐ1α οο^ηιήο ΓηαΙκίΛ , Ηο- Ιιαααιη, ηιΗίΙ ιΐίνκί Ρίΐο ίοπηϊΗίΠιηέ, ^^α^Π1 Ιηΐκ*,[^ 

* · πιο ηοη ρ<.·ςΐΜΓ« } ηι^ο^ι^Λη1 ΙϊτηΓα Γι ηοη οΐΐα ροίΐί· ρΓοιΙιιατί: λΟ^ι ίροαιίαιίαοί ; & γΙΙ€ (οι- 

^0^1ι^10 ΐί^ι^πι €Χ>ηίυΙα <1ο ραηαηιιη ίζΓ»"'»ι<"ι ηιαΙιΚΓ ρΓαίΙϊαιιη, ηϋαηι ρΓθ<1α€αο ροΐΐο αΛικ ^/^"α^ 

ηοη ΚΛ> ρΓοπίΰκκίΐΐΓ. Α^^Ηιί^ αιηαιοΛ ίοΓπνϋίκΓ ρΓαΛίοοί , ιηαηίίρΛέ ^οηά\ιά\σα ^^^^^ 

• (ΙιΓιπηιαι, ςιιίΑ ρ€Γ(ΓΛη«1υιη Γοι^αίπιαΓ Γιιη- οιίαιη ίη νηαιη ΓιιηρΙίαίΙϊιτιιηη ΗαΒκαιη ροΟο 

ρϋοίΐίΓ οοςηιΐϊο ί1ς· ρ<:ΰςακι , α: ικ)η ηχ^αίηιαι- ει «Ιηο ςοηαοηίΐΐ: & Ιίοο: ΗαΙϊίηΐδ , ηώ ρα- 

4<1ιηοΗΓΓΐ'ηιΐΛ» ρα·ηαί οο^ηίπο ίηΚοπιι: οΓροοα Γ«ΐ ρπιΛίςαι, ίΙίΗοιΛί αΙ>οο,φηοΛ ρακ Γροαι- 55 

' οο^ηιιϊο ικ>η ιΐΐ ρΓαςΙκα. ν€Γίιιη,4»"ν1ί1ι»»*ΐ <^'-* ΐΜ»ΐ"ί , ηοη ιαιηοπ ρΓορκη-ά ΓρριιςηΑΐ ^■;ι ιΐαο 

ίιαε Γοΐαίιοπο βι, ^ ιη αΐιαιη ιοηΪΗίη λΙ» νΐΓο<|ΐ»ε ίηαί1χ€}αα:έ «ϋΐΐιη- 

» 5«ιιη(ϋ) ΓίΓροπίΙκ», αΙ>ίοΙϋΐέ ρ<τη«ΤιιίοΓηϊ «ίίιιηι ςοηποπίΓ». -.ηαηι ΓθΓρ«Λα<1ιιοηιπι οΒίοβο- ,. 

/ΟΜ & Γαραη ι11.ιηητι ηοη ίιοη α ηοΐΜϊ ρ1>)Ίκ-ς , νι Πϋη ηοΙΙαιαιικ τορη^ηα: «ιαιη ιη «χκίοιτι 1ιιΙ)Κ·- ^^^^ 

ίΐ»ηά)η- οίΐ ηήοηοΓη ινίαιιια: ρΓ^Λ^^x Γ>.·»]ΐιιπΐιΐΓ, ΙγΗ έΐο ρπΛίαιη» & 1ρ<ΧϋΙαιιιιιιιη, €}ΐω ροίΓί ΰήϊ- * · 

τΜΐιτ ρ· ΐοΐ^^ ιηοπΙκοΓ, ΐίΐ είΐ , ΗοηιοΓίιοηέ , ςαίχΐ ιρ- ιογο νηιιηι οΙ>ίοί>ιιιη, & ηοη ροΙΙί Γΐϋοςτε αΐΐβ- . Λ*Ηβ$ια/ί (-^,,^ ^^,ςι (\ιο ^ηο(1ο ροΐΕΐ^ {Ιο ^ΙοΓ,^^ «ιαπιΓί α«1 ηιιη, ηαΐίαιη ^1^^αη^ ίηκΓ Γο ορροίΪΓίοηοιη} νη- ,^,^ 
Ί^*Ί*ί'Λ· "^ο* ροΛοά ιη ωπυπϋηιοΓί ίίηηηαα ρΚν- «1ι· οηλπι ϊη οοιίοηι λΛμ ε» ροίΐΰ αχιιιοηιτο ίΐιχί, - Γιοέ ίηίίαιπιΐϋ. ^[ι»ο^ι οη^ηίπο ιρα α^^^^ι^ηί^ίι «.^υκι ρο^^(ι οηιηι νηηί αΛϋ$ ΓρΓρίατΓΟ <1νΐΰοΙ)- 

3(1 ηίίοηαη ρπϊπιι), & νιηϋκηα & ναΙοΓοπι κ οΐι ^^^ΓραΓ3^1,νηιιπ^ ί)£ΗΒίΙο Μ νί ιΙΙίϋϊ 2έΗΐ5, 

ΐΏΓΓίίΟΓαηι· ηο ν«ό ίκΓϋηι ίατη ίΐο ιιοηαιπΓ π1^^Γϋητ ηοη ΓαΑιΒίΙι.-. (1ο<5ϋυα1ίΙ)ί ίιιΓιιΐϊ. 
■ (]ΐιχ(Ιίοη£ΐη ίιάΛπιαχ, ΐϊηοηιίηι· Ιίϊι·ηπχ ρτα- 

ύέίοι νι-Ιΐί ειιαπι 1ϊρηίίϊ«η οΛίιι ιο^ηβίοηΓηι, 5Ε0ΤΙΟ ^VΑΚ.ΤΑ. 

πϋΐη Γααιτι οοίοίχιιιη , ςοηοοοΛπι ιιοι ιη ποο " ^ Λ ΓαιΓιι ΤΗ(.·ϋΙο^ηι«η, ιραιοηπϊ ί;Ιοιϊα& ραιίϋ Υαιηΐιΐκι ΓιίοπιίΛηι οοπιροηί οχ ηηιΐΓΐί Γ/Ι< 

Ϊηί'«η1 α^ιι, εΐΐ»: ρΓΛίΙΙΐίΐηι , ϊη ηαο ιηοιίο Ιο- ΚαΙ>ιαΙιιΐί ηιιηιοΓΟ &; (ρ^-ςις· (1ί11ίη<ί1ις, Γο- '"'·'"» 

ααοηιΐι Γοκο ηοη ιηαίιαπι αΙκΓΓαΙ:»!*: ιΙκΓπΒί^ Ιιιιηαιιο ι·ΐΓο νηαιη νηίιαη: ο^^^1ηι$ , ίαϊΐ· ρΓοΗα- /</ ηαΐΐαί οΙϊχΗ,εοβηιιίοηΓίη, ηυαιη υΐιοησα ΤΐιοηιίΙα$ ίπ ΡΓΟατηιίηΙιΙιαϊ 1.ορ€Χ; 
»^ Λία,ηοη ΚαΙχ.Ό, <^ιιό<1 αΙκΓ ι-ιΗλκ ιιυΙΙ-Αΐ ιηυ^ί- ί]ΐιχοηιηίι νηκιιε ΤΗοο'^-; οοιίοπι η.οίΐο 
ρτ»αί· ηβη, νςΓΐ?» ^ί^ιιίά,οΠο ρΓΛ61ι«ιη , οό <|ΐιό<1 ιη- ϋίΓοΙΙίςί (ΙβΙκτίΕ: είΐ οηίηι ίη ιΙ (ΐε^ΰοηιιπ ίοΓ- 
**'*· ίίαροΐΐϊιη πιοϋοπ α^ρΛοΐίΙαηι αΙ>ϊ11ο (&οοη- ίηαΐηιηι &: ραπίιΐίιιηι ίΙιυ«ίϊα?ΙρροΗ(:α, νι & 
Γεί^ΗοηκΓ οβϊςιαιιΐϋΐη ιηοΓοΙΐαι ) νι ρ{ΐ7βεε ΓηργΑ ίοΛ. ι.<1ππι ιιυϊ οΒίείΙο (ϋΓραυιυ, 
ρΓοιΙαςαι ίπι.ί}^ιηϋηΐ; €|ϋϋΐ1 (ΧηΙ^'πι ηιοιίυ ηι.ιρίϊ οίίοηΓαπι ; ηεηαε νί^ι^ο, ηυ^^1 αΐίυιΐ «ΙοΙίοκ 
<κ1 Γοπι ηοΛίΛΐη ιΙϊϊχιιιγ ιΙ^ €ΐ^>^ηιηοης- , ι^υοπι αιΙιΙίςίΓΟΛαιίί νηιΕακιη. 
0^ ΙνιΙ?«), οίΓηϊίοχ ΙαΐΓ ίΙκηρίΕΟΓο: ηαΐ- ηο(χί1ϊΐΛκ νοΓ0 ιΐΐίιΐϊ Γιΐ5ε Ηίε ΗίΓριιιαή 
• 1α5 ηιίιπ ιΙιχίΕ, οίΓο ρΓορΓίέ ρΐΛί^Ιίοηί,εό ^^π6ι^ Γοίςι. ΑΗιιογγο ιαπιοη, ίη ΤΗοοΙοειΐ οΐΐο ΗλΗϊ- , . , 
ροίΠπι ιηβιι ίΐιΐιάΐϊ οίίιςεΓο, νί ίΐΐο εαιιι απεηι ηιιη ριιηαρίοιϋπι, ηαί ίοπο «1 β3οιη ροΓπηοι: ^^^^^^^^ 
ιη πιο οχΓΓ^βιΐ; ρΓοριοΓΰΙ αιίπι οπιηο5 Γΰ<]ΐιί- Ιιιηι εηιη» νοηααί Γεασίαιχ ιτυίοΓί «-·χ ρ»ΠΓ , νι ^ ^ 
ηιηϊ οΙ)ίΰΛιιηι Ιοκ·ηιίχ ρπιΛιςχ τΐΐί: ρΓοριϋ ΓΛ:ρο<1ίί.Ηιπι οΛ. «ϋοαο ηιιαηι σχ Ηις ραπο ηο- ^^ΐ-^ 
2ΐ>ϊρ(ο Γςίοηκ ίαόΙίΙ>ί1ο; αιηυυ·ι1 ρΓθοΙ>ιΐί & <ιτΐΙηταηι γΠ'ο Τίκ-οίοραηι ίιΐ Ιϋιιιαη , ϊ(1«η 
ϊποπάί πιοΓαΙίΚΓ α πιΰ οΙ:>πη«αΓ, ηοηίϋάαΐΓ οίΐ η^^^ΩαΓ^αιη ιΐΐε ήιίεηι ιηίιι1αιη,(1ε 
ρΓορπϊ: ίη ΓεηΓη ηαιηΓ^Ιι 2 πιε Ηαϊ: ηαπι ΡΙϊ/- φΐΐ ί|;οπιιιχ, Οαχίαπιο, ίη «ηκοτιά (Ιο ΡιοΙο. 
Ιίαι νί5 ρηίΐίατοορηιποηίϊηοηοχ ^^^αιι|1^1^- έΛ «ϋιη ίη ΤΗΕοΙο^ία ΙιαΚίηι$ οοηΓίαίΐοηΙΐ, ϋΛϋηη 
ΧΛκάοίνυΏΐτηι. Ιωκ: ογο οιιχίΐίοαο <1ς ηο- ςιη ππίριίί: είΐ αΛιΐϊ ΤΗΰθ1θίήαΐ5 , &:ί1ε1ιοο Τ'Ι*^'ν*· 
ιηιηο ΓιιίηοιηηΓ. οικΛ υ. ιηοίηαΝ, ο>: αιπι γο οοπιπιαηιΚΓ 
ΤΜιϊΛ 0{\χηά\^ ΤΗί'οΙοξίΛΐη Η^Ικτο ;ΐ1ί()ΐΐ35 ρηι^Ι^ί- $>:Ι.οΙπβιςί, ηοη οίΐί η^ί'εΠαΓηιηι ηιι1ι1κ:( Λά Ιλ- «/ι οηηαί^ 
Μ«{« (Χ)ξηί:ιοηο5, & α1ίηϋα5 ΓρΛ.ή1.ΐ[ΐι;αϊ ; ϋηι Ιιικηι : η,ιιη εη^πι Ιιί, ^]ιI^ ΤΗ«>1θ{;ί ηοη ΓυηΓ, »««^^·η«·· 
^ηηίΛη· ^^(ς^^ ς^Μχύ, .ιη οΐΐΐτ ιΐιΐοίικί; ρηςίκ μ, »η νοΓο ίιΙαΛτί ροίΓαηΕ , ι*ί1<: Μπκη πιχοΠατιαπι ιη Εο- 
αΙ)Γο1νιιέ ίροαιίαπαα Οοτίΐιο ι·Λ ·1^ ΓοΙο «ηυιίο ά νι α Ηοέ^ΐϋ πκΙιοκΜηίίΓυιηΕυΓ , & νί 
Ιος^ιίΓηιΙί ; «ίκοηιία ν·.^ι^^λ1^ ^ϋΠ1 Ο. ΤΗΰπιά & νοηΜΐε·; ΡιΗα αΐΐφίο πιοίίοιη ίέ οΗίςαιχίη- 
αΙίί; εοπιπιυηίΚΓ , ρ.ιηίιη ΓρΓ€ΐιΐ2ήιια , ραιτύη ηοκίί'ΐηι, & ν:οΓΐθΓΓ5ςοη&ιεΐ5 ίηΓιΐΓ^ακο* . ΥΓ <]ίχΐ ί'αρΓα , ρΓχςιραηιη οΚκχϊαηι ε ί'αρΓα, ρΓχςιραυιη Λ5 οΚκχϊαηι είΐ Οιγολ ηαχ Γοηιπιυηίκτ ηεηΓαΓ, ηοπιίηΓ ^^^^ - 

θΓυ5, €ΗηίΙα$ Οοηαίηαχ, & Αη2^1^, αιοι ^^αχ ΤΗοοΙοςΙχ ηοη ίηιοΐΐι^ί ιΐίαιη, ριουι λΑ ογ- ηΜβΛήπι^ 

ΓείοΙαπι ΗαΙχΓί ίροοιιΐιιίϋέ. (1ίης·(ΐιί!ι: ηιηΗοιΙαπι Ιιιης γγ<1ιΛι ροΛ Μα§ΐ. 

φβ Μ νΐιίπιο ςαχΓ05 , αη ΗαΒίΕϋί Τ1^^ο1^{;^^α5 Πγ Λγοπι 5ΰηκηιίΛηιηΐ; οοηΙΙίΓ οηίητ.,αιηο ίΙΙιιιη 

ιί*βτκ» ίοΓηιαΙίΐΓΓ ρΓίΛιαίί , ιη ίρκαϋαιίιιιυ , αη νςίο Εκίείί.ληι ^Π1η1 ΓοΙίαΓον ριο£;^^Παιη; ί«ί ίη- ηί»ΐιη»*η 

*^/"'^Γ είη'"*ηιβΓ? ΕχΗί^, ηιιχ ίη ΡΐΌα·ηίΐΛΐι- κΙΙίςι ΤΗίοΙ^ιαηι Ηος νοί αΓιο η^ο^ιο^IίΓροί^- /<*»/-»/»«« 

«Γγ, ^7>»Γ ^^^^ ίορηε Ηϊχϊ , οοηΛαι ίαάΙε <^ϋί(1 Ηίο ίεη- ιαηι , ριοικ ι·»ηι ΗαΒυέΓΟ ΑροΛοΙί & ΡΛΓΓ«,ηιπ β»·^·· 

ρίΜτη ίβ- ΓΪΓπθαηι Γκ: οίιπι αώη ίη φΐϋ1ιί>« ίΐίοηηα Η»- Πηε £ΐιιΙ>ίο , 1κ:<:: ηρη αιηι ηοο ΟΓίΙίηο, <ιΙ>Γοία[(.- 

ί$»Μί. \>ιζ\α ιηιιΐϋρΐιοααεηπι ίιιχ» οΒϊεΛοηιηι ηιηΐιί· αηιεη ρ€ηοΕΓαΙ)αηΓ θ5 ν€πακ$, (]ι('αΐΓΐ:εΙ»π(. 

, ρΗςαάοηοιη, ήι ηοη οίΙ«: νηιιιη οαηκίεπίφΐε ^αοοχ ι11ί$αι1 αΙίι$ ηουΛ5 ο1ίςίίη(1α$. 

ηΑΐ>ίηιπι ΤΗ«>1ο^ί€ϋπι , ηαί η-Γρϊιίι οΒίοοΙα Οαχι ί ιιιηοη ροΓοΙΙ , αη ηίοοΠϊη5 Ηχς Γοηη ΐη ή^$τ» 

ίαΛιΗΙία , Γο» «ιώ ρηίϋοιυ οαιη «), φΐϊ Πγ, νι ΙϊηιρΙίαα-Γ ΕοοΙοΓκι Λακ ηοη ροΐΐϊί , ηίίϊ ΐ«'<·/«* & 

ρ ΓοΓρίαιοΒιοΛα ηοη ΓαΛίΙιίΙία, ίοα (]ΐιίείΙΓρο- Γκ ιη ίρ$ά Ηχο Τΐϊίθ1οςί« Γαι-ηάα. ΥίίΙοηΐυΓ β"^ 

, οα1αιίυυ$ : νη^Γ ηοη οΛ, αίΓ νηιι$ γχ ί11ί$ηοη οοη«·ηϋηίΐθΓαίΚπηαΓΐ·;αΓΒίΕΓθΓΓαπκη ΐϊηιρίιοί- χ^'*/^ 

\ ύ(ίοηηα1ίατ ρηέ^ςικ, & αΙκΓ ίΟΓΠΐιΙικι- Ιρο- ιετ ηοα εΐ1&η(»:ΰβΐτίιιη^ γίχ εηίηι ιη Ιο^ο ηαηι· Ϊ9 1*11*· ίζ νΙΙα Γιιίι ΤΙιοο1θΕ;ια, νίχ «ιαιη ϊηΙρ^οΓοπ- Γοΐίιϋυπϊ αΓ^ιππΓηά. ^ηό^ Λΐιιοιη η1οιι^αηη1^ 
^ελ; ςπΓ οηίιη,ΐί 1ίΙΐΓθ5 ΓηκΊαιυ5 ΙοξίΓΛ <^αίν, νε ί^ιι.τ11ΐϋπι*5 πιιιπΙμ , νοί ηοη πίςοΠίπ* »»1 1ϊ- 
ιαιοΙΙίςοΛτ ρΓ.ταίό φΐχ ίΙ»ί (1οΗηίιιιΚϋΓ& ρΓχ- 1;ικηί, ηοη ίαείΓ ΤΚεοΙο^ϊιηι νίςίοΓϋη , φΐΐΛ 
είρίιιΠΓΠΓ ( ά: ίιίοιη ΟΓΚ'ΓΪ ^Λ^^^^η^ ) ^ηί^ιιοιτΓ ίιι ΐ'ί$<|υ.νΛϊοη:^)ΐιχ ίη^οη αυι ί-χδΓίΠίΐΓ, ά νίχ 
ίίοΓίΤ & οχ(:ο]αΓΓ<τηΐΓ , ίίΐ ηοη 4(1 ί ίΙιΐΓαττ1ιι{- νΙΙ,τ γλΙγϊ ΙυηΓ , {]ΐυ ηοπ ιΐί^ιΐο ηιοΐο ίαΜίιιι 
1τΛτα?αΐΓ,1ϋι.ΙιοΕα α1ϋ$ ίϋίαιη 3ΐι<ϋΓ«ο1οςΙα- ηι.1 ρχίίΙίοΓηιι ηουπαίπ ηινίΙοΓίοΓα»η ίΐ(1α. 
ΓΛτίοικτη οοηιιη ίΐηε αίΓΜα ίαρπΜί,ΙϊηΐΓ .ΐ Ρπο·- ΤίΓϋο οΒί)πυη£ ΤΚοοΙο^ί^ ΚΐΓ^ΐΛΓίΐΊΐ) ϊη Ιϊη- ΙλτΙλΛ 
€ορκ)Γΰ <^υίϊ αϋιΐι: ι^^^ια^.ι^^οη^π1 ^^^^^01■ι^^^ ςιιΐ ίβϊηά 4 & ιοΓη^ίποί ηοοοί , φΐιΒιΐ:, νΐίΐη- /ίΗ*Μ»ί. 
ίιοη ροίϋί Γαίιιατϊ , «ίαηιΓι Γπ.ιϊοΓΟί λιιγ ιηίηοΓοχ ιιΐΓ. $ι-(ί' ήι,ϋςυίι βΐΐ ο^ιί^',Ιι ι, ιαπι <^ιι»Λ «ίαπι 
ακκϋικΓΓ^ νίΓΓίιακϊ ηοη ίηίίΤΓα ϊη(1ο ? Ργο- οο.τιηηιηίί οηιηίΒιΐί α1ϋ$ Ιί,ίΡΓίηίί , 'φία; ι.αιηοη 
ρκΓ Λ.·ίϋΐαη{1αχ οςίαιη ΗΐΓς·1ο5 ηοη ^ίι ΐΐιηρίί- ηοη αΓριτηιηηκ ; Γΐιηι ηιιια ιιίι ηι-ίυϋάηύ 
ς ίκΓ η(ΧΓΠ)ΐΓύι ·, πιπί (^ιύα ηοη ι.·1ϊ η«ι·Πί· ροΓ Ιΐ· ΤΗγοΙο^ιχ αηπΓχαι ιαιη ιιηι1:ι ΟοΛθΓΐ.'5 ΤΗεο- 
ΙιΐΓ«1« ΰΐΙΙ· , ιαηι φίχα ίοπέ Γείαιιτί ροΠΙηε ίΐ- Ιορί ναΐιί έ 1ν:ηέ ίαΐϊηέ ΐΓΛιϋιϋτε Γαα. ν>υ6ι1 
ηι: αΐϋ ΤΗοϋΙο^ϋ <ϋαοΓ$ά αΐ) ϊρ5» οχρίίοιίοηβ υγγο ρΓο ΓθΙ)ΐι$ ηοι»ί$ οχρίϊοηιϋϊ ηοιη ^ηυ^· 
ίλαχ 5οπρΕΐΐΓ3.·ί ηίΐϊ ίοπέ Καης ϊρΙάπι οχρ1κ-ι- ηιαπΓΐΐΓ νοΓαΙ)ΐι1α, ηιιΐΐιυ ιηι,τκό κρΓ<.·Ηπι<ΐΓΓθ 
ηοηεηι νοςοί ΙαοπΗοιη ΤΗγοΙο^ιμπι, φΐοά ροκ)}. ΜιιΙιλ <ίο 0«>, <1ε <1ϊυίηΓ5 ρ^1Τϋη^5 , ιΐο 

Οοο-Ηοπιϊπρ, ιΚ·ςΓΛ[ϋ ηουίη.· ΟιπΛίιηι, ί5αζ 
ηοη ηουΓΓίιπ: ^ι^^^οη1^1η^ ; πιγ «γγ^ο ηοη Ιιοο- 
νι.1 ηοιια οΓηηίηοίοπηαΓί; νιτΒα , υγΙ αϋφίΛ 
^x αιι^^^2ι1^5 ·!οπαΛΓΐ· ? Νόηήΰ ίαήηα & 
Γοηίαηα νοΜΒαΙα οΐίιη ησαιίιιέα·, ψίχ νΓα 
ρο(1ι.·α πτΗ^ίΓα Ιιιηΐ οΙι·^;,·«πήα ) Νοπ οηίπι νο€0$ 
οχ ηαΓϋΓα ίιια, Ιΐ·^ Ιίοπιΐη'αηι νοΙυηαΓίτ ΓυΜΠ 
ιΐ4ΐΜΤ /(ηηο [αρκηΐι* , λΙι] άαιπτ [ίττη« /Ιιαι- ΟΓίΧρέκ ίΐςπίΐϊοιίοηαη & (1<.χογγπι^ οιγ ^^ξρ, 
ΐΐΛ,ηοη άικι αακπι Οι·ιΐϊ Ιας-ηιιαπι Ιιαηο&' ςιιοάΙίσυϊι ΕηI1^ον^1 ^1^^Γοη1 , ηοηΐίςοίϊίι ιοιϊ 
ι]θ£ίΓΪη.ιιπ, ίϋηα(ί1ΐ5 οΩΰΕ, πιιιΐϋό πιίηίΐί,ΐΊ ηο - ϊ ΗίοΙο^οΓυηι ίί:Κο!α:ϊ Ορηίοιι^ίκαιηαϋιΐϊίη- 
αιΐ2, Ιιζκήα ηιοηιίαηηΐΓ. Ηίηο Γπαιτ» ίρΙο- (Ιί^αιυΓ πιοιϋςο, ίι ΐϋΓρί €ίι,ΐΓαέ\ίΓΰ ρΓχΓς,τί- 
Iη^^^ΚI^1ιι1^ αιι^ιιπιοηώ , ρΐΓ3ΐκ>1ϊ$ & Ιΐπιϋί. 6αΓ ηισίΐίοίηαηι , ι1ππιπιο<16 1)οηα ί1!α Ιϊγ,&Ι 
ηΐ(1ίηίΙ)α5 (Ιιαιη «ίοέΐήηαπι οοηβιπίΛϋΪΓ; (]ΐιο<1 ρΚαΓηιαοοροΙα , ιρίιΗ νΗίΕ, ίηιεΙΙίς,ιηΐΓ; ίηηϊιΐ- 
&ϊρΓαιτί ρΓχΛί:έΓ0 Αροίΐοΐί οίαί (ϋΐοίρϋΐί ίη Ιπ;, ηϋΐ ίηΐΐρίοη^ Ηιππίαυ,ίΌηαα ΤΐίΓοΙο^ιη 
Γαΐϊ Ερίΐΐοΐί» > & Εααη^οΐίαηι ιά ρίίΓιιη οΓ- νοηηΐίΐούΐηηαιη ιτα^οηκιη οοηφίαϊ ροιαίΓ, 
^>η^^^^. «ο φΐύΗ Γοπβ ίΙ·χ αοΕ οοΐο ίηιηίΐ5 οοιηροί νη- 

ΡϋΙοΗρΓΓΪιηέ Ο. Αηίΐ1)Γθίΐα$ έ ΥαΙρηΠΐ ΓεΙι- ηίΐ' νςτΒϊί. 

ιΙ«ΐΛΓΛηί νοΓΐ)α ίΙΙα ^ΗΓ^ιι^ η(1 ΡαΓυιη, νΒϊ ηιίΓ3ί1ι1α οίΐ ΙιχκοΓΟΓοηι ίηοοηίΐΛΠΓΪΛ ίίΛταΜ ίαιη οίΐ φΐ.ι ίΗοηοη» νοο: ρτιτιποΒίΓ. 

Οιυι1ι:^ΐ)ΐ ^ Εΐιτιοη Ιϊγ «Ιο ηιχςίΠαιο ΓίροΓο$5, 
εΓΠΐΙΙιηιυηι αηιαι οΛ ηιοηϋκτ Γιηο ι1ϋ νϊ\ 
ΙΐΓΓΐι.·ίίΛΐη ροΠέ οοηΠίΙ^κ , νι «χ ϋίΛίί Γαριί 
<»ηΐΙαΓ. Ηηκ· Ο. Ραιιΐι» ΕρΗ^Γ. 4· λ 
^Η^^1^ο <ίΐΓθ$ Εοίΐ^ΐΐχ ΟοΛοΓΰί αιΐ οοηΓπιη- 
ιηατίοηαη 5ηη£.Ιοηιπι,& ι . ^οήαύ\. ιι .Αΐί^ ΜΙΓ. ΐ>ιΗ»τη Όη€ ίη ΛΐίΗτη , Λιΐ ταη ηοΛΓΟιη Ιο<^ιιίηΐΓ: Ηλ€ ( ίκΑ ςι1Λη^1ο ΙιχΓοίΐί ΠΒί €οηίΙαη?? ) ΟΗ)ααηΓ {"μΟτμλ* 

ΛΗκηι, (}ΗΛ Αρο^οΙί ίΜΐ>ίη{ΜΤ Ιλχλπ ηη»,ν&. ΤΗ«)1οςί5 , (^αόίΐ η<> ΐ'ί$ ΓπΛίηΐϋΓ (^αχ(ΐίοηΓ5 ^"^^"ι*^ « 

1)ο/·Ηΐη Ιπηι (οηγΙίΧίοηα,& <^ΜΛβ βηια ηπΐίΐΛ}» α<1 ΓιΚκΰπι ηοη η«είΓαπχ , φΐϊΙ)υ$ ΜΠΐοη ίΐηο. 

ίΓ.ι/*β»« , φ ώΙριιίΑίκιηΐίτη τΐ€(β'Η», ί}ΜΐΙ>ίαβ- ΗιιΒϊο ν'<5ΐιί«1φηι.ί Γιι ηκΰίΤιΧίΚ) ίη^ίπίαπ» 

4ΐ(1<3^ ήΜβί α^ίπηί ,ηβη Ληκηαηι. Ηx^ΑIη- ηαιίηΐΓ. Ιρίϊ Λίικηι ιοιί (^ιιαηή ϊηιρΰηάυηιιΐΓ, 

ύΓθ1ΐιΐ5. ΡΙιΐΓΛ Π ϊη Ιαικίοπι & ΤΗοοΙοβίχ ςοιη- ιΙίςηίΐΙΐηιαιηφίο Ηοιηίηε οοαίρκϊρπΐτη κρα- 

ΐηαΐίΙαποηι·πι νί<1ι.'Κ οιιρίί, Κ-^ς- ΥαΙοηιίαιη ίΙιΓ- ιαηι , Ιΐ (ΙίίφΠΓηηι Ι^^ίΠίίύπιηο »ϋΓ (Γπίκηςίιηη ' 

ριιτ. I. (]αχί1.ι.ριιηύ\.ι.νΙ>ίΗΛί~ <Ιο κίαΐΓ,Γα)· ίιι ΞαΙαηιβΗ ίη ΞΛΐοη)οη\ & ίϊο (1ε ιΐϋ: πιιι1π$ 

ςίς·η$ πίοπΓό ΗχίΛκοί ηοΛη ΐΡΓπροίίί, ηιιιΐυ- ηοπιίηί1:)α$ ρΓορπίι νΡΓοπί Τι'Λ.υηοηπ, (^υβ * 

€011 \νίοΙοίιιηι , ΟοΙΚ-ςΐΔ ^^ νηιιΐΰΓΐΙα:ί:5 νο* εοηαη:ιΐΓΪιηιηιιαΓθ·. Οπο<1 αΓςαπίΟηηιπι ιηαιο- 

ςαηι οιΙ^ια ^1^π^ά^α & Ιιιραηΐήι. Γοπτ ΙιηΒη νϋη ίη νο(ηΒυ$ ίρ1ΐ5 ίαπηί:. Οπο<1 

ΡοίΓαηι ιαΐΓπι ηοΙ>υ ΑχΓοία θΙ>ί)€0ΓΓ ΓΗ. (ηίηι ρ(.-η(.υ1υπι ί3ΐαι& χκγπλ ΓιιΒίΒΐΓ, Π ίη ιΐϊσ 

ηΐϋ , οιιήα αΐίφαηιΐο ΟοΛογοϊ ΤΗοοΙο^ι Γοΐύιη ΓοηΓυ , <^ϋαιη Οί«Γθ, νκιε Ιιθ€ 311Γ ϊΐΐο νοΓίκιΐ 

νίιΙί,-ηηΐΓ .αςοΓε 3ηϊηιο ΐ-ΌηεπκϋιεηιΙϊ . Υι-τιιπι ζμζ (^ιΐΐΐίΐ ίίΐ ιηκΙΚΛΰϊ ροΓίοΛίο, ίί ροΛ Ιοη· 

Ιιχο οΙ)κ·ίΙιο ριηιπι Κ^Βετ πιοηκ'ηΓί , Ριίηιόι £αιπ ΐΛΐ>οηΜη (ΙορΓεΚεηιΙοΓΟ , (^υί(1 «το ΙιςηίήςΛ- 

φΐία ιά οΛ νιιίιιπι νηίη$ νοί α1^^ήιι^ ; ηαΐΐα ιιι- κ νοΙυ€η[ $ΛΐιιΙΙίιΐ5 ααε ^ι1^ηη1^,ιηι15ί^^π^ 

κηι 10$ .κΙγο είΙΒοηα, (^ιι^ ηοη ροΐΐίηι ιΒυα, {ι1$ Γαο πιυ<{ο<ίϊχίΠ(: ^^^^1^η^^ι1$ ε(1 Οειι$ Ιοκ- 

ν[ Ιϋ(ΐΛΐ ΑροΙΙοίιια. 5ι.χιιη(1υ, (]αί.ι ΟιϋιοΙία ιη\χ ι. Λ·} ί ύΙίπΙιηΗΐτΗη! ^^οηΐιταα<}ΗΛ νίπίί ι^· 

ΟοΛοιεί ίΐϊ ΓςΒιΐϊ <]υχαι1 ΗιΙςίη ριταηεικ, ίη- · ^οίίίν>ΐΗΐ βίτι ζιβιτοΛί ,αβίπΐΜ ^ιβίραΐΜ , /^μλ 

Κ'Γ οιηηίηο ςοηιιεαίιιηΓ. Οηρ^Ι ιιικπι ίη αΐιίΐ (οααηιτί ηοη νιίΐιηι λ,^μλι. Οΐ1ρ(ΐα(ίθηε$ ι1ε 

«Βαί ίη^ι-ηίο ιπγγγ ίϊ: (1θ(Χηοηί, ηοη λγ^οιε αηί- ϋοο ας ^..· «ιΐ5 ρεΓίτΛϊοηϊΒιΐί ^ΐΙί«Ηίιΐπ( νΓ ίη- 

ιηοηιηι ϋίαΐτΓΐ(ΐ(εηι , ίϊ,-ιΐίχρε (Ιαιοοοιίϊοηεηι ιΐ(ϋ<:&; αρρεηιηι αυιηη Γυ.ιηι εχίΐίηραεκ ίΐήιη 

ηοιία ίΙίφΙΛ ίηαοηίεηύι, νείΙιΙαΜη ίη^οηιαηι ΟΓαπίιηαϋοιΙίΒιΐϋ ίτίαοΐϊδ^ιιε ^υχΠιιιπηι1ί5;3η ίΙ*ηί III κΐϊ- 

4ν ααΐίηΐΓ 3(1 ίαύϊϋιΐί ΓοΙιΐι.η(1α ϋΐα <]ΐιχ ορρο- 
ηυηΓίΐΓ: φίοιΐ (Λΐηιηιιηε οπιηιΙ>α$ Γςίηκϋϊ, 
Μ<'(1ίοίηχ, Μ«ΗεΓη3ΐί€Ζ, ΡΐιιΙοΓορΗιχ, &ΰ. 
(]αχ ιαηιεη ηοη ρΓορκινά ϊηιιαίο»- Γαηι απ[ 
ηΰοίυχ. 

5ε€ΐιη(16 οΙ>ΐ)οί(ΐηι, Λΐίφΐίπιΐο ΓΓΪαοΙί! γ3- 
ιίοΑίΒυ; οοηήηηατϊ νειίηιοί ΤΚς-οΙοβί»»^ ; &: 
Ιχρέ ειΪΛΐη (ΐ^ιιχίΐίοηδχ ίηιηίΐΰί ηιοιις·η. 5ε(1 ηο- 
φΐο Ηχο οΒίοΛίο νΐΐίιΐί εΛ ιηοιηεηΐί: ηιη> Ηοο 
ηοη οίΐ ΤΗ(»Ιο§ίχ νίπιιηι , ΓρΗ ρορίοηχ. Αΐί- 
^ιιαα(1ο Γΐϊ^ ιηακτίχ ϊρΓχ ηοη Γιηκ Οιριςοί ΙαίΒς-ηιΙιιηι ρίΓ <1ιιρ1ι·χ γ;, αη ρεΓ Ππιρίσχ, 

νεΓίιηι ηοη ί1>ί ίρίί ρΓπηιιηηΐΓ , πισηππηιαΓ ΗΐΓ</η{ 
ίηυη1:Γ}:οηι , νι ιΙίίΠηιΐιΙοτι: νοΓ.ι ίποοηπια ο- ««^«ρΛ 
ίΙίοηΐΓ.ί; Γίίπηαηϋ ίε ίικ^5^^οι; εΓΓθπ:$ ί ΑοίΧιί- ^φιι*· 
ΰπιί.ϊ τίΐίοΙοςίϊ ηΐ3πίΓοΛο ιϊαορί, (ΙοΙοηΓ ιεί)- '*** 
οί, ίΓΓΠΐιιηΓ οχίΪΓριτί: Ηχς Γοηιίιειη Οιΐί) &: ίπ- 
υΐ(1ίχας«η(1απϊ,ηοηοιΐΓίοΓϊ αΐίηυχ Τΐιοοίοηί- 
Γχ (^αχίΐίοηί!, ηοη ϊιΐιηί1ί:α$ ηΐ€ηίίΐΛ;ίϊ.·(1 (^ιι.ιη- 
(1ο ηοη ο^^^^ιιπ^ Κιρί ρΛίΙυιο$, οαηίί Κκαίαπι, 
1.1ρ^^^.<, &0 

Β $£^τIΟ · 14 ^ο0.ο&,Λκι^ια6α Τπι^οιβ Ζ>€ΤίαΛ^Λ ΌοΜιΛ^ 

5£0ΤΙΟ ^VIΝΤΛ^ ΐΗ^ΐΜηροκΑν<1ΐ"ηηρηηηϊΙΙί Γιι^^ 

ψΛΛί.βΛζηίίΛί» ααόά ^Βΐ ίοπέ ιϋχηίιη , ςοηςίιιύηκιη 

ρΰΐΜβηιβπι νη& ρηπηίΓι» ('υρεΓπιαιηΒ ββ^ 

, νΑκτο Γο!«(1ίΓρα£απ,αηΤΚΓθΙθ2Ϊ3ίΐΓ€Ε- !·ΐ'(Χ·ΓηαηΐΓα1θΓη: Ιΐίχπιιηι πκιΠί^ϊ Γιιγπ- 

ν^ΐΓη5 Γςιεηαυ ρίτχίΙιιιάοΓ ^ & αη φςοηιία ιοαηι, «^ααπιίυ α ωηείαίιο ροηχί&ι οί1οηηι1>-' 

^^Μφ|Ι· βκ Ιαρκηοι. Κε5 ίααΐΐίπυι Μ <1ϊέ^. $υρΓΐ <Κ:4^β· ρπτπιϊίίά Γυρ€πυυυΓ2ΐίι κίηηοΑηΐ 

3!^/τ?"~ '^^'^ΐ'"^ ΤΗ«ο1ο^»η ηοο οΐΐβ ϋονίαικιη : ϊη «^ιι αιαςίυΐϊο ϋΐ» Ικχι Ηίς & ηυικ οπααιτ βχ 

■νίηηΐΗτ: ηιιοραήέΐο ΓυρΓηιοΓ Πηο ιΙυΒίο ^ ιηαΙώιΙϋδ ρΓκιηϊίχά Γαροηιαηιηΐϊ , ηαο ηπιπι ρακίη 'αΒ 

ίςΪΓη(ϋ$, ϊη οατή! ν«6 ρΓθρΓΪ«α:ιΙ)α9 ιιιι γη- «11» ίπηρίκιατ: ροιυιτ οιύιη, (ρΐ2ηΐιιηι οίΐ οχ 

ίκηηη, ίΫ?έΙϊοηίί>ικ ϊρ£ι ϋΐλΐ οηιηΜ ϋχ£β(ϋι. Ρηιηύ,ίιι οιί". ^Β α1»ι1 ρΓκιηιΓ$2 ηαιικιΐι αιοί ίάαα 

οΙ>κάΐ ηοΙΙΙια»: οεηκ «ηη θβ (Ιβκπιιίιι^ οΜβίβυιη,νΐίΑπι οΑτικΙο: νοΙροίΤα αηκη 

α1ί(5αίΒιΐ5 ςΓοιηΐΓΪ5 α^ιη:, Μ^IαρΗνί1^α ρΐΓαιη οοηοΙιιΓιο «Ιία ρΓζΓιιρροΓιτιυί, ηοΛ ΓοΓπΐίϋΕίτ 

ααιρ1ια$ ΓεοχαηιΙαιί,απιηζΐι αίΛπι Οα»ιη; Γ«1 Γιιρ^ιηαιιίΓαΙίϊ. <1ε ^αίΐ «ϋαεΓίί»» Γιυέ ιη^Γ^ 

ρηΕ€Ϊ5έ , ςυ2κηα$ η εταηΐΓΪδ νίΓιΙ)ί1ίΙ>α$ ςος-^ ιΐιΐρ. 3. α ηαιη. ^ζ. 

αοΓά ροκΑ. ΤΗμΙο^ϊι ΓοΙι Οαιιη ΚιΒαριο $Γαια<1ύθΓ^ι11ςαιάοιηβΑ€θηιην«1ϋΐηί«η 

?ηΐΜί, ίΒ ρΗιηαηο οΒϊ«Αο,& (αιη(|ΐιιιη ηιηΐΓΐΙίαιη σβ- ΟπΝΗκΚιιη,αιη οοοοίαβοαβηι ΪΙιβοΙοξϊηπι 

[ϋΐ.ίΓυηϋαΛοΓοπι , & οπκ^αιπι ^ηιίχ & (ίο ροίΐο ο ηαίιΐΓίΙιΒϋί ρΓχιηίίίί μιΓγπι;&: ιη Ηοο 

ηοηιιη ίυραιηϊΐιιηιΐϊαιη ίΐήιιαη, &ουχΗ]ΐηιη ριοΒο Ιεηιεηωπι Υαίαυη: κτΓιιαιΙεηΐΓ ααιοιη νιηιιη 4ε ταιήιιιαιη (τϊηιιιη. Ιηκτ α«αηΐΒ$ ν»- «Ιηίι οιιιιΤΗβο1ο|ζη$ ίΐΐβ (Ιεΐαΐη^ ί διίε, ηιηε 

ηαοηι1ίΙ>υ$ , Κοιηιηο & Αη^ΰΐο, ρπεοοίηΐΒιυ ριοΜίη, 6<:ε. ίο Γι €(Ι<:τθΓΐιοΙίί-ϋ$: γγ^ο ιαί- /ι/ΪμΙιλτ». 

•Ιϋχ Γΰίοηήίί ίΙίίραηΓ. η«0Γ ΓοεηιίΛπι & (Χ>ηε1ιιΠοηο5 ΤΗοοΙοβίοχι. """· '* 

οϋΐα!; ίηηϊαηιι «ΰιη αοΛαηκαη 6α κΑίιηο· ηη^Ι , ηοη ρτοαηιϊη «Β ΗοΒΐηι ΤΗεοΙσ- ^ 

ιιιο 0οί <1ςκ:οηή$ , φΐυ ηαΐΐιιιη £)Ιίΐ&|||Μ€α>Β ^ΐ£ρ«ΓΓουοΓΐηκ, Γθ(1 α εοηί'αηυίΐίηε ρΓΐίΙϊηά. άα$ ίϊιπιίΑΐηαιηιιη «ΐΐο ροκίΐ. ςοιιαχ , «^αίι νβΐ ο οοαίικχαάο ίίαρΕακ ^ομμ 

ρΙΙ^ 01>ϊ)α αιη«η Ρηιηό ροτοίΐ «χ Ρ. ΥλΓφΜΖ) ίόΙ»η κρβάαοοηη ρπχηΐβ^ηηΐ } βΚ β€ΐκ ι γ(*ιιτμκ 

Γ ΠΪ&Μίί ""^ ρΓίΓηϋΓΐ5, ο^αϊΗυϋ ΤΚροΙο|;ϊλ ίηηίααΐΓ, ίΐΐ^ άηι ηιιΐΐο πκκίο ίχϊΛίι, ιγϊ ηος ροΓοίΙ ^ΛΓβ 

ηυη οίΐο νοηιαιοΒ ιοαοϋιηι, Γ<Γ(1 νι ΟΓηΙία^ αΑα ηυη€ ίκίΙίίΑΚηι : νΰΐ ϋ1ι αχιίαηυιίο ίΐξ/αιήαχ 

ηΜαηϋ Η^ί^ι , ρΓοαι ΒΜηη ίη ΗζΓηΐςο, ^ιιί κ1 ^αοΑ ιβριιίιίααβ οΑιιιιπι «αιυϊϋιιιαι «1^ & 

ίίίϋηΐ νιύ ΊΗίχΛοξ^ : €ΐ|ρ ΧΙιβοΙιρ^ οαΐΐα ΜϋίικηΜέΙιίβο 1ι«κώχ> ηοαο^ & οιμ νο- 

ιΐιο4οΗιΒο[Λιιηιη3ΐη€ηΐίηιΗ]ααιι, (]α^*Οη< ηη ^{ε!<ν3ΐαιτή{»(Μα>ηΓυϋηι<ίοηίΗίΐ3ΐΐιί(1 

· ϋΐί η3(\ΐΓ2.Κ' > ηοη ΓαηΓ α'πί. ΑπΕοοιιΙίΠϊ ηαείτη «Λ αιι*ιη ίρΐι,' ΙιαΒί:ηί Ιου (ρΓίίεϊ : η^ιτ» ί<1 

ΐ>#ηιιΙιι» Ρ<^<)^ηι, ααία4ϊ 2ΐί<}ΐώ ΤΗβοΙοςαί νηιη» Ια- ^«κχΐ κρ«ςίαοηο α^ααιη κι^αιπΕατ , ίιαϋαΐ' 

0ΗψΛ Μαη ΑίανηοοΟα ΗϊεκΑι, ηοη ϊύβ^ νήΐκιΐτ ^ικιη« 2<1ορβπυι<1αιη , «Λ<|ιιοάοιηηβχνοα» 4ΐηΐικ« ΤΗ«)1θ5;ί«ιιη Γαοηααιη. Ρ»ΐΓβί Υλ- ιηαί ΗαΒίαιιη, & ταίΕτα είΐ ΗϊΒίηΐί , Π ρΓΟ αΐΗί 

ίοηοΛ & 0Γ2ηα(1α$ νίιΙοηιαΓ ςοηΙ'οΓο, ΙυώίΐΗΐη Γοϊϋηήίϊ ΗβΒκα! κΙιηίηιιηηΐΓ , νοί Γαίιοιη Γαικ 

ΤΙκόΙο^ «Πάτε Γιιηιιΐ €ΐιητ οιηϊίΓιοηβ Βάάί ΐροάα, ίη φιίΒαχ α^ο ΙιΛίΐΟί άιςο ϋοηΠίΙοΐΐ. 
ριΐο»ι( αιίιη Ηί άοο, ΐρίχ αίΙαιΓίΜ ϋ^βπηη^ Το1όι>ΐΜϋώ« η^οοάοη ροΩα, Α ύιοοΓ», ^ί»»» * 

^ ηΐη Μα. οΠ« ψαααίίαα ρτο ιΙΓαιΓα αηκ]α· ηνιε νηαιη ΙηΒκαιη «ιηΐιή , (^υϊ οπγ ρΓορι ίο 

Ποηί5 ΤϋηιΙ^ΐεχ. ^^υαη1 ΓαΐΓπκίαη» νϊιΙαϋΓ ΤΗ«>Ιθ{^ί.ί ; ηκίπ^ιυ .ιακ·ιη αΐίϋΐη , £]ιιι ι]αίχΐ£ΐ 

ϊηίΐηΐΜΚΰ. Τηοιηικ Ηας (^αζΐΐ. ι. αη. ι . οΑ^η εχιοήοία οιηηια κίοιη ρΓχΙΙ» , α€ ΙΊ οΐΐίι ΤΗοο- 

€ΐΐ9ΐΐιι ρχο <λ ίβακαύί Οτΐτοάνα αΙίςυοι Γαη- Ιο^ϊα. 5«ιά ίοΐυϋο Ηχο Α.ιηιη άρρητη ίύύίΐααχ 

Λθ5 Ρ1^^^5: οΓ^ο ίη ΗχΓοίοο νΒϊ «ίΐϊης ϊΐΐΐ Γηιιη οίΐ ηοίίΠϊι.ιν νιΐ ιρραΓ«ΐ5 γο5 ιΐιιοί Για- 

ίοηΤαχ, εοίΓαΙ»! & ΐΉοοΙο^ιι. . Βκαί ηιαΙιιρίκΜπώ } ^εα^ιιΐι{(1ιςοπιιι$ 0(1 (ϋ> 

Ειρ ϊ^^1ίύΛ νϋ ϊικχιΐι-ικίαιη ιιΜηο(« βί^βη- ααπι ρϊοηχΓιαιη , φί αρ· », ΙΜηΐΗ. ηοιηΐ- 

ντ*ν>^!ί* (ΙαιηΡηίΒιΗ ΟηικχΙο κ \ ι\ίΜΗ§τ, ΐροββ ίβ* ΐΗΒιιι<Ιίκα,Τ1ι«ο1ο^νΐΒΐιοη €06 ΐ]ΐιϊ ηοο «λ 

Ί^*^'* ρ^ Γαρ€πι«ιίη^ ρτηηΐβΐι -Ιη ϋορτΙαββιΜίιι ΙκΙτΗι. Κ«Γροηύα>, ιΐΐηιη νΓυηκιΠΐ ηιηε ΤΪμο-' 

τΚ,,Ί^^ι, ιηΑυοκ } ηοη αιίηι νιΐ Ιηιίϊ ιη Κος Γοριι^ινιη- Ιο^ίαιη ρΓο 1.ΐίΤ8 ιίος^ιίιι» φιοΛιΙ ρπηαρίϋ,' 

θ£νι - ΚΪ2 ί^βιηκ ; ουιη εηυη ρΓχιηϋΙχ ηοα &ϋεΓΓ ίη- φιο ίαιΓα £α^£ςαϋλ$ «.αίοηο; ι1θι!^ΓίηΜ 

ΤΗ»* 3βΟ$;ηθ$αΐ1ΚΐΤ1, VI νΐίχί ίΐι- 

νίιΙοο,οίΓ,Ιϊ Ηίς Γοιτηιΐ ι11αιτ>ίηαη»Γ,«ίΛΐηΐί ΛΐΐΙιι ρΓ^, 1ίΧ]αίΓηιΐΓίηα1ίο1<ηιΓιι,Γ>.ι1κΓ:ρΓΐΗΐ[ Γιςηί- 

ίαροΓηαηιηΙί , ηοη ιη2ηΓ,ΐΓ«1««ίΓη>ιηαιιΐϊ ΓιιΐΗ- I^^ο^ ΙςίτηηΑίιι ιχ οί$ ρΓΪικιριΐί ί.ιιη η^ςιίΓΑΐϊ 

' άεηίοΓ ΐηίίτίακΙαοη ϊιι«ΐ6 οοηςίιιΐϊοηέ :ΐ(1ιαη· ηποηκ «^ακιη Ηιΐο Ηοιηίηΐ, (^αληκϋαίηιοο- 

^ ύΐά ΐΙίΐρΓχπιϊ^, Ακςαικίϋΐΐο ίϋΑ&(η»ιη· €ϋό< αι^αιηαΐΕαπίΰΐη & (Ιίΐάιποηκηι. Οοιΐ· 

Ιί^,ίΐΐίο ίιιροπιηοηΐΐ·; 1πι&οι!«ιη£ €θΐι&ςιια£ Αοτ«^,ΤΗβοΙιθΒυιηιιο1ιηΜ(Ειη&ίιηίΰρί(^ 

βα* ίΐ»/»· ίΐΊ(.-(οιτιιηηο οΓΓοηοαπι. 5ϊ «ΗΟΐΙοϋ βιΙϋΗυίΰ ροΓκίοηιΒαι κΟΜΚΚ,ηοιΟ^ίώβ^ΙΐΐΙαραΐΜ· . 

ψ0κ» βι \·(ίηαά ψά$ ΛΰοΛίκκίΐ , ΟΜβα* ΙιβΜ«, (ΐιταΐί Α<1σί. 

αΐίαικίβ νβτ&ίίιΐιί ρυατη, νηκ>ηαη,ν€Γΐ>ί|ξΓ3- Αΐίκικίε «Γρ> κΓροη(!«ο οΒίίέΗοηί Πιρτί βχ 

ΠΛ, ίη Ι^οπιίπΐ ποη ζΩκ (ΙϊίΗηέ^αιη, ηοη νί(Ιϋθ Υ^Γί^αοχ ρο1ϊ(ζ,ηι.ιιη αέίαιη ίΐΐαηι ηαΓαΓαΙοιη 

ηιτιΐΐΰ [ΐιηοηοη κηοΓετιΐΓ ίηίντπ:, I» Οΐιη- ιαίακκ ^^Γά^α<ι^η^1η ίιιιηιηΛίτι^ & (|ακ1πη 

■Π» «Μ ίβ νηιβ ώίίΜβΛ; χκ€ ^ά^6 ίΐΐε αίοίάύ- ψίοιά 3ΐ1Ηχ11ι>ιιη, 1ϊ:α βχ ρ«ηε οοΙοπειχ απΙ- 

Ιιβη αϋιιιΐ ιΑαϊ Γιιρ€αιιια^ ριοριίέ, ί'οιί ης^οΑεικΙκατςΙατέ ιηιηιίΐΐί ]ΐΜΐιοι»η(χπ6 

ΑΙμΪΙ ρτΒϊΡίίΒΕ 61&. αηοά Ιηίϋί οηαιύηο ιρ- ηαηε «ΙΙυπβι ίΙΙίι 3ΐύ$ ρΗηαΙι νάίιΐώΜΐ , «: 

ρηκ βηαη* ^ομΙ^ομ Ληηι&,' φηικΙοςΑ & αΛΚΧοΛβηχ «Αα (ίιραηηιη1ί.'' 0|||^ Ι>ίΓρ.ί ΐβτ*Ιιι άι ύϋβίχΒί νκ6 &0 οητηηιΐΙίΜΐη ία (ε , μ^ιγι 
εάχη ηοη ρο«Λ , ίτίΐπΐιΐΓΠΐ ΐΏ^η^Γΰ : νίοτίιη 

ι^ιτιία ΡίΗ(-ί ηοείίΐΐϋϊά Γιιηι ηιη νηΐ ηιιϋιη ρί ηιη ιβ 
ακ,ηι/ι *- 

ψΜΜΤίΚβ Ιιιρ^τηίΓιιηΐΓί. οίΓοα ι·;;<1.·ιτι ιπγΛ^ΠΛ; <^ιιί,ι ί« 
\χιΐ[α5 Ιυηιηΐΐϊ ( νΐ αϊι6ι »1ιχι ) ά·Ααηηι\.\ν 
θΙΐΪ£&ο οχίίΐοη», ρπΜΐϊ ΑΒίηΐΜΕ , ηοκΙΓιιηι οιη- 

ηίηο οίΜιίΑηιη , αβαη 6νχ βοΑαη ηοάο τ«ή} 

ηα}ϋε αΐίο ηκχίο (ΐι.π ροαΛ. ΑιΙηιίίΓΟ.φΐί- 
άαΜ Ιίϊχηκτ, ΛίΧαπΛ ίϋιιηι ηαηΐΓ.ι1ι:ιη €χ ί<: ρο- 

Γγεγ α ΙιιροΓηΛΠίΓ.ιϋ , οπΐ οχιΐΐιτε Πηε νσπΜΙο 
ουα ροαιίΓ. Α( φ οπίχαι.- αιΐ ραπά^ιΑ ρΓα:1ϋη$ 5Ε0ΤΙΟ 5ΕΧΤΑ. 
Λίί ΛρίΜαααβώΜ· 
πιοηΙίΓαύοηϊΗιΐδ απι' ν< Ιο^ο.ΐς\'ίρί,(^αα ρΓθΓιιΙ>ίοΛΙ ιτιακπα ηοοεΟ-ίπι ήϋ , ςμιαιη ρΓυρο]ϊϋοηίΒα$ ^ι1^ι1^ηαΒ115. αα« 
ορΰΐ;:ι .!ΐτιρ;;α5 ρχρϋακ. Ε[(^ιιί<ΐΕΐη ^αοααίΐ ζμΟλιιϊ' 
ριοροΙϊαοΐΜ» ϋΐιίΗεηιο. λοΐοα, ίβοΙέ οιρίίς^- )μ »#* ψΒΛψούί ηοη ραηηαϊίϋί »ά Τΐιβοΐοβϊίηι » »ά ,-^' ^^"^ ρΓ3:ιηιΐ5ί άο Γ1^^^ ςοηηοχιο- ι*„ί,^ 
Ιηητ βιώη ίόΐήπι ρβηίηα , <)ΐΐ3β<)ο «ΓρΓαηάιιΐΓ '^ ' «^πεΙιιΠοηοιη ιη ίοπη» 
€χ; ^^11^ι1^^οη^ ϋςϊ , 1ί.·α ι:^ααΐιι1ο ΟπηίΓ .ίέΐα 
ίαρςπΜ^αΙί ΐιάεϊ } αακιη (Ιοί'αιηίηΐΓ έ Γα*· 
ρ«ηΐ3θΗώ, ήκη νθίρβ>1ηΙ>« ίιΐ^ιη οΙιίβΑαηι 
ςιΐΓπ ϋ!ο: ογ^ο ^^αακηα^ 8Λα5 ^11^ τίΐ ΤΗροΙο- 

ΐιβ ΙϊιρβΠΜηιηΗϊ. 

.'ΙΒΜΙΟΚπΐ βΐίαλπι. Τϋΐα κγ^ο ειί( ςιιζίΗο €Ίιοα. ρΓΧΓηϊίΓιι 
Ιϊ(]ε, ηοη {}ΐιΐ3 (ΙιιΗϋτί ροΐΙΪΕ (^υ^ηιοαηκ^ιΐΰ 

ρΐΌ}ν>1ιηοιιοιπ Ηιΐο ρΓορηα ροΟο οΠο ρη— 

οηιιιπι *)ι·ι«*ί>*- ηαηι οοιοαο ΤηοοΙοςκο ροιίαιη αιΙΙοηΟΓΰ,αΕ 
Β» ·*Γ«*'^ ΙααιΓίαηιηι νιτιαήΐΜκ €ΐιί(1ϋη(ΐΙ>ιΐ3 _ 

ηοΗΜίηΐ» ροΠ"απι ηοη αίΙόηΟΜΛ ΚίΓρΟοΑ», ΧςΓίρίΐίΓο: Γαση Ιπιογογοιοϊ ρ<.Γ- ιηο<1ο >11ι νίυιρϊη «^οίοητ ριο €οη£ηηαη(1ϊ« ηί^Λίο α^1^^■^1. ι1οηI1 

«Ο ^ηΜί€ΐΒτέ ηοη ςοςηοΙαιυΓ ί11ικ1θί>6φιΙιι. 
Ιβη-Ηΐιαη ί^xη^ βοηκίΕ , ίη ςΐιιϊβκ €3Μη1ί , 
Ώκοίοβίΐΐη 30 β)ίί5 (Ηαιήίι. Υγ^Μ* οπκη* 

ίϊικ ον ιίί ίίΛιι ς Ιαηΐ-κίί ρ^ο1I^η^Λ^,Γ1α^ αΐίιιικίο, 
εώχο ι<:ίιιιι«1ΐ[ϋΓ ίη ιηςεπίηκίιηεηι ; ηαηι ςυί 
■ραΐτβ^αΐΜπικ <1β &1κ|η& η, ηιίηύ$ οί^ιΐ»»!! 

αηΐ!5, ηιι !ΐη π ιιπη ροΙία. Κ^Γροη^^.Ό Ρτϊηιο, 
ηοΙ,Ηκυηιΐ!. ΐ]ΐι.ι1ΐιοικ·ην ιΗο ηοηιιηο, ηιοο (όη- ΚΙς (ίιΐρααητ, 1)Γϋαίιβτ & ηοβ κβηι ηηςαηι». 

δΥΒ^ΕαΤΙΟ ΡΚΙΜΑ. 
^^Μχάατη €€ηΐΰτα ^ίίρ^ΰηο. ΐο, ΐί. ίί; ιπΕΐι<:ηκ$ Ϊ3ΐιιαηι:ι.η), ίι^ηιίιοϋΐϊ; ιρίϊοθ 
ίΐΓίίΙί σηοβχίοηειη } Μ«ΐ1ι. ι χ. Ιοααη (τΐ^ 47 ΙίητΓά ρ1ιΐΓ« 21^^]α3η(]ο ΗιΙιοΓε Γ<ηιΓΗί:ηοι> Βλιτλ 8ίφ 
ιί'χο ί.ιιη ρΙ·.'.Γ05 1^^^^Γα!^5, Γ^^1 (ϋςο ρ1ΐΙΓε$ αΙ>(σ- ρΐητ*1>βύί 

- ..^ - ΙιιΓκ, ίΐϋο νηοί 1ι:ςι·Γα1ιχ ΐίϋ,αΙκί ίρίιίηιαίίδ, ΐι\κ /^" »/«"?'· 

ίϊι οΩϊ: ηιίηοΓίτπι (χΐ'ΐΐ[α«1ΐη€η); η ς^ηάο ιηα- ηηΐ» ]κκχαΐ£β. <1β φο άιΜ. Μ Κοο ριιηέΐο 
ηαίϋβ ί&ύύα'να ϊηΜίΙεΰυ, Ηοπιο ε(1 <ϋΓροϋ- ϋοηυοΗοαΕΟϋΐΗοΙίοϊ οιομβ» ^βμ κίοη Ρ. Υα- 
ηι$ροα&$ ΐΜ^κ ρΓοροΓιηοηεΐ€ΐυβ αρραΓεηι Γ<)υεζ (]ίΓρ.ι ). αρ.ι. βτναΙΰηιίκϋΓρ.ι. <:}α.ι. 
ίΊΐΐιΙεηκ^ , ι|Γ 1.1111 ία·) φΐ ι·. ηΛίιίια Ιηίοί ααΐί:. ριΐί:θ(. 5· -^Ικρα οοηςιτηιη: ί]ιςιι5ςπρηι-' 
Υηιΐε ίχρέ ςαραιίίΐ ωΐνΐΐςαιιιη ο»» βα, (}μχ Ιοια, ^ιι^ εοί 1εη1α$ ααιηικιιιιι, κίΐε ίρ(ο-· 
ηΐλοί&Αί νκΐβαιατ αηαιιϊ» ηαοηί η»ηιη1ϊ| ιηβε €ΗηΑθι.Ι>οπιίιΐθ{ Ιοαη. βηίιη ). ϊρίηηη 

<^Ηθ<1 ι·χ ηιηίοη ςίΐηίΐκΐϊηι: , <}ΐΐηΐ Ιΐαίηοΐια ^Η^^ι1ηΛ (ίοο«, ίοΓροητΓηι [Λπίι.κιιη·; ίη Α^^^ΐ- 
Ϊ'ίί1αιι,ίΐη€ι1α1>κ. ρΓΟϋαυι. 

θΒϊ]άθΐ Τβηίό , ^οη^1αΑοη^$ ΤΗεοΙο^ί^ λ: 

ηιηΐΜΐιι βΐηιιι.νηί ύϋιρη ρΓχιηϊί& νοΙ ρηΐΐίΐ,- 1>α5 (1κ1νι5 ίη ναιοκ οία » ΟιιϊΔιιιη ρηδ^!»· 

1>ϊΙΐ, ν«Ι Ηοττ ηιίύπιι}, ηοη ηηι«ι <Ιβ \ οοη- η0«, βίο ΑιΜίκν ΥχΙβηώι ροΐοΐιη ΟΗ^βαίΐ 

€ΐιιίϊο .ΐιΐΐί ΐη ί11.ια6\ ρι,τιι·,α.·ία, οιίαπιΐΐ αία- ναΐ5.ι1ϊ1ι. ιοΛ*ΐΛΙΐί(.*4 Ηοο ρΓοροΓιίαπι: 5ΐ€· 

βα ρηηηίβ», νι «Ιοϋυΐ , & Γη»ϋ ρ.ΐΗΐό ροΐΐ γνοηβ* ςΛΤΜ νίΠϊηη» μ Ιι>»»*ιιαιΐιΛι$Λ , ^" 

€ΐυ ηιαιοιοη ^ι:η:1αιι^1η^η1 «.μι^ιηαίιχ Γςϊςαιίχ. α>ΐίΐα^(ί ΛΐΗΓ : κλ ζπη* νοίπτη άΐΜίηΗΐη γ€Ρ 

ηοη ΙιαΒοι ια^ΐοκιη οηήηΐι^ίηηΐι ^ηίιιι 3&φ ψΛ γΤ4«φ{ βη< αΐ(€Η{ώΜ» οιμμιλμι νίφαη 

ί<3ΐαΐέ 1ναΙκ;ιχ· ιπαίοιαπ ςΰΐιί:ιΐι1)ηβΐη*$β0Βΐ>ι^.υ ικι νίίΛτηιι^ι ίιΐιοΛ. Οιι^Ιμιϊ ι-Ιιτ^λιιγογ οοιη- 

χαίΐκηβΐί», ειήιιι'ίυ ίΌπςΙαίϊοηίΙΐΐΒ ΙμΙμκ ΐΊοα- ρ^ιηικικίιάοηοπι ίρί^η εχΕοταυχ), Γ«ι νειΐ» 

ίο«9Βΐ «ϋύπΗίίηεηΐ , ({αή ούηι οεύΐηαήί «ίΠι- <|ΐιίΐΜ» οοΒϊίαυη 1θ(]ΐώηΓ Οαη, ΥαΙκ) ϊρ(ό 

ηιαϋ ρΐΌ ρΓχ:ΐϊί(·.ί ρκ ροΐκί; ηι·Γη αιϊιΚ'ητοηι, ίικΊ''.ηο: νς, ΠοαΓΪη Ιϊοο Γώΐ ^ΟΓρϋ5, ιρια<1 νϊ- 

αιηα ωηςίυΐϊύ αΐΛ;η (;\ <.Α ρΓχηιϊΓϊα ααηιαηι (^^^,ί^υΓ, άίαΐηίαί, ^αβηοα ηοΓεϋΙ)αιαΐοςα~ 

ΚαΒοε (χτάηιέΚιιαΒ, ιιααίκ.ιιη κ1ί<]υβ Γαηιι»; 1ί$, Γΰ^ ίριιίιαιία ϊαόιΐοόβ (αακ δαϊραι» 

αΐϊιιηι^ΰ βιηαη €χ βίκε» ριχηιίίίί ίΐιΐΰ ϊη- ίϊιΓαιίϊκΙϊαιΜϊβφ» Α»ή^ 

3ΐΐ2.-<^α2Γί ύΛχαα 6ΐ ϊΟα (οη^υΓιο ιηα^ί^ ^οπλϊ ηΐΑΐίι φΐ{ ριοΑιικηοη ίιχϋ^ οαηΑΗβηηοηβ. 

Ι^ι&χι ϋχ ρ:ιΐ(ε ηοη «Ικίίι ά ν<χιο$. Ουό<1 Ιεηιιι , ^αόά ίράίαια1ι$ ίαιίαβ νί^βΜυΐ' ^ίIο 

< 

• ■ ' Υ€Τ6 α%ΐΜΙ1(1θ νοΒν «β& ρι»ΐιί6& ι4 ΙΙθΙ}. 1)1 Αιι1ιΪΑ<ϊΑ ΊxΑ&ΛXΆι1>^ΤIκοIΰ^^^μΌο^^^η^^. 

■νιμ/μ '/- ςι,.ν ροιαιΐϊϋΓθ5 ΓιιηΓ, ιίιιπι ν. 5^. ρίτ ΐΓαί οΙκ.·- ΓΪΛί 0.4· Ιΐι [ι>ηι άκΛ οΙιμλ, &ο. ΐΊο^ Ι '-ϋι τα- 

^""1^ ιϋς'ωΰΠ!, α€ νΙίΓο πιοΓίί οήιτ^η^^1η^^11^^1ιιι!^ ήο, ηυη (αιηεη α«1ηιοκ1ιιιη ϋΐίκίχ ; ι:]ΐιια ίυπέ 

?ιιι^ΐίΜΐιι &^Βύ£αΛναε. Ηx^^1ι 1>οηΑ ίααο , 1μ1 ηοη <κ1-· Iωηη^$ ηοη α^(^η(^^τ ίη η$ νιτ^ϊ^αϋ Iο^αIη Ζ^- 5«/^«Αμ 

ΙηΛηι 2ΐ}ΐιαιαι^ρέ βηίιο ο1ο5 ((ώΙικ ίριη{αΛΐε$ ίοι- ϋΙηιϋτ,ρΓχΙβηίιηςύιηβχ βοοϋιϋ λϋιι4 ΙΐιΐΜκΙ 

ιηήι&$ Γβα<«χ ίϊιηε, <]υάιη Π ϊρ39ί ΙκκγΙ Ιοαηηαη, ηηίιη ΚΗ [μμ 4»* βΐίιι*^ ακη Ιαιη '···Μμ. 

49 ρχριχ - ^ί & ςίατέ ααιίοΓίπηίΓ. ΡθΕ£·Ιΐ <ίΓ{;ο.ι1ία ναΐιΐο ίΐίικτία ,ιριηΐ ΙϋαΓ.ηι.Ί·η: α[)ΐΐί1 Ζα^ΗαηΛη1 

υ^^^Ι^Γααο ΐί-ί^ί, (}αία θΓα5α1ϊ^ΐΐ3η<Ιο ηοΙιιΐ[1αι·αιη «ιϊγπ άιχχ οΐιιιχ ιη η^^ι11ο ααώτΐΐί- 

•ΜΐίτΜ,Μί"""^ ί'ρίηΓίιάίοιη ΪΕ3 ϋΟτσιϊΙΙΐΜ οΒωιυη, {<1β6 Βιυη νηυιιι, υικΙγ ίαςϋέ <]υί εοηιηπαιη ίεα- 

φΜιΐίβι ίΐΐυηι ίιιΒ νοίαιηιης· Ιιπγγχ οοαιίΜΐιίτ ; ριιιο Γακίαπι ^ι1^■ηιι1^, Γι- οχγγ!€.ιΙιιιιιι: -ΐ^ 1. - γ !γιο. 
·***·" Ηοο οΐ11· ηια^ι» <η·ι]ΐιοπ!ί ιηοιιααιιι ριο ΐϋΐιία- 6«ςϋηί1ϋ .1ί^^π 1ιχ.αη), ^]α1-ι11 ςχ Λιηοι Ριο- 

ρϋούοικ ΐύΐιηη ΐίπΓιΐϋπι. ρΐιβίαορ. 8 ριιιάβ ιηιιαηχ , »ο/ν» ^οη- · 

Α9ίΜι»· ^^αοαύ^ϋί 1'αρ||οικΐΜΐιιιη οίΐ, αιιαικίο Λϊά- βΜΜΜτ ίη ίΜακίΜΜίΗΜ & ΙμΗηι»» ριο ίο 

^ι»8» Μ· τηι» <)αο« ΓηιΙυΠη ντΑ Ηηη» ίηοίαιίί, ηοη ϊη- τΓυιριαΪΓ ΤοΒύβ Ιοπιογ αρ^ι, Υηάηι ηι-5]αΰ ]^ 

ΐΛ/ϊ ^//> Γς·11ί^(.·Γ« ρΓαχί',ν οο·; ίιιιΐΐι^, ο,ιΐνν, ι[ΐ;ιΙ:1χ·τ ίΐι- Ιιοο ντςιΤ; ΓοΙίιιη ιι.ιπι ρΐιιΐι,κ εά ρ€ηόη» "*^'·''^ 

ΡίΗίΛΐ ' βΟι^'^ϊβοίριιηιαΜ ίϊ $ρίΓί(α Γαη<^υ, α1ίο<]ΐιϊη ίααοιαιαοάχααη »ά ύιΐκαναύχαχ Βςήρια-- 

ηοηβΤαΟΕ ϊΐΠΐΓ.ΐ' , Ιινί νιΐ ί.ιυ-ίηαηοηΜΪοωί— Γ^, ιχοη ηιιιηη οΛι·ηιίΪΓ ίρΙππ) ΙιίΠοιίΐϋΐη ας"- 

ρΚΏί, νίΐταηιύιΐ) αΐχϋηηΜϋ(1ωΰηΓ5. (Χ>η)ΐη<χΙαίΓ(Τ. 6ιαιι 1ϊ ΓίαοΙαία ηυΐ^ΐΐ ί>Γα$ 

[,η/Μ «- Τίπίό ΐιιρροοακίιΐιηοβ, ρχκι ΓβηΓι» ρίο- ςοπαοικιη ν. β. ϊη ηυά 5. βτνςοπηι λΐΐβ^οιί- 

Ρ"*** ^* ΐΜΐιψιΐΒΚ, ροίΤΰ «ιιη ρ»ΐ€θθηιοιο· €β οχοοΓιιϊκ 1<χυηι ύαχ 5^ηρτυιx , ηοη ρΓο- ,| 

εΙιΐιβΛ ο· ι-Ι-ΐΕίΟηβη νίϊίΓρίπ «Α αΐϊα, ηιιο ίΊκί Ρ, Υι- ρΛΓΡΐ Γΐΰβτ ΗΗΙοπουμ «4 ντιηΐΓ αΐΐί-^οπ^ ; .ιΐιΐκΐ 

ίϊη^ϋΐ ιίίκΙϊϋϊ Λ^^Όη1η1^κ1^η5 ςιιίϋΙ>« €οη1ϊ:1- ίΙιΚΰ αΐ!Γ πϋΐο ιά ^ρρϋςιιιΐΐη ΐί6ΐ ΤθΙ>ίΐϊ , ροκ- 

(όή & ΡοηιίΑεί κι, ψί» ΓοΙίιπι νσΙ «{ε Νοτ, νΰΐ ταΐ ίλοοΓ ΗίβοτΜη» ϋθ(1βηι ίαοάα οαιγΙκ ^υϊά 

>ίπ ΓΛατ I 'ίΐ-ρΐι , •ΐ"^^ "ί"^ 5αηΛΐ!. ιΙιιΙΙλ ΓιυΚ! 55. Ρα- >1ίί- ί^^6ύx, ηοη ΙΚυικίΙ ρίορΒΒΚί ίρ& αυη (Ια* 

ίηΐΐΌ,κ,ϋ "^^ <-οηι.Ίοιι.ίΐυη.;) ραίΓυη ^^11ρ1α1η ρΓΧ- Βα( οχρίίοαήοηπη. 

«..-οΛίΓ».^ {(λπγ. Όιΐΰ€υ1υϊ ^ικ^1η ΐΑ,αήϊ<1ίρΐαΐηίύί€η· Μι-ΐιιι: νίι1?ιαταΓ§ιΐ£ΐβ€Χβθ(1οιη1οη>ΑηΐΟ> .^#·χιΑ«Ν» 

ρΕθήΙ>α$ ύαα άικ. Ρ. ΥαΙαικΖιΐΓ&ιιι Οβρ. ι, νί· αΙ> ίρΓο ϋΙ>ή ΜιείΜΙΜΒοηιη καβύοκ νίαχψαο <«- 

/■ νιΜίιτ. 3β3(η^ γιοπ,ηίηοββπηηι ίηρροηαπίί δίτίρϊο- ριοιάο «πηρην. Ροϋηνετ&ακΐΗαΓ κΓροηιίοιί, 

,^ζ,^ηοιαιη (^αχίϋοΐΐοιη ιηςίΐϋαη$ , ΐΊΐ$ϋ α^κ 3ΐι ΐς1 ιαΐΐ, (μίχ ίια^ ^^Ίηρυ^^ Μΐε1ιι6χοιαιη , ίιίεο- <φ.ι. 

" ιΙ>ΕΐΗηςσ1ίίΚ$ β^^ϊ£>I^3τ,ρο1Κΐά οϋΚΐηίηρΓο. ί^ικ; ^α^!1 ηοη αοαιηιηιοιΙβαοΐΜηι , («^ ραηαη 

Ινηοπί· (Ίιχ' ΓοπΓΓηπχ ηυη Γυΐυιη ς·χ Ειι.ηΐί^ο- 1ι-ηίιΐ5 ΙίΐΐεπΗϊ ρ(Γι·. 

ΙιΐΙΐί, ΓιλΙ οχ ΐϋΐυ Ώ Ραυίο εοιιΗιιτιαΓ. <^ιιο νι- αικκηι ίνίίρΐϋΐη αΐ» Εϋαη^ιΉΐΗϊ 6«η ρΓο- >>/7«ί* 

«ίηιΐΓ ηΐΓΐ'αί Οιτπϋίαιο νηκαπι νΐΐΐ- ιΐιίϋαιίακηι Βη, αιΗιΙααΐ ίΐΐαηι ΙοηΐΓπ Ιίύχ ί^, Ρο}>μΙη4 Ιαε 

ιΐΓ5«ίρΐοηΙιιι> (;'.. ιίί, ίΐαΰ ίΐΐί ΕιιΛη£^ι^Λ^:,Πϋβ Ιαί»^ ι»ί ^οηοτλι ι <|ααιι ΟΗιίΑι» ΡοΓηίηα» *2ιϊ5μ 

α1ί| ίαιτΐηι : φίκΐ ^αΐι! αηιαι ϊιι Ηοο ρυπ£ΐο ΜαΓτΗ.ι 5. ίηΙΐΜΪ3Β0$ Ιϋ Κίηροπ$Μ«>ιηηιο*1ϊ- Γ**"* 

ν.\Λ(<\\κζ ΓεηιιαΓ. ^3ο^α11κ^^1η {?α:ο οΐΐοίΐυχ- ιικ. Ρ.κϋί· (ΐΐΏοη Γς-ΙροηιΙοΓί ροΠ'«, Ιί.υαιη Ηα,ς [,^ΜΒρη» 

Δίροιτιη (Ιχ: οηιηί1>α$. Γι εηιιη ΐ€ΐηι-1 (Ιίςιηιαϊ ν«1>:ι ιΙίΜΐΠ: 2ΐ1 ΙιηςΎαιυ , ηοη ιΐβ ίόΐίϊ Ινάχύ^ΜΜκ 

νηιιηι δοηριοκηι (βανπι ίκττβίίΐ ιτΆς-ρο- αιηΰ [ί-ιΐ>τ>οπ5 νίοηκτίκ», ίβιΐ νηίικνίίΗχητ 

ηιίΐΤΐ·, ΓαΓ ηοη «.Ιίοεηηη &: α1ΐ05 ο<η1οιπ ρΐϋΐέ ροριιΐο ιΠυ. 

ιηυιΐυ ρο(αιΐΓο2 Απ αικαη οηιικ-ί ίχΐ ίαιΐ^ΐο Ιιίηιι ίικαπιπη ςοπΛπιΐΛΐ νϊΓ^ϋι,-ζαίϋ.Ρια-βίίίΐ^ί^, 

έοκηηί,ιηΓΑραΓαι πιοιηβηά,&νβΙίΙέΙοηςλ, ΙοκίΤκ'.ιη^ ι. αΐ!ΐτ<:η'.οΟο«ΐ)1« βί&ΐηβιχίΐ^ 
ΐ}ηίρρο (]ΐιχ ρ(.-η^^«;^ αΒ οιηηίηιτι οοηΐιπ Ιοα>- ηιαίαϋ ΒοΙΗοϊ , &ϋ. νι Αιαι ρη^η^ ^σ. κι^^ 

η\τη , <|ααΓ ίη ιΙιιοΒιΐϊ ιικ ρΙυπΒιΐΝ 5οπριθΓΪΐ5ΐι$ Ργ'>:^)ΐ{α. $<:Λ ηοηηρ Ηοο νΓςα: ηοη οηιηι κΐιι- 

ΓκΓΪί ΓρροηιιηνιΐΓ, Γχρ1ΐ€3ΐΐύΐκ ^ ι.ίηι;.ι;·.ι ι..- ί.ι:απιίηηι ρΓι , φ!ΐη ίΙΙο ΡΓορΙιπί, ^^ ι·11, Ερί- 

ιηκη αΐκ^ιια, ^αχ ιηαϊοχαηνί<1(Γη(υΓ ΙιαΙί^ΐν νίαι, ηκ-ηίι1ί$ , αυη Ιοίΰηι νοΙυβηι ηοαίΓ ^^^^^ηί^^' 

& αΜηιηυαίκτ ίοΙοητ 3(1<1ιια ίκΐ Ηΰ<: ρΓθ2Η>- ηιηονίικηκι, ίί^οιηηβιηηι ρηκηιο$,(](ΐαπι 

ίΐαίιη. Λ ϋ:ί.πη ΓιηιίΓΟί: ΗπκχλΙμι π:ίηι \ϊιυ η.κκ':ι:·., 

5 ο Οίςοηϊ1ιιιηίΓ<;ΰ 1>ΐι.·ιιίΓι.τ , οΛ^αιςοιηηιοιΙα- νπ^ΰ Ο. Ρ;ιαΙιι$ ηυη ρ« α<.νοηι.ΐ:<χ]αοϋηοηι 

Τ.ιί}»τ.Λί- όΰπς-ηι ροΠί· ορΕίηιϊ: Ηοιί ά Γα<.Ί Ο 5ϋη<}αΝ3Β»φΐη (κΜΐΐχκΙ<Κΐιΐηϊ1|υπι, Γι'ίΐ ρΓΓ ΙκαταΙοηι ιηΓρΙΙί- 

'*ί ί*β* ν«:Γίί.«ι νι·1 ηαίοηί «Ηΐκαπαπι, |;ί·ητηιη. Εο«3<:πι ηι<χ1ο ιτίροπιΐοηιίηπι ιΐϊ αοΙ 

ίιηό ναυϊ: ςοηίοηπϋ ι-Λ. Α^1^^^η1^ ίηίιυ ριτ Ηοο αΙκηιιη Ιοαιηι, ςιιρηι «ΐΛπι ίιυιιοίϋ «; ι }.ΜαΓ- 

αηαίϊ ηοαιπτ» γοΒογ ρποΓΐ κΓΐίιηοηιο, ίϊ»: Ιιος Γΐ)χί;\·αιϋιιιρΙ«ιΐΓΪη«!> ΡΓορΗί-ΐίαΙίαΐα.· ςαρ.ίί. 

Δναη <\αοάηη ίοοΑο ρποτι Αιΐΐϊηιτ,'νι 4)ηχη<]ο ηιίιη, ΟΗήΙΗιπι όοηιϊηαηι ηοη ροΓ αεοοαιηιΟ' 

ρΓοΓαηαί ίαίρεοΓ ίη ίΟηβΓπίΛΓΪοηι-ιτι ίαί ι'·- ιΙ.ιγϊοιϊοπι \ Ιιπη ΛπΗγ (ό Ιοο) , Ιι.·^ (](ΐία 1{άίι$ 

α1[(ίΐίιΐ5 (ίιάαηι 1:ια\<: ^ι.ί;υηητΐ(Ηίαι. ί;οηΗι-· νηΗΐιιΙ.ιΙ αι ι·.ιιη (!«: ρΓαΙιτηαΙιυί «,ράιη ^{^ 1'α- 

ηιαταΓ. ΚΙ ιμιοθ ΟοηάοηϋΟΓ & ΕοοΚ-Ιιαίαάΐ ιπΓϋ Ιοί ΐιηΐϊ οΛ. 

ϊαΑέ & Ιΐιηιαι.·, ηυη οΛ ^ι1Γ οονίαη ιηο«1θ & ΐΗ- 1 Ιιηι- ιίαΙικίιιιι, ηοη ιηυΐιύιτ» ΰίγαην.Ίκα ίϋα ♦ 

€«5οηρΕθΐία(.ίΓί η^^1ι1^α^;^^ι;ο & ϊηΙιΟΓρηη^ ν.ιΓ^ικζ νΓ^,ίΠ-, ιηι11^όπ1^»υ5 νιχ;ι.ίίΐιΐΗ,(^ιΐα.·ά ιΛϊ/βλη- 

Λο ηιιΙΙαιη ραευ ΰίΓοίιΐίΙκαΙααηι. Ιαηίαιίο ρΓο ιτήιίί'ηι ίΙ'ΐΐΕηηια ααπΓαΓ| ^Ββ1ΐ$ "«'ί 
· Οϋρι«ί ίαΛϋχη,Μΐ ίέαί1ίαιΐΛη4ο<»ηΐίβ«ίι, ϋΐο, £χ νώίτριο νκΛΜ ί^ιΙΐΜ» ιι»«», ^■^**'**· 

ίΐΜ Λ* [λ- ρ. ν3ΐ'(]ΐιοζ, ν(<1ς 5€ηρηΐΓ& Ιααΐ ίη οοιηπίΗηΙ ΟΑ» 1 1 . ϋύη βηίΐη όιηηκ ίβτί 5σιριοκ$ {η^ 

Λ»{η^βΤ' 1(1 ρΓοοεί,ώίΙϋόι Ρπηι6 Ιοςιηη Αρ<καΙ. υ .νΙ>ί κπγ, ίΐιί ΑιίΐΓί ίρηη^αϋαη· ρΐ3.·Ιϊ§αΓ.κηιιι κ·^ί- 

άαοΐΜ» νίη$ £1ϋ & Ηαιοςίι ΐι-ηιροτϋ Ααα- ιαιη (^ΙιηΐΙι ηιΓ,ιηιιχ ς·\ Α,^ίλιο , ηοη ρ^Γ αο- 

«ίΐίϊβί ρηρΙκχΜΟχή αοςοοαι^οιίαο» -ΙρβΟΜ·^ €αιιιιιιοιίιήοιΐ£ΐη «Μηςκαιτ. έκΙαηαΗχΙρηαά 4ηη Ιήήοάκίίιη «ο Ιηαίπηίι ϋΙίιηοΑιη &λ 

ΓροικΙβο Ρηιηό , ρηοβΜαη €& Αηκηιαιη 

ν>1<:ηηχ (ΙϊΓρ.ι . ί^η:»·^ 1 1 ρηηέΐ. ^. οιηηία ΙοΜ 
ϊη ΙϋηΓα υγΙ 1ίςΚΓα.ίι νεί ίρίηηιιΐί ηοη ροτ λ^' 
οΟίΐααοάιιϋοααη άοιΐ ά $€ηρ{οηΒα$ 1ϊαι$. 

^ „ 5βΓΐιικ16««ά»ι «βίβρτοΐΜίΗΐβ ϊΐίφαηίίσηκ 

ΐ0ΐ$φΜ9' »ΒαηιααοΑ«6οξΐΒη·. ηϋο ΰίΐ , ςυίι Γβιη Μτί 
ροΰΚτ ΗοηΓΛίΗΙιτιί & νοΓϊίΓιιηΐ; , ηοη νΚίοο οιγ 
ίΙ&αχαοάοϊΔ ηοη «ΑϊτοΜίΕία «1ίααο£χκκ ααοι 
^τιιοΙίΙ«»«>^" *ΐαίρΐίί&Λ Γφχ ίη Κατ».ι ΛΜ^ίΛ ΐβ,ρίβηαιιι,^ 5|ρΜ|«£φΑο ίοΒάί ίοίΒηηιιη ) Νοη (γ^π ςΐΐ 
βίηίϋΐ^ιΐ^ς^ £ας<1ιώίοΓ|^ηιΐΜη«ρ»· «ακ'ΟΗΐΙφη ϊη Η(κ: ρυοΟο Γαιίεηιυ^. νικ1ο< . ' 

ητΑηΙοΙ&Ό,ϊπ κ ίρ$α ηοη «(Γβ ίάηύϊπκηηιπί/ 

αιιό<1 <1ίχ«κ , ηιιϋαιη Ιίτηΐιιιη ηι^ΛίοιιιηοΙΙόέ 
&ρ«ηκι ύαΰϊο ϊηιχηηιιη , ίϊκΐ οηιη«β α{Ικ€οΑ4 , 
αοηαΓοταΓΠ οοηΠίΙίηήοηΓϊ: ίρΓε ί·ηίιη ηοη ησ- . ··» 
|α^,ρ^Γ^^^ιπ1Iτ1^^1^Λ^^ ν^^13^511§η^β^2η^ αΙί<^αίι1 , ^ , 
ιΙίϋβίΜίΡίΙίΐΙί δρίπιϋΐη ί"αη»:ίιΐΓη , <|αο(1 Vί^-. .'....'* 
(φα τοακ ίξο^ α]τίΙϊ<ηκΐΗ ί€ΐϋ|9!^ ^ 
νχατη ^ Ιηιηηΐηη Γ«ηΓηιη, νηοό πΑτίη '. 
1ΪΙ, ί«η\ι €ΐ1Ό ίιιυ^ίπααοης-ϊ ϋοηςίυηαΐΰπαη. ,,.'.· 

5οαιη<1ι α (οηιοή ςίΐ (}ΐΐ2(ϋο (Ιο ηοιηΐικ,' 
«αίηίρβ$ ραώΙ>οΙϊ$<1και^ιΐ8 (μ (^η(\x^ πιγ(Κ^° ^ / ν 
.· . · αΐί,αηϋκΜΓαΙίί,ί^ιηροΓ ΟΠ1 ΙιίΙΐοΓίΛηιίϊςπί- - ■ 

5νΒ5Ε€ΤΙΟ 5Ε€νΝΡΑ> 

ύίϋίΗτΛ \ >Γ'τι>τ ΑίΙΛο Ιαικηά» κ<€Κ Υλί^αη, ξηΐίίάη Γχρέ τοία ϋΙ»η ΐ€α()ϊΐη: , ρτηικίο . « < 

[]ΐι» ΓθΓ:ί (οΙοίΙί&ίΓηιηΓ ηοηήηο. Νΐ£θ- αο ίϊ .ι^^^1^111^^,^» νίίαι4 οίθι:ΙαΓαηι1ιιιιΐ Λΐίπ<1;Η>κ \ , 

Ινίί άα ίντΑ οΙ(χβη$ ΐιιπι σοηηιΐιηί Ιοπίυπι ^^Γ^ιιη1. ΑααακπκΙκοικΙαιη ίίι ΓβιιΓαίί ΙίιατΛ-- ^ ' 

1^π^ΓΛ1^Iη οιιιη (Πί: , φιΐ ρατ νο^ ίρία$ ΐϊξηϊ- 1ϊ$, ραηιίο&πιοιίΗΜί. 
, βοαιιΐΓ; ΓρίπηιαΙοηι ν«ό, ςαι ρ«Γ η:5ί1σηι1ις2- Ιη Καε ίηιτιοη φΐα:Λ. ^ί^ πογπϊπο ρΐ,κ -^γ - η · ΓοΐΒΜί(>»« 

η>Ρ«νοοη. βΧΓΪρίι 1ΐ2ς κ^ιΐι αΐΐ^ιτοη» Μηώ ΓυρΓΛροΓίΚίΡΜίϊί ναΐιραι,ζ , φΐια ιύΐ.;- α- ί-ι: >ρ^α 

ί^^»ΑκΑΛ5, ψΐ2ϊ (ϋα( ακκ ΐοηΓα 1ιηβι:9ΐχ! ηυαίοΓΓίΙ^ιίοβηϊιτι ίρΓοίη ηυτϋίόικ <1ε νοοί '^-' 

ρηι φΚΝΐ ϊαιηΐΜϋΜ^ ίϊΐ;ηϋΐο3η( £ιΙΓιιαλ. ακίίοτ. £^α{^Γβη(α$1ί(ΚΓίΐΙί5 ϊΠο^ιιαη να- 

$)· ν. ς. Ό€»Η Όηάηι ΐαρι/ ι»^»/, ηορ ΙμΙμκ Ιμ ίιηιη«!»ΐί β§ηί£«ιη<, ύασ ϊη ρΓορή! , Γκιε 

ΓοηΙιιηι ΙϊεΓίτΓίΐΓπι , ς^υι.ι νίΓ^α ί«^£αΐΐΚθαΐ- ίη ΐΓ2ηΠ4£3 Π^ιβοατίοΓΧ ; Γπνίΐιοΐϋ νιτο , ιρ.ιι 

Ιοί, ΰ€α5 ίΐιαπ» ηοη Ηί1κ:ι οοαίοι;. x^Βα5 ϊρίΪ4 ίηιιηοιϋαιέ ύ^ηίϋεΑίϊ^ ν1κΓϋΐ$ ΐΐ^ηι- 

ΕοαηΐΓ, ϊ(1«ο<}ΐΜ^άηΐΓΐριηαΐ3ΐί$ (\να£χ χΜοίΜλ* 
ώ:υ5 1ίΐϊ> νχτί ιηήηο \\ιν::χ. φ 51 ΑΒυΙαιΓυ νηό νί(ΐ£ταΓ «ίοςα» , ίβηΓιιιη Ιΐε- 
^Λιύί^» αταίοιη ((Π: ιοτυπ^ \ά, (^υοά ίώκ ρτι νοιίχι ϊτη^ 

^ΐηρ»^^ ίοη ιΙΙί^ίη, »ΐ( ρβηΜκν ηιικ οίοι ^ΒΨ**! * νιποηιηι ιηϊηΐβΐίιιιη, 3γΙκ>γιιπϊ ^^ ^^,^ 

ηιχίΐϊϋέ <1εΠ^3ΐκΓίη(,{οηη/{ηηβη £ια9('$αΐ' 

ρηΐΓΧ ρΓορηαιη ^ίΓ^, νι ηοη Γοΐύηι !Ί^.1^1;!)■- (]α6<1 ίΰΐϋί Οοα5 Γιοη $0ΓΪρηΐΓ.τ ,ίικίϊοΓ , (ν.~ 
(ΙΙΓ3 ρΓζαιάΓΠί οίΐ ειηιο αχκϊ: ΐη^ίάοίΐτε ρυ:ιΐ£- 
ιιχ. (νιΙχ^ηέοΒ&ηηι ΥαΙ^Μζ) οΓορηιιηι 
(ϋάιατ ύύίαί ϋεήρηιπτ,ΐνώοκ ία^ίΐίΐη Ηαικ: 
ηιγΑκυιη. Α<1ι1ο αιηαι,ηοη (Ι^^οτε πςο^ 
ίοιί; 1ϊ<Χ4€αρί, ^^ι1α1I ίη Κικ Γ^ηΓα ηοη ρο^υ^ ίτη Μι 1 11« ίόΙο ΚΓ αεοεπ ί ΥαΤςΗοζ, ϊη ρληΐοΗΐ ΙβΜΙήηιΊίΓηβ. •■'·ν··' ΙμΙκκ ρΓοαΐ^€ΐΜΜηΐάΑβηιιιι· 

νιΓς]ΐκ/ αιιιεπι αηη ^οIηIηιιη^ <1οοΛ, ίοη- 
Γιιιη Ικκιαίοιη οΰο ι;αιη, <^ιΐ€ηι ναΒ» 1ΐξηί£- 
€2ΐαίαιιηο<1ιαΐϋ ρΓαρκϋ,β^4ιΐ|τρΐορ(»{&α11ο- 
^ίοέ. ίϊ ίΐηι αΐΐς^αικλ, ϊη ηυο ακιΐκαϊΐ ΰΐιχη 
ΑΚαΙβοίϊ: ύϊΟβΑηΓ νετό Ι Ι,γηηΰ, φΐίβ Βίε πϋ- 
ζΛΓ γίΐίιΐ', α1ΐΓΐ;;ι.'Γ)ςίί ΓβηΓυηι Ιίκΰΐαΐοηι. 5ρΐΓί- 

ηαΐοπ) ν<ηό ϋαπίϊϋαΐ, (}ΐιί ρ» ΐΰ$ Γι^ηίήί'Αΐ» «Μΐη 1ιόαιίάο$ ΰ^^οκ 2ΐί<|ΐιί(1 ρο(ιιί( . 
ρ«τνΰΐ)Μ ΙηΐίΓηΗΙηιτ Α &ρίτίηι Γαηϋο. Ιη (]υ9 'ββίιηΚβχΙ^ηιηιηιβΙϊφίοϊΙ ρηκΕαΐη ρηΔιρ»- 

ραηΛοΰοηιΐί-ηίΓ αιπι ί^ηπο, <1ϋΙί:ηη: απα·ιη β^ιιηΓο νοίή-ιηοπε Λΐϊςιι4 ιη ΓοςΓίταηηηοίη ίη- 
φ^ι^^ι^. >Β ΑΒιιΙοιιΓι; ς|αι ()ΐπ(ί(^υί(1 ιη(οη(ϋ(αΓ α ^ρϋίια ^κυια, νεί ^Ιιαιπ ήηκίΐΐ ; ηοη εηιιη Ιΐύί εΧ' - 
ΐοίΟχ) , γ( (Ιιχι , ίϊα= ΐΓΑ-ιίι^.ΐ: , ίΐιιε ϊιηηαηΊί^έ, ^β^^^^^^ρ3£^^3I^Iη €Γ«ιηΐΓΖ 

*2ΐ * Ρ VαΓ£ία^ζ ρακηιτ Γε,ποη «Λ 

Βθηιΐη<?: οιηηε» οοίηι ςοηιιοηίηηΓ,Λΐϊ<^ι 

^ρΪΓΪηι ϋιηέΐανίιι» κΐ (^ιιο«1 ν^Γ^α ίιτίφειϋα^ ίη 3ΐΙ(»ρι»$ ¥«6 ηοη ηίίΐ ϊΐΐωη , ^αοηι ρβι 
Ιί1ίριϊ6ϋ«ηι;ίιΐκηφ β1ία4{ΚΓΚ«>ρ1»>η)η^^ ^ηηΙΙηιοιιβπι: ν.|(. Ρ&ί ι^. Οτιάι ϋο^ΐΜί/Μ- 

Λαα (ίςηίβοαε35. Ιαπι αυΐίπι, ιη νίΓοηκ^αο <1?- ρίπαββι , ζη,οσνύί ηοη Π^ηϊβοΛηι ΙΪΓτέπϋκίΤ 
1>Γ» (1κι ίςηίυ$ 1κκΓα1ι»,3η νοΓο Γοΐΐϋΐι ιά φιοά οςιιΐοί, (]υί<ι Οοα ύϊο$ ηοη Κΐΐχτ ,1 ίιά ϊηκίΐε- 
ΗαηίκώΑ6^ά6<χνίΧ, ()αΪ5 ϊΐοη νϊιΙιΊ: «Ιΐϊίρα- 0ςϊ. ΑΐίαίατριτΛί^οϋ ν.ς Ιικϋο.^· Ιμι- 

^έ <ΐΜ»:βίοη£πι ηοααοϋί 5ίιηϋϊΐι:£ <1ϋ κ ««ν- ηί^τ 1$^μλ ν»^(ηηί ^^^Ι^"» » ίοηΓοί 1ί(-. 
> η<ηή ί)'πι αιηι οηηϊΒαβ, ά $ρίηηι Γαη£Ιο ηοη 
ιηκηηιπι (όοΑιιη ϋΐυηι, (^υειη νίτΒα αΐΐο- 
αρηα & ικΜ:αΙ)ο1ί«.α ι:χ ίο ίιςϊαηκ, ίίύ ιά <]/ιοά 
«Ιβ^οκία νίϋ ύξ^οΛ ; ίβη «ικαη, νττώηι ϊ<1ε6 
(Ιίςηκίΐ <ΐηΐ (2 νΙτΓΒ?. ^.^I'<■^^· Ιοηίη !ΐΓΤι.·Γ.ιΙί , »π 

{όηΙάί 1ίη(ηϋ$, φίμ βϋαηι ηοη νίάίμ^ιραίί 
χΟ/ί'φχΛϊοηαη ηοηΐης , ϋ« ()^ηϋί1αιιίαικ 55 , ν. : Λ 5^1 
μ» ίηλΜ ηηιν αΰ<|ΐιί[1 ιηοηΐο πκΙίΐΒ ίηιαηο- 

ηιίηΰ5 ^η^^11^Β;^Iι1^. Ηχο ίΐΐο. Οι^ι ηοη νίίίση- ΐ)ηίΐ4^η*- 

ι|μ* .9(νΙοβ , ηοο ρο(ΰΑ ΙίικηΙΐκτ ^ί^ίοΛβαΐαΛ/"^ ' 

'βο>.ίί^ιμβ(»(ο: αςο ^οηΙϊηνΑποη ϋαηΐΰΐαακ 
,ΪρΙ^Ιΰ,ΐηοηροΟΐιηιίυΑνΐΤΜίϊΐΜπιϋκείΐ^οί- '. ύ-ΛΐΐιΐβΐΐΛ 

ίηΙιΐιη»Ιι 
[ηιβ» ι»»- 

Μ»»»». 56 

βτη}Ίιι ««Λ 
ΙΙ/14Χ. Η'β^ηίΛ 
ίίαιτΛ- 

α» ίΛΜΙΚιΙ) Κος ίυίίιΐΓ ϋίίΐη.·, ιη ρ.ΐΓ.ιΙιο1)4 Ιιιρροηι φΐαΐΐ 
ίιΐ οΠίη ('αι^Ηπη , ΓααηιΙι ηοη Ιϊι {η^ ^1ιι]11^ : ηαηι 
^υ<^^1ηη1(x1ο^^ι^1Π1, ίη ιΙΙά ί(:ηκ'ηΐιά,Οί«/< Οο- 
»»·«, Γυρροηϊ ροήηιΐ»; ι1 Οαι^ ΗαΙκ.Τί.1 Ονϋ- 
1ο5,ν(ίιιΑ«ιηΛ^;ΐ5 ^εοΐΑΤίΕϋΓ ηο^ϋ οιιΐϊ ρΓοιιι- 

ιη Κθ£ νΐΐιιπα ίΐΚ: ιΐιΐνπιηη] ιπειτ ριταΙχΊα;» ιί»: 
αΙΙςςοΓίυ, αο' νΙ^ΊκΤί- (^1^ι ιτοηπι ιη ραΓαΙ>οΙΐ5 ηοη 
ΰΐΐί Ιοηΐιιιη I^π^^α1^π1,^]ϋ^ηι ηηηκ·<1ία;ς νίιΐοη- 
ΐϋΓ ΓοπΛΓε , ί«1 ς^ϋητϊ ϊπΕίτηιΙΐΕ ϋ^ίπια^ (.ιηύΐϋϊ 
ρρΓ Γα υιγΙμ, &. ροΓ ύΛπ» ΓιπιίΙιιιιώηι.·ηί οχρίι- 
ολγγ: νηϋί'ΰΐίαιη ΙααΙίϋίίικι-ΙΙί^ίιαΓ. ίΐιιοιηοιίο 
ίρίό 1ίΓΚΓαΙί$ ΐΓπίιυ \χΓυ!> Γκ , ιμιςχΐ ηοη ^ιίΓο 
ΓιαΙϋ ρςηίρϊιιΐΓ, Ιΐ ι^1^2(υ^ οοαίΓΐΐίιιιη. Μΰό 
ΑίρΚοηΐίΐί ά ^11^1σ αραιΐ ΥλΙΙ^ιιοζ ςαρ. 4· ηκ- 
Γΐίϋ ίη Ιίαπΰ ΐνπαππ.υη ρπορ^η^Λ^ ιχ·ϊί·11»1κ 
ηοηιιηΓηιχαιΙιοΙι Γυρυ, η« ιπΛ^ηί ιηυηιηηι. 

(ΐΗΐίτααηιΙαιη Τςταο , Ιΐ·η1ιιιη Ιίιατιϋηη 
ροΐΐΐ: αιΙΗιΐι; ηιιιΚιρΙϋίκτηϋϋίίΙί, νοί ιηιηοη- 
Ι^-ιη, νοίιη ΗίΐΙοηι.ιιιη , ν^Ι ιη ρΓορΚαίςαιπ , ν^Ι 
ίη Γχοιηαήιιιιηι , ρΓο ιΙιαΰΠΪΐΛΚ ιηοιςπαταπι. 
<^ι«α5 ^οηι^η^I : ηιπι Γι 1^ι^^^» πλιτιγ Ηιΐίοπαιη, 
€ΐίιΛϋΓ Ιιί(ΙθΓΐι;ιι$ ; ίί <1« «ηΐϋια & ρΓοιιτι^υ, 
νιΟκίΐΙι Οοηιιηι εοπιίοηοί, ιϋοΐ-Ενιι ηιοΓ^Ιη; 
1ΐ νετο 1ααι1ΰ$ ϋοι €θηπηι·2Γ, νι Ρΐάΐηιί, <1ί^^(ΜΓ 
(-χθΓη.ιηΐΗΐ5 ; ρΓορΚΓΟοιι^ , Γι ίαίιιια ρΓ*(1ΐΓΚ: 
& ίαχΜ ΛΐίΛ5 η;.ια·Γίχ ί1ίαι.·Γΐια;ι;ϊ , ρυΐΐιιηι αΐι^ 

5ριτίηιαΙΐ5, Ιία ιη^ Λίοαχ. ροτοΐΐ αίιιη <ϋιιΐι1ι 
ίη αΠί^οηοίπι, εαπι ΓΟϋ §οίΙϊ ιη νεκπ Γαίτ 
£^111^01 Γαοίεηϋχ ιη ηοιιά: Γκ ΐΙτΓρη» α Μθ)τ- 
Ιί; Γχαΐωιυ αιι^^;ο^^^·^ ΟΗηΙΙιηη ρΓχΗ^;ϋΐ·αΙια[; 
ίΐς ίπιΐιηα ΥοηςταΗιΙΰ ϋαοιαηκ-ηηιιπ , &ο, Ιη 
ίη3ςθ2η.ϋηι , «.]ΐΐΛρι{ο «τα ηη.τ α^^ι^1ϋηι ιη 
^1^Γι^ ηιιΐιιαηΐο·, Ιί^^ηιΗιαηι μ φίΛ· ΐ;» ιηιιπΊ- 
ρΗαηΐΓ Γίτα ίη ι-χίο •^οΓυηηΐΓ. Ει ιη ηιοΓαΙοηι, 
Ιΰίΐ ΐΓϋρο1θ£ΐιαίηι , ςιιηι ^οΐΐι ιη ηοιιυ ΤείΙα- 
ιηΓΠΓΟ ηΐίΙϊαηΓ ^^ ς}!!* ηθ5 ΓαΰΟΓΟ ιΐσίχηηΐί^ 
ν. ι^.οΓΛΠο €1ιη11ί, ίοίΗΠΪαηι, ^^ηΰIα{ηοί 

Οΐιαιίό οΙ)ΓθΓαΛη<1ιιηιΗΐ, ηοη ^β^ ηοαίΐά- 
ϊίιιηι, VI ιη οηιηιΙ>ιΐ5 ίίοτίριιχη Ιοας ΐϊη: ι\πι- 
ηο5 1ιι ΓίηΓιΐί : ιηαΐα αηιη Ιιχα (ίπη , ηιυ: ηοη 
ηίΓι Ιικοταίιτιη ΙυΙιικτο , ν^ Ιιιηι ιηυίΓΛ.· ι,ααηη- 
ΐΐ2ηηχ,(]ΐΜ: ιη ΗίΠοΓίίχ ηαιτ.-ιιχ ΙιιηΓ,Εακύπι 

ρΓΟ νΟΓΙΓαΓΟ ίν' ΗΚΟν^ΓΚΛΙΟ ΙΐΐΐΙϋΠΧ , 0{1ΐί^>115 

Ονϋί ηνίιίΐιΐίιΐιΐ νϋΐυκ 1ϊ^;ηίΗοιΐι.·. Ιηιο Γοηέ 
Γα1ς·ϊ Γιρί; Γαηι ΙηίΙοηη: ϊηιοβΓ.τ. 1)ιίΐΗίι· ίη ρ*- 
ϊαΙχ)1ί$ & €θη€\οηιΙ)α% ^Iιί1Iιι Οοηιίηί μιιιΙμ 
ΐίιπΓ, ί^υιηοη 1ΐ4ΐ>πη αΐίιιιη ΓαιΓαιη , ηίΐΐ Ιηΐι·- 
ΓλΙοπ» ; ν. ρ. /^,ζο α¥ΐ(?η 4ΐ'. ο νύΙ>ί{ ίχηί^ααΐί 
ϋ>Μ, &ι·. ΟηίΕ .-ιιικτιη Ιιχαιη ρΛΓπηι1.ιι·ί ΙυΙχαη: 
Ιιιιη*: νίΐ ιΙΗιγπ (ι-ηίαιη, ηυη ρςιπηα ηίΐι α<1 
4Χ<ιΐ!Πΐ<;ηΐΛΐοΐί5 Ιααπ: ί>ς·Γίρ[αΓΛ;. 

5νΒ5Ε€τΐΟ ΤΕΚΤΙΑ. 

Απ α<ιη ΙΐκΐΗ ροβίί ΙιαΙίίη Ηηο! [ίΊΐ[Μ 
ΙιηΐΐΑία. 

Ο 5 τ ϊ Ν 5 ν Μ ΓιιρΓα , ροίΐΐ: ηιπιίι-ηι 
ΙοςυπΛ ΓαοΓΛ 5ςΓίρ€ΐΐΓ3Ε ναποϊ Κί^οτο 
ίϊτπΓηί, ΙίϊτοταΙατι, & ΓρίΓίιοΛίοηι 1μι πινίΐϊςηηΐ; 
ίαπι £}ΐιιήηιυί , αη ροβΪΓ ίΙηο5 ΙκεγγιΙοϊ , νοί 
Γΐιαηι ιίϋθ5 ιτιγΛίςυ$":Ηαο γο ίιΐίέ α§ίΕ Ρ. V»- 
Γί^«ι·2 ΗίΓρ. \η. & 1 8. ΑιΙαοπο αικοηι <1ίίϊΐαι1- 
ιακτη Ηαηοροίϋ <'(ίό <ίιιρ1ίοοηϊ, νηαηι, ηη ροΓ- 
ΙΪΓί αΙκΓοπΊ, αη ιΐί' ί^ύ^ο ίιΐ1ι«^Ηί5 1οαι$ ιχιχ 1μ- 
^« ίόαί'ϋϊ. Ιη ρηηιο ρυηέΐο Μ^^Ηα^1 Μθ(1ίηί 3ρα<1 Κ/χ^ ι/*. 
ναΓ(^α« ΓϋρΓΛ ςιρ. ι .»ιι^-·^1X,δ^^ίρ^ι1Γαη1ί4^^αϊη 
ηιιιη<^υ.ιιη ηιιΒακ (ΙαρΙίςχηι 1ι.-η1ιιιιι Ιίηπϊΐτπΐ) 
ηοη αυΐί'ηι ν1(1^η1I (αιι$ ιπι.Ικ'ϊγο, αη ςιχιΐ»! 
ηοη ροΰε ήεή, .ιη Ιύΐύτη ορΜκπιΐΓ 6λ ΓαΔο ηοη * - ■ » 
ία «:ϋητί^ίΐ1<: : ίιιη<1:ιπΐϋηΜ Γηίπι αΐις^ιμ ϋϋυ; '. 
1)0€ ΓϋΐΐιηΐΙιιιη νί<ίϋηηιι ίηηιιοΓο, 2ΐι<:}ΐΐ3 νΓΓ0 
ρηηιιηη. 

ΑΓ£ΐιίι ΓΓξο Ρπχηδ » <]αί2 ηυΐΐι οίΐ η^^^ίΠ- ΤτΛ»» /η'τ 
1« ροηί-ηιΐι ιίΐοί ι1ιιο$ ΙΰΤιΙυχ : (^ιιοίΐ ΰηιιη ρ« »"> . /«» 
«ίιιοϊ ΙιηεΓαΙίΑ ιηΐίΐΐί^ι νυΐιιηι, ροκίΐ ρεΓνηαιη ^^^^^ 
^ί^(^^α!^Iη, &: αίαιοη» ΓρίπηιαίΓπι·. οΓ^οηοηιίΙ ,^^'"** 
ητίΛτΙΙΐκυ ροιιοηιΐι άιΐοϊ 1ίκ«αΚ·5. Υαύπιαιρι- 
ιηβηιιιοΊ ηος Ινιΐΰ ; κίροικΙΐΈΐΐΓ οηίηι , ηοη ^*]^^,^ 
ς-χ ηοοοίΓιωΐΰ ιΰ$ Γιπία^ ^(ίπιυη , Ιΐί! ςιιΪΛ ροΐ- ^^^^^ 
ίιιηι ορήη^ε ΗητΓζ ευηΜΓηίη: , & 5. .^ρίιίηιχ ί«ι- 
νυΐαίι ιο$ ιπςΙΐΜΐΐΓΟ. 2>Γουη«.ϊο , ί(1<Γηι οΑνηιΙίκ «μμμ». 
ίη(!ιιό\ίοη€ , ν€Γΐιιη Ιιοο ρτπΙηΓΤ 3^1 ίοοη&ι,ΐυπι 
ραηςίι:π>, (!«: ί)λΐο ραυΙό ρόΐΐ. 

Τοπίό, !>€ΐΐριοτ Γαα.Γ ηοη ίίτ Η2ΐ>«ιίΓ υεϊπια. 
ηατοϋί , αηι ηοη ιηΐίΐίοιι ηιεηιηη Ιάι-.οΙι *^ρί. 
ηηΐί, Γο(1 ηαη*! ίΙηΒιε ρ€ΐθΓρί[ ΐ}ΐιο<1 ίΐΐο νοίυο- 
ήι: «φΐί 5(Τίρ{θΐ Γα^^^ ηοη ΚαΒαΪΓ Γαΐι νη& 
νοίΎ ι1ηο$ ΓςηΓιυ \ ί(1 «ηίιη οΐΐ ριχιοΓ «.ΌπΓαετα- 
ιϋπΐΐη ΙίτιίΙχηαιιηι : α^ο. Ν^^υ^ 1ιθ£ νΓ^. ίοΙμ*ψ 
Κχ1ρυη(ίΓ(ΚΓ ιηιιη Ρήηαο, ηοη οΠί: ^οη^> νυη- '"·'" **· 
Γιιοιιΐ(1ίηοηι Ηοη^ίηιυη Γ^ΓίΙκπιϋαιη : Ιϊρέ αιΐηι 
<}ϋί$ οίΐίΐΓΠΐ γίτΐϊίϊ ίίπο Γ1^η1^^^1^^ ναΐΕ , νι ρο- 
ηιΐΓ ϋρίήίΐυ ΓιηύΙιι^, ΡιορΗοΐζ 3α( Ευιη^οΙίΑχ 
Ιϊ^ίΐΐς-ατο Γς- <1ιιο$ οοι ΓΓηίίΐϊ ίηκηίΙεΓο. ίχΐϋαα* 
<1ο ηε^αϊΠΓ , ηοη ροηυίΐό Γηςηισϊ 5αίρτοηιη 
αϋιΐυβηίΐο Γε ΙιιΙκκ νι αηιωυοηΓατι , ά< (^αο 
ριυΙο ροβ. 

Οιΐ3χτ6 3Γ^ίΓ , Π ΓυΒ (άΐίηη 1ιηπ« γΙΙοιγ 
ϋΐι ΐίυο ίοηΓα$ , ηιΐήΐ ςτΓό γχ Ιάοιέ ί>ς*ίρΓαΓί 
οοΐΐί^ί ροίΐα. 5«1 ηΓ<:}ΐιο Ηθ€ νΓ^α , ίχηο ροάίΐί ί ^ 
Ιιίης ρςίΐίΐ οοηιτατίυιη ρτΓΐυαιΙεη : ααη ςοπιαη Ι^^ί"^ 
αΛ, νί.·Γΐ:>α ιίΓο α11^]ι«η^ο οροΐίι ιΐηλτυηι βχ- ί<τί 
ρΙίεαήοηιιπι, ί^ιI ίαιΙαυΓη,Γι 3ΐικηι νηΗ^^ 5|>ί- μιιτβίίτ- 
ηηιΓιηΛο ίοΐιηη ίοκη^οηαΐΓ , ροΠ« (^υιΙΐΜζ "♦'· 
<Ιίο€ίο,Νοη ι-ΙΙ Ηίο ΓΓη(υ$ «^ιιεηι ^ριιίιαί Ιαηέ'Ιαχ 
^οΙυϊΓ,ί^εοήιιοηϊΗίΙ ΓίΓοεοΓτί. Α^ Γι ιοίΒο εΓ- 
Γ^ητ ΙίπςηΙς^ , ιαης ΑΐηΒο 1ια1χΐ(-ηι εατίίικίί-» 
ηΓπη, πα Ιίοιτα εο; ητ^ικ. Αϊ>(ο\\κο ΓτΓροη- 
1^00, (Χ οο (]υο<1 Ηίιϋηι , ροΠέ €ΐαο$ 1αι- 
(11$ Ιϊ([ϋία1ς-$,ηίΗίΙα(1ίιιιϊ(ΐ£ ΰΟΓυιαάιηε: ι1αν.£. $π·/μμι· 
(οηΓιυη Α ^11^■I^^ΚΓαι^ιη,ια ιΛίαι ηιιΙΙυπί ίΐίαιη '·^«»» »·- 
ι·ΐΓΰ 1ί((«α1ϋηι, ?ρ>3<1<1ο νηαιη αΐιυπι, ηιιη1^]αι^^ 
αΗίηιο ΓΟΓίίαιιϋηειη ηιο ΙΰηΓαί Α"< «πέ Γι Ιόιηοΐ 
οοπίΙοΕ συπι εΐΓ( Ιίιιοπιίοπι, ΐΑηι ςοηυ$ <1^ικ^^ 
Γΐΐί, «ΐΊ ΓιηιαΙ ΙιαΒΰΐΕ αΙίαηη , ^ααηι 11 Γ^^α£ 
ΰΐ!η:η3ΐπ ί>ρίΓί(υ$ ΓαηΑυϊ Γοηι ηοη ροκίϊ πΐεη> 
(ίη ίη νηυ ΙΐηΓα, Π ^α1η ^η(^η(1^^^^ , ϋοηΐΐπτυΐ 
^(^.ιη121^υ^η, ι^ιιαπι Α ΓοΙυπι ίϋαιη ιη(οη(1ίί1«: 
ΓΓ^ο ιηϊΐε ϋχ ηιυΙιίρΙίοϋοηο ΙοηΓυυπι Ιίηοτι- 
Ιίυιη ιηΓΓΓΤυΓ ίηοΓίικιΐίΙοΐΙοξίηαΐυιη ΥιΛα, 

ϋοηΓΓΐτίαηι (.«ικηίΐΛπι νΐ εοι·ηπιι.ιίιοιι (Ιοίτίβ- Ομημμιμ 
<1ί[ 5.ΤΙιοηΐ3$, & ηιυΐιί αΐί), <]αο$ ΓοΓεπ Ρ. Υλ- Ιη»*Λΐ\» 
(ί]ϋίζ €ηρ.ι.ο11<ΐϋθΰχρΓθί1ά Αυ^υίϋηί ι2.^οη- 
ΓΓΐΙϊοη. «ρ. )ο.6>:;< ι . ί)ΐιί ηοη Ιοίύπι αιΐ , ροίΐο 'Ι'^ 
είΐί'ιΐυοι ί11ο$ ΓοηΙιΐϊ, Ιοιί οιίιπι (ΙϋΓαέΙο,ηιαΙιΪΛ 
ίη ]θ€ίχ ΓοριτΪΓΐ , ςαο νΓΓί<)ΐΐ€ ραπί ςιιζ11ϊο«ίί 
Γαιϊ^ΓΐΰίΓ. ΥίίΙοαίϋΓΡ. Υι1οη\ία (υρΓίρυπέ^ο ^. 
& Γ. ναΙ(:}ϋ02 κο ςαρ. ι. ηοί ηη^εη (ΙυρϋΜπι 
β(1ΗίΙχ:ΓΐίωίηΓίοηεηι. ΡήηιαοΑ, (τίαιπΓι λΙι- ϊΛψ/ίί^ύ» 
ηιΐ3η<!ο ηηιΐια 1ο« Γααι ΧΛίρηίΓζ » Ρ«π1ηι$ 
& ΟοΛοίΙΙηΐί ΥΛΓίέ οχρΙκίτιΐϋΓ; ηοη ηηιαι 'ί/ϊ*"** 
ϊ(1(.'0θηαηο5 ί11ο$ Γηι1υ$<:ΐΓο 1ία«3ΐε$ , φΐίιι »- 

ϊαωΓι \ ίΑΐ^ϋ ρΓοΙ)αΙ}:ΙίΐΰΐΓ ας ιϋΓαιι^οηιίοροΟΐί αΐίφιίϊ ϋίΓς- ((τηΓιΐϊ ΙΐΓκηΙ» ίιι Ικχ νΐηηιο 1υ<:ο > <;;ί>ηι υ·» #χη». 

ΓΟχ ΓϋπΓιυ ίηυοηαο, ηοιι ρΓορκΓ(:α1<:<]ΐη(ΐΐΓ (Τ05 ηιιϋιιιη ριυ Ιο .ιι1ο{υεί( Υΐΐί^ικ'ζ, <:^αί ι1(ΐΑ( (Ιυϋϊ «,»(«· 

οηιπϋία 5ρίΐ'ίΐϋίαηύΙοίιιιΐΓϋ ίη(εη(υ&}ΐΕη6 ουη- <ίΠο 1ί{Ε«Λΐι·5 ίηα>»1ΐΰΐΌ, Ο'ίΐ((αΐ)οη€νι «μ*, """""· 

ηη^ΟΓΟ ίίοηέ ροκΓΐι , VI ικΰ ί^υίίΐίΐη νΐΐα'» &4;. ϋΓηι<]ΐιο, ΐϊ οΐίίίοίαι Ν)'ΐΓεΙιιιιη &: ΤΗΛ»-* 

59 ίΐΐΐί ίκ ίηκα[ΐΐ5, ΙΐκΙ αΐίιΐϊ, (]αί ηοΙ)ί$ ο·Λ ος- (Ιυιαιιηι α^ι^.■^ί·^^· Ιΐϋπς, £^ο /ίί^κ,ϋίι-ι ηθη «Ια- 

ϊμ/μ $ι>ί- €ΐχ\ια$ ; νι ΑιιςυΩίηαι ίηΓιηααΐΜΕ (Ιο ϋο^ιίηι Ικτςιηιοΐΐί^ι ϊΐο ίΐ[ίτη4, ααιη ο§θ ιΐΐί ^1>1^^ί2ιύ 

ηίκί/Μη- 0\\ύίίύηΛα]3.ι.£Λγ. χ·;. άοζαΜ,ηΪΛνηίι 1x021 ΗϊοΓοη^ίΐτιαιτι ϋΐ). ι. ίη ΜαΐΕ^ιχαιη ( <^ϋΐ »η 

^'- ν '^... ηο5 ^αίιΐ ίεηΓΰϊκ 51ςηρ:θΓ ΓααΓ, ροΐΐϊ: (οιικπ ϋςήρΓϋΓυ π)α1ι>^^5^1^ αϋΛοπΐΛα5,ΐ]υΗΓη Ν)ί111·- 

^ οοη νιηιπι .ι1^^]α^(1, Γοΐΐ (Ιαυ \χ1 ρΐιιτα Γβιιϋΐϊ ηιΐιι ) ·ι(Π:ηΊΚ«υ, Ιίαίϋϋΐι ηοικίε ΐί-ιηρο^Ιι , («Ι 

ςιιοα ίίΐαχη Ιοοιιιιι. Ε: οΙΙομΙο ηι1ιηί(;11ι: κ1 χατιιά ^ακ,-ΜΗΐοικ ΥϋΓΒι ίπ ^ο ;ι1(£ΐο Ιονο 

ίάτρε ήτπ,ε6ΐ]αό(1(1αηηΐΓ οχροΐϊ(ίοηο$ οοπεγλ- ίιιιΐΠ; Ιςκύΐιιπη: ΰ(^;οΰ1ΐ νII>υι:ιί(]α^ ηςίοιη ρΐα- 

ηχ ι-ίιΐί'ιη [(κο, ηοη ροιείΐ ια(ί-ηΊ ιΐκί 1 5ριιί(ιι ηό Γαιϊο. ϋοηι<^αο,φΐό<} ιηΐ€ΐ1ΐ£(3ΓιΐΓ Κχϋ» ΚΙο 

Για^ο ίΐϊϊ έΊιίΐΙι: ωηαατία Γιαηιΐίςαα. Ηχς 1ί- «ίο κΓυποίίιοικ: ^Ηπι\^, νι αιιη ίηκίίοχκ 

ΐηκαιίο, (^\ιχ οοιηηηιηίϊ γΗ 5^'ΓίριθΓαπι ίΐο- ^. Ρ2αΙιι$ ΑοίοΓ. ). ν.ι1(^ι.ιοζ ιρώΐ^ίΕβΐοτ: (]αό^ 

έΐηηα, οιηηίηο ρΐκΰΐ^ & ροι νίιίΓηΐΓ ίααι αακ-'η-ι ςυηιιηοιίν; ιΐι: α:[ςιιι.ι ^ςηοιαιίοηΰ οΓυιη 

ρΓοΙαία. ρο11ΐ[ίηκ11ίδ;ι, ίπιΐι; ή,[ αιααιΙείΚιήι, δί βικ; νίο- 

$(αιη(1α ΙίΓπϊαρο ϋίΐίλνι ϋΐί ίοϋ ίίηι Γοριι- («ΓηπΑουηΓοχί'ϋ [ η οΐυίςίιιιι λ Υαί"ηα<τζ:) ηαπι ^ ^ 

ιαη(1ϋ*αιΓα$ 1κκπι1γ5, (]αοχ ρ[ί2ΐη ^οηριοΓ ία- 3^1 ευηίιιηϋςπ(]ο^ &-ο$ , ι^υΐ ϋκιιηΐϋΐ ^οη^ικι1(1^: Ιηάβίι· τί· 8Γηιηαοηϋ5. I Ιχε ςιιηοη Ιίηιίαάο , <\ύζ α Υα- 
Ιί^αη ηοη αΐΏρΙ1α$ ρίοΐΜηΐΓ, ιηίΗϊ ηοη ρΙ^βι: 
ηοη ϋηϊπι νίιίεο , ^\xί ϋρίηια$ 1)ιη(!ΐα$ οΙκ^υΛη- 
<1οηοιι ροΓίκΓίΓΐΙπο νΐΐά ϊηιΙοϋοηϋχ ηοια υεϊ 

"{ΐηΛΛ^β* "^"^^^ V""* ΓαίΓοηι Γεηΐ'ϋ! ΙίκοηΙίϊ ίΐΐί Ιτιοηι 
- ηοη» , «ίαηιίϊ αΐίαπι ϊ^ηοΓουοΓίΓ , ηοη ροΓοΛ 

^^^Π1 νηαιη ίηκ11ί§ί[· Υηιΐοηΐΰΐίιύ ϋ.ΤΗοηΐίΐ$ «01 & (^ιίϋ(ΐηα$ ιΒί, ι^ο^^^ 1'ΓορΚΰ(ΐ$ ηοη ίηίοΙΙΰ- χιαη\\ιη Ι'ίΐίιΐπΐ νπί^'ηίιαηι 0(τί ΡαΓη:ί £ϋ ιίο- 
πηηαιυΓαπι, & ίη Ηλο ΙϊςηϊϋςίΓίοηϋ ^(ί^ιΐΐΐΐυι' 

α .';.·, €^0 1}(ΐιΙα ^ϋιΜι κ. Κ^1ροη11^^ \ίΛίί^ύεζ^ά /ί·*ί; 
Ρ.ΊϋΙυ ριο χΐίτηίί Υοι·1>ι ^«ίηεΓαποηκ ρτχΓϋέ 
ΐ'ίαιί ^α ν(:Γΐ>ι, Ι-'ιΙιμ ηκΗί α ια; ί\ΐΛ νΓίΰ«£^ο 

(|ΐιόι1 Λ Ραα1^^ ΐη εοι4ί-ιη νοιίϊςαΐυ ςυηι ρτίο- 
ΓΐΒαχ ροΐϊυ οΐίακ. ν«ΰιη <|ϋ»ί ηο» νί(1<.'ΐνίοΙοο· 
(^ιπταιηοίΓο οχροΓιπυπϋηιί Ρπηιο, φιία ίϊιιη 
χί1Ι^<]υίι1 5ρία(ΐΐϋ Ιΐαι^υχ νοΙυοπΕ ϋςηίήΐϋϋ ίάαη\ύρ\ι&ι.ι:ι, ί^ιίικι μϊη* α ΐΜ,Λ{:,ή^β ^?9ί^^^ Κί/αίΜ^, 
ιχίΓυηι ία^ϊ$ & νϋί$. ν: ΤΙιοοΙοξΐ ιηεΓκό (Ιοιχηι )1κίι 

Ν€€ (Μ&ύχ. ΓοΓροηίΙο ΥιΓί^ιιβζ, <|υ6(1 Γιΐιϋ- ό^ 110<{1^ αΙ> χΕίτηο & ιη χκΓπαπι οεπατ^ιιτ 

: ι\οη Ρι/ΐΜΜ Γ^γϊ 

οπιηί3 ιηΐΰΐίοχοπητ. Ηος, ίη(]ϋ2ΐη , ηοη ΙιιΐΗ- οηηη (και ιη Ιιαιηαηΐί ιΐιοκαι Ριΐΐίϋ άίοΙά Λ'^» 
βΛ» ιηκΙΙι- οΙε: πιπί ίΙΙΐ οοηϋιΐά ςο§ηκίο ναΙίϋ· ίηιροΓ- η€Γαίκ?ηορΓΧ€η{ςηη,& ηιιΐΐο ι«ο<1ο »Λιι ρι^Γΐϊ.-' Ι'""**"^· 
Μ//ϊ«Μ>- ίί^Ια^ά: ^^ι^I ηοη ίχίΓαΗκ ϋαϊριοκπι ϊγοειοπο υοΓαπΕί, ίΐά ιΙίςκιΐΓ α ςοηοιηιιά ςοηοΜποητ^ 
ν!Τ, **"* : Κια οηίπι, ηίΐΊ ΙοΓίε ίη αΙίεηϊ β: (:)αιί ογι^ο, ςύπι εχ <1ιιχ ραιΐ03 Γ€Γέ ΐιΐίΐη Π^- 

ί{;ηοια1ίη2ΐ>^^<^ι^'^^()^^''^Ρ^^ ^οη^α1οIη^^1Iι- ϋσεηΓ, η(^^Λί>ΐ( νίΓαηι^^ς ίη οχιιηιΐΐπι Γ«η1αηΐ2 
<:λι/ιι/* ^αίίΙ ι;£θ ιπιίΐΓπι , ύαιη ίίε πι^11ΰ:ιο Τηηι- Ραιιΐο α11α^Λη1 ΓιιιΠ<:? 

ΐαή:$ 2ΐΐΐ ρΓΧ<ίι-ίΙίηαιίοιτι$ Γςπρΐα ίΐΐί οΐί^ο. & $εουη<16,€σηέ ΡααΙιΐϊ ηοη?Γ3ΐ 3πιίοα$ιηυ1- Σχ}]μ»$»ιτ 
ΓΛίο Λ ρποΓΪ οίΐ, (]ΐπ.ι ίΙΙαηοπΓΐι ςοηίίιΓα οΛ α- (ίρ1ί»ηΗϊ ΥίτΙία Ιΐηο νΐϋ ηςςςίΓιςικ , ΙοΙαιη 
1ί5, ηοη ΓαίΚεί» ιχ-ιΜακΙιιτ] Γααοηϋπι Ο}- (]ΐΐΜ 4 β<>ιι<ίΐ£ ίιίεηιηΓ οοηίυηόΙα ; ιΐιοηαίη ρο- 
ΐΰήι (^υχ ίΙ>ί Ω^ι6ο3ηηΐΓ. Αιΐιΐι: , Γι ΐίηκτΐ ΐίηο (ΐϋιΓν{0ϋΐιη(οιαιηίΙ1υιηΡία1ιηιιηι όα11ο'^αο(1 
ηο(ίιΪ2 (ϋβίΰ^ί^ ροΕίίΙ ίί 5ρίπιυ$ 1αη(ί1ΐϋ » οϋχίϋιαιίαπι, ριχΓοτύηι γΪϊπι ίη Ιοικβηάά Υα. 
<1ι·^3ΐι% «ΐαπι &: Γιηο ^υη(α^ά, ρΓα-ίοηίιη 1<}ιιγζ (ϋΓραΜίαιη νχ1ι1ϋΗ3ΐ>εΛηι ί'ρηίαπια ρηο- 
0, ν: ώχί, νηυ^ ΟιΙιοηλίαιΓΰϊ ϋΐι πίΛηίΙοΙΙίΐυΓ. τίΒαχ, & ι ιπηικ Ριυΐί αΐΐϋηαηι μ αΙκια νκΓΐ» ' ' ' 
^^Γι^ηι^^η^1α (ΐ^ΟΓίΙ οοιηιηαηΐ{ ΙνακνριΐΛ Ιΐπΰ «^ιιχ αΐ1<1ιιηΓαΓ. ΟοηίΙεΕ ϋΓ^ο, Ζ(^α2ΐί, Γι ηοη 
ϋηιίΐΐΕίορκτ Ιιας 1Ί»Ϊ5 'ΥαΓ<^υ(;ζ. ροίίοιί,ιαΓϋ ίΐιιοϊ ροΐΐα ΛΰΛ^Λή Γΰηίαχ Ιίικπι- ^«ι4>^ 

ΚΰΙΙαΕ ί|ΐΐί Ιοεί οοϊ Γ^ηΤαϊ ΗηΒεαπΕ, 1α$ Ηυί(. Ιοιτο, (^αο αΐΙΐζπΛπΕαΓ αΐκή, ΟίΐατΛίιΟ' ^•«««•^ΐ 
ο Γανέ Υλίαιιτζ <1ιΓρ. ι8. ροΓ ΓΟΐΛπι , νΐίί ηοη έ«ΐ:·Ί ψΜΐϊβ' ίο φιο (ανο Υ^ιΐΓζ ύιΐρ. ι8. ρι 
ηίΐΐ νηυιη Ιυςαιμαιίιηίιιίΐ, ιη ^]α^> ϋαοΐΙηΓακ 
κροίίαηιαΓ , ϊΙΙυηι Γοι1ία.ι ΐΓαιχ 5 ^ 6>ι»ίΓ^«9- 
ναη αΐ44 ^|Η^ί ίη^κκΑιΐ ? <γ.ιοά Ι3η\ άΰ χιαηί - — - /· χ 

ηί» ηΐΜ <}Ηα ίηαηΛ^α'. ^^■Δ^ι^ Κκϊ$ , «^αώαϊ ^2^^;^· 
εοπιιηαηίκΓ (1«ιο αΐ1Ι§ηϋη<αΓ ϊναζχύα ^ η^^αη- 
ηΐΓ νειυ α ν^ίο^ϊα «ο ριχείνέ , (^υία ουκΙςηΕίΓ 
ηοη €οηΐΐΛ: «Λαοί ΗαΙχίχο, ηίΗΙΙ α§ο, ^^ϋ^α €Λγ« φιέηι ιΐηαηροπίι ςοηϋΓΛποηο ^η(^111§ι:η(^υIΤ1 Ιαη^ , ηϋο (ίΗοΙΐίΙίοι. ΟΒΓΰΠίο η^ηαι , ηοη ριΐ(ΐΕ. Ηx^ιαη)^η<^1Γρυ^3I^ο^^ι ριην Γοηρ<α- 
ΐη»ίΜ£Η»- ίίϋια, κΙς-6 ίΐΐΐπι ΟιΓίίαο. Ηοο ίοΐϋΐη (Ιι^ο, 
ίμτ Τ. ν»τ ΗαϋαίΐΓΰ ΥαΓ(:\ικ:ζ πιιία^ ίιΐηιΙιηιοι«αίη λ*1 
' ύαοϊ Ιοηΐΐίϊ ίη Ηοε Ιθ€0 Λ^πιίεκηιΐοϋ , ηιιάιη ιη 
ϊΙΙοΡΙαΙατ. ζ. Ώβ)η*ι^Ηί άκαιι Λά >»{ ,ΐ ^Ιιη* ιηομ 
α {Μ, ΐ^ο 1)οώί £(>νίΐ II ^ νΙ)ί αιμίη η^]{α( ^αρχ 
ίϊ Γηιαι Γθ<^υίι:ί:Εθηηεχίοηοηιίηκί νιχυπα- κιριιπ, νι «)5(1αο$ Γοηΐιυ οΐίπιίηαηιιΐί ίη ιΐΐ- 
(]αο 1θ€θ, ιαηατπ οίοιηοη&ριυοηοπι : Γαβ^^^^ 
ίτηιηι,Γι νίΓαιηιρο νοΓΐ)αςοπιιηο<1έ β5ηί6α.·ηΓ, 
& νιτκ^αί εχρΙι&ιιίσ ίη Ραπί^αχ ΙιβΙιεΜ: ίαΐΛάΛ-^ 
ιηαιίιιιη- Γούύΰ Ιίίϊ ίΜ«;" » / ·'» · 

5^Β5ΕαΤ10 <>νΑΚΤΑ. <^ιΐΓ ϋτηΤϋπι, ί)ΐϋηα ίηααιίι ίικεΓ ςοηοίπηοηοιη ^βτηοάο Ύ\}(οΙθ9Ηί ίοβίί €χ γΤΑ4ίί}Ι( 

ιαηροΓαΐ€πι & χτοΓη^πι ζά Ιοαιπι, θν«ί- ,-^^^ 8^^^ριΗ^x βφΗΐ αΐ^ΜτηίΠίΛή. 

Γ«(Μη«ΐΜ»«Μ ^«//ίΜΓΓ^Μΐ.Ίιηβ ααοιο,οαπι,Ιη ■' * ·' ·^ . 

ΙκκγλΙκγο Ιοςο «ϊαΓη (ΙίΰϊηΐΓ αςί ά<: ο4 νιτ^φίο ιτ£ΝθΐΜν5, ηνιοΓ ΓοοΓαϊ 5αίρΓϋΓα υ*"τ*ΐΊι 

■^οϊηλαοηο,αάαη ιπαΓΟίί^ΓΐΜη «μμιπϊο η.Ί>ί- . V-/ ΓαεΓΛ ΗαΙκκ ροΐΓιι,ηιηορο««€χρ1ίΓΛΓο, ^Φ"* 

ιϊ€η»Γ. Οαό4ϋηΐ)11ι» ί ΡΛΚίΙ?α$ ιίΙαίι «1αυ$ (νι «^ ρίοροΐΐαίιη οοΑιυαι ΤΗςοΙο^κίί 1]^^^ Β 4 ρπηα- ρΓίηιίρϋΐ ν€η{ιιηΐ!5 ) ηυί*ίΠοηίπι Γιε ίαίδςίΓηί ^^ρ^ηιοηι Γαιιπ ρ3(Ποη«η (ΙβπιοηίίΓαΐ'ο. ΕοΛοΛ 

ρΓΟ ί'οητυηιΐο αΓςιιιπΓΐηο ΤΗ(;ο!).>ί;ΐοο. Εγ φπ- ιυο<1ο ιηιηηΛ ΓίΓρ<ίΛιι Εαί'ΚιηίΗΓ*. Γοΐϋ- 

«ΙΰΓπ άο ΙοηΓα ΙΐΕκίίΙί η»»11ι νΐι1ΰΐιΐΓ€ΐίίίεαΐΓα$: Λϊοηο ήΐίοηιιτι ΐΓηεΙ α Α^ρκ), ΐύΧΧΛ ίΙΙικί, 

ηβΐΏ ςΐιΐΜ ιΐΐο ^ιι ρηΤηυ·! & ρΓκίρυιυ , ςϋΓΠίπι £χ *^ίηρίο νβςαιίί βΙΐΜΐ» μγμμ , θΓι·χ 1 1 . 

οή, ΓίίΜχοχ ϊ11ο<!^Γιιηί1 ΛΓζΐίΓηοιηίΓη Λθριο- νϊ>ί ΜακηχαίοΛρ.ι. ίηΓιηα»Γ ΡΓΛβρίΓαΕυπι κ·» " . . 

ΒαικΙαπΐ νοΓΚΜεηι ιΙ^ι ίικίΜίαπι. (Ιίηιπι ΟΐΓίίΙϊ Οοιηίηί. ΟιηηΛοαιΚΓΐη «ΜΐΐΗ:, 

0«αΓΠΐ Γ-ΐηίρη ςΪΓ» Ηογ ίϋ<ϊϊηιΙΐ35, νπίΐο· ίΠαιτ>ι ίτΐίΐΐο ΓαιΓαιη ά 5ριηΓϋ ΓαηΛο ιη^Λκί 

Γ«;ί1ί€η ροΓΟΓίΕ ςο11ί§ί , ςοίί (ϊι ΓΓηώί ΙίΐΕΓΓοΙυ, ΠςηίίϊοΓαΙη, Ηα1ι« ίίπΓ ΗιιΒΐο απιατηαιι^ΟΓί-' 

ν»Λί#Ρ»- νϊ « ίο ΑΓ^ιΐΓπρηΕίιπι ίΌπηίΐηαϊ. Ηϊο εΙο γ6 ιακπι, αιιαπαιη Γι Ιίηεηΐί^ οΠλ : πιιη ταπί ηοη 

ί^οα νθΓΐ>α ίρΓα ίΐΑεΙαπίΓίΓΓ, νίΓπαηϊΙτΛοοΛηΐ' ιηοηϊίιΐ, (^ϋάιη ν«Η5 ίρΓίϊ. 

(Ιαικ Γηυηι («ηΐιιιηιΐκ ΚιίΙοιιζίΓΤοοιπηοχ,ίιοιη Ουο*! Γοηίίιιη υγγο ροΓ ι«»πιιΐηθ£!2Ποηίηι ^^·»»^' 
€οηε11ίΛ,ΡαΓ3ΐ>υΙχ διίοιηοηΐϊ, ΟΚΓΐίΙί Οοπιίηΐ <ι^^ο ΡΓίηι6, ροΠ'ο Γ«!1ίΐΙιπιί ζ^^ττ\ υγγΒι & ΚΙ- 
€θηαοηί5^ Λΐΐ(^ααιΐ(1ο νΡΓόίχαηΓΓΰίύοηπΒιΐϊΛ Αοπλ5 αίΐ Γιια<ίΓηι]ιπι νΐπυΓοτη & <ϋίΙ"αα£ΐπΐ(1.-ι ^"^^ 
ΓιιΒΓ^<^ϋ^ηιώαϊ,^ρίο^1«^ιοη^««υ^οι1^2^ί1^Η^^, Ϋΐηα. 1(Λ«5<}ΐι« ιΙίχιΓ 5. Ρίαΐαχ α<1 Κογπ. ι^. 
φα$ΠΕΓίηΓα$. ΟααπίϊονΓΓό κxτϋί^Λ ιϋίβα- 0)ΐ4€Μηΐί}Ηί /ίηρίΛ /ϊιητ,Λ<ΐΜοβτα»> /ίοίΙηκΜίΜ " . 
: ) Ιΐί , ηιη€ οχ αΐϋϊ ϋαίρϊυί* Ιοςϊί, νΗ εχ 55.Ρα- βηρίΜ /»$>$(: νι γίνρ4ιί*ηΐΐΛΐ» & ηη/οΐΛΟοπη* 
άαιη, Οοη«1«οηΐΓπ αιΐΕ ΙηκΓρΓοιιΐΓπ , <]ιιί ΠΙΠΙ 5ΐτ»ρΐΜΓαηα» βιοΛ ί)Λΐκ^>η344. 

ϊυαίνα ιχλΟ,χτχιιμ, ηψύοίάοΜ ύΙια$ ίηΐί·11ί£€η- $«ιιη^ό ι1«€θ. Γι Γοΐΰιη Ρ" «Γτηιιηο- /·;«» μ· 
άΛΐη εΙΙΙ· ρ^(^π^>Iη. , ιίαποηίηι γρίΒοπιπι , ηοη ροίΐο Βοηαιη Λΐ^α- Γ·*« β' 

ΐΜηίαι Νοαηίυιη ι.ιιη(Γη.ς{ηη(}ο ίοοίυ ΓβοΓϊ δ^π- πτοιηιιη λΛ^γγΙ ιά ρΓοΙίΛίχΙιιιη α1ι<}ΐιϊ<1 τίίο άο 
[αι}ιαά»ι ρηΐΓΧ ίϋ ίίϋίϊ^ιΐιβ οΛ, ντ ηοη Γαοιίέ ^ηΕ^1I^^;ί β^ο; αΓ υε ί ίΐιηίΐί ααΕ αΒ ΐχοηαρίο ΓρΛέροίΠί 
ΐΛοτί»» (^α«>Ε, <]ιιο Γς'πΓιι Γιε Λ δρίΠΕίι Γιη6ΐο οΙιΛιΐ5 ,νιχ βτςιιπιεηηιπί ΗοΓιιηιίί ν. β. Γιοη 5ςπρΐιΐΓα<1ο- 
,ιτ^ΝΜ(9- ρο(Γ«; αΐΓ^πίαιη.ιπι «Γπιιη Πικϊίοςίαιπι νΐΐυπ» οστ, ηοίκίοΐκκ ηοί πιαία η:<1(1ο« Ιιί$ Ε|ϋϊ οιίο* 
(οττηχΐΐχχ ίΐΐο , <:}υί«» οίΐιη ίηοΓΓΕα 1κ οχρίίοιιίο, ηιηΕ ηοϊ, α:^ο α Γοπίοπ ηοη (^οΒεηιιυ 1ιί$ 
65 ηοςίΒίηΐΓ Γλαΐώ 4 φίσοιιηιηηΓ. ϋίϊΐ ^^^ί^^η*, ηοΒίχ ΙχηίΤιάαηΕ. Ικηι ΙοΒ ΓιιίΗηιιΪΕ ρΐΕΪοιι- 
Ηος εΑ, ϋλοιχ: ηιιτι ρΓοΒιΒιΙε ίαχτι ρΓοΒαΒιϋ- κγ ροεηαιη 2 Οΐοίπιιηίΐΐΐπι , οειιπιΓι πη^ ν1ΐ2 
- ηκπι, ο^αΛηι βχροΓίπο ΠοΒικεΙε , 1ιη€ ΗαΒιο Γιι^αιίρί έ Ογο ίϋηΐΕ ίΐΐι ίηΗίέ^; «^6 & ηο> 
εοπήο) ροΐϋίΐ. ΑΙκ^ιιλχ ΓΓ^αΙχ^ , (^υχ ροΙΙαπΕ <!έΒΰπιιΐ! ίΐίι <}υζ ρΓΟ ρ€0Εη(ΐ$ ριάιηυΓ, (οΐΰ^ 
. ιηηχιιπέ ίιΓυ&π: .ΐιΐ ιπΕοΠιςαΐΕΐατη ΙίεκΓ^Ιΐί Γίη*· ινΰΐηίηιο χςιιο& ριάείιπ. 
ίϋϊ, νίίΐς »ριΐι1 V^1^ηπαη1 Γϋρ^^. Τοπίο <ϋ«), Λΐίφΐ3η<1ο οχ ίίΐο (αιΓα ηοίΤοαΙΙ- ^ ί 

^αςαη4ΐό()>οο,(}ΐαηιΐο ίοηιοί 3<1ηιΪΓΠηΐΓ νηιΐ5 αϋϋ υϊ οοτηηη ιΐο ίί^ο ριοΒαπ: ν. ς. ΙιικίΐΕΐΐΓ ^"^^"^^ 
ΓοηΓαί 1ΐΕΕ«2ΐι$, ηοη ροίΓο οίΗοαχ & οοησίυύοπϊ ηίΐυπι αΐίαιΐα: ϊπ Γκγλ 5»αίρΕαΓά , υε οχ Γο Βο- 
^ ίΓ^ιιαιοπΕυΓη οχ αΐιο ΓοηΓα οιιιΓΗοπι Ιοοί Γοτπΐΐ- ηιιπι, γοΛο οχ οο ίηΓοτΕυΓ , υε οπιηίηο οοπηπι 
■ ΐΜΛίΜη. η.ηίΓιΓθΓΓέςοηΛθΕΫθΙοχίΙίΐ5ΐοΰί$,ν<ί1οχ€οη- (Ιοίϊ^ο; ογ^ Βοο αΐϊαά ΓϊΛηπι Βοηιιτη οΛ, β 
αΐ^ί & ΡϊιαΒίΜ , νιηιηιςηβ ϊΒί οοηήηοη: γλ- ροίΓιΕ οΕΪιηι οχ {^ά^ ρΓοΒίπ Γοαιηϋυπι Ηοΰ ιπΐ- 
• . ΕΐοβΙΙ,ί^ιιή ΐι-ιηοΙ (Ιακ) νηο ΓοηΓϋ ΙίΕτοηΠ,ίη ϊυχ ^]α^(^ο11^,^]υ^π1 ί11ικ4 ρππιιιητ ; β^α^(ί εοη- 
<5ΐιο1α1ικ·ηΐΓ νοΓΚΛ5Γβχϊϋί,ηοη οο^αιην οι Ιοοο ιτΐΓίο οΒήοΕα! πιογοπιγ ροίηαπι χτίτηιιτι ·, οΙίΒί 
ίΐΐιΐηι ηιι«ΓθΓο;ηοη οηίπΐ€θηΐ^( ιΙαοί ΑμΙΙο ά 3ΐΐ(οη-ι ιι^^ι^11^ο».^^ηπ^ ϋοίιηιϊυχ οΒγιοεμο. Ηιηο ΑρτίίΛ^ 
5ρίηΕΐΐ Ιαηιάο ίη£<.·ηΕο$. οβο ίηΓοιο,ΕΓ^ Οίϋιιη» Οοϊ ρΓοπιοηταΐΓ ριτηαπι « ίη^*» ' 

••ι^Μιιη»- Αιΐ Ηαηο ΓοηΓιιπι ϋποΓοΙοπί ΓΟιΙικαπΕϋΓ ρα- ατΕΟΓηαιη. Λ: Ιιο ίη οιηηίΒοϊ αΐϋϊ ηιίΕοΓΪίί , κΐ ^■*'"/'*'*. 
ΙαιηΦ» ΓΐΒοΙ-Γ , υε ιΐιχ» ΙιιρΓα , νηίΐο οο πιοίΐο , (^ιιο ύ φΐϊ$ Ηθ€ ηιο^ο γι 1 ΠηιϊΙί , αιΐΓ 2 ριπ Βίβοηχ 
'^Ι^'*" ΓοιιΓιι ΙίΕίοΓοΙί αΐβΐιπιοηΕυπι ιΙοΓαηπΕϋΓ, ροιοΐΐ & υογΒλ ΓιίΤί 5εΓΪρΕυΓ« ροίΠιηΕ ω^αοϊ. 
' & ρΗ2Βο1ί$ (Ιοίιιπιΐ) Ε]αί(1 αιιιοιη νποί^αχΐ^υο Οιγγα ΓοηΓιιπι αΐΐο^ιίοιιιη ιΐίοοηιΐιιηι οΑ Ρπ- ΑΒίΐ$τ!η% 

ρίΓαΒοΙΐ ιη ραπίοαίαιί ιΙοΠξηοΓ, ηοη οΛ ηα- ηί) , αιιη οαυοη οίΓο Βοηυπι α<1 οxο^η2η^^2$ ^ 
105 ΙοίΗ. ςοηαοηο$, ηοΕταηάιιηι, ΓορΓοΒοη<1οη<{ΗΓπ, &^. 

ρί«τ« /Ιγλ- $0(1 ΓβρΙιςαΒί5,ΕΓ§σ,ολΓιιηιιοΓίηΐ€ΐιιοΓοηΓιΐί αΓΥΕοοηί «ι^^]α^^^ ηιης]ααητ<1ο ήάο ροΓΓιΐΛ{1ο»-^(^ 
(ΪΕΕθΓ3ΐο$, οχ ηοιιΕΓο ϊοΓΕίυχί ροΕοΓίΕ οΓΓΕυπ» ίτ- ιιΐΓ, ποο ίιιιίΑΓΟ γΐΐο πκΜο. {Ιιπο ααιοιπ οΛ πια- 
ςιΐπιοηΕΐΐιη,ηυ>3 ηοη ςοηίΐΜ,ϊη (^αο ΓαοπΕ ίο- ηιίοΙί.ι, ηυΐΛ ούπι ΓοηΙιι$ Βίο ΓοΙύπΛ νίύο,ΐΕΐΐΓ ιΒ 
οορηίί 1οοιι« ιΐΐο ΐ ϋρίηιιι Γαη^^ο. ΚοΓροη^οο, ίρΙο ΟοηοίοπΛΕΟΤΟΛυΕ ρι.τΓαΐ{ΐΓηΕο-οχοο2ΪΕΛΕυ5, 
51 ^οηΛ^^τϊη1ηιηα^ οΠΙ·ΙίΕΐθΓ.ι1οιη , οχ υγγο<^ιιο ηοη λπεοπι 3 5ρίικιι Γιη6ΐο, νίχ ηιιίοΓοπι ΒαΒοΐ 
ροΕοήΕ οοηβα ΐΓ^ιιπιοηΕίιιη ( Ιΐ γοι6 (ΙυΒιατη 3υόΙοηΕ3Ε0πι,αυ3ΐη βί11.ιιη >11οξθΓΪ3ηι αΙίαηάο 
(>Ε ααϊί ΙΪγ , Γλεοογ οχ ηοαπο ΗοΕΟΓπιϊηαΕο ροΩο. ΓϋηϊρΓιΐΓΛ οχ ηίΙΙοΓίά αΐύ ηοη Γΐ0Γ2: ηιπι ίϋ« 
ΑίΙαοΕαπιοη, οππι , αυι 3ί1πιίΕίΐαυ^ αΒ αΙκ^αο υε ηιη€0ΛΓη<1;πι νηη Β3ΒθΓθΓοχ^Γίπιοη€ϋ , ςΙοϊπίΙο 
1ΐΕΕ0ΓαΙί5, ςΙοΒοΓβ αριηΙ ίρίαιη οΙϋίςΓο ατ^ιπιοη- ηοη ηΐ3§ι$ (^αΛπιΙο οΛ ίη ίιαιι. ίαίρηίΓΐ Λοαρί 
ηιιηεοπιίΕπ: οοοηϊπι ηιο<1ο, ηηο ραΓ3Γ ί Όβο ροϊοΛ, υε^ Ι)οο ίηΕοηΕί^ «ΓβΟ. 

ίαιϋό ίπΕΟΠΕΟπι, ηοοοίΐΐιπι οΛ γεραΕοι οίΓο οπι- 5οοηη(16, (ϊ ιΐΐοβοιϊαβχ ϊΒοΙοοοΓλογχ Χετϊ- »,]ί ^11» 
ηίηο νοηίΓη. ρΕίιιχϋοιίΛίοιαΓ, Ευηο γοιιπογο Γειπιπιλιτι ο<Η- »«'··^*·, 

ΓοηΓαπι νοΛ πιγΛϊαιπι , Γοη ΓρίηΕίιι- ςηοϊΛηι , Ποπε ο.υη ΙταΒοΕ ΓοηΓιΐί ΒετγγιΒχ ^ ηιήα <1*»ί>τ.' 
*Γΐχί<«·Γ- Ι(.πι,Ηϊοο,οχοο<1ϊίίΐοϋίύ$ ΓοΓιηαηηΓριιηιυηειιπι εοηΛίΕ οιιπι ίιιίίΐβ ΙηΕοηηιπι 1 5ρίΓΪΓυ ΓαηίΙο, 
ί""***"*"· ΤΒοοΙοπίουηι. ΚλεΙοοΛ, ι^ιιελ €απ\ Γι·ηία5 Βίο φπ ΕηηιοΛ «η ίΐίοςοήίί νοΠχ, (^υΐιη ίυ ΓαιΓα. ' 
Πε πΐλ§ί4 3ΒΓςοη<1ΪΕΐΐ5 , ηοη ροιοΛ Γ3^^1έ· ο(\οη- ΙΐΕΐΟταΙί & ηίΐ) (Ιί€θ. 
<4ί ςμί* ίΐΐο ΙΐΕ; Γχρέ οηϊπι ροηιίοΐ οχ Γοϋ Οοί · · ··- ' ""' — 

ϊηΕοηΕίοΕχο , (}ΐιχ νιτΒίϊ ίρίΐ5 ηοη πιαηίΓοίΙίΕΐΐΓ; ,< · » . . . . . ; . 

ρΟΓθΛΕ3Γηβη3ΐίφ«4η<ίθΟΧ Ιοΰίίίρίϊϊ ίΐΐΟΓχΧίΤί- ·4.·|.· , . ' 

ρΕίιιχ €ΐοςΐ3Γ3Γί, γί Γύιη€ΒπΑΐί5 ΗίχίΕ: ίΐίίίΓ ί - 
Λίοτι[α ίχαΙίΛΜί /ΐτροκην ιη ά([ίηβ ^ &ί·. · "··· ΐ"·* 

1θ3η.3ΌΑηκϋτ· ϋ?ιιβι νρΐι^ϋΐο ικϊϊΙΙμπιΓ^ι- ·· *··'·■ ' ·* ■ . 

. ^ . «Ε ΟΤΙ Ο 64 .1. Βιίρ. 11 δΕΟΤΙΟ δΕΡΤίΜΑ. 66 Μ VI. τ Α Ιι» ύβκι1ιζϋηΙ.ο^ίίά ηςεηί^ 
αίΓ-ΊίΓα οΟΐκΙηίΐοηίς, ΪΓι-·ιΐ) ϊν: ιιι [τι.ΐΓς·πλ 
άα ϊιάα; αη^αιη αιηοη Βαϋϊατ Ηϊο ^-α ι^αχ 
ηοοίίΠίΓΪΑΓαηΓρΓορΓίΓϋηή ιηΛίακο. 

Ουρίοχ 0Γ;;ο Ιιιο (ΙίίΗςαΙαί α§ιαΐΊ {>οο:ίΙ* ΐ4:«ΐΜκ:(νΓρΛαΙ6 αηιο οΑιΐπιϋ ) αοο ϊιηροώι 
Ριαηα, ι^ιιαηιΐο ιη α1ΐι|ΐιο 5γ11ο§ί1ϊηο ίίΐιιηιιιη- πϋοηηη άιΐνΐ, ^^Ε;ο ηο(]αο Κθ€ ίιηρείϋηΐϊ , β& ί^ΓΓΠ ^ίι ας β ^1^^^I:^η^ , ^βΛί■/«/Γβ (ίί ϋΛίΜΤΛίά, 

ρΓοΒατΰ ίάιοΛ ρβ; ΐόαα'. οΙϊιηΜίβ αςρ νίιίαι· 
(Ιαηι , 3η «ι ΰοηοΐοίίο (ΐε ηαηιηΐίϊ. 

$ι.·οιιηι1ό Ηίης 41^^1αx^, Ρυοηι ηοη ΓοΙ&η 
ροΑο ϋϋϊ: (Ιϋΐΐιιώιαιη εχ ά$ <1ιαΙ>α$ ρΐζπιϋΠ^ 

οχ αΐίΐϊ , ιΐιιηιηιοιίο ίΐΐι ηίαηι ίοππαΙίΐοΓ Ππγ 
ι1ι· ίίιΐι·. Οιιι^α (ϊ αΙίηυΐίΙηιικίηιραΙίΓίΐ,ηςςϋη- ί''*^'·'·χ-' 
^Iι1^^ο^α^ι1^ι «Ιο ήιΐί· , κ1 οΐΗ«Γ« ϊΐΐΐηοοο^ηί- ρΓΟ^οΓίΕίοπΰί «Αο Ρΐιίο, έ ι^ιιϊΒαϊ ΰαίιΐοη- ι]ΐιόι.1 ίαΚ Κη ςΓηιΐιηϊϊ ηοη ύΐ ο» νοΓΚΟί γ€ιι4»- 
Ν1^ίοαη3.^^^|^αίIι1ι: ςοικίιιΐϊο^ οεοα- ιι: ο«ιη Γι ΐρώ ίί(1ε$ 3θΙι1>α$ ία» ΓοΜπίΜαΓάΙϊ-· 

. . *■ ν «ί^^, " ΙηΒοΟίΕηιΙκ,βαιηναϊαΐΒΐη ϊικΙηαΐ ηκ^^ 

η$, αα: ϋηη οαπί κικίϊάί, θΟ»θϋΚ90ϊψ6> 

€οη£»αιίηΗ8ΐκΓ(:η(οη[ΐαιηΡ.Οπιη»1η$,ηοα 69 
Βοιαι οοη((:(]ΗεηκΓ 3>1 ΓοΑρηικίρά: <1<Χ€( ^·Οτμμ· 
αϋπι,ΐΠοηίΙιιη ςχ)ηο1ιι(ΐοηΪ5 Γίιο ΐΓΪηίΐϊ (χπιιιη Λ*ί"ί<ί· 

ιύο αΐΐκηΐϊ» €θΐκ1ιιίΙαοί$ ύι άκ ϋάα^ ν^ωΛ ίαια 

ΟΙ η ο Α ρήηΐλΐη θί Ασίΐαηηη άίχϊ Ρπιΐι6, αΊ)ΐιβ ίαικ άΒ 6Λί, ηαα ροκΑ νηοπα Η& €βΓ'- 

ιη ηί-ια'ΐίΛ ι4^ ί-ΐΓϊ ιίιΐΙαιΤιααπι, ηα$ αΐκκε&αΐίιη ^α^1^ιΗ (Γΰπκιηΐο ίη ίΠΛίϊ οιη- 

& ηκί 1χ)ηιυ(ΐ ^^:11^4<^(-'ηαx ί ηηο 1^1 1οηρ<:Γ ηϊΒαί ΪΜ,ί Β Λαι*ηα ζΛ ΓυρςπαιαΓΐΙίΕαιηη 

οτηβΰΓΐΙϊπϋ 1ΐ3ΐχ;Γ0,ι]υαη(1οο»ιη<}υΰ€ΐν<ϋΕ2ΐϊ- 2(:):αυηι ΐρίοηιιη καιη«ηα$, νΐΗΐο '<ΐίχίΐηα»» 

ηιιοι.1 111) ιίοιίααι, ϋΰ φΐό«1 ιχαοΐαΐοηι ύι λ Ώνο ύΐύ κρυςηαΓο ί^ΙΩακιη, ^αίι ϋα» ηοα ροκΑ 

(ιπηιηο νοιφο; ηιηε αιίΐΏ βαβ νηίο) Λ&η , βικ «Πο αυι^οΓ Γυρ<η:ι»η.ιπι1ϊ$ 3Αα5 ΓαΚι ; ηιχκ α- ϋηΛιβ» 

ι.1αοΙ>αϊ€Γΐ·ι1κ ο[αί5 1ηί.ηηΛ:ιοηοιη ν. ρ. <.ΰ^|αΰίΙ ^.1η1^ΛΗ^ιη^I^ Γεριιςηαηιία αιπι £α1<ΚΛκίπ αέΐ» ^ϊ^' 

Οϋΐι$ ν€ηιπΐ(ϋ€:«,& όχοί 1ιις»ηΐ3ΐίοηϋα): ιη<1ΰ ϋοηΰΐυΐϊοηί!, φΐχ ιη ^αβϋΐχι ρηΕΐηίΓ$2,€ώηι ίκ ^"^^"λ ηιτ^αχ 

κτ ιη ΐΜΝΜίοαηίίΐΜΐ^ι 

οίαϋο ϋιάΒ ΒΑβ, ιη νατλ ΊΙκοΙοΕΓεα. &αι»> 

ιΙ^Λ^ΐΠί! Γιι <1^^^ηί1α111,^1ιαη^1ο νηα Ε^ηιαπι ρΓΐ- 
ιηιΐΐλΰίΐ «1ΰ άϊΐβ, αΐΐϋΐα ναό ταηιυιη οαι- 
άαα οκιιαΙκητ>«κ ιηοαϋια, «κ ρίο^αΒϋ». 

.£νΒ$ΕεΤΙΟ ΡΚΙΜΑ. Ιη ίΓ.·."!ΐ 
ΐιιία ίη- 

^Μΐοηί'»^ ΑιιΛοπ!:Μΐ5,φΠ ηυςΛΠΐ Γϊιΐο'ϊ «.ϋΙιιΐΓίίιηι ίοΓ- ί1ι.·κ οοπιίαίΐοηί ΓϋροΓΠΛηΐΓ.ι!ι ιίε ίϊίΐί: οαπίιΐΐ'πι 

ϊβΛίιΐΛ» ιηιΐυιη, ηοιίΐαηι (Ιιςαηι ιηηίΕι 1>οαϊΐΑ[ΐ ίΙΙ^(ίσηί5) ο;ηΐ(αίϋηαη , ^ααιη ρΐ'χιηι]1χ αιιΐιίχι. Οαο- 

αΙ> Κί«, ίηο^ααΓπ , ηοη ΜηΓκΙβηοη ^βΰοΐα- ιηοιΙοβιικιη ΐά Ιΐα οαηι ίΐΐο ρηπαρίο, Ρν9γΐίτ 

ΐίτηύο ϊΙΙΐπσηαοΙΙοοηιηϊΒα^ οοιηηαυηειη: ηαηι <ΐΜά νηπτηίΐΗοάηΜί ιαίζ , ιΆπάοια^ϊί^ (ΙίχΙοο 

ΙίοηίΐΛν οοηΓα^αοηΓίχ , ^}ι1α: «1εΙ>« ς'Ο^ηοίά 3ΐ> Ιοιχ» <1ΰ Ρ^ι1^. Οίΐρΐϊοη ρηκκι ΐ|ΐιο(1 24^1ϊ: ^ί4ί>ΜίΜ»- 

Αίίακίαηε οοηίΚιΙϊοιιι , ηοιι οΛ ςϋΐι1ο^]αι:ιιόα Ρ. 0Γαηαι1ιΐ5 , οίηΐηΐΐ ίΙ· ιίΓοηΙυί ίΐίιία) οχ >γ« 0μμμ· 

ίρΐία$ι^α5 <ϋ1^ύϋ, νιΓαΐΓςα ·1ς|χ-α( <1ιη1>αϊ ρι:9Βΐηίΐ&ιραώ(εΠο<ΐΓ&ιίο,&Γαρ«τηι- 

Εχ ΗΪ5 «ΙοοΙκυβΑίΙη» &φΐίηΐΓ κηϊιι^', «.ρί ί-Α ηιηϋΐ; αβ &&ο ηπκηηααΓΩκ, <ιιιίιΙ><ηι$ηοη 

ςοηίΙιιΠϋ: Κ.ν*." οηπη Γί·Ηΰχ.ιοοι;ηκίο^Λοιηηΐπο ί!αι αακί1:αιη Γαροι ηαΕϋΓαΙο ιαίοιη ίΛιΐΓπ οΓ- 

Γιιροΐ'Ηϋα , & νιχ \ ΐΓκ^ϋαηι άαίαΓ ιη ηυΙ)ΐ>:ΐαιι- βαςηάιιιπ; (ϊεικ,ΐκαοχ Γα ηοη Γοριι§ηα νηίςο 

(ίΐιη θΓ(;ο κς^υΐΓΪηιι ιοςηιπϋ ι11αάοηί> οΗίοάΐ- Λ&ίΧ ιηιαι 1 1)οικ-ίΙ^;£ΐη ιΙααΓαηι \ ίηιιΐιιιη, Οΰαβ 

ΜΗβία ·ΗΊ- ηχ ν.(:.ι]πόά Γι οηιηί> ΙιοηιοοΛ αηίηια!,&: Ιοιη- ίαπιαι ιΐο Γαάο ηοη αιιχιΐί ι α^Ι ιαίε» 26Η15, 

ηιβΰιΛί- ήβί Κοηιο κΛΐ· ϊΐή ςοηήικ-ΛηΐΓ Ιο^ηηίϊ αηί- αιιί.ι 1» Γιιικ ςχΐΐαοιάιηαι ί^ : Οεαχ αωηη ηοο * 

πηΐϊιβι: Ηλικ αυκιη οΙ>ίΰ,ίΙιιΐΛηι ίΐίαιίυηεηι ιίο- ιΐαι ααχϋι.ι Γαροιηαηιι-αΐία ηίΓι ρΓΟ αΛίΙ^υϊ οΓ<Ιϊ-> 

Ιια οκκίΕα'ώ (οςηυΓι^ιο , (}αίαιη»}ϋΰ «Ιίϋϊ^ ηαεί»} ρικκΐ^ικυη (}υό<1 «ΙεΙϊβκι» ροιιϊ ηοιιΐ 

/ΜΜη 4»η>ΐΜ,οΗίΛ ί}! 1}ο)ηο , (ΐικ ίά <1ία( ΙηΜί!» ριο «$ 3£ΗΙ>υ5 . ηηο<1 ρΛ «οίατύαιη. 
νηοαίΙιι, Γιαο ι1ιιοΊΪιι$ , Γιικ· ιπΒα^ : ιτ^ο (ΙίΗϊ- ^ιΓ[Ί^^α, ίη;]»ΐΛηΛ, Ιιχς ιΙοΛππλ; η.ι:η νηα- ρ,»! 

αιΐΓΛ5 ιΐο όοηίιακ· ςοηΐίι^ιΐί-ηιιχ· Ηιϊ ηοΙίίί ϊίϊ νιϊ'ΐαΓ ΛίΓαηιι ιΙΙαιΙρΓϋΐάρίιιηι , φΐό*! 0ς·αί <'»."^« μ 

οΒ1^^ια^η ιϋΓοιίίΓιι Γοηηαΐί Αιία θ3ηιηΐ(ΐιη$ ϋίΐ ηοη «Ιβι ^ΓΜΪΜη ριο λαίΐΜΜ 8ΐκιυίί>αιι οχιτοογ- \Ι^^"^ 

ΓΟαπκΙίΓαηΓαϊ νίηαΛίϊ , ι^ιιι, νΕ€ΐίχί,ικα·1ϊάΐΊο ιΐιηαηι ·, ΐ:ηο Γι Ιιαπίο ΓοπεπίΓ '^'^ϋ , Οεα$ ^^^'^'^^^^ 

Γ€ρ€ηΓί ί^ιιαη41υ^αιηι^ιι^ ίίοιίο ιηχΐΚ'ΐιο ιηα:αίηι; ιυιιαί^ΐΕ. λι<.ςιακ1ο , ί^αια ναΐιίέ ΟΓίΙίηίΐ- οηοΜβ: 

ρΓορκΓ νΰΐαϋϊεαιοιη αια κηοΙ^οηοιη Οοί. ήιηη είΐ , οχ €ΐυ2ΐΗΐ5 ρΓχηιϋΚϊ άο ήώ: ίηΓί-ΐΓΐ: 

^ Κΰΐροα^ Λοκνα λΒίοΙαιέ , ϋΐλΐη >1Ι«ιοιιβιη «Ιίι^ιιιηΐί βοηΐΐιιϋοιηαη} βχ οο αηκβ αοα Οπ<μ«· 

ΪΒΛίίβΛ- οοαΙβφκηιίιιη οΙ>κΑΜΐ»η ηίΐιϊΐ αΐίικί «0ό, ^{τΙκε «χ» αι^μϋ «0ό ίΐιρϋπιααιηΐιβ* άβ ίάΑο. *^ ' 

πααηι οχΓΓΠΐιοπίπι !^υιιαιαΓ?ιη αηη εο ΐι.τπο 1^^^η^ά^^ο ^ε αύΗΙ^αϊ ϊΐΐίϊ, ^μιΛηι^ο ϋα^ιαιηνίΓ- 

πμ:(1ϊο: (^ιιχ ίιίεηηια$ ρ<:Γ ιρί^ν ρΓαιηιΐΓ'^ ιαΐϋΐη ΗΰικΑαιεπι αηιο νηιοο 3(^Ηι : οΐίαιςίί 

οο^ηοίαηιι^ νηςΙο Π ρΓα'ηιίΙΙχ Πηϊ 1ΐιρ^^η2Iι11ΐ- οηίιη «]ίΙ)ϊ, €θ5 ιΐο- ία&ο Γχρο ήοΓί , & ςηκίεπι ^7 {βτ$α»'Μ. Ιίϊ, ηοα ^■£^1I[·^^:;ι1 .■1ι λ ιι:ι:ιν.Λ!ι , ^|ιιϋ εα ι'ΐΛζίο ολ Ιιοο ςαρΪΓι.·, 0|ΐιό»1 ΗαΙκαηι ^αο οΗϊΓάι , ηα- 

«:υ£ΐιυΐϊ:ιςαΐ': νπιίϊ: \ίιΐίΐυΐ>,ικ-<. ι^ϋο Ι&^ιιοίΐκ, ηιιιΙίίΓηΐιΐ: ίι^ά, ακ ριο α$ ί'ΐΐο η^^^ιιά1^υπ1 

«οηΗιι6θΐΐΒΐΡ<<6ϊ ιηιιβμΙββϊ , «ρΰίί ϊηηιηκξατ κκίιηη αΐϊϋυαη ίηίίαιίη,Μ ροΠΐ- ήεη ί Ηιιο· 

ΟιιΜ £ <1β οοοείήβοικίρ» (θΓπ»1ί Ιρφίιη- ίΙΙβ: ηΑΜ ϊη α$ 4αοηο$ α^ηιηκί α)ηηικ(ιι ι ; &: 

χιΐΓ, πιικ-{ νεΙ)Εαέθ|>ΐ£ηΐ3ακ Ουηαιίϋ^ ) Γογ- ί<1ς·ΰ α-Γροικϋ ιχ-^γλ!;:) , Ηπκ Γες}ΐιΐ ιηήπιαπί 

ςοηηεχίο ηϊΐιϊΐ «ΗΙ ^ια(1 , «^υίιη ιρΓ^ ριορέ Ιιαύίαιαιυ ιηιιίαρίιοαιίΰηειη. Ηος ίρΐιιηι 

αββηιία «αοςίυΐίοηιι. , ηαχ οοηηεη «Α ιηιοτΙ ^ίςο<ΐ6 αΐίβηΐΐι ςοοΐΐυηοηϊϋ (1»1αβκβχ4ια1ηι» 

^^βηζιι^φ^Μιι/^■Α^ίΜ,<ιΗιαηΛI)$^Λιι^^Iί ίίίΛηβ·^ »ηία£ί» ■7 0»λΛι^ Εχ Ηΐζ Γ|'.ιχ ϊνιί ιΐοαη οοηΓΐιΐ(Ιο ΟΐΓς^ ρπιτιηπι 
Μ Λι*^ι^ι ^^χιηϋιχπι^ ηοιι οΙΙΙ· ΤΗοο1ι»ιε»η> ςοηςΙαΓιοηατι, 

ψχ ΟΧ άναΪΜκ ά€ 6Λί «Μάκη ΐΒίαηιε, Μ 
ΛβΛ^ ΛάΒάαιαρηάικκ. ΐη αηοοαιίΝΐ {βΑ ομιμ* 
ηηιητ, & ^x ώάίι ραύο 3Βώ είκλ' ύώ» οΆ^ 5νΒ$£0Τΐ0 5Ε€νΝΠΑ. 

%χ ιμΑ 1 II € Α ίτΐϋο^αηι ρυο&ιιη, (]ΐιαΐΜΐο Γά- 

(ιι*ηΐΜ»- ν-# Κατ εαηείοβο («|ηίηιτ « νη4 ηηι&ιιι 

Λα!μ!~ ''*^^'·"' ^ ·ι1ι*'Γί η3ηιπ\1ϊ, ηοη ί1οΓιιο·-ι· <^ιπ ΐΜΐη 

' ΟΜιάοΓΓί αίΤίΓΐιηΓ,ρΓίπιίίίαπι ηαΐαηΐβπι <|ΐΜηι- 
^ι1Iη^^α^ νοΓΑοι,Γι ροηαίιΐΓ ίηΧ^ΙΙοςϊβηοΛίϊφίο 
ΤΙίΓοΙοβκο Ιΐιηα] ιιιιη αΙκΓα ίαρΓΓηαοιιηΙι ριχ- 
ιxι^^ϊ^,βο^ρΓοραη^^ϊρ^^^ ροοαιο <Τ£ηίηιιίΐΗ(ηα, 
πιιίαικιη Ιοηςέ ςιιαιηηΐκϋαΙηκπτ; οχαη- 
ίιιηΛϊοηε «τηιιη ουπι οβ ΓιιροΓπιηίΓαΙί «Ιο Βάί 
άχιιη αΠΊΐΓςκ ;κ1 εαιη ήίΐοεχςίκαπίίαιη, ίϊιηαΐ 
ΙτΐρίΛΐη εχρΙϊςαΓ^ΟΜβηΐΜ ίοβ» άίΒάί «ΜΙΕΜΙ- 
»Λΐη; & ίιο ΓιΒϊ ίΐαι ηοιιαηι οτπΐηκϋηίΐη ΐΉροΓ- 
ωιαπίειπ, Γαιιοηε ^ιιίιυ εςαιυ ςοηοΐαίΐο Γα- 

^Μΐιι(^ Ηχοείοηοη ^οάιήηα & ^πιρ^^^^ρηι>I1^$^Α^, 
. ΐΜ^ ^ίί φΐ& ρβηβ ρ€Γ^^ρ^ ροκΑ, ίαΙΓα. ΙπιροιεοροΗΒι: 

^^"^α *^ Φ·» <1ϋ ήάο ^ & ροΛοΐ «ΙοΙο αΙίαιη 
Μ^ι^. «Ικηηι , Ομβι^ &μμ Γνη/ί^ί λμϊμλ & ίοη>βη 

^ίοηΰ νηίοηίΐί 2 ηνακπϋ & ίοηηά ροΓ Ιΐ(χ·,<]υ6<1 

, ΐηβοτ οηηιη^ο, »η ϊη φιο €οηβ(Ητ} ηηιηηιιί*! 

«πίύί ηθ5 ΟΗπΑίιηϊ ίςίηηι·; , Ηοιηίποηι ιΐΐΰ 
χηίιηαΐ ηιϊοηιΐο, αιιοιΐ Ι'ιί ιιηαί ΟΗηΙΙιιιη 
' είΐΰ Ηοιηΐηοιη, <ιυ1αι ία Αίιΐίπι Απίΐοκίη, »ιιι 
Γγϊλϊκ 1ιΧΓ«ί€ί Γ.νεηκϊ οΓηηϊ βιΐο (Ίιραηαηιηΐίί 
Ααι, (}ΐιία ίη 5ίΓίρΓΐιτά ιηαιήο ςοΐιιηώά, 
Γαιηιΐί ηοί (»ηίσΓϋ5, (}υχ 6λ αα> (Ιββηκΐο,^ηχ 

5οαιη<1& {«Ιίήπ! , ρΓοροΩαοηαπ ηαηπι- 

ΙγΠΙ ΟΟηΐΙΓ.Γΐί πι 1·3 ΗοΗιΙί; Π2ΐη 1ΪΓί.·Γι.1ιΗπίΛΗΙΓ, 

ρτβ^βίί» άΐ(ίηϊ{ΐ\ι (Ιο η£ΐίΐ11οκ Ηοιηίη», ικιη, «η νηίο 
ΜΜτ^'^ ^ «ϋΛίπΛι , απ ηοη*: οΛ «ιϊηι νηα ρΓοροΓιηο 
ίΐΐλ Γΐ1ί$: €βηβΐ4ί (ίΐ ί>οιηβ , ηπιιίί^Μίά ρι άι «/- 
^^Λίίά Ηοηιηίί. Ν« (^αϊα ϊη δοηρΓαιά Ιηοι ά οοη- 
ιίηαιίΓ Νθ€ ναχύ& οοΙιυηΐΜίη,ίβηι ριο. 
ρ(βτβ2 σοηάηαιιρ ϊΗ ςηζ οΛαταΥι» <Ι«Ιιη{~ 

ΓΪΟ, ντ ραιιΐό «ιιηέ οϋοι·1ιαιη : η^^ ηηΐΛ 0< ΐϋ χί- 
ΓυιηρΩίΓα π^αιτ-ιητ ΑιίβΗϊοιηι, ι<1ί6ηο$ ηι«- 
1ίύ$ ίαιοηιιι$ , ςιιζ Ωτ αοϋηίΐίο Αη^!, φΐίη 
ίααι Γα.ιηιΐ!5 . ^οηί^3ι ογ^ο <Μηι ρΓ,τιτιιΙΙάιη 
ηοη βεπ ΓΐαΓίοη;ιη αιιι ςς-ηιοΓοη ί» Ιΰ,ίό (]ϋϋΐ1 
ροηιιιΐΓ ίϊηιυΐ οιιηι αΐτοιά Αο ίΐιΐο , & αιήΐΰ- 

ί αβηκτΰχ Ικχοαρίκ ΰοη^ιιίΐοηαη ίΐίαιη ηοη 
αί <1β 6<1τ,ίιη6 ΐΜν (ηορΙκΑη οϋπϊοΓΰΐη ,<] ιι ;1ηι 
Πΐίη (όη ρπεπιϊΐΤΐ πατϋΓαΙίϊ. 
<)^Μ·«{ί« Αΐί] νηυ, ιηκι ^ιιο$ οίΐ Ρ. ΧαηηΓΓίΐ! ΙιΊς 
<1ίΓρ. I {{αζβ. ). ύαίι.ι. ΐκ κτα Ηαηο ϋχρΙίαπΓ. 
Ιηκίΐο^!, ϊηίο|ΐιίιιη:,πυϊ ^Λ <;Γηϋ, νε,φϊαηΗο 
ρ€Γ νοαηι οχ ρΓχπιϊ(1ί 5 ςς·π6 <ϊ^' ςακΗί'ηκΓ ηοΓατ, 
€θΐκΙυ£οηίΐτι ηϊή ΐϋοοοίΕϊοη ίηη(ΐ3χηαιη>, ίΐί- Γοΐϊ Λ ΐ ς·α ρηπιΐ Γ$ά ιηίη ιι 5 ςοππ , Ηττεαι οοη- 
εΐυΐιυιη , ίυχΜ οεπίζίκϋηαη ιηαϊοΐΐπΐ αΐκήαί 
ρπηηίύχ , ςιιΪΛ ΓςηιροΓ ϊηκίΐΐόΐυ! αΐΠ.·ηιίηΐΓ, 

«χοιηρίο 6«ΐ«: η»η 1ϊι« «γ ΕοοΙβΟχ ιβοοολ "^Τ^*· 

ιηιηίΐ!ι ιτπ χ ίικΙϋοαπΛίΐΓ ΛΐίοΓΓίΙοηίΙιιιη, ροίΐοα™***** 
ΐαπιιτη ροτ ηΐΙϊτηΓιηη ΗΓΐεϊ,Γο1ί«Αί$ ιηοϋΐιίϊ,€Γθ(Η·· ^ 
ηιιυ η>ιιΐΓ0 (ΐπίϊΐί οΙ> αιι^οηινητι θΓί.5κηΐι· 
<{6 , (ΙίΓορπΙιΐνα Μα^Αιο ιηιΐϊαυ ΗοποπΩγϊ- 
ποηηη ν.^.Ρ.πιΙίιΙκ, α'1ϊ<51ϋ απίίοπιακ Μα^ί- 
ϋή οΠΙ'ΠΐίίΐΐΓ ρΐΌρΐι:Γ ίρΐΐιΐ"> ι{οπΐϋηΛΓ3πυηί$ 
ουίιΐΜΕΐαιη: ίηοΙίηα ^ιιηιτΪΓαηί νίίο ΟιήίΙο, 
ίοη αιηρΙί6$ ηοη οιβ(Μ»ηΓ ρτοιχα ιΙϊέΗιιη 
ηιυΙίοΓΪ^, Π.'«1 ςιιία ίρ1ιι-ηι.ιίϋ ιηΓυεπαηηΐΓ. Αά- 
άααι ΕΐΐηΑι Ηί Αμι^Ιογο^ , νιία(ο11«χΙη5 ςιιιη ο» 
ΐηβίοΓΪ ςς-πϊιικΙϊηΓ νηϊνιϊ ψααχάΛί αΠί-ηηιΐηιτ 
ίΌηοΙιιίίοηί , Γρηυίπ, αΐκ-ιαιη ρπτπιϊΐΐάιη οΠό « 
ίτηίιίοηκιη, οά Γα1α.·πι οαί(ΐΓη(ίίηιθΓΐ1ί, ς]ΐιάΓα- 
πια$ ςοπί,ίαίίΓο ^^^^^οη^ηI, Οαιοηοηι, &ο. 

Ηϊιΐ£ ^οικ ) 11 ιΐηΐ, «οοςίηύοοβί οιηηΰϊ Τΐιβο- ,ι^ικ^ιΐ 
ϋ)ςϊαη νηι ρΓοροΠήοηί ιΐβ ίΛί ηίκηκ» «(Ιϋ άκ «νηΜ· 
Ριϋο; VI, ί^'Ζ/ΓΐΛ*/ ίβ ηβίαΐν»: ο^ιιαηι ςίοΛτίπαιη '^ ι-λλΛ 
(ΐώααηι ναΙοηακ Τοιηο $.€ΐιίρ. ι .^^ι1α·ίι. ι ·Ρ""-· 

1. Υμμιπ ρ. ΥαίΓηπι οχρΓοΙ'χε ςοπίΓοτίοιη^^^ 
ύοοοΕ οο Ιοςϊ ίη Γΐ·ίροηΓ. ζΑ ίοΙίιπι αυιαη ικι 
Οιιιη(]ο ρτοροΠήο νπϊυοΓίά1ι&, ν. ξ. Οιηηΐί 
ί>οιηο ιβ ίΟΗίί^ΐΜ ιη γίΐ€Λ(β οπ^μαΙ» , οίΤε (Ιο 
&1ϋ ραιάϋοΐϋκιη , Ρίΐηίΐ «Π ηηα^ΐΜ ιη ριν- 
ναίβ βή^ίηώ. ψκοΑ ίάαα ι1ό«ηι,σιπι ςιιϊ. 
1)Π5 ραιιΐί) ροΛ 3ζοη(1υηι ηοοά μίγ. Αι ϊη ς·χ- ♦ 
«ηρΙο ϋΐο^ €1>ηβΗ4 ιβ η^Μϊί , &€. οχρϊοΐϊίς 
ηοη βίκ ^ 6θΰ, ηιχ ίαο νΐΐυηι , ίάύ (ςαχϋ 
«ΙΠ1, ί]ΗΡηι ΪΓηπιΓίΙίΛιέ άηκ Ιιθ5 Γοίιχί , <]πί άϊ- 
^2ι 03η) οΐΓβ ^ι^ £ιίο. Ιηιό ηεο ρΓΖ€0(1ς-η$ άο- 
ςη, «>ης1υΩοηΰη> ϊΐίαπι οίΐο ίΐ€ β«ΐ€ , Ιίίχτ Αχαχ 
αχήοκτη αΙκή η^ιαίϊ ρκιηϋ«» & ίύ^. 
ρΐπηηιπιΐηη. 

Ώο Ιιαί 1ι.Γ.:^ηπ?ο^ϊ Γιΐϊε Ηϊίρ.ι (5.Ι.ο{; αη.40. Τ»ηιι*τι» 
οΠοηίΙίφίς ΰΐ1ι· ςοιιΐϋ οηιηι·5 ίεις Αυάοιοϊ,αιιί τφιΐβΐΜτ· 
ίόπιρβηηβηώ (ΙοοοΜ,οοησΙυίϊοηαη 1β(]αί «κ- 
ΒίΙίοΓοιπ ρακρηι. & ηιιϊΗοηι <]αί ρηττο νηϊιίΓΓ- 
ί^ΙίκΓ Ηαχ (^1>I^11ι1α ϋΐηιιι.·χ ^^ΙΙοξ^ίίϊηοϊ «ιλπι 
ρϋΓ€ ηαιιΐΓ^1ι-4 οοιηρΙοςΙϊηΐΓ,πιιηιίοΛίίΠιηέ ίαΐ- 
ίάπι<1ο^ΐηηιηΐ€οη(ίηα,&ίηρπ>1)αάοηΰί11ίιι$' , 
Γιιρροηίϋ, ϊρΠυηπκ( «οηΐΓΐηβσηαη (^υιηι ρην- 
1)ΛΓ. ίροίΐ (.Χ (.τρίτ άηιοιϋέΐίϋ οΐίαιιΐο: ιίΚ·πίιη 
χηκΓ οιηηοί «πίΐΓπηιιηι, ιοιαηι νίιη Γ)ί11ο^ιΐϋ- 7* 
€3πι οοαϋΑβκίη οοηηί-χίοηο (Ιιιοηιηι «ηκιπο· 
ηΐΓΠ αιηι νπυ ίηοίΐϊο : ϊηιία οηίιη ιΙΙ.ι ονγγ.π^ι 
ίηίοΓίιηπαΓ €θηηοχ.ι ίηΚΓ ίο. Ηίης ΐϋ.ϋ.ιίϊ.ί1ς Γβη<-.'«/Γ·" 
ρΐΐϋΐ,ςοαείιιίίοικη) ηοηροϋο ηϊιϊ ίϊηηίοπΓαη- ί''"β 
«Ιυπάκο» ^υΐηχ £ε ν(ΐ»|ΐκ ρηηηϋΓΑ ; ηοη Γο- β"^"Φ 
ϋία ιγιίήι ομΙμ €χ νπΐ ροτκ νηί ΰοίηηηκ , & 

αίΓιτά αίατί ηιπ-η^ , ιιοη [χικ-ίΙ ίοΙίιϋιιν ΙΙ.ιγο, . 
(^ιιαηι να;2<]αε ίΐαι ςοΙϋΐηηα} 1ϊ <^ααοιιιηαικ ςο- , 
ΙαπιηΙ ει^κ (ηΐη €ΐί>πι ηιϊι-,ηοε Γι τηΐ>$ 
α1ί5 ϊη§Γηί) , νι ίο ιακητ γιπβπι 1ϊ;τηί:( ι ροΓ- 
Ιΐ·ι, ρΓορΓοιοϋ Γΰ ιοποιτι ΐϊιηιίιΐί (^ιιαηι \ ιιλ Λί- 
γο: οοΐιιιπηα, ςήπ>, νΓ Γιιρροηίιηιιβ , αϊ» ηιΐϊ γο- « 
1ιΐ4)ΐη«ήι;ιηίαο:ηϋΜ0ΐΗό ροη(1ίΓα,&€ο ϊρ£> 
ΐ^ηόιΐ ίΙΙα (Χ^αηιηϊ£}Ηβκτ, οκΙηχΓΐηΒδ,αίνη- 

ίι αίΓ^ηοοΙαπιπΛ ηΐ-ίαποΓ. 

I Ιικ ίρΓιιηι οοηίΐΓσιυ. Κοραςηιΐ Π)2£τ» ί1αο5 £α.·«μ^7μΜ 
αΐΊ^Γο$€ΐ1(τ ίηΓϋρΓαΙ)ί1«ίηκτ(^<ριίιη1ιιΓϋρ3- "» ^ίΐ^"**·. 
ϊΛΐ>ύ\·^ ηαϋίΙχΊ Α <;Κκίη(·€θ<; οοηποΛοηις·, νηιΐε 
ιορα^ηαο απι ΰΐΐι· ίηαΓ Γο ιη1^ρα^αι>^1^5 , αιιαητ 
ίιιΙορ.ΐΓα1>ί1ίϊ Πι Α{;1αάηο ΐΐίβηιιί βπηϊΙΠηιβ «1- - 
ϊαακχ : ΐΜΐη ϋ αΐιςτ ίαρχααχ ϊ ^Ιοαικί, οιηο άαϋιοΓ άΰΓυιηνυΓ >1> ΙηΓοριταϋιΙκιη: ς-ΟΓυηι ί (Ιαχϊ, οΑσΓ^Ουη: ϊιΙοηι {ηαηϊίτβέ, Γςϊΐίοη, «μι- 

ιΤΐ«ϋθ Κππίηο^ηοη ροκι» <]ΐιί$ ϊη1«ηηΙ>ί1ΐο- εΐιιήοααη οίή αοΛηκχίοηΙ βχααηοηιαι, αιιο 

ϊηΓορ3Γ^.Ι)ί1^ φ!0<1ΗΒ<(αβαιιιιιέ βοοΜί^ιά " ^. .· _ ι ^,. 

ιηίηο Γεα αΐιιύηε. -ΓΑ- νη» γχχναχύλ ύ,ι ίιιροΓπααίΓΛίίξ , ς-\υη ί·3 Γοΐί 
ηοη ίύ&Οϋί οίο εοοςίαίιοητ. Ιιοτη εχ 1ιι$ ι^αβ 
κΐη ΓοΜΠΐΐΙίπι (ϋχί,Ηαο ΐρίυια 
ΑκίΜΜ βτ ι^αϊ,πκ €ί1(: ςοιάοΓοη, ()ο6<1 €ίεαο ίικηιοοη- €οη6ηη>ηιτ Γρ^^^α1^(^^ : χατα ^υί$ ίι^ί ρ€ΓΓυ>- 
Ολ^μ»· «ρηΐϊίη ρκααο, ςιιϊιηΠπι εηηιι, «ηη Ππι- «ίοΗίΕ, <ίβ δΗβ ρΙΙτ, ΟΗτίΙΙιιιη είΠ: Γίΐώϊΐτηι, 7? ρΐι^ιαι ίιιιίΤο; ίΐίπι «ΓΠΟΓπη, {^υοιΐ ίικικ τιη - 
αΐϊΐ ηαοητ, ι^αίιη ίϊηιςατοκ ηιιη ίαϊίΐόΐιοαιί- 

ί<:<|αι1α νοΓορ.ια-ΐ: η;ι:·η ,ϊι;\Ιλ ίίοΛΓίιι.ιιη <]ΐυηι 
ίιηριίξηο, ςαηι ΰχ 1ια€ Οιηηα ^ιοιηο ηλ- 

ατβ /«ΐΓ ΓΜΚί^ίΜΤ Μ» οη^ιιτκ/*, ηΐΛίτιΐΊ νηι. 
ίιιηιΠ 1 ηιοΓΛίιια ^^Γ^.1, Ιιιιη γ.ιπτι'π £ηαι [,ϋΐκ-η ηοη οοηΛα οιυηίηο ς«πύ Ηοι«ί- 

(^^ βίΐβ ιΙίϋΜΒβκη οηηήίπι Ηοπιίηιΐπΐ ι ηαίι . 

€Χ 02 (ίΰ (ίΑκ, εΗηβΗΐ ίβ τιβίαΐί , & αΙτοΑ 
οηΗ(:Π[ί , ΟΓηΠΕίπ (ςίΙίςα Ηοπιίηοιη ΗαΙκκ ·! , 

ίηΓΓπατ « ΓκιιηιΙ;ι ρκ>ροΠηο,£Γ^« βηιηύΙΐΜ» 
ίβ ηβΒ»ΙΪ4; &ΙΙς Ηχο νπίαΓΓΓα1Ϊ5 οΠα «Ιο (ιΑϋ^ 7ί ρΓχπιίΠα ηοη 

νηο νβΚιο κΓροηΙβο. 

ιιίΚίΙ θϋπιΐϊ ίϋςί ροκίΐ , οίιηι Γιιί0« ϊη [><·ιχαΓσ, ΑΗ Γΐΐϊοηεηι Λοο , ιπΓι-ΙίΓΛιίΓη οΠί: αυίίΐαη Λ^ιϊ-*»** · 
«Ιιςιι ικο;ΐΓίΐΓί6 , οαιη ία^(I^ ΠιηρΙίαηι: ; &ί ^ο- Γΐα$ ^οηί), νι αυίιη οεπίίΠηιέ ρο:ε11 ίΒοηιία- 'Ή^"* 
^αα ιηοάο <ΐ£ ίΙΙο €χηηρ1ο, Οιατ» α»»ι*ΐΛΐ (αΓ{ηη(^ρο&€ΐ1Ι«ηιίΗοβηίίΙιπιέεχ νηΙΓοΙα 

€ΐάύεηιίοΐΓί, <}ΐι:1ιη βι Ηχε ύκη^ Οιητο /«ι» ιη ιιτηαιΓίι , νι οΑβηΩιιη «κ. Ιιϊίο ιΐϊχϊ ΐΙιρΓά, 

Εβςοηίπιίοΐύιη πιοΓΛίιΓίΐ ι:ΐΚτΓΓ.ι,.ιε,^*·^ί ϊη «^ατηίηιο Τ,ιηηίνί (ιιρροηί ϊ(1 <Ιο αιιο ί·Λ 

«ΜΜ» ΑβΗΜ βί 4ΜΜΜ^ τΜ$·»Λί4^α Οίίάάηί χοΟί ^ίχίοο» ((ΰύχοι, οίίίο κιηροήι ροΐΐβ ίηκί- 

«όικΙηΟό «Κ €κΤΒΐ {Βία «αιΙιη<υΐΐιαΒ Ιηιήι* 1βέ^ι»β1ΙθΗίεΐ£οηϋ1η£θαί,ΙιιΐΒϋϋηίι«1ίηι:πι 

ηιαϊοπδ, ίί ΓΡΓΠΟΓ ι^ιΐ2Γη ΓπϊηοΓ, ΟίίΓβ /««» ρπΓηϊίΓα: Γοπίοπ5. 

{}»ιηβ ; ΓΓζΟ «Γπιαί εηι ίαιίίο ϊηιιιΐίΐ ηάοηιΐο, ΑιΙ ιηΙΙιηύΑϋ ςΐιιέ ιεΓροηιΐ£θ: ίΐΐιιτι ά^ 5.ι- -^Ί 

<}ΐΐ2ηι Γι: οαιη ΑιϊίΤΰ ΙιοπιΐΜΐη , <Λτα είΐιηβα ίος ηαεκΜίΙ} & ιίϊΙίΙ^ίι ηοη ίβί λΑ κτη ,^ηί^'* "^"Γ 

ϊοςΙικίΑηιι ίη ΐηϊιηαΐϊ ι-ιχΐοηαΐί. Ε( Ηίη€ (Ιΰίαιηί· ίΒί ροηυηηιε ύυο «τ^απίΓηα ιηκτ ιηάηχα- "*' 

ηΐΓ ηπο έ ρποτί, ςιι» ίυχα ρΓθΙ»1)ϊϋθΓπη ΗαΐΓϊ.ι,ν ^. αιιβοπΕ^ Μ3ςί1ΐΓί».& (ΙεπιοηΙίΓα- 

■ίοηκηήιπί ςϋπςίαϋϋ 1;»ι^ΐ[: αϊαΓηοΙ>κέΐ2 ηο ΐρϋ ; ιΙιΛιιιη δαηηαηΜη*, & νίΠο ιρΓα 5λ- 

" ' ιηιιιι;>ηοΓΐ<ηΐ} ουκ »ιΐ€ΐη ααϊ< (1αΙ)ίηι,ροΐ1α 

οΒ 3ΓΡυιίι«αηιιη ΙόκΙηι *0ςηιΐΗ ^η^ΐήϊ^ΐΗη; 
3ζηο^1ιΐί- Ιοι^υϊιτιιΐΓ (Ιο ΗιΐΐΒιΐ! ρηηηί£3, αι» * , »^ ίηΜζτΜ, «αια 3ΐ«ίΓ βΐιη ΓιΗ0β« «|ο ηοα,ρο- 

^^Ζ*^ ΙίΚ αηΗ ^ι·π^ο^ ιΙΤγ , ςηοϋ ΓιΐίΠΙ ιη ρ^^^^ΓΟ, φΐΐ5 ^ι·π10^ ιίιγ , (^ηοιΐ Πΐίπι ιη ρ 
*. (}ΐι^ιη <ΐϋόύ Γιιηρίιυατ <"αοΓΐι \ ^·^20 πο€ ογγιϊογ 
<|£ νοΑ (Χ)η€ΐιιίίυηΓ,φΐάιη ντΓά()υο ρηιηίΓίά. 

νΐιίηΐό, αιιίι γχ «»$ (Ιο^ΗιμΙ Γο^αίιατ «ι1· 
ίΙίηΐί-Γ, οοηοϋΓίοηετη ίΙΙαΐ3ΐη οχ νηα ηιϊ<.1θΗΤί, 
&α1κΐ'2 ρΓοΒα^ίϋ, οίΓι- ο:ηηιηο ^-^^Λη^ , ι|!1γη1 
ΑΛακάχο] ακιίι6 οιηι οιηηιΙ>υ$ ροςιηε-ΡΓΟ^- 
€ΐΐΓί: ηαιη 6, ήυ6<) νηα ρηηΙΟΐιηοη 
Γιι «πα νιοΛο,ΓοίΙ Γοΐιιηι ν: (^ααταοΓ, ηοη ίπι- 
Ρ<·ι1η ιηκΙΙΰααχαβνηηιιαΓ ^οηι;1ιι1^οπ1 ςοΓΠ- 
ηΐιϋηο ν( οέΐο, ο6 (^αδά Ι^αηο οοΓαηκϋηαη Ηα- 
ΙΙι ί^βφ- 3ΐ((τη ρΓζηιίΙΙΙι : ύ Η;ιΙ)«ο ψτχίχάΰΜΛ νηυηι ίαςίιιηι ΐΐ^παοηιιιηι , &: ύι€ραΜκη> 
ΐΜΪηιοι Γε , ν( Γιηε ύχαί ρπ:ιηΐ&& ηϊΗίΙ ροηϊ- 
ηιχ ίηίβι» ϋΰΛ οηάοτ, νη^β ηοη ροκίΐ οίΤβ ' 
ΓπαϊοΓ οητίηκίο αηείϋίΐοηΐι , ι^ανη οιηιιη 4 
^ιιϊΒιι^ ΓίΤαηί.ιΙίιοΓ ροηιία. 

ΑΙκη αϊιιη ίηΑαηια άζ ριιίου$ νι^β^ ^)ιβΛαΛ^ 

ρΓορΓΓΓοα (]ΐιόι1 ϊηαΊΙοβιΐί Πι ^^πιο^ ^1^IηνΓι^. 
ίΐο, αιιϊιη ϋοΓηοιίυίι ,ίι^^υη^ οηιηΜ ΤΗοΰΙο^ι, 
^Β^ ϊρκ α»η<)$, ϋοηι «Ι&ηΓυηι ηοη ινΓοΙιιί ιη 
ηκχίΐΜ »ιη(}υ«η ϊη ηιϊοοΜη ίοιιηαίοιη , Γοα ^4 (χταχα ν:<]ΐιιηιθΓ,οηιηιΠ ιΗιεΐΐΐαΐ ΟϊϊιΙιΐ «γ. ρΓχιηΐ0*3ΐπ: ογ^ο Π^αη οΑ,ηηη ροΟο οίΐο ιΓ" 
ιίηκίίηο, ροκπΓ ΙηκΠοΛι» αΠόηήη ογπ6 νι ίοηΓηπι ιοηι ΙιιΓιοπι·, ίιτπΐοΓοη .ιίΓοηΓα ναίαΐ- 
αιΐ2ηΜ)Γ.Ρϊΐ(ΐ:ΐ:ηιηιίϊαιιίε Ηαίχι πΐ3βί»<κ1α)ΐ. ^ ηΐιο ρΓχιηίίΙϊε, αΐίοήΐώι οό»ιη ηιοαίΜ ροϋα» ' 
ρ5,ίη6ηιρΙί€ίΐ£Γ«^£π)ρ1ίοήΓηΑ;£οοηκ3>{ο: οίΓο νη^ ρπηηίΰ«βΙΚη&9 £(Ιή. * 
οΓ£ο ί1 ΟΑΓοηπ» οοηϊηΐιϋηίί νι οΛο , ΐηςία- *δεαηιϋ6 τοΓροηϋοηΐΓ οχ ι1ιΛΪ5 ίη ιππΓίπί ΙηίτΛΟνί 
Γιοηο ςοικΙαΟΰηίί ίη οτιάοη ρΐ3:ηιϋ$2, ηοη Ρί<{€, Γοπέ ίηκΙΙοΛαη» ηοη οΠο οαΉοκηι Λ€ΐ- "^^^ 
ίηιρο<.{κ ηο ΙηηΙ^ΐΑι» >Ποπϋ:ιαιτ ντ οέ^, ηοε ]ΗΕ&ιιί ιΐΓπιγΑΐπο, ^ηΐιη Ηο ιη(χίαίβΠηρ1ία* 
οήαιη ίηιροίϋοτ οικηιά >Ηθ1αη ΰοηαι^η» χχτ\ (}ΙΝ« ηοη νιΉβη» ΗΙβ ρίΜΐ» ακάακ τηγ. ^||^^.^ 
άκ ίποΐυϋοηο €οης1ιι(ΐοηί$ Ιη ρπεπιϊίνί , ηο ίη- Ωοπηιπ, ίΐ οπηία οηιηίηο πιοαιία οοΠΐτοητ. 
κΙ]ι6&υΐ λβοηΐίϋηίΓα'ηο οΐ οοη^ΐηίιοηι ρτορίΓΓ Τοίίίο, ηιαίϊ: ΐΓ^ϋίίαΓ γ\ ρΐ'πίΐν' ι,Ι.· ιοΓο- 
ΜΜΐιίΟ^ €αήηι. Νκν>1α (1ΐ£οίθ| ιο^αιή ΙιιηυηοΗιΙα, (]ΐιχ οΐΐο (ίιΑαϋιηιίϊ <|ΐΐ2ΐΙίοηί- 
€)»ιΙηιι1ίη«η Ητβ^ΙηϋΙαβαΐΜ ίη ρ»ηιϊΓιΙ<χτ·- 1>ιΐ5 11ιοη1οξΐζ,<ιιΐ2π)(}ΐκηιαΙιίϋηηιατ Ιόηολι - 
ιίοΓί, VI ΓοΓροηάΓτΤηηηεηΐί: ηαηι , νΓ οΛοη<ίί, ροίΓο όβροΓο ; πΐίΐί: , ίηφίαπι , αΓζϋίΓυΓ ίιΐ λΗο» 

ϋνΙΙοξίΙιηυι, νΙ>ί ρο1Ιυπιυ5 ςΙϊΓϊ: ^ι11^υII^^^,η^^ , 
οΐ{ ηΐΓ ΓΓΐιό^α Ιυκ(οηοΙ>Γ3$ηυχιΐηΗ1$. 

Οιηιΐο, ^ιιϋ (Ικίοιη ύ: Ιι^κηκ ρβτ ηοΗαηι ^6 
ΰοηιΐκΐοη» , 8τ Ιιίηε ϋίοί ροκλ ριοΙ)>1»ίϋκΐ', απΐ^^β· 

ΓοΠο ΐΐΐα ».υηι^ιι^^Γ^ αιΐ ΛΐΙοηΙαηι ^γγειογοπι, ΙΐοαΓ Γιηο εοπίηΐιΐιηο νε οέίο ίΐΰ οΐ ιηοΙυΓιοηο, 
αΠΐ-πΗΟΓ ηυηοη ίΐΐί νι οΛο , ία Γιηο οτηίηκίιηο 
ίΙηιρ1ίαιοΐ^,3&αΐΐίη ϊΐΐϊρόιοτο ΰηιρίίΐΐκτ: ώ« 
μο οηίπι οΛ ριΟΓΓυϊ οίΗοιη ϊη νητοςοί ϋιΑι. 
ΐΗίΠ»<]ΐιθι{ ι^ιχίπηι-ί Λ^ ίινίΐο^ιίηκι ίη οοηι- ϋη(ο1ϋβ«η<1αχη ο11|θΐΜΰΐΙΐ ιϋς ςοοβςι νη* ι^αο4 ηοη ροκ^Ι ιη,ηόοη*: ίοιη»1ι ιηικηίιί. 5β(1 <!ε Ηακ; 4»ίραάβίΛ ίοΛ «ρ «κΐϋπι 1οα> 

9ΐηΐΛΦ^- Τ€πί6, ΓΓξο .ιΐί) ρηηηι ηιηο (όΐυΐη €θρι:1ο- 
0η» ίΙοηοηι γΠγ ι1ι. Ηι'.ι- , ;]ίυιηι1ο ρΓοροΠιίο αΐι- 
^ιια ραηίςιι1αη5 ι11α:α ^x νπίϋΰΐΐ.ιΐι <ΐο Η(1β, ν: 
5· ΡίΓΓ** γ/1 ΜοτίαΙϊί \ <]αία Βχς 4<1α:<1"»ιί 
βοαήηαυΓ ΐη ϋΐΐ» Ομμτ />μμ· ιιμπλΙιλϊ & 
ηνχίο <1β Ηαε, Ριιυμ €β ζηιΐίΡίΜι ϊ» 
#Γτ|ΐ»»4/ι, φιία α)ηπη«ιΐΓ ίη γ» νηϊιίΓΓΓαΙί, Οηι- 
Μ» ίιβίββ ζβΗ€$ΜΜτ ί» βηξίιΐΛΐί. Ηχοί <ϋχί Γα- 

«νΒ5Ε€ΤΙΟ ΤΕΚΤΙΑ. 

Τίτιΐ* Τ7 ο ο ϊικϋοο ορ-,η Ιιίο οίΠ.· ^^Π:^ηί^^οη^: ραΓ· 
^,^ν!* ** -ί^ ιίςαΐατίί «>ίιη ιρΓοροΰπο Ιίιπιι ροΓί-ΙΙ ρ« 
«οΑΙβη «ηηΙηΜ φυΐη» τηηΐϋΗά1ί5, ν.^. Ετι» 
{}:<: ί'οτκα (ίί τηβτίαΙϊί , ίτ^ο }»€ Ηοηιο ιρ €οη€(- 
ρ:Ηί ιη οη^ιη^Ιί ρ€€€αι«; νοί ροΓ αΐίοϊ ΓοΓηιίηο5, 
£τ^ο Ρίίη» Γ/ί ηι«ιαβίίί·, \ίΙ, Ιβίοτηα < βηαρίΜ» 
ίϋΜέηρηΜίί, 5ϊ αβ ρχάσιΐνΐ ϊα ριίχηο ϋ»·· 
Πι Ι(Κ|ΐΜΠ)αΓ, οηηΐηο Μι1<ο τηαιη €ΐΙϋ (<ηκη· 
ιϋιτι Ρ. νΛΚ ηιι.χ &αΙίοΓίιιη: ηιιη κΐίΐη ίοπηα- 
ν»ίατ(»α» Ιίιϋ,ηέ ςβ, ^}ι^ 0- ,Ηί^ & ιΗ( Ιμιιο» « »ιι»ι·λ Α·- 
ημ: νηΠοΓοιτι Οαι$ (ϋαι «μν»* ν\ά(Χαχ «ο 
ΤΗ[ίΛύ{- ίρίοίοπηιϋίΓιηιέ ιΐιοϋτρ, <τ»γ »Ηί: ί^η1^<^ιι^ ϋϊ- 
Αλ» ίο-(»Μ- ΓΙΕ εηήϊ, ^^1α^ ιίαιη ^ΙαΗιι» ; Ιαηι οιίιη 1)'ηοη^~ 
ηκ,α^ηιΐΗ- πια: & (ν[ ίΐϊχϋη ηικτΓϊΙ <1ο ϊΊά€) ΰαψ^ηφααάΛ 
^**β- β^ίηκίϋςαιήΐ ΡΓοροΓιάοοοη & νααηΐΗΟ 
ΑαϋΙιΐΗΒ ρΓοροίιήοηίΒα} . βτ Μο «Ηηη 
Ιοςηιη,φκχίοριίιν.α ιίοςιιιι Ναζί ιηζοιυί Ογ-^ε. 

^ ««τ, έ«Μ< ύ»Μ Λί€Τί άίΟΜ % & 4κκ 

^ ΟΙιϋαί$ ίοη^,οτί^ι ν: ο^οιηϋίίαιη ΐ4.ηι Βί$ 
βΙΜΝ·. Γερκηι,ιΙϋΙχΌ ιΙΙμπιγπ: ρχοροΐΐίχιΐκηΐ ηοΐι κ-, 

ΐ!ιηίΗ(6Γ, VI « ρηίό ίηΤεπιιπ ςίαΐΐωιη, ίΙΛιχ) α1- 

Γαηΐ(.τι.· .ιΐί.ιιη ηοη κ-ικΙαίΛίπ, ίι.ι1ΐι.\-: αΛΜΗ4€β 
€ηβί: & ίιι νιηαοτίίΐί ^ο<1^Iη ηιο*1θ νι ιιιίς-αιη, 

\ηιη\ ρρπ'. :χ·, ηη,:· ηοη γ. ί\ ιΙγ ίιιίΓ,ν.2. ΙίχΙίαηβ 
$Μ(ίιιώΐΗτ >π οηηί ίιβτηΐΗί : 3ΐ Γαρια οΐΐοηΐιυη 
αΙ^φΚυκΙονίΜρΓχιηίίΓα ηοη γΑ ίΙε£ϋο , ςοη* 
€ΐΐι£οηαη ηοη οΐΠ: ίΐι.{ο; ΐσηΠ) ςοηςΙαύοηαη 
ηοήρο1I6^1I^^ίη^ο^ρη1 ηιιίπι ΠΓνο·αςαορι«-. 
ιηίΠα; ΟΓςοοάιιη ]·.χ ι ΙπΙ-^ικλ ηοη ίτιιηι «ϋτ 
Α«/^«Μ<»· ^'^^' Κοίροικίοο , ε.ι$ ρΓχιηίΐΙϊϋ ιη ρΓ«ύϊ)&Η 
«ην $ν11οςί(πιη ηοη απι βίΐβ ποιΐ» νηί<3Κ»,<|α^ Τη^ί» ριίΓα.^ ΓκρΗςΛΠοηο·. ΓΓητιίηοηΐΓπ. ϋακ .ιιι:ι.-ηι ίη · βχρΙΐΐΜϊφ ηιίηί$ ΓαηιίρΙχ ηοτχ, ηοί ϊηιροΗϊι ι^ιιο η)ϊηίι$ 
νΗΜτΙϊιΛ ΠιΛ ρρΓίοηοΓΧ, ςυίιΐ ϊηΗϊ£;«ηΓ η τΓπίηοΓίιιη 
Μ^Μι ^χρIι^Λ^^οη^. ^ια^ο^^^η ΐϊηχΐυ ι.Ιΐ-·- ;Ι! /ι<. ι·ΐΊν<1ς 
ίΪ€ΐε,<1ιιχ ϋχι^κΛίίϊ κπηίηί: αρρατοπι εί1β(Ιο 
' ΆάΛ €Χ αΙκτα κικίιΐ^. ηκ ίιΐ ϊιηρτιΐϊιητ, €6'. 
'αΐΐίίΑ ^χρΙκΛ:ίο ίΙΙα Γοηιιϊηοπηη ηοη ίΪΓ ι1ς· Γι- 
, ΟΒ ΙΙ&ηΐϋΐ ηοη ΗαΙχΐ ρΓορη»; νι ηοαα νοΓί- 
τειίίχίαπιηί ΐΊ^ηίΑοαιίοηηη. Γιο,ηιιΐΐιυ 
■ ' ηβςιε Καηε ο0ό άα β(κ , Όοα ίβ ^λΙΙμ ίβΐΜβ-, 
€χίΛχαύ ηοη (κ τλμΙλχχ Ύα\> Η$ >(Η:ίΙ>α$, ίαά 
ν^·1 ν(χϋΐίΐ$Γιΐαοίι \χ1 ΗοΙίΓΟΪάί λΒ Ειια)>£ο1ι- 
βχίΐ οο(1βιη ηκχίο 1α-^ ΗϊΓριηκέ ΐΐς άάί. ήκΐηναιιΐΐί", ν. ζ. ηοη νιϋιηαη.ηι; ηοηκη βυτίηΜ. 
. νοοιτη νοηιΠο: νηιΐί- ιτιοπΙκογ «ηίτηιί^ΛχίίΙο, 
Οι1ϊα·ιη νοηιΐΐο, «^αιΒιαίΙαπ'.ψΐϋ νο<ίΙ)ΐΐ5 Γι- 7^ 
βηίήοαιίΓ νοί κίοπίΓαΓ αΐίίί ; ίαηηίί Ι ίαΐϊηο, 
Ηϋύηκΐχ α1> Ητίήο^ Βοειηϋ ί Βοϋιηο. ^ικχΐ Χ«μΜ» 
ίρΑιπτ I ίοηίοτΙ 1(καπι Κιν«,<]αβη<Ιο Ιη οβ^ηη """Λ**** 

Ιιηριά ίαπ: ι1ΐ!Χ νοςο5 Ινηοιη ηιι ίιΐηη 1:^·η: '^'·*··* 

ί'«;/-<, Γ;««ίί & Μί^ ύ· ίΙΙί,ύτ >ΙΙ(· 

Η^I1^ ίϊι,νΕ (ηιι1(} (£ο«έ ηοη αΒ$ κ ) ηοη νο- 
€0» ριαριϋ $)τ1Ιό^ϊΓιηιιιη ρπηήίΠ'κ «ΙιιαΒιιβ 
ίοοΑΜΚηη» «λπι ιη ({ΐιο ΐοίαο, η οο ()α6<1 

<^ιιία ιΙίοϋηΓ ^1^^^α^η ρΓΧΓ.ιι1Ι.;ηι , ο|υίε ιηΐιΐΐίο;!- 

ηυη (τΗο ρΓορηε ρΓχιηϊ0ΐη« 88ί <|ΜΪΗφΐΜ «Ιί 
ΗοΓ ΐϊ: , ίΙΙιια ίΛπέ νίι{ρηΐΓ ατΓυπι , οαπι ίΙ· 1ια- 
Βοκ ριιιΰ ν( «ΙεςΙΐΓΛίΚΓΠι κιηιίηοχ , ^^I^ο^υ^ 
ηοα ^ΒοΕβ Ιοίιψςϊ ί!« η, ^υοά ρΓηηίΤβΙ 
βοαώιαιι» ηοηηη ναάοκιη ύχρί (ΧμιεταΤιο- 
ηαυπι ύίχί. αητ» «α «Α ηπΌ. Νίιπι .ςαηκίο ρμμ/ϊ 
τίΐ ηοιια νοΓίΓΑ*;, <]|αχ ίη Ιςςυπι^^ά ρπΊίιίΓΛ ίχιη- "ίο ήήίΛ 
ααααι, ν. β. Ο^ηηα ΙκΜβ ιίΐ ηρρίΐα ^ ιαηι ηοη νΤ**" - 
«Α ηρΐίεαήο ρυη Λτηιϊηοηιιη Γ^α νοο5 , Μ /,^^/^ 
οηιιηιίαιϊο, »:}ΐιχΓοιτέ γπΒμϊγ οπιηι Ηοιτιϊηϊ αΐί- 
ψίΐά Ηαυ<1 ϊπ !«: οοη ΙιιΙκι , ιΛ ιιΐίΙ>ίΐΗ», 
νικίο πι, VI άίαι ρΐι» ^ααπι «ρΙκιΓΓ (ρηηϊ- ' 
ΙΚΜ, ^αί ώάι, ΟνΜΤ μι* «/? η]ιίαΙϊί, 9ίς, ' ^ 

ίό^«κητ«Γ πχήϋίηΓ ποί βο ιρΓο ΓορυιβηΐΓ ντ 
ίΐυιη α ι^ίΛΠΓσ Ηβηιο. Οιιοα ιρΓαιη ά\^ο άία- 
£ΰηςορυ\)α5 ΠπιϊΙίΒα^: ηαιη,τΐ ριΐιΐό 3θ(έ 
άίχί, «}ΐιί ά\άι, Ιη»γίν)ΐίβτ νιηη , €αι&ηιτ Ιά €θ 
ΙοηΓα παΓΓαΓΟ ααο ν^^^Λ Ιοηαη: , ίη ^ιιααιιη- 
<^ιιο Ιιη^ιιΐ νοιοίί Χ(.]ΐιια^οη[ΐίηι:> ιΙιεαχΜΐ^ 
πίίΐΐυ ιτΜχΙο «ηί«ηΐΓ ίηιηκϋίΐί; ίη αΐίο Ιβοώ, - · - 
Ιόα ίυΒ αΐίο οοηετριυ (ϋαβιίο, <|ΐιυιι ^υειη ο^ο 
ά^ η ίΠΐ ίόπηακ ροίΓιΐιη : ίΙΙβ αηίηι ^οη^^ρIυ$ 
(^^α^^Γα^ οΛι·χιγλ Γί'(]ΐκΓ.ιί$ ιηΓνηπιιη , νι ρι·ι ίο 
νΐ^ααΓ απυηι.νηιΐς ςααιηΐΐ ^3ξ^Λιι^ι ιαίιιιηυι, ' 

βακπι «1ί€ηΓ0(η,€«/«τν«»>,ν(3ββΗϋΓ Ραη- Γκηφ^η^ι 
Ιιΐί , ίοίΐ €ΙΙ ίηβΓΠΐιΐ5 , Κγ^;ο νχηί: ϊιιΗγ- 

ηα*, κΛέ ίαίΐ-παι^ μ ηοη κι^Ιύ ιηΓοΓι-ϋΓ , (^^ο 
ίίίώχά/ίΜναητέίαιβηιΐΜ',ψίοά νοο (Ιίχ<.'- 
Ητ, ϋ^βί^ ναιίΐ, νοπυη οιηπιποοΑ, ίϊυι- ϊ({ ι^ί. 
«$ Ι,αηηί, ίΐυο ΗίΓ{^ίςχ, Γιιιο ΗοΗπίςχ, Γιυο 

&έ αρραια <1ϊ£Γβκι»Η ίιηοΓ νηαιη & αΙκΓΑιη 
ρηιηι 

ι<τΓ πΊροπΗΛία·. 

ϋςχιιΐίιΐΛ ρΓοροΠίϊο ρΛΠΐοιιΙαπί οοηιοπϋ ίη ΤΑπΐαύΛ- 
Μ νηίιΗΓΓΓιΓί, ϋΜηά Λ»»»*, οίΐ , 'ΤατΜ {β Λβ- ^ ί-^ΛίΟ» 
ηβ, ν^Λίβηαα ΐίί ί^ο/ηβ; & ίΐο Ιιας ηιβ(^ ία- 
Ηίοϊο Ιοη5;έ ίΐα ιαιίο ςριαηι ίίί ρΓΧ€Γ()«ηπ , «- 
ΪΛηιΠηαΙίυϋ ίικα ϊΙΙλ ρ.!ΐιίαιΐΛπαςϋήιη{;ιΐΛΓ, 

Ι<ίοό Γιι ηκΑ €οης1ιι1ϊο άια ΜΓηειιΙιιϊα, εχ "«· 
ηιιΙΙο νοοόο α «Ιβ βι!»» νήικΗίΙί, '^^'*^ 
Οηιηίί Ιιαιηο ; & φΐίίίηη ίΐ ρΛίτϊαιΙ.ίΓο χηΑχηϊ-*"*"^ 
ίΐιιιιιη ιΐο ίΙϊΛο ηοη ιχίΛαΓ, Γβί ^Λ η)αη^Κ1ι^μ1^^ * 
ριιιο Λ Υαίακίά αιι: 5ηαΐ')θ οοηίηηαπί ροίΓο 
(^οαΐ'ί : ηιιΙΙιΐϊ ^η^1η ιίοιχίήΐ ^ οχ«ριο ίοπέ Ιβτύ ΨΛ; 
Τ.υιη€Γθ ί'ϋρια Γαην Γοίι-Λο) οΐΙοζΙίτ βάε, Γυίΐϊϊ: ■ 
ςοικαρΕίιηι ίηοιί^πνιΗ Οΐο<.·ιοη(>ηι,€ΐπηικο1κ ^'^^ίβΙΓ 
ρ1ΐ}'ίΪ4:ε ηηαιη,ϋΜη)ίΐιηρ1ίακιίβϊΙΙΰ,νΐ£αρί4 '^ ^ · 
ηΜ'<Μΐιαι^ίιιηιι: α^€χ ί11& νοίικΗΑΓί, θί^«τ ' ' ' ' * 

6ά€, <α£ ςυηαΐϋϋηαΐίίΐί , ΐΐ^ο £ίς(ίο Γχη/ιί , ^Ήα 
έ»ΜΛγηιι *» ητίίοιαίι. Ο^Α ιηαηίί«Α& ηαοηβ 

ηβεβΑαπΑ ίικΚοΜίη Ικ»ηίηί$ ; λΑ οοηη:ϋι«ι> 

ιΐιιιη ΓΛιηΐΊΐ ^^η.χαΜΐΐβϊθη^ι:ι.ιΙι.', ριχατ Ιιυο γο- 
<^ιαιί(ατ,νι (Γχηκηαΐ: ηριι^α.ΐ[ αικηιι ιη κηηί- 
ηΐι, τ(^£ (ΙβεχίΑΑηη ιΙιιΒϊιαη ροΩκ ρΗ^Πο^ «Κ 

πΐΰΚίρΚ^ίίςϊ.· (ρΓΟίιι ^χ)η.·Λ,€6 ι]ιιό^1 Ιοίηιτι ηιο-:* 
ίο ηΙΪΒΓΓ Γΐ·ϊ ΐίζ ^χ·π.1 ) ηοη ιαηκη ^1ι1^3^^απ ροΐΙΐ(| 

αίΜχη, ^^^α^ χ\λ ίοιΊικΙαιαΓίηιιηςχάιίΠί-. 
ΐΑ» ίκ» £ι ίιίς'ΐη «ΒΐηοΓ «ΙίϋβικΙαιη , «ϊχιηΐϊ ίικίί - 
••••^Ι"· ιιϊ(1ιΐΛίχίίΙαηι, ιΐιιιηπκχΐό ι·^;ο«ηοη νί^ίοιη. 
ικΜ^'^ 0^ βηίιη ωάκαΒκ , ιηΰ ϋιΐβ κική ΙιοιηίΜί 
ιΐΜ «Μ*»- οιπαηή, ΐη αΐϊ ορρίάο, ν. ς. ίίιητ Ηοιηίηββ 
ΙΜ· Λτη, Ι'ς·Γπΐϋ, ΑπΓοηιπί, &€. (ρπίτί, ίηηη.ιηι,ηιβ 

ςτΛίρκ ήι^ι% ίη ιο ορρίιΐο «τΐΐϊ: άεςοπι ίυηιχ-* 
ρΐοϊ ίηόήξίιιιΐί ) (]α^^1 οηίιη£ ηαΐΐαχ εχί/Ιαυ: & 
ηίί, <^ιιί ηιΐΗϊ ηαηαιιίΓ, ιηεηαα(ΐΐΓ·Ε( Ηίκ ϊρί'υπι 
ν^^αιη ςΊΐ,αί^^η'ΐ ηηιΐπ αΐί) (Ιίχΰπικ, κλ. νι 
€^ ηοη ροίΐυη ρηηίοκοΓ ιΙιώίιαΓ^ : ηιηι οΒ^^· 
£ιι» ϋιΙ(-ϊ (.ιΐΰ κίί, VI ιχιη Γο1)ΐιιι.ρηΜΐ€ηκτ,(«1 
ΜμΑμρ ηκ ιηΐαρίχΐΪΓέ ςιιβιι £ι1ΓΐΤΠΐ:ροίτΑ ιηκιη 
β4η αίΜΒ ςοηΐίηςεΓϋ νε ίιΐ ιτις·:.ιρΗ)'ΐ"κϊ: ίαΙίιιιη ΓίΓ, ί}ΐιί4 
(ΓφτηΜ» οπιπΰί ν^1 Iη^ ίαΐΐιιηι, ν^1 ί'ιΙΙαηιιΐΓ, ^^§ο οε- 
^ 'οϊα Ιόουκίηπι ίΐΐιιιΐ ΰΠΐ£ϋίυιη: φΐίι ϊϊ ηοη (.-χ- 
ΓιΛιιηι,ηΓΟ όχίΐϊιοηιη: ίπ Γοιυι-η ηαηίΓα,Λ ί'ϋΓΗο- 
' ^ ιί ηοη ιοη((αλς*ΓαηΕ ροοο^αιη; οη^ίηαίε : ού^ο 

κριι^ιαι, ηΐΐ§ί5 (Ο'^ςοηοη, €αβ ναέ €000»- 
χίαΰ,^ηΑΐη ϋιι,οιχ βϋβΐη κπιβι ηηιτΙ. 
όϋΐάΐιιψ 01ηίϋΜ5 αακη άίέΗ$ ίη ιηικπα Ρϊ^γ, 

«χιη«ιίιτΜ «ίαπιΐι Γ,ιοιηυ Ηι.\I^ί1x ροπις-ιίηϋ ^ίΓ^ Γαΐία, 
ίίίΐ^ί. ςυιχχ ποη ΙιαΙχΛπι ηαϊ οςηιηΐιϋαειη ιηοΕίΙΰπι, 
ηοη απΜπ ρΓοριατί οίίοΑαπι Μή λ\> πιο* 
ΕΪαί5 ροηιΙί-Γϋ ροΐιιΪΓ νΐΐο ιηοιίο ίαΙΓαιη ί;ίΙΙ·:οΓβθ 
ϋπηίιΐιτ ηοη Ε>ί·η«: ϊηίη-ϊυΓ, Ροκ Λ ΰί11· ήΙΓιιιη 
(]ΐΜχ1 ίΐΐϊ Ηοπιΐηϋ$ <1ίαιη(;,& α)} ΐο ροηϊΐα ηκηβ 
αίΠ-ηΓι» αάά: ^Γ§ο οήαιη Ηίο 3ΐ1'(-η(Ίι$ ροκήε 
Α($Μ^«- /"^ΙίΊυ, Κ^(ροη^1^ο η^ςαη^^ο οοηΐ^φκη- 
*"· ιΐαπι: (ΙϊΓρβηηϊ οηίπι ^{^ πιαηιίοΐΐα: ηαιη, ντ εο 
Ιοο) άίή , ιηοαια Βάά οολ Ιαάχαι ϊάαα οΙμο- 
. ^IΝ^Μ <$> Ααίπ, ςυού ροΑϋΙ λιΐκι 6€ΐ«$->ρΓ3, Μ «Ιΐυι! 

/"* *·· ίΙίυοΓίαιτι ·. ηιοααα ιίίιΐιπΓ , ΓιιιΠί· ιπιηκιιία,ν-ε· 
ίΐςηα , ο)ΐιϊΙ)ΐΐ5 ρΓοΙιαι.ι Ικ οχιΛαηι,ι ΙιιςαΓ- 

* ηααοηίί ^ αϊ Η<1ϋ5 ηοη μπ^ϊγ |κ)11ί·α νΐΐο πιογΙο 

ροΓ Γαυπι αΐΚ'πΓυπι ιΐΐα ηιΐΓ.υ.ιιΙ.5 , 1^x1 ι-.ν. ίΚ"- 
ηιιηι: 1κ:ηέ αικι.ηι ροκίΐ Ηΰπ , νϋ ηι^ΐΚικιπι Γα 
νβηΐηΐ» €080111 ηιίΓαϋαΙαπι Ιϊγ ('αίΓιιηι,ροΕί-ΙΙι^αο 
Οβββ ηΟϊ ρ^^ αΠΙ-ηΓπϋ ρΓοΒαΙ»ϋο$ &·ριικ1αΐΒ», 
«ιϋαιίΐίη α- ψ6Α ίΐιΐΐο^, αιΜικκπ; αα αϋήιίαηι 
ν^η1η^. Αι ηι πυϋιο ςαίιι , «.απι .ιΐΚιίίιυ ίρ(ί; 
<}ΐκ> ι^ιςο ίΰΗΜ^Ηίβ£ ζ»ηαρί)»«* Ίη ^){^^αιβ βη^ 

' , ΐ3ηε;3( οΒκΔηηΐ' ί(1ΰΐη φιοιΐ λοηιίηα 

ιΐΐϊ αΛΪΓΓηαηι : ιϋίΐηΐΓ ρηίιη ίΒί,/Λ*»; ιΐίι εβηα~ 

" ρίΜΙΗ^ &ί ϊηΛίρΐΓ ^1ιίΐ£11Γ, 411 ΟΠ^ιΙΜ'Ι., ΠΟΠ ρΟ- 

κίΐ νϋο π)θ(1ο ϊύο ΐ0Λ νβηΐβ, 1ϊ (αΐίΐιιη Ιΐι, ία»»» 

ιαηιίιιη ««υηι, ^γ^ο & ΐΙΙυ ^1. ηοη «ιίιη ροίεΛ 
ηιαΐοΓ ί-Πί-ςι-πιακκ-ιί^' ςχίΐΐοηίίη [ΟΕίικ , ι.]ΐι.αη 
ίΐβαίιΐοηιϋ νηια$ ρ^ιώ οΐ1οηάαΙκ« ιη βο ιοα> 
ΟΐΜΝ** ϊαάΒύί. Ιηιίΐ ο1)καΐοήαη ι«(ογ<|ιμο ρτο ηΐΓ, 
■**ιτψΛ$ βηΐα 3ΐΠ.·ηίιι$ ίϊι.1(-ί ι. Iιη^.ι^^^5 Γςτηι·; , ΐ]ΐιαπι λΓ- 
""^ ΜθΓα5 αΓΟί ΠΊοαυΛ ; η€€ ροΐς-Λ ία ιοιηιηυιϋ & 
τκτί ίβηκηαΐ ϋΐο ί(1«ηι α1Γ^ηI^1ϊ ηιοοα^ 
€Γ«1οκ: ήΰΓ« ρηϊηι λ\> ί11ί$ ΓαΙΙϊΒίΙϊίΐοΓςο, ίίιπι, 
Τϋη Μ· νΐ οΑηιΓιιιη «11, (]ΐιί ^αίπΛίΜίη »η ρΐ€€Λΐβ^ άί- πκίιιίΕοιε ΙϊηιρΙίςίκε. (]αθ(1 ιηιΐιί αιη εΐαηιηι ' 
νκΙβαΐΓ, VI Αιροτ^υαη ϋιβηιρΜ} Ϊ4ΐοοα£Γ·ί 
πηβε, VI & Γυρτέ ίϋχί. 

ΟΒϋοίοδ ί3πιρη ικϋιαο «ΙίΛϊϊ ραιιΐό ΛΠΐέ, οΐϋάΐΜ* 

Ιιπ$, ΰάυηχί ιπίοαιατ ΓιιΒ Ιιίί ατηιΐηίί, ίτ^· *ϊ^!^^^ 
Ι>$€ Ι^ΐΜ €η$ηρτΛίΜ βηι<»Λΐι ; αιϊιΐϊ αηκη 
ορροΠαιηι ίιιρΓα (Ιοοαίπιαϋ. * 
Κο1ροη(1(χ> ηε^ιηιΐο εοηΓα^υεηηιηι: ιατη η^ΐ^ψηΛτ·» 
α ρηρο&ϊο, Η»« ί>βΜ», & ίΙΙζ ίΜ>η$9 «««(«^ ίκτίΛηΛ» 
γα»! Μ οη^ιπΛίί, οΛ νϊιηαΙίκΓ οοπιΰαοηιΐΐ, ^ίΜ"*** 

€οηΐ (ρΐ)(ΐ ιη οη£ΐη«1$ : ΐΐοοΓ αηίπι μ νηΐηβτίΑ-. 8^ 
1ί$, Οηιΐίίβ ΙίοβΜ ίίΐ ζο>)ζ€ρίΜί, ηοηιϋαΕ, μμ·τ 

ίχΐκίπι , ςοηαριΐΜτ·^ 'ηι ίΐΐα ραπΐαιίαπί, 
/;βι»Μ »β ^οη^^ρ^Η1^ ίηκίΐί^κατ ςαηι οάιίαη οοη- 
(ίίιίοηϋ Ηιο 1}ο»»ο ,β νιη βχφϋ ,&Λβββ Ιμ»· 

ΙϊίΙαΓ, ηος ηο, ηοη ιΐϊαι. 

5ί-ιΙ ηκΐΐΐί Ιιίηο κρΙί^Βϊϊ , Εγ^ ϋίχΙβηι 
^ οηι (1β ί ^ι«η■# €& μ ^κϊΜ» €9ΐκ«ρ»Μ, ' ' , 
β [μ» ίβίΒβ {ΧίββΗΐ ; νηαο αηιΐβίη ίπί«κ8 παΐ- 

Ιαηι είΐο ιϋΛίτί-ηιϊαηι ίηατ Ηαηο , Ι>·.€ Ι)οτηο ζβ 

^υηΗ^η^αηI^ Η^ίνιηα ( ηιηίηίτι , ΙατΜ: & 
^}ι^ Ιιοτηο, μη ί^^^^'{^κηί , ηιΐι (οίο ποη)ίηε , ίϊςυΐ 

ϊΙκΓα. ΚοΓροπιΙεο οα^ιαάιφ €οαίΐ:ηιιαιιΙιηι : . 
(1ίΓραητα5 εΑ,ςιώΗ ΓΐΜΠ» ηοη ^ίαι ΑηηϋΙί- 
κίίΛύοτκϊα Ιιοηιιηί;, Γιακ ι-βηι (ϋοβλνρΑΜΜ^ , 
& οοηΙΪΓ^ιιαιίιη ϋοή ροκϋ, νι ^Μ9Βιο ηοη Γυο- ΗιΤηοοο 
ήι Ηοηο; ατ ντ Μο Ηοηιο ηοη βι Κοηιο «-ιςρα- ά,^αιβι», 
ςηαι οπιηϊηο ϊη κπηίηί5. ηαοΗ ί(ίατι Ηίοο * 
αΐιίί ΙυΒ νθ4:£ Ρ«Γα5, Ρ3ΐι[α$ , ϋ εηαη ίυιί'- 
(α. ηοη νβηιπι , &ά ρΗαηιαΙΗςιιη οοίρα: , εο- 
«Ιγπι ηιο*1ο νοςΛΙϋϊ 1αίίΓ« Ρίίτυί; νιαρικί Το· '* ■ · ■» 
Βίαηι ρκακ : νεΓε εηϊπι <ϋοεΙ>ΐΓ, ^ι^πμ β$Ηί 
ψηίΜΙ βοαπί φ €οηΐίΐ $ΐΐηίν$ί ^ μ Π πιηο (Ιίΐίί· 
ίει,ΓϋριΐϋυααιιηΙιοιηϊηαη, ■^^:^^ι^ «12 «Μ^ , ' 
Γ<ρτΜ# 'ήι βηρΜΛίί^ (Λί^ ΰχΛ αηΐήο ξΙΙζΐβόε. . ; 
Οίιιη ^Γο;ο ηοη Πγ ιίο βιΐο , ουηι , φΜΊη οχίίΐί- 
ηυαια^ Ιιοηιίικηι, εΐΙΙ- Ηοηηηοπ) , αίαπιΓι κπλ ' ^ 
ϋΐαηι , (]ΙΗ( ηοΒί$ «ρρατοι , νοοοπιιυ 'Ρκκκη*, , 
ιαιίκ-ίΐε ηοη ροίΤϊηιηυ νι Ηι]<; , ίΗ φΐο<1 ϊ 
ηοΐΐϋ νοοΛίαι Ραπϋ, είΐε Ιιοιηιηοαι ιηρηςίηΑΐϊ 
σοπίνρηιηι: ίιη& ίη ]ιθ€ ΙέηΓυ ηιχοβηοηι «Α «Ια 
ίιά^, <]ΐιαη ηο$ νοοαπιιπ Ηιιης Ιιοίηϊΐκιηί ^Βλ 
ίη οη^ίηαΐί ^οη^^ρ^11η^ , ιίν; ι]ποαΗ Ηθθ οοηοηΙο " . 
1ίϋί·ηΐι.·ι· οΛΠίαπη οίΚ- Γαποία πι ι!^ Ρί-ΙΓΟ , αο ιΐο ρη,^ββιϊ» 
^»ο^ Ιιρηιίοο : ηαηι οϋαηι ροϋαηι «^υ νοαίύ Λ» Ικί κΐ!» 
ίαη'ε Ηοιήίπαη, «υη <]«ιί ιΐήΐιοΐαι, ντί Αη- 

ρεϊιΐϋ; ;ηποη ριορ:ρις·ά ιογγοιγ ς1ίί'ρ.ιπΓ.ΐ5 α πιο ■*■"· 
3ΐΙϊ^ηαυ: ηαιη ηιηο οπόγ κΐΐ οχ ρ^ια- Ιαϋκ^ί. 

ΜόΛλ 'ύία ριοροΓιήο «ίΐ <1ε ΓιιΒίοΑο ηαη ίίφ. · | 
ροηαικ,νιοίάίοΙοι^ιΙβοηΜεΙΙ νοηυη <1κ»- 
κ, (ήζ {ϋηββ ίίί ηηαρίΜΙ, ηκ, Ηοηκ Ηβη €ίΙ 
«Λίί^ίίί^, ι]ΐΐϋπυΙ1αϊ ΓίΙίΒί Ιιοηϊο ; ο^οηιικιη ♦ 
ΙοουιΐΜ ίαι» Ιαρι^ι , (]ΐΐ2οι1ο νεΓε εχ ραηο ΓαΒ- 
κ&ί ΰΑ' Ηοπμ)', ηαο ΙβηΑι Λχϊ , Γεριι<;η3ΐ, νΐ Ιικ 
Ηΰΐηο ηοη ΐΐι Ηοιηο , ηοη αιιίςιη Γορυ};ηαι ^^ς 
αιηιίηίϋ, <^ιιό(1 ΡοΐΓα$ ηοη 1κ Ηυηιυ : ς]αΪΛ νοχ 
Ηχς ροκΑ'ϋςηϊβαιπ: νηέ Αΐίηιιί(ί, <]ηοόΐ ηοη Ιϊι; 
Ηοωο; & Ηιη€ ΐ'εΓροα<1ΰΐιν αιαίΪΓΠιιιίοηϊ. Ρο- 
1X115 οηίιιι ηοη ο& ρΓΟρήί νοχ (γαοη^ται αυη 
ίΜ ΑμΙμ. Υχν!»ΐΜ€ ΙΐΜη μ ιμμΙο φΙΟ εχ 

ρ*οβ ραιτο ΓιΛίοΛί ιΙίοαπΓ, Ι;στ/ισ, ίικΙικΙίηΐΓ Γογ- 
ηιαίίκι ιη ^α νιηικτ14ι ι^Ι^" 'ΐ^ϊ'^, ΐι-" ^ηοιιηΙο ^Λ 
6άοΐ ίακηοίΒΒΛ Ρ€Ιτμ ηοη ίικΙικϋηΐΓ ίυτ- 

*ΤΗΐ ίιη»·. φΙοΗ πθΗ «Α Μα 

Ηίικ ν1:ΪΓηό ιΙίςο , ίΐίαιτιΠ (κυΙίΊ ΐηΐιικιτ Ργ- 
ΜίΜ··*!"^ ίηΐϋΐ, ηοη ρΓοριοα·α ι111· ιίε ή»1β, €ΐιιη οΠό ιοη- 
/««> ΜΛί/ί ςοριαηι ϊη οπ|^ίιΐΛΐί, <}αία ροβαη ΑιΗατε ΙαΙ- 
ίΡΐη πιοαρΙΐ)ίιςύ , αη Γιι Ηοηιο ; 3( «Α <1β 
ΓυΒ 1υ£ €οη^ΐ(ίοηιΗ, ίϊ ύι Ηοιηο , ΰΐΐ α»κτρηι$ 
Ια ρ€βΕ9ΐΒ οηςϋηϋ , αυίλ αηιε €& ΓοπηαΙίΓα: 
€θηκηΓ3 ϊη η. νηίιιάϋαϊ, ηαχ χηηϊιΐίΐΐη ΗαΪΓ, 

5Ε0Τ10 ΟΟΤΑΥΑ. ρ€Τ »:»· «4 
ΡκίΜΥΜ «ΙΙ.ΑηΤίΜοΙοςΜΜρΓο^ι Γιιίρηη· 
οίρίΛ. ΚΰΓροηίβο 1>καίΙΠιη« ; ρΓορηέΛ 

ρΜ 1«, ίί-ιι ιίιΐίχΗ, πυη ρ: ΰϊ '.ικτ : λ ο1 ΰηίιη Γι1η^ 
ητϊηάρί;! 1ϊι1ή,δι:1ια:€ Ιαρροηυηιιη ςινιϋαρ€ΐ 
ΐΗΐαη.& ρ<χϊώ3 ή ϊ1ϋ$ ιΟκ^αίιΙ αΐίικί ΤΗηΙο* 
ρι <1ί<1ικκ, ν: οχ ^^^Λ^5 ςΌπΛαΓ: νοΙ Γιιη^ρI^η- 
αρία παιαΓαΙία , & ιΙΙα ηοη ριοΙ>αι Τΐκο1ο§ιι$> 
ίίά ϊΐιιιηιΐΰ Γηρροηίι ριοΐιιιι , ΡΗγίΐϋ» ν«1 
ΜοΐίρΗνΙΐεα, Οί\ί, ρ^τ/ίά ΤΙχοΙο^οηβα 
ρτβΐ^αη Μ γηηαγια , αυια ροΓ αςχίιΐοηϊ , &, νε 
^^ <1ίθ3ΐη> ΓαρίτΒιιπααηηλ ΐϊπο ιΙαΒιυ ΙυΙοι 
ρο^κ. 5ίς εηίιη βοη&Γπι« γχ νηο αηκυΙο 
ΤΐιΙα «ΙΙηιη: οοαιη «χ νηο ρΗικίρίο η«κιΙ1, 
ϊΐικ ηϊαιη <1ιιοΙίϋ'.,ςοηβΓπΐ2Γ α1ίι]ααι·ι^ο νι,-Ι νε- 
χχςϊηταηΰα, νοί αχ·ι1ι6ίΙΐΓαί€ηι ηινίίςπο- 
ηΐφ, &€. ^οη^^Μ(.^^ ρηίητ ναΐάέ ΤΙΐθθκΐ^»1 
|ι«τΓακ1οη({ιιιη ιΐϋί ιη)'(Ιοιΐΐ ΡϊΗγι : γγ^ο ροκίΐ 
(ϊιρΓΓαΙ>ιιη(1ιηη& ΤΚεο1οςα$ Γααχ ριοΙνυχ 
«0ης1υΓιοηι>$. 

$«ιαιη(ίαιη<ΙαΒϊιιιη, Αη ΤΗμΙο^ιμ ΓοΙυβι» 
<|ααη «ιμΙοιιεγ ΐΓρηιαιη φ» εοητη £ι1αιι 
ίιοΓΪ ρο|Γιιη^ . Ργο ηιιο ο^ίςπίΛ Ι'Γΐιηο , 
ιιιιη είΐο, ο» 2Τ£αηιακΛ ιπ ίο οΐΐϊ: Γυ1αΐΜϋι:£ΐιιη 
βηίιη ίΐήκίρΐ» ςοηΓΓ^νοΓίαιαη,ηοηροαίιικ 
ρίΤί- 1>οηα: ηαπί νοπυη νΓΠΜί ηοη Γ^ρυρπΛΓ. 
ϋιίΗίϋΙι ι^ οΓξΟ ΓοΙιιηνο'ΙΙ, αηάηοΙ)ΐ$ ΓοΙαίροΓ· 
£ηι : ιτιΐιΐί.ι οηίηι 1η Γο νοα ηαη ροίΠίαιαι ηο* 

ΟΒΓίπι» 5«οη<ϊ^, ηοη €<ϊί Οίη ηορ ίΐη ίΙβΙό. 

Ιαιϊοηε νΓ^ι>IτιφΤ^: ηαιπ ΓλΙγοιλ ί(.\, νιηοηαρίΓ- 
ϊ4 οοπαιηςαιαι , κΓροηιΙοΐΰ ΤΗευΙο^αχ ροαΛ 
Ιβτί ΙάηρβΓ. ΗοςροΓκο, οοπιιηαηίχ & >χη 
ΓαιτίηιίαοΛ, ήοη ροίΓο ΤΗεοΙο^απι «ΙίαΛο γ€- 
1ροη^1^^^,ι1ιι1Βιί1^ι1^ηφι^ αΓ{ζΐιιτ>οηάί ςοππα ή- 
ΐ(ηη. Κ.ίαο αιιΐίΓΐπ Ηυίυ$ οΙΙ ηιίιΐοηχ : πίπι (ϋ» 
Κύ;^ πτΓροηςΙϋκ, οίΐΐϋ ϋΐίικί, (||]^ηΐ ηοΕαίΈ 
ιΗ(]Η2{η ρΓοροΠοοοβη λίριαχοή ορροΰιί, 
ϋΐηα ^ΛκοΛοΛο £ι1£ηη :ιιοορακ0: ηικιη «ίι- ΐΐΛι· «ι ρΓοροΓιιίο οΛγπιΙι ί'.ιΙΟ., ηϊΓι ρΓπΚ'πιι:· 
αχΐ(Γαί{ι^υηιιη\ ί11ίιΐ$ νοηιηι. ςμιυΐΓ.υ^Ιο 
ηιίΐΒ ρίοΒαΒο Γαΐΐΐιηι ΡατΜΐ» ηοη αιτΠ' ■ 
Γΐ, ηίΐι ρΓοΒιπίΙο. ρο£ιίιιέ , ϊΐΐυηι ςυηβίί } Αι· 
ηπί Ηοο ηοη ροΐρΛ ^ ίIϊ^ ^^ ^ ΤΗίο1οηυ$ ; ηπ» 

ΙΊ11Π1 ρΓοΒίΓΟί ρΟΐΐΐίπϊ- Ιρί.'. 1ΓΛ (}ι.·11.1 , α'.Γϊ ^ Γι- 

ηκ (Ιαοχο ηοη^^^η1ρ^Γία^1^, νιιϋυοάο' Ιαρροηο: 
Γυηι κηίιη ϊαλοιηιιύϊ ψβίίΛ ο6Ιαια& η>Ι« 6^ 
Α^ πιαΐοΓΐ οχ ρ&ΓΚ εΓπΙΪΓα: ί,τρο ηοη ραο;/1 Ιμο ο^^γ^^ 
αιοάο τεΓροηάοΓΓ. Α<Ι«.1ί( ααωη ρΓορητητϋ ςοιη'^ μμμμπ··· 
Γηιιηυ Ιϋηκηϋα, ΤΗβοΙο^απι ροΐΐε ιηιϋτοέΐέ η ραΜ» 
ΛΤξΐιηκηι&ύΛικκ ηιί(1αικ[,1βιι,ν( αΐί) ιΐίαιηΐ^ 
ηοςααιά-, Ηος εΑ, ΓοΙί^ηκΙο ταιίοηηη γπγ ΙιιιΙϊ· 
ς« ρηΐιΙεηιίΐΤϊιηΐ: , ΓαΙίαιη ρΙΚ λΙκιιιλπι γχ ρίο- 
ροπΜοΐηϊΙ>υ$ ϊη αΓ^υΐΏ^-ηιοροϋπ», Ιί^χι ρΓοΙχι- 
ίν Μ ηοη ροΩΐι ηιιοηο ηαηιιαίί; Ηοο αικηη ρη- 
(Ιλγ ( Ο 'ρίο αιιο:Ι λγΙιΙιιιιι ριιί (Ι'οηιηί.ι ηιοιίι α 
1ΪιI^^ , φΐ.Γ πιοΓ.ι1ικι· Ιι-ΐι ρηΐιίι πατ ί-υ^υη[ ζά 
ςκΜαπΙιιηι , ΐ Οοο ιοη^υπιπη ίΙΙίΐτ^μίΜηη' 
(ϋ^ηι β1Ισ,ϊιΙι»^ικ ΐ3ΐ«κ 2ΐί<]ΐι.ιιτ) ΐηιιίιιοοα- 
ϋοηηήΐΜ^ιηιηηοι Μςιΐΐιηα$ «:ΐρ1ΐ€Αα-;ηιΐ3ΐη 

ιαιν.ςη Οοϋί ρ«Γί:Λε ποΓοαΓ. η^^Iη^ηIη1 ιΙΙ, Π 
^υΐ^ε ιηιε11<:&α$ Ιίπιΐ€3ΐυ$ \ίϊάκ χααϊα ϊβηο· 
ΓΜ άί Ι>βθ,€ύιη οιπηο5 ΡΗίΙοΓορΗί ϊοΚοεοοη- 
ιΐΓηΐ3ηΓ, ΟςιιιπείΓι· Γνιρια ηοβηιηι ςαριυπι^ δ^ 
ηοι πιιιΐη ι^ηοΓΛ^^ ^]ϋx ίΐΐε ίίκ : (]υό<1 (ΐ Ηοο 
ίηβΑ,εηκίΐΐιηαχίιιΐί- ΐίεΐιεπι ΓίΓϋαιαιίρίΐιιη 
Οαιηι , φΐί ίηέηίκ ί ηοί)ί$ άίίίαι. νΐιοχΪΗ^, ίη 
ίρίΪ! Εο1>ιι$ (]ΐα5 οαιΙϊ$ νϊ(1«ηα» , ίάεοί^ιΐΰ ία-' 
ιίΐϊα ροΓ Γο Λρρ:ΐΓεΓ.: , ηοιι ροΐΓιιηηΐ5 Λΐίί|ϋ2 λι- 
^^ιαιαχα ΓοΙιαιε, ν.^;. ςίΓοι οοιηροΐϊάοααα 
οοηΗηαΐ; ^Iι1^^1 €ΐξρ πιιηιηι, 6 άΓάΟϋοη βΚ- 
(]ηά ί^ηοιαπιιΐίί ΡοΠ'αηιΐίί οτίζο ηιΟΓΪιό ίαίϊς3·» 
10, ηοη είΐβ νοηιη αΙι^οΑίη οχ ρηκιοϋάοοώαβ 
3ίΙ'αιηρ(»;^Ικχ<Ιίαιη» βϋβκφαηϋαίΒία» 

ΟΒΓοηια,Ρ.νίΙοηώπι (ΙίΓρ.ι. φι. ψαηΛ.6. 
& ν<ιΓ(]ΐΐΓζ €{ϋρ. 1 1 . ροΓ [ο»ηι , & α1ιο$ ειϊιηι 
ια]€ΓΚ ίαικηάιιη όαταηιϋ βχ^μαα , ρούβ 
Ιΐκηίοςιηιι κφοηΗβκ βαΪ€ΐΕηιαΓ«ι «τριοΜη· 

ιϊί,ρ«ηη·φΐς· ιιιπι οριιοηί ΟαίΛαηο& ΐ3.ΤΗο- 
πιχ,ίϊιιη [αηιοη τςαοι^ οιηηε^ ςοηυεηίΐηι ίηΐΰΐ 
ίο. Ναπι Ο. ΤΚοιηΑϊ , να1ι·ηάα & €2ία3ηυ$, 
<1ιιπι αΐΐΐηΐίκ ΤΗΐΌΐο}»ιιηι ροίΐο ΓΓί'ροπ(1θΓθ, νΐχίβψβ 
1ϋ(}υιιη(«]Γ ιαχα Ιοίΐιηιΐιπη ΓεηΓιΙπι α ινΛ>\& ΊφΊ"* 
ύχοχη όε κίροηύοαε ίαάϊκΆί εαίΗαηπιοηι· 
ΙίΐΒΓ. φκχΐ ηυϋο ιικχΙο ί Ώίχαοάο η^ατ, ■ 
ηυΐ <1ηιη οοηηηήιπι αΙΚταο νίύβηΐΓ, «χρκϋΙ ** 
Ιοι^ιιίιιΐΓ (1γ ΓοΓροηΠοηο, ί^ααιη ηοι> (ΙίΓες^αιιι 
νοςαιιαηΐΜ. <}ΐιχ «Ιού^ιίηα ηοη ρυ^ηοΐ αιιη Ιό- 
ειιΐΜΗΙ, <]ΐ»χη ΙόΙαηι (ν[(ϋχι) να1αιΐΜ'«1· 
ιηϊπί: ; ιιοη ογ^ο ηίΐΐ ιΐο ΓοΙϊϊ ηοιτιίηίΗη5 ίηΓΟΓ 
ί11ο$ Ιίν είΐ. 2>£(1 ηθ€ ηιαίοΓ οϋο ροίίΊΐ: ΙΜπι 
ΟϊΐΙιοΙία οπιηα ώιίςά κιχιιηιτ, ρο(ΙίΕ 1 Μμ 
οίΐοϋϋ, ρηκίακβτ ηοι αβιίαεςοηιηηιιπί; 
αμκιη νοΰαηιι ητΓροΐΜΐϋ» ίηιϋητ^ Γοα ιμ> 
ΤΚΑΟΤΑ- I ΐ κ Α ο τ Α τ γ 5 

Ο Ε Ο V Τ V Ν Ο, 

«Ιίο^Μ ρτϋα Μ Μμέ ψ^Μέ »ΛβΜ4^ €[[<!( » ^αΐρρί ^ο^β λΛ 

</ί/?ΛΤ ΰΙΗΛ ^ι^^^οη^ί νηοτΛίϊο ηαίΗΓοΙύ άοαΐ ί η(ΰ ίατηοη άβ 

φ^β ορίκαίιοαα, ιηί€ΐΐ€6ΪΗί [αΐιαί ^ <τ)οΙαηΐΛΐΐί,ρίηίη€ηί^Λΐΐίί Ιείΐααηώοί ώβ- 
ρίΦίαίίοηώί» (χρ€άιοηίΗν. Λάπΐνίο ίΛ^η^η τηιάΐΛ Λά ϊιαηί Μ^ΗίΛίιοηςηι ^ίοΤί»- 

. ΟΙ5ΡνΤΑΤΙΟ $Ε€νΝΟΑ. ' 
ίχ^ίηΗΛ,νηίί^^^βηψΙκά^^ μφβίβι» Όί$. 

ΐ)Ίυίβ<ι ι!1* 5ΕαΤΙΟ ΡΚΙΜΑ. 

λ^)ΕΜIΤΤΒΜ^VΜ, <]αίιΑ (ιι 

ιηαητ, αυρΙϊακΓ ιΙίςιηιη νοτί> 

ΓΛίεΓπ ^Ά^ ρΟΓ (<: ηοκ,Λνη; Ρτί- 
ιη(%ϊηοΐ(ϋιιε ^Λ,ί^ι 5ΰάω<1ό, 

<ϋΛΙπΛϊοηίιη ίϋχέ οοηΐΐυι ρΓθΙ)ΐΓο Υϊκηά» 
(ΙϊΓρ. I . <}ΐιζβ. λ· ψΜιΟί. I . Ροηέ (}ΐκίΗο Η« 
ιΑ ηοϊΐααι 1θ()ΐιαΜϋ ίΐί^ΐ^ ρβπίηβϊ. ΑγΙμοοτ 
κιιη«η ηΐΓΠ 5«»ο &ρη<1 ν*ί(]ΐκχ ιΙΐΓρ. 19· η·6· 
»ιτι ΗϊίΙϊηέΙϊοηηη βΐΐϊ: ΓαρεΓβαιιη. ιοί οΑ· 
Κηιίαιη , Γαρροηο , <^αθ(Α οιηηΰ5 αίΙπιίΓηιπΓ, 
ριοροίΙάοηειη να^ια ϊο ΟΜηιηαχά ιϋυκϋ ϊη ροί 
κ ηοαηα» βε ηοη ηοουη ρη &. Υιι^βίηΙαο,»!!- 
0^035 (ίοΙ>οα· οίΐί ρ^^ ίί ηοταί,ιΙίηπΛ; ηοπ ποία5 
ρ«ε (ζ } λΐίο^αϊη ίτυίΐτΐ ιια<1θΓ«;αΓ «ι <1ιαι1ϊο, 
^αζκκεαήαο ια αΐκ^αι ρΑϊροΙΐηο ίκ |βΓ 
ηο€2, Π οιτιη« ηρ<τΐΓαΓΪ6 οίΤεω αΙθ5. 

Η^η^ 5ΰοααϋ6 ίηίοιο, ()ΐι&η^ο ιη«ηΙ>ηιιη 

ΐ11ΐ«1 , γΤοροβ{Ιβ ρ»Γ /ί ΒΡΜ, (ΙίιιϊίϋηΐΓ ίη ρΰΓ 

ίε ΒΟαχΛ καιικίάιη ίο, & ρα ίΐ: αοαιη <]ιιοιεΙ 
ΐΜΜ) ηοη ^ΙκκΛιικΙί βίΒκαη ηιαηΐΝΐιπι ίΙΒ 

ορροΰΐαηι, ϋοΛ, ^ηπβίίο ηοηηύιΛ ϋ^^ [(. 

ι βκΙΚι αηι ιϋυιΐίοηαη να- 
Ιϊη'νηοΩΐΐ! ιηηη- 
Βγο ςΟίηριοΗοη^αηηίΓΟΓηηοί ρΓθροΓιιίοη« νο- 
ΙΚ, ϋίνχί απιεα ( ν( ριαίο λοίε ίαρροΓαί ) ά£- Ηοο ροίΪΓΟ, ρΓοΙχ) 
Χζηάχ ηοη ι. ίϊο Ιχ^ηβαΐί ύοικ ηχαΐ» οοο «ΧΗηριρεΙίΐΐκΙί* οιηοο ίύΐίΐςι 
β]«;φικ<ϋαηηιι:ΐΜΜΐ ρατίβησηί&ιηρϋίίκτ, 
9X|ρ^χ^. ΡγοΙχ) ριίτηιΐϊιριππη αηκοΓ(}ι-ηη$: 
ΐΜΐϊΐ ηηΙΙ» ρίοροϋόο να>, φιχ ίη ία ηοη Πς 
ρβτ ίβαοι»; ωοΑ, 4]ΐιΜ β εΐατέ οοςηοίαηιτ* 
ηοη 2ρρ3ΐχΜ ροτ Γϋ ηοο ; βτ^ ηα1ΐ2 ^(ι (]υιβ 
Βίε (Ιιαίίϊοηϋ ηοη £θπιρκΙκη<)«(ηΓ, εΐΪΑΐη 
^ιιχ »ά ΐχηαΐΜία ορροίϊηιιη ροπϊηα». ^υο<1 
ϋΑβίίηηίιιπ]. ΚλίκηίΐΙ ριίοηκΙ'ίρΓιιιιιοΑαι- 
ιΙιΐηΐΜΐΒνΜίααΐτ'βΙβ Γεριι^ηιηήλ ιη κπηΙΐή>, 
<1απι (ΙϊεΙηΐΓ, γηγ«β(ίβ ϋϊτ /ι ηοιΛ βζηηάϊιτη [τ, 
& ηοη ί^ΛοΛά ηοί. νύ αάχα οα η ηβι οχοΐα- 
^ηηηΐΓ ηοη ίοΐϊϊηι Ικηηίοβ , (Μ «ϊ&ηι Αηςεϋ^ 
& Οαΐϊ ϊρίί ο)ξηοΓεβη$ ; & ηιηε ιοηηίηί ίιη- 
ρΙίεϊοηΐΓ: παπί νίήαι ηοη ηοΓάηιι χ Γϋ, {^ά «Β 
2ΐί()αο ςοξηοΓσϋηκ, νη<1ο ηοη (ΙεΒκ (ϋά ηο€Α 
4ΐια«κ1 (ο^ & ηοο αυοκί νΐίαιη οοριο&ηηηι 
,νίΙβχεΙίΜαηηΐΓίόαΙιοιηΙηα, βτιαηο Ιηριο· 

ρήέ νοοβΓαΓ γ.ι ηοη Γ^π1η^ι^^η (ι:-, (εά άι:\>Μ\(- 
ία <ϋα, αΙΪΛ *§ΙΡ*τ [» ηοι» ί^ΜΟΛά αοι, λΙμοηο- 

ηΐΓ. ί^αΐ^ αηοη ηιης ίά)ά ροηιίίίσπΐ, (ΐυ6<1 
ιϊυιη <ϋηί(}ιηιτ (ΧκηηιοηϊκΓ ριοροίΐαο ΐη ρη ίε 
ηο[2ΐη,& ηοη ηο(3πι , Γοΐώηι ίΛ Γβιηιο αβ ηο- 
Βίι: ηβπι νϋΐ Αιη^ ν<1 Οβοοιηοά ίαακ ρα & 
ησι»:«τι;ορ«(Γ ΐιοαιιΐοη<ΙβΒβιικ πηβηη^ί-^ 
υίΗί ιη ροΓίΐηοαιηιίοΙιίι,&ρεΓίβιιοαΜίί Λα- 
χείο αικ 1>€θ. 

Οίο(5 ίοηέ , ίΐΐλΐη οΟβηοαπι ρβτ Γγοοο- 
ύυπ) ίο, ςι.Ίΐ Γΐηϋαηΐιτιοβ (Ιο ^ιικΙΗίιαΓΤ 
ΓαΒκέΙί, €α.ϋυ1ι αϊ εοοητχϊο ηοη ύι οοΙμ; ηο- Χμ» λ μτημ /ι· 0Ϊ9ίίίζθ€ΐ Οθρ3ΐ€ 1.9 Κ.οχ>.ϋΕ ΑλίιίΑΟΑ ΎτΛάΛηα Β€ΰ)€οιαΦΜΰ. 

Ρ. ΤαηηεΓΐι$€!ιΓρ.»Λαϋ«ίΙ^ ι.ίΐϋ^.ι. 5^0011- . <φρ|ΒΚ^ 
Λ4Λιιτ ηα, οιιία Ηθ€ ΓκηΓα ^Η^η^ «ίαιη ρτΓ ίε ιϊοκί ίβ- Τη» ίη πο^ ροήαΒ κκηιιιαίΓ («ηκητΐτ 1 ^ 

νΛκ$ & ρ2ΐΐοηβ$ , ίκηι ροί1)1}ΐ1ΐ[α{€$ οιηιή^ιη ϋιιν: <^ιμε νι^^^ι1I ^^ϊι: ΛιιΙοΙιηι,ΛΐΙχηη ώ: ΛΒα-, ^οημ. 

'εκζηιηηηιΙηΜ<ήαιΐ3Γί,<)αί2<Ιΰ«σπΐιη(άΙ)- Ιτηέι. Λίκη ίά ηΐζ^ΐ: {]αχκίί$α>ά, Ηοη. 
κΛοηιπι ςιπς1<.ίΐΓΛη; ΰίΤίηΐ ^α ρΓπϋοηπ ; Ιΐοε . πα,λς. Τοπία πΐΓΐ|ίι ϋ. ΤΗογπχ- αίΓ γλιπ ιΠΐ; 

Λϋΐίπι οΓΟίΐιΙιΙιιίϊΐυ οΐΐ εχςι Α ιηΰηίοη οιηηίιιη», ηοαίικψοαιΐ ΐί· » ηοιν γλιτιγπ ι^ιιολιΙ ιιοί: ηα^ιη 

, Οααηίίο «πιίηι ^οοη« ΐί^αΐί) (ϋ:Α»ΐΐΐΚ, ΒαιΛ ν»ΙαΛ» νβτίΐΚίΜΛΜριΐϋΐ , «»ιιι οΕΪΛΐη ΗδΙοιίίΙίΓ 

*/ί ηαΙΙοπιοΗο ^1Γ^ρ<^ί^I10^ι1>η, ηοη νοίαο. Τνιιιβηιχ ΓαρΓί ηοπι. 8. ν«ϋηι ραυίο αη(6 
ηιηι (ΙίοΓΓο, ριχάϊαίαη^ ί/? αικ οαοΓα οαχιίοι θΛ«κ1ϊ/Ι^ης ΓοηιοηραΓπ ίη κ ηοη γΙΪ» ^ΐ^ίη- 

ϋα3 «ΛίΓηοηΓαΓ , ηοη «ΙΚ' ίΐΐί οιΙλκμΪΓλ; ίιοο Λλπι ά (ίηιηιιία ί>ι.οπ , ι^ι'ηοη η^5;αι1^^ ίη κ 

αιίπ» 2 ηεηιίηο ηο§ιηΐΓ ; είβΟ ηοη ϊιΐΜίΙκχέκ ιΐκ κΐϋηω ϋά ^^ϊ^ γχιΛοιο , 1ΐΐί·ι> ηητκό, ^ - 

ηοιηίηΓ ρΓοροΓκΐοηϊί /κγ /« ΜΜββιρ, Ηι αη& ηοη νότα «ιιη ρΓοροΓιηοηηη Ιιοιιηιίαπι 

ρΓΧίϋοαηιηι Π.νιιπι1ύηι Ιΐ· €οηιΐΓηίι 1υΙ>ίι.-έίθ/ ρΡΓ Γϊ: ηοηιη , ηιη ι 1-κ· νκίαυι ι-ίΐι.· αΒαΙυν νς»·! 

βΙ^(( (η Ν\·αιιιαη ίαοίαηιιυ αα«1ι^οη^ηΛ ι1« ηοηιίηβ, «"π, νι ιΐιχι : ακί^ηΐιυ »;γ§ο γοι1ιι«ιιιγ αιΐ 1οΙΐ)·' 

4μμμΑ.' ■ οηίΓα (ΐο αΓ§αο 5«:αη(ϊό , «ϊαπιΓι ρΓΛΤιΙκ-ηιαΒΙ Λι»ϋ Ιΐηκ!η).·.5 οχ(η»ΐ4 ορροΓκΛϊ. 

ηοη Ιΐιύο 4»>^(<>»(<-'ίϊι^><>^ί· '><^ιΐ(^1><^(^ϋ ηοη Ο^οά αηύπηο ηκό, ϊΟιΙίΐίιΟ χηαώ&ύί,ο, 

ρριοΛ (Ιο <]υ^ί1ι1^^α^^ Ιίάΐ5 δί ριάηα ) ιϋαϊ Μ- ϋ«απι ϋΛί ίήηατη , ά ητιηίηβ νοβκιίτ 'ρη ίό 

ηκη ΥαίΓηιΪΛ ΓυρΓ^,^ίI^ρ^^ Ιο ηοηιιη & ίη ίΐ·^ ηοπιπ-., Γιη.ρΐια'οι & αΙ>Γοίιια· ; & ιαηιοη Γοια 

. ιΟβιηί» *ί <ΐιιο3<1 ηο$ « ϋΟ ^1*6(1 ηο* άαι^ ϊά ίηεαβηκχ, ιΐ"-*»** ^· ΤΐιοιηίΓ, Υαίαιαι & Τιηικεζ 

/■Μ^(τ/« ηοη ρο(ηιπιιι<3ΐίιιι)«1εί(1ρηΪΝη»ι<τ^α^ηιπ- . ^υζ αβτηυΓ ριο ΐ1ϋ° ρτϊιηί, Ήιϋΐητ {η Ηκ: 

ΜΜ«Αηι< ΓριχΗι Αηςι-Ιϊ & ^^ί αΐίχ οηιη« νοπΓ.ΐΓο ιΙπγ ηαηΐ ιπαιυ ηοπ ι·ίΙ ηιιιϋιιιη ρπ;ΐ5, ρεΓ (]ΐί(χ! 

'■'·***'■ ρ€ΓΐΙ· ηοΓϊ , ΐϊη€ ιΙαίΜοίάιπι οηιηΓ ίη Ιΐ- ρςΓ |ς· κ^^ηί^I^^ίηι^ ^.1 ΤηηίΕ.ΐ5θ«), &ιΙΐΛΤηη!ΓΛ$ 

ΐηη^ &:°^ο^ί'^^]α^η(α^ηιι1I»^^Γ( ηοη ρ«.-Γ ίν ηο- *:(ί €ίί'ακϊΛ\'\Λ 1υΒά'ι^,(£α^ηί££ιΙ>ί4:«^ο. Ικαι 

η, VI ΓιιρΓα ίηίοΓοΙιαιτι : οτςο ηοη ςοηΓιΛίι οΐΐό Ηαο,^ηΐίώ ί>αί>{ΐΐΜΐίί μψίηίΛΙβΤΛίίί ιβρββ^ 
ρίΓ (ί ηοιαπι ΐΐχηηιΐϊιπι Γ^ , ίη οο «^αόιΐ ρΓΧ(ϋ- , «ιγ ηί^πι ρβίτ 1ί ΠΟΙΑ! ηιηι ρπΕ(]κχιηιηι, 

οαΐρτ Γκ ο-ίΓοηπΑ ΓιιΙ>ίς<ίΙί}ει:|^ηΤφ»1ιθς ϊιί ηί ροΐ]:ΐΜΐιι.«,ηιηι Ιι.ιΙ'ΐ-ι πι τε ιηοιίίαιη Γοα 

ιώθ(1οροΐϋίΙίι1υαη ϋ«€ϋηίίϊθ. , ουίίαιη ρα (^ανα εοηια'ηίαΕ {αΙ>κ:£ίο : ηιηι 

ΟμΙκ/Γ· ν<ΒΓ^ηο»οΙιη{^$ ριθ(Χ(ϊ)ΐηο9, Οΐΰο Νΐι- (νταΐίΐη ρο0ΐΗΙίηΒΐ«πΜΐηαηι^ 

/Γ(»υ. Μί>: ΡΓορπέ 1ο^^αα^ι*ο, ιηιΠα ρΓορυίΊιίοιΙιά εΛ, οΐ^οιΐ ίη ηοη ^η^1α^α^ ίΐιιο ςοοΒίιΐΙΐΛο- ία», 
ϋπΙΐΛ^ηι- ροΓοΙΙ/'ΐΓ/; »ο/<<^;γ«μ</μμ 1^η1ρ^Γ (ηίηΐτ· ηοη ρΓουεηίι ίοπηΛίίκι ά Οοο, 9αΓ ί]} βΐιο 
ηοιΛ άΐαχ. οτάίχκαχ λΑ. 'υΜάαΟκαΑνΛία ' ^^ίIηη1<λΌ^ιη6 ηη^αβ 6Κό(ηκΓ ; αυίι οι ψο£, 

/ταοαίία οο^ηοΓςρηΚίη . Ηχο εΙΙ ΓχρΙίο.ια5 κηοϊηϊβ ίΐΙϊίΙΐΐΛϊ, νΐίΐ1ί$, η<Μ» ΓααίΓαηΐΓ αΙ) νιΐο: α {^οκλ 

/ο. ΐΙαί'ίίΓιηΐΐ, ηίΐροίίΐΐ αϋνΙΙοηα^Αΐ'ϊ. ρτοροΠάο, ΟίΜ/ ηοη ροκίίριορπςύια ία 

^[^ I ε υ $ ε ο ν Ν ο 6 , 3Ης]αΑ5 ν€πακ) είΐό, 1τ ηοία ροΓ Γι-, (οια ει (^αχΑίο «έοίχι κιίαα, 

^ ^^'-'^ ροβ'οηι ί ρΓϊοη ριορήέ ρκαίχη, ντ <1ιχί, «1 ύνα» α» ορροί ΓοηιεηοΜ, ίηΜκ 

Γι'ϋηΛα* »ρ1ϊο<ϊοηοηπ»ηοηιη; ν( ν.ξ. £#«ήηΜΐ ^^β ^υ» 1ΰοιπ<Ιι , αη\ ριοροΐϊάαιηάη «ίΚ ^ 

ί'>Ηίαΐ.ΐΓ.υ ί'.ι:ΐ"!-ύ ηχήοΗΛίζ , &<. Ιϊς ίΐι- οπιηίΐηυ αΐϋΐ ίη ριτ (ΰπΟΓ.ιηι, 4'ΛϋΐηηίηΟ €[ιιλ: ειίαηι οοπτ- ^5,^^ 

»^ ριιΤΗΗί (^αιΐιαί >.Ιϋ1ϊηίάο ριχ4ϋ(:αιατ «Ιβ «Ι^Ηηίιο, ΐίαο ιηαηιοΓ ϋίΐ. * ΡιοΙμπ ίοΐα λ\} 3ΐίί^\\ύ\Μ, οό ιμ·*/} 

" ('ΐ'π ηο$ (^$*1εΙίηίιχιηβ$ηο1(»ηια«,1ϊ«»ί§ηοΓαηυ$. ςυό({ ηοη ΗαΙκΜηαχαιαοΓρηιιη ρίορΗαπκΙί^'Λ ·>-. 

ΟιιοιΙ ίι Ιίχ νοςίΊΐηΐΓ Γί ηοΐί [{εΛηάΜτη /ί, ]3οο, ιτμο Όγιιϊ ηοη }V)^^·ί^ ι-ΐίϊ· ηοί ί<; ροΓ ίΙ· ηο- 

ίιΐηι <1ιχι ΙιιρΓά, αιι «^οϊίιιο «Ιο ηοηυηε, & ςοπ- Ε«5. Ηαης Γοιίοικπι ϊΰί)€Κ ναΐιμκζ , *^ιηα Ηχς 

08ΐΜΰφΑ>ΐκιιιαίπιΐΐΐιΐΡΒΡ5 οβΙα ηαα (ϋοιη>· «ϋίίυηέΐίια «Α ηο^ ρβτ Α; -ηο(ΐ , Ό/μ φ, ληι 

να βοιηπιιιιιίΒοτ ρα ΐ€ «χκ ααηίόοη» οιη- ιμμ «/? ^ & απιαι ββ ηοιϊαι (}ΐιί(1ιϋ(«ΐιι4 

^ ηίαη κίαπι , ηυΐιό ηΰιί^ι οπηίοητ ταταη) Πη, επ^ο οηαηι Πηβ ηοηάλ ΐ|υκ1<1ϊηααά ροκΑ 

ροίϋΒϋίι.ια'ί. ρΓθριιΐιίιο<.1]ι ρίτ ίΙ ηοΓ.ι. 

ΟιοοτΕΚτιό, αΙιιχ νεή[2Κ$ εΠο, ς^ιιχ Υκ^ι-ΕυΓ ηηκΊΐ Ηιες οΙ>ιοέϋο ηιυΐιώηι ρι»1»- Ρτ^^μΙφ 

?(^ιΙ 1'ΓοΐΜηαΐΓ ρΓορπέ έ ρήοτϊ; Πο ρππ« ραίΓιο ρςτ γο: ηλπι ίΐΐι «ϋίϋιΐηΑηη ροτβΛ·«ίϊΐΓ ρβτ ίοηοιΐ, Ρ^* »»·. 

ο^ίΧ,,η ιΐιβιϋεΐοικιη οΐΐί-αη.ιίς'ΐη , ία-ηι ΐ1χιιηι{.ι ραίΠο ηοη Γοίαπι ίΐπι.· ικηίιί.'ί ιΐΗϋκίΐ'.α Ι)οί, ίο»! ι-ιίαπι ϊ**··" 

ΡΤοη {·τβ- ρ€Γ ρηιηαιη : !«: ;ΐϋηΊΐι ^αιηιΐο ΐί^ηοΓοικϋΓ α ϋηο ^xρι>^Λι^οη^ ιείηηηυίΓυιπ : ηαηι ιΐο ^Ιιέίη 

(>ατ·(:ΐ'- ηοΒίϋ,ηααροβυιπ νΐίοιηοιίο <Ιία /τ (Ά ναταιη, «/ϊ, #17: «,νιαΙϊηυαρΓορο- 

ί^/ί,ίφαιη^ϊαύίΐίναί λ ρίΜήάςτηοηίίΐλ- ίΐιίοαίβίηΐίαα&ϋαιηβ^ιιι-,αϋΙ νηίυχ (1«γτ- 

Ιιίκ*, ϋΐι^ηοη Πιηι ψα ησεχ ϊη ίΰ ; πιπί ^}ι1^3 πιίηαι;τ τά οχίίΙβηΗα 3ΐ1όιϊηιτ,^ίςιηΐΓ,& Ιϊγ ροΐ: 
«0Λΐη«]αοαι.1 ηοχ ηοπ ΐιπη ιιοΐΛ', ί-Γ^^ο. , Γς·ηοΜ, «,ΐιΐχ-ηι η^^^·(1άπι> ΠΓΠιίηί «αϊ ροηο- 

€ικώ^ί Ώ I ΰο οχΑ κτ ύ : Αΐια: Ιιιαι^ ^αχ ία ιτατί } <» ^α6«1 ι11ι (1ίΐί»ηέϋιη 1ιε ρα 

ψοΜΜ. ΐντΛ άατχ , τι αυκύη ίηιΐΐ^^ΐαηϊ κτηυηοηιηι (β ιιαο, ηοη Γ«|ΐΜηΐΓ, <:]οό(Ι Αΐίι^υα ύ«αιΙιϊη«»ι 

Αΐϊ* ι*η· ^νρΐϊί ΐπΐ!(ΐο^ τ.β, άπο ο- ιη.ι (Ίακ η!ΐιηηκ(; ροίΐΐΓ ίΐίΚ' πϋΐιη.ι ιικακιιΐΛ οΐΐό ριτ ίο ηΟΜ: ιηιιΐ- 

Μτΐί^'* ϊ***^^*^*^ *!/^ > ΐοΐϋ'η (]ί τΊ.αϋ4 [πα εύ αιηη ρ1ϋ$ Γς·ι.]ϋΐη[ΐΐΓα^ ι.1οη·ΓηιιηΛϋπι,<^α2ηι 

Λη/ί ^ΜΙ^ ( Ιίοιι^^ιη ί'αηι ριορι ί(: , ιρχ νοι\ιηηΐΓ 3Η οαηι ^ίΑυηύ^ιιαιη . ΜοΙίύχ εΓ§ο ροιείΐ «ι «μΙ^ι «» 

- " ρα & ηοίχ. νη<ΐ£ ε^ €θη€ΐιι^αιι ίΐΐΐΐη ςΰϊ: Γίΐιίοιά|οι, (]ΐιίΛ αίαηιΓι ηιιΐίυιη ΐυιαηι ίηηιϊΕί- 

ρχοροίϊηυητηι ΰιηρίιαητ ροΓ Ιί; ηοΐ3ηι ; ςηχ, υέοο^ηοαεπιη, ςο ιαιηεη ΐρίο ^^αΰι^ Γχρίίοοη- 

^ΐφξ^ €ΧΡΐΐοΜο ίϊ§ηιβ«Γο \οά% ροίϊιι εχ ραΓΓε ΙυΒ- ηΐΓ πηΚί ΚΓπιίηί, πεαΊΓ^ηό αίΙεηιϊοΓ, μμμ ιβ^ 

^ζ^/^ ίο^, & νοα* ροέϊκε εχ ριήβ ρι»(1ϊ»α, αώιΐκχ ιμ<*μ ^ΗΛΐιΙ>ίΐ [πα ραηι : «ςρ ηαα «Λ ητεεΓ- 

ίηκΙΙβέΗιίαρρβηη Α&όιη,αι<Ιιιθ€(Ι!:κ1αη. (άιη , υγ α1ίΐ]ΐΐΛ ρΓοροΓκίο ίκ ρετ ηο», εαπι 

5ΐΛΐΗΐ Ιη Ηοε Γςήΐϋ,ίη ρτ.ΓΓς-ηη ηιιχπηηΐ5, απ Ηχΰ οΠΙ· ηοΐ^ί·^ ίιιπηη,κ- ΐ;ι; ■';ίΗΐι;ι:,& ίη ίΙ·ιιοι.ΐΓη. 

1<Μ/(ΐ«Μ. ΊίίΜ ίβ^ ίιι ρβΓ 1«! οοι» : ί(1 1·11 , (: ηιιιηεΓΟ εα- 5εαιη<1ό Ιοία ρεοΒαη εα'ίαικηηα: ηαηι ιηυΙ 

ααα, φΛνχ^ιαιμ ναοΜ 'νν3Μ»^ίαί ιίιιτ^ιιβΜ ^^βαατ αάίχ» ορϋακκ Ββηήηι;;, (7^I1'',!Μ *[ξρ ϊά οοο ρη (ί: ηοηιπ) : (^ικχΐ βοάη «Α ηιπι. <ιιΐΒθηαίί1 £κΐ* οίαέ οΑοκΙμι» , ηοη «β* 

ρ« ίΰ αοαιιη, 2ΐ> οιηηϊόιιι ικαΟΐτίό ρ« {~ηθ€ΐιιη, αοη^1&^ΜΪρκ>Μ(Πΐιη1β <α&·· 

οαικΓ^ ο«ηκ Ηχϋ ηιίο ΓαΙ&:ίτ : ηιιηίη αιηνίηααώι. Τ^η^ό , ςΐΐ» ηοη ςίΐ ραΊς οο» 

οιηηϊαιη ΐόΐΚΓηάΙ οΛ ΥΜΐ ίΐΐα ρΓΟροϋιίο , ίϊ ΐιιπ), οπιηΐΛαιπκ^αχ ίε ίΆοΙο αχπίνιηι, ΰίΐο Λ ^ 

Κ; έΙ(βΐΜ ϊρΓϋ ΜίΑιΙ ΡΐιίΜΐό|ϊη^ ΒΚ«κ4»εαφίη&|η (·ιιοιαη«,Ι>βα^ 

£ιτ Ιχΐηϊ ίη^ίπΐ) , φ\ί (ϋοτΙι&Ε , ϊηΐΐηίηιιη €;ικ· ^Λ(1ίI3Iη οιηηίυαΐ.ηοΐ|θ· 

§οκα»ηαιαι «ΙΐΌ ροΐΒΙκΙς^ ύ αηκη 3ΐί(}ΐα οητοΐυιηιηέ ηνοΕΟΐτίΟ κϋρΓυίη Γααά^- μμ^· 

ρη «ίβηηΒΤ, ηϋηααη ηαιιΒιτΜίη η»- (ητι αΜΒ*η« ίΰιη».^ κηίΐαηιυη ηοη ύιοαχ-^'^'^ 

αιιη, φηηηιηι «μ^ α» βσωηι ΐρΓαιη ίη£ηϊ- ^ακηιο ραίυιύαατ, <}α^ηι η«<:ΐΙΐ[Α(ο ν· )^^/^^ 

(οιη: (}ΐιο βικ ιΙαΒϊο Γμ^Ι»» νηωι ριπαη Ζ" ηίαχ οαίΙζ> ί «^αί ςααι ρκχΙικαιιιιΐΓ ; & Γοπϋ Γ«ύι»τ. 

<1ιι·ΐΓΐη.κΚΪ : ηιιη ίϋικί <|ΐϊ(χ1 κπιιιϋκ, πα: ηο$ ϋοαιΏ Ιοίαπι οχ ςΓςαΐΐιη:> α^ςποίΐΐπκίηοη ^ νιη ραη ΜΐΜ}αι ιαΐηιϊη ; .Ίϋ {{μλ ροη», α» 

^,. . Ιοκκίί ϋητο Ρ2Π Γιιίς ιααα1ϊ$ ακϊ. & Γιη? «.Ιιι- 
Α ΜΜ« '^'^ ΙκρίΗαηέ οαιιη ιηαοηιαινιιτ, <^ιιι οχ ιηοΐ» 

ρΐόρα&ηοιΚ(ρβ( ^ ηοειν. γγ!;ο ηοη νιΙοΓ,ϋ^Μ 
«ί1»»^*ΐΐ0 Λ ηβηΗϋϋΗ, Ηβη ιίΐ νίΠΐΜ ρ£γ· 
/τ Κ»ϊο 1 ρποιί ) φολ ηοη «Α 4^^»^οη^ 
ριοροβιϊοιι» Μχ (άΐΜβ, ν(ί Μηία· Μβηΐ 
ροΟιέ, ίαΐ &ταΙί$, ςαζοαιηί ίάτ&ΙιικΐΜαιί 

ΐ2ΐιή ίΐκίηι Αρριταιι νεπι ύοϊ: ηοαο «§αηκιΙ- 
ΐο; Ηος αακηι ηοη ίηρόςκαστ, »&4)υ&<1 ιΐίααΐ Α|Μΐη> ί9Κ€ΜΒΐ «Ι9ΐιί>ν(<ϋχί^ ηοη βΐΙραΓϋηο€ααι> 9 

ιηίιι&3 €Τκ ίιΐ <}ο ^η[^ η€<χϋ^ηο. αοη νί* 

ΛβΑ «χ κπηΐηή ηχαη, «·£· ^βοιτνοΛοαύΐ / _ . 

άρ£π: ίη κπιροιβ & ΙΙ'ίρΓο : (}υο(1 ιx^^( Γθίρ&». ' .- 

Λ;'€χβη»ιώ οαίιη ηοη Αταααέΰί (ΐΙΤαπι:-, 

«Γβο, &:γ. 

ν€ΐό ΓαΙ) ιαάοηο ϋοώ οιηηίυιη αοΙ» ΐηι ^φ- 
ΙίΑαήΟβακΜοΰιροτ 6 ικκυί,αάυη ρΜκ:^#'^'^ 

ηαηι ςοιηηιαηϊί Γοηαηόα ητ^ΐΓ, (Ιατί ίηκΓ οπι- ||?^ΐΕ 
ηο$ αοαΕΟΓΛ* νπΑΐη οπαηιαιη ρ«£:ίϋΐ£ιηίΐη^|^'^^ Ιϋβό πιεΓίιό Οαακί ΡΙλΙ. ι }. ιΐο ιιχ «^αι ^^ι1[η 

— ιυΐΐ £ιΐ£ηιΐΕ αίαιρ ΜιΓρΙιηηΐαιιι ρυΒΙκέ (ΰπηίοΐχ 61ίαι — ρηηαΜ:«ΐ|ρ> Ιιαηηι ΑαΙώΙ* αοη ίηρΰνΐ» ρβχ Οοηΐί^αο ο^οιά ρυηιί^πι §α Ι >Βτΐ Μ ΐ ιί οηΙ« «>- ι,^η- 
ΐ€ ηοαυηούο, Οοαιη οχίίΐςτο. τϊηει , ηοη οίΐ οάΛτο ροΓ ίο πυηΐΓπ, ύαίί νηαιη ρτ^τ»» α··» \3χη. ΥαΙαιια Ιικ & ΥηΓιριβι ηυπι. ίο. ΐχββ- ΐηπαιά ΓιΙ>ϊ νΐκακ ΌΟίηή^ <^ια»λ ταοιύα τ^ο* ' ιαηι : ίϊαο οηϊαι ηαιηΐηΰ Οά οοηόρίικατ ριϊηα €0311111 Γ»ίοαβ ριοκηιι Οα οχϊΑοαιά οχ Ηθ€ 

■ ?' οηιηΐοιη κηυη «ωΐΐϊ , Ιΐαο αι$ οχ Ιϊτ ΛζζχβΆ^ ^3ρ^^^ , οοΈέ βχρϋΰαώ κηχιίοί: η ηοα οοε^ 

ΓίιυΏ, Ηικ ηΐ5 ρηβιηιϋ1ϊπι\ιπι οπιπϊαπι , Γιαε ρα Γβ, ογ^}. ;ί . 

' . 9 ΐ9^αι$άαΟατιτ»ντηβ€60ΐιίιιιοο<ίΐιΐ2ΐί(ΐα&2Γ. Ο»* ίο ηοΜ* Βαα β&^ηοΐιη, ί<«1 α'αιηαιτϊΜ ^{μ^|> 

" ^Ιΐηα]ϋ, ηπίϊϊπΐ ΐι! ρΓοΚοιαΓ: ογ^ο ηοη υγ- μ ίιί , <^υθ(1 γχ ίκαηιπϊ ηοιπιπ οΛ, εο ί^ρΓο ρβΓ λ ρψί*Η 

πθι$ ρ« Γς ηο£χ Οιιοιΐ Ιΐο ροΓ ρ^ιηϋ$ οΐίακίο: <ΠΓοαΓί\ιιη ηοΙαίαΓ, αΐ£αιηΰηκ) ίαΙίβει » ροΛς. *··*'·/'^ 

·νη ιηρήιηίι «{αοΐιΐ ραηέΗιιη «1ΰ ριίιηέ οχ\χ{- γιοπ} ϊ]> τβΐ-^α (γ^ ηοη γ& ρεΓ Ιβοοη». 
^τ«ί»ιίί. 5» , ώίηαιΙκΓ 3»1ηιθ€ΐιιιη Γιια«.<«ιΐΓ , ηοη ροΐΐό 01)ί)α ροίΪΜίΓοΙίφίΑΐοα ΡαΕπιηι , ςυ» νί- · 

^,^β <ίιΐΛ5 ίηιτΓ Γο οΠΙ' (ηαίΠΐ5. ιιΐ ητ^Λεαι ί ηιαίπί ύοηχαΓ ιιι1ιηααΓ«ί, Η»η< νατκιιοίη » ηΑΐαΓΛοίϋ 

φ(βψηβηΐ ΎΐΛοτι-ιίΑΐί ,\κΰΐ ιη άιααΓο ξι^1ΚI^ααύx·, κ. οηχηίιΐίπ 3Γ.ιιηί$ ίιηρκίΐϊπι, ςΑνοιίαχρ» 

**»βΛίττ ί^!α^α^ψΛ^ί^^»ώαηώΛρύα» ^ Η^»5^η^I1I1« η><ρο«ΜΐΜΐΜ' «ιη«^|||^«ηί^^^ η,!1α!ϋ'* 

**· ' |οικινί ηοη ρβτ Αι €χ κιηίιιί* ηιχηηι, Ρκκ» άΟιαι ^οΙηίβοβΒ £κΰϊ οβ^σιΐο βε'ιΙίΓ· ν;I^ι^('πί / 

^1^ιι^η^^η^^ιI^η οίΐο α»1 νηαιη οικηιιιιη ρΓΪπίλχη; ^ϋΓία ρΓοΙιαΓο Ορϊ «ίΛίηααιη, ν: ^^^^^^ϋ^ ^5ιI31Ϊ 
ηοη ιηα^ί: «πυιη, <][ΐι6^ ίη κΐαβ , <]οα- Υΰΐΐίηιεϋιη Αηίοίπιαιίοοαιηίοη^ΐαϋαοβιηνχ τ 

ιαηι νη» «1>«ΐΜχΙριοε€(ϋτ,αοαρβύίΤ8ύέη ϊη ρΓοροΓκονβΙΙορηΙηκριοπιίαΐΕ,&ιηκβιμχ* 

νηΗ|ΐΐ3ΐη «(νολίη ρϋίπηιη,- φΐϋη (πκτιΐιιη. ηοηηπκη ριχ^κκλ ί ϋΐ ΐ Μ ηιϋ 0.Τ1χίιΐΗτβί 

ι ποικ-ν, (^αίΓαιη νηα κ-τηροΓο ρ^1·^^^^^^ αΙίοπΓπ, ςοιτιιτιαηί οΛ κεαίακίαη». 

. ηυβίιι ναιίαιίιυη 2(1 νοαηϋΜπηίααι ρχιαηιη: Αΐιαά ιιρυηακιυη ΑΓ^απιϊαα, (|Η0^ ίβϋί>> {^,ί,ρ 

ΛίψΛ Ιμχ αοη'βλ ρβτ ίΐί οαηιη , ίηίτ'ΐτΜ^ηιτ «« ρηβίΑίαηιη <Ι? Πι ηιία绣4)ΐβίΗ,Μΐ«# Ατ^ηαβ». 

Τ>>η»>ϊ> ίιΐίιΐίη, ^Γςο ΠΓί ί11ιι«1. ^οηΓ^·ηυ^^η^^1 1>οηί, Οο, νπ^.ο ίη&ΓΤ,είΙο ρετίοηοαίπι, Οβιιιίΐί^ 

^ιι^ΜΙα» ι«ΒΡ^οη& 0Μΐ(1«Κθΐί» <ΙβοηΜτη(1ιιπι οΐΐ «1 γη- «ηίιη , «Ιείϊηίοοηο» ηοΙ>ϊ]ί πκ»»»^ ίςηβκμ «ϋΐ» > ' · ^ 

ηαη, Ατ ή αηκαύΐαηβ 4αηάοη» ηοη ϋα«η «Ιε ηιίοιΜ ΓαΒκ^ . 5ΰ€αινίό ί »άοης οΙ}ί|- * "'^' ψά ρηιη«η? λϋηοτ νοτό ί'αακΙηυΓ : η»η ϊη (1α< 
ΓϋΐίοηϊΙ)!!! ϊπια^ηιιίΐϊ >«:Γηο , & ίη χκχ- 
^ριοιη, ηοη γΰηϊηΐΓ ιΛ ηήηηαι & νΙάοοαίΒ, «ριΐβ ααηΓ, β«η νεηαταη ί ηαηιηΰ ροίΐε ηε^εϊ-, 
ει^οείΐ ρΡΓ Γεηοηιπι. ; ' " ' · ι 

\ 
\ ν 3ρ|>αίχ:η·, ντ πΓ^αΓί π<Τ(^ιιι.·αγ. ΧΓαιΠ€ΐό , ντ άίχϊ εηίΗοιπΐϋ5 ; ίΐιί ίΐηητι ΓυρροαηοηιΓίΊ ίρΓ«πι< 

ίκρί^ ά ιηυ1(ί$ ά^ ίίΰϋο αϋζ2Χ2κ\·, Γαηχ>Γ ίοιηαι, αο (^αο ι1ιΙρα[:ιιηυ<ί , ίαΙίςα ηίίΙϋΚ Οσιιιη, &Λ 

\κ<Λ ηοο£( ψϋί Γοίιου,οίΐο {2ΐη«ιηοΙ)ί$οιηηι- κΐ (^ιιο.1 θα (Ιτβηϊάο (ϊβοϊΒοκ. Κηϊο έρποη Μλ^φΛ 

ά»ϊα ίοοάοάκί^οβέ ΛβοαβΟί ηοπ ογοΒικ λ ρηυπ ρΓορηέ ; νοΙ η \ Ί'Λ ^χΊβ**ίΐΛ 

• - . . · . «ίίίαιπί «1ίαιίικ> ΟΜοά ί«: Ιωΐιοι ροτ ιη(χίαπι 7' ?**.?ί^ 

'· ·5Ε€ΐΓΙΟ «ΕΟνΝΟΑ; *ββΛω.Λΐικ«ΛρΐιΛίβοΓο1ίϋηνροβΓΠ^ 

·. _ <^^^}υ4^αη1 ποη α§ιπιαί ; νοΙ ί1οιί(^η€ σχί- 

ροβίί άξ»θημΥΛΤΪ ΌμΠ* ς^ί* Ααιιϋ αΐιςιικυ ριχώίαη, «ιικχΐ ϋ: ^αυΐϋ νεί 

ρ^^ πιοάαηι αϋΟι, έ «ΓΟΟ ίπίοΜπίΓ £Λΐί5 Γίί: ^ 

Λκι^κ Γιιηϊ ΐηΠοε ραηΑοίακηηι^^ΐΜΒ ηφϊΐ αιικη ί Ροο (ϋΐΗηέ^ιη Αχα&ι ., φιοιΐ 

νίι^ϋΓΪ ροΠϊιηϊ αρα(1 Ίιχφαααί ■ ^^ρ, Χί- ρηάχ πτίΑαΓ, Α έ (^αο ϋ^^.^x^1ι(η1^^1, νϊαοτί ίί»- 

ΗβικΙιιχη Γα, αχι&αΒϊ(. ^7(Τί, ηοη ροα-ΙΙ ρίοΙηάέ ριϊοη; φη(ΐ4^ιιΐ(1 ιϊγ* ... ^ 

φ ΡκίΜΑ «θΝ€Χ,τ<ιο, Οειιιη είΤί, Γαι οχϊΑο- αη αΙί(]αι ρηκΙίϋΜ» ί€ΐβΐιάηαΕΐ Οϋο ροΐΠ» Α '.' 

■Μ ^#(*/ί ' ^-^ϊ^ιοη ρο^^ίι ςΙοιηηηΠΓΛίί α ρΓΪΟΓί. ΙΜ Ο.'ζΗο- ρίοι · ρΓηΙ):·.ΓΪ εχ αΙΓυ; ταΓίοπί· ηοΛπά ρηοηΐΜ·· 

^»Μβ/Γ#- ιηα5, ΑιΒίΓϊϋί, ΟϋΓοιιιΙιΐί, & έ ηοΐΐήϊ Υαίοη- ι^^ «^ιιο ηι αΓριιηι-ικο ρικιΐϋίΐιιιτι €ΐϊ. ' ' " 

Ηλ/ιίνί. (12, Μο1ίη&, &ηκζ βί Υ»£ΐ{\κζ , <\αο$ γοΓογι νΐ|βΒΚ »ιη«η ΐίϋιυϋ ροϋέι οοηοΐ (παιη ιμ. ΧιφββΜ ^ 

II ίΠΙ·ηηα1ορίχ<·ίΙι!ο1ι>1)ΐι.οΙθ(ΐΓΓηοηΛΓηΓί αρπο- €]αοηιθΓ ία ν[ ποη νίιΙοΛηΐΓίη Γι; οχϊίΐρπχ , Γο«ί ^^^^ι^^^ 

π» & (Ιεπιοηίληάαηΰ ριορίΕΓ <^αί(ί ; αταυι ιχι- ιριαίι ϋο^ηοΐναιιΐΓ,Ικχ ηιοϋο, Εηι ιη/ΐΗΚί ^(ν- «μ 

ΐχί& Ιλ 'δ* ρπτύϊακηηι ββαιά>1( /«^μ» ^αίΜΐή/α ηΐ€ίβ}η$β ζχίβηι «η» ηρκ-)^» 

βΙ^ιηιΐΛ- ροα·(1 (ΐΓηιοπΑτίπ 1 ρηοπ. ΑιΜκ (ΐΜ^β («ί 1.>I^ ίχιβΛί ^ηο» ('ηικη.ΉΤ ύΐΜβ 

Ι>Μ. 2ΐια<ί ΤαηηοΓαϋ : νΰΐϋπι ποη αουαιη αι ^(α- αηιτΛώϋβηα: η οχ κΐΐ ςο^ηίιίοικ: ιο^ΐ€ 

{ηεηηιιη, ύχΐ ρα^ϋβιΙαΜ οηρΜ/'κίΜΚΐιΐιι, 1^^· ΐιιτ, Ε ηίίΐκ ; (ο ηιίιη ιρίό α ραη* 

1^ο^^ ρ« (Ιοβηίαοηαιΐ λ ψααά αοο ροβο άί^ ύι1ώ«6ύ. ύιηϊι ροΠιαιη, £ν Ρΐΐηι η€€ί/βτΛ 

ηοηκΓΐη πκιοικιο οϋόιιιιβίβιιι ίο αοηκΐοηβ «Μβαν··» ηγκίΜαι, Ιη/έτπΐΓ ΐκη^, £γ;· «η« 

ηο ροηίηιτ, αοο ρακΔ ιΙοηιοηΙΐΓ^η ροι ^ς£ηί<· ηαη κριιςηη; ςιΐιη Γι^ροοιηιι ηαη 

. · , ' ήοηβη Οβί. Ρ»*^* φΐο οράηιί ΐακτητ^ Εχ|^ «αίΒο * 

υ'ΛΛ «ι- ΑγΙ^ϊγγογ Ηαης ηοη ρίΤε Γιΐίϊϊ(ϊαπρηι ηοΠτ.τ ΡοΓοίΙ ργ|;ο ϊ ρηοή οχ £Χ)2ηκίοηρ ρο1ΙΐΙ)ί1ίΕ2ΐΪ5, 
Μ «ι^ιΜ ^>3^ε°Β^ Ρ'^^^^'^'^^ι^'^ΐ" · "^ΐ" Γαι ί1οΗηίάοηί5,οβτη(1ί, ΟεαιηΰχιΐΙοα'. &1ιυς *''.* 

ΛΗΛ· ' ''' άΛράοΜχη οτά&αο , ν . ς. Γι ρτίιηύ ίη Γο ηο- νϋηιυτ (»υίηΜ(& ΰ. Αηί«1ιηα$ , ^]α^ ίη ΗΒκ» 

. · (οεΓοπ) ΰίΙοηιίαιη .1ιαιτιηιί5 , Ιοί «υ» ^]·;£8^Ε^(^ Ρίο ϊη£ρίαιΐ€ ίικΙβ. τϊιΐϋαζ ριοΐΜΤΰ Οά γχϊ- 

' ααη,ϋίαια ν. ρ ββο «ιϊιηαΐ ηιϊοηιΐί , βΕΐηβΙ ΑκίΜαιη ^ϋ€ ροτ ηοηιη ; ^βίΛ Ώικι ίβ , ^«β ;^,,,·^ 

^ . ιίρικ (αη>«αΓβ(»ιιιαβ(1 ηόαιΜίιαιαιΐ:, αά ιηο> . ρ€££ϋΑή6 οϋΐεκ. .Κοίροη€ΐ«ο, Ουίά^οίά Γκ *χ >α* 
, . ιΐόηι , φ» βββ ναΙΜηαπι , Ιίίη γοοααάΛ ηοα Γρβαο (βα οοβηίααηε ςιικΙ(ϋΜία1·Βα} '«γ><'|μ><# 

. ·, . ΑίΙίη^ϋοπΓΐΐΓ ιηϊιηα, Γαήοπί· πιτίΓη &; ίαρ- ϊιηΙο Γαιηι·η ηοη ΓααπεΓΐ, αιηι ΰίΓο ρΓτΙϊΐΓΪοηηη Τ^^^ 

• ·.*· ■■· ροιοι & Γ^<^α^ηΜϊ ίαιο11οί.1ιαιιιη , ϊχ τοιϋο Ηδο ίρηοιίι ηαιη 1ϊ ρχ ρούΐΙ>ιϋ(ακ ρΓοΒιταε οχί- 

ιηθι{ο. α. ρήοη ύίΐηοηίΙηΓοιη οχίΩβπ:.οη$ η> Ποιιΐ3, ηοπρΓοΙχίΕΐιι ΐρηοιί. κϊ«ηΐιηρο11ΐΙ)ί· ** 

9η"φ!' ^'-'*»»»·*^ τΛΐ,οηΜί€ , ίτ^ο & ηβΐ^ίΐί.. ΙοΑ Γ* ιαι ΓαΛαί. ΌΚί αήιη Γζρ* /ηίΜ ρ«Μΐυί 

^ύ»έ»ψ ηορ-^ώίΐο ρηίαηζ ^οιηIηιIη^^^^ ΤΗυοίοςί α .οΙΙί·ηΛιι ααίο ροΙΙϊΙιιΙιίΑΠίΐη ΓΠϊ^ίϊ ί}»^" ^1·^- ,<ιχ4(ζ| 

Κν||Ιγ«< ρπαιίΒΐοΐΜα:ί2«ϋηι ούβ νοϋάιιαιο, ι^αη. οίΐ οιχηιτι, ΓαΙ.ροΐΙϊΙαΙ« «χ ρνκ οΜςίϋ ΓοαηλΙϊΓ· 

ιοηΟβηοικ^ α^βίΒβι «ΚΗιΐΐΜη 6( ^^IοI- &ιι2 ϋίικί ϊμοι ^α^, ι^ηοιΐ < Αμμ^*^ 9ΐ!»«ΐ0Γ ίκροίΐΐό 6οη €]ΐΐκίΙίοοηη ιΐο αοοωκ, ιυυη ιρΙά αι^Ηΐ2ΐι$ οχίΑαιιία ^οξαο1^^η1Γ ηυκρχ . ·> 

ρη*τί^ί* ρ«x.^}ι^^^,αηα^^ο:η10{^ο,^όςϋέ>ιιΓ^»,αικ^ρI^- ρητ^ίεαιί: ΙϋΙίιπιοΓξο οΛ(}ί<ίΰΓΓηιϊα, φιοιίΓΧ 

Μη\^3^;νη:-11αΒ ΐΐ£ΐηοη1\ΐ'2ήοηαη » ρο{ι^I^ο^^, ίοΐιυ». Εγ^ο ι-χιΐΐιι;, φκχί ηοη Γ»;ίι. νΐΐο ηκχΙο 

^9.ρηο(ί <χ>ιη0ΐιιιΐΜκΐΓνραιη*. «ΙΜ'^Ρ^ 4)»ηοη(ΐΓαιίοης^ «.ρροιϊ. Νο(|ΐκ Ο^Λο&Ι* 

{(Τ«(1κ«ιφΐ9^ <ριο^ ύΙβπΙ'ησοΜ ηοΑΓί ηιιιχρ1ιΐ5ΐ]ΐΐ2ΐη-Ιΐϋ(ρ«αΙιιϊτβιρηί.(Ικβη'. . 

>··«·Λΐκ 4^β«.ί(1 ίροοήτριηΐΜΑΐ α ^«βΐΜοοββ, η«τ 1<^βη«η» Ο. ΤΗαπη-ϋΙ).·!.! Οαηηη. Βαιίη β·Ητη 

^ίΰβηιίοΙίίίΓ ραίΓΛ«ι»" «^'Λεηΐ»^»»· €αρ. ί χ. νΒί οοηιαηοϊΐι νοι^τ γγτογ«ιι : φΐαηι »"··/»«·- 

ίΐ ^ιηΜβΙαι$0Γ£ορ«^ιΐΛι1ειιΐΓ ^οι"Iηυη^5ςοί1^ιιι- «ιβιη οεηΓϋΓοιη ναΙιπϊιω,ίίιωΓιζ 6: ναί'ι}αρζ ΐ '"'' ...· ^ 

Ττ»Ιλιητ 4ίΧΐ^»Χ\ΐ ριΟΜΜίτ.ο^βίΕΐ^κ α1ϊ()ΐιο(Ι ρΓαιΙις-»- Ταηη«Γ»€ίαιη «ρρηΙιαβτ.Ί Αρνίΐιϋυιη όι:3ρυ<1 > 

5»«ι»μ0 » 4ΐΐιη,«|>ΐ8ή νϊ«ιι«1ΙίΒίΒΐ»4ϊ«3«ιο> Μ> «1*0, ρπάι .ν>ύβηιηο»1·1ι«ΐ£ΐ|ΐικΔ«ΡθΕΜ-1(:ϋΐη 

ρ(Γώ«1αΑ!«ήΑρ«> ,ϊΗικΙ οΗικ) ό» ς» βι. ήηιαίΜβ £βΑοπιι6 Ρβηιιιη ιτΑηηοηή. χχ 

* ΓΟίΠοπίΓ: έΓ·;ο ν£ ροΓ ύςβηί[ΐοηίΐη IX ϊ .ηα 5α»ρΐι«ΓΪ »ηιι1χ"Λ.ίβ«υηαΐΓ. 5-ιρΐι.·ιιηι χ^. Α ΤηΐΛίαψ I . ^€φά>Μΐίη$νί ρχΊΐΜΜ€ΒμΜίΐ.- . . · 5 Ε € τ ΙΟ Τ ΕΚΤ I Α. ·»»> ϋ^Η» Ιοκί» ίόΙαιη νκίαοκ ϊηϊαΜϋ , ίααοα Μί- · ομΑ, '^'- 

ΜΐφκκΙηοηΐΐ^αίΓΚίιιαιϊιΐάιαίΐ : (ΐεακίβία^ .IX. Ικυ ΰοαιη ιΐΐί;, ρΓθΙ»ιί ί"οΙ«, αβααιτιαϋ, Ι' ^ **** 

ηορηιβι ^11I^λυπ)Γαη^^ηβx^υΓ3I711»,ηοη4]α^Α οροικΓ (1ιιΙ)ίαίη ΗοοΒγγιιϊκγ €χρ«11κ. , 

Ι^Ι^Ι*^ οαίιίοηκΓροίΙϊιηυχϊΙΙϊιοίΙεηιΙεκΟΗιίΑιιπι νο> Ρ. ΜοΙίηα Η3η€ αυζβίοησιπ ΓοαίπΠαπι- 

|ί(ιι, ηίβό, & ΰϋο Βοαπ)} (ϋά <]μϊί ρ{\1ά^αι^ζ<Λ> ιηο^ ιη.ι . Ζαιηοΐ ίΚϊ(1. εοηοΙαΓ. ). Τΐίςοίϊΐΐ & Με- 

• ηΐΒ βίΐεϊ ίά κικηηΐΓ εκιΐϋκ; ίκυααιήυΰ ρτο «Ιϊηα, ςυό$ ιβΓεΓ: Ρ.ΟΓοωύηι οοηαοα. ι. ςοΜ- 

ίβ ΝίχΐηΐΜηοιη Οπη. }4· κ&ύςαοάΛάα ηϋ, <Ιϋρ.ι.ΓοέΙ. }.&£πιΐ3ΐ»1ϊιηρυ£Ηιπ: ροί& 

ΤίκοΙρ^^νΙηοΐΓ, Α»«Η»τ/ μτΜμρ Φί» μμμ^ ΟΒηαη^κ < ίρΓο νΰ!^ {ιηακίι» οοιη Υίοοπί τ«>ιιι><ι 

Αμγ4 ^Μα4Λΐ» ίχ οτάίηί & άίβ·βιίβηί (οΗ%^ι~ πγ^ ιγ «ΙίΓοΙικιί ·, ίη ίϊηο Γαΐ||τη ΧοίΙιοηίϊ (ΙοοΛ ^φέ» 

Πί ο^οίακ» Νιζααζαιιυ, ίοίαιη ριοΙ>ιΐ3ΐ1ι- ^υ^η τςχίοηι νί(ίΐοη2, ίη νηο αικ αΙκιο ηιιϋ δ( 

ητ, ηαη ^«ηαοίΐηιίαέ,ϊιΐ οο11χ§ϊ ροΟβ) & οοη- ίη ΓιΙυί$ «παιτίκ) ροΟβ ΐ<! βακηΐκ. 

βπηπΓ, ρέ) φΐ6ί1 ΝαζΪ2ΐηζ(?ηα5 νοηιτ 0Γ3;€έ Ε^ο ίηΐΐίκ ρϋηΛοοΓπίοο ΡπϋκΝ,νίΛπΓΐππι §Ιηι/!!» 

Μΐ\>ο ην,αιζιμίΐΛί, ί^αοά ηύοααζή , χ)θη άκ- Λοη ιΐ^κ ρΓο Ογ^3(}ο: ιιαι« ιΐΐο ΙοΙϋηι ροηίι 

ιιιοπίΐΓ3κ 11§ηΐ6άΐί , ^οη^1υ1^0ι1^π1 νηίικτΰιΐηη άκ ΛΜ<γ.ύ ΊηιοξΛ' 

^'Φ^ 1 Ι^ίίιϋοιηΐηύ» ι»ΐΜΐ·ριιο (Μΐ«.<ρβηέ ΐΙΙι ιι>ηοαο4ΐαΓΐ«Μ^1ί€ΐ, ηατΓΐΙ}ϊ$β1>ΐρ((ΐιης( 

'^ΙΙΙ^^ ]^$α1ρωτχ εοηβΓίΐΗΐβ ηοΑπιιη ίιηηιηη βηΐΗχΙο ε{ιηί5%οΙ|{^Γλ|κιιι£ι«]ία^ηικηι 

«}«ϊ<1ι·:η 1ι^>^η^^Γ, Ηοι: , ν: βι.'ηκϊ εχ- γ1| <]α9ΕΓ0ΓΓ ιΐο νηΐ ίηκξΓ» ακίαικ & Γοραίιΐί- 

*ΐ|(ΐΐΓ ΙΜΙΙ ^ΟτπΓ, εΐΐε ηοεείίαιίυιη.οοί 1ΐ2^ γ^» άΐϊυιΐ άο ροίΓοηίί ίιι ραπίϋαΙλΗ» 1ϊς« ν^Ι^έ 

ΐΜΑβ<ί(ΙβηΜηΑιη»ΐ£πια£θΓοίϊκ^ ιηιιΐιίχ, Ιοη^ η^ΐιιΐιαι ι1ϊΓρ«τβ$;ίη <)ΐιί1κι> · 

^0^(10 ρη>1)α1)ϊΙΪ5, & ιηοηΐίιβτ οί:ΓΓα;ίη<1ο μ- βααιη πση ηρ»3Γί νίί^ΓΓυΓ ΥιΛογιλ (-.ΐΓη ιςηο- 

10^ ηοη ριοί»! Γιωιη ίηιακαιη ΥϊΓί^αοζ: οΛία ηηοαι»} {ςά ηϋο 1>. Μυΐιηι Γυρι!, Ιίςηιαΐ ρΐΌ- 

ΐΜΙ^"ρ(ατχοοπ Γοΐαηα νιΜίιηιτ α« ναύώ,ν'· ΒΐηιΙιιιη ηοη ε(Π: ροΓ ίΰΐιοηιιΙ) ^Μ»«^^ί«^ο1 

Ηβ^χίκβώίΙα , (εά ζολτο ιΐϋι , αα« ιίαιο^ ηκ. «χβηρίηιη βΓΑίίΙοηιιη , φΐΐ «ϋοΗΐηΐ; «Μ6 

(31» οιί(ΐΕαη3(ηι νι. ^. νίάηΐίΗτ, Μηίρί€ϊι$ηΐΐ>τ^. βΑκηπιηι Ι,ηΠι&ηοηιηι ηυΐΐυιη ρβιϋακ Ι^ήο- 

*ί ίη»ιβί)ΐΙια ί)ίΐ.ηιιΙΐ2Γη αιιιοιπ ΗαΙκ: Ρ.ν.ιΓιΐυ« \ύ& πυηκτη; ιηηκη ^. £λ- άιΠί^ , νΐη <1ο 

ΧϊΚ!ΐκη)θη$ οατΜ ναΐΜ οοη ({«Ιμοε ϋχαίιητί ϊ^οι:>ηα« ίοιιϊικίΙ>ί1ι ί^α, Γοίαιη <Ιθ(:6ΐ, ροΑΐ; 

' 4*<*^^Β>(ΐβαβαβη4^<ριαιιι Αηο <1ι4ηο ιιμμμκ: η ιΐίφΐίίιη «βηι ί§ηοτιη(ίΑπι Γ^ρ^I^I^.ί^(1 φιϊ(^ 

1 ΠίχΓιιίίϊιίι (ίϊςοΓΓ, ΡοίΓαη^110^ π^ο^1ο^xρ!^ί^Λη. <]Μ!(1 Ηι·ροηΐΓη ίτκ,-ηΐί ΓίΓ, 

ίη^ΐϋΰηϊιη ήοΓη^ VI ύηατ1κηοιϋυα«1ιηΐΕη<ο ΡΓοΙ>3ΐιιΙιοαΜη οτηΓκ) Χκαπίίό Γοηκηιίιιη 

* . . οςρ ρο(Γαη οηιηίΒΐϋ §ιχΜθ·β.$αί|*ηηττίχη ΜοΙίηζ, <:]υ2Γη£ίιςίΙέ ίικ1βρΓθΙκ)ΐ ηιπι,νιίαρτί ΤΜ»0ύΗβ 

ίπΓί-ΓΓΟ , (θ(3η3 ΰ^ιϊ&αποηειη ρκ> 1ιΙ>Ιηι ρβι^, οββοΓυιη «Α, ηοη «ίΐ νΓή(2$ ρεί Γ<.· ποια, Οι^ηι ηαϊηάΜί-' 

πι»μρ4ρ, ριχίεηϊηχ εαΐη Ραιβι,& ηαύοΑ' ηΙΑ^κ: {1«1>β{(Γξο <1ίΓαΐΓΓυ & Γαιίοΐΐηαήοιίε ίρητΛ· 

• &:Ιιο1ιΑίςι ,ΟοέΙοι» 3£ Ιη(αριβα»«ι]οα^- <:ο1Ιί£ί. Ηίο αυκιη <ΗΓ€υΓΓϋ$ ( νΐ Μΐ(ϋί&ι ί^Ο. *'* 

" αηρί[ίαμί4ΐΐ>0ΪΜβ^ικΚΜΒΤ. · :· 16{>οίΙσΑΕοι1>ιη)ίη(ΙίΜΐη«^ε6ηΓκ1οι»ϊο· 

^^ς^ού·ι|ϋΝΜί·η>βικ)Α€!ητ»Β!ή<ΐΑιηρ(θ.ιι ιν, ν(ρ<κβκ«νιύ^1ΙηίΐΐΝΐ3»1ίΓΠ3)1τ(]ηίβ«. 

(βηιίλτη & ίρΜΥβΑΐΜζ κηιβταηα^η ηΐΓϋΓΐί. Ω ϊπξοηΐ), νΐηίυηοϊιαη^οοηϊηιτ >1ϊυι γ<!« ' 

α(]Γΐιιχί(Τέ(θΓ(^ία(η.ίηΜ{1ίαο Α(1Ηος, <]ΐι^(1 Ι>ο«3 «$ ρ^^Γιια^1^^^, σχοιτιρίϊϊ ίαιϋΐίηιίϊ κ» 

' η1θΓ3 5€ήρ(υχχ οοη ριοΒοηι,Ραηπ <1ειηοη- «ί«1*εΐ2ίΓ3η(1θ;Γ2πιοη νοί ηοη ροΓσιριαπΓ, νοί 

ίίϊΑϊί ρο(Γ(} 2ύ(1ιιιίίΐ€| 1ϊ(ΐ« ϋΐυιη Ιχπς- ρτο Γ^: Γαηηι^ (ίίβΐς»1κΓ. Ουο Γυηΐΐιηιακο ροΓ- 

^ ακ^.|φ)ιΐ£βιβ ίΐΐΐΐη.,κΐ ρηΒΜΐ^αηΐ: αΙ^ΓοΙιιιέ,. ίΜηοη^ίεαν-, ΙΑοι & ίΐιηι1« «ίαηι Πηο νΐΐσ 

Ι>9βΛ» β·η γ«^€Λη>ίβηΙ(ΐΛη, ^ ΐΛΛΧκαέίί ΠΜ^ί^η («ρ(ΐ$ίΜβρηιιο$*β;ϋοηηηιΐ3(αΓθ5 

^ .€ΐΟΒΙΙ»Γί&ρΓθορίηίοη«κπΐΓηπά ΚρΓροηΗεο ΓΛΠυαηαίίοηΡίιι & (ΙιΙΙιιγΓιιγπ αιΐοο ιτιοΐ;ιρΗ)ΓΠ- 

ΐΛΜίχίΙι- ρΓθ|Μ^1ίηΐε(||1(ΐΐΜ·^Μ ηιίοηοη ) ςαο<) ϊη· ^ιΐΜ»ν^ιΗη ιΑ^(Ι-''|Χ)ιηηΕΗΐΜηΙπ,ίη^ί(χ» ^-'.'* 

ιρ(ό Οτατέο ναΐκ» σνί^^^ίξβ» ιΊηιιΐυ ρηια : γΛ πγο ροΓ νη Ι^γλπι ίϊιτιϋίί ΓχοίΓ^υΓ Γ^Γίοοη.ιηο, *** ** ' 

€ΐιίηΐ£(πιιΐ5 3ΐ1 <ϋίϋαι(ιιηι ι/η^Λΐ^ιίζΜ φ ίΜΐ- ρο(0Γαιη ^Γςο ίιαίκΐΐ ί^ηοΓ^ηιΐιηι ίπυίηει6ί- 

€κ1α&0& Α<ΐ4ΐβ βχ νβπϊΐι ΪΜΠΑί^Αΐ» αηί^ ΙΜ^πήΑηιιίΒητρΓοίΜΓο^ντρϋαΐτ Γητϋίοί ρΓο- 

ν .·. ΓΓ,Οιχ§οπϋηι ρΓΟ ηοΒίί οΙΓρ : ίίΓοηΪΓΠ, ροίήο ««Μ ; η^βΐί ειρ:ι Ιιις ΓαηΓ.ιην Γαρ* ' 

ίροΑ βηβΑι1κΜ»«ΐι|φβΜΐηιΙαΐθΜ·^ ΐΜώιΙΐΜΙήβτ ίςηοηγί. ΚεΓροηΗεο, 0 πΑ'Ιο' 

' ■ ώ<1ΐΓ ΐΧ»πίιΛιΐΓΛ ϊίΙοοΙΗζΐ, ^ίI^1η^β, α^ Γι ιΐίιΐί-. €βΙΙΙΛΡ1(βΓρεΛα Ηοηΐίηιιπτ Γη?^ίοοπ? ' ίϊίΕ«»ί|; ' 

·. ία.^ <ι*()ά <^^[ςΜ^^(Λά« Γοιι {γΙΙβ^ιΤ^ηύο ίχ η~ (^ιι·ΐΜ»6ιη6ΐ ίαπι οΐΐ Γροάΰΐ {{{^ Οοό^ ' 

: ύΜΜΝΜ',ΜΑ^ίΜΤ· φΐχρΐΌροβ{ϊονΙιϊιη»> Κ^οαυίηπ 1θ(]υθΓ <1«Αΐιίι οιηηίοαι.'^-Α^ΙΙ^,βΓ- 

■ ηοη (ΙοκπηϊηΛΓ, ω ρπΛαΕιΙκοϊ , αη ϋυϊϋοηκΓ, ίνηίί ιΙϊχΙΐΚήηι», 2></«<ιι·«^, ^(I^ρ^^ί^'ηο^πηι^ ' 

ί(<ϊ <1ς«;1ίΐ<;κ ςαα^ ^ιϊοκω οουααηι (Ιίΐίαιίΐι, η ο η ρ ηΐ€η ^Γορ<άί64 <^^«^ι^μρ ρΐΜΐ(ϊ^ηοη ιγ/Π; 

*" ' . € 4 ' , 

Γ* · · · . 1% Αι^ΐαΑ^Αΐι^βή^ Λΐ^ 

Ιηηιιηυάιηκηιβη. ΡIx(^^^^^τίαIη ϊηΟβ^ϊοτί- νο1ρΚιχ«(. \ ' -· 

Βιΐϊ οχ ^^^^£ιυ ιχςκ^-.ιοηί:. Ι^ ^ιι-αιπι ροπίΐ Οπο^ ναο οχ Οιοίζοπο 3ίΓθΓΓΐ:Γ,<ΐ€ΐχ;κ Γςϊ- £χ^Ι/ν4Λ»# 

€.ΰϊ^ ι^οι^ΑΐΜ ία.ιιιικίΙ)4ΐί$ ριοροϋυοοκ. ρα Ιίααι (ΐιΧανιεκ ^ικιηΐ^η, &^. ιηκίϋι^αη^αιιι ^-ϊΐ'ν**, 

ϋΟΜ ( «ΐ]ρ> α ^Ιέ'ϊ» Γαρη ηΗοΙ €0Βΐη ιίΐαή «&βιίιη«οάαηιιίο^ νΐΗΐκκ61ί<0Γ,κΙ ίαιέαΙ»·^''"'* 

«ΐυόΗ πιαΐ» ειατη ((ο (αΟοο .ηκ^κήνχ. ΟαιίΜ. ηύαη^α» ΙρβοΕβ,δτοηοη ιϋΐπίοα» Ιααρβ- - 

ΥΰπΊιη ΓτΓροαιΙβηΐΓ, ιηϋε ρΓοΙ^ιτί ίςηΟΓ^ηήαΐΏι κ αχοί εαιη νβτίαιβιη. νΓ|^Μ{ΙηΐΓΐΒίη&ι:ιι·ηί1»Ιθφ»Βΐτ<1ββθ()ΐι^ιΐ'* . 

αίίοΛαχ ί^ηΟΓ.ίΓε Γαατπ ΟηαιΟΓειτί; νΒί Πηε <1ιι- ηοη 3ΐη:Ίΐί ^:1Iη «ϋε ίηιηαοΙίίΙοηι : Πς Ιιιάζι 
οΐίμι ηοη 3§ιιοικηιη( Οιηΐΐιιιη ,αοη ρα ΐ£ηο^ 
ηηαιπι ίηοΪΒαΐΝΐηη, {«4 αββϊιικ 5βειιι>3ιΐιη 

γΑ:, ςιι6ς{ οιηηο5 0«ηιϋ«$ ι^ΓΟΓυιη οΐοηιΐΐπ 

^ο1^ι}3η< αΐκ^υΐκί ι\Μ^κη , ι1(χϊρ€Κοηιτ ϊη βΜάτΜ λ ϋπαι^η /Ήο-,ηοί λλμϊχ 1θ€[αίιηιιτ^ 

ΓΟ οχρ1ίοαικ1ο;Ηκ ΐιηναι Αβίιη»! ί^οηιίοικ ίαιη «Ιεοο, >η <}υο ηοη ϋχςίαπιι ^Λ [γοαια ,,ηκ 

Οοί, ο:ί.Ητι ΐη ιοιηιηαηί : παιη-οΜοοα νηκκιΐη οαηι αίίο^αι ίβποπιΐκί^η. 

ΒοΛτΙϋαηιΊκύοηε ηςαιηβιιηιπι ίορτί ΜίοΛ. ϋαοΑαα^ίοία ροβχαΛαψΊιαίΐι, Ύ^xά6^ Αη-^ 

Ιμπ νϊίΐΜΐΐϊΐϋ ς]ΐπι.{ οΐίϋςϊ ηοΙίίί ροίΠ:. ρπΛίηιηη ΕΓΠι.ρ.ίηΙοαη. ΤΓαίί. >ο6. α[Γχρκΐ5β 

ϋΗΜιβΊ. ^ '^' οοηΓΓΑτίϋΐη. ΑΐήίΚχΙοτϋηίςηι αηι η^ϊη οΙϊ^ηίΐΗα,ΙιοϋΓ ρ;ΗΐοΪ3,«υη ίςηοτιηηΜϊ· 

ρΓο Γε ΟΓοιχαςΙιΐί Γιιρ», ι·6 ^^αάι1 ύιοοί ΐΛ/ί///^» Γοροπη. ϋιΑαΙιώί 1ο<^αϊηΐΓ ΟΚπ ΙοίΚΗοιηίΙ. 5. 

ρββ: ^ΐίϋίί [παιηΜίη Ιιομηι» »»η βί. ϊ^ο^ ίΛ- ίη ςαρ.ι .ΕριΙΙ.»! Κοηι. νΐή η^£^^ νιΛοη» οην- 

ηιαι κβίιηοηίιιιη ίοίαιη ρΓοΙ>α(, ^ιιΜοχαα- ηίΒα5 σχ^αίΊάοΟΒΒΐ οβΜΐΒ ίηο» ίροηοΛ^' 

ύ Ηβη Ιροαο Ο«ο^ ηοη ροβκ Μ^ηϊ^βι ηοα ' νβτάιη Λάάαε ηίροιιΑιο ,/ύοη & ώχί Γιιρί^^' 

κιη. ^υο Ηΐο .ιοίΓηι.ι$ ΐίΐη 3ΐίφΐίΙ>α! 04ΐη ιοοοοίι:, Ικη ραυαοτί^*» 

£χ 5(Γίρ(ιη'3 ΰοιίαι ι11υ«1 ΙοΒ 3^· Οβααι <\νάύΆ χιαβ. \$κιιη(1ό , ΟΗιγΙοΙΙοιηιιοι 1ο<]ΐιί . VI. 1α Οί'ΐιηι ,ρίατιέ κϋκιιι, παΐΐιιιη οΐΐς ^υιιη- 

1ϊϊ>. 17· ΜοηΙίαιη 03ρ. 5- 2ίι: Ομομ ύ«Μ«· μ 
ι^;/#, ^«φ >ααβηΛΐΜ (β ιβη^^^Η^■, ά^^^^^^x ΤΛΜηβ ϊετο. Τεηίο, »11ιιπι1ςχινιι ΟηιπΙκιχ, ςαί Ηα- 
ΗιιαηπΓ 2ΐΜ|ΐι«η ηοοανη αυαίΗΐϋ , 2ΐΜβιη· Ου2Γ(6, ό^ΰ» 1 ΓκΐοΒΰ, ({00 Γυηαΐ ρσΜΑ-θί·«Χ>#ι 4ϊβ(ίιΐΛΐφ ενκ/ρίηη, Ι<ΐ€ίη-ΑΜ6τΗκιοιηΓΐηαϊ οοκη νΐ ίί«ι ΐ Γ Μ ΜΜΜί ^Βφι» ΙϊιΙιβιλ <Iο^^^■ι»^ιι Ιΐ·ιι ΡΗιΗρριΐίΐη Ηι1η^1ο^ι11η,Κ15 ν«ΐ3»5: ί^/*Λ«- Κλ€ γο·, Γιηκίπ ρηιτριΪ5 ηαηιηΙϊΐΜΐ; , (^υι Ο.ι- 
(ίιη Ιαιιιίηο ηαινίΓχ οοίακιαμ· 2(1«1ικκ α-Αΐ- 
ιηοηίαπ) ΥίέΙοΓϊ», ^αΐ'«Ρί ΜίΜΐ ροΑ «β«'ϋι^ 

Ιιιυη: νπ(1ο 1ιΐ, νιΐκα Ηοιηο ηοη Γκ ία οχ Γεια- 
ςτηίοΓα^,νι ι^ικη ()«ηοιιΑηάοη<ηη ίηυκηίβ^' ητ ΜΜ Αίκη ΰββοοηιη Ρ.ΟχΙηιχΙαιιι, ({14 ίίίΒφάβα ηκαααή ΓηρΗί &Αιηη ; Ϊϊ46«'9(ΐ4}α1>κίίη<1ιιπι 

ίΛίααΓ, .ι1κ]ϋθί ροΠο ΗαΙχα· ι^ηοαΐΐώΐ&ίη> νίιΙοηΐιΐΓ οιηηο<; ΙιαΝαίΙε Γιιβΐ^ίι,ιηοιτ) ιϋίΐιΐΓ- 

ΜΜν· ..;_.-|.;ι Λ ιΐ !..Ι1.·.^._ ι.. ι. _ 1κ]ϋθί ροΠ( 

ιιϊααΒιΙί'ηι ,^ ΐι ιη ιαιηαι ι ιηοηα αΙΙβΟ οπτ- 
' ηϊΒοβκΙ ν^^11.■3η^αΓη^^^^. φΐο«1 Γι ηοα ϋΐΐςοη- 
' ίΤΛ ν«ΐΜΐιηϊΙΙ(ΐ() βηΝία, ο-χαρϋτε «.Ίκοπι ν^1 νί. 

■ X»^|^«Μ^·- /Ιρίίιιη €ΐίΐ|ΐι ρκιηικκ. ΚβΓρρη^οο 5ε£αο<1ό. <ά ίηιιϊηάΒϊΙηη, ι ' ·" . . 

ιηΜΐι6ηυηυ$Γΰ(^υιι:ι άαΗίΛηάΛιη (ν(θΙ>ιε. 

ιΐΛΠΊ ηά ί<χιτνιπιΐ3ΐη ϊρίαιη 4{··ΐ * « 
£>α €ΐί«ιιι ρΙΐ|« ρΐχ4Μΐ« φΙ^η «1^^ ιη£ηίΐΒά9ΜΒΜΐοΒεο,ιίε<]Η^1ικ»$!ΐιρτ3;Γαι\.. 
ιη(1ιι$!η3ΐη ΐ>ά ιοκμ^ιμμ ΙηΙχη ροκΑ , Ηεη ροΓ οηηαΐ'ΒύΙιΜ ηοΑηηςοηοΙίιΓιοηοιη ίαΗί- . 

νίΐΗίΙ>ί1ί5 ΛΐίΓιΓαΐΓι, ΙοοΛ .ΐϋΓοιπ αΐίηπ οηυη-π» ΐΙεΓο: πλπι ίΠιΐιΙ ιρΓαιιι,η«οΐ|κ: ρχειίατί Γρ«:ϊ«η 
ρΙ«ΐ(τ νίύεηιαι- ΰχοΐ^ιΐΐ'π: : ηιιη νίΓΚιιη νΐίΐίο ^^^ ^^ο^& \ιαι^■α^^}^^ώ&^^ϊί^, & Ι^Ιίσηι ηι βιαί^' 
ηο&€ηΐΠιηι;κς νϊηάΒϊΚτηη ρααιυΓ ι^ηοΓΛηοΑίο ητοοη ιΙιΑκόπι;()αϊη1 β^Ιρβχ β,ιιη ηοη κι^ΐΙ^ ^ 

(.1115 ί^ιιοιΐ νίιΙοαίΓ. ΤοξΟίΡ Γοίροιίιίαΐ ιΠΐϊ α·- ΓηπΓ ρη-πο. 5«νιη<16 Γίίροικίοο , & Ικκ οΛ ^^'*" ίηι^ϊ & (ΙιΓοαπΰκ φοίριί, ί»άίέ ροβέ εχ <1γ ί§ηοηηιί3 αιΙραΒίΙί ; π<»ι.β»·«!«ιη Γ>ιπΐΜ< γΤ^ 
είΓοηοιμ; <Ι«ι«ΜΓ«ϊη <^ρ»ΗΕνηοη ϋ«. } ροτ Κοο* ϊ^ηοηηαα νίιιοίΐηΐίΐ οαΙριΒί!». ΚβΓίο οΛ , ηιιίί «/Ι. 
ΐαπιίΓη ηοη<)ί€ί, ηβιηίηαη «1 οοΠο ϊςηοΛκ, νοί, ιηυίτχ ίΐιηΓ'Κβ, <1ο ςαϊΒι» ιηϊΚί οοαίΓΠΓ ϊΐΓίό' 
εχ Γα^ϊοη ιη£;οίΐιΰ , νοί οχ ηίαςιαοηΐί ιΜοϋιι, ξΙιιΒϊ;· ηοαιαηιςη ρΟΓςοηοη ν]ΓΜία$ ίηΐ}ΐυΓ€η^- .»* 

3α6«1 Γι (Γοης^ιΙιεαι νηιι^η ρρΐ}!: , άεΒ« οοηαηϋί <Ιο: Ιαήταιίιη κ»,^Η.ιηιη} Ίη«β ποτ ίπίοΓί-Λ, ^β' > ^ οηι^υΓ ϊη ιηιι1ϋ$ ΒατΒαιί^ ηοη.ίηίΐηΐί , αη 1κ ΓύΠί· ί.νρς ιη ιοικιαηιΐίπ , .η1 ιτιε αΐια ιΐιίαικτς· .&VΒ5Ε^τIϋ ρκ,ιμα. ρΗ]τβαΕ I. ίΐΐ$ί <ε οΑοκιηγγ οίίτι»}», ηα·«1«Μ «Ιυΐϊΐυιη ίη αΙί(}ΐιο , «ιυυραέΐο αιΒοκδ ςκίαητ, ϊρΓιιηι ίΰΐηοικκβχ (ΐιΐ ίηα»ά & ηκαηΚ νϊχ^ ' 

ηοη ρςα-α: (.ΐΐ:ϊ· ν!:^ιιΐϋ ηοη ϊην]ΐηΓ(.·ηι1οο3ΐ.ιΓ- ιαιο , ίΐιικ ^^ηιπ.ι & Ιριιία. Ηηις" ίηίΐΛππ* ραί- ■ 

ίαιπ. νηάς· ιηΚι:αι, ηοη οίΓο ^αιραοι1^5 ιι> ιλΙι Ιιιη Γρίροικίαιι Ι ΙιυιιιίΛϊ· , ^ΓΛίιϊα ώ»: Ιβιιία ιηο- 

ίςηοΓοιηϊά, ΰήΛΐηΠ£ίΜαινίΐΗ;ίΙ>ί1ϊιρίΐ}-(Ϊ€έ. ι«Γϋ |5^^^^αη^^. ν«Γώιίι «βο αιΒίκοΓ , νοί «ι$ 

^Μν^ ΑιΙ ίαΐΐίαιϊαιη ^ ρε^(χρη$ ηΑταΐάΙίΐΜΐί ιϋεΰ} €ΐιϊι1βακΕ κιη ϋιΐίΐιη (!(κι·κ, νκΐ ηαΐΐυ ιικχΙο 

•μμιμΚ· ^0 ιηηΙή$ κIλΐι^ί^^ι1^αϊ εΠοροΠί; ϊξποιαηααιη ΠΐηιΓίεοκ <1ί£οΐ]]<βη Ρ.5η»η). ν^ΐΐπίηι (1ΐ€ΐιη[ λ//χμ»·« ' 

Α*^^·*" ίηιιϊηςίΒϋριη, <]υαιιι ιΐο ϋοΰ· ^1ιι.> νχ·ΐυ, ί^ϋϊα ρΓΟρηο &: ιιΐίΐπίΐίυιέ ογ.ιικ,ιτ» ηκηαιη Ηι,ιί α 

ίαοι <1ί· ιχΒιΐϊ α(1 ίρίαιη Ηοιηίηαιι ρϋκίααιύΐιΐυ, βαι«αηα·^ & Ιιιχ «ροής ^ιΐίαηι ςΐΐ : ηαηι κη^- * 

ηοη ΪΜ,ν.ι;. Κιπυι,Ιϊη^αν αίκταιη,θκιΐηη) Πο· ηη$ Ιχρ^ν^ηοηόοΑκταοε,τΗ οιηηίιιθ2ΐι- '^^,'^ ' 

ιιγ(: ιι(:ι: ίχ ι1ο1« <:^ιιΐί νίοΙοηίοι ίϊΌί αιχίρί αϋ- ίαυ ΗΙ. ν·.·! ιΙίαιπΓ Ιιγπ α Ο^ο, ψπ ίπ Ιοοαπχ 

0»*τι β!ι- ηιιι^, ΰ>- ϋΐαΙ:ό ιυα^ίί Ιΐ ΙχιΙαίυΓ ίη ϊΟΓροιχ·: ί{λ }^ι·η«ϋη:ϋ Ιας<;οΐΓκ -, &: ηιικ· οαίΙ« ιηάιηί: ρη- 

^ΗΛ πΜ ΐαιίιη ίιιΙατ^^ίΓ ^ϋ^η^I^ο, «^ιιυιΐ ϊη ΗκκίρΙβ ί£ΐι»«5£<! οομγ^, ^αήηοη ΐϋαΐΓκηιΙοπι 

ΜΜΜ γϊϊοόγίο,ζΐΗί)4 ιιΙ;ιβ(ήχοΗζ·ΐί,Λΐ$ίηΜ[Λ€ΐΜι ρη:1<»α : ηαιη Ω ^οικτΓ3η$ ^«(Ιίΐ ουΓροη (Ιαιη · *» 

ΛΧ'Ι ηιιώ Οΰΐΐ5 ριορατ ^ιιΗΐίΓωιίοιΚ'ηι ιπογ^- ^ΓααΪΓατοπι, &:1ιλ»ι ΙίηηΐΛίοιι ,ν.ρ. ίπηι ίΐοας άί^ 

Ιβΐη νκΙοΕίιι 1)οηύηιΙ>ιυ( ία<1βΐ!: ηααιταΐβιη ρα- ιίί( οαΙοΓεηι , Η.ηιν'.ιΙαΒίκ ιαιη ηαιαηΐίκε Ιςρΐι 

4οκιηϊηηΒΙ)ΐι$9έΗοηί|]ΐΐ9, ςυοοοαιίιαπ: Λι- ριοάαΑιη οχ ριορπί Ιαιίηκ ριοιίιιοκ ίη & 

ιίιη ιΙίίηΙοΓαπΓ, & Ηλιώ ^^ Γ^ίχτι-,ν-ηοΙί.· ηηηίΓΛίί- οιιιώ ιηοΕίιηι Ιιπίιιιιι , αιιάιη ρηκίοαΐ οαΙοΓεηι · 

αΓ α>§ηίήΰ ιΐε ^^ο , <.]α£ χαιςύ λΙϊΑη^ ίόΙαιη Ώΐαιη. . . / .. ' 

61α α ΐΓηΓιΙ)ΐΐ5, ηοη ΐΓΛ ί"αι;ι1έ οχιίΓαηιι·. ίΐίχυΐΗΐο , ίαπι ίη Ηιε (οίαιίοηο (ϊιρροπαπΓ ^(/«(^/^ιφ. 

χι νΐϋπιύ οΙίΐίιϊΰ5 , Εγ§ο Γα1Ϊ5 Ηοιηο ί^ηοκιηϊ ΤΗοηηΐΚτ , «,-ίϋ Οσαηι , ίηο)υαη ίΐΐχ ;ιαιοηί·5 /*//·«ιι» 

ϊρκτΛΛί Οουηι ηοη ριχχαΐ)!! ηκΗΓαΙί:ϋΓ, ϋΐίιιηΐι ιΐίαιη η,-ΓοΓοηΓυτ: ι.]αυ ίη ρΐϊίοηιί (^ιιαπιηαϊ.ΟιιρίΙ 

ιΜί€τΌ{β, οαΛιίαι, 6^ ριικι Ιβηιβίς ίκκη:: ηαιη ρκονιιιη η νοίίαι κίΰο «ϋά ί^ιη ί ^ςοτιαοκ Ι'υιίΊιαι V*■^''^ 

ίΤ' Γποπαΐϋ (ΙΰβηίηΐΓ «ΜΠΠίιιηΐκΓ, Εβ ώίΐΜ$ιι,^Λ·' ιηοηβπ,ςαϊλ 2ΐ> ίΙΙο αοεβρκ νίπηκιη ΐ]ΐια ρΐΗΐ- 
ίΐΗ/η νιΐ οοπίΜ^ιΐΜη» €οηιτα 1(^(ίη ίίΰτηΜ* Γι; ηιοιιίι ΓαΓίαπα ; οοιίατι ηΐ(χ{ο ρ^ίΓοηΓ «- 

1)(ί ; ίϋο αυκιη ΰίοι Κ-^εαι ι^πυΓ^ε; «.τί^ο ηοη ιαιη (ϋςαΐ, ί§ηοιη ηοη αιΙοί2€«€, Ιοά ίά ήκιι ί 

ικςί-;ιτ, ΰοκ (ο οοηηι Γαήοηοιη ^«ηεΓαηιο. <]υο<1 & ιιιη ςίΐ , & ηθα &ί$6οίΒ 

ηο€θβί ίπ ιη^ϊρπα ^ί^ αιίΐιΐ^αί Ιιιιηιαηίί, νΐίί ρΓο- ί|ΐΐΛΐ{ϊοιιί ρΓχΓαιιί, ίη (^υά ΓροαιΙίΕΓΓ οχ ιηοπ* * *. 

1*}^ Μ·· ιίηΐΕΐιιηΜΚίΙΙ^ ύΐΒΰκη ραηαπι ζιοπιαηι ,ίηΐ \»βα Γαρροηϊηιτ εχίοκ Μχιίβϋ αΙ»1 ^βη^ 

/ "κ**^ ηιηραάίαιί £ειιμβι, ι4 ηιοάΐΜΐι ^υο έ Κόρα- «αη, &<]αο «χ€ρ€ήηι ώβιη νίιααΕΒΐ ηιοοβΑτ 

ι^«Μ»· ϊ)|ϊία βιβϊαβηκΓ {ήιώατ ίάπηπι , ηηηαιι» «Α <ϋ:<Ι«(]αοε(Ιτοα(1ϋΙ)αι1η«. · 

ςοικη ιΗλπι, νΰΐ νίΐ'^ίϊ &: ΓυΓρ^ιΜ1^ό· ΟΙΐη ΓΜίο 5ι.ι.ιιΐΗίο, (ΐρΓϊπκ- (,ιίΙαπΙΪΕ 5ιΐ3Γ02, αΐαπιΓι ΟίίίΜΗΐ Π- 

^ίοχηακηάι ραηαηι χιςτολοι , ίόΙΔιη ^βΑιηιϊ- ^1^υ^1 ρπηοιρίυηι 3<1ηιΐ(»αιτ, ηοη κυηεη οοΐΐίςί, (^"^ 

ΐητ €χ «>,<|υ(}(1 αϋ(]υί{ Κοηο αϋκβαϊ Ιη αοίώίίο ιηονοιιηη οίΚ «ϋίΤοΗΑηιιίιιιι ίη&ααΐκπαΐηη: 

Βοίαα, Γο οίΓ^η<1^^^ Οιηιιτι Ιιίπιηιππϊ , ι.'ΐ>ο·.1 κΐ η.ιηι,ιυηι ίιιχΓα ρίοι^;ιι1^1^I·ηορ^η^οπ^π1, ιηοηιχ ΜτίύΜίΓ' 

ϊηίςηοΓΐηκηοη κρ4:ηηΐΓ,ηΰειη(.οΐΗΚΊΐιι.'η5 οΐΐ ηοη ροιαΰΐιι οΐΐο αΐ) α-[£ΐηυ, ηοη ιπίοπυτ, ηιο- 

ϊη ΐλΗ €θΐιοβι1ο», ηηι Λβάααιαα ηοη ι-ΐΐό ρα:ηΐ ΐοη»η βχϋ <1Ιβ «Ιι χκεοο ίπιηιακααΙηη & ίη- ^ 

«έίπιΐ ιΐί^αιη ϊςηυΓΛπάΐ ίΐΐά ίηιιίηοΙΐΐΐί. έηί[χ νίη»ιί5, ^υο(1 ίϊϋ« ϊ^η ριοίάηυίαιτ : ηοη 

ο Γ. ^ 1 1 υ ν^^. Λ κ 1 Λ. Α^^<^ο ι-^ο , ρ!;ηι.ιρίιιηι Ηοο νοί ίιηΐί ΐη- ΟΜίίΐΜΜ 

■ Μ!»Ι^ΜναΜΐΙΗβ€»άϊ$Ι$τΏααη6ΐβ, ί"ώαςίν5.4αόύοχοοηοηριο^«,Οαιπ>β& 

• ' , . ·*' ηβηΟιαο νηΐί^ιιο ρα ιχηηαιηΐχκιηΐ ΰηαιιιη ^^ν'^' 

» · Τ* Τ I ο οηιίΐ. ι.αΓΓ. ;. Β ΤΗοπηχ νπηίΓ ρΓΪ- ηηιΙιΟΓίιηι Γαΐΐοηιία οηιηίηο ρΐΌ^αΙίίΙίί , ροΠ'ο ί*"· . 

Χη ηιυ Γο^ο ρηηοιριοΛη ίιυ(^1^^ο,ΟΜκ« ^αοά 3^οη$ ϊη άίΑαηά ορβκεί : ίαηΐ ϊγ^ο ^x ιηοια ο,τ- 

ίκοΗΐΐΗΤ, Λ^Λΐίο ΜβΗ(ΐΗΐ\ νη<1ΰ ϊηΐΓΠ, νοί ίιηοη ίόφυηΐΓ,θ€ΐιιιιηυ$ ιηοιοΓηπ (1Ι<: νΗί> 

.€ΐιη(ίιιιη ίη ίπβηίηιπι, ο]αο«1 ιη3^;ηαηι ίηοοη- <}ΐΐ0} «ίιηιίΐ ίό<]υκιΐτ,<)α6ί1 (μκϊ'κ λ\> χτ^τηο: & 
Ηΰηίοη5} νΰΐ ι^^α^η^^·η^ιαη1 νηαιη ρΓίηιιιπι ίρΙο φιόοΙ Οηίδηοηΐϊι ν^1^^^α^, οοηςίρ^ιο 

ηιουοηχ, (^αοιΐ ^ ηΰηιϊης ηιοίκτι αΐκιυα 1Λι^οη^ ροΐΐιιπιυϊ, ίΐΐιιιη ς-ιίιπί Ιαρίυηι πιοηογο ροΟθ : 

>Μ« υαΙεκ. Οαχτη ηάοηηη ν( «Ιοίοοιίαηι ΤΗοηιί» Ιοε^ιΙαβΓαΙ) ναο «1 Αίαχα 1υ^ι1Π1. & ςβηέ Ιοη^ί 

ΜΙ οάΛ Αχ,ιηαία^οιηΕ , & )χχαΑ ρηκΐ ίρώπιηι , ηοη χΐίυιΐ ΰκοΑβηύαν, Ώοα» ^^(/^} α1ία<1 νατό,ϋαιη ' 

ηίίΐ κ^αοΓΠίΙο ίΠαιη αιΐ ίΙοιηηίΛΐη ι ιηίίΐαη ηοςςΠίιπό &ρΠ£·ηααΙίΓ0Γίηηπιέ 6ΐΓ€ ρΓχίςρΜοι 

ϋ. ΤΗοπιχ, (^υόιΐ Ιιί1ίο« νηαίίΰΐιοΐΰΐΐε ιαιιΐΐά οηιηί Γραάο : ααιίιη ΓΗίΙοΓορΚί οηιηβ$, φιΐ 

νπϊΐΜΓίαΙίϊ, ιααΐΊ οιπι ρο(Γιιη(. Οιιθ(ϋΙη«; ύιι- ^^υπ1 οΙΓκ ίυιϋι-^Βιιη: , ηοη κιιηοα οιιη 

Ιίίο ηιαςίϊ οΛ ίΙ·οιιηιΐΛΐη ίΐχίψακ , {^μΛπχ ά^ι<:η- ίηιΐΛ ^^, & ίη ήπιο , ίη ΓοΓίΙίΗΐϋ , &ο. ςχίίΐςτς 

«Ιοτε ρΓΐπΐ2ΐη ,Ία <^αΐ ηιιηΰ ίαιηυϋ: Ο. εηίηι ρικ^ιΐηηι, ίο>ίίηςχΙο,& ίηι1οϋΐηηί3(ίΐΓί^ΐί. <3£ 

χΐΐοΐΒΜτΚιΙίφακηΒίεαίΑίΙΜροΑιν* ίοπαίΙο ηοηοΙίήιίΓ ΟιΗο1ΐί:α5 ι,ρϊ κ1 ^Iο^^Γ^^: 

ίί^ανζ (ϋίρ. 17. ΒΙΜ»· I. - Νοο ΛπΑοκΙη «ο ρΓΪηςΙρίο ρΓθΙ«η( νά- 

Λαιιί.ιιη Οοί νΐιϊφκ·. Υηιΐε ίοηιΐιιιΐο , ίΠϋιΙ 

Ϊηηαρίυιη οββ παΐΐυιη , ^ΐίΐ» ηοη ρΓοΙϊαι 
)«ιιη, ^I^^Iη6 4 Ωΐ, οοα ρούΰ ηοαττι \ο<ά- 
!ί:οΓ; αιιταη ϊηΓπη^ϊιατ νΪ5 ϋίι» ηιϊοοϊ$: 
• ■ ·■ ΠΛίη ϋίΐΐ5 πνοΐΛκηΐΓ Ιοοι1ί€βΓ , & ηοη «Ι) αΐΐο,^ 
* ^ ϋκϋίβ. βεΗοοηκκΙοοοηαρίΓαηι ί^τί οιηηεχ' 

^Β'ΐΐίΐβ Ιηε ηηοηϊιΙ'ΑηΐΕ) Οβαπι ΐη οεΙο 

Γοΐίιιη ΓχίίΙϊπ-, & ίπίίο ροίΓ^ ηιθϋ«ϊ Ηιιο ίΠυο: 
βΓςοοπιηίιχο ίαΐίαιη ιϋικί ρτίη«ρϊυηι,0>»η« 
^^ηβά >ι*βΗαΜτΙο€Λΐΐατ, «/μ Μβχβη : νι ατϊιη 
οΛίπΗαηΐΓ ίαΙΓιιηι, & ίηά^ ηοη ναΙοι: ί«1 νΙΙιηι 
ϋ1«ϊοη(:ηι, ΓιιίΗο: , Γι νεί ίη νοο ριοίχαιτ ί^^β- 

5νΒ$ΕεΤΙΟ 5Ε6νΝΟΑ. 

Ομμ ψηιί ^Ε^νΝ^VΜ ατςιιιηοηηιιη ιποΐίαί & 
^ ^.ΤΗο^η3$ί^^^ηάοIοα}«^ά2^^βη.^Τηι>ηοπι^- 

*ί η« ς.ηιΐΐ2; ^■Π^^^^ηI^I. Ι)ε Ηθ€ Ιι^ηέ Ρ. 5ιι.ΐΓίιΐ5 
Γυ ρτ2 2 ηαηι. χο. αΐΐϊκκαϋ <ϋβ'«οα03ΐη ίη- 
4««^ κΐ Ηοο, & ράπιαιη ίΐΐιι^ Οιμμ ψΜΐί ΐΜβηιιτ^ 
βι^ψι*Λ ^ ^Ι,ο τηοαπΗΥ ηιιη γο5 ιηΐΓ ιποίαηι ροϊίΛ 

φΣφηΙ, Ηΐη ρκκίιιεηχ ηοη ροι 1 1 : π ^ ιη 11 ίη{ε11ί|^ϊ(υΓ νκ 

€ΧχΑ€η$ ρΓΟ «) ρΓίοη, ςοΓο ίηκΙΙί^ιηΐΓ 
" ■ · οίΓε, η€0ΓίΠιηό ι.ί<.·ίχ-Γ ιηΕί-ΙΙί^ί , νοί ιΙΙιιΛ ΙιιΙκίϋ 

ΰΟΐΚβικϋιηοΐ) νΒΜ ΓειηρκΓ οίΐ νβηιηι, Οιηηι 

οΗΟίί β(, αί> Λΐισβίπ. Ηοο ίυρροΓκο ρΓΪηαρίο 
ίϊοίοπηαιιΐΓ ατςαιηεηηηη : ςρα νοί οιηηΰοη^, 
<^θ9(1 «Α ϊη \-πιαηΓο , ϋίΐ ριοαυι^ιιπι , νεί ηοη: 
ψβΛΛβτ ί «Ιί(ΐα»«ιίπι «ίϋ: ρηχΙυαι.ίρΙΐΙιικι οαιίϊ» νϊ* 
~ >ΜΜ>· ^ΙοΒΜκ , ίςηοη «αη^ϊ , «οτηιΐϊ , &ε. ) οιηηβ 
ϊ··^··" ιίαΐιρο(ο(1 ΰίΓο ρΓΟίΙαύΙαηι, (^αία Γι ωεα ιοΙΙοΛϊο 
: ρηχίαέ^, ηοϋβΠιιίό 1ό(}ΐια«αΓ ιΙαχϊ ιηιι- 
α αη&Ηΐιίηη ίηκΓ2ΐί(^ΐΗ: ωιηνϋΐιοααι 
οοΙΙοΛίο (·ίΙ ρΓθ<1αΛ.ι αΙ> αΐιο, ηυο*! Πι ηιχζ 
» €2ηι ςο11ι.'(1.1ιοη£ηι , νϋΐ φιοιΐ Γκ ιπι». 6ί 

•ϋο, ()ΐιο<1 βκβηα, Μ||ρ μϊΛο (οςβίο, αη Γκ 
ΜίΐΜ ρΓο^αΑαιη,»}ΐκη.5ίϊηιρη)ϊΙυ£Ιηιτι,ι«κοίη- 
4»»4»α>β» κανάτα, ΓοΐΗοα <ΐ2τί ιΐϊηακί ά Γο; Γι ν«·6 ρΓΟ- 

ΙΙΙ^ιι^ ηοη £( αΙίαιΙ, ηεοοΐΓ<αιό ιΐβίκύί: ^β^ ρπχΐυοίυηι 
ώ ιϋβιιο , <}τκκΙΓι( ϊητη αια εοΜβαίοΐκπι, 8^ 
^ηθΐ1«>ΐρΓο ΠτούΓαηιιπ, & ^ι^ (ΙλΒϊπιγ ιπιιηη 
τΐΐΐί?τΐττ?τ : Γι ιοα εοΐΐο^ο ρΓο<1ιΐ(:ίΐ:3, 
ΜΜ^ϊή^ Η^6^ι>1^ οίΙβαΒ ιΐίηαο , <^ικκ1 ία ίηιη 
οοΙΙεέΜοηοιη. & αιησ νεί ί(1αιι ρηάιιβα ίο- 
ίρΓϋπι,(}αο<1 α-ρυςη» , ν( ριάΐ&βητί Ηιχΐιηιιι, 
νοί ι«1ΰπι ρΓθ(ΙαςηαΓ ιΒ αΙιογο 4 ίο ρτοίΐαέΐο, 
ουχ «ηαηα ααίώαα αχκα κρα^^ηαι: 
£κ 3ΐί<]ΐιϊ4 β0€ ίιηρκχΙαΑιιιη. 
ύιβΛΜίΛ ΚοίροηάΜ·! Ρπηίΐ6,Εχ (^ηίΚτΓίίαηι ΤΗοηιΐ- 
/τ» η-ΗίΜΛ βί$, ροκίΐ ιηαηια ααΐ.ιΐία!, ίΓ{^ο , ειίαηιίΐ 
£«»^5λ//>*- 4ΐί^3ΐτιαί ααο οηιία. ίΙϋΐΜ εοπιρίΰχί ιηαίςεηι 
**1*^'· ρΓο<1ιι«ΓΓ, ηϊΗίΙ αΙ>(οηιιπι<1ία:{αΓ. δ«<1 αηηα, 
<5ϋίι ηιι11α$ ΤΗοπιίΛί ώχκ , ϊη βθ(!«η ςαιατε 
οαυίΐχ ροβό 000 οαχη πιικϋαιη οααϋ.ιΐκ.ιατη, 
ΐεά Γοίαπι ίιι<ϋιιβιίό})ιιουκηια^ιπιαχ οο- 
(Ιοπι αοηοΓβ ααββ, ίαΙκΜ ββααιη*. ίναοοκ 
(^^αοα^η ΡΗγίϊαχοΛρηιίί)ριιτι^ΓΓη οη^ηίηοΓ/Ιέ 
ηαοααη ηαχνοΛ. ηαίϋιΙι»κ (απι ίη οοάοπι ρΓοΙηιή, ΤΒοηΙΑ»! ηοη Ιθ{|υϊ €οηί(Χ}ΐΐ(ΐΐ<ύτ, & 
3ΐ>Γο1α:έ,κιπι ϊηοο<1ηηςυ3ΐη ϊη ιΐϊαάίοΐκ^ιΐΐ" 
<1υη ιηπηίΑπι ε3υ(Γι1ίια:«η. ' 

ΚοΓροηάεΙιιϊΐ 5βαΐιιιΙ6,«»η ηοη Γοΐ^ιιί 1η ηο- ΐηβΑηίϊΛ 
Λκ) «Γα: ροϊΕίϊτ «ιίιη α» Α οιαίαιί » οηα· Ρ; ί"·"^" 
Ηοο 3ΗΚΐη ηοη «Β Α, ίίιΐ Λ «ηα Β,Β ^οηι^ικ-' ^^^^^ 

Λ. $0(1 οοιΚΓα, Ιιιπί: υρ^:ηΊ^ ρΓοΒιηΐί , ηοη /«μιη)|4· 
εϋο ηοοοΙΙΪΓΐιιηι, νι ίιηηιο^ϋκο ιηυαιό αωίΓοη- 

Βΐ'ΒπηιΓο οαιι1ΐ3Γο: πλιτι ςύτη εη5 Β Γ.ιιιίοηΐΓ ηΒ 
Α, Α νοΓο Ρ, & Ιιοι α Β, πί-αίΓυπι νε 
Β 1ΐ( (οηκ) ^πίΐίΐ ^.1η111 Γιιί οαυΩαπίΙο Γ, ά <}υθ 
Α, έ ^υο ίρΙΊιηι Β. <^υχ οαύϊΐϊαί ίοη^ ηι^ϊ· 
«ίΐ ΙηιροΙΙΐοίΗι ςιιίπι ϋηιηοιίίαη. Ροητό μ- 
Κτί ρλΗ ο.Ίίτι ΠΊκίΐΛΓαίτι νι,-πίτί, ρηιΐχ) ίΐο. & ϊη 
ρΓΐηιίϊ, 11 1013 (Χ>11οέΙω ςτοαα ύΐ ήηίει, νΐ Γυηκ 
οαιηοί αοαιιπΒ <]υ« άβ £ιΑθ «χίΑηητ, & βχ 
({ΐιϊΐηΐι οηκΙοπιοηΩπιιίοηοπι οΐίοοκ οοηιηιυΓ, 
πιβηΐΓοΑο οΙΙοηίΙο : ροηιπιαδ οηηη ν. ίΐΐχχ ΐΐβίκΛ 
οίΤο ίΐ-χ ( ηαιη «^αςκί αΐείιιιτ (ΐ€ &Χ, ροκβ οηαηί μ«^«^ι>«ι 
άκι ά^ αύI^ι^^9ίά^φι^Λ^\)α βϋοηιιηιαηίϊαίω) 
ρΓίαια ρΓ0(!αητ (οαιη(1ιηι, ίοαιηιίΑκπαηι,ιοΓ· 
[1.1 ο,α,ιηπΓΛ , ι.]ΐ_υιΐ[.( ιμιιη:αιη , ς^αίηία ίοχαιτ», 
Γοχϋ (Ις'πκ^ιιο ριηιιιιπ} αυο 1ι νΐ'^, ρήηυηι ΚίΧΐΛ 
ν«1 (^ΜίΓΜ; ΟΓ^ οΐίηι Ιιχα ρΐϋιΐίΐητ ρΓΐιη3ηι, ί 
φΐ3 ίρΓα Γ^xϋ ιτλγ ρΓοΗικϋ, νι ά <.]ΐιιη[ί εααΓ^ί, 
νΙάπιο εοηςΙαΐΙκαΓ, Γί-χ(3πι ριοίΐυ€£Γ0 αοίη- 

112 «ίκαιηπί, ηικ «ΒπίΜη μκ φΝιηιη ρ»- 

4!ါβ(αί τηΊϋαα οια1ΐ3ΐη. 

Ει νοΓύ ^^^Π1 οίΓο ίϋίοη<1νιπι, αίαπιΠ «03ηι- ιϊ„ι ,μϊλ 
IX Ιΐι» ίηϋακζ , ρΓοΙ» : ηαχη νεί ϊη ροαϊηιι εα ΛβαίηβΜ- 

ΐί'ΐυροΓο ηοη ΐΐΒϊ οοΙ·χιί1.ιηΓ , ίΐά ψίΐΓι αΓιοη- ""^Τ^ 
ιΙοηαο 3(1 3:ιοΓηΐΕ3ίοιτι ά όλϊκ Αηιέ, νη3 ρΓχεοΓ- ' 
ίαίοΜίΛα. ίΐ ρηπΐππι, 2ρρ3ΐ«{,«3ΐη(1οηι 
«(£; ΗίΒίαιΙοητηι, 30 Γι οΩ'οηΓ έηιβΕ : ιύπι ΐηΕ- 
ηίοχ €βίόχ <\ΜΐΛατ\ , ντ ο^ ηαηιβηηιΐο ηοο 

ρυΐΐϊπι νοηίκ Λιί ιΠαιη, (^υχ ι. αηι ρΓθ<1ΐΚλΙβ]ία5, 

ίρ1ϊρ(θίΐ1α(3ηΐΓ αΒ νη3οχ ιΙΙίί. Αΐκίρβϋηιο 
ΐιΐϋκ^ β«Λ Γ§ο ίρΓ3πι ροΐΚη Βοηϋηιβ, ύηκ 
ηοη;1ϊαιι «ϊαιπΓι παπιοπυ βηίηΐ5θΠοτ ιαΐί;,, νε 
νϊχ 0£θ οϋπι ρυϋΰπι ηυπιοΓ3Γθ , 3(1Βα€ (αιηοη 
(οηρατβΐΐα άκίαη (1ί£οα1ηχ: ΗΜοαίηι ηοη 
(ΙοΓυπιϊηιτ οχ ιηοέ ηαιηοηήοΐΜ,ίαΙ οχ οο <ιυόι1 
3 ριηο Γοί, 6 οιηηίιίαηΓ ρκχΙυΑιβΒϊΙϊαιιοΐη. 
ςΙιιΓο ίη οο ηυπαοΓΟ, ηοοοΠατΐό 3ΐΐ(^ω οχ ίηί$ (Ιο·. 
Βοηι 3Β 3ΐϊο, & έ οοηαβήο ρκχΙυά: ίΙοίΕ 6 
€θηοίρ«κηΐϋ5 , φΐ6(1 ίη£ηία Ικηηίηα Με €χ« 
ίΙίΙοηιθ5 3 ίο ίρΙη &: ηοη ίΒ ηΐίο οχΓη αιιη ηα- 
πιοιηπτ οοα(1οκ'ηιατ , ηο€ΐ-ΐΐ3Γίαπτ οΐίοι νΐ νοί 
ηοη οπιηο5 οοοίιΙοκηηΐΓ, νοί νηα$ ίΗρίΐιηι, 
βαιί ιΐαο ιηικυό (βΟοάΑααιι^ ύίχαα αιΒώιΑ, 
γτ <Κχϊ ΙϊιρΓά. φαί ριοροβαο οχαηρίο ροβη> 

ίΙαΠΓη αρρίΓο: 

Οαοα 1ΐ ί(1οό ια ροη3ηιτ ο» ϊη&αϊα» αοχΛ- 
ηηιηι,ιτ(£ιικι1&ΐΜη ^κο^αακκ,ΐβιϋιιϊηβ- 
ηΪΓο ιοπιρΟΓΟ 3 ραπο αηΐο νηα ρΓ3:€θΠοπΓα1ίαπι, 
ηιιπΜ^υιπ) (1αιοηίοη(1ο, <^αζ 3Β 3ΐϋ αοη ϋι ρπ>- 
ιΙυΑβ, 3<1Βα€ Ατριηκηηιιη ΙμΙμ απΜΐβιη νίιη: 
Γαπο οαϊιη, ύβοα ρ^^οο^^^οη^Iη,^α οηηή 
( Γιαο νηηιη ^βκπηιηοηι , Ποο ηοη ) & ν§ιι- Νβ»0Λ 
1η^ηκΗ" Γιι;,Ρ.λ οπιπΙλ ηοη ρο^ϋοηιηΐ οΐΐο ρΓΟχΙα- •'^'"· 
έΐι,ηϊβ νηαηι οίΓη ρΓθ(1αϋαιη ά Γο, ιυο ΓαΙγοπι ^^^^ 
*1>«Ιίοέ ΓορηχΙυΑο. <]ΐ» (Ιυο,νι^ΐχί, Γορα-''„^^,^ 
^παηΓ; Γο€|υΓΐα ραηι Γογγι: αιΙΗιιοοΙιπΓυ , ο^παπι ^ 
ιη ίηίιηίιίϊ 3ΐ11υ (:χιίΙοηοΒμ&: η3ΐη Γι οπιηία ιη- 

& I 35 («ρΗοινί οτΓο (οη όοΙΐ£θίο((ηΜΐαέΒι βΑ ; «ρι (ίοηβ ηαΟαη ηοίηφ} ψαάΐΛ οπή !η υαα οΐχ· 

ν»ΠίΒ$» ΧοϊΛΐη «)1ΐΓ«ίοηοηΊ ρΓο<ίηοί, ηιΗίΙ ^ί^ λΗικΙ ίοΓ- γ4 κ ν^Ι αιηρίιύί ναΙιαιη £|(ΧΓ(. 
ΛΜ»*» ιηιΙϊίΕηιέ , <^ααηι οιηηη ίΐΐιιυ ^ηί1^ϋ^^1ι1.α ρΓΟ- Ηίης- αίΐιΐο, αχΚηη ϊοοάο ά6\χα άιά. €Ηπ- ό· Οιη/Ι*. 

^Μίβα% ^^^ι , ί[;^.^^ οιηΐΜ» ΑροΑο1ο$ Γ«>ι:Γιητ ίΟί- Γα»* Αηη ηοΐότκ οηαηϊα ίιιηιη:η2ΐη ρΓχκΓΰλ(}ΐιο- 

Λθ5 αίαιη Γλοϊ: ιοιαιη οοΙίΓΛϊοηοηι είΓε Γαη- ηιιπ Η(χϋΰ ΗαΙ)« Γςίίππ.ΐΓπ , ηίΐιίΐ ίικϋηιηι λ·- 

βαηι:Μς]ΐιϊ ιοια ςοΙΙοςΗο ηίΚϊΙ Η^Βιιίι ρηιυ β.κ 1α*.·ηι1απι : γγ^ο ηουί: οητηΪΑ ήΐ(ΰΓ9, ϋ<χ£ 

ηαιη ρΓ^^^^^^3<}ιιx^η^ά εοΙΙΰέΙίοηεΓαηΓ, ηΐΚίΙ ίρΓαίη Ιϊτηαη ίϊηιϋϊηιαΐ ίϋΐυΓΟ. 5ίαη ^ΐΜίκΙο ^ 

^Η(1 ρούΐΙ>ϊ1ς ααιηκϋςυτ ) & «ιιηΰο «1 ρπχΐιι^ <^ο άιζο ^ Οηηα ^αί ληηι [μητ ιηαβμ βχβ^ 
ΙίΗ^ίίΜ' ατηάατη 4Λχί «0ν ρπιΐβ ιαηροκ , τβΐ (ΐΐκη ηπίκηπί, ςεΓηιιη είΐ, πιε οοςϊαάόκοιν- 

*** '^'Φ' η2ηΐΓά : ίτςο γοιλ ηοη ρΓΟιίιιΛα , ΐί.: ίΐηιιιΐ, ηε^ Γητιπί ΛίπςίίΙΙ- , ΙίοοΓ ιρίϊ ιη ίΐ- ΐϊηιιιΐ ο-χίΑα« 
· V[ίυρροηι$^^1ιρΓ^x^ιι(Α3:^^^<^αη(αι:^1αο^οη- -ηι;ίΐιι«ΐΗ.(.]ΐΐϊ ιΐαο ηαΜ ηοη ΓυηιαΙ) Ιιϊϊ Αα- 

Ιπκΐΐαοή ^^^§ο <1^^^π^^υιη είΐ ητοίΐΕηλ, έ^οΓώιη ιϊι1ϋηέ1ίΐ,2ΐΐικ1£.-ϋϊηκο0€ ηιη*η [(β- Α\ηΛ9^ 

νπΗίη ηοη ρίΠ; ρηΐίίοΛιιηι, & αΙ> ο«<·γλ ρΓΟ- τηηΐ ι^ι , Αίαά βηΐΜΐ νβ^ηα^ΐ; Ίά^6 Ι^ρΐΙ Γικκ ίη τ*ιββΜΛ ^ 

ΛικΊ, <\ιιοά Ίηκηάο ; νίΙ^Λη ιηαηιαιη «υϋάΐι- ιαιη πυΐιιιη 1ο<]ΐΐ€η(^ϊ ιικ-χίιυη €οη(η οηιιιιιηη ψ"^*"^ 

κικιη, ΐ|ΐιχ κρα^ηαΐ , ντ ιϋΑΐΐΐΐΐ ) νβΐ νηηαΐ 1ιοπιίηαπ> ίοηίΐιηι. Κ οέΚ- οΓςρ οπιηε$ ΓΒίΙοΙό- 

ύν^ΟΆψαοοΛοοΛ ρ1ιϊ&Τ1ιο3ΐος|ΐρο11ϊιιι<(1ίϋαε, «^«ο^Μ^χΐ^ 

ίφ^^ Γοπέ Τ«ή& ιβΓροηι!(τβ$ αιη λΙΪΓ^ινΙ^ΐΗ, ηαβ μπμτ #ΝηΜ/ αίΛίίττΜ (χφηηι & γ»ίβ(ίί$^ 

Ι'^^νί^ίηΙΐΟΟαΓπιιιτίιηιοΛΡΐιηκΓπιίηί'ί,ιΙιηηίΙχο,Τ'β- ίΐβΐΗβηΐίΛ4, ό" άζ^ιϊί β< α€ζΐρι>4 (ιμ^το^λπ οτη- 

Μ ε^ΰίβ , & βψη$Λ ^ΗΛ ίχΐϋίΠέκί: κ&,κώχα ηαβηι βηκΛ ρ$ηΜΐΐί, λη 1»Λ»(Λη( «λτ/^ι»», & . 

αΐηΐίαΐ Ιη κϊηβιιΐΐΑ ^Ιοβκ το»ηι ςοΚβέΗςιηβιη. ΓιηηΙία ηιχια ναηηακιη ^ακΑίοηυιη : ρκ> ()ΐιί« 

Ποιΐ5 ^η^1η ςο5ίη(·>1ΐΓη!> ι,ν.ιη ΓοΙίοίϋοηοηι,ηιΐΓπ- Βπϊ ΙΪγ ^α Ιιιρροίϊπο, & οοηΐϊι^ιΐίητιτ Λιί ριο- 

^ΐϋΐιι οοςηοΙςιΕ ιυι. ^^ιι1η ρΙαΓϋ ιτ^ο ηαηιηιαηι Ι3αηι1ιιηι ι4λι ι Μΐιιιη ιιυ α Γο , καβ α ϊ}. ΤΗο- 
ΙΟ^νοίάίΟααΜί οφο πιακο ιηϊηαβ ε§ο<&αηβ° να*, 5ιΐ3πο & ποΙ>ί$ νΓατριηιιη ίΙΙικΙ γάοΑ- χηοηιο, ηαϋαιη (ίΐϊτ. Ηίηο οίΗϋ&ϊοοαη πγώ νκΐί »ραά βΙίςααη, (ΙιίΐςπΙ[α5 ηοη ^1^^αιη^η1^^x πΐϋοίηόαοΙοι^ιίΓη ηοη ροίΓο αΓ^ιιηίΓηιαπι ίοτηιαπ, ι^υά ιλπιγπ ίί·^^<Γ, 
<1ι11ίςιιΙ[α5 ηοη ^οΙαιηίπίΓοχ πΐϋοίηοιΙοΙοαιίΓη '^-!ί'·· ί'νά Πα ο ΟΖΟ άϊα\η οτΛηίΐ , ίιικ· ι» η· >Μ|Μ- ιίαιη , νεί ία«.ΐ[ νηαιη (^ιιζίΐιοηεηι π4ιοα1ιηι ά6 ^Μκίί]Μ{4, ίϊαΰ αΐΐϋ ()αιΙ>α1ςιιηι<]ΐΐΰ κηηϊηΐί/ο 

οοιηίηο, Υϋΐ ροαίηϋ ϋοηάηα ύοέΐήιηιη &1£ηιΐ( ρας|1ιαηαα«υ« ηιαοΗΒ αηίΓαΙίαηϊ ηηαικτ ίοη- 

«|)α1ί(]ωΒα!> αιηιοη ειπιίηι1ίίρα(ιηοικαα<1ίαί. ρΰΓ,& <)α6<ΐ€3 («ιηΜίΐτ» ίΐ ηαΰϊ ίϊι αβηιιπι 

ακΛ ιγιιχη εςο άκο^ ΙϊοεπιιιπιβηΐΜΐο ρ«τ ριτ- ςα« ηοο βι ριοάυέΐί; ηοη αηαηι ηίίί αΙ» νηΐ ηι 

«5 νηιιη ροΛ αΙίαιη ΓΓριίβηα , ν:αί!οπιηϊα ΥΓ- ΟΓεαιαιαΓαπι ηηιηΰϊο ίϊηΰ<1αΙ)ίο ρΓοΙί,^ί ίοπι- 

ηϊαιαΓ ιη 10 ϊηύηϊιΐ} αι Γι ίοιηεΐ ςο^ίαιίοηο, ρεΓ ροκί^. Υικίο ϋοοείικίο^ηιιηαιηιη^ Γαριΐ 

^ηκ1(]ΐιίίί κΑ 1Μ>οοοαρϊηΐΓ, <)ΐιΪ5 «ΙμΙηοι, ςαΐη ά Ό. ΤΒοηί, $ιηηο & «Ιϋι ηΑηπι υρι ιη^ αιη 

νηΐ νία οπιηία οο^ηοίεαηιαΓ , & ιτίΓΐίιό <1ΐςΑ- (Π^:-, άταύίχιά ηηιαι ρΓΟ ιπί οϋί^ΛίΓιοικιη ηρ-" · 

χιαχ,οβιηι* γοβΊΙ)ίΐΜϊ αώη ρηκίαυ ηρ^- κΐΐαηαπι Γαεοιο ίΐΓΐ>«) ςοηιτ» οηιηα$ ΓΰΓέ «^αοί 

, ίΑαπι χΟλ ^^^ηίαα^Λα^ ρΓοροΠποηεηι αΒ οο ντυρηιτ } €υιη αύιπ ηοη ιηϊηιυ κρυςηοε 

οη)ηί}>υ9 ίη Γ<:}ιοΗ5 ιαχρηιη, & Γι·ςαΙί$ Γηέ ηιυηΐϋ ϊΑκ<^μι1ιο$ ίηροτίί^οηο , ϊ^-ββ, <}αόΗ οι^τφ, 

ιηοιη«ηΓί$ κρριϊηιη-, Οβακί ντ/ΛίίΐτΛ ^βϊίιΐΐί Ιιοπιο ν.^. Ιιγ νστβ & ιΙ^ΓοΙιικ ρτΓίό^ϊοΓ Ηιυκ), αηίτ» ιαι 

βαητ Ιι^ίί.)ΐ* γ(τ^(ί{ΐ'.·ηΐ! ,οίηηα ^αηι α!ί αΙιο? & 1>ΓΐΚΐιηι ΐΐιηιιί Πι ρ<:ΓΓΓίΙϊα5 «Ϊ3ηι ΐΐπιρΙΐαΚΓ ί«"'''Α " ' 

νεί αυίί* νιηαΐΜΐη <{ιχκ οΐΐί* ιεριιιιηϋηήαιη & αΙ)Γο1α{έ Ιιοαιϋκ} ηοη κιίηα^,ίηηΐΜίη,κρα- 

ιη κτηιηιι ΐ Κ«ίο « ρι ιοη γ1( ηιιηιΚ-Αι : ιηηι ςηβε ιηαηιΐΗ ιΑο βχςςΠΐιι ςυίη ηιιηη μιιΓ- ^η^,^φ. ί»1ΪΓα$ , ϊηιό ηιιιΐιο ^1Α^!υ5 : ηαιη ϊη οααίΓαΗί.Πι.· οιτιηοΊ Κοηιϊπΰϊ, ηιιϊ ΙΐΊΐΐΓ-Γ (ίΓαΓπιη.ιιϊοαηι \.% 

(ίηαιη, ΐαι ΗιΓραιιΚ3ΐη, ΐΐιι ί^αΙΙϊιαπ) , ηοπιιηε ροκΑ Αΐίν^αα ^ίI^- ιίιΐϋςιι1[α5: &; ιϋχι ίαρΓά, Ι^Ι- ^*1η» €^ι. 
ρηηιι 6^ νοοιιηι αΐίιηηη >11ί:> ηΐ'ροηίΐηκίυηι, «6ΐη ϊη «ϋαβιΐό ξοικτε ι Τΐιοωΐΐΐίβ «ιιη ροηί, )Ι ίοκΙΙίςιιηι ίά ψιοίΐ είΐ ίη ΑΗ(]αί ηιαίαηιιϋηι.-, & 
φιο οχοορίο ύιαά ϊΗ Ικηι οΐΐ: νηάί Γηκ ηηύά- 
ιη^ιοΓ>ΐίϊη^^α ίηκ ΐηήηίια; Γι άκο,ηαΐίίηΐίΐ^ ίίί 
ββί €0 ϊρίο άίοο οιηηΜ , & €θ ίρίο ι^ί ηιΗίΙ κ- 
«Λ «ηρ1ίιΐ5; ο]υί<1 ϊϊ^ο Ηϊ ίη κίηί^ηήΐιικ ηο(ί 
ηοιίνηυ νίΚιΐ ιη (αΓρο (^ιιίΓοηιί 

ΟιηχΙ νςιό ^^^ ϋ<χ> ο1ίοαη(, ιΐΐαηι ηϋΐη<^ωη) κ ηηιηιο «Ηαο εΐΐο Γκηρίίαιη ηΐ3ίοη& ηιϊηο- 
η ϊρ1ΐ$, οχ ητΓηιϊηϊ: οηιηίηο κρυςη^α : 
Ιυιηαΐνίο ιοϋΐη ^^^^^^^^οη^η1 ςτς.αιίί^ηιπιροΐ- 
1ΐ6ϊ1ίιιηι, ΐΰρυςηΑίιιι, οηηοδ ««(««ϋ α ^^^Λ^ι1^^$^ 
Ιΐακ Γυηκη^ οηκίαη εοΙΙβΑίβαβηι,'Γίρη^πιι 
οιηηπ ρΓΓ^ιια ίί οΐβηΐΓίϊ: ίΓ§ο ίη ιϊ Γοΐΐίοίίο- 
^ οκ άύκι ηοςϋύίαίό α1ί<^ια , (]ΐιχ ηοη γχ<τ- 

<»^οΓ(ΧΚ (οτ, ςιιίη ρ1ιιπΐ{ υβΙ «Α 1ι«Κ(ίο'{ΗΚ>> όχαη 1 αακιτί; ν<1 II » ςοηΓ<:4ΐιηια ^ ιη ^x^^(- 
^οΓκίο, υγΙ πΐΗίΙ Γιάι αι4 η-ηκ ηαηι ΓΟ^, ρπεκΓ Γα ηοη σΑΙίοηι, α;αέηΗΐ1ι^πιιηώ5α:ί( Βοη.ιϊη 
οα (κιχ ^€05 ΗοιΙιο εορκ>ίΙκ , τοίΐ^αιο ίΐίί αΐί- ςαιιΩϊιΙϊηΕί: <1οΙ>« «Μκηΐί α1ί()υα οίηιαίΑ - - > 
^ρΐΙιβ3βηθιιθ Γθςηο>Ι.(:η^ιιιη 0Γη< , αη ηοη} $ί οηιηίηπι ρΓτίτϋ^ίΠϊιπι , £ι1κπι ηίΓ^αΓίυο» ί(1 (.-Λ, 
κΙΙν) ΗχΓΐ-ίϊιη (ϋϋοηι, ςυίλ ϋοο> ΙκκΙϊΰ ηοη αυκ ηοη εχαχίΑοιι , Ϊιιμ; £η( «Ιιχ «ί ^ιαΐοβ, 
ίσιντ Γ]ΐηϊ1(]αΐ£ΐ ΓάΒίΙΰίβ. 5ί ηίΙιίΙ κ1((?ε (νι Αοεηοη. 51 «ηοη ΙβηκΙ «αοειίΐηιτ νηχ/ιΆχ οΙΜίτν 
ίΐηο <1αΝο ΐΛΐη 011.1 ιη Ιχηιί ^Λ!^.ο1^α (ίίςοηι) ι4ΓΒ«ρΠβ ίΙοκηηϊηαια,δί η«:«ΓίΙάπ6 ά ϋ«) «)§- 
, «^ΐΜχϋεοοβαοΙαιοηιηι,ΐ: ΡΛαι,<|αϊ.ι €θ§ηο- .·ηο1"ς«αΓ : «τΓβΟ ροΠΊΒιΙϊί €(1 ΟΓΜίοτα οπιοίωη <»ι»/»ί«β- 
ί€«« ανβηιτ») ία ν( ηιιΐΐι « ΐΐ^η , αι^ηο- ρηΚ-^ίίΕη» αιοιίο άίΟια ^ (^ικχΐ ιιηκη οηηη **** 
ΓςτΓε οπια«. Ιιΐβιη υμμιιγ »η ίρΓοηιιη ρηηα- ίΐιε ηο^^ηι. (:5ΐιά νοιό α)η(«}ααΐ(ί2 2ά Ιυκ,φΐχ 
£ΐΐ5:α4ΐπιΐ[ηιηΐίηϊηιΙ)αιηι ρΓολιι^ΜΰροίΙίΤΐη- νι ρΓοΰόηι 1)αηη ρχιιΙγγο, «ϊαιη ΓΩηιηιιιηίκτ 
ΙίΐΙΪΟΟΙ Ηση)ΐηο$ : ρΓ0<1ιιαα ϋΐοΐ » φΐϊΐ|ΐβ§^1ΐικ ύΪ€αη(:ίρΓι νΐιΙοΓύη , ε^ο αχη οοηοείΐϊ ϊη ΡΙΐ)^- 
ηοο Χ€έ^ ώά , Οιββα ΙίηκΐΜί , ηκί ηιιηο β»- ίία$ , & ϊη^υ^αϊ Ηοο ατ^ιπίηηυη πιυηιο 
/^Μΐί,/«»^« ^ηώι^βίίΐύ ηρ(ορ«(ί» «Κ€<Γ» «Ιηηίοο ιτρη^ηοηκ) ί(|ς^ οοη&^υοα- Ιιίυ ν^ι ρυίΓιιιη ρΓαιΙι<.Ιο απζοιηεηιο »ά ριθ7 «1<τηίηιΐΓΓοηιραί ΐρΓΜίη,ςααΚοσηΐΗίΙ^ΑιβΙί} 
5νΒ5Ε€ΤΙΟ ΤΕΛΤ1Α. ηιιΐΐιιηι €Λ <5»«κΙ η Γρΐοίαι , 1^ο ιρο οχιΛιτηκ 
2>Μ<Χ«β»- 

μ^ΙΪμ^ εΓ2θ Ηθ€ ^^1x·^Ηηέ^^^ ιΐΐί.· ['κΐ .ιΐιηιιίιΐ ςιιοιίηο- ηιαΓ,ροΐΙΙ- ,·.^ .τΐι-ι ηοΚηο αιπιίρι ιΐιιο , νηιυη άΐίηι/βη. 

Ρ^βΜηΐϊ «Ϊ4π6^x^^ιΜ« 1*.κ«ι.Όη1ΰςρί:ηιΐ4,<ϊα}4Γιοιη- άΙο,αΙιαωηιιΙϊΐώοοαΙΙοΓαοΓβοοηαιη { .>α·ιϊ( 

ί*τί' ">* ηα Γ0€ητ €θαηη^-ηιία , ηςο ρο0<χ ϋοοίίηςτίβ ΐιίαη ίη Ιαηροκ ΰοαάρϊ } Ιμχ , ίιη[ΐΜΐη . οίΐιΐΐ 

"•"ί^"»*· νΕ ηϋηπιηιΐο ηιΗιΙ ίιιιηΐι ; Γι αακπι ροηιϊΐ αΐί- ν^ΐα: πλπι αΒ ιητηο Γ(τΛ4 ϊηΐ^ί^ηΐΓ 31^^1α1^ι 

φίαικίύπιΗιΐΓΠ'Γ, ΓΓ^οποη ίϊχϊϊ ροίϋΒίΙΰ νηι- ΐΐέ«ι11ι.Γε, <^ιιια ιηάϋίςΐηΐΓ €χί1κη$, <|ααιη 

(]αυη αΐϊααϊΐΐ ρΓΟίΙυα. Ριια: ηαιη (1ΐ(ο Γι-ηιεί άι6 ροΐιΐΐ & ίιιηιηιίι ηεεοΰΪΕΑίΰ. ΑΐΐαΚαίρΟ» 

ηαόιΐ ηίΐιπ οΐΐα, ηοη γΛ ^Όη^^ρι^13ι1^ , ρβΓ οα»1; Ιβ ηοο ροκΙΙ τοιίίΐί ΐΛίχο,αΐΓ αηΐι-ά ί ίβ ηοη α- 

ρυΐΐίΐ ηιικ αΐίηιιίιί (Ιο ηοοο ^η^^ρ^^^ } ηοη ± 6,* (ϋττπΓ, νΓ ραυΙο αηιέ νΓ^οΒαιη, νοΙ αίΓ ίβιη <!ιί 

^υί3(]α<κΙ α Γο ΗαΙ>« είΓε ηι·(.χ·ΐΙ.ΐΓίό γχιΛιγ, η«; ηοιιο ιηί.ΐ|Μ^Γ. . 
•χ ν^αοά ΐοάρΐΓ ιΐε ηουο αΙ> »Ιιο ίηάρ»}ίιΙ αυκηι Κορ1ΐΜϋι$ »ΠΜ:η, ηιαιηΓι ^οτηραί Γχιηηίκ- χ^^ι,-Μ ι» 

* ηοη ροττΑ, ιριία, νί Γιιρροηίηιαϊ, ηηΐίαπι α1ίυ(1 αίπι ηίΐηΐ βΓ,<}(ηηηΜηηΐ€Β ίη ΡΕ]τί!α5, Αιηι- ΛκτΛηβ»* , 

^αη^^xί^ι^[1^(,^^^I^ρι12^1^^^IαρπI1I^η01|^φι^ι^ ηοι·.πη Α ν. ι;. τΠς· Ρ..Κ11Ι.! Γιι.ί .ιΠιςαΓαιη Ηιιίς ίί^«^» 

Ιααϊ ά^ ηυαυ. ιοηιρυιι ιιηΛ^^ιυαπο , νι η€0 ααϊϋ ικχ ιαίιΐιοί ά «β·*·*»»»· 

Ι^^Α %Μ ΗΛΜίίο ηοη νϊι1«υΓ « ρητατύηια^ίΗηΑαι Οςο ρΓ(χ1υ€ΐ ροηιοΓΪι } 1β(1 €αΓα <^βο γΗοι ριο- 

.•ΜΐιηΜ/· υγΙ ΓιΙΐΓΐη ίϊηοΙίΑ ηοη ΗαΙ>« νΪΓ» : κύηάεΗΓ «ΙαεοηιΙι,ΐΙβίαίίΠ: (ΐιηο ιιτηροπί ρηκίιια: νΓςο 

Λ» ,^'/«" εηίιη αιΐ ραπΛιπη ιίαΠαΙίαοί , ςυού ΓαΙίςη ροΜπι«χ!ατιηιο<!θΓθΐκιρι,ιΙΙαπι κηι, «ίαπιΐΐ 

^.ί"**·*·" ΟηκΒ» ακϊ2 ^ι^ι>^ιη^ αΐ) νηο αΐιο ρΓουεήϊκ, κηιριι$ ηπΐΐιιιη Ια, 1κι1χ·γο ιαηιιη ηαίιίΓαιπΜ- 

^* . ^βΚκΙ ακκ&ύο κάίαί^ αηαεη ηιίο Ηχοΐί- Ιαη , νι ϋχίΑηε ηοη ρούϊι ί ίκ «ικ ϊϋηιΐ κη-τ 

<]ηί<1 «ηιρίίηί ιίοςίβηηδ αι1»-Ι>η ηαταηηι ρη«. Οοθ3<11ιοεαηπι«ύ«ιη νί<Ιβ«Η: «ίΙόιΙΗ^·- 

ηιιαιη ρI2■<:^ι^^πί : ηοη Γπίιη ΓοΙΐίηι νίιΙοιυΓ ΙκιιΙα5 ιιι ίίιίΓαϋοηοαΙίΛΐίο ρΓΟιΙιΐίΙ,ί , &;ίη ιά 

ϊ»ί « [ι ο1ΐ€η«ΐΕΓ0, ιΐαπ £ΐοΙ)€Γθ νιιιιηι αΐί έ ίο, Γειΐ ί11υ»1 αα* έ Γο ίηςιρτκΓ : νιτις^αο ιηιιιι α-^ας ΙαΙία 

η'"β»η\ ηβθ6β&ήο«ίΙθ9η«ηι{ιπι, €ΐυίβηοη ρΜκ1ΐ€()ηά> ηιοηιθ(1θ£οηηίχιοηεπ> οωηιαηροκ ιιτι^^;»». 

9^νηηΜ. ρϊ φ,οηιο«3ο αΙίηιήΗ ίηοιρΪΛΐ; ίη Γρπιροκ, ηΙΙϊ ιϊο, ϊη ο|υο νκίοΒαιαΓ οίΐο ρΓχαρια Γϋίδςυίβυ. 

ϊϋιια η ίΙεΓοβΙ ιΐο ηοιιο <·1>ί>.κΊΗΐο ιΐΐηιΐ. ΚΓίροηιΙοο Γατιΐέ, οΠο ηΐίβηαηι (ϋβ'οΓοιϋαιη ια^ρ^^ 

1Λ/Ιβκΐί» ΚοΠ>οη<1οΙ>ί5,€χΓυίο11οηϋ3ΐ1Ιυ(1αυ>ε(Ιϋ1ί, ίηκΓ(1αηηοηΐ$«11^3ΐίοη€ΐη,& ϊ11αηΐΓ»η ^[\Λx (ΐΗταιίβιΛ, 

«χ νβΗΦ- νϊ εχίβΐΓΓ ζ ίο Γοηηλίικε ύκϊραιίίΐΐίιαηροκ, αΓο (1ϋΙ>«ΐΐΐ ιΐο ηοιιοοχϊβοκι ο^ιη ύυηάοηοπι & ι^-* 

Μ «Μ*ί4 4;ηοηαηκέ. 5ί€αΐ Μΐϊηι ί^ΐοαίχπι νοΙοηϋιίίζ Οηιι Γο^ηοΓςϊΓ, & Γοίϊ ηαιικίο αυη ρηχΙυςοΓο 

^Ά^Ι* "ρΓοάϋοιηΐΓ ρ^τ Γο ίρΓαιη α νοίαηηιο ίΐηε ρΓχπϋ ροίΓιι, ιμαηιΐο ηοη : ^ρκ1^^§ο ιτιίηιπι, ίί Ι^Πκ 

νο1ιιοαα$ «Ιειέπηιηαιίοηο ; α1ιο<^ιπη οαΓοτιιτ ς-Λΐη ηιακ ρπκΐυακ * οοα απιοά > ΐΐΐιέΐεα 

ριοβββΐκίηϊηβηίηιηι: η^ηκΙείΠί ρΓκη<1(Γ(£Γ- <1ηηηο (ΐ£ΐ)α« Ιηάραβ* ηοη β1Ι« ρίχηί νηιΐΕ 

ηιϊη3ΐϊοη<! ΙιΙι^τά ίχΓΐϋπ κιϋια ατςαπίι^ϋΐιι: ίΙΚι Ηί-ατιηίηαιαιίΓ; ηοηοβΐαοπϊΟΓ, φιία ηυΐΐα, 

ί(3 οάιπι ΓοΐΊηαΙκιι ρ^■^ Ιο ιοηαριτε ροΐΐιιιηιιχ νι Ιυρροηιιηϋ5,ρια:ιΧίϋ[€4ϋΐΓα; ηοη ΓοΓηι^Ικετ <ί«Γ*/«βΛ/# 

νϋϋιη «κιη ϊΙ1αη> ίηαροκ οχίΙΙβΜ ί & ^ρ^».^οη1^^Iηί1- 1 !«:, ααία ηοηιίαπι οΛ} ηοη έ ιηηροΓο, αηϊαώηι ^ί"»"* *■» 

" " - .- Τ. ...... - Μ3ΐέ ίίοιοπι "ί«· 

{αηάηκήνη 
15 ιηι.ΐ|;ι - 

ήοαρ€βο,α1ι<)ΰϊ(11ιΙκ:Γϋ & ςοηιιη^ηετ ί ίκιη" ηαπαιή ιη Ιϊτηιΐιϋ Γκ: ηοη οηιηι ίη Κοοίοΐο^ (γ<Ι 

βρϋκι η«πι οαιηΐι εοηΐίη^ηηή «ΙβΙχτ ροΓαΙί- <]ηί« & ΗοοηίΗίΙ «Α, βίϋΒιηκΙβ ηηΙΙ> ηηΟι «φ 

^ασ«1 25^η$ ΙίΒοΓυηη ιγ^ΙΗ , ιητί· ϋίΛηι νιτο α-η» ηατ ίΙαοηιιιπίίΓ; ηιιίίί ι'γ^ο ι1ςΓίί·ηιίη.ιΐΜΐ? Υηιΐΰ 
( ντάηι Γηρροηίηια^ ] ιηιΐίαπι ρΓχ».ίϋιι αροηί: ίηρυη«11ο οοηηοχιοηίί ιιηη κη^ροη· ιοη- 

βι^ρ ηοη ροκΑ α>ηιί秀ηκΓ ίηορηο^ 1ΐ ΐαήιαι ικ^αηΐ; φΐίι αηιαι νη» Γιιρροηίι ςααΐΐ Ληι, αΐίι . 

' ώαηηΐ4«>ιΐΐ κηι ϊη ταΐϊ ιαηρρκ Α ηε€οΐΠι- νότο ηοη, νη.η ροτ«τίΙ 3<1οχιΐΚ-η({ιιηι ^^^^^1Ίη^. 

ιϊο ίπΗρβκ βχϊΑοκ «ο ηκ)ΐ]ο , «^υο (1ίαιηα$ α1^ αιιί Γ^Ια-ιη οίΚαοηκτ , ^ιίΓαα ηιΐηΐ Ιαρροιχεηβ» 

ηεπιο, (^ιά »ηοηί- ίιΐ αϋοιοτιΐΓ; ιχχ ρικοΑ οϋΐαβοκτ ηκ ίόαιυϋίκ^: α|ρ>ηιι1- 

. )) νκ ν^ηιη1ί^^^«^,^^^^ϋ^^1^^^ιηταη^Γ^(ι^ Ηαηε ΙοηιοιΙα - . , * ■ 

Ϋ^*^" ϊΐηίοοκίοϊ^οηηη; ηϊΗϊΙοιηΙηιΙ* αηκη ντΙ η Οηηιτι Ό. ΤΗοηιχ ητίο (ΐΓίάηίηΐΓ οχ ρο, ΐτ,ι„„ 

Τ*^***^** ΚΠηίΐϋΒ ίρΑΐ νϊιΚ-ΐϋΓ οιηηΐΓ.π ϊιηρί·ηχ·ρ:ίΗί!ί·, (]ΐΐοι1 ιΙιΠίΓ ιπ γγΙιιι< ίη.Γ4]ΐ:ΛΐΐΓΛ<; ιη ρίτΓοΛιο- Οιμ ιχ 

νβΐ&ΐϊαη (ΚβϊοιιΙιοΓ ναΐιϋ·, φιοιΐ ροΐΐκ Λΐκ]αια ηι·, οροπα «:γ§ο, νι Γκ αΙΐφΐΜ ίαιηιηι: ρς·ιΤ^- ί'α'!-*ϋ 

ί ϋάψίο χ^οαό ϊηάρ««, ηιϋΐίΐ ρηηαίι-ηα· Λιητι , αι1 «.]ηοι1 ιηΛ^" 30ίβα3η« «11» <|ΐια· Γπιη Ρ^Ι'^'*" 

άαίι,ά 3Μ ρήηάγίθ, λ ηοΟΛΟοίρΐΜ γΠο. Οίκ^ιΐ ρι·ι·ίΙ·ίΙιοι.ΐ; ηιίηίΐί ναή , ηιιχ ΓιιηΓ ιηϊηιΐ'; ρ.Γ- 

' ΑΠΐρ1ίύ:> ί^^ νΓ^ρο, ίΙΙαηι Γοτη ηηηο ίπΐΰριΐΐο, ίϊ.·Λ.ι: π2ηι ιο ίρΙο , ΐ]ΐιόίΙ ηια^'* νεΙ ηηηϊι^αο- 

ηοη ναό >ηκί, ηοή ροκΙΙ ρΓυΗαΙιιΙίΓΟΓ ιΐϊςί, «^ιιη; .ηΐ νιιυηι ίιίπΗπηηι, ΐΐηη ίηΓ^ηΐ3^ί$«Εΐ 

Έμ Φ"^ "^^^ )ηιίιι$ οΊΐ οΙΙιςηΛΒϋ» γοιιο: νΗ ηιίηϊίδ ρνΓίςέΙα. Ηοον^αη^οηηηη ηοη κιάκχαε ψϊ/ιΐιαφ' 

4ΐ^ίΒΐΐΜΐ>ηυιτΐ(^ιαπι ίηαρϊι.-Γ, υγΙ η€ηβ1»ί& >Η·9ηνηιο. Γοπηίποηβ: ηαη (άαΙ^ιϋΓηιΐΓ, <:]ΐιο<!1ΐΙ)ηβη$Μΐ^ί·^ 

ρβτβ $Λ>1 ^οη1^^^η^·ηιίη νιιΙ^ιιΐΓίχιηα. ΑηΓΓθςι{Γη'; λικγπι ι \ ΐί. 11,ιιχ■^^· γλιπ πι.ιίοκπι ρςτΓι,ύΙίοηΓίη , & Α*·*· 

·*^^ί*· ρΓοΙωιΐΓ·. ηαιη οχ ραπο αΙίοΓΗηι οηιίιιηι ηαΙΙα ρπυ« ^11(;^αη^ 1ι.ιΒ«€ ; ϊηΗο ααιαη ΓςΓιϋΜΓο, νι 

φΙ^^^^ κΑ ααίΠι: Γιιρροηυηα$ οηίηι ηιιΐίιηη κΐΐο : γγ|το ηΐ3ςί$ 3Γ00(];ιη( !ΐι4 ηο8ί1ϊΙ1Ιιηιιηι, οαΓη ο]αο ιϋικΙ 

ηοη οΐΐ οχΓήηΙοοιητι 3ΐκ]ΐηι1 νηίΙοιΙοΓοηπ'ηίΐιη , ΙΐΓ-,ιΙΙηύ ΓΐιΐΓςΊη ι.)1 ·, μΙι',οπ ιίΚ· , Ηο^ΓΓί· αΐιιιη- 

ηο(}αο ιηαιηΓοςαιη, ^αα υος<1ιηη ομΙιιι^ η^^ «ίο ριοΒαιι, ιωη ^ακ-ιη ιΐ)Α:ΐ)υα1α;ΐιο εΓραια. 

ηταηι ^ηιαι^βίίιιηΐ ΑΙΪΜΒκίοΐΜΐοιι^η£:έΙ.ΓΜ. $Ε€Τ!0 ςνίΝΤΑ, 

ΒΐΜΜ 'ΟκοΒΑνΐΜν$ίη Ηθ€ νηϊικΓΓο ηίαΓ-. 
^/·Μ«· \^ ιΐΓίκΓϋ ίΐαη α1ίι.]ΐιο(1 «π ϊιτιρΓοίΙιι- 

ιη αακιη ίϋικί ί"κ νηαπι (ααιαιη ΐ αιιο 
<χχκη. ρηκΙηι» , αη ναό πιυΐα Ιβ & ηοη ΙαΒ Ϊ7 η(]αο οοηιηΐαη πιαΙϊοεηΕΓτ ΚοπεΑίί Ιιοηιίηί- 

,σιβΐ ορ^^ιΐοικ νοίαηαταιπ ίηκΓοα ηοιηΐηι, 
νίχροηβ νίηΗ, Γιΐιηη πχΐβπίΐ ιχ ραπρ, νΐΗοη- 

Π1Γ. 0;ΐος1 ίΐ ίςΐΓ6 <ϋοα:αΓ , οοϊ η^^^·ί1Λ^^ό ;(1ι>Γη ι!»»· 

<ΐ€ΐκ:Γΰ ν^11^, «ίαχη ίαοίΐς α·ϊ]ίίΓΐιχ: ηΛΐιι.(νΕίυ- /*< ΊΙχιτ»! 

Ρκ.οΒΑνΐΜν$ ίη Ηθ€ νηϊικΓΓο ηίαΓ- οΛ^ηάιιη ΐηίήΐ Λίρ. 41 . ί ηοηι. 4ΐ· ) "οη "^''»'^'ί>"» 

£ιή6 ά€\χη <1αη αΐίαιιοιί «15 ϊιτιΡΓοίΙιι- ροα·Λ οοπί-ίοί, Ηιη? οαιιΐί.ΐ5 1ϊΙ>ΓΓα5 ηοιι-ίΐΐυιαχ ^ιτ^αΓ 

οίΐί: 0*1 Πηιιιΐ ίιίοιη ΙίΙκιο νο1ς·Πί1ιιιη : οτ^ο τύπι 

οηΐϊιηή, ίε^φιιΙϋα^ιιοϋΐΜίΝΕΐιαίΕ νηαπι 1 (νΐίϋαικΙεΓιιρροηο; ηοηρακίΐβίΐΰ οι θεο- 
ί^ νηηιηΐη οακκ«ιι1ΐΒ3Καπι» αηο^ίπ ιαη ιηαΐήηι^ο ροΓ η«οβΟΐ»ιοαι κ! ίιίαη νο- 

ρΐαηταπιιη , &€. 1ιααιίΓ|ΐιο ηοη ςΙϊΓραιαιιίιηαδ, ΙίΊΐιΙιιπι. 

3£ΐιος πιαχίιηε ηΓεοΠάχίαπι , ν· ρ[Όΐ)Γαιΐ Κκίο αϋΚΐη Ηχο ιηαχϊπιέ ίηοΙΰ οοηβπηαηΐΓ, Ομ^τικλ- 

ΙΧταιη είΤεΊαΙίϋΝ^αίη ηοη ρηΐηιΐ νοίοηβ ΑεβιΒ- «{^'Μ «(»π) ϊη ροΐϊϋαί κΐιιυ εεηΙΐπιΐΓ ι|> οηο- '-' ΐ*ν 

• ΟΓ^ίπαποπί, ηοη ρΓο^ηΐΓ ρΓορηέ υβΐβ ττΐ ηίΙ)α5 ,πιοΐίϋί βΠίτ νί ϊη <}υο1ιΒ« Γαΐκιη οηΐί- 

ηοΙ>ί$ Ηος ηοπιϊηοΙι§ηιή€α£ΐΐΓ. ηΰ.οηιηία αά νηαιη Γαρκιηωη κ<1ιις«ιαΐΓ , & 

•ΐΜι 1>*Μ« Οοηοΐυίΐο Γθπιηιιιηί$ & ο<τπ» ηηι νηί' νηαπι Γκ ίη κριώΐϊςά οφιβχ, φοά Ικηέ ρβτίι^ 

| Νΐ«ί >/ *- Ι3ΚΙΙΙ ριοίηιίροίΐβ. & η****^ <^ ρΓθΙ?ιαϊι ΐ]ΐιίηΐΓ ίΒϊ $μιτ€ζ ί ηαιη. 17· βηέ^ακ & η« 

ΗΙ*· 1>. Τηοπι» (ηρτί 2 ψαηί 8ε ψάηά ηηοηο: ηοησ : ίΐ^ο 2 ίοτήοΗ ΐη ΚΛΟ Ικχ: νηΐικτίό νη» 

€]ΐΐΑηιπι ιόαά ΓοΛ. ρηοί-ιΐ. ιπιηιυ ί-ίΚί-ΐ- <{γ15<·[ ιΐΐς ϋΓπηίιιιη οιιίΐα 2υι>^^η1^^^x , εβ^ί- 

«ΚιέΙυιη, Ιϊηβ ιΐίικί νοαιη £ε, βαταιφίεχ; ιηυΐ- φΐ^Ιη ιη βχιβπιιίη. Ηβηο ηιΙοααη «τ- ι αΛίΙ* Ρη- %α>η» «Μ» 

ΠΗ·. Ιμγγοι- νπίοΛΓπ ^ίΤ^ ρΓο Ηοο ίηκηιο νηίΐί« 
'<Ηίΐη,ν«1ιΜιΐΒαιηίϊιιηο< ^ 

5νΒ5ΕΟΤΐΟ 5ΕανΝ0Α. 

Ρ Α τι κ $08(0 ΓιΐρΓίΙ οραπιέ ιη)αϋ νηιηι 
5οη^^η2^^5^x^Ο(1^I'α1Τ1ρ^α^η,^]ι16^1 οηή ^ ΙΌ 
ρ€Χ & ρΓΐηίό οΰηϋηύ: οΠί- : ιι<:}αί ρ^^ β ρπΜβ »· λ 16 
'μιμμμ» {ΙεηοαΕ, <^χι6(1 ϋΐί ΓοΗ οοηυεηϊιι : βτ- ^'*"'*** 
^ «κ ίπιρηχΙαΑαπι (1εΙ>« οίΐέ νηίουπι·. Ηοο, 
ιησααπτ, Ιχτπέ Γοί|ά£ $ιήΓεζ, <|υϊίΐ υγΙ ροϋΓ πλ- 
ηίΚ-Λι: ρηικΊριαηι , νοί ηιιΐϋΐ κπηιηοϊ. ιμϊ 
αύνα ϊη αηκςόΙαια ροηΐηιτ ι· €·Λ»«ιιϊη ριτ /« Κλ/ι» 5*- Αί) ηιιΛ- $ν'Β5Ε€ΤΐΟ ΡλΙΜΑ. 

Ε λ είΐ, αιιαπι Ό. ΤΗοηια$ φΐίητο Ιοςο ρβ-» 
ηί(, & <κΓαηύηιτ ^x ςιιΙχΓηαιίοηβαάιηϊ- 
ηιΗΒ ΐήΐιι* νηίοΐτίΐ : (αηα «ιϊηι ^^ ηχαπι 

οπ»ηϊυιη ίηΚΓ ίο οοΓκίροηίΙοηΓία , ίαηια ίη 
€00^1)115 αιηι νιτίςακ νηίίθΓπύ£3£ , & ιη 
νηίβίπηίιαο; νλΕκϋ», τηιιηι ιΙί^υθ(Ι ηυηκη, 
%ί φΜ(1οπ) ίη^ϊο & ηήοηε ρο11εη$ , Α 
ςυο ϊΙΙα οηηηϊϊ σιΙ>αη«ηΐυΓ &: ρΓοάιιοιηωτ, 
ΓηαηϋΐΑέ ρΓΓΓιιαιΙτη:. Ιι}ειτ) ο ^^πκικ ιηθπ$ άε- 

Γαιηί ρύκκ: οηιηΗ.οηίιη ηιιοηε$, φΐβαοί- , 

ηβη ίηηιοηιίαη ρηίχιητ, ραίοΛΛαα ρτύιΛ ΐη βθ(!βιηίί»ΐ0ίη(|αορ(^2ν1ΐιη»ιαίτ 

οίΓο αΐϊηυοπι ΓιιρΓΓΓπιιπι όοηιίηϋπι, απί & Ηα- ίηπτίηοπ: ίιΙοίΙ, φιόίΐ ηοη Γοΐιιιη ηι·β,ιπυέ 

^άοίθ5 Ηοπιίη€5 ρυηίιτ, & ρΓΧπιϊο 3Μ€ίν Ηο- ίΙΙϊ ςοηικηίΐΓ οΐίο ρι1ιη6 , Ιϊαο ιρό(1 α ηαπιίηί 

μΑοι, ρίθ5 2^ νιιηιοΓόι ; ϋίοςηίη, ν1κ-ιίοιί$ ϊΙ1υ<1 Λΐάρύί^ (««I (τίηηι ςαό^ ίΐτ ίόΐυηι & νηϊ· 

νίπ, &αΒ 2ΐί(]αο Γαρκ-ιηο Οοπιίηο,πιηοη$ οαηι. &ιη Ηοο ΐΙηΓα ριπαΐΓ ρΓΐηΓίρΐαπι : Γπρ- νιί (,ή* 

ααιΓρεί ΚΛΐ«ηί5 &ςαΙ«πΒα5 1ι3^^Λ^^, ίο-ΙίαοΓ ροηιαίΓ ιηίιη ίη ηιαιυπ, ηοη ν«έ> ρΓθΒΐ[υη<ί, /"•«■«/'βΐ 

ϋΐβ είΓαααϊαϊ Ιυχυηι ηιιΙΙ» ηοη ρΓΓτΓΐη£Γ« Ηε(^αο Ηκ 3§ίιηιι$, ΓαΙϊο» Οαπη ^Ωενηίεαητ 

£ιχα, ήυΐΐϊί Γε ηοη π«1ττ«κ, Ιϊςα οώ(χηΪ5» νο· ίβα Γοΐιιια. ί»ί ναό ϊη ηωίοή |ρ1ύιη α«χΐρΪΑ- 

ιρηηΙ>α$, αιηΐ5 αιρκίίβ» οαιηη ϋιΗΐιηι άκη- ηΐΓ γταηο ρβτ Ηοο , )ΐ}ηοι) «Α «μΓ « ηηια- 

Γιιη.ί}ΐιε ιτιίίίίΓ«, ηίίΐ , (^ιιατ ηοη ροίΠ::, ηιτ€ ίβί αΙ> αίιο , ιυπς νοηΙΤΐιηιιπι ιϋα:ιΐΓ ; & 

ηοη ρίΐτακΊ. Ηαο νίϋε Ρ. Ηαπίιίαιη οοΙΙϊιτίαιΓ ϊά ςχ «> ^αοά Γιε αι$ί Γο,ααι,ντ 

«ϋίρ. νΐώηί ΜεαρΗγΙϊΐΓχ 3 ηαηι. ι. & 5ιμγ«ζ πΐίΙίαι ^ίαιΑ , η Ηηο ίϊιητ {<1βιη £>ηηλ1ϋΕιη&: * 

Ηίίρ.ΐ9. Μ«3ρΗ)ίΐΙςΛ: ίί·Λ.ι. άππητ 7· Ν'^ί'^Β- ηυΐς- ηιικιη ηιιιταπΕίΐΓ Γΐτηιϊηί ϊη οο $νΙ!θζϊ- 

ιάϊιη ϊ( 3|ί^ακ>ιΐ5 ειΐ2]ίοηχί>ιυ ρΓΟ ρΓ^χαΙΰηίΐ ίϊηο , ^αα ιη πιιηοΓΪ ιεορΪ£ϋΐ ηοη Ιοίύιη ίη 

'«ΐ|ρΐΐιχη(θ;& 1)αιέο(1«α1)(, ηοα^οΙΖβοαι»·- 1ΐιθθ1β)&,&4ρΐαιιΐ%η^Κ>(^ΜΜΜΐ»^ νη- 

'£η2^€»είήΐΙίι«1&€0€{1ιΐΜ:νε1αιυηρ(Μηια- <1β «ι^ιΐπΐΐηΕααι ιιιι&ιπι'<Α. οβερακβΐϋα 

ηιτ ίηΚΓ 1β οπηιίηο οοικοηΙεχ , δεπνα^ναχ νηαπι Γαιίίχη {πΑηΙεχ χΐΐο: ηιηιηΰαβκτϊ 

3<1 ί(]€Πΐ νο1ρη<.Ιυιη, &: ηυ.τΐίΐιοι ΙιιηρΙίαατρο- ίρ^ϊ νι,Ίυηι ί:ι; , ίαιη ί]αΛ·η;ηΐ'.'> , ιμιαίί· (ϊΐ 

κη< 34οιηηο$Γβ<:&ιι$: νεί^ιοηαηιατ ία, ν( η1^^{1α1η φιο ρΐΌΐ>«αΓ, αικϋηι ηοη αΠΐ·» *. 

νηλ ^)|» ΐιο|ΐ ρούΪΕ, (^(1^η(1ι2<^Κ91ι«^ι»^^)η>· {η»ιιτ:βι^ηκωΑτν1)ληηορωΙχκήικηη.' 

ΓοΓπο, ροίΓι: Μπκπ ΗαΙκα· νο1ιιηΐ3α·πι ιΐκπ Ταιϊα ροίΠ-·: οχ ΰ. ΤΗοηια 4· ^οη^η Οοη- ΚΜΐΐ»ΤβΤ' 

οοη:ΓΛηΛχη. ύ Κθ€ ΐΜϋηίΙιιηι, ρυηαηΕοτιηαηϊ- 1β$ ορ·47· •'^'^*^ »1ίΓαιηί, <}ΐίό<1 Γι 1ηΐ£ (Ιαο,ςυο- "'«■ 

ίοΑχ 3ΒΙΐιή1ίοη4 Οβ6 ίαάϊξηχ : ροΟΐηΐ €ΐιίιη ηηη νιηιιη^ιιε ηεκίΓαηαπι εΑ , οροποι <}αό ^ ^'ί^'"^** 

ίηκΓ ίε «χηακ, & νηη$ Οεαχ αΙκηυηιιηρβ- (ΐοηαεηϊαηι ίη ίηΓεηιίοηε ηκείΠηηϊ εΐΐεηιΐί, &: 

<ϋΓε, ίπιό ίΙ>ΓοΙϋΐέ είΒοετε, VI ηϊΗϊΙ βεΓΟΓ ϊη Γε- ΐΙίίΙίηςιιιηηΐΓ ρ«· αΐίι^αϊίί <^οΑ »άΑ\Κίί νοί αηι/φ-' 38 

Ι*ΤΜ{ΜΙ· ηιιηη3(ιΐΓά , «ιίαιηίϊ αίατ νοίΐο: : ούιιι ΰΐιίιηαΒ ν^^^^^υ^ νοί αΐΐίπ ; νηάΰ \χ1 ίη νηο νεί ϊη ναό- 
ναχηικ €βε^Η$ί11ε ύτεια» ^εικίε», εο ίρΙο ^αε ειΓυ οοηιροίίάο ΜΐιηίαακΙλ νίϊΙεΐυΓ: τε- 
φΐΜνι»»ι}ο&£οηοιιπΐ6κ,'οιΚϋρηηα9 6βτ, ρη^ηκ «καη οοΛιρόίΜό Ιη ακβί 6,εΓξο. 
ϊηιίικοηηΐΓφκ: ίη θ€θ οοηίεηιίοηοί ΓιΙϋαΙοΓίΕ Ηαηα οάιηι Κιιο ΐάμίτ Χαατε/. ΡΓίπιό , ο}αίι ρψ^/^ 
Ιυηοοίί, Υεαεώ« Μ νά$) $λ;αα)ί, Ιουίι. ώύΟϋ άο £»ά.ο βκίο €οιηηιαΐιί{^ ώΛα&χ ίΌοο, 

Ό · * " οίΐΐΐκίο, ηοα ΐικία^ί ϋ^ ί ; ί ΠΓ οΓ|^ο ί<_κ!«η ηιθ(1ο ηοη ρο(Γ« ά»ή ϊη 
ίΙιιυΒιΐί ιΐΐϋ ^ηI1^)ιι^ .Έι 1κ« ^π^^^ ί"^(^α««ο^ 
ΟΟηροίϊόο ιη^(3ιρΗ)^(1^3 ταποηο (Γοηιηιυηϊ 
βί{Κθ|η2, ^^η^^1^ί4^ί^I^^11«<^ί1α»^^ο^I^- _ έ 6οοιΐ3ΐιο« Οηι· 

ηιοιιΛΓίΓίοηε , { Πηηιίΐ Γιι νοΓ3; ηιαίς οτζο Ηίο ίκαύιαα ίη ΓΓΐ.ιποη«, καις ▼Ιΐά, ν( ραιι]6 3ΐκέ <1ίχΐ . ηηοικ Ιιιαί Γ!θη ίπςΙυΗ;η ίΠΓπη'ηηι , ρηητ ΓΛίηση ιΊ- η<»4!ι·. 
Ιαηι, &Ι3ΙΙΟΜ ι1ϋα$ οχι^γγο νι ί·.\ί11.η ικιχίΐα- ^'οΛ^Λτ' 
η6: €οιητλ| <)ΐη* ηιηε ίηΛΛηιϊ.ιηι ίοΓπιαΙχ) 
ηοη απι ίη ηοοϋίΐίακ α4 €χίΑακΙι»η , Γβά ϊη ^ αςαι1ς-η5 Ιβ: πι1κ:(, <^α6ι^ οοηυοηίιι ηυη α1ιΐ5 1ϊ- 

αιηιΐί) Γη)ΠΓ, (^ηιι ροΓίοηα· <ϋαίη£ Γυηιοηιηί* 
ηο ηοαΠ'ϋΐχ 3ΐ1 οΐ1ι.-η*1υηι, & Γιιηΐ »«ηΙ«,νηι1ο 
ϊη οί$ ιοηιηι αΓβΐιιηρηιυιη ΗαΙκι νκβί , νοί ιΟΓ- 
ηιιΗιηη «Α. Α<1(1θ Τοηϊαιη ίιηριΐ{;ΐΐ3θοηαή« ιιοιίιηο- έΙϊηςιιΙνίΜίε^Ιεα ηάοηκ ίηιΐίυϊιΐυί 
€ΛηηΗ*β ακΛ Οαιπι ΗΙττπιιιη, «Α θπιηίηοίη<1«ρ«η- €ίυ$ ρτΓίοηαΙιαιΙι, η Α€0Βυίιιιηίΐ & ϊηβΒίΚτ 
1>*ιβ>»^ αι·η5, αιιι ΐΊΙιοηι ηιαςί^ ςοηιιιη, ^^ιι1Ϊπ■ι ιρίΐυη ϊη (Οηιπι αΓβΐίΓηβιιηίΓη 
Γο ηυϋαιη ροΠΙ- ίαΐϋκΐβ ϋοιηροΐιιίοηαιι «ι·ΐιη 
ΚΑΐηη : η»η Γαΐκπι ία«βίΐΝΐ9 1ίίαί$ βη«1* ϊηΓνΐιθ!;.ιΙ>ο, ιϊΐα [.■χ^^^η^^α, ν^^(1^η^ίβ^^(ιι^,ρΓΟ- Α ρΓίοΓΐ ΐΓΐϋΐη ϊΓξιιιηοηαιιη Γ(ί)αο : ηοη Μφ»^ 
ηιΔί ϊη ϋΐο ΓυρροηϊηΐΓ, ΠηςαΐΑτίαΐοη αοαιΙ |»Μ> 
£ύε άί. ΐΰϋεηύί χύ. ταια. 6λ εΐΐκηοά Ρειτϊ ηοα 
ηιϊηί^! γ(1 ρβικΐα^ί , <]υ3ηι Γ(Ιί αηίπιιΐ Γΐηοηι- ' 

Κ-, & ( VI ιη Ι.ιΐ{;ί>.ά ('υ-.ί.· οΠίηιΙϊ ) ηοη οίΐ οχ ^' ξ>ΜΜΛΛ* αηιηίιιθ|Νη)Βιη ίοΓηι.ηί 3α^^η1 (^^ ροκΑ βάαιίι ρ«κ οΒκέΙί ρ^κΓ^^ι1^^ώι1Η ποιο ίρταίκ» α1> ««Μ /«Τ η Ο.ΤΗοηιί : Εη^ , (]αοιΗ ρετ & γΑ π«ρί&- 

ιίπιη, ^^ Ηα1)οΓ (]υαΐ(ηηυ ^Λ ΙιηριιΙηΓο; οΓςοϊιη- 
ροϋϊΒιΙε εΐΐ, ι^ιιο^Ι 1ϊη( ηιαία ίηαρηχΐϋ*:^. Ρα- 
Μ αχι(€αυ^ηάα : ηαηι πκίο αίΓ ηοη ρή^ιι- 

οαπΓΗΓ, τίι Ι:η^;ΐ)1αΓίη5 , ηοη αυιοπι ^!!^}υ» η>- 
ιίϋ ςοαιιπϋηι·. ί Λΐ Γιη^αίαποί ηοη ^χιΐοΐΐ .ιΐΐι τι 
ςοπιιηυηίϋ οίΐϊ; . τΓ^οηοη ροκΑ αΐίιιϋ αΐί Ηα- 

βηι,4ΐηί- Μόο·*»"» νηιίί οιίηΐΓ ίβ ΐΜρπΜίηεΗήΙίηί, Πμ 

(»ι ίβ Λι νηίΜ5. 1 1.ι;κ ι,ίΐΐυηΐ-ΐπ αΙίατ, νΐ ΓοπίοΓ Πγ, Ιόγ- 
φιαίΛΜ· Iη2^ Ρ 5ιΐΑΚζ ηυιη. 1 1. <)υ1ι νϋίηιιη^υο ηήο 
ΐκτ*, & €θιηπηηιί#€Α ιηαΙιϊρϋοαΒίΙϊΐ Γεαιηάύιη (ΙίαοΓ" 
/ΛίΐιηΛίΜ- ί^βηβηΐηί, ηοα-Πιιηι ντ γλπο ΓηΠ5 ΠπίπαΐΛ- 

*" ϊρ οηΐε ιηκιη ϊπ>ρΓθ(1υέΙο ϊηκΙΙ)^ οοαρΟΚίΑ, 

^ιιό4 ϋη^ιΙβήΐΜ ύι εχια. €(Ιβαιήβι ηΜοΐχ, 
φιία Γ^Ιηι «χ νί Γι» (Οβηϋχ ΙαΙαοα <Γ0ό , πβ. 

ΟίϋαΓΓ, ιίΐ ν^ οχ VI Ιυ.τ ΕίΓ^ηΓία: ίΪΓ ηκΐήιΐιΐιιιΐί , νη(^^ <^ιι>({φΐι<1 ηοΐβ οοηικηίι Ρο- ^«(^ 41» 

ηο οΒ ϊηιϋιιϊΗικιιίοηηιι , ΰοηυηιϊι γγϊΙϊκγ οΒ «^ΐΜϋ 
ιαιίοποιη Ιϊκαϋιΐηι. Ρογοογ (^ιιιιΙγπι ΙίΒηικτ, 
ηο} ίη ίΙαοΐΝΚ ήκΐίιιϊύαίιί ϊηΚΓ Ιζ οηηιίηοΠηίΐ· 
ΙίΙ>ιΐ5 Γϋΐϋΐο νοοακ είΐοηιιαιη ΐιΐ φΐο<1 οΑ οοα· ■ 

€Γριυιη ζύίηαΐ; η ϊιοο ^ηι^11^ς^η^^υιη οΛ (νΐ^., 
αΐίΐη ηοαυί) ία νι Ιοςίοέ <ϋ€βηΐΓ ϋϋέ ν**ι*!!^',Λ^ 
βϋαιωηι, (]ηίι ίο^η ηοα (οαβΑοχ ρ(τΙθ|,« 

ϊηιΙίιικΙιι.κιοηΓ!, Γσ^Ι πήβηο» ςΌιηηιιιη»: (]ΐ]0ΐ1 
ρΓΰ ριχίεηιι <]υχ(Ιίοπε ^ιιί$ ηοη νί<1<:3ΐ ϋίΐά 
οηηϊηο ρτΓ 3^^^ι^^η$^ Ουη&πηο ίοο 1αι οχ- 
ρΐίοο. Νο5 (1ϊςίιτηΐ5, ΟαΒπΗαη ροΠο πιυ1(ί> · 
ρΙι<.ΐΓί ϊηΐΓΐ Γαηιάοηι Γροαοιη , ΤηοιηίΑχ η·· 
βαηι : γο^ο , ροΓ Ηοο ζ]αίΜΐ Πγ ροΠΊΒίΙίϊ ΐιιχ« 
ηοΑηιη ίαιΚΏΐίιηι αΐϊικ Αι^ΐι» ύηιί1ί<, βίοι· 
ηβΙίΚΓ πιίη&5 γΑ«ιι)3Κ$, πιίηύ* πιαίηίβα 
& ϊ4βηΐ)βοα[α ^.ιΒΓίΐΙϊιαι ( ντ ί]^ άκΛίη ) Οι- VI Ιυ.τ ΕβρπΓίι Ικ Ιιπ-υ;.ΐΓο: 
η^ηι οΟί: ίοΗ οχίΛοΓΓ,ηοη ςΑηίΓι «ί Ιϊη^ϋίαπί Ϊ*ηε1ί > φΐϊπι Ιιγ ίη ίιηΐϊτκιά ΤΗοιηιΛϊ«, νΒί 
Οβη-Μιητ ·*^'*· ^^^^ ηιΐρηαη βββ ιΑϋιαη β- ηοη οΐΐ »ϋιι$ Γηηϊΐυ ροΠΐΒίΙίί ? φΐιΙ$ ηοη νί- 
αιηιΐχ: ηαιη ιπ ί^^»ιη^12 ΗίοοΒιΐϋΓ, ϊηίηΛηΓ- 
κίΐ^ηό ηοη ροίΐϊ: οΐΐι: ιΛαοηοτι οοηιπιιιηεπι & 
Γιη^ΙιΤΓηι. αυού ίρΓϋπι ιαηι 111^-Γ<■^>^ΐ^^υ^ 2 
Ρ.^υαηο : νηαε η1^I0^, <^αό«1 , τάπι ίοοιιηιίαηι 
κίκοΗτ , ρΓθΙ»ηϋηΕ (βιααιη , ίη ςη» ηοη οΟο 
ηοοΛπι ιϋβίςνίΐΕΐκπι αηιρΙίανοΛοηιΙΰ ί)»η( τβίί»· 
η*η» η»» 
ίΐιβ'ηη 4 ... ........^ .......... . ..ν,.. 

γ{οϊιγ, ιΐΐιιιη ηιίΚί ΓηπιΚ-πι οΠΙ- ροΠϊΒίΙΰηι ο(1β 
ρ^^ ;ι^^^^^^ηI, ουοαΗρυηέΙιιη] Ιιοο, νί οι <]ηχ 
πιϊΗί Γαηι ΐηηϊηίοο, ιηίηύϊ (ιηι τπΜ οίΓοηηα- 

ΡΓορπαηιίϊπβαΙίυ-ίιιπι, & οοηΠ:ί]υαηοΓ, Π 'Λ-'^^^'^'^ 
Ιιιϋ ι·η$ Γχ οΠιηιΐά ραΪΓ οχιβοΓε, οχ γΠπιπ^ (.Ιι - ,αρτΛηί, . 4ο ρακ οχιιίΓΓε, οχ ηκ ίΐπ:ι οι - ι^ρτ^ήΛ 
£( ίη ριίηά$ ραικυε ιηΑ^ηιίιηι ίη ρατίοηίβ ^Πί ϋη^αίιτο , ηϊΗϋ νΓ£«. & ^οιιΙγπ) ίιοβΜρΛ^ 

^ηί^,ηοαηίηα><)η^πιρΐΕήηιίί«ΓΒηύι η- 'κκ>γ<)ιι£ο, ηοη πιίηα* ροίΠΒΐΗι» ι«ϋί$ «Α^^'^^ 

ΐ!ϋ: ηαπιρ€ΓΓοη3 Ρ.1ΙΙΙ5 , ( νίΓΐΐϊίίυ ρΓο«- ρΓορη.ι Γιηςηίαππηι ηιΐίΐη ΓχίίΙίπιίΛ: ι·α·ηίιη 

(ίαπια^ , ΐθ(}ΐιοε ίίε ρϋΓΐυιηϋΐιιπΙηιχ ίη ίΒίΙη- '-^ιι^ ΐ'*^^^ ροΠιιΐκ οίΐο ροΠιΒιΙια ηοη ΐίη^ιιΐΐηα, 

Μίή ώαί- Λο ) ρρΓίάΐΜΐίΒ» Ρϊΐιίϊ «Α ηοενίΚιαα »ά ^ή- <[»Λτα ηοη ροίΓιΐΜ ακ ^ίΑοηηι : ηιΒιΙ αιίη 

^ί*"^ ίναΐ(1ϋηΐ; Γο^ο , νηίΙ<τ ρΓου<τηΐ{ μ ποΓΓηίκ5ϊ «Α ροΑϊΐΜΐβ*ρβίΚ κι ηόηβηςυΐνικϊη^υί οιη- 

πίίφΐΛ- ^^^^ ^^^^^ ίίη^αίΑΠί ρΰΓίόηαΙίκιί, ηί$ΗΚΐΐΐά«ΐ«ηΐ αοη, Βΐΐίί, οΛ ροΠιΜ- ΐΛΠΐΛΙ*. 3η οχ Γαάοηο οοηιηιυηί ? 1ι οχ οο, (}αο«ί ίΪΓ \\χο 
ίϊηςαΙβηί} «Μΐν3,£ΐ|ρ>, ςαηι Γΐ1ία{ϊοε3ηιϋη- 
ςιϋαπχΜηη ηοη ΙαΙιβ*, ηοη «κ ηκεβίιαα 

«ίΙοηΗυπι , Ποιιγ αΓ^ποΒαπίΓ ίη οο οπγο ίπ>ρΓθ- 
άηΟα ; ίχ νοΓο Ιοςαηάιιιη ιαάοηαη ςοιήιηα- 4» ί$ &.' ΗιΐοΓπηίηηΜ ΛΐΙ ροΠιΒίΙΪΕΛίαη: <.ΐι;ο ιιαίΐί 
Ηιΐΐιη^μαατ Δ (\ύ. ύΙ^οΔΛήΐΜ.α , ίκι» αχ^κ 
5ιι»», Ε0ηίηΜ$ ί β» ψήΛ ββ ΛιηπΗΪηΛΤΛ λ4 

Ηββτα (1<ί>€τΐ . νοί Ιί ιΒί οοηίοκ^ιιοηπα ηοη · 

ηβηι ρ€Γί<ΜΜίΙριιί5 (Ιίαίηχ Βαίακ «Πό βη> ηβ- νύη. ου(1οην ηιο<]οηο(}υο Βίο ναΙοΒίΓ, &Γϋ- 

(«ίΠιηαιη, ηιηο Γαιηο »1κηιηι αΓ^ιιπίοηη ιόγ- 0β«Αηιι11ιΙ>ί ν«1α:<ι»ιίί }ί€€ΐε1]<ηια.-ι ιΙΙλ Γιι Ηο- τρηίί» *ο$ 

ηϋ. Γοριιςηαί οχ ταυοηο ςοηιηικηϊ νηίηοΓΓαΙί κπηηιίΜωΙ γχϊΛγμοπι, «ϊίΐη ριοικ ρΓΐαΓα^«ί^2«#" 

οοηυοοίΓο ηοοοΙ1ί[Α[οηι 3<1 αϊΑοηίΙαπι : ηίΐη » Γιηβη1.ιπαιο ; ηοη ιαπιοη οΛ (ΙηοππίπίΓα νι**"""*" 

οχίβοτς «Λ Γοί 1ϊη0ΐ1»π« & ηκϋηίάιη (οπηβ- βχϊΛ» ίϊηοΓιη^ϋΐΑηίίτο; ί6(1<^ιάΑει»ηι νιρΓ«- λ'Ι^'ΪΓ 

ψηβ», *χ , VI νςυοίκι 5α9κζ. Οη{^ ύ Α ιΐϊατ , βΤ- α& ηκβΑΐνίό ραΐι Πη{*ιι1ΐπ<«ηη , αυη ςυΐ 

ίΐίΐΓκΓ^ Γοηηαπι ίηοΙαιϋ ίη ΓςΙαιΐοηί1:)α5 , ί^' αΙ> νηα αο οχίίΙΪΓ,ίιΙοό ν^ ρΓχοΙΙα, ςίοτοιηιίηΐΓί πιοιίίΛ-ί 

5ί^]||^ ίη(1ίυί£ΒίΙϊ οβαιίίί αιη ηοιοΐΐΐακηι ρϊοαοοι- ΐβ, νι ίκ ΓιηΐΕ,ίίςοι ηοη ρούκ Γοΐ» 3ηϊ- 

ίί4# I 1ί>, ^αΪΑ ντ &ο οάαχΛ ΙαΐΜ(€Α]Μαηκηι, νϊ οοη- οηιηα ηήοηοΕ «οηηηΜί ίοΛΧ. ιπυΙιίρΗεαΙ)!·· 

ίιΐΓ.ρΛαΐΓ αιιη ΓαιϊΰηαΙΪΓαΐΓ, ςηιη ππα ιίς-^^ι εΐΓρ, \α x(\\\.\]^ι^x , & εοπϋΐη νκίαυΓ ρ1αΐ(;$ (, ΰΓίί ίη- ΚΜ ί*ψΛ^ 

ροϊΡίΙ. ιηίηβ$} & βχιηοιηηη'η οοηαΌαετίΐίΓη, ρΙιιιν$ 

|ι»1οαηΑ «1·«μιι ρΜίοοιη ικΤροοκΙ»» ίΙΕ ίααα ψοί Β^ Άια αρϊΜϊ ίκιιηΜίϊ φιέοι. ί>ο ιιι ϊΐΜ<^ 

αιά λ Ιβ Ιθ(]υΐΒηΑ> ρίοικΒ^ ακρκ «ιΗχη ίααΑτιααχαινη νΙΙππι νεΙ ιρρβ- 

Γυί οηηαΓε,Γ^ιΐϋίΙ ίΪΓηκοίΓιπαΐίΐ: πΑΐη (^ιιοιΐ ίη ϊΐηαΑ (Ιιοαηςίιιπι, οηηηΡί ΓροαΓΧ, & ΟΓπηϊι 2θ ^^^,^τ^ 

κμμκ^ €α8πι ίικϋαίώΐΑΐίο, οικί ν( ϊ&ή^νιγακΛ- ααν,Βοα Μββι;ιηΙϊκΓ , αιαβ «Ικί κΓροηιίς- ΐ"" Ζ·"^ 

*^*'<ί" '^^' πνιΠο πιοΗο <ϋ(ίϊη§ιιιιηΓΠΓ 5 Γηιιοπί νιτσ γ« (511!!·. δίοηκ ατοί χ Γρ€αΓ$ ^x ηίΓα» 1υ& Ηλ- 

Μ ΒΚίοΜ οϊΐηιηιιηί» ίΐΙ^αί αηικη» αιαυίκιο €Ϊ«$ πυιηαηι,&: Ηx^ » Γγ1ι;ιΒ<:ϊ, ι]ϋό^1 :οι& 

βΜ^ΜβΑνάχΛούβ^αα&κκ^ίίΟΛ^ίχ^ οοα ρ1»η ( ρααο ίαιη οοηκο ι1]ι ιη^^ 
€Ϊ$ς Ιβφΐί » β«η ητίοικι» ' εοηαηιιιαΰΐιι ρ.-κ- 

^ΒΜΤ ΓκίΛΗκίιιηι. 

$νΒ5ΈεΤΙΟ ΤΕΚΤΙΑ« 
^«IΜΜν ηι^ηφί* Λΐδ ΗαΙχΓο, νϊ ηοη ίοΙάιη ηοη ηηηιπι Γ]ΐιαη- 
ηιαι Ακα* , Γο«1 ικχ αα^η^α1η Ηοιηο , ιιηο ηος 
Μΐηίαι,βιΐ «Η» νοΓηήίικϋαΙκΙιη, ηος ρΐαη 
ηερραήοια ςοηηηοΛΓ. ί^αο*1 Ιίςα Γιηο ίαπι!*-· 
ηκηιο &: ΕΓΟΠί (1ΐ€<ιαΐΓ> ηοο αηιςη ϋΟΜίπΓΐίη 
ϋε >1ϊςιιϊι1 ιϊιίιιηϋιικηαοι^ ηρβρηΐ} ϊη6 

Γί(]αί[αΓ , ϋ ίϋΐί ηχηιητ ροίΙακ ιηηΙιΙρΙίοΐΕί Ι» 

ίηΙιη·ηιιιι, ^οηβ^:τί^η1^ πιαιιίΓεΛί:, ΐΓί.ιιτιίΙ τε- ]!«Γϊ· νίΝΤΑ ίίΠ: ροκΛ: 111.1 Γη:Ία ά Γε ρΐιιη, 

ν^νΰΙοίΤαΐΓ Ιοίο ηυιηοΓΟ (ΙιΑιιιόΙα,νοΙ ίρο- Ιαοοώαιηινείκ, ΓοαροτΓοηαάΐϋίηα,ίΐΕΐηαΐΗ-'^ 

^^^^^^ άβ; ίρβάβηοη |)ι ΐΓιιηΐ, (^αία ςα« Γρίχΐτ «Ιχπτ-» ρΙΪ€ϊΐΜΐΐ$ ; ηοη απιαι ριορκκΑ ιηυΙάρΗοΑ- ! 

,ηιΐτ^'Μπι ηΐηί, 瀫ίΓαπο Γυη: ιηατςααϊα: (ραηΰίεηιπι 1)ΐ1ΐ5 ιπΛλγ Λϋ^ζΐππ ίοηςιαιπ αικ ΓρΓ€ΐι.·ηιηι ίη 

ίΐΜ, βΐιχ' οη>ικ5 ά^ ίΙιΔο Γαηι ίηχαιιαίο; ιη ροΓίο^ϊοηί^ ιπίπηια^, ααι ρΓορο ιηήΐϊΐιαί 1ρα:ΐϋ$, ίεάιη αοβ . 

βψ»ΜΜ· 1)α$ ϊ α: κρυςη» €η&ι ί ίο «ίΠτ ϊηζφίαΙία: τατα (ο\α : εχ§ο Ιιαηε ηκΗ^αηκ ίοΛ ι/Βψοι^ρηβύ. 

43 ίϋιι^φΜΜοίΤηηιίηαδ, οίΓς(£ιιϊιηιη&<1(Γρ€η ροΑαάβ ϊυο«ιι»ϋϊ<ϋίαιχπ. 

4αΐ3 & ιΐίο , ΓΓξο ηοη ροΑβτ βΟϋ 2 &. ΟαέκΙ Ημ βιριακικαπι καςβκ βϋ), ςαί ηι -'^'Λ 

1Ϊ ιΙκ,»:αΓ ϋΐαί ηιιαΓυ ηαπηεΓοώίΓοΓΚ, Γα^αε- α [ί ριιηικ είΤο νηιηη ί.αωεΓΰ , αιιΐ3 επ5 ρεΓ '*ντ''^ 

κηα ϋίΓε ίη£ηϊ»$ ηοπκιο : ηοη αιίπι «Δ ΐ3ι> εΗέηηχχη εΐωώι ιη (ε κχαη «ίΐϋ .ροϋϋΝΐτ; 

(ίο, ευτ ηοΙήρΙίεβηΐΓ ϊη ώιηχ & ηοη ιη , ί& οτ^ο ηαΐίαιη κ1ίη()αί(: ηοο ίίηκ ρΒιίιϊΙ" 45 

βςίη ϊηβηίΐιιι·ι\. ΙιοοΛαίΓΓη εΛΛΒΐαΓΐ1υιπ,εΓ{ηι. ιίαο ^η^1ίαίι1α1, »υ: Γρροί« είιΐ5 γμγχιγβ,... · · '.· 
5ε<1ηεί|αε Ιϋχ ιαικ) νΓβ«. Ρηιηο, αααροί- Υαϊτιη, ^ιιίί ηοη νΐί1«Ε , ηιΐιιΐ ραΛβίΜο' ■ 

^^□^ &Κ ηϋηΐία ί1ϊ0«πκ Γρ·ας# οακη ΰίΐο Μηι- «ϋάι ιοςο ψάά ϋςρίήοεΓ , ίη/ ρη- 

ηοη Γερυ^ικ <ΙίηΜ&3ΐηη Ιρβαβαυ» σκη β- 1ο^Βϋΐιν<1βοιηηί βΙΙόίϊπιρΙϊεϊκΓ, \ά 4ρεηϋ&- 

ί^ααΐκ.ιΐν. , ν^ιΐ' ρ '.ίρι ίη ηΊΐάοηίΒα^ <ϋωηχ$, ιηβ ίιΙΓαιη είΐ ; ηιηι Οευ5 ΓεΙίηςακ εχα» & ϊαώιίβ* 

Χ>Μίτβ ^αβίροΐίε, νε1αΐΜΐϊίρ«εί( «Ιίβοηιηι, νι αιϊο- <1ΪΜ<1«:ΐΓ€, & ^αί<ΐ€α>.ίη6ηϊα, οιηοΒ» ίαΙϊι«- «""«.}^ 

Γβπγ ίη3:ί]υι!Γ5 , Ιειΐ χαααΙεδ. 5εειιηαό ηιΪΓΟΓ, 1ι. δί νειο «Ιίεαε ίη ίηιεεί-ιίεηιϊ, Οαιιη, <|αί4 .,. . 

ηαι ιικΙαςΙεΓ €ΐ-π6 ακϊ, νί«1αΓεηοι αιοηι- €ΐΙεο5 ρει είΐεηααιη , (ΙινκΙαο οιηηε αΐ5 ρβτ > ». . ■ « 

ηΪ2 <}υβ <ρεάε (ϋίΤεηιη: , εΰβ ίηχφπία: θ€χι- Λεηώιη, & ηοο κΐίηαυαβ ρ^ΛΝΙτ ϊΐίικί αα' ·- 

1ϊ$εηίη νϊ(1εΗηΐ5 ςβηι1<:ααι& νίιίάειη €θ1ο~ ιαΙο, αιηε«1ιι ςοικίυίιοηϋπι ρπιζκίοηε. Ηοε 

ΐαη ώβ^ε Γρεεϊε, νικΙε, <:]ΐιχ(σ,ν1<1<ιηιι$Α» οηίυι ίϋΐ-ηιιΐϊΐΐϊπιβ νεηίιαΓ ιη «ΙυΒιιαη, ειικ 

^β^ Ϊηζι.]νια1ί.ί ί ί»: (^ατ, , ί|ΐ:χίϋ , νΐιΙοΕίΐΓ ϋςαΙΐ5 Γ^^ι^^Λ εηί ρεί' είΙΪ;ηιίϋη ηοη Γε1ιης]ααϊ αΐίιυΐ 

φΒοίίιάυίοιΙ καηροαινιηι ΰ£ ρ]^η11η^ϋίΓ■^Γ^ νϊ- ίηάιιικίυιιηι ροϋϊΙ)ΐ1ΰ 1ϊΙ>ί ΐΙπηΙε! &«υΓ ηοα 

ΟΜΜίι, ^«χΐ ια^ειη Βοταπι 1ηρβτίϊ>έ1ϊιι$ (]ΐια ροίΠτ; γΙΙο ιηρίοχ «υι <^\αιΙηιρΙεχ. Ργκογ- 

νϊ(1ετ} & εο(1επι πιοι^ο <1ΰ 2ηίηΐ3ηαΙ)ΐι$ ηινιΐ- αιαιη ψιοοΐ ΐΓ^αιηεηπηη νίιΙεΐυΓ ραιί η^πιΓε- 

05 ίηκιί<:(Χ>ιηριηι»,(Ι« βοήΙ>ιι$ , &€. <ϋα Ιαιη ίηΐΐαηϋαηι ύι Γείαοοηιΐκι^ : ηιιη ιεΐιιίο 

ροΐείΐ. Ρααα είΐ αΪΑηι βη$ ρ€Γ εύεηιάπΐ; & οιηεη λΛ- 

5κιΐούό<1κο,ρο(Γεηΐηζ(}ύ2ΐϊΑε(Ιείηρα> ηιίηίι ΐί·Ιιαοη« α Γο «ΙίΑίη^νυ Γ»1ίκτ: 
' ίνΑίοικ, ηε€ ΐη«1ε ίετ^αί, φϊηά^ ρεχΓε<1αιη ηοη «χ Ηοε οαρίκ άίά ροΟετ , αοαιίΑΐη (ϋβί- " 

ίΦ 'βί τίΓε ίη£ηί(ιπη: «Ιϊχί εηήη ίη£ηιηιηι «ϊ^ηι ϊη ηιιη^κει Π(α> ρει ε1Ι(-πιυΓη, ρΜΪ *ΙΪ|Η&ΙΙΜα«( 

είΐεοαι ροίΐβ α»ορϊ αοϊα» & ιχιϊπηι» -ν((ΐ€ ι»αΐ(ΐύϊρ$ίκ2ΐικ£<1ιβιηέΐ2ΐη· .·... . ■.· I 44 ίηηι Λιήπΐϋ,ηοπΓΛίηεη ϊψυΙία; 1ηα^ί^η^ ούιη νίίίανιιΐΓ εα,ιηι ν:ιΙ()ε εΐΕςΙεεχ. Ρπηια άοΓαηιί- «"ϊ^ 

εο ιΐΓκιυηεηΕο ηοηιίαπι οΐΐεηιίίαη , οιηιΐϋ «μ ηχι εχ εο ί^αό<1 ειΐ:^ ί ίο ά^\xι κΰχ ίιχΑιύίατα, "^ ^^^" ^ 
^ ^^ ^Ικκεΐΐε ιηΗηίηυη. Μεΐϊιϊι ίοιι^ 2<ϋιυε «ΙεΒει Ινύχκ ρο<αηάιιη ϊηϋηϊαπι , · 

(ϋα ροίΓει , (ίιιε ϋίικί εΟε[ ίηδηίεαπ) Πικ £ηί· ιΐεΐχι ΙιιΒειε νίηικεηι ίά .ρπχΙιιεεικίΛ οηιηά 

Ιιιιη, ηοη ροΠε είΓε Οβυαι^αοα Ιιη: νοχ 1ΐ|ηί- αϊα λ ίε , ετςο ηοη ροιείΐ 2ΐίιι«1 αΙ> ίΐΐο ε/Ιε ίιη» 

ΕοΛ 'ιά <ιαοά ηΟΒ,ΐΜί'ίϊ'" «ϋφΜ^. ^ίηΐι^ ρΓ0<1ααΙ}ΐ1ε . Νεί ΓαίΗάΓ ιΙκεΓε, ί11ϊα$ ρ(χβη*. 

ροιαιΐϊΐΙ^«&€. . ιαιο «βϋ: ίη6ηκ«η, ^αά ροκΑ ρπχίικ«« οα>- 

ΤαιίΑ ύκο^ γοΰί (καάΛ ϋΛο ανηκιο 41- η* ρκκΙικλίΚι) νη3ί ϊηίβπιιτ, ηίΚΐΙ ιΙ> ϊρίο 

Λίη^ηί: ηεο ιηίιη οΛεη<ϋηιτ , ςνίΓ ειϋι τεριι- ^ίιιεΓίιιπι εΠ'ΰίπτρΓο<Ιιια1ίϊ1ο,(1·(1ρΓΐ·α5έ, ηίΚϊΙ 

{ΐααιι ίη£μυα. ϋεηί^νιο,εώηίϊ είΤεηΓ ίΙαο νεί εΰν:^)ηχΙαάΙ>ι1ο, ^αιχΐ ι1> ιρΓο ηοη ρο1&( ρΓΟ- 

ιή«. Μη ίιηράέκψαμΛ ίοήηίη : ιιριι οίοι <1ιια. Ηθ6,ίαφ9α,αΜ.ίοβνάί^ψι»^ι^^ , ίϊ: οιηικιη βηαηΒβιη , & νι ρΓ0(!ιι«κ ΐΙΙιηι ιΐηα.ςοιΐΒ»5€θΐικ{ό,αυϊληιηΐη 

ραΛβίυηοτηιΙΙίιΐϊ ροια\(ί.ν,νιικι(ίκοΓηηϊ.ιαι1 αικς·Γη <1ιίριηΛαΐΓ : οΠ οηίιη φΐι-Λϊο, >ίΛ ««ομλ/ 

ηΚιίΙυηι ί^άι^ί^ , &. <\\\6ά ρυΐΐΐι μ ρη>- λΙιλ λ Οζο άΐίίιηίία βηι ^ ιρ/« ρτβάι^Λ κ «ΙΒ> 

Χ^«ΜΓ. νοΓϋπι ηβ^ΐΜ Ικκ ιηο<1ο ΓαίΓιιΙη γ«ϊο Γιιρροικκ οπνηίΛ. ά^\!>^κ Ηιοα-ε τητιπτ Βηπιι 

Ι^ηι^η" ^'"^^"·'' ρί'ίί<^ Λ»ΓΓ5 φΙΟ*1 ΪΊ11Π1 .Ηΐι]ΐΓ11Γα 5ΐ1Λ- ίπ Ηοί ΓοηΓα , ΙΐίΗϊΙ ς·ίΙ ηΙηκΙ ηπΐΐτΐ ΓϋρρΟΓΧΓβ ΙίΤ»φ»ί. Κί α«1 ρ^IΓ^«^ίιοη^Π1 ιϋιοϋ αιιιςαιι? ρ<:πίηϋΓΓ, οιηηια «ΙγΚ'π: ΚαΒΐϊί- νααηι εααΐϋιη οΑςιοι- 

ντ οοικΐηπι οιηηι*ιη ϊΐϊαηι ίη ίβ, «Ιαρίκΐη»: ρο- ι<-ΐη. η<χ νΙΙο ηκκίο νϊ(]«ο, ςιιί νιάαΙϊιιη<ΐΕ|ριο. 

ιείΐ χηηΐΐϊρ, 4« αηώχικϋ ηιϋιιαίοβΙϊ,Γΰα Ιχηιτ ^€ ιαήο £ηϊ« νηίά ιβίρβ^ οζηηιαιη, 

νίιηιαίί 1η οτύίηϋ»! ριοιΙαοπΜΐιηΒ. & ίηη(χ ηοη /άρρο&Ι «2 «τιΐΓ>Κηκ: ηοη Ιιβηέ 

ΓηιΓυ ΓοΐιιπΊ πηκ.ιιιιγ Ι'. 5ιι.ΐΓί·/. ΐ(τη-;ίηοΓ ΐ'.ΐί πι ρΓοΚ\ηη· α ίΟηΐΓ.ιιιο ι-,ηιΠίιΙα.ΐϊ ι:χ νη^^3^^ β- 

«ι^Μ^ΓΜίΐΜΤ·: οιιηήϊΐϋ Ιιοΐιιΐ κϊ ηοη ΐί»^, * 
αΙίαπι ρ^οι^.ι!^οπ^ι1), ηοη ίηιρπβπα: νΐΐο ηιιχίο 

κίροώοηςιη άαΐίΐη , η«χ ηοιιαηι α<1ι1ΐίαΓ οοη- 5Ε^ΤIΟ 5ΕΧΤΑ. 

βπιΛίθθβιη«ίαϊ ααο*! ωικα ι1ι ι ιαι. δ>ίν«σ λ ι γτ^ γ η · * 

ΙΓίίίΙΐΓ 1«ΐΐι«« <1ο «ηπηπιιϋ ίοοηίΐι, «ά. ηοιίιιιιι ί»ί*ίρηοάο Ί^ίΐΐί {ιΐ ρίήίξίΗΐ ΐη οηη» 
^» «Η» οιιο νηιιιη ιη(1ϊαί<1ααιη βααήΒΟΕ ρηΑ^έΙΐοικηι ^εηξΤξ €ηίιί, 

ψτνΛΗηκΛ»· ηίαιηΐί , ηιηΐΐ-αι ηαηο ιτι ρΓοροίηϊο"; αι ίηι.{ο 

ηκά οοη ροήκ αΐίηχη β<αιπι»ακπι ρΓ0<1υεην, οπιηίιιιη αΐίοπιηι βηήιηη , ιηαιιίΓΓίΙϋ ρ3- ^^'Τ' 

«ίηπιβ ΓοηιίικΜ: ΓοΓΠίαϋιιτ αίητηιιη ίη ΐΙπΓιι τα.ΕΓ φπιΐιιη «ιιόΗ ηιιΐΐα ^I^Iΐ^ ρίΓΓι'Λίο ίρβ ^ *"» ί 

ροΐάο. Οοοίΐ «Ιίϋι α ςΌπίΓ-ιήο, ^Όι1ί·Iη πιυ<1α «ίοΗιι, €ΐαηιηιοΐΙ,φηα ςίιηι α Ιΐ- ΗαΙ?ί2Γ οιπικιη 

ικρηίχ,Βααηηβ ΓαΙίΜε :ΐι1 ρτΓίοέϋο^ Ρ^ΓΓοέΙίοηηη , ηκ ΐρΓαπι οϋΐφϊαι αΗ ιΐΐο, ηοη 

1ιυ!!, ροΐΐε οιπηάΐ ΙίαηηίΗιΙαΓζ: ΙυΑϊαιοηηη ΡΟκΔίηκΙΙίςί €ΐ (ΙοεΙΙσφίχ <;ί (ΙοΙχτυτ: ηκίΑ 

(I ροΐΐίι (]αζ ίΊιπΕ ΙϊιηρΙίάκι ιηηιΚίΙι1}ϊ1ΐ2^ ΰακ Μκ «ϋευηα^, ίρΓιιηι οαιη ίη ροΙΙΙ- ρΓΐχ1α€ο> 

ΡακΓχκΓηα$ε(ΙοιηηϊροΓ€η$,& ηηιΐ'ααοαρο- κ* χΙΠαε ηοη ρ^::^11 ίοηαρϊ ίρίΐ ίΙοκίΙΰ: ηοη ■* 

«εί^ίπ ηϊΚ ι ί ι π ; Γϋίΰΐη ίϋτιϋ Λϊ ιιέ^ιιπι. ηίηΐϋχκϊαβι^ΙϋΜταιι,νι,^ΐϋη ήρακΑκΒ 
ίίΜιαα' νΐϋηηιη .ά^ΰχάχ. Ι αηβϋΐηκ βηί>^ «6* λλίχικ,βηο -ν&& ιΗ^αιΙπικ ΙιιΙ»«β οιή-κ 

ραΜι^η ιη ϊϊ\3\μ ^ί^^^^^ ο& οηχ ι1ίηυο<1 ριτίο- πογπ ρπΓοΛίοηηη ίΐΒϊ οοηηαπίΓ.ιΙι-ηι , οαηι 

/«· ν/η· ^φιιιιιΐ])^ ααο«1ΐα £ού νίαιηυ^ οηιηιαιτι αΐιο- πιηι ΙιΒι ηοη οοπΓΓ<Ιλ(. ^αοά πα^ί» νΓοεόίΐΐΐΓ 

>>. ηιαι: «^ϋ1ιι4.£Α ρηπιαοι ρπηάρίαιη ϋ£> « <ϋαη(1ίι ^η(τ^: ρηΜώηφ ίίηίιηΙι^Μη 

^!^Γ.^ ΓοΙ;ι:ιιοΓυπι , γγ(;ο ίΐΐιιιΐίοίηη εήίησα- ϊιΐίηιίβΰίίαιη ΓιΙ>ί οιηπε·ηι ροΓΓαΑίοπαη,'τΐΙΐΙθ 

(αιηΑ νααί. υ^ιι^. ιιιιηί]ΐιϊι1<}υϊΗ ΐΜΒΐΕ^ύί- ηοη ροΐτίΐ ίηκίΐι^ι ιΐκ^ιΐίυη ιΐΐι «ΐΜβο. . ■ 

^ψι Βηβϋκηχ, Ιιύχχ «ίαιη ββΐάαιιαη ^ α1κχ)ΙΙ21ι ΙΐΙυά (ϋθΐ€ί1ήι$, ίη ίη ρ€Τ<«αο5 ϊη οηηι Ο^μ^ 

■* »·<·' ι'^^ ^ Λ-ρν&ί ι^αία ηοη ΗιΗαο: ηεκ εηάι. Ι'ΐο <{νο οχρΙίοΜΜίϊ Αυχ Ιιϊ ιηυυηϊ: ]*ί*ί· « 

: 47 οη^βιη^ ^απκ&ηοα ϊΛ« ρΓορητ Γ<?. φκκΐ ΝοηφίΑπηιικ, ιηΟβηΙΐκοίηπβι^ηίαιαΐ;*"^^^. 

Χί/ϊί»*»·» οπιαίηο «ρη^παι. Υίταω , οημΙ!!·. αΐιΐί. ϊοΙμ- Ησοοπίπα οΠτίηιρΙκιΐοβίΐΙΠΙ » ηοηΰηίιη γΛ αηϊ- " 

?ΓΑΜ,^.οοοί^ιΐ5^(|ΐΐ2$ ίΐ}| 5αιΐ(£ κ-ίαιικ ^οπί' ιιοη ία ηωΐ ^ ηοη ν(^(ηαΙ>ιΙΰ, 'ΐιοη ΐ3ρί««&€. ιηυΐα 

"'^'^.^'.βΛακηα, Γβο ίη ΡΓϊηώ ιΐϊοο , βηαπι <1β ίβΑο «ηϊπι μμη (υηι ίηκτ β ρηπιιηιΙ· ; νηιϊτηοη 

♦ΜΛίΛΓΓιΐ. νιχ ροΙΙο ν'ΐυ ηιί'ϊΙοοΙΗ'ηοι, ΓΟΟ φπικπι ι·Χ 11- ροΙΙηπιαί ψιτΓΟΓΟ, .ιη υοιι^ ΙιΓ ιη οιηηιΙ)ΐι<; Ηΐί 

/η# ηΐ'ίττί (ίο, οιιιηα οιάιηΛη ΌαιχΆ νι »! βικηι ρΓΟ- ^«ηοήΐιιι^ , <ΐ!^ πι (ΐλ ΙιαΒί'ατ υιτιπί-ιπ ριιΚ-^^ιο- 

ριίέ: ί]ΐιοη|θ^αΐίπΐΙ>οα$'ροκπ>^ύηα1;ι- ηοπι. (]ΐιυ() ηι^Ιϋ νΐιί^ηηΐΓ ιΐοαιϋΐί γκμιϊοκ· 

ρί^ί, ηΐΠ αιιακηΐΒ έ Όαχ ΓβίοαιΚΓ ρηκ«(1η> Γαρ*^ μΙμι : ΓαΙκηι κηηΐηΐ ϊά Γοηαηι , Ι)<μμ 

Εοΐ'ροέ^ Αη|οΙοηιιη & Ηοπαίημπι *€ Λαοο»-·^ φ μμμτ'Μχ , & ΜχτΐίκΜ «μμ /; ηύ$ΐή$ι«ηί 

ΧΛταχηηχίοοΛΪΛΐΐΏ ηοη ^{ι^ι)1υ1η, !)^ιιηι ιΐΐο οοΐιΕΓΛΓ[ΐιοχία-Γάπι ριηΐλ ρόΑ 2ξαηιι$. Οιιχ^ 

ώκΐΒ- ροβάπια*. &'Ίαρί$ (]αοπΐο<Ιο οΜικκ ιηβητο/λητΜιιβϊρΐ ροΐΕΑ&εΙβιΙοηιηίίο)^ 

ί Χ>οαπιΙ Κ'Λιοηο αιιίΓοηΓΓηίϋΛκϋκ· , Ixρ^■^:.1^·.1^ Ιη 

■ ϋϊα:5: θΓιϋηαηιη(1 ξΙοηαιη Οΰί , (|ΐΐΑ(«ηα3 νη^^^ΏοηρϋI1ϊ^ ΑιΙΙιοιμ: 1ι<.1αίΑ οι.(.ΰςιιαη α1ι- 

^'^'^'^ ΐη<1εοΑ£ΐΙ(1ίΙαΤ βΙΟβροΜηάι. $«ι1ϋΕΚΗ«ΐΡΗ-' ^αΜρ<.ιίοέΙϊυ5θοο. 

^ΓΓί^ΐΤί ι*)^ > "^ι^ Ρ^^'^ > ^^'^^'^'""^ ν*^^'^^> ΟοηΰΙαίΐο 2ΑηηΑΐίη&'ίηΐθΓθπυΜ$ ΟατΗοΙί- 49 ' 

^ ρβτ Ιϊος ϋ(Μ5 ώια ρΓορΓίΗ5 Ηηίί Ιαρίίΐίί : η«η οοι & ΡΗϋοΓορΗοϊ Ιίοιίέ ΓαιΐϊαιΙο$ οοηιπ)ΐιηί$ ΐ*Οβ§φ. 

ΙΑ^ΟΟ ύκώϊ «ύχιη ΓοΙ χΛίι ί1ίαη<1ϋ5 Ιϊηϊ« 1η-, γΛ- <ιιιά Ι'.^ΙααΓοζ «ϋΓρ. ^ο. ΜοαρίιγΠο*, . 

θ$) ιι«η1ιιχοΔ«η6κ 'νϊηυκη 1ό1ί$, & φιοϊΗ ΐίΰί.ι. ΚιύάαακναάύΛΧΒΐιονχώϋιΐΛ ίαρι^: €υηι λ^.'^' 

\^^«η1ΜΜ^^^Υ1^^β^Η^^α^η)^^ικρΓ^Γ^έΗο- «ηΰηρΜϊΙίτ εαηβάοΗιιΐίιιπίλΙίαηχηι «ηΐίίιηι, ,*. 

■' ■ ■·; ηηη. & ρ,ηι ηιοί^ο ίςηί^; οΐΐα Γιηι<. ς.ι1οπ·>,δί ηε«Παηιιηι νι οοηιπι <Μηηΐιιηι ρ<^ιίίΛ·ο- ^^***|/ 

. , οαιηβί ΰήίέΐιΐϊ <1^^)Γ1^^1^ (1κι ιηαίια ΓςΙρι-όΙα η« ^ηιίηοηκτ οοηιίηΜί ; ητηκ} αιίιη άλι ί^οά ^ϊ^Λ^ 

^'|''''^'ΙίΜληη-€αιι1Ι»τυιη, ςικΐ(ί Ιοης^ ηοπΗαΗα. νη(1<<)ίχ1ιΑη(<;ΙΐΑ<ΐ5 ΓυρΓίηΙίοιχ, -Λ , φΐθ({ Ιοη^έ αΙχΑ^σοηι- ηοη ΗαΗα. νη(1<<)ίχ1ιΑη(<;ΙΐΑ<ΐ5 ΓυρΓίηΙίοιχ, 

νιη» "^^""^ ^' Ρ^ρϊ'* «ίίίριίοπί' βηΐ5 . & Γοπίύϋ Ίά Οοηιη ΐ'Λι-, ηυο ηιΗίΙ Γη(·1ίιί5 οχοθ|»ιεΐΓΪ ρΟίοίΙ} 

/«* Κοπιϊηί : παιη οιίί αέ^ιι^ νίΓαιηιηι & ρο11«αΗΕοιη, ύ ηοη €οηωι«πτί οηιηίωη ρ^^Γ^- 

Μκιίηι Ωη( ίη ξΙοΓΪαιη ΚοηΐίηΙ; , ηοη ιαηκη όΐϊοη«$οιηίίΐ£η(η. 5·άΐ)€αϋΓΤκΗκ<1ίί)ΐειι1ια5, βΜηΙΐΗ 5»ΓΛ. ία ΡίηκεοΑκ,Οεαιχι ϊ<1<·6 * «ΓίΜΐιΛ ϊ 1>. $αΜήορ4ϋ3ϊβΓ,ί<Ι ηϋιίΙβΒ«4«(Ι'€ 
ρΐ^ρητ αμ11ί>ιη (^βκιεακιη , ηο» ^αι» ί\χ ιρίς (ιί^οικΓπι ΐαρίΓίοήι οηϋηΪ5, ^αι ροΠΓ» ζλμΟλ- 

• - . ·· ·. . . . νίχ ί ^ Ιιιψ(«ηιί- 
»€Β$ΐΛ ν$τ· 

ίΜΙΜ. νίχ <}ΐιί<1<^ααιη ίΙοςΙνΑίχ. Ρίο ^^αο οιίαπτο (Ιαΐ$ {(ιι1ηι$ ΗοΗοέΙϋηίΙο . Οηι$ ίι1<:6 (^ίαηι^ 

Ηίΰ ί]ΐΐΛ:ΓιΚ/η€$ ά Ρ. ίίιι^εζ ι3ί ηοΒίί <1ίΓριΐΜΐα<>, €οηΐίη«ο αχα ρττΙτίΗοηΓίη €αη« Πηο ϊιηροι- 

νηοια,^ι Οου$ Γκ ολιιιΠι υιηιιηιιη ιΐιοταιη αϊ- ί^Λ^οη^, ς|αΐαίΌηιϊη« α)βηίηοηοηι & ρίτοε- 

ώιιη; ιΙιοΓοιη, αηί'κ ρ<:γΓο£^ιι3 ίηυιιιαί βοΐιΟΐ ριιοηΓητ (ίιιχ (χίοπί, & Ι(χί νΙ>ί εχίίΐ» Ιεραί, 

^ηπ'>,ιη(}υά^^ Γιιιηα^:νη(1ΐ' ύιίΐΓΟ, ηιΐΐϋ Ικκ ι1οί.ιιί{^ηοηι; , & ίϊικ: ^^ιιΗ^^^1^^, ΐΐικ; (Ιί· 

Ρ.5ααΓς-ζ, ^1ιιηι νϋΐι Ιυηι. ΓοοίιΐΗίαη ΙΙαικί» > Ιί-ροΓΤ) (}υα Ιιζε οιηηίι ίη Γυο €θΐκ-£- 

ηοα αΙκοΓ ο·Λΐη Γχρίιοατ , £^ιιαιη ιϋαηΗο ί ^^ϋϋ^ ριυ, νΕιϋχί, ΓιιιΐΓ ίπιροΓίοΛϊυικί. Ιίοιη ίη«)- 

αιίπι Ιοαϋκίαιη ι·ιΐϋ<1ς·ιη ρΓΟΓί'ΐϋ €απι ρηιηΐ. «^υοίί ροίΓα Κ'ρΟΓολ ταρςιο , ιίοιιηηο, 9«ϊι1ε- ΟοηβΓηιο.ρΓυΙ)ΐ5 Οοαιη <.-1ιΙ* ροιΓί-^αιη Ιηοιη 
«Λί, ίΓ^β ^βΗιιη^ί ίΙΙ>Μ ρ<φίΙιβηυ,ηα»ιο (Μιμ α-,&ς. αι ηϊαιη ϊΒϊ ινροηιΐΓ ίιηρΒί ίιέΐίο,ί^αόίΐ 
ΙαίΓαπιΙο, ςαρί«ΐιΙι),&:ο. ·ΛοίΛΐΐβαιπ", πιυιίΓοι οϊ^ 
^.^ρικ, &ς. 1>οϋ$ α>ηπη« ρ^τίίέΗοηαη. 
ΐϊικ: ίηιρ?ΓΓο61ΐϋηο , φΐία ρο(ο(1 ΙαΕΤ.νηιπι ρΓο- 5° €11, <^ιιαπτ ροΟο οαϊ ρ^ο<ιιι^νΓ^; νΐίιΙ^- Ηι νι ρΓΟ- 
^α.^'ΰ<Ηΐη ^ο^[ί Μμ ίΐΛΤ( , ^ΜίΛ ^^^ ιβηΐιίκΓ, 
6^Ϋ^ο\^^ι,^(ι^ιη^ιί^^ , ^»ιλ ι^οκβ ίΐΜΤζ. ψά εΐΐ 
νίαοΓα5 οΐΓίαΚ» : νΓ·;ο ίΟΐη ρΓυίκιικιΙιιηι^ ςχ>η- 
(ίηαιααιη οχ ^ηιίΙαΙιΐΛΐι-, ικ>» ιΚ-1>οηιυ$ κ<:Γΐιιη 
ΓΛΠ1 ηιιΐΐΛΐίακτιι ρ<Γ ^οηπη^ηϋ^^η ιτχρΙίςΛη.·, 
ν£ ίιΐ"ΐαιηα5 αΓςιιΙιιιη νίηοΓιιιη. ΜοΙίοΓΐΐη ^ί'ίΜβ.'^' ΓχρΙϊοαίίοηίπι οοηιηιαηοηι , <^ιιαιτι 5αα- 

^1Μ^η^ικ^Γ ροιίΙιΛίοηΓΧ οηαηίιιηι , εΐΐϊ.· οοηπΗΟ- 
κ ςαϊι1(}α>ί1 εΑ ρ(ΤΓί<χΙίοηΐ5 ίη α:ςαίυΓίί,1.:£ΐα-> ίΐο. Ιηιη ίη Ηορε πι.ιςι»» οΐΐ ριτΓιΛιο, ψιόΗ'/ο'*· 
ροίΠι ιίοΙοίΙαΓΟ αΓροΛαιιΐΐοΛ ίιηροτΓίίΙίο, <^ιιό<1 
η ύεΐΰΐ^ϋο Πι ςα(Ια(;ι; Όαι^ ^γ^ο εοοΐίης^ 
ΟΑηι ριτίς-βίοηριη; ροιείΐ εηίιη Οου5 νίΤαχ, Γε- 
γΙηχα ιηιρςτίϊ.<ίΙϊοη€ ςαι^υπ,ίη ροΓραιιιιηι ηιιιΐ- 
ΐο ηαα{^ί$ ιοςΓοιτο Ηοπιίηυπι & Αη}^οΙοηίπι 
ηιοηκί. Vη^^^ ρ€Γ ΡΓορΚ«4πι Όαυίίΐ ιΙγ Ιϊε αϊ:: 51 
Ει ρϋΙζΙίπίΗάβ α^η ηια-Μ/ν (/(. Ει Ιοαηηη, 
ΕαΛη^ιΙιΛίορ.ι.νίίΙαικίίΙαη ιηίΐηιιαίΓο, Ο^λ 

[4ί1.ΐ]ΜΜΙ,ΙΜ ΙΙ,[ανίΐΛίΤΛΜΙ.Έ.Ι ίΐΰ ρΟΙίΊΐ ώΙίΟΓ- 

ηιαηι ιτΒΐΗίοοαιπΓιΒιοόαιηίΓαΙεπι: Οοιυ ('απι- νο!, ^ΐϋΠίΙο <1^^^αιΓ , Όιιμ ζβΗηηίΤ γιφίΗοΗίΐ ρ^^ οΙΙ ίη Γαο €ϋηηϊηΐΓα1ί , & αίΓοι ςοηΐΓϋΐυ 4 

[€€ΐΜ]υ »»ρ€>^€ίΙΐ9Ηώΐ4ί , πκίΙϋςίΕΐΐΓ οηιίηση- «ρίΐιυ) οχοο ρ^1Iαη1Γ: (^α(χ1 ιηαςηίΐη αι^ακιο 

ιεΓ, & ηιης «ϋιίηιτ ί«1απι ρ€Γ ίίίςπι ; νοί ίηκίΐϊ- £ΓααίΒα$ & 1ϋΐιίΙ>αϊ ιπιροΓίτίΙιοηΐΊη: ίκπι οπι- 

β^ια^/*^»»ί«/ι/^^, & ΠοίηυοΙαίιΜΓ ΓΡριι^ηαηώ: ηυ Γριάα Γαηι οί ρΓορπαχ Ιοουΐ; ιπιροΓΓοΛίο 

ηαιη ροΓΓοΛίο ογολπιγ* ιΙκιγ ίοηηηΙιΚΓ οαιη αιιιοηιεΛνηιαιπιωΐΓΐυηΚ3ΐκι·Γ,& ηοητίρΙοΓο 

ΐπιροιί4.·0ΐίοικ·Γη- ςτζο ΐΐηο ίηιρΓΓίοιάιοηο ηοη οιηηία. Είχο ΓαΠ5 ςΙαΓοηι οία5 ςοπίίητηϋχαηί· 

ροκίΐ ςοπΓίηοη ίοηη.ιΙίΐαΓ «ι ροΓΚ'ίϋο. Κο- ητηιιιΐίχ , Γΰα 'ςοηάηεηηζ (ιηο ϊιηρα-Γςέ^ίοηϊ- 

Γροηιΐοο, ϊη κ ίρ^ά (ϊη(: ιΙιιΒίο ΐ(1ι-πι οίΐό, Βιη, οχρίιοααοηεπί; Π κΙΗαο εΐΐΐϊοταη <ψχζνζ. 

ιΐίΓί ηΗΐΝ<ΗΓ£Γ, δί ^ΟΗ^ιΗί^^ [€(1)ΐΙϊι $βιρ€Γ](- η5, Γζο Γαπί ποη νίΗκ», κ/; ρϋςιηοηοιη, ίιηο κΙ τ»:{ΐηηαΐΓ νι Γκ ^ιοη.!. (Ιίχί 
οηϊπι Πτρέ,ίύοηι ^1^^1α^1η ροΓ ι!^/^η^(^οη^η1, 
ηαοιΐ ΓιμηίΗοΛίΗΓ ρβτΓ ιίΓδηίηυη.νι ραια ίη ο^αα- 
11ι(^ι Αύ (. χρΙΐΐ-Λΐίοης , ιμιβ: ηοη ΐίΤοο οΑ ηια1^, 
αιιοΗ γΙι'οΙιπγε Ιι{(ηι ρ€Γίι1ΐΐη « ρΛΠο οΗίο^ί: 
ΙϋΙϋπι »^ ιαιΐί-ρθίχα{«'χρ1ΐϋ.κίυ,(]ΐι.'ΐη({ο ηοη 
€χρ1ίοαΓ ιοπι ροτ (.οη«ριιΐ5 οΙιγιογγϊ , ίύά νοί 
ροΓ «ϊϋίΓηι ίηι;ηΰϋίαικ ,^ι ύ ί1ί«Γ0Γ, Ιι/οιηο (ϋ 
Ιμιιι*·, \αΙ ιηαάχΛίί:, Π ατπΙ ααι (^υατα εχρίίοα- 
ΐίο Γ0<1οαι λΔ (€Γηιιπο$ ψήιηχ ΐϋΓ Γοςαηιΐχ. & 
οίΟρκΓ Ηοο ΓΟΗ'ςί ρηΐίίΐΛίκηι Ρ. 5ϋΐΓθζ : :η 
ηαί Λιαεηι ηοη ιοίίεο «τοϊ ΓΓΤΐηίηοϊ ; ίν<1 αίίςΙο 
νη.ιπ» ρπΓΓίαιΙιηι, <]ΐι« Ιΐη€ (ΙιιΒίο ο&εΙιτίοΓ, & 
ίη ^ί αΙ>Αη1ΐΰ ά τώ {ΐηιηιηαΓ. Υπ^γ ίη (οττηϊ 
οΗ οΙ»ϊίΛίοΠι.·ιη Γοίροη(1«) , ιηοίΙ)ί ηοη <1ί«Γ6 
η«: ίοππαΙίιοΓ ηος ςιηίηοηιοΓ , Γοά οπιϊΙΓιϊ αν 
ΐΡΓιηίηίί ροιΗΓΟ ηΐιοι ςΙατίοτΜ , ηοπιρο τ» βηζ 
ίΐ0^)^ίί1ιββι1>:ί.'; ψιΐ Βοηέ ^^^^1α^1η( ίΐΙάπι οΒ- 
ίόιίΓαιη (ΜΐΗίΗΐίτ, ΟηοΗ Γι ν1(0Γίίΐ5 Γο^ΜηΓ, 

αηηί Γκ ί\x\^ ιηιρίτΓαόϋοηώαί ^ ΓέΤροη(1οο ριί- ταΓα πίΓΓεΛίοΓοηι, ηοςεΠϊιπι ηοη οΛ νϋο ηιοιίυ 

Λ:. ^_ Λ- .^ -ΐ;_ ^ . ^..Λ. 5' Ι)(ΙΜ(·· Ηί€ ροΑ'οιαΙί(^αί5 <1ί€«ί: 5ϊ ίη Οοο ηοη Γαηι 
ΓΓηιυΓαηιηι ίιηρ€ΓΓΰΐίΙίοηε$ , ογ§ο ηοη ρο^^η^ 
^ ρ^01^α^^^^. Ρακί, αηίαηοπιο (^^1I^]αο(1 ηοη 
ΗαΙκι: οΓρο 1ΐ ηοη ΗΛ« ίπιροΓΓίΛιοπΓχ,ηοη 
ροκτίΓ ΓΛ$ ρΓθ€!υςοΓΓ. ΚοΓροηίΙΰΟ, Ιαιηιηο η»- 
ιυιι ηοηιπι οΐΐί:, ίιΐ <]ΐιο<1 ροιίςΛίοϊ οΑ ροΐΐΐ: 
ρΓοάηοΓΓο ίίΐ (^ϋο<1 πιίη»! οΛ; & VI ί^υίί α1[β- 
ΓΙ ί{οι ΓοΙαηι ο^υϊηί^υι^ηΐΐ, ν. 2· ^ηπ1 ηο^ιιίο. 
ηε ρΙαΓίυηι , Ιοα αιπι οί ίηιρτιΐνι^υηο νι ηοι^ 
Ηακαι ρΐυ γο$ ί^ ^ιι^ ιΐοηαηηιτ (^υίηι^υαΕΪηα,ηοα 
ίίΐο ηκοΑΐπιιπι νί ίρΓο (1οηαη$ Κ^οαις σαπϊ 
ιιηρίΓΐΊϋιοηιιιι, Ιοϋ νι Ηοη^χ εϊηιίιπι ΗιΒυε. 
ΓΪι (](ΐίηο}ΐα£ΐιΐίΛ: ^Αυ οηιητ ηιιΐΐίοηοί ΚιΒυοηι^ 
«Ιακ ροαπΓ Ιυΐϋΐη (1«Γπι, νί^ιηα,&€. ίπιρστ- 
ίτΛΙοηοί ΓΓ^ο ςΓΓ^ιιιηηιηι Γιιηι ηιιαίΐ ςιιατςίαπι 
ηοςαηοηοϊ ρ^^ί^ς^^οηϋη1·. νιοΓςο 0Γα5ρΓο<ίϋ- 
«I 0Γ03{υΓΐ5 ίπιροίΓοΛΛί , ηκοίΓΐίπι οΑ νΓ Ηι- 
ΒοΜ ηηηιπι ροΓίο^ίοηίί (^ιαηηιιη εΓοαιαπε 
<1ΐ(ΐη-υ$ οΑ : 3Γ Οοαπι ΗαΙχΓο ς·αηι ηΓ^ήοηοπι 
Α:« ίπιρΡΓΓοόϋοηεηι , ί<1οΛ,ηιιη ηοη «-Π^ ^τ^2.^ ιηι« πιο, <ΙαΜ·ηίοηι1ιιηι (ειηροτ ΰΠί λΑ 3.\\ί\\χο% κτ- 
βιαη ιηΐηοϊ ροΓ (ζ ηοιοϊ, ηο «ηΐΓ ρΓθιΐ{Γυ$ ιη ίηβηί- 
Γΐ"'^ί/« ·' αΐίιρι ΓνιηΓ ροΓ Ιο ηοιί, οοαέ 1ιί 

/•^ίν·/*· "*^?·*"'"' •«•ΐΐκχΐ »»»/'"■/^ίVι♦«»»^'/ίί Ηοπιί- 

/ϋΜΛίιιι. ηί5, Ιεοηΐ'ν, ο<^ηί, &ς. " 

νι 3ΐικηι ΐιΙΗιΐΰ ^Ιαπι» ίιΐ ρτΓαρΪΛϊ, ϋίιο 
^ ηοη ψοίΧί οοηςίροΓΟ ροΓίΓόϋοηοη» ίη ΒΓη:ο,ν.2. 
ίη οαηο , ^υάΐί ρ^τ οϋπΓατυηι ροΓαρι.'ΐΐ νΙ}ΐ Ιιγ 
Ιοραϊ. Ηος ντ ΐΐο οχρίιοιηιπι ΙοΙλιτι άίςΐΓ ρθΓί«- 
^ «ΙΙίοηατι : εΑ ;ιιικπ3 ίιηροΓΓο^ίο, 0]ΐι6Η (ΙίΙ>ΰαι 

^ «ΐΓ^αοραπ ν: «ιηι άίριτηακίΛΓ; <}ποιΙ ηοη «γ- 

^ ΐο, Ιχά φίΛΐι (1α6ί»α<Ιο, & Ηας ίΐΐύονο νχΐυι »ά νίπΐ ρΐυιΐη^ιυϋπι ΰΐηιπΐ€Γ03ΐιΐΓ2ηιπ). Οηχ' 
€ΐίίΪΓΐι1η5 €θΐηηΐϋηι$ οΛ οπ.υη €ΐς·αηιπ5 : ηαπι 
Κ5 ΓΓ«ίΧ ρς·ιίςι11ίοΐΓ5 ροίΐΐιηι ραχίαοοκ νι 
ηυΐΓζ ρ^^η^^ραI^ϊ ια κ υηροΓίοίϋοιτϊ, ίέα 
(^υαΓαιη ίηιρτΓίούΙίοικιη ιρίχ ςιαίίχ αοα οοη- 
(ακηι ίοητϋΐίϊιτ. 5Ε^τιο 4» Κοϋ;^Ε ΑίικιΑβΑ Τηαέλ^ίαβ Ι><^^^^ ' 

'· . ροςηατο <ίίιιίηίΓαϊίΙοα3Π οτΛηιπίΓΠ, φίτ ρο{ί« 

5ΕΟΤίΟ 5ΕΡΤΙΜΑ. «ί»ιη νι. οαυίΓα ρηι»:ϊρα1ί$ οΓεαπ·. ί>εςαη(1ό ιτ- ^'*^««''* 

. \ Α ^ΐΜ,φΜβΒ ρβΓ βΛοηώιη ηοη ΙιβΙκίτιιίοΙί- ^Ι^ι^*^ 

β/ί^άΜ" ίφώίβ ΗτββΜί» ΐΜΜηικ ΗΓο βηϊιη ρηΐάρναιη ΙϊπιίϊιιΙ ρΟΚΔ |^ ««^,- 

τίΙ'ΜΥοΙαικκΓΐίΛηιϊ», νεΙ €χ σιρ3ι^^ι1ίΒ^Β^^- ?ο. 

^Λίη ΟΜΟιηΛ. 1>(Γίυία€ήρβιΛίΗΐίίηοιπ- ρίί^ηιΐί. 1η ρηιηο αοιοίτι €Π(: ηοη ϊηκΙ%ίηιί λ^^,α. 

«Μί ΜΜ. ηΐ «ηβτβ , η αϊιιη ίίΐ ϋιηρΙκίκΓ ίιι£ηί- νη^^^ Ιηηιιακι : ααη Γΐϋΐη ηυΐΐνη Η^Ιχ» ΐιαχΚ- ^^κΛί. ■ 

ηί»φΛφ. ναέ. Ηχς ^ί^ οηα €Μΐιο1ίοο5 ^ ίηαλ όααία (ϋ- Λ». «»> ροβΛ νΠΜη Ηαΐκκ Ιΐιηίιηίοηβηι «ιΐ ι»/» 

Γΐ: ηιΐ! ϋ^ιιιπ ρ_·ηοίαιηΓ, ΐΌΐτιιηιιηΪ5 ΠίΠΓΜΙΠϊ. γχ ^1·η^^^ .τ.ιτ <τχ ιΙ:ο ρπηςίριο. Υογηπϊ αί^Ηαο ^Τ* */ ** 

**" ^«>1»ηΐΓ οχ ΡΓλΙιηο 144· Βιη>αιηίΐ>ιΜΗ>ί αί» ηοη ΐαιι.ΐΛΐΐΕ ι ηαιη Αή2^Iα5 ηοη ΙιπίπαηΐΓίΧ 

*# «Μτ *«■ βιΦ ϊ &-<Βαηΐ£Κ «ρ. 5 · α% Ρ»«^ νοΙιιηββί^ΛιΙίήί ι ι»η αήιη ϊη ροκ- 

& η€η Μαιβηοη ; ο~ ,τηηΐ(η[Μ. ΡοΓ- «β ««η «Λγοπ» ΓαΙΛκιααηϊβ ιηεϋο- 

ΐΛίΓΰροίΓα ί|ΐιΐϊ «ϋοασ, οχ Ιμϊ 1<χ·5 ηυη ιηί'αιΐ ««η» ράΟΓβιη Γλοογγ. Ν« «ίαιη ϋηιίαηιτ ^„,/,· ^ 

, ρϊορπαηι ΙηΗηΐΐΜοιη : όααι ρύΐηι 5σίραιη " ρΛπο Γοοιρίοηπ5 : ηα^η Αηρε1ιι$ ηοη πτοΐρί: ^ χ,,,,,^ 

νιϊιηΓ ν«Λο ίκβηιίΗί ζά κκ αα(Η | τΐί (οηκη ίωπι οϋϊηκήαη ριορηέ) αβο ηοη βΛ ητατΟα- « [*1$βΜΛΓ 

* Αοη «11 αΚοΙαιέ ρΓορτα ΙοΑιΗ». %χιρίχα ηοη νΐΐηη βχ Μ· ορίο'ίββ «1 Ικκ, νΐ ιί&αρίΑ ηί-Φ» 

βςοηϊ «ρ-7· νΐίΙϊΐΛίο Γαρϊοηπ'ϊ €γο.ϊιι, (Ιίηί ίΐι ΙίπιΐΐΛϊππτ. 
, $»βηιί»Μ φίΐΜ ιίκ/ΛΜπηιι. 5κΝααια.ιο. ΚοΓροηΗ€6{5, Αη{;τ1απι ίΐιηίΓαιι εχ σαραά- 

η>ΐΛη}αιηιΐΜαιη: .&.\ο\)ΐι. ΡίβγατίηβηαΜ Ιία ΑηροΗ. Υήίβ ΛίβΛ «ΙΙΒ 1«ηκΐίΓ(?[€ΐά:· 
ρηφηί4ί&ίΜ^. Ε<-^3ρυ<1 $<τΐρηιιιη) 7»ι»/ϊ- Ρ^ομιρ , ϊ<1ογπ ι Α , ίο Π οίαήί κπηΐηί$ οΐίαπ:- ** <** 
■ £« -'Λμ» ηοη νΓώΙρίϊαΓ ΐη ΓςΙιοΙιΑίβο ιϊ^αιβι α|0 «ιυ, ίΐΐωη Ιάηίϋη α Λ ίρΙο, ί«ι α ίαί ηιυιτί. 
. ίΑιχιΠΑ: Όεσ 1(1 ΐρΓιιιη ιΙίαηΐΓ, ηητ βίΜβιι Ακ|αΐ Ικη; «ηΐαη ηκχίο οίβη Ααηι, •■""^ · 
ίΙιηιίηΐΓ ίπιΐο ^<1^^αx ίΓςιιηίΓηηιηι. Κ^ΓροηΗΰ- υαηη Ιίπιίιιη ιχ ηαη4ΓΪ Γυ* ΓαιοχαροΰκαΜ .| 
^^^ ν^ιιίί ηο^ιηίΐο οοηί€<ιιΐΡηη«η : ηαιη «^υιπΗο οΙ»ις·<ϋιιά : πλιπ &: ^^ι1^; Ηιϊκι οίκε^ίιιαχη «- 
^ νοιΒα 5οηρηΐΓχ ροΐΐϋηι αοαρί Ιακ ίηςΌηυβ-' ρΜίΙΜβιι , ίΙίΛΓοηιίαπι ωβΐη ▼οίρηοκίίριό- . 
ηίαια ϊη ίεηία ρπ>ρπο , «^«ΒοηΕ ϊ» αεοίρϊ : κτβο «Ιϋοηΐΐίί' ήη οΑοκϋ €ίΙ·: οιηηίηο ρ€Γ κάά«Μ\ 
ταπί ΓΓΓρτ&η Όη ροΐϊΐηι ίΐϋ ριορη» ίηήΒΪΜΐβ ηίηίΟβΜ^οΙίΐΜΐιοΙίηί ( νιΓιο ιΙϊοαπΛ ) Γι ρκ)- 
?Λ-5α-><«. νΐϋτραπ, ίΐς Γαηι νΓϋΓραηιΙΐ; Ιίοη, φΐιηϋυ Ηε <^ιιΛΛβ|ΐΐΒΐβ«|,«ϊ«ίχηηιπι ηιηι ϋ1ι οΙ1(:ηιΐ3,& 
Χ"" ^,11 ΓΓΜηιχϊι Ιο^^οίοιτ 5αίρ€ΐΐΓ»,ριορ»ηίποηί5 ηοηβ1ίΙ,ρκ»4ααΓΓ; οΐβο.φίΜίΙρυηάυιηΙϊιηΐ- 
^Αη'Μπίϊ- ςυιΒιΐί οΑπκΒηΐΓ «μι Ιηϋηίακιη ριορπαιη βήοηΐβ, «χ οΛρίω ρο>Γιιηια$ηιηιθΜ«Ιίαο 
10 Βα. ηοη ιΙΐΓίίη οΓο.ιάϊ, <1εΙ)οηΓ οχρίίοαπ ρίΓ ααχΰ- βίΠβηαΓί·. ηίΓΐΓ«υΓΓαιυΓ»ι1»1ία$ ηποηοί. 

βη·, ίΪ€ ηο5 νυΙ^ατκεΓ ηίΛχίιηαιη αΐίααιιη πιαΐ- Τ^Π16, ιΙί) ατ^ιηιηι: 0<ηΐ5 ηοη οΛ <1οκγπι}- Λμϊλτι** 

όηιςίίπαη νοοιιηιΐϊ ίηϋηίΕαηι. Υΐΐιιηι Ηχο Ιο- ηΜΐι$»€ΐ Ιιοο νβΐιϋοάϋβίτ, ΓλΙ οΛ ίρΓαιη ριιτϊΓ- "*· 

Ιαόοηοη ΓαιίιΓ.κη: ηηιη ιη ζ», ηνη ΓιιρροηίπΐΓ, Ιϊηιαπι ·Π€ , «ΓβΟ ΐηίΐηϊηι$. ΥοΓυπι Ηί ΑιιΛο· <^ 
, ήθη ΓοραςπακΟίορΓοριιαιη ίιι1ϊηίι»ΐ0Γη·.(^ικ;4 νοοίΒικ νοΙϊη£ κηι ρΗοαΓακ, (ΛίΛχα 

]ί€« νοΓαηιύΓ, ηοη ροΐΓΐΙιαπιητ ^x 5οπρΓαΓΪ η2<1ιιηι ϋοΛπηαπι : ϋι ιι·, οπηι ηοη ΗαΙκ-ϊ ι-Πο 

ρ(τύι»ί<»ι ΐΜΐη ρο^ α 5<χίρειιτ» οΑαι- «ϋςαοιΐ ίη οοιηηηιηϊ 3ΐ>ΐ1η(ααηι , Γ«1 ύηϋιιϊ. 

ιβ νίίηΒί ΐΜο ΙηβιιίΐΜ. ΝΜοηηηΑ» αηιβη, ^ι»ΐβ> ηοη ιηϊηυβ <]ΐι^1ιη Αη^ΐι» ΜϊοΙμϊΠ, 

ηιιίι ΡΐΕΓΜ & ϊηκΓρΓοτοϊ οοπιιηιιηίΐιτ «-α Ιο- ^ικ ππο<1ΙϊΙ>« αϋικί ίπιϋιπςίαιηη ; ροΐΓυιη()υΓ 

« ςχρΙίςαηϊ χη Γοπία ρΓορπο, οΛβη<1ιιηΕ οο ίΠικΙ ΗοΓίβηιηιΙο <1ί«Γΰ,/;ορί// φ Όα,δ^ιύ. ΟμγΙ* 

π>1ο βαπι ρίΤς ηρϋϋ^ηοηηη ΐΐϋαί Ιοα. Αοα- ^ «1>"'ί ·»ο<:· ςΜθ<1 οίη νκΙ^πΐΓ ηοηιηι, νι 

όχι Οοηοίϋιυη Ι,ΛκηιηηιΓο ΓαΙ> Ιπηοκηΐϊο II ί. ηοη Ιάαα ψάά νο^ιτπηι Η: ΑιιΛογμ; ίπ ς* ^'^^'" 

ΐη αιρ. Γίτ/ΜΐΐΓ, Γαηιιηα Τπηίιαεο, ν^)ΐ ί(]ι.·ηι ρ^^ρ^ίΠοοητ άοαη. Νοηιιο οΙχ Λ, ^|ι1ό<^ Γοιγο νίΐΛίηί^ 

άίήιιηα:. ρ«ΐ1ηΐΓ ο^1^^^^^^, ϋαιηΐ νοι.ιη ί7«< ί// ; ογ^ο ιΛ /«μ. 

, ■ £11 Λάκα <ϋ£αλ1ΐ33 ηη^ηι ΐη ιxύ(^^η^^1 ». ίρΓαπι ρυιιίΠιηιηη οΐΐΰ, & ηοη αΐιι^ακί άη^τηύ- 

^(ίϋί Κνίιη ΐτβηηιίβ. Ρ. &ιηπ% ^ άίΐ^. 30. ηαηιπι. Ηοο,ϋιςυνη, ηοη οΙχίΙ, ι^υίαροΓ η 

ΐί&.ι. ηαπι. ?. ΓιυέαείΓίΙε ΓποηΓΡ & ίυη<ίΛ- ν^ιΐ^α Γοΐαηι άεηοΓααΐΓ Ριϊιηό , Οιιπη ηηοίΤι- ΐχ^Ι,ί»<Ητ 

^ .. ιοάκο ΑήΙΙοκϋί , ιηιώίΐ.'ίάικ- οιΐ5 οχρ1ίςϊ(κ>· ηόοηιηϊηοεχϊΛΛο,αβΑηίΓΛβ νοΓο οοηπηξεη- ί»ν"*"»· 

Λ 0111» βηκΓοίίίι, «ο ακτΐτί^ οαηαυΗϊτ,οχ ηιοεα ' ΚΤ} 5εειΐ0(1&, βαπιβΑ ηοΒίΙϊίΓυηιιη) οπιηίαηι 

ΐΗΒίιφ)»* ΓΟΐη «ίιπίίΐ» ίτιοιηο ηοη ϊηΓοΓΠ ιηήηίϋηι νΪΓ- βηπαπ», νΐΜΐ««Μρ€Γαηαιηοηια1ϊαηι. Αο Ιιίπϋ, 

■* ηικπι ίη 0«) πιοιιεηκ : ηαιη Αη§^1ι15, οαιη ίΐ- ηι»»! «ί« βίΐί νί !»€ 3ΐ>(ΙηέΙο? ΝαπίίΐιήΓΐ Αη§ε- 

ηε (Ιϊβαιίΐαα: &'(ΐ1ίί3η53ηοηε ίΐΐϋά ηιουωΓ,ρο- Ιΐϋ, ιΐιωηηιηιιχίί 1οη§ς: ρεΓίοΛίοΓ ιραιη ίοΓ- 

κβ (χΒΛ άνίοΑοΑ ΜΧΚΧΒΟ ίϋικί ηιοικΓΐ-, & ίη Β- ιηί€Α & «οίοτ , ηοη ςΐΐ αηι ύκΐίιηάυαιη ίη ίΐ;, 

τβηιπη: ιΜπ (όΐϊη αηηηιιη βχίίίςπ'^, ροΐοΚ ϊη & <1ίιιίβιη ί ({οοΙίΙχΕ αΐϊο, (]ΐιίιη εοΐοτ »ΐ( 

βηβτηιηη ηοααηι 1υ«πι ρΓθ«1α€ΓΠ.· , ηοιρο- ίηείο ΓοπηϊθΛ? Ει Κ^η^ ΓΛΓΪοηαπ » ρπΟΓΐ ρΓο ηις ηιΐηφη. 

ίηΤαιυΓ νΐΐα ^η6η1^α$. Οιιίχΐ β ιιΧΗΐηιυτ »ά ίοηηο: ηαηι Οι.·α$ ^·Λ ϊηιΙίιιίΓαϊ λ 1γ, & ϋιαί(α$ '*"· 

(ΚιιαΓΓυπι ηοιίιπη^ ςηο Οΰΐυ πκηιη αΗιιηι, ίη 4 ^ιιοΙίΐ3« «Ιίο : ηοη οηϊηι αοααιη,β^ιηιι, * '^'^'· 

ΙρίίβΜϊΐίΙηοπϋηβΚιΐΓ αΗ ΑπίΙοιεΙε. 5ι·η»πΓΐο, Ηοπιοαικ αίηιυ: οΓςο είΐ ίη(1ίιύ(ΐΗαίη , &: οίΐε * 

10 ραήηι-Ι)!! ζά αΐϊαηι ηάοηοπι. Τοπίο, ηο(}αε <1ΐίκηηϊαιιιηη, Ηαι ^οη(^η^α^ «ηίη^Ίκει ρ^ι Γο- 

ρικβθβ£ηάϊηίβηΓ[αιύορπΙκ{ρ«ιηι,ςΐΐΐ»Ιΐΐ Αϊοη» ηοη νηϊια αυι αΐτεπι» ρΓΧ€ί$ς, Γε^Ι ■ ' 

ίυεπ}θ(1α$αιηϊ«αίαιαηηΒ|β^^ ,οιηηίιιηια)άαιη.<ιιιθ(ϋοη§έ2ΐίυ4.φ&ίοηέ ' '* 

Χϋπβ »^^' $ι»κζ &^ νρϋη Ι)«β$ \αΛ)ΐΛ ^Ληαχκηι )ΒΐΑά\ νηρΒι» Ηΐ νοΙα^Γο , νβ αηκη ηιβΚδ ί^ 

^Λ,γ,ί» ^^^αη(1ιιιη, Ηχο »υ£επι αΓ^ιιΪΕ ίηίϊηίιαιοηι, οΙ)Γαιι·ί5 γοι!;!!)·,!",. ^ό^^Λλ 
VII ιπΛ- οΓ^ο. Υι-τύπι ηκ πιοΙίοΐ οίΐ 1ιζ€ ριχαύαιά: Οϋοπό,ιίίΙαη οΛίη >ηίΐηί:ακπι ΓχρΙϊΰοη: ροΓ μ^μοτ 

^χ·;(μ- η»ηι ίιι:>ο οΐΐοοφ ίη Ρί/ΐϊά*» οη τίπιηβη Ικκ» <]ϋ6|ΐ1 Οήη έοηιϊηοαϊ ΐη1ϊηία$ ροΓίοέΙίο- ρη{ΛβΐΛ 

Ιΐϋαα», ''*·· ρ. ηιοαπι ιιΜ^ΒΟ^ι^^ιι^( ίοπηοΐκη , Μ βιηϊικηΜΤ} 
ίβίΒΜΐΐΜΤ Μκπι ΟΜΙΜΙΜ ύίοά ίβαΧίΛβάο οα 

πιοοηπ ςοίΗδριαΓη (■,ιΙιΛ .;ιη.ΐ, .ιΙκτΓαιΤί ροΓ- 
Γοέ^ίοΓειη & ηο^ιΐίνκςιη ιιιϋιυιέ : α^ρ ααόο 
(ύίητα Γαρροηίι. (^ια νοΓ6 ροβα ςαίιΐϋεβκι 
/»■/ ίη ί/- ίΓβΐιηΐΓπαιηι ΓαίηεΓί νιιη,επιτηίϊ ηοη οοτκίηοαι 
Ιμτμ/μ- ΙΧεαχ ίυπταΙκοΓ , ία\ ΟΓΠϊηβηκτ, ραίοέΐίοηοι 
Μ* ι> ·; ' αβκαπίΓαιη , ϊ(1ς6 Γιο Λΐ^αοααϊαχ ιοαχη αχα 

|ΙΐϋθΙΙΕΒΙ<ΟπΐΙΚ5 ρβΐήίΑίΜβΙ, ί|ΙΙί<ΙΙΙΙ|ΙΙΙ|)Ι 

·*- Ιϊ^βπϊαΐ Γηιηρ«{ ηΜΑ^αι» Ιϋΐί^Ιίιίηι Η 

οΟΙ-ηιΪ9, ΓίΛ,ί Γοΐο ηαπιοΓο , γι ρακί ϊη αρρΓρςιιό 
οηηϊυιη ροίΠΒίΙίαΓΠ , κρα Οου$ νΐίίει ίαί 
ϊόαίύίί Αιηρίϊαϊ ίηκΙΙϊ^ηΗΐ; : βτ{θ οοηοηπι- 

Ηλ εΙΠπτ» ροΓίίίΙίοηιιηι ηοη 2γ§ιιιγ ίθΓηιαΗ:« 
Ι^ίτΜΐ^ ιηΙϊιιΚΜΰΐη ιη ιΐίακιϊ €οη1ϊηηο. Αΐί^ιω: οααί. 
Μμ( «ιτν οοηήηοπί ΐπΑβίτοκ ββτΑι», οαιπι 

«μΑκμ. ηοηβικ ·πιοκ$ <ΚΐΜηοηιηΐ' ««^κΜ. ηοηβιβ; «ιιοκϊ <ηιΐηηηιηι «ΐΐΜηϋιί^;βτ 

ίαηιαι ηοή ><1ο6 ^ίι ίπβηίήΐ5 ίΪΓηρΙϊακΓ; «ρο 
- - ί11» οοααικοϋΑ ίηΕηί(»α(η ρίττίϋ^ιυηιιω ηοη 
Μ^αίτίιιβπηΜβιηίηΟτοί" ' 
ΚΜβΜΤντ; Ροπ€ ΓΓΓροηιί(ΓΐΓ<; , ςοιιηη£ηά>πί ίηϋηΐϊΐηιιίι 
Χ/Ν «■*»- αβαιιιΐϋυιη ία6 νιι^ 1ρη:ίο» ίΐςα(|2ηΪ5 οοηπίΚΓ 
»^^_^ ΙηϋηϊρηΚ'πΉ***. 2Γΐ;αοΓο υηι^ &άχ»ϊα νίηυ- 
Μΐη > φιία ηαα ϊΑ γα(«6άο οιηηϊηπΐ Γιιηαΐ 
Γαπαρήηιηι , (^ΐΗήιη «λ «ΙΗΙβιΜι ϊηΐκΓ (ίιρκ- 

ροΓίβύνίο ήα$ ηί( άηϊα ; ηηιιη 

ϋοΜίηαιίή ηοη ΐΓςαΐι ϊηβηίακηι. Αι αοηιϊ- 

παιπιιη ίηΐϊηκ»ηιηι ΓροοίΓΠίΐτ» Γ.ΓΟΓίΓΐΐίο ϊγ- 
Ό,ηιιηιηηΜ βηεΓΟ ίηβηίαζοπι. Ηιης ιίοΛηηαπι η-ίιαο ιη- 
,ημΜίΑτϋ γ^ι^ 32οη5 (Ηΰ νίΠοίι* οητηίιιπι ΓπτΛηίΓοϊαιη ίη 
#«"·'**· θ€ο : ηιια & ΐΐ» «Μα» ί Γαίϊ Ααέ^Ι»» 
Ρ ρΙϊαιηΐΓ. Νακ'Ρπιη^βΓβηο, 0}ΐΐΜίΙ!ί «»Μηι» Λ,-ηΑ 

ιηβηιίΛτη, Οβηκι ία* π>ο<1ο |5ΓΰΙ>ίΐιίο οηιηϊΙ>ηί «ΓΛηΐΓί5 Ππιιιΐΐηιη- 
^κΜ^Μ» ρά$( ΟΛίη αΪΛχα ϊΐΐζ ηοη ροίΓιιηι οΠί- ρ^ΓΓ(.-^Ηο- 
9»» Λφ>ι>* ΙΤ5 φΐίπι ϋιΓαρηηαίΙΙίΜιη. πγ νοΓο ιηίΚί ϊΙ>ϊ 
^ ^ίι»- η^^5 (ΙιρΓ«ηαιπ, ηιιο Ααηπι> Κοο Γιΐκπι γργ- 
ΐ"ΐΛ> ίϊηιαίΐιιιτιραϊ ηοη ροίΤς οΟί: Ιηκηΐΐ- 
^^^^ αέ ρ€ΓΓίΛίοΓΓ$, ^νιάηι Πι ίη ^ι5 2ΐΐφχΐ€( (ΙίΑιηι 
ά;^ ίοΒοιΑιιέ 4ηϋιϋοι βηυϋηβίοουβΑίααβαηΙ- 

ςοΙΚΛίο (Ι1Λ3Ι1Η ιηΙϊηίΓέ; ογ^ο γιι.ιπι ίΟηηηΓη- 
02 οιηίυικη οαηιΐΏ ηοη «ιιςιιβι ροΓ^εόΙίοηϋηι ^ 
βοΜϋβε 03ηι αΓ£;υίιεοιιιίη«ΐΒΐη6ΐΙηιΐΐιηίΒ> 
ΐΓ4 ΰαηκίαη (ρκιαη. 

Οίχί ίιιρΓ» , ηοηιίΚϊ ΠΓβτηΐ ΓηρΓηπΛίη ίπ«ί 
οΓηη«5 ροίιώιΙεί,φηαίΓξηηιΐ'πηυη ποη,ρΰηΗίΐ 
αΙ> Ικκ. Α<1ιι1ο Βκηαι, 1ι«ηι Ηί ΑμέΙοκι ίπΓοιτ 
ϊηβηϊη ίη^ηιΐΐΐιη {π»φΐ3Κ> β^ηήκηηι ίηγχο- 
ηΐϋπι, Ιχηέ ροΠαΐΓ , ίπι6 «ήπι ίίοΒίΓΡπΓ,ίηΐίΓ 
ρο(ΠΙ}ί1ι> (ηηηά «ΙηοΐΕΚκ Γηρκαιυηι , 1ί(χ< ε» 
οηιη1»^ΙΙακ1Ιβηίαι. Μ ιΐβ Ικκ ιΚΜ^ Αιλ 
ο^ι^η^^^, ο.ιιη ΓΓΠίΐΐΓίπι ηοη ΐΐρϋ^ηηΓΡ. 
€ηττΑ 5*- $θΛ\ι\Λό Αα;ΐΗ~, ι]ΐιίΛ α ηΐΓ ηοη ίοΐύπι Γιικ ίΙ». 
€Η>«α: Ιια ίηίΐιηιία <κ- ιοη(ίηοη(ϋ ίηβηϊΐΟΓυπι ϊηΗίαϊ. 
.Λη^ίΐΜ Λ\3Xιιηxα^^ο^ ^ηκηρίκιη Αη^ΐί α>ηηηαΐΜ$ «- 
'^^ί^ ϊ^νη ΓρβΡίί ^Ιΐ9«<θϊαΑι» ίηΐιηίκ» , οο^ηίήοηβ»- 
ίφ^Ι^ ΓαΙίιΐίΓ (1γ οιτιηί^>α5 ιίχ-λπ]γ:5 ρι ίΤιΐΜΐιΒιυ; ιίίαϊ- 
— Λαέ οηιηιβοί οιηηε$ ροΐςβ ςο^ηο1«κ (οιΐϊ Ιί- 
'^υΐ ηοςτιβκ) & €θ ΐρ(οαΑι1 θπιηβ$ Γοςηίηο- 
ΠΓί εοηηηα. ντΓί> Γιτ τίτςίιίΓΓΓίΓίο νΐ!.ι, οχ- 
Γίριο νιΐϊοηΰπ) Ό^ν. ιΐΐι οηιηι Ιυία Ζ(}ΐηιι;ι1« [νι 

ΟΧ Φ^^ΡΓ^ *?"***ίΐ"Τ' . ^ ^ηλ Ο^ι^βηο ^ Ιηϋηηίι· ^ΙιΚΓβιοηιηίηηι εκιηίΓατυπι ίη ριορπο «μι ίφΛ. 

ΓΓ νϊΓιοηιΗιιν : ί·χςΓ.1ίΓ οηίιη Γο1α5 Οειιχ οπιπΰχ 
ΓΓ€^ΐ(αη$ «ι»ηι Ιιιτιαΐ Ιιπυραϊ: ογ^ νϋΐο ιΙ1ια$ 
€χοε^αΪ3ΐΒνί£οη«ίΐ κα(υΓ3Π]ηι (Ιηιιιΐ Γυαί' 

ΒΜα, ^Γ^ο ϊηβηΗιιΐιπί ηΜηιηηιη οοηηηοι- 

Για ηοη αιι;ιιίι ίηίϊηίςαηι ροΓΓΰΛίοηοπι ίιι οίΐοη- ^ 
ύΐ. & Ηος ιρΓιιηι ο^ι^η^^^ιIη ίηίτΐ, ριοΒαη< ροί- 
6 «ββ νίΤιοηαη, φ» βιήηι ίηΟβο <»ηικ5 ηα- 
ίιΐΓΜ ροΐΙΙΒίΙοί νί^οΓ; & βπί ύϋΐιίο ροΐΐϋπίΐίί 
(ΕΐΙ α1κ|ΐιλ ,ι.]ΐΐ3: οηιη» ϊη 1β ίρίΙ< ηοίς^Γ. ϋοηί- 
{}ΐιο Γάϊαςίίτ α. ΓοΙνιΙό^ (|αά ηοη «ιυκίίί ιϋίϊΐ- '*·«««"^ 
«αίαιαη κκίοηί. ά ρΓίοπ ΓαΜ6*ι,,οωΓοί Ζ'ήΙΐΓ 
ΙιΓΚ κκαίη ^ΐΐ^Μαιη ροΟϊΐιιΙηιηι «βιηίΓα- ^^ι,, ,„β. 
ηιιτι ίΐΓ βηίηιπι ιη ροι ίίίίϊοηε είΤαιπαΙί , 1ί( ι:ι «ί/.. «Λ»- 
ηοη ηιιιηεΓο: «Γ2θροκ& ιοιυπι ίΙΙυ<1 ΐΌππηοη *»« ^*"'* 
I ρϋτίβ^ϊοηββΠαιίΜκ βηΐτΐ οιιο ρίΛο^ιο- /"ί'^-'"- 
ζ,αχ ιη πιαπτπ» ΙηΓΛίτυ-ιοΓον,νηαιιι ηιοκ^ΐί, ,^ίηβίβ· 
€τίαπιΐΐ ήηΙΕυπι Ιη, Αί]ΐιιααΙοιο ιηήηιπ5 1>αηΐ5 ψλ. 
οροΓίΒαχ ΓυροΓη3[αΐϋΙιΕ>α^ ρυΓΖ α^ΛίΛίχ. 

Οΐΐίηιό^ΤΙκΜίιιίΙχίηΗ^ρΓοΙχιηΓ, Οοιαινίΐτ 
Ιηβηίηιη ίη τβτηηΐ; ηαίι ίη ίρΓο ηοη<1ίβίη- 
^;(ΐπυΓεχϊΛ(:ηίί1 αΗ οΐίεηπά: οηιηΐ5 ρπίπι Ιιπιί- ,χ,β,^^ί^ 
ααο ϋηη5 ρΓοακηίΐ «Ιζι^αιιβ οο ψιοά κ· ρυ/^ηΐ 
οίρίκ ΓαΜπι «0β, ίβαΓιιϋιη «χίΑβκ. ΥΰΓΐιπι Ηζύ Αη^Μα 
ΓαΗΰ αϋΗιιο γΙΙ ρπεορίΙρπϊίΒιυ £1γ15!Ιϊογ : ηοιν, ο«μ/^«.· 
ν( ί'α$έ ιη ΜοαρΗ^'Γιςά οΛοηάι , εχϊΐΐηκία η- ί$ΐΛ»Μ 
ϋτη ίη ΟΓϋΛΕοΐίϊ ηαΙΙο πιο<1ο <ϋίΗη2ΐιϊιιιτ λ|> **ιμ9Ι)^· 
ο^αοΑ, &ααιοα Μκίβέ^ ήΐοΐα: «τη.' 
βχΙκκ <>ΐΜτ««ιηπι ρό<ηκοΙΙ%ΐ& Οβο. $^^Iιη> 

ΠΑ, ηοη νηό ίη Όϋο, ηυΐΐο πκχίο οβακίίαιτ ^ ■ ^' 
^ΒΟηκχΙο «2 ηβςαάο «ΙίβίηέΙίοηΗ βΐ|^( ϊηβηίίΓ 
ητηη ; ^αώ βηία» 4 ΤΙμβιΔΙι ρηίην α( ** 
ρΓοροίΐαο. * ' 

£(τχι6,Αΐί)(1ϊαιηΓ,Οίιιιηί(}ο3«(ΐΓ ιηίίηίΓαΓη, Λαι!» ^ 

ΪνάΛοΛΛ ηκΐϊυί ίρΓο οβΰ ψοκΛ : κΙ Κηίηι ϊΑ- . 
ηίηΐιη (β , (}αο(1 ΐαρη ηοη ΗιΒα ιΙίΐ]ΐίού ^Ι*!**" *!*" 
ίηαίυί. Ιη Ρ.αΜηα(Ιη5 Ηΐο γγιΛ 5. (ίίΓρ. ι. ιτχ 2»!ι!!***' 

ίυκ ηοό ηιϊΐιί ΓμΙμΗι: ΐκϋη «ΜηχΙβ ινοςα- ^η***,**^ 
ιΐ";, ιΐιχι ηοη ΓΡραεηιτε ρΐοοΐΐαπη πιαχιπιαιη ^^,^^^κ 
ίηκΓοιηηίι ροΐΐΊ^ιΙ»} ίκιιι β ^οηII3I^οοβ^ηι.II, ητΜχ,η» 110^14 ■Μ'- ήοα κρυςη^τέ οΓςιηιηηι οηιαήιπί ^βΗβά{ σ> 
ϋηΜπι: αιιη |>αιι ιίοίϊχη<οηιαί»ΒβιιαηροΓ 
βί>^ι^α^^05ηοΓ^^^ ηοη ρο^Μιηί2 ιΐΐχ ηκίίϊ ίη 

ιηΐΐίηϊ! ηαιη ιηυηηΐί ««ί1υ5 οβ ίπιρίίοηο- 
1105) τΓ ίυρΓίΐ (1ίχί< ςοςηοΓεϊι ι1ί(^υί(1 ΰΐΐό 
4}ΐιοϊ ηοη ςχονίΙιηΐΓ,ίΙΙη*! αυιοηιακίσιηηηΐηΐ;" 
& ΐοηΐΐη ίη Π^η^«1^^^ Π.ΤΗοηΐϊ & ΓΓί-Γπηο- , 
ίυηι,ραιο «ίπηι ΟΓοη^Ηί ρΓοςιευηι πιιΐίαιη^ΐΐ 
^ηίΐηί^ι1η1 ϋιηρ1ίά(η ίη ςοηπο ΒηΒι €Τ|β0 94 
Γθηβί(υ€η<{αιη 2ΐί(}υοι1 ίιιΗηίαηη, ηοο ΙοΑϋίκ' 
4ΐι6<1 Αιηαπιωη , Γ)αο(1 ροκΑ ΰββ ίη ςηκτβ 
Ιιοιιίι,κίί, ιικ έ οοηκαπο ίη^Γηοη- ιη.:1ι 5^- λ«/!ΐΜΜτ" 
οιιηάο ί(1 οβαιΗο : Οϋίημβρςτ Ιοϋΐιιη ίηιηηίϊ:- ^μκ"^· 
€θη) ιπΑηβκ Κοαιίηοη,' 1/η '<Βε αΚ(ββηιίΙ>υι 
ριτΓοΛιοιίΙιι» οπιηϊιιο Γίρυ|}ηιηπΐΗΐ5 , ηοη 
ρΓυρκηά β£ ΐ« Ιιοιηο ίηΛΐυη5 ρΰίίκ^ϊοηίι *"^ι^^ 
ν^νϊπΛ ύ.\η ίκ: αΓ(^ω ηαηΰηοη€βίη£ηΐηΐ3,^»|^|^|ρ||ί|!^ 

αοταηταιηίη Οβο,ηοη ^πακίί »ά ΗοεντιΗ- ^ 

ΐ^ηϊά 1κ ϊηβηίΓπηι , ςπίίΐ ΗαΚ-αιη , ΓοιΙ ς^ιιίιί β'ίΛ'·» 
ί1ΐ4 κ$ άζ <ι\ΐΛ οβ Ιοπηο: ίηΙίαΒιαΓαηι ΰΐιηη κβ, 
πΐΰ ηοη ((Γα ηοΒίΙίοτηη αοΐ ήιίηύ $ ποΒί Ιεηι ρη 
Κθ€ ς|ΐιό(1 ή^η ροίΠηκ νοί ηοηροΙΙακ Αη^^ϋ 
ιηο |κγΚ-<^1ιοκ5} ΙκαϊποαΓαακΙοΑιΟΓωι ιηι- ^ ΐ".οη ίΐπΓ αΐί) πΐΰ ^ϋόΙίιτΓί ; Ιίοοι ΓϋΓ[ό·οχ ^ο^α- 
ρίΐϋ ρΐυχ ιηιηιιΐνο αΐΐιηκΐ, φίοιΐ Ιοη^ΐ: αΐιικί 
*- ΰΑ: (ΙβΒοΓ ΰίβο οοηίϊιΐηβη ΰ^ααύοΛ γίτΐκΟοο· 

ηί»ρΐΟρΐί3Β &«|ΙΟιΰΒ« «016 £Χ ίοίΠοίΒρί» ^<ΜΒ 

1ΐ2Μτ, ηοαβχ<ιϋ$οχαία&άϊ. 

^'Ψ"* άαρϋα Ιιιο ΒθΙ>ϊί ιιιβηΪΜΐΰ ροίΓο ^ιϊ^ ίόηηο- 
Οιτιη ; νοί Ακ υχίιηινα.ΐ ροια»» <1ϊοίπχ , & Λο 

ϊΐΛίαΑ ΰ^ηχ'λ. ι;, ηυ:-.ι,ιαί1 ιϋοαιη ; νοί ίΐί Ίηίι- 
ηίαιο ί-ΐΐαχιχ νι αΐΐϊ ι-ίν{ «ιη ιοΐοιη ίηΑηι^α. 

ςαοιΐ ύι Γα> 0011X1^ ροΕκέΙίοηαη ΰηιίχιαικρ 
«Μΐώκτηχ , & οιηηί ΙιηρβιΙνέΙίοηΓ οτβηχ, ϊ 

1&ΙΙΚΐ.·!ΪΙΐ;ΐ£ϋ5 αιί <.·ΐΙΙ*;Ηΐαιη \1"ΐ!ι]ΐκ·, &: ιη .τΓίτ- 
ααιη. <|υχ οιηηίΑ Ρα> «:οηυαιΐϋη[, νΕ-ριτϋιη 
Γαριά οβακ1ίηια5, ρίΓήπι ο(Ιαι«1αηαι ρ2ΐί1& 
ροίΐ. Γα νςτο ΓαςεΓο ίπήηίαιτι ρκιέί^ϊοηαη 
ριοΒαίιΐτ ^ι.·ί^)ϋιιι!^ηιίο αιΐ οΒκΛιοηαη Γαρι» 
ροίΪΜπι, ^^αοι^ ΙαΙίοη οιπηίυηι οπ.-ΜϋΓληΐ(η 
[κτΓΓϋΑϊοΐΜΓί ίϊιηιιΐ ίαιηριζ ηοα ίαάαιχ ΐο£ηί- 
(Μΐπ ηηϊιΐ: ι^ηιίηο οώία ΒΙηκη' ί^:φΐ!« β- 
Γπιιΐ (ί;ιΐΓ αιΙιτιί.Μ.τ ΐΓΛρΰΐΤι,-Λίοηοϊ ίιιίιιιί:2·, ί]ΐιχ 
^1ιη ιηίϊηιυ((.-ιη ιιηρικϋαηι^ ίπΕΕΓ ^ραί ηι^αιιια 
«Α ΐΌηιίπςβηιΐα ιά βΟηχΙυηι : Οϋΐι$ αακιη ο$ 
ρΓΓί(::1ί:η«:ν οιτιηο$ ιηιιΐιο ιπγΙιοπ ηιοίίο ^οη- 
ΐϊηα, ιϊ^ ιηιΙΙαίη ρΓΟίΙιΐί ^ι1^^^ ίαιρςιΓίΛιοηοιη: 
ΓΐΙ αιίιη η£ί.ΐΠϊΐ3ΐιι$ Ε{[€Χίλ\ιχη , &: ααίιΐοη) 
α Γα ίρΙρ*^ ΧΚ'ηο & ίη χκπιαπι , ας νηϊΐ^αΓ: 
ΓΓ^ο ολ&αβΐ1ϊ(αι. Οαϊ<1 (ηίιη αιηρ1ια$ ίη γϊ^ογο 

'· * 1ιιΕιηΐ3ΠΙΐη ίΐηο οηιηίιηιι ροίΓιΙιιΙιιιηι ροιΛ- 
Αίοηιιηι , οιιιη ΓαπίΓπΐ η^^^ιΓ1^;κ^ Η^κηύί, 
. &ίΙηΰ νϋϋιτιρο7Γε^ϊοηΐ'; φ1^ι^^^υ^^^η^^η Λΐη~ 
ρΙΪΗϊ ριτ ίΙΐΛΐη νςκίϋΐη Γιςηιή^ίΤϋΐ , οΗιιη.τηιιιηι 
«Α: κχξρ οηιη Η(λ- γοπιοι Ιιαϋϋ^Ε 0«υ5 , (1ίι:αι- 
^ «^Μ^ρΓορη^ ϊη η^οκίηΐίηίηϋ ίη ΐβαιάί. 
£ΐ φΐιπίΐο ςηίιη <^αχΓΐηΐϋ5 , ηη Ηοηιο ν. β. Πγ ιηϊ- 
ιη»1 χαζϊοοΑίΰ, οροιςη ^ιζιοις. & νι ^ειχ- (]ΐιίι{ 

ΟΒίΐ: «ο^ασ , αη κΐ Ηοιηΐηί εοηααιμΗ:. & ίη 
αίιηιαΙ)αί 2ϋί$ ρΓοροβΓίοηίΒα$ ϊύαιι (αρροηεη- 
Αιηι οΛ: νπιΐο· Ηιε ρΓΛπήικηΓίι Ιϊ^^ιιιΗοϋίο 
ϊηβηίη ικ ίΙ[ίηαα, ν( νίΐΙοιηΐΓ, αη ϋεαχ ΙΐΑίιοαΐ 
, €3 (ψχ ϋξηίδαϋ, & οοη((Τ(}ΐΜηκτ ίΐτ' ίηΐίηίηΐϊ. 

««ΓΜίν,αίΗίΙ 3ΐηρ1ία5 ροίΠ; ίϊ^Ηί-αη,(]ΐιαιη ^]υς 
3 ιηε άϊ^Λ Ιΐιηε, 9^ «ρ» ίη ϋ(χ> ^Ω ς: ριηίηι ριτο- 
ΙιαιιΜίΜ}^ ΪΑΐη; ριηίη οχςΐυιίςηιΐο 2ϋ<}αί$ 
-χβιρίίΗο&ίοηα ίη Γ«]ΐ]οηηΒι\$ οΐΙϋηΗίΐαΓ: ηιηί 

ςο:οΓ.ι ηιιχ ροίΓιιιη ίιιις^ι , ρΐιηί: ίαηί ΐΐραξτίΛη- 
ιίι & ςΒαχυτη»: . ςΤ£ο οηι ϋφρίίιϊκι: ιιιΐιηϊιιιχ 

5 Ε ΟΤΙ Ο ΟαΤΑΥΑ. 1«. Οιιι ά ίοπιοη ρη;1>Γ.α!: ιΐι- ϋοο. !^ίεμη€ΐα, 
^ι«€ϋ1ία:τ ΐη Οο:ο ρΓοΙ^αιατ οχ «> (}υ6^^ ά ςχβ*- · 

ηιη ίίι ϊηιΙίίΓεκηι βα «αη\ αοςυίηΐΗΐϋιιι .νβΙ 

αιΙηιίΓΓα^ιΊ.ιΠΊ ; ΟέιΛ νχιό ούηι Ικ ηη ηί,γίΐΐι- ^κια 

ηοη ρο[£(1: ^^ζΟ Ιιχς ιΙΙ ϊΐΐοη) ΓΜΐίκιαιη.ίΙΙοι; 

άο <ριο Γιι\0 ί>ιι.ικΛΐιΙ). I .ιΐο ΡΠόιηί.ι Οο,οαρ.ι. ,'* 

Ηχ 6νϋρ[υΓίι «ϊι: Ραυϋιαί ιηιι1αα«1(1αα ρο^η»^ . . 'γ. 

ίηΙβΒολ «Ιαιΐοτ ^υ4η τΓίηβί ίηιιιΐΜίλιΐ 

Ικαπη». ^ -. ,. . · . -ι 

ιιοπί-ηοΙίΓα ι χιΑυίΐΓίΛ ΙΧι Ια <1ι· ϊρίΐΐΒ οΐΠ:η[ίά. ΑηιχϊΙΙΐΗ· 
<ΐ€ <}αά «^υχίΐιοηο Ρ. ϋιιατίαί ίη« ίη ρλγγ. "* 
•0010 1. 1ΐ(χιίΙ»πΐ2ςΪ! νΐιΐηιητα^ιν, ω ΛαΜϊ^"'^ '''^'^ 
VII ι ί->,ίΛΓηιϊι οοηιπιιιηίϊ (-πιηιΙιΐΒ ρίτίϋηί·», ,^,^^ 

1ΐΓορΓΑ·Γς"ηΐί:ϊρΙ<:ΕΛηι«ηΙ«ερηη-.ΛρΛΐ:ί·1ΐΓι.ι. * 
άβ Εϋαιιϋ . Ρα αρ. ι. ναβαοί «{ηχΑίορϋπι $ΜΛηχ^ίψ 
Κοκ, αη ΐϋίΛΐφ <1ϋ ϋϋβηιίΙ Οά £γ «ϊΛβηιία, ηιφΐ^ 

γγΓοπ Π: α<1 Ιικαιη [ι ΠΪχ ριίΓΓίδ; & ρϋ:αΓ/^· "^Λ; 
ίΓθ(^ηϋ«ηΔΐϋιιι»ηα2ΐη<;11ο ιηαχηπέ οοηίαια- •/*''ϊ"*·'* 
ΙΚΗηβ<ιΐΓΐ,β&^α04ΐίη$ΓΓίρ[υΓ3ί1κα(υΓ, ΟοΐϋΜ . 

οχίΛοίάι. 1ΐ2*ς·α)ώ> ηοηιΐηαίΛριαιΚΓ ίιτιροΙίΕΐ 
ίΪ2ηί6θ3κ Ι61ηΐ( ηαηιηιη , & ηοο ίρΓιηη νί- 
(Ιβηΐι» ριοΐιίχε ριηηϊλβίΜ Ιοοα ^αΐρΕαΓχ Βί 
Ρ>ηιιη«^ι«1)«αοι<1κιηκβ0β μ/ (ΐΗβάΐβ. 

ΥΐΓαιη ί^ρ« ηηοοΜ Ιιαηο ^1^ίΚ^ι11(αιαη Αμ\, τχ^ίαα^ 
\ά% Ιοςίί Γοΐϊίιη ρΓΟΜΓΪ » Ρεϋίπ οΐΐς γγλΙιγργ ιιρ- Βίπ^ιητ» 
«ίΕοηιηι λΑ οχίβηκίοιη ; ς·ά αυκιη ϋίίΐίη- ^' 
Αϊοηο ιαιίοηίί ηΓΪοάηαιχ πίΐιϊΐ ϊη 5αίρηΐΓ» ""^^Γ* 

ηιιηα ιιριοπιοΓ ροΙια Ιι^ηιηοιις ηαηιηηι , οοη· ■ 
αύο^ ϋ <[1ςηα[ΐιιά Γπαΐί & ρΗ]^ίΪ€Α ίοί^ιμ π ιτ, 4α. · - 
κ^ηί , ντ ριπίλ «ηιέ ύίχϊ , Ραΐτη ^Π11^ ίόβοΐιίί 
ηοζοιΙοοοηίΙίΓαΓίοηί ηΛπίΓχ ταΓίοπα ηοίίΓα , νι 
ιτιαςΪ! ϊιι/γΙ οΐΐΰηιΐο, 2ς€η$ ώ: ϋοηΐΐιαιιίυο ηα- 
ηΐΓχ ρ«Γ ηήοηαη,<ϋΓρ.ι6.1 ηΒίΑ. ι.&ϊ(Ιιιΐ]ΐ|Γ " ί'^χ' Οι) ΗοπιίηΓηι οοηιη $αατ€ζ γ«ογο](]<:ο : ηίαπι «τ- . 
ία;η ϊη $αΓίρηΐΓ3 ροΓ οχοι-ΠοητίΛπι «ΙίαΕυΓ, Οκν. μ^μι·* 
ηιροΐ€Κί ηιηκη απ/; νηάαΐζρ ϊηΓΰΓΟ, ΕΓυοοπί· 
ιηρο^φώ^^ι^^ίI^ηI^1Ρ6^ςαα1η Γίιαοη^. <]ΐιο<! ^^ί^Ι^. 

ιΐΰ ίη ΑρΰςιΙνρΐΊ ιίκπ .ΐΓ, Γ·ξο [χιη αΙρΗ* (ί' . . 
οη*<«Λ , ΡηηΐΐγΐΗΐη ςτ- ρη^ί ; & ε^ιοη Ώοιιη . ' - 
(.'Πέ οααβάηι,&: 1>ί-αηηΐι]ιικ-ηι ηοίίπυη , ηοη Λ 
(Ι« οοηΙΙίαιίΜίοοΠοηιίζ Ρά η(ίαικ:ηοΙΙτ4:α^ 
η ίΙΙΐϊ 1οοί$ ηοη ροτϋβ α<}<)αα Γοΐίύυιη ίοχΛ^ 
ηιαιηιηι ρΓο Ιαι 5ο1ιοΙαΑί(:2ΐ|ααβκ>ηΓ. . ' ^ ' 

ρβΓΒ ικκαταιη ϋίιώηηι νΓ ρυίΓπηΑΐαη , Γοη ρτΓΐΜ5ίίΜί|1ι,' 

ΐηθί3αΓη γππϊ Λ ροΓνηΐι.1 , ΓιατΓ ιιΐΓςϋίιηίΠΓυΓ ^^.^^1^ 
γΠΙ-ικι.κ αΓΟίαΓΛτυιιι : ι·ι§ο οΠόπηι 4ΐιαιιΐ2ηοο {^^^ϋί 
Γ.ηίηικ- ρΟΐνΑ ρπκΓαηιϋ αΒ οχίΑακϋ. ΥατΑΐη βΒαη Α 
ηε^ητ ηοο ντ^ : «ίιιο ΰηίπι νί<1ο(ιΐΓ ίη νη\ιιηϊ^*β' ΙΟΧ. μ; Ο». ν ιτ Α ΓαΙ» Ηος ώαίο ιΐιίί^υίιί ροΠ'αηι, 
<|ΒΒΤ ρο ρ!ΐπα^<|&ίί^ηΜΐΜ«ιΑι. 

«γΒδΕςτίΟ ΡΚΙΜΑ. 

ϋι ν Μ ϋίιί «άΟηιηα καΙίια: ηοη «Ιϊ Αίη- 
^;ιιϊ, ςεπϊίΏπΐϋΐη Ρπιτίο οχ ΗΪ5 ηαχ 
άϊύ ίο Μααρίι^ίκί , ρ^κάφτη^ '^ε ηα^.ιυ^^^Γ^ηα<1α5^^ιΓρ. ι. ) νιηιιη εΛ, εοη- 22[ίίι..' 

ηοΓ βοίηοηρσββ, ηίβ βηςηκίο; β^'ν^, Ομμ^- 

ιοπίίροΓί- ίΙΚιιτι ΥΓηοη Γρριι^ηιηαηι, ηοη ςοη- δ^'* 
Λ·ρ£ί [οης ΓχιίΙακϋ αέΐηαίί, ηκ ωκηήΐ ίΐ- "'Κ'"^" ροΟίΙιϊϋιακ ταπιηι, Ιαΐίοα^ κπιεΙΙΐΐροΐϋΗιΙαη &Λέ **τ Α6ι4<φ» ΙΜβ νκκ, ίϊ νί$, κπτϋη» α>ιηηηιηι1ηιν & αΗ- ΚϋρΙϊαΒϊ^Ρπιηο,ϊηΓΓαηΐΓΒροΐΙΙ'ί-οιτκχίο κι^ϋί^^ 

*βΜΐ^η» ^Ιαηβ^ ΙίΐχΓ νϊοΙκιηΐΜΓ α1ί()ΐυιί ρΓΐίίηιι «{ο- οοηάρϊ 6ίΙ(ηιϋ»η ίΤηο ΓχίΑΓπΐίά ; λι ίη Οϋο 

ρί/ΙιΜιιη, ϊΌ^^'^^»"" '/ρ·^*»'*'Ή^η^^ιαΓέ Γΐ·ί^«η<1«ιΐΓ, €θηα{Ηίηι ϋ/ΙϊίηΗΛίτι, ΗίτΙίοο οοηαι-κτιο ί»/ <»/?} , 

ί^Μέ,νί "^^^ ροίΠπι (Ιίοίΐΐ ιΐο ϋίΟ,Λ/οΒ ί.νι>///,ϊΐΐΓ Ϊΐ3ί ίΐκι-ϊπ ίαιη ^ϋη^1ρ:ο ίΐΐιΐίΐ α^ΓοΙιιΐέ ΓχίΛ«ί: 

Ι^ΕΜμ» ίΛΗΐΜ» φ ^^ΛίΙΐί^ ρροάϊαιάαια ίΐύιίΒΛ^^ ηος μ ριπΰ ιποιϋ ςοαακκ ροίΓιιιη 

Ατ ίΐιίΪΜ £ικΑιΚιοροΙΙίιιη <Βοεκ, ^* ^>»Μ^//Μ^^^ι(« Οβιιιη, ηρη €θπηρι& «ηι< ιΑσ» οηηβηπίι 
β* ηαΐΜκά , η η /ί^ΜΟΐίΜΤ άαο νοηΐταάκίβΠΛ; νιΊ» ΚοΓροπί^ΓΟ Ρπιηιή, (ηι λ /τ,ηοη ιϋοιτί: ίοΓ- ρι[ρηιΛί* 

Ώίΐΐέ ΗοΗ η^κ^βαί, θ€Η4'ρο(ί^ €βϊι , ηοη ιΐϊ- ιΤιίΙκΜ & ίόίΐ οΠο ίιτιρΓΟιΙα- /«τ ι·γ!<ι»>.· 

9άΐά»*ηΜϋώ»^ ηιΚίΧξ^βιαο» ηκ αίΚπτιαικΙο )ϋυηΐ;ίιπ6 (ν(ΓυρΓά<ϋχι)Γ3η< (ΙίΑϊι-υΙιη-οίΙι-η- ^ * /' 

ϋΐηιη βχϋκτϋ* οεηϋηυκ ιαο^αη αχιάρίηΐιϋ «Λίαη-,οχ οίΓο ι (<: Γοφιί ϋίαιΐ πίτοίΓίΓίδ κΛιι 

_·■ , ηοη Γερυ^ιηη: , νί({«αΐΓ « κπηίηϊϊ ηοΓυηι. οχίΛοητ; & Ηοα νπ«$ςοηο<τρ[ι>$ ρατ άι^<:αΐ^ι.ιη^ 

9>ψ*^' ^υηβηη»Iιι^ ϊηαΚΓΪΒιιηί ίρΠϊ, νΙ)ΐ ίιαίΓΓι ίΐϊ- ίηίΊ-ιΛπίΓ οχ αΐίο, ίΙΚκΙ «ηίιΓπτιιιηι , ίΠοί ίΐυοϊ 56 

ίϋιι^λ]ιΧΜΐη κκϊοαί$ 2(1π)ίηκ 2 ηαιη «ίαιη 00^ €θΐκ<ραι< ηοη «ίΐό ίόιιΐΜΐκ« ίχίβηΐιΐιαοιΐ ηιΐΚί ^ - ' 

^ΜΜΐή- ροϋάιηνβτ^εοηαρβκΟαιιη,ηοβαη^οα οιη·> ίαίΙίάχ αΛ ρΓχ&ηκιη άϊΑίοΑΙοηηη ηιΐοηίι. ~' 

§Ηΐί$> ηϊροΕΡηίίΛίπ; ΛΓίΜπι ι\οπ αίΚρηιαπίο η« π^ςαη- ί)ΐχιιηίΙό πΊροηιΙοο, <!,ηοΐ|ΐιο>ί {ϊ:ιΐ ίι1'> ιτι , ηιηο η((μ*ίι- 

Λ>, Ββηέ ροΐίαιηκαιη ς-οηςίρ<:Γ£,^υα{οηιι:ί ρκ- ηοη |Χ)ΐϋ; ΰζϋΐη οοί^ηοΐ^ι , ς)ΐιίη ι·χ ραιιο ίι·1>- ^''^^"'>»■ 

α$έ οΛ οη$ ί ίβ. ίοΛί ίη οα ριτοροΐκίοηο χρρη:Ηαι<].ιηΐΓ βέΙηΜϊι ^ ^^Ι^"^ 

%βήχ Ύηύ6 3Γ^;ιΐ!Γ, ςιιία (ϊ οχίίΙοηηα ιϋαϊηα εοης». «ίΛίηπ.ΐ; Ίηάι: ζαηαΛ ηοη ΐΙ·ι]ΐη ς'αιη ιΛιι.ιΙΐπ- ^,^. ρκιΐΓ νε α11ϊ^ιι1^ι Μίκχΐΰ ηοίΐΓΐ (Ιϊβίπϋαιη αΙ> ιοιη αΗϊπιιαπ ιη οα ρΓοροΠάοηο: Ιίακ ιΐο αχα- ,,-β μΐί,ιη 

^2^^ βΙΐ£ηΐϊ&, βοιρΓο «ΙρΙκι Γοηαρϊ νι «Ιϊι^υϊΗ <ϋ- ίΐΐΓΪ» ηοη ςο^ηοΓοο ροίΠΐιίΗΐ»αη ηΐ& ςο^;ηο- «ιψηίιτνίί 

£Λιί0 ^ ηκΗΜΗΗ ώ χρι4 ούααϋ. . Ικκ αακηι ηψυίξρΛίι ίοοαάο αχίβκηιήιη ίααη» βΜαΙιαι£α2 , ΐΓ οχ *ί- 

«ΜΜΜΜ ηιηι η οοΙΕγ αΐΐφήιΐ «Ηβΐίο ϋτίκη ϋήσηβΰπίΑ- <!Α3Τ; ηοη απίΓη 1<|ρ^ιη ϋβί'πηο λΙ){οΙαι^,Γί\1 

^ΐΜϋ^β παιο, ιίΐΜΧΤ ^οη^1ρ^ ίΠυιΙ αι^ι^ιπ^^ νΐ ςχίίΐοηχ νε- ΐΌΠιΙκίηίΐρ,Ιίκτ,^'; [.\ίβ^ί Ι'ίΐηα , ηοη βηπίηίΜΓ . 

ί'*ί''?Τ»· ι« & ΓΕΐϋκΓ, Γϋϋ ν( Γη$ αέ^α) οα «αϊπι ειτι»ηα· <1>»ο ίβΗηαώϋβηα. νοάηορίΛαί ΐαοάο άκ Όνο 

ΛΗικ^ ηοβίΙροΓίηοΗηπι ρηχΙιιέΙίαιϋ5 , φΐχ Γιιρροηίι άίάροκΛ^ δ$9χίΙ^*κηί ϋκί^βτΛ ρίΜίαχ- 

ΛηϊΛ» ϊ·"" ΰχίΛαΐί ίρίίτηι ρπηαρίηπι : 3[(]υί ιρίο ββ(Τ€,Η9η βηκιη^ατ ίΐαο ν3η:χ.ίί{!ίΙοηα ] λ\\χ ίϊ 

^ϋοΓιιρροηκηΓ ο111-η(ΐΐ(1ιιιιη3 ν^2^ϊι1α1^^ι^[>ρο^- νί5 ροΓ ΐ1ϊθ5 (ΟΓηπΓ.Ο!·, ί.ηι λκΙ» >Ηαβ.ιΐκ> ΐχ-, 

ΚΙ ΐη ηε ε'χϋΐί-ηχ : (τηο ικχ ηΐίοηβ ρ0ΚΑ <|ί^ βΒΐβί ΜβηώΜ ^0β €βηη4^ΐ(ΙοηΛ,\χ\ η«η >·(^ίί- 

βία(ριΐ ιΒ «χιβοηιϋ. ^«Μΐ: ν|)ίιιοα«£πηον11ο'αιούο,ΑΑαεχί(ΙΰΓτ, 

ΐβτ, ^ΗίΛ οο^σπι ρΚιπέ ίΐιο<.1ο ρΓθΙ>αι,)·.ΐ-\ <:]ΐιΐι.1^'πι ίη ίΓοΛ- 'έίρΛίϋί ιχιβιΐ. 

**··*" €θθηο ιηο(Ιο^!«αιη, «ΙΓμι» Αη^ΐϊ, ϋγ ηάοηο Ίκκ ενβαιυη» ςικχΐ ίη Οβο , <ιιιϊ(1'ίαπαι οινιόίΐ . 

ώΛίηΛα, ηοη ροτίΙΙ ^ιΓ<: Γκίϊχ (.χίΐΐί-ηπχ , ΐ|ΐιϊα ϋιιπ Πι οιηιιϊηο ηί·οί-ΐΤΪΓ.ηιι<: λΛ ΓχίΛ^ηίΙπηι, ί"*"**·^ 

νιρι-χοΓιαΒ ΓχίίΙβηηα, ηοη οοηαριηΐΓ νι«χ- ««(ΐιη ναό ηοη 2 Κι-Ιροπιΐοο «τχ 4ιΙ)ΐ <1ί<^ΐί,·ρ^^^^ 

«ΐΛαΐϊ Γλίϋχ, «§θηί€ ιϋΛίη(>ιιιαπ- γΑεΙΛιο. εκιηιηιη νί·Γί> χζιώ ααοαά οίΓοηπ^ηι <^α3πι Γ«ι*^ϋϊΐι4 

ΡΓορκϊ Ηοε αι^υιτιαιηιιη , αίΐι^αό: ίΐϊα, <}Ηοα(! ^x^Λ^ηα1η1 ροίΓο οΟσπΐΚί!, ροΓ ηιιο<1 ^*'·· 

«"•'^'""*- ^ϊχϊ ηοηάοΙκΓϋ,πΰς (^ϋίίίοπι ιη οΓΰααί,αςΙηικά ηοη ΓοριηηΐΓ οίΐόηαι €Γ«ιυιζ τχιΐΐοηηΐ κ^/^ομϊι^ 

άύΜ ^ιιαϋ ίοπηαϋαι*» « ραικ οχααιτβ , (|ΐ»^ ( νε νϊύαιηιτ αΐϊ^ηί πυΙέ φρίβΙιοίΐιίΕΤΟ ) ί«1 

«»(Μ«ί«. ηιια νοΑ («αΙΙηιίΑ ^ ιΐκη «χίΑΜίή, ΐ»! «αη ντηηοϋ οΑ ηϋήΐ; νηύΰ ηοη ιη(«ηΐΓ <1ΐ(ΚηέΙϊο 

ηΐθ<{ιιΙιι<|ΐΐ&«ί»ρίκίΐιΐΓ^» ίΪ3Γηΐ3ΐκΐ5 . ίγ.α Γιγ πιαίοΓ ϊικΐΓΓοχ;(Ις>ηηαιηςΓεαηΐΓχ , & ρίΓοηπαηι ΌΐΜηηι[- 

^Ιι^Μ Μϊίοηβί**»*» «ΙϊΜ*· '<··^ '·^™ 'Ρ'*"^ ' 1"»ΐ" 'η Οεο: ίϊοικ φΐό«ί ίρΓαιη« ίτχ- /^»'< 

«ϊ^ί|^4, «ϋίΐίηέ^ηβπί) ηΐΐοηί* βτή εχ ΐΌΙο ηχκίο (Ιϊιΐη- ΙιίΙακϊα αανι ψοί&χ ηοη οΠ«; , ηοη ηατ ςηοιΙ ' '^'*^ ' 

^ΜμΑι». Γο οοηαρϊεηΗί , ηοη εχ ίΙίιισΓίίιαΜ εχ ρηπο οΒ- Ηλίκαιαίίαιη α ΙοΓαηοηοίΙίΛίΓΧίαηι ΓχίΛοηιι.ιιπ; ^,,^^ ,,,^ 

"*-ι ιηοίΐο. φιοΗ έαΓιιι$ κροΐΛπι ϊηίτλ ίηιΐο εηίηϊ ΗαΓεηιτ ριοςϋίΓιΐί ιη ίηήιιίιιιηι < 1ι«ί (^ΗΟΛά «/- 

ΜΕΟΧ ^0 ίϋΐΓΰκηάάοχ ρατκ οΐΗο<^ί ίηκΓ 1(:ί£η-< ίοΐιιιη ΐί'^ιιίηΐΓ, (^ηο<1 ϋΐα ροίΚτ & ηϊΐιίΐο Γυί ιπ [ιμιλτ» 

'^Ι τϊ£ηηϊ»,4£ (ΐωρίϊαι «Ιηαίιΐ Ιιιί ιπιήϋΜ. Κβαο Α ρηοή Ηηίιπ ·?««- 

ηιιΐι. ν1»ί'ΐιηι Με βπιυκίι» Γαρτϋ άηπΜ €|α>ιηίίκ>1οι»«ί3πιιηϊη, ουίιοοη Γερ.ίΓΛ^αΓ '^^^^^ί'^,"! 

Κ.ι;ιο ιΙίΛίηέΙίοηοηΐΓχρΙΪΜΐ ρ«Γ Ηοτ,ηαο^ αΙίπΗ ΓχίΑίππΛ αΐι οίΐόηήά, Π.·α απιΙιχ ( >τ Γκ ίΐιεαηι) φ 

6( ΐ€$, ύίαά Λ&ναΙιχ»!, κϊαι: ηοή εηιηι νΐΐυ ιηο.· ϊαηι ηοη ΓυπΓ,ρηβοΛ ΐηιΒχ Γαη:. ΟΓίΕίν (^ιιίΐΐεηι 67 

«Ιο ιώά βΑ, η ιϋχί ,ΰιάα ΛΐΒϊΐκηίηι Γου <Η-. €ΐίΐ!ΪΓυΙεα& ίη Ιιοο, οχ οο φιοΗ ΐηαΐα Ιηΐϋξίηιη- 

ΛϊηέΗο ΓΛΗοηϊί οοπΙιίΙί( ίη ιίίϋΓΓίο ιτιοιίο (.-αιπ- ιιιγ ΙϊΙιι ι Πςτ.η.ιιη .ιΙκίι:ι1 ιΊι ΓΓΠΐΐη ααπιι ;* α<ί>ιι 

ιΐαη Γβιη εοηαρα-πιϋ: φΐια ροΙΙΙΙχΙαιι Ικ οοη- βηκ- οχιίΐ^-ηιΐΐΐη νααιη γιπΙγ. ^]υ^ι^ ιας-ά 

. ήρο,β ίχφΜ^ Μ» βαΜΜίΛΤ 4μο ζοη(τΛάΛ9^ ί»ά^ Γαο Ιοςο. 

ΤΜ} ΓχΐΑεοά» νοό αέ^-^Χίβη^ & ηοη Ρ^μμη- ΡΓθΐΜΐ>ϊϋιιι οι;^ ριώ>· <]αο(1 €χ άχΰύ$ ί3ΐη ΜαίβΜί» 

ιιΐΓ.Τ»η 1)«η^ αυκιη ροΐΐήιη αιηαροκ (ίε Οεο ϊη ρηΐιαηιηι βε ^εΐιηηιιη εΛ , ντ ιηηοη ηοη ($>«ϊίΐΜ/«. 

ρηΐηαπι,ηοη ΙιαΙ:ιοιι<ίο Γειαιηιΐιιπι αίΐιη-η,ίΐηάηι ίπι1ΐν^03Γ ριοΚιηοικ , οχίίίακίαηι ΐαύοαο ^Ι^ΐΗ"^ 

ρρ&απι (Γοηιιί: βτ^ο <}ΐΐοα(1 Ικκ ΐΐΐη 6€θέ ποΙΊ)» (:ί1έα(ΐ2 ίΙιΚιπ^υϊ «χ^ςιη πιμΙο ^ιιο : 

ροβύια παίοαβ «ΙϊΑϊο^ΜΤο ΙΜ οίΓηκ^απι 8|> Ιη εκχαηι. νΐ»ί3«1υοηβ,ηΐΰ ηοή<1ί€Π«,«λπι 
εχίίΐοηΐίΐ ϊρ1ηι$ , (:}ΐιιιη ϊη οιτ3ηΐΓά. ηΓοατΙίί- ^ίΑίηόΗοικιη ιίΓε λιΗ ηκΉιΐΓπ <^ΐ!θ οιηηίρθ-' 
ϊίοι Λ Ρ. 5ιΐ3Γεζ Γαί> Κί$ ΚΓΐηίηί&, (^αώηϊ α ηαο κηιη ί ιαίΙαίΛ , & (}ΐιο αηηί)α(ϋ ίηεέΓ ίο ΰ^ Α , 

«1εΐ1ΐΓα(ιιηι είΐ, ροΠε ηιοιίο ηε^η,'φιΐ βββηηΐ <ϋ(1ίηςαυαιαί. Ηαίι» ηιϊοοαΑ ρβαΐί^ . <« 

ίοΓΕο αχα £οί»χα , ψα& «Ιανηπι ίοΓηιαϋαιηπΐ «»ί ιήί^ : αηη^ηη οη1^^ρ)^Iηζα^ ν( (Ιιιο ^,βΐ,,αίφ 
«χραπΕοΒίεΰί (ϋβίαΑίοηβιη, ητςαι : ΐ]ΐιο<1 « ίηίρ1όοΙ>Κ(6^θ. &3ηί)1)θίη 1β κιΙία; ΐίίηιτη.-ΐ- ηση φ μ 
«:οη«(ίίιτΐϋ5, Ιίιοι ίη ρο €οηΠ:(:]ΐκηΓΐ·Γ νί(1«αΐΓ Γοηπαιτι & ^ <;Ρ.^:.[:ί^1η4^^ί{^^^ιΗία οχ ραΓχ οΙ>- γΐίΛίαι- 

ιηίηίι$ Ιχη^ (ΙίΤακίςκ , ^α6(ί αΙϊκγ ϊη α«Μ»ί« ίβ^ί πυΙΙϊ €ί(, ηιϋ εχ ιηούο «ί&τηίΜΜί α1>ίΌΐυ- ^^'^'^» . 

. ' . · κοκ Λ. /Τ ητϋΓ ΟΛ ίΙίίΙιηΛίο Γ.ηίοιιίϊ Γ.ιτίοο π,ιηιί"! αιιάπι 
ΐ2ϋααη3Χ£.' <^ιαΙιΐ€αιη(^ικ: 3ΐια-ηι £1 ίϊι, ςίΐίχΐ 
'πΜχΙιιιη^ ()ΐιοίη ςκχηηι ηιίαη αάβηκηιΐί· 
ίΙίϋί^ιιί^ιΐΓ .ιίι ί ΐΙοηπα. ΑΗιΙοΓηπκ-η, ίη::·Γ Οαιιη 
& (:Γί-2[ΐιΐΛ$ κ»αχ ^:IX^ ^1^δ^^^η^1α^υ , <^ϋύ).1 ίη 
ακ^ηιτΙ ία €ΐιιο ϋϋ ΰοοεβρα» «ΙίΔώςααηηΐΓ, 
■ · ,, & νηα$ ηοη ίηΓ<ΓΓ3ηΐΓϋχ ιΐίοι ησηεπίηι ν2ΐ£(,$ϊ 
<δ *' βχϊβιϊ οκϊΐαΓα , ηοη ΓαιιιαίΐαΓ ύυο ςοηηαιίί· 
€»«ίψη4 Λϋΐί-ι, αςο αΗΓοΙοΕί; Γχϊίηι. Αι ϊη Ογο οχ Ηαο, 

5 1 οχϊΐΐιι ρ€(α>$ ηοςςύΑιίο βχϊΑοιε, ηοη 
νΛΐίιηΤη- ^"««ητ άαο αοίαχίΛί&αή»Λαχ 'ναΐΒάαι,Έΐξο 

^ΐβΜ ίχ*- ρ€(οη$ ηΜΡίΓιΐιο Γχιιιαιο. ο^>οι:^^, νι ΐϊ ΐϊι ροΐ- 
* 8ι'ίΓίκηΐί.ιΐιΊ ροΛ'Λ ίΙϊηιιιηιΙοϋιςι, ΐ|ΐι6ι1 Ιρι:- 

5 V Β Ν Γ € ΤΙ Ο Γ ^ V Ν Ο Α. 
^ί» βώίίΛαΟΛ θ€1 Η*ίίΛΐ ^ΛΤΚί ηΑΐΐί€ί 

ννν φ ^'(.ΝΤ^ΜΤI Α οοιηιη»ηί«, & ΐηκτ £3{Ιιο1ί- 
·"·»"»· ι3ίΌ'. ΐχΓΓ.ι,ιΙοοοΓ 1>ριιηΐ οιΐΐ οιηηιηο ιϊηιρίί. 
ββιρίκ». ^^^^ Ι(α·ΐΕΕηιωΓίηΙ.4:α^3ΐιοι1ϊ ίιφΙηΐΗκκη- 
ιίο 1 1 1. & κίβίπΐΓ ίη αρ. Ρΐηι黀τ\ δαη^ 

ιιιΐ Τγϊιιϊι. ϋΐΗΐι-.Λ , ΐΓίςΐ!!: , ναΐΜΤΛ ΐβκΐΛ» 
«ιηηίΗο. ΡΐΌ ύΐιυ ιηαΐα α-11ιαιοηί;ι αίΓΐη 

·Λα{(* τή· Κμϊοικ χαΐαη οίΙιτηοΙίηιτ «ΗίανκικΙο ρβτ 
'ηέάΤηί ΓθηιροΓΐίίοη«,^α«}η Οοαακο^ΐαή 

Χ4ΐϊ« 5#- *'^»^^ οοιηιυιιπϊϊοιηηίνιιΐι ί<·ιϊ- ίϋ1ι(Κ:ηηΐ5 

«κ *^ηί)Α Οξρ πιις» η τ^ ιού ίά €οηϋπηθϊ Μπιηηοα^ 
^/•ί/^ ηιηΐίι ηϋιϊΐ ώα^ι ί« «υΙηΜΛ «ϋίΙίηΑϊοηβ 69 η» , ηοη Ιι&ΙηιίίΙαηιΐϊ ικ» ηβε ΙαιΚΚηκιιη ν- 
ΊρΐΙΠΐηηΐηΐ ι·3ΐη ίϋΛίηςΙίοΓ.ηη ; ιγι-,ο ιηιιΐιί 
ηο^ΠΓ άχα Λά^^α^ Λάϊαιη^ι^ αιιιη ίη Γΐ»ςι$, 
πίΠ ίκυηιΐύηΐ η«Γςίο 0[ΐι» ησςνίοηϋ*. -Ει αχγ- 

Οβϊ οϋόηήά €Λ$ ίνα ΓΗ[>ίΐ(Η:ηιή$ ϊύΐηϋβοαη: 

χ«ι1ϋη 0«ο (ΙαΓυοΜ: οχ ιη]«Γκηυ ικηι ΙικΜΜ- 
• ήοτύί Κ)1Απι ίηίβηΐΗΓ , «Β ΗοιηίΐΜ (ΙίΙΗηςυί ΓϋΒ. 

ΠίΙαΜΪΐπι,σιιίι ριΧοΛ πι.ιη^ηιο Ιηιηιηηηαιο ριτ- 
ίκ ροΓΓοιιαΙϊΓαϊ ϋΓοια; Ιιυε ^αιαιι ηοη ρΓΩΐ)Λ( 
νΙΙο πιθ(1ο, (Ιϊυϊηαηι οίΐο 4ίβίΒΑιηι ά ηκυΓΪΐ 
(ϋυίηά: «ςο κΟλι ίυηιΙϊπίΜηιιη «115 <1ί11ίη- 
θ:)οηί£. $ϊικίαη4»πανο.Ααΐαη ϋβ»ηροικΓοϊιι 

*^ Λΐίί# Τη. Τ^ηί>^ΟIηροI^I^ο^ίI^ρ<x^^ι «χ ρίπίΐηΐβοί^ 
ίίί5!Τ· Γβηι1ιϋί)ίΐί ηϋΕοπ,ι & ΓοΓπίΛ: <^ ΙΐΑΐ. ςιΐΛΐη ^^ο 
ριπΑφΜ ιβρο^ηβΕ: ηαιη ηι ρηηη$^α1^1η ίυηιροΐκιοπαη 
φβίϊβϋ· ηοη ροηίηΐΐΗ ,ηΐίΐ ν«1 νΙ>ΐ νί«1κηιι» ^αηΗαιυοα. 
ΜΜίΜ- ηιηΐ3(1βιιηα>«η5, ντ ίη ίαΙ)ααηιϋϊ ί'υΒΙαηβ^ 
ΓΪ^ϋί, νκΐ ίη αίιςα·1)ΐ»άΓ6!»αη$ ροΟϊΒϊΙίΒυ^ η<1 
ίϊηιϋΐΐυίΐίηοπι ΙιαΓΟίη , οιηλ ιχ 1^ Ιιιπγ ςΛρα«5 
<οιηρο&[ϊοηί$ ι « ίη ϋου «ΰΰϊιι οηιηο ήυκί»- 
ιηόηηιη.βιαφίΐίηέϋοιιί·, οκ «Β ίχή^&δάΛ 
αοοιχ» α^ϊρίίιιη Ιμκ »{)ΐΙι;€ηαιί ία α(1 ηίΐίΐιοηιίαηι Γϋιιιρα6βίοηί·ηι : ΓΓ^ο ιίίςίη- »■· 
(ίιΐλ οίΚ-αΐΐκ- (οΐί (»ηιρα£ΐΜΜκ. <|ΙΜΕ ΐϋΐο εααιη '* ' ** " 
ϋΐτί ρο(ΓίΙ α() ρτοΒΜκΙιηΛ , ηοη ■« € 0 ηΐΜΐιίι» - 
νΐΐαηι :ιΙίαηιςΰηιροΙιηοη«τι. 

(^«ιαηςο ϋοηιροΐϊαο ιχχοΑ <:Γκ- ςχ ριηί- 
Ιμ» ίηΒΕ|ςπ°άΐΜΐ$. Ηιηο Μοί»· ιηίςκ- Χιηκζ» €φλ>ρ^Μ»^ 
φα ι^ίορηα ϋί^κηιι «ΜΓΤΜίϊιιιη | ϋαη-Μ- 
ιαη ΙαρροηϊηΐΓ ΗΓ^ ΓρΙπαΜ: «τρ» €Μ« ηΐϊ '^Ι^*^ 
εοηιροΐιάοηε. ΡιοΙ».νΐϋ 1ι»γο αχ Γπα^ ρΓΪηςίρϊιν ,^.™ 
ηιιϋι ίίΐ: ΙρίήιιαΙίαιαη αιήη ^Ιίκτ ο^βχρίίεο 
ρ^'Γ ρα»»πι1>ϋίυιιαη, βίβύηιίαοκ· Ιρίήοιίβι ζνιΑίη- 
ιοιιΛϋΐιο ραηιΐιιΐϊ ίηιο(;Γαη:ΐΐΗ!<;, ί]ΐκχ1 & ίρίό »««*/·»ήί 
6 110X02 αΗιυιακ, ΐχ: ο ι;ϋΐικΐ4ΐιο ηαι^x^.ι^^$ ίι^ί- ^^"■Ζ'^ 
υιΐίύίΐη: Γίξο 1ΐ0€θρίιΐΒ»αί«ιηίί Ρβηι^βϊκ 
ΓρΐΓΐηι^,ροαΐ:(1αΙκκρ3ΐκ$. · · 

Κοπί: 2ΐΐΓ^ιιί$ νΓ^η»: Οηηηο (]ικμΙ «ΙχηώΙΐί* 
^Ό.ι1^·1α^ ι^ιΐΙ"ι1ι.ι ροη ίΐ,ν: Νΐίυηζοηιιχ ίΙοο« 
θΓα(. 1. {1ς Τΐιευΐο^έ : €Γ^ο ειιπ) ^^υ^ 1ΐ( εαι 
ίαιηηιέ Οίοτ0^ηαηι,&: ηοη ροίΠτ <ϋ0οΙηί,η&< - - - 
ιι·ΐΙ.ιπ6<!σΒΓίθΓ0Γ0 ρίΓΐίΙια'.. ηαχηή-ίΓΠΛίη 
ΐ'υιυροΓιυαης-πι γχ ιηιΐΓπά 0<: ίοηπΑ ιο]ίΐ[. 
νηαπι Ρ. 5υ.ΐίοζ,4ΐιίΙικνιί«ηιΐΜίααΒ».κηί Τ·^ΛΜ 
νΐιΐκ ροΙΙΙ: €1 κΓροαιΙβιί,ηααηηςρΐΒ νηαιη · 
νηίοιιαη εΟϋηιαΙΐΜ ίη^οΑιΒΟκιη ίπαητϊΙΙΐ! 'ί^^ 
ρατιη. Αιΐύο ςψ»^ & νηϊοηι: (ΙιΑίηέΙί ΐ({ ί μη^Μ^ 
ροΔί,εχρΙϊοή, εο ρι^ο ι}ηο ηιθ(1ιι$ γ€ΐ ία » 
νηίην ΜIΜ^Αο; ικε ίυΗο ΓοηυϊηΐΓ ΑφΜίΝΒ-· 
βί,|ΐ»αηνχ) Γιικ οχ (1· αηία ΰΐΓί-ηη.ι!)ΕίΓ α>π- 
ηηα,Ει ίυηαΐΐο €}αιν 3^Ηας ιοπΗιιΐΜϋα Ιοία- 
ιίοααη €χ η)) Α«ιο Τήηιαιίί, ίη ^υο ίηηβ- 
ϋίιΐηη» ΐήι τεβϋιη €ΐιϋιηέί&,ΐιΐΙ|ίΑ, ακχ ρα- 
Γοη«^ ηοη (9πκη ρΓορκηλ ίϋΐΜ- ηγββηιίπι ■ 
αυαίϊ ραηίΒϋ$ οοηΐΐ 1η^ ιίιΐίοίιιι |χ~>[ε:1\. 

. Μαϊθ£ αςρηϋο ρΓο ϋοηκΗοά ΐ&. » {}ΐιη> 
ίΐ {Πκ ^ΙΐΝΒ ραηβ Γιηκ ίοΜΤ (β «ΑπββΒκτ εαη· 
ης·\.τ, ηιηα ι^Γαιί5 ιΊιίΙίηραιιηηΐΓ. Ργο ηυο 3(1- 
υιαο, ίηΙϋρΑΐ^ιΙιι^ ιο^ϋ ηοιι οοοίίκυαι. 
}Όι ηια1ί(€Γ ί<1αιηΐ9Κηι καΙεαι , νοι^ &ά ορίΐ- ' ·. * ■ 
ροΐϋι» ίΐιιο ϋηιίίοη (1ί&ίη&λ€0ο οηοϊ πιΟ' 

ι ϊη1βριη1>ϊΗ»-, πυη^η ίη οηϋηκ 0(1 ηο$,(|ιIαΑ^ι^* 
4οιίοη ΙίλΙκηηΐ'ί αΐ|;πηιοηηιηι ίη ςοηΐηηααι, 
€!ρΐΐηιυηι είΐβ Ιϋιη^αιηβηιαια «Ι ηο^^ηχΙβοι ^ . 
Αιηΰίοικιη κβΐ€η!4ηοηηη,φιι!ίά»Ιήιι<>η-^ " 
ηίηο ίηΐΐ-ρ.ιιαοιϋα. ΌίΜ,^ΜήΜ·ι·«η#Τ4ΐη«ΐΜ ;»/ί^4τ«Μ.. 
Ηβη ΛΓ^ΜηΐίΗΐΜη (β(Λ3(: η»ώ.Ιίς»Ρ3>· 

Ιβτηοηρούκ ητεύίιιίηίη· ύ:^)·<9^^^ ΡΠϊο, ιυι 
ί· οοηίΓαΓίο; φΐώ Ιΐτηοι «χ Ηάϋ, & γχ ταιίοηΰ ]^^]||||||^· 
ριθί1ααΊκί<. Ιειι ρπη€ίρί) & ΚΓΠιιηί ρΓ0(1υέΗ ^ ■ · 
ςΐ ί^ιΐϋυταιΐ ιΐιι ΰΐιιΐιΐιη, γ:>5 ι1ι[1ίι>ι;ιΐ), αίΐΕΐί- 

ηια$ « ηοη οϋϋιηκ: ω^^ρλ^2^>ι^υ«^^. Αΐ ςΐίιη 
ητϋ 1«οϋ ίοιίιίΑΠΜηηηη ί^^ α1 ύίταΜίαιη,Ιη Οοα» 

<ίηΐ!. ιΐαη ρ;ΐΓ[05 ίηα·ρι\ιηα·5 , ηιΐΓ Γα1>(1αηα3ΐβ$. 

(1ίι:ί,οΐ!ί <)ΐιχ νοοαηηιι ραπϋ5, οίΓεηήίΐΙίκΓ οιη·^ 
ηϊηοοΠό ίηίΐρ.α3Βί1ο$.ί Γ^,ξ»τ^$ & ίϊηε ^ΪIη<11·^ 
ΐΏΓητο (ΙϊΙΙίημιΐιηηιΐΓ τι-αΐίκη ιιρί ηοη εΐΐ Οϋο 
ιπίχιοηιί.ιιταΐΐί α">ιτΐ|ΗΐΙιιιο. 

νααιη, «.]ϋία Ικκ 4Γ§ιιπιοηηιη) ηοΐ) αηιρο· 
βιίηί ριοίΐΜ , Γ(-ριΐ(>παΓ( ϋνο («ιηρο|{Είααα% 

ρϋηί-π(1αιη} ροΐΐίι ιυινιη αΐκμη^ ριυτοηι^ ^ι»· 
κ, η ηβητί ίρΰμι Ι>οϊ »α) ςςηιροΐΐαοααιι 
ρηΝκαίκ) οράφκ .^ηρί^αι Ιαϊ^ νφακαι. 

Όαα ^ιϊ οη& ηοΙ)ΐ1ιίΙιιηιιηι , ^)αο4 Ιϊηΰ Β£^ϊαα:. 

κρυ§ηαηη» έχςο^ίι^ί ροκΑ; οονίΜ €ηίηΐ ΌβΗ$ββ ΐη 2ΐϊ()ΐιο ροΟΊιοϊ είΐε , οαιέ «ΙϋΙκοι «ΙΙβ Ιη οι» ΐίΐιπι νηίοοβ «Ικκιν,ιιοη ιΙεεΙιηΕ ν11«ιΐ 

Λκ^ΚάΐΛ/ ^ Γο, <}αο«1 ρηιηαιη ηιαχϊηιί ηκνβαπιΐιη, «ϋβνκηώιη , οα«ιιβ ίΚλ πΗο ροΑβί οοηη»-» . 

^.^'^Τ &εεΐ"ϋηιπι οίίβο: ιηρί Γαΐς-Γϋ οπιηί ιοπίρο- Ιιαιιιγ ροι ίΙίίΓςηηυίΐί ϊηιει- Ιο ίηίϊηίιϊ: (ΙιΛίη- 

ιι^ΙΙιιιιι >Λ· ηοΐίΐή» ^άίηι ββό (ΏΐηροΠηιηι ηίκτνοηι οοοεορηι* οΒκΑΙικυ «ηά* ΰοτηηια- - 
νταίΒκΐηϊηϊ^ ΰοηίΐαί. ςνϋΙίϊΐίΓ Γπίπι ρ3Γ5 οογ« ηΪ5 Οιεο & οτοαηιτίί , ίη ααο ρπκιιΚΙιιΒίο ν: Πο 
ψ^^{^ΰάοαι^ (\\ιχ ίη αΐκι» εΙ>» νηάε «^ιιχϋΐχς ΟΜκχριο ηοη ΰχρΙίςαηΐΓ αίίίΤΓηαΐ Όη: είΐ 
πιϊηώ$ ροτίο^ΐΐιιίιη Γ< κβΙΪΜΓϋΙΙα ί4αηαΐη νβίηοςικ, »§ο §€ηα5. η^(}υ^^^ιη^1η^^η^)^^^η- 
.'ιι^^^ά,& 3ΐίύηά€ ηαΐΐι ίΙ» ΐηοίικίκοτ ιαψα^ρ»» ρβιϋαΜίαιη ίη Οεο άίίίοιτηααηι ίπΗηίιέ ρκΐίο^ *· 
πι: ΟΓβρ {ι^ι)^ι Ιιβο ιηΙ)θ{ Ι)«>. αίοκιη αβαηΐΓΪ5, ααί ιη«1ααη<1απι ιΚηοαιπ «η- ί^^ΐίΤ 

5VΒ5Ε^ΤIΟ ΤΕΚΤΙΑ. ' Ι^^,,,ϋη,ί 

^»2»η»/Ετ €«ητΜ/ί/·ν (χφΜίΪΛ φ Μίτΐ- «ρϊΑ ΰχ 4β ίκΐιιϋοικ. ίη ίρ£ι κπηίιιϊ* γίάίή 
ίβίΜ. νϋ Λϊί€Τ. ^ <ΜηΜίΜ»«Τ,/ίΓ ίΙοΛιίηαηι Γώϊιηα πτρυ^ηαπιοπι : «> 

ΤβΗφΜαα. ηΐ(χ1ο <.]ΐιο απΓίΒιια ίη Οβο άίίΐίηςυαη- Ώίβϊηαί» 

ΟΓ^Ο ΟΟ ΙΒΟ^ΙΟ £κΐΙΚΚ €Οΐη— ΤΜ()»ηϊι 

€»ΐβ^*βιί» "Ο Α τ 1 Ο ϊιηιηούίΛιέ αηιί ίι&Λ ηοη ΓοΚιιη ροΠιίοηεπι. νη^β ηοη νίιΐΰο, φιοπκχΙο μΗοπο "^^^^^^ 

τι Αία IX XV ςοηυίηοι . Οομπι ηοη ^ι1'^ €θπιρο1ΪΓυηι ΓοιϊοοίηΐίΛ νπιιιη ίΙίίΙίηβίαιαΓ ί6 ίΙ», & α- '^'^ΙΨ' 

ι^[,Β!,Λ ^ κίϋΐα ψιναά ίχαχη κΙΧκηάΛΐύ, ΰιΛ ηκ εχ «ΐΓεη- ηΐ(η ηοη Γιΐ ταυοηο Γααοςίη»^ νηΐΜη , ^^ ιϋαάι 

ίτΑΐο. Οηιβπιαηιτ. ΡτΜΜίιβϊηΓ («ηκηοχ α·* βο αο^ 6οόκ οοιηρο < ΐίιοηορι« 

. ΪΛπτ ίη οΓεαιιΐΓΪϊ,ίη Κοπιίχΐΰ & Αηρι-Ιο ν. ς. ηο- Νέο ΓπίΗαηςΓροηιίοΓΓ νηπιτι ϊηο1η(1ϋη αΐίο! 

]ρτ, ιηκίΐςέίωη & νοΙαηαΓοπ ώϋιηςιιι , (:]\ιίΑ ηαιη Γι, ηοη οΙ:){ΐ3η(( ίη€ΐαΓιοηο , νηιιχη εΐΐ ϋϊ^ 

ηυΙίΑ «(λ η«αίΓκα$ οιπι ίΙίίΙίΒέΗοηςίΏ ροη€π<ϋ} Αίη^απι ηιϊοηο ηηοοίηβΓκ χΒ αΐίο : £^«ϊ<Μη 

, · ίτυίίΓη 3ΐκ<τΓη ήιιηι ροΓ ρΐιιη <}ΐΐΛΓρο1ηιη: βρπ ηοηοΒίίΛηκοάίηοΙαίϊοηϋ νηυιτη Γιοί« οιγπ ίΐίο 

ικΓΓ ρ.ιααοΓα : Ηχ€ νοΓο ιιϋο έ ΓοΓαοη ριυΙ);ΐ[, βοιηροΑαοηοιη,ΰΟ ηΐΰ<1ο^αο οΐΐ νηαπ) ί^Κ' 

.ΙΑ ΙΗο α. ίαΗΗαΐΛ ηοη οΟε άίΑίηςαβικΙλ ι ηιιη. ηκ ΐΓοη ύαΛάκ \ύ ^x^τα^αύ», ψαίά, 
αιίύ οηίιη νοί ^ιιοίϊιικΙ«ικΐΗο (Ιΐΐ^ϊ^^ 

^ςυο ίηΓτΙ ρι/εη €θηΐη ΟϋΙχπυιη, $αΜ ηκη Αογ ςαη ίΙΙΙχ οοιηροίαΙαιίΜηι. 

' ' ίϋπι, & αΐιοί. (^'-ΐαΓΪι, ηοη ΓιιίΙϊιίΓ. Ριϊιι ο, πιγπ ΓαΒίΙαηώίϊηβ 

*, . 71 ΟΙίίκΓ αιΐί«η οοουΓΠΐ Με «ϊαΒίαήο» οη ίκο (1αΙ>ιοο1ΐ€οωροϋΐ2πιαοηοηοβ<«ιη«^αιιίια 

ί9α ΑιηρΙίάβυ ηιτι<}υο«1 ρπΒ^ΙΑ» οβακηΐη» αι$τε(ΐο· 5οοιιη<1ό, 

ψιί\τί ψιοιά ακπίιιια Γιι καιίί , ντ τκο £^ϋ^ι1^^η αίΜή, ίη ΓαΙιΛηηΕϋ τίί ρι·Λυ «ππί ηοη άχή γλγπ ίηβ^Λ»·^ 

'^^^^»^κ^ιπ( ρ« ιιώκκιη αίίπαι^αι ^οπ1ροΓι^^οη^η1. Ρ.ΟΓα- ςοηιροίίποιιοιη ^ <]αϋ αιαοαίϊ «1$ (ΙιίΙιπ^ηιηιί ^^ΐ*"** 

β,ηζΗ,τ,ιττ, ααηΐηΐη σιαοιο ίύύ€&3ΧάΛ «ϋΐΐϊηςηί; ίαι> αΒ «»« : £ βηίιη (Ιιτηηχ ιηαιι» «ΙίίΙίηΑίο ( νΓ /ητιμη^ 

ΜΜκ ν«- " ' ιιπίΓπ ηκ ηάΟΜ ηολι^ 6αί ·IΝηροί^^^οα^ηι 4ληιτ ίηατ «υηαΐίακηι & Γαύοηι1ίΓ>{«η ) ηυΐ- β^ϊβ. 

^φ^ΐΐΜΐΛ ίη ϋοο, <,]ΙΠ3 νηαιτί ^ηηοαταιη οΛ άα οίΙΙ'ηά» 1ιΐ5 ροΐΓ«οαπι ιρρατοπΓϋ ιικ (ρ^^^ι;ρ^ο^)ίι^>ϋ^- 

■ΜϊΜΜί. α1ιο:ΐιι$ ίεειωιίιιηιςοηκραυη ίηαρΙίαχ^ιιη^ΐΜ· 1305» «)ΐηοάο ^οοπχυαιό <1αο ίΐΐα ρπΒΐϋοα *^ 

Ιβηηβίηΐ^ί&ιτηιιαι ροηβηοοΓ, ίί»οο^ικ>> ^ίίώ]^ηιιΐιΐΓ πνμκ ΐΜίιχίαιίΒ , ηο^ακη^. 

£ΧΙΙΒΙΙΙΙ& αίκταπι. Ριι^ί- ίπΓΓαη^οιοηΐΓΛ Ιΐ::ηο ΟΟΓΟ ςοιπροΓκϊοηηη ρα' Γίποηοπι ηιαιη ταπο- 

* <ύ^ηοιιη,& »ρ1ΐϋον3ηο&ΐΓη1α&,φΐιΙ)ϋ$1ια-ς αηιταηι > α:^ οιηη ιη 1ιί$ βατίΐχκίί αιαηιιιη 

χ</«τ«»- ^οχβϊοροκΑιηΑνί. Ιη Ιλ}§ϊ» ί(€ηι ρκΐΐΐΐιη ώβιηίίΐίοικιη ι|μ(ϊμ βΕΐιηιΙι», ιιβερΜΑ 

^ οΛαααΑχ^ ηάααοΆ οηοι «ΙΙτ νηΪΗΟουη κίρο^ £θπ>ρο(ίάοιιηη βο ηοίΐο ηϋ^ΐΐβ. 

^' ■ αοο4 1>€ηέ Ρ. 5α«ΐΗ5 ίη Μ^^αρI»γΠ^»,^1^ί'ρ.18. ΕΐοηΐδίαΙκαοοΓηροΠποητπι ««^ιίίη ΰΐαο, ί]αο- 

* . μΑ. ^. ηιιηι. 17· νκϋι, α*] ααχίΐϊοοβιΐ) ιΐε Ιοίο ιαηι ηηιιηιπι Γκ (Κ εύίηηά ^κιϊυιμιίθο^ικ Ιιΐο 

ΑοαίίηΒ ραΐίικιν} & ϋοη κΓρβ^ Οϋί & <*οι« ηοη ββό €θπιροβή(>η€π) ,ηος ροΓ Γκίοηβπι.ΗζΓ, 

ίϋΓοηιιη Γ.ηϊηηΓ5 ίοιηπηιπρ·- ηοη ΐηαι-ηΪΛηηΐΓ, ίηηιιαιη , ηοη ιτυν'ίί ΐΊιΙιΐΙίΙαικ : παπί οο ίρΓο 

ί^^ψ»· ιηινη ηϋςιχι 2 ηηηίηο ροίΤαηΐ: η^ηι ηπο ρ«Γ- αίΑίιιςαίΓ»ϊοηο2ΐ>α1ίο,οοϊρβ>(ιϋ£πηρΙίοοη- βΜϊΙνΜΗ» 

*·"''· ·· ίόηαε «ϋαϊιιχ Γιητ ιΙιιΒϊυ ^β {χ>ιηπνιιηί$ νηίυοοέ ϊ«γ ίοηπίπ» ) Αάκι ά^^^τ^, νηνιηι ηοη οίΓο ιίο Λ'βΜίκΐΜ· 

βίηώΙ^' Ρ«π, & Ρϋϊο, & ΐρίηηιί ίϊηΛο ^ & ίΙ>ΐ ίαηι €ίΙηΐΕί3, αΐιοπαί. φΐίιΐ ^ηIΠ1 πιίηιΐ5 ά& οΓΐόηιϋ 

ΡηηίΙ^' <ΙίίΓ«ακ1« ρΓορπχ αΐίί & ιαΙίί ρςτΓοηχ , Πιιτ ιαοά, ^ι»»™*!""** «ΙίΛίη^ίΐιΐΓ ά πιο» νη<1ο οο Ι(7Μί«Μ»« 

€θο|^ΐμο( ριορη^ηι Γρ<χί«η , ύικ οομβ : «[^Ρ ίί^ ι^ΜοιΙ Ιιοιηο ία!άχα <ΙίίΙΐηςυίαΐΓ ά Ια^Ηο, βΙηηΜ, 

Αϊ ηοη «Α ϊΆραάι εοηιροΓιιίο οχ ς|ίθ€κ 8ζ κιΐήβτ ηοη ϋίΐ άζ οίΓοοα» Ι3ρί<1ΐ5 ; & ο) ίρΓο 

«ϋβίΓηκίά; υγΙ (ηο κ-ΓΓ«Γί^ Ιιι;, ηοηήηιΐια! ) οχ φΗ<ι1 Γ.ιηοηε ηοη 1αρί5 , ταΓίοης ηοη οΛ ίΙ»; 

ιιάοοϋ ΟΜηηιιιηί & ύιΙΐΙ'ΐχηυΛίι. £[ ΐίΐη<: ηοη ^11^ηϋά1.1ρ^^1^&,ηΑΠ11«ρ^$^^αί^υ^ οίΤ^ηπακΙοιη ' 
νίΛοΒί, <ί*ύά αϋ^ιιί Αυ(^θΓ05 3ρρκ·Ητη(ΙιηΕ ίη ; ^Γςο Γι (]ί(Ηη^ιιίιατ ϋιρϊύβ, (1ιΐ1ίπ§υίπΐτ ' ·· 

·.; Ιΐ2ενθ06θβηαβ& 5{Η·ςκ-5 ^ίμιοΛ η<.'ί- (^αίίίοιη ά ΐΛρίιΙι·; ι-Πίτηηΐ: οι·ί;οηοη ρ^'>^ι:■^'^ ^ιΤ^ ίΙΗιΐϊ " " ' 

*αάηα νβΐίηΐ, αυΐη ίΐκιιαι ίη ϋοοΐϋρς-Γηι ριο- ΓΐΙαιαα. ο^ικχΐ μγλ οίΑίαπα ΰΓΐ ν: ΛΐΙϋίΓοτ ί ης- '.' .'. ' 

ρηέ ροίΓί ) Βοηί ριεβ ^ΐΧβηπι , λ^ί^ΐηοΓ αί$ χηίοβροίΐο, οχρ1ίεαιί$ ιεπηΐηίχ, η^3τί. ςυϊ «Ιο ....... 

ηοη ςοηΓιςΙατατί φΐίάκ 6ρι^^^ ίράα |β ίκτύοι ιοιίίοίε ίβιιιιο <1ίίρ. ι6..λ ηιιη. ι. & 

ρΓΧ£οη€ερ(άαρρΓΰ1ιοιηοη€η«ςιπ,<1ηη ΗκΙϊ- ^^Λ ηχαη. 6ί* . 
Ομμι ^ ηΐΓ; αηί$Ά ιηπκ-η ηοη οχατηίηΛίά. §Γηιΐ5 αηίπι ϋοηίφΐε, ^)V10^ αίΙιΙίΓ, νηαηι «[ΓΪΒαιιϊηι ^^Γε 

^Ρμημ ηίΐλϊΐ Αΐία<11ϊβωΗοα;,^υ2ηι Γΐάοηε^^ <!(: οΰέααέ 2ΐ|«πυ«, ^αόά ύ ίοάοιίαι ηο1<2Γ γ6 » ναιιαι ({^ορΒβΑιιΙηηι : ηαιη ϊ(1«η ϊη γγμγπ- 
ΙΗ βαηίηΐΓ. £ αιίαι ιηβ. μιμι^Νικ ϊηάιηϊύ· 
|>βηαινιυΓ, ^I>^ηοI^6ηι^ ηαηηηοηιΐϊτοϊ; νη<ΐΓ 

Ιρίΐί ίΙυιΐ'Γ.ρτΓ οοί^ηκίοηοηι ίπΗΐιΐ!ΐΐ3πι πι:η ι>η1- 
1ς ύοη^ιχςίύοικηη αίαιη ία ϋΓοιιίι } & υιηβη 

Γ0Ϊ1— 

ιοΓ <1ϊιιϊηα «ιηΐΐΐιη αιη €βαιαΙ< βρ^ Μ 

ΑιίΙαϊ νΒί ΓυριίΙ. 

Αι ςϋια ρΓΟ Ηας- Ιιιτιρίΐι,ίυΐϋ ρι-Γ Γαίιοηειη : η.ιιη <ίε 

«^εηιηι, ηοο<1« Γ€ΐιοΐ2Αί» & ΡΜα:α»η ηιιΙΙυιη οοτροϊ α^παϊαίι ίη ^ο^^^Iη 

^ ρηΐηκ1]βΑιιιη,(]αιιηνοΙ(!η<ιΐοΙ«ι<βεϊρ6σιιιι 1αα»ιΑ(Μΐα)Γρα$ΓοαΑτ,«Ηιιιι4ΗΜΓΓαιιι ίρτα>{ 

<)αίΒιι; ΛίζΟ 2<}ιχ»{(υΐ)Γ : & οχρΓοΓ">έ 5ιΐ3Γ4·ζ & Γιο, ΙίίΤΕ 1η^^^^ια ^x\\ ά^^^η,ι(ρ^ό^ ^ ώο[ϊιλ, &: 

ηκΙΐΜΐι, βί Τβαακ,ώίρ, ». άΐ Όϋο, ηαχΛ. ). 
ΛαΙ). 10. Απαοκιη Ηΐς- κσϊΒιιια «Ϊ3πι νΐποι- 
Π ϋΐα ηι.ι^ια ^ΙιίΙίηέΙίοΓΜ.- ( ιΐς- (]ΐια ίη (ΙίΓριιι. 
ρΓ.ηιια »ά ηβιτηοη Τηηίιαιε ) ϊηιτΓ Γε 3ΐ> 

ΑητΛλλ Ο1»ιηΗΓα<ηπΐΜηρο0κ!ηΜπα«Μοΐ]α«· 

©«ί··· ΐί,βηΡΛ ίϊηι ηιιτπαΓοίϊηίΓϊ, αηίηβηϊι.ι. ΚΓ({Χ)η- 
ΤαΤΣ!!!^ ίιαιίέ , 1ΐ ηοιηίηο ααηΙ>υ(θΓυιη Γοΐίιητ α 
^ · ίηκΙΙίρηηΐΓ , <|ΐιζ 2ΒΓο1ιι^^ ηοηίι» ρηηάΜ- 
Ιίοιί ιρροΙΙΐΓί ΐΌΐαΐί, 0Μηιγ»(ηΐΪΛ, ν.ς. Ιπρί- 
(ΐιιις οίΐο Αιη» ηυπκηο^νίΓηκυιηςηίπι 
ηαιηαιίϊ £ηί(υ$ είΐ: ί\ ιακιη €2 ιηηΒυηνβΗ-' π»€η ρ« Καικ ϊιηροΩϊΙ>ίΐ€ΐη οοηϋιιϊοπίΐ^ιη, 
ηυθ(1. Γι ε(Γ« ρο<Εί»ικ«]ϊα« Οβαι άαίιΐϋΐη οα- ^| 
(ητκ ίη Γρΐοίο, ηοη «κΐηιίαη ίΙΙαιη Ιοτο , Μ. 

οοαχΜ αωΒοΙη «»ι1«η Ιοοο { ΐΠ-ικ ιχίΐε ρτο- 
Εκκατ: η»ιη αιπτ αυίΐιΐκΐ εΟει γο ιρΓο ιιηπιεη·- 

ΠΛΓϋΓαΙίΓΟΓ. νίΓΓΓίιΊ',ίιΙ ϊρίιπτι ρ^Γ{οη^^ ά'ιηι- Ψη/Μ* Μ· 
ηίι α3ηίΐ2[: πϋπ ύΐχ υη\η^^ Ιιιηι ιη οοιίοη Ιοτο, ·"■* 

€η·«κ«ΐΓ>«^ (υηε ΓρίΗηιιΙο. 

Οοη&Γπΐ3τητ:0«ι$ΗΙρΓη«ηΐΗΚ« €αιιιοπι- ι^,^, ^η>*- 
ηίΐηϋ οοτροπίκ» ««ιϊ$ , «γβο ΓρίΓΐιΐϋΙίί. (τμ 
" " ■ ιη ' ' ϋοιιΙϋ^ικτηκΓ ιοαίΐκι ιηιη οχ ραηε πί.-κϊγιζ 
^^βϊτηιζ, ηοηροκίΐ »ιποη πΑηιηΙίΐΓΓ αό'ε 
ρΟΜίηΜ ίΐΐιιύ οοΓρα$ , εό <]α(κ1 ηιαιοιίαίε ε(1· 
υίχτ ζβτψΜΐ ί0ΐ«1(^ <^ιιϊ2 ηοη εοη(πι 

ηήοηΤΠΙ ΓΟΓρΟΐίϊ,ροΠν ρίΠΓΙΜΓΟ ρΑΓΐΙΛίοίΙίΐΙ^, 

ν. 0. ηυκιΐλ ραιαίΑΐ ίΌπη«η« & κάάοηα» 
ΓαΐΜΓέΚιηι. Ατ ΙΜ» «β βι«ηΙβ €Μ ίη (β, 

νοΓΐ ηΗπιϊΐΓΪΓ ίηΐΓ3 Γε ΙοςαΙ ι^^ΐ <|ΙΙΟΐ ΐ€Ρ ΐη<^ιΐ€ 
€θΓριΐ5 0113111 ιοιαίο^ η^ο ηοη ε^ θ>τρα5, κά 
Γρίπηίΐ. 

ΟοηοΙυίΙοηίϊ Ηαίαί νεήαϊ Γοιι^ργηγ ίι η- 
ήοηκ ^υιιη ΓιιρΓίΙ Μπϊξίιηυχ , ^αΐ2 ^^υ ηιΐιιΐ ιηο1ίιι$ ΐ((ΪΛ Γ»ιοηε ^x^ο^^ηη ροκ&: α^ά^- ""ί^^ Βτηυβ ϊΙΗ ιηΒαηκ ρακΑίοοαη πιιχίΓηαιη 

ς. ιρίΐιη ΟΒίηίραΐηΐΗηη Ιη ρόκηϋϊΐη ρίΟ- <ρχ βχοβςίΓίτί ροτβΑ: κ βΠβ Γρϋ^ιηη, (Λ (^ΐ)ΐι^ 

^1υ^^ιι1ΛII1 Αη^^ΐοηιιη, ροιοηπιηη ρΐΌ<1ιιΛίιι.ιη3 ρ^ι(ϊ*ί^ίιι^ ηιιαηι οίΓο ιοιρυ>; ογ^ο Πηε υΙΙα 

η^βακ*· 1ιοηιιηαιη,δα·.β»πι1ϊ3Ερ<χ€ηώ6Γιιηι «ίαιη ΰη> ςοηΐΓ3(1ι^οη€ Οοο ίά ιηΙ>ϋαι<{Μπι. Οοηίϊζ,- ΡίΤ 

7? αΙΐΜΐί&Ιβ,βΕΧΜηηίροκηΜίύΙιΐΙβΙΙ ιΐίυίί,ςιιέηι ηκκ Ι)βα$ ρΓοΗιιατίόΙϊλΜίήϊδ Γρΐπιαιίεδ ,ΰΓ§ο Ζ^"*""^ 

• νηαπι α2§Γ0§4ηιηι ΰχΗίί οηιηίΒηϊ; ίΐ, ιη<^ιι.ιιτ!, οηπηηίί ίρίιίαιαΙίιαΓΟΓΠ , ογ^ο ηοη ροΓρΛ οίΓο 

]}3Εεί[3ΐα6<1ια»1α(ηα5, ύη€<1αΙ>ίθ«ηΐΜ ίηήηίια ζηαχοιΐ3ΐΐ!>: ί^αοοΐ Γ(Ιπιίηιϊι$ροΓίΙ-ύ~Ιαπι, & ηοη 

3Κ(ίΙ>ιια,()υί3Γιιηιΐηήοί«Β€0αηηηΕ^ΐΗ«Οει»ί οοηώκηιΓριπηιαΙίπίΓϋηι. 
. * κΓρϊαΓ, & ίη οτίΐίητ 3ά <ρ»3 οι ραπίλΐη «ΐαί- €ίκ2 ίιηηιυΐ3Ν1ίΓ3ΐοιτι νίππιό οοΓαπίΓ 79 

' 1)013 οοααρίιιηηΐΓ. αυβ Ρ. 6ηηΐΑι$ 3υηυϊύ<1ϊ«η<11ιιτι: ϋοαπί οίΓοίπιπαοΜ- Φμμ^ ■ 
ιϋί'ρ. νος3Γ ίηίΙηΐί««ΜΒΐηρ1ηΜ ίοίΤΜίίηΙΐΓ» 
αιι1<1όαι «αιί1>οά. 

ΑΟΒΒηι Ιΐ( ϋοηΙΗηιιΙοιηι πβίοικ 
11γ3 οίΓοπιίχ ιίιυίηχ, ϊπΓγϊ ΐΓαίΙο (ίϊΓρ. ι6. ί 
ηαιη. ι .Οϋϊ«1 Γι^ηϋκα ιΐε ίοπτιαίι νηιιηχ, νοπ- 
1)ύηί(3$ (Ιιαίη3/ϋχϋη ΜβηρΗγΓκΑ,α^ϊ 
ν «1ς· ρα11ϊοηίΙ>ΐί5 οηηϊ:<5^<1 Ιιοο πιίπι ^ίι^Λιί^Π1 

ιααο ^^^ Βου , ηιΐΐ (}υΰ(^ εα- ρ3ΐΙΐοηβ$ ϊη Ογο δΕΟΤΙΟ ΝΟΝΑ. Ρίϋ. ΙΟΙ. ΙγΡγηΛηηί,ίΗΛΗΚτηχάΐηαγΓίί!^ 
&ο. Εγ φΐϊ^οπι ούπι Οηΐ5 Γκ οηχ οιτιπϊηϋ ηο- 
€ΓίΓ3πυιπ,& ^ Γο, Γιητρίοχ, οιπηίίφίσ ςοηιροίΐ- 
ιίοηίχ ίηοΙραχ, ηοοίΟηπϋ ΗγΙκιοΠο ίιηηηκ3ΐ>ι'- 
1ί<:.ΟοΓ3ΓίθΓί^ Κιιίϋί ίΓηπηη3Βί1ΪΓ3η! ηβίαΐΓ&ίΙί ι„„^ι^ 
ϊαιιτιςηίΪΓΛΓν: Ο^ί, ςυα (Α νΗΐαυε ριχΓοη^: νΙ>ϊ ϋι^ τβΜ» 
νίκτίαι ΙόΚη <}ιιχη, αιι Οου$ υι ^xιx^ ίχίαίΐΛ ημμ^α· 
ίοΜίίίΐιηίβΐηίΐΠίϊ.ΟιιηπιηυτΛίοηΓτη βίίΐίΐί^ **· 

ίη ΡηίΙοΓι^ρΗϋ, οίι^ρ.ι^^■η? .ιΠΪΓηηαηααπι ΐ),βι ιβί^ 
£3ηαη οηιηιηο γΙΓο νοΓαιτι ^εχρίκαί ιαΐοηι (^η- /<κ»ι»>«ϊ|)>- 
Ιηιη, ηοη ίηκΙΙϊςαηΐΓ ΟοηΙπ βΛβ {η'ϊρίι $ Γρα- ιϋ<!, (]ΐιαίΐ Γραιία 3ΐίί^ιη(1 Ππγ : ηαηι ϊη Ιιοο ΓίπΓιι 

Οίνκ τίΓο Γρίτίηιιη (\άα ρ^Πΐπι ς1ο«Γ. ιιρηιιο ηηιη<1ιι$ ίη Γραιϋϊ νΐΐϋ;; Κιΐ οιιόςΐ , · 
ΟίΜ ^*ηη44 €β, Ιοαη. 4·$ΑρίΒΐν. ϊ. 6γϊ- Κ3Β^3^ ιαήοηε Γυχ ίηιηιεηΓκαιυ ρίΓΥΐ)! ί ■ - · 

'η/Μτ Οβϋΐίιη ηρίοια ρ^μ αττΛΠίΐΗ. <{« φΐί (λ ιη(1ϊΑϊη£^ηι, ϊΑ αα<χ1 νάχ ^^ ιαιΜ^ΐ ^^Ι»^- 

ϋί νϊ<1ϋ3αΐΓ \χ(<\\χζ (ΙίΓριίτ. II. & Υβΐϋηιά κΐ ιηιιήύαχ εχΐη ίίητηί 'ρί(Κ^αΗ$ /ντΐαΐΐ^ 

€}ΐιχΛ. 5· ριιηΛο 6. οχιίΙοΓίΓ οχΓΓα ίίίαπι. Οιιοίΐ ϊ.αηι Γις {)οι1αΓο: ν^ 

,γη· ΡιοΙμπ 3ακπτ ροα-ίΐ €χ«> ^ιιό(1 Οοαχ ποα ΓκαςΒοαιυδςΙιιέ Οΰαΐηίΐ){ηεηιηοη Γοΐύιηνΐ- £χ/>''>"«* 

»« Ιΐ3Βο3<ρα(κ$, €Λ (ρίήηηϋβ. Υετάπιίίίριΐ «Ιβτβίαϋϋΐιΐ&ηϋχη,' ΑβνκΐΜ«υιη ΓιΝ ρëëι- Ζ^' 

ί*·*"***" Γποοί ΗαηοΓΛίίοηαηΐΗΐίχί σηίιη Γ«η ^ο^ρ^1^<^Λπ1 κίπ ; «χΙοηι ΛΟιίο ( Ιίιοη^ (ϊ^ ίί **"* 

ί^Ό·»^ ρο1ΐ€ οΩλ ϊοίϋοίΓιΜΙ'^πι. Κοοοηοηιΐο ίβίΓΠΓ ίηιιιοηΐΓ ν1α3 €3:1υηι ηηρ)του)τι γχιγλ Γραω 

βΛβηιβί\ βββηίήααΟΒ εοΐροη^ , φιόι) ΓαΙϊι» /ιγ ^^γ /« ιτ3ΐί3ςθΓρύΓ3ΐί3, Ιϊ(χιηαΙΙιπτιι^ί νί€)οιΐοοιριι$, 

β Κ ^βΜίΓΛΪΰ» ΟΜ,Λΐίβ ΗκΙαίίίίΜο ΐίΗ[ιΐΙί7» β>ί~ νιΑίΛΐ ιαηιαι ϋβωη ίΙ>ί. ςυοΐΐ πιαηίΓοΩέ οοη- ί^η* /ιτ 

η»; 4ΐί1ισΐΗη νϊθ«αΓ οΛεηιΙί ηοΟβ, Οαιπι ί^^π13ι1^^x^πτρ1ο^ρΓΜII>^^ 4υηηΓί5 ύ>χκιηο^ Λιτλϊιμλ .3 

Ι/ΗΙΗΗ» εΠέΓριιίταπι: ηιπι αιηι ΓκίπιροΙΙιοΙΙοαΙϊικΐ ίιν- 
ΑϋΜΒοηι Οβϊαάϊ,ηοη ροκΑ ριούαη,ϋαηη πιοη πιάΐή οχ Κΐ5 ουϊ ηοΒίη^Ρί'αηι ςίΓο^μίο». 

, »ΐ&Ι»ΐίίΙ^Γά^Η>{/Ρ6ά1η3ί>: 

β1& ' Βίίρ.1. Ό€€:άΆ€ηΚνΜ^.β}η^ίί€.ξ^ ρίτβΒ.Τ)α, δώ:.^. 49. 

νΐΓΰ<5ϋΓ. 5ο1αϊ (^αϊιίαιη κ«ηποΓ νιΜοηίΓοαηι ι^ραπηί αιικίρί Π£Λ"> Γοη·ΐΓηίΐΐ, εγγ^ο ίϋΓ(·η- 

ίΐαηαοηοπΐ »1> «κγπο ηορ-ιΠρ, ςοηϋίιΛίϋ ριτί- ίΐαηι ^Λ. ν^>ί .ιϋιιοπο, οίιιη Ρ.Ταηη<;ηΐ5 ςΐιίρ. ι. 

Ιο αΐΒα(ίθΐΐ1>)<|α2ΐΙΙ^α,Κίηιρη.1ύ αιΐ({ί.κ, Όιηι» άύΌοοψχίΐ.^.ά\χ\3. ^.ά(κ\ήΚι:ΐ ^ ^^ϊX»Iα^& 

Ηβη ίχήΐφ ΛΗΐί μΜ^μμ^ ας^βρ Ιοςο ο(ΐ€η(1ί, οιηηϊηοαιη 1αι»ααά»η, <}ΐι« ιΐία: οχ οροηιϊο- 

' νΒϊ « ρΓοΓοίΓο αοίπ ία»ι«Γηη.ιηι ητΑίΓαιή , ίη ητ Οεί ΓίΛέ «α$ νΗίηϋΰ ρΓζ{αιη3ηι ρΓθΙ)ΐπ·, 

<]α3πι 0Γΐη2κ.1ιΐ! νϊίΙορίΓ οοπί^ικίΓΟ, ίοΐο ΐΛηΐν,η ίια αηνη ς·.ιιη (ΙοΛιίηαιη ίχρίίοαητ ά ηιιηι.6. ν: 

ΐιοαιίι»} <}αά ικ^ :φιριΐ5 ΒαάΙαπι ι6 «ιαιιο, οοη ν»αικ ορϋηηυα, ίβα οχ ,€θ (}υό<1 

•{0·^ «Ε 00* η^τΗΐηΐκ ; Κ ί]»^ Οεοιπ «ιΙ(β «Β ρβτίοβίο €αχη ήηααοηΑακηι αάρχ ,.οοΙϋβ9βιΐΓ. 

«οτηοοχΛΪΓίΠι.-, Αΐζ^· ρηι1ι.ΐΓ ΓΓαΛ. ^^^.^ήο- ^π9^1 ίϊη^^1ι1ι>^ο νίΓυιτι ^ί^,η^^ ηο^3ΓϋΓ ί $οθ- 

ηβ <ϋΓρ. ι.νΒι ραΙίΚτΛρΓυοα ηϋΐίτι ^αΐίιηϊ ιο, αιΐΰΐη ςοηιη ίϊ: απΓέ άιαιιςεαι ΤιηπΓΓ. η« 

ΑΛψη^Λ' Εαυη Γοΐοΐ ν1ΐεηα$ φίχη , πη ρΓχΓεηιί ι Ο^ί Ίρύ. ορβηΐάοηβ οωο ϊπιιηΓηΙκαιοιη οοπλπιγ 

Ρ » Ιη οηιιϊίΙ>α$ γγΒιι5 ρΓοΙχτεαΓ Γ€<ϋϊ· οχ αιΐ5 ορβ- ίίΐ3«!ίΓϋ, ντραϋΙόαηιέιΙίΑΪ. & Ηοο ίοΙίιηι πΓ^αΐ 

ηηοηο : αιία$ Ιοίυιΐο ροικΙαοχ 00 , ιη οααίίά 5«)ία$, ΗΛι.·γ§ογο ιρίάρΓΟ ηοΒί5 & ρΓθ5ακο 

ίΙ^^ιμ ορεταιί ροΠκ ίη (ΙιΑαηη. 1ΐ3€ <ϋ£Βαι1ΐ3κ Τυιηη. ίη ραα<!ΐο Ικκ, μ««ι ίρίό{Ηΐιαίς ^ οοα- 

ηΑη*. €(ί2πι ίη ΡΗ)-Γΐ€ί$, & ρΓοΒΜΐί οοη κν^υϊη ϊηα- η>ηο«1ιιαΒή$οα(ο,Ηκι««$ι»πο. 

ηΐ3ΐτ) ρπ'ΓοηπΛΓη ιπΓΓα ρ.ιίΓαιη , ίη ίΐιΐ(|ΐ οααΠ'ι Οίιοα χτοΓηίΓαΓοηι ηηηοΓ €ϋ(ίϊαι1:α5:οιτι- .Ψα-τη'αβί 

οροΓαιιΐΓ \ ίιηό ηοέ ςοοιαόΙαιη ρΐι^'ί'καιη Γ3ΐίο· η« «ιίπι <»ηαοηι»ηΐ , κ1ί]ΐια ταΓίοιις «ηόϊ α Ιο 

ΡΜ*η ηο Γαϊ, 1ϊί-ο{ <1τ1ιβα»ίη ιΐΜ(1ίο.:Φ<ριίξ1 ιηΜίιιοϋΓβ} ίηριο<1ιιΑί1ίΐρ«Αο11ίηΐ'αιιι οίΐ, Οαιιη «Β καττ- 

ίτ*4ΐΗτ» 3^1(^ί^^όι1^ ηοη αρραΓοίΐ Γοριιεηαηη,ιηι ίη ίο, ηο, & ίηζκΓηαΓη ηο«ίΐΛΓΐόολί(Κ·ιο; αηαιηοιη 
Μ Λ- ^^"^ ροκηιια αοίοκκι ψιοαι αΙκ]ΐΐΛ ατκΓπο ροιιιοΓΚ ρΓοααοοΓο α1ΐι]«απί ογο·α:ιι- 

•^«Μ· ειυίΤα ροιοη$ α^,οΓο ίηιηΐιχίιαίο ίη «ΙίΙΙιηχ, ηιΐιϊΐ Γΐιτι , (ϋόίαηι οβ ίη ΡΗ^Ικί^. £λ Ιιί$ ςυηίΙαΓ 

ορβηηαο ία ηιβιΐίο. έ ^αί1»ιΐ£ οιχιηίΒα5 ίιι1«τηΐΓ, Βεαπι κ& ϊαιαααιΗϊαη , & (}οοι«1 Ιοαιιη , 

' Αοη ρΜΐήη βίδϋαάτήιηηηιβιη Οη ρητίτητΐλΐη ηιηαιΐ (Ιηπαίαηβιη ; ηιιοηιοθο νηΛ άη» ΰο^-' 

ίη ιχ-ριυ ορίΤΛίίΟηί ιΠΐιΐί. Νον ΓιιίΤϊίΐίΕ, ΐ|ΐιοιΙ ηί:ίοηοπ» ίιηηιιίΓαΒιΙίϊ Γκ , (ΙίοΛίη ίηΓΓΛ , .ιςι-'ηί 
$\ΐΛΚζ αάάκ άο &έίίοα<: ααάαΛ Όα, ψίχ ηοη οίιι$ Ιαοηηα . Απ ααηηη ιαιίυηε νοίιιιοηιιηι 

ροκΑβί&ίιι^Αιιιή; 1»ιο,ίικ)ΐι»η, ηοηΑιβΗι; ΚΙκηηιιη αΐίοααιη ρούϊΐ πηιι»ϋοηπιι ρΐά , ία |^ 

ηητι φΐΪΛ ηοη ρΓοΒπ ροηοΕΓαποηοητ Π>·ί οαιη πμκγϊα ιΐο νοΓυπΕαιο ΰχρ€<1ί«πΓ ; ίη ;ι!ί! , .ιιικιη 

πιαιοηάοΓοαΓ^ν.ς. Γθ(1 οχίΐΙοαήιιη ιιιαα ιΐίαιπ; η.4ηΐ) ηοη αρρατα νΗι ιΙαΒίβιηιΙί ιαιιυ. ΐιΐοό 

Γαηΐφΐΐι κ να» ηοη ηιαίοι ^ϊβαιίκ ιηαΙοΓΪπΗαε κ<ϋΐΒαι1(»ηοιΐ £Α. 
ααάαοί ψΛΟί άο»ΆΙί»βάοιά\»ακ ηιτη ηιιοϊΐ Υΐιίαα^ απιαι«1|Μΐ:^,«άαχη1ΐ πιαΐ» ρΓ3Τ({ϊ- ΡΓ<Λν4Μ 

■ΑΛμΌ» ΐχΙίΛοΌαογίοααάΛ^ ηϋ ίαι»(. (ζρ^ »ϊιη οα 0ή ϋχρίϊεβητητ ρβτ «ατηιηοί ηι-^απιιθ5, μ^μιμ 

'^*_ ϊΒΐξοηκ <1ίΛΪηή ρΓΰαοηίπ αΛιο, Ιΐιτί·! ιπ ιηί-ίΙ:_ι ι^' ταηκη νι-ια .^1^ι]ι10^ ροίΐιΐιιιιπι (I^;ηι^1^α^^·,Λί ^. 

/ΜΐίΜΛ. ίοπέρκΓΓ^ιιΪΓΛηιτ Λΐί«4αί<1 €ΐ1ΰριχ)ί1α£ΐαιη , ά «^ϋκ^οιη εχ ιηοοίο οοηοίρί^χκΐί ίπιηιοηΐίΓα:; & μ^*^ 

<]ΐιο απκτη λΟοο ηοη ρηχΐν : Ησε ατίιηη ί«ηβι xτ^^η^^α$ ροΠηιιαιη ύαιοίοης κκχηίηϊ, Γοιηρα ^ΙμκΓ 

■ 8ΐ Ηί4ΐηΙ>τα5αβιη<ίρο)ΐοΓορΡΓηπιηιϋΛΛη>;,ρΓο- ^..--π'. χ· Γ. — ^ — λ {,^,,^^-ρ^^^η^ γ}^; ^,,^ι^,^ι 

(ΙαοακΙο Αΐί<]αίά ιη ιτιεώο αιΐ οαηι ςΓοααοηοπι φιο οχιίΚτο; ιΐιανετό, νι ιηβηηΐίΐη,νηΜίη,βιη- 

ρΓχπ^αίΙΐηιιη} ηοη αηιαι ϊηβυαιι ίιηιτιαίϋιί ^/^x,1^^^(^xρ1^^^ηα1Γρ^^η^^^αοη^η1, ν( άΐχί 

9ά ιαη €ΚΜ3ΐη, η ρηα ϊη αοάοιΜ «ηϊηη ιλ- β^ηΐνΐβ νοίηκβ ϊα Μεαρ1ΐ]τΐ. 6^ Γιιριί αίίωαά 

(ΐσπαΙίι «! ηί^ήβπι ΗϊΓροΠτίοηιιπι. Αάάο η- ϊη^πικη), «Ιβ^ι»» πκίοοαη ίηβηΜ οοηίϊΛηβ 

ιη·.Ίΐ, ί;;(ϊ;ΐ(:,ίί· (. \ π|ΐι Γ,ιιιυη^ Οίί νΐή^ιιβ ροίΓο ρίΓπιΙίΓΟΓ ίη οο ι^αοιΐ αίΓΟΛΓ ίηιροΓΓι-ΛίΰπίΒιΐί 

ίΐ€εΐϋ$ ρΓχΓοηιιιιη νΒκ^αο ιΙοιηοηΑηη. Ναιη οηιηίίΐΜ!} αηιαι» οηιηίιΐ αητιΒαα ία Οοο >1ί· 
Οοι> ηοη ΓοΙλη ρτοιΙαοΕ «η » (Η ηϊνη ίυ<- ίαηι ροΑηαιιιη , ίη φιο ψα6 ηΑϊαιαα ή 

ηιηι νΙιίί ;!:ίοηι·ν, (.τί^ΟίΙοΒοΓοοηπηοΓε οπιίηοη- πο'^λπο. ηηοιΐ Ετί.ϋΐ'. ίη οηηΒαι ογολπϊ, <]ικγ ροΓ 

ΚΓ ροΓίΰύίιοηαη ΓαηΐΓπ νΒίοαιίοηιιηι : Κοΰ αιι- ηεΰΟίΐοηοιη ςχρ1κ««αΓ, νεηϊΐη οΛ : ηαηι Λη- 

κηι 11οηροI^Α^ίI^, ηιΐΙ ιρίΐ ΐ3οα$ ΑΪτ- {^ιηιββο1)ΐηρϋαΒη),€χρ1ί€ηηιϋρ«1ιο^(ΐη64 

•ιηύήαΓ ίη οηιηί Ιοςο, νΒί οχίίΐυηι οιηηε$ νΒϊ- οκκραπίΐΜΗ. λι ο.ι ΟΓοηηΐ ηοη ^ί^ ίοηηιΐϊ- 

αηοηββ! «ηυιή βχϊΐίοιΌ ίη Ηοε 1οα> , ίοηηιΐί- (βτ «(Γτηώι ί1Ιίη$ , (ΐά ροΓιηαΐΐη «ιηοΜπι Β^ 

ΐα ιΐΐνϊ: ['αιαπι ροΓΓαϋϊοπίΊπ , ψ}χ ηοη ροΓοΛ ρ^^Γ^^ι^ο11ι;η1 Αηςοίί οϋηΓοί]ΐιί:αΓ. Ιιλ ιηΛύο- ο^ηιντ 

\ιύ€ ειηηκηκΓ ϋοοώκη , 1«1 ΙοτηίΑΐίκι: αοη ηβΙία: ίη ΒΓαω , ριουι οΐΐ ΐίϊααοΛ ϋϋ4ΐ$ , ηοη ιχαβ^Ι» » 

• αβηοερη» ηιιϊ Γαίηα [κτΑΑίοοβαι ΙηϋΙαιΙίΓ,ηοη 6Λιη άίάι ηε^ηοηαη} <1β ιηηβΗβϋ «ιπη^ * ^ 

«ΧβΛοοηηηοπ ίη Λΐίο,αΒΙ.^ιίϊ ρτ ιριϋς ίιτιροΓΓι·- ιοπι ροΠηααηι , αιϊ ο(1 ιηηί\:α β» η匿ίο, ρ€Γ 

αίοηίΒιΐ5. <^υοιηοί1ο οηιηί «ί'/<ιηι νΒί ηιιΐΐχ φΐιπι ηο$ Βηιηιιη εχρίιςαιηα:;. ΟυοΐΙίηΌβο 
«αη( } βι^ο Οαι» ίοΓπιιΙίκΐΓ «ΙοΒοΐ οοπηηοκ ί (οίνοή Ιοοαιη ΙηΙκί, νΐ» οηιιν$ ροΓίοώίοηο 
ρα^έϋοααη ψιχ οοΐώ&ίζ ίη Ηο^,(|ιι6(1 οΙΙ «Ωό πι^χίπιέ ίρΓι ίάαχιίΆοΛΖ άΛαχΐ βΟε αΐΗ^ηϋ 
'ΐΒΐίΙί & Ι3ΐί 1θ(» , ν( ροΠΪΓ νΒί<:3ήοηε$, ^υχ Π- ρο1ϊ:ίυυπι -, Ιϊοογ ^ ηοΒί$ νοί οχ <ΙβίβΑη οοηϋβ^ 
ιηιίοιη ΚαΒοη: ριτΓοέΙίοποηι, ρκκίαΰβκ: «50 ρΓ»5 ρΐ"Ρ'^'] > νοί Γιαοηο ΚΓηηϊηΐ > €ΐφΙίβαιιιιζ 
οχ Κος εαρίια κ^έ ριοΒνυε ί η<ιηΒη<ϊΐ:!^ ])ςί ςχ ιηιιΐιχ οχ ίίΐίι ρ« οοβΗΪοηαη. 
^ οροηιϊοηο ίΙΗιυ. Ε( Η»: 1)καίβη- & Οβο Ιόοαηύ&ηι £6 ^ 

Βιί7βΙ*'- ροίΓυπιη5 ρηΓοηηΛηι Ποϋηοπιηΐ- χίίΓο ΓυΙίϊηαΓ. Ιαιη αιΐ οχρΙΙοαηάαί ο«ργ,>,5 ιΙίΓ- 

Μ'μ/Ιμ^ ^^"^ '^'^'^"^ ίηΙϊηίΓαοίαϊ ρ^τίοΛίοηο Ιναάοί€, βαιΐΓακ5, 9»:» Οίαω Ί1ιοαΐ2$ ^ <}αχί1. ιι. 
Μ< χτΑ^ νι: ηηΙΙΐΗ Γιι «χιοτρόΒιϋϊ 1οοα$ νοιαι ν«1 ίπ)»· νίβοηο α»&α , ίρίο Οαο ίααηΐι^^ααιηιι· μΙ^μ;^ νεηιι|1ΐΗ ύι «χιοτρόΒιϋϊ 1οοα$ νοιαι ν«1 ίπ)»· Ε ' ΤΚΑ- ΤΚΑΟΤΑΤνδ ΡΚ^Ενίνδ 

Αϋ ΜΑΤΕΚΙΑΜ 

ΟΕ νΐδΙΟΝΕ ΟΕΙ, 

^Μτ^ ^«41» ρτΛίΛ^ϊηΛί 'ίοηίΛ ίΐϊίρ. 52.. Μίΐπη [αιη^ , 'ναΐίϋ 

0^6 Ιμ (^^ΟΗίΗηάαιη ϊηιΙκλι*ϊ. Ημ τ€ /ίο( ίξ€ηίηί Γ. ΒαΙοί ι. ζ. ίταζί. ιι. 
ώίρ. 6. [€61. ΙΟ. Τ. Κ,οηνμΛ^ άβ ΜοτΜα, Λβιηι» ώ^» 4· >· Ρ· ΗβΠζΤ 

Ρ15ΡνΤΑΤ10 ΤΕΚτίΑ. 
. 5ΕΟΤΙΟ ΡλΙΜΑ. 

, κ I Μ 6, ικ» ύια εϋο ίη ({ΙΗΒ- 
ίΐίοηο (1ϋ ραπ> ηοηαίηο, <1β £- 

(' ^ Ις '^- Γ4/ί! Ιίβκβηίιη ρο&τί ςαοί «- 

-«ί»»«ι^ ϋπί Γ α(1 %'ίΓιοηΡΓη , ςπιΠΛίη , & 
&1ία ίη ρ^ιιςαΐ.ιη, (^ιιχϋιο Γιγ <ίο , απ ΙϊαΓ Ηο- 
^ 1Ιΐίηϊ& Αη^ΐο ηααιΓα1^:ι^^^αIπ ιαηιοη ιηοοιιι- 

ΕΐΓηιαιιαΙϋ, ΓοΙαιη (^ιιΖΓίενιτ, (}ΐιί(ί αίιιοΓίϊιιη 
χ νο^^% Γι^ηίΙϊοοηΓ , Ιοα ίη ^^αο οίΓυπι (ϊζπίή- 

οιηηΪΑ οι 0ί Ιοίι ϋοιηρκΚιπιΐΐιτ, <^ιιζ εοιηηιαηι- 
ιαΙΐιρααΜίιηϋΑΐ&αυκιΐΓ} ^ίβΒηιιτ αακη, Α 
»1κηιιη «χηβηαυπι , φκχΐ ηοΐή νοΛφΛ ικηιιη 

οΛ, ρπίκ ^xρ1^^^π1ι15. 
ααΪΛΜ (ιΐΓχνίΓ»; ζτ^ο ρίο ντηα1^^ϋ^^xρI1^α(ιοπ^ρ^ζ- 
μτ·- πιίαακίι είΐ οχρϋΰΐιϊο χΆχαιχ. «ΙοΒαίτί αυΐβιη ίόΙοΕ 2 ΡΗΐΙοΓορΚϊϊ αιπι ΑήΑοκΙε ι. ΡΗ^Ωεο· ί»(β. Ηχο ταηΐϋπ «ΚΗπίπο Γοΐί; ΓυΙ:)ίΙαη:ϋ5 ί*ηη»»$ί 

€οιηροΓκίί (Γθηυ«ιϊΐ;Γϋα, νι ιηε1ια$ (ϋ€βιτι , Γο-/·'»ί"^»· 

1ί< ρΓ[ίί>ιη ΓοΒίίκιηίΙϊΐΜΒΐ οοηιροΰίΐ, ντοΛκη- ν" 

<1ί ίΐιίρ. 6. ΡΗ^ΐίς. ά ηαΓη.5.0ΐ"'' ^Γ^οΟς-ο & ^,, ΐ}ΐα^§ 

ΑοςοΙίϋ,ΙΐίοεευηιροΓιαύηε ούοηιίαΐι ΰΐΐΜηι,ιΒ^ίη. 

οηηϊ1>α$«ϊ3ηι Ειηηίαι ΑαιιιηηίΐΝύηΐΓ,οροτ· 

βκ αΐηιη €Ϊιΐ5 κκρήοηειη ΐπιΗεκ , ςυχ νηί- 

υβΓ&Ιίκτ οιηηΓϊ εοιηρΓτΗεπΐΙΐΓ. Ε§ο ηοη νί- 

ίίοο ιηίΙίοΓοηι, ι^αΐιη Γι ΙίιΗΛαηηιιτι , &:ΰΠαι- 

ιύχΆ & ηοΕαςΑηι ϊάαα ς^ο (Ιίχετίηι ; οπιηο ΜοηΜ· 

νάια ΤΗοοΙορ ρτοακίβαι νΑιΕρίοι , & η»α- €^Η$, 

ΐίτη άιαΐιαοη & οίΤεηιιιιη ύίιιϊη.,ιτ\ , οίΐ'αιιαιη 

Αη^Γϋ & ηβιιιηιη Αηςεϋ : Γυ^ΙΙιηυΛοηιιη,ο^» 

ΐεηπίΐ Ιιοηιϊηί* , & η^ηη Ιιοιρίηϊ» ϊάαη ίαη- 

ρτΓ ΓίξπϊβΓΜ βρικί οηιηβ5. 

Οίο«, ΕίΙεαιϊα τηΒαίιυί «ί^ιη 2ς€ί(1ηιήΙ>αϊ οΜι5ι> 
ίρΠί : ώς-ΐΓϋΐ οηίίπ, <ίΙ €ΐΙ'€ηΐια αΐίχώηίι, (*'^'Λΐ>"ΐί 
&ς. Μλ νιχαα ηοη (αηι ίη\>&3αάΛ : οτ^ο ηοο *"'Ρ""'*· 
ίαα( ίΑαο ίΐΛΟ Ααο Κ«ίροη<1βο, ηοιαππι & ΐ/^ιη» & 
οίΓοΜιίαηι α1ίο|ΐϋη^ο νηίιι^τίϊΐίίΐϊ αςι ΐρϊ (.■{ϋάιη '"*Ι''*ί^ 
ΓαόίΙαηυαηι: (αεοοι οπιπι Ιίτρέ «Ιία, Ε]](ηΐΜΛΐ- ", 
ΜέΐΜΐυα (β;φΗη4 4(α4ίΜΙ$Λφ »Λφ, && ^β,7 

€ηΑΐη ιηώο (ϋςί:ϋΓ, Ναιηνα αΐίιώηίί , 

€α.ΒΜΜΤΛ,ίίί$αΪΛ^6ζ /α^ΛΜΙΛί γι Μ» 

ρΗι 2 ηκ «ίηίι ΰβπΜΐβ Ιΐτα. ηηβη 

νηαιη νΰΐ α1«ιιιπι ΤΗοοΙοςαπι, ίη Οοο ίΐιίΐίη- ί^Λίκγ* 
^αοηα-ητ ηαιατϊπι ^6 εβεηιία , νι (ΐ€ ϋχρίίαιη: φη»* ι» 

ί· > " I 1 ...» , , ηηη»ι1ΐί 

ί- ■. ' -, ' Λΐρη%{ΐαΐΓ 

, ηίαιηφκ «άιοίίηΐι €ΐΙ«κίιιη. φίΜ 4λ> 4 ίΜΙΜώίηΤίιβοΙο^υιη,ίη-ιοεπαΓη ΟΚΓίίΙίλΠΟβ ροΓυίη:α<:ΛΐΤΓ ρΓχα^υ.ΐΓπ , & ριο <ιιμ Αη τοχ 

Κμμτλλ^' ηχη εοπιιηυηΐ ιοεΗο Ιιχ^ααιάϊ 3ώι«£ηιτ. ΜΜ«η· αίιΓοΙυιέ ργοΙομ. ΥικΙο βώΜΒ ϊη^''"''''^ 

νίϊΓ*^ €οι>ίΙ« βΤΒβ, Ιιΐ€ ηβπίΜπϊ , &'ββ<Μί2ΐιι, & Ό«ο ΐΜΜη* ηοη Πκηίβεατ αηίητηη πΛιηο- 

ρηι»Λ^ 1ιιΜ«ηηαιΤί ρΓΟΓΟιΙοΓποπιηιηο νιικραη. ηησι, Ιοα ία (}αθ(1 ι]α.αι ρπίΓ.^ ι.ηΐιχ ; κριη ιηικΛΟΐη 

«Αι^ΜΜ* Ηιηε, ί>€ΐΚ(1εέι»αί ίη ΜΰαρΗ) Ί'κ-α,ΙυϋΙΙιη·· η2(ΐιη αηςοίίϋα ηοη Ιϊιιηίηιι ριθ2<χ1ι1«χκί χα^- πΙμχφ' 

α> ΛβΛφ^ οβιη φ ρήιΐΗΜ0Μ§ύιΒΜηηι, ρπΜΜίηφ» 1ί€ο, Γοά ριο ΓαΒΑχηπ4} Ι|κ ηκη β»Λάι, νκ ""·■ , 

Λ,έΐί^^ ΰΟίΙοιτι ιτ.ο<1ο ραηιπαη Ιιις (ΙοΑηίο. Αί^ιΐο α- έΐα αοοοριίοπϊ. 

^ΣΣΣϋΐ»- '^' - νίύηυτ ίοίοΓπ, ίη Οοο ηοη ΟοπΑγπιο. θΓηηϊα(|ΐιζΗο&έΙο1ίιρεηιΚυη- 7 

ηη^ ιΐιη πίπιηιηι μΙΙμ, (|ΐηικ1ο<}αΐ({ειη ηοο ()>- Ιϊα (ϋουηηιι^ιϋςαοαιι κφϋΔϊαί .ηοη *1 ιχα- 

«ατ ίη «ο ιηΙΙι ηάΙχ , «ι» α1ί<ιΐ]ί(1 ηιιό€ΐ καΚκτ «Ιβηήβ,ΙηΙ μ ΙάΒΑιηύηη ΑΙιπη πιήϋηί-: η^ο 

ί\ίίίιηζ\2αζ\ιτ ί ηαΐΜΛ , & μ οηΐ3η«; 3(1ι1θ) ^ύπ1 ίιιρι·ιτ.2ΕΐιΐΛΐο Πγ ίιΙοηι ι.ρι;)(1 Γιίρη ηαΐη- ^/^^ρ^^, 

^ . ίηηααιη, «ΙεΑοκίοΐΜπι Ηιης ία ίηκίΐίςοπίΐαηι, ταιη,& ίιII)^ΓηαηIΓ11^ Πι Ιιιρη οιηπϋΐη ΓιιΒβ»π- 

'Ι*»· νι |ϊ( ρηιη2 πιάίχ νοί ροΠηαέ , νεί η<^ιΐυ€, ^ίαχΛ , ιβαϋΐΐιηέ ίη/ϋΐο, ιοί κηρΐ ρΓΟ «0(1γ(1ι 

ϊχΐ (Ά, ν( ϊρΙά ηοη τ^ιΙϊοττυΓ ίηαίΓΟΓά ρηοΓΪ. ίη ηαΓυΓαηι & ΓΐΐΗΐΙαηάαρ. ΐΜΓβΙϊφιϊααΐ&ρΙϊΐΙΙϊα'. 

<}ΐιο ΙοηΓα νοΓέ ια^Μχ. «ΙαιυΓ ίη ϋοο ηαιιίΓα. Ηοο ρυηίΐο ^^^Ω<1^^3ηι^. 
ΜΜ·- νΐ|{|ΐΜ< οΗΒικ: $ί ηρΙκχηιι Κοε ηκκίο ηα- ϋίχι /«//η» ηκάίΛΗ. Ναιη αΑϊο ρηχΙΐΐέΗΐη 

Μτ «Μ«Μ- (ηΜ, €ώΒη «Ιιΐιηχη Μορπέ β£ καΐίκτ 1»^- «ιαβηαηάι αχχχ ΓαΙ)κΑαιΐ),(1ιυΕ ΓοΜηΜη* 

η. «■■· \^ ηιηιηηι: ήπι ιτ€Μ & ηοΙίτητησΑ ΓίΗΙο χ ί ιτ ηΚβ , Ηΐαιατ ίηιηκ*ΐ!Μΐ& Πιρβηηηιηηι ινΤρο^ 

ίη αΐιειο ρίίππ. Κί(ροικί<·ο , ιΐιίηιαταιη ΐ'.ιιη Λπιε· ,ΐίΐ ίρίΛπι ^^\^αη^^^α£^Π1, ο^ιιι οίΐ λοοιΙπγ . 

ναηιηι οη^, νηιΐΰ ηοη ΙιαΒοι ηιη ηο^αιίσ- Αι ουίι (^ααηώιι €ίΙ αςςίΐΐεηΐ ηα(ΐκα1ϋ ^^^ρ^- 

ιιβη, ςυχ VI γχη (Ιβ£ιιίησηί»ρση1ταΓ) (]ΐιί» έΚηέβύΙηΒβαηήιηΓοαηιηηιη,ίιΐΓάΜααίο 

Βηηβη ηοη ΗαΙιοι Γ0.ι1ίΓ0Γ Γαιίοηοπι ςΐηνηοιη, νβΐί'<ΙίαηΐΓ ΓαριτΓηιηίΓαϋϊ , ηιιία οίΐ Γαρη ί^Ι 

ίαΚ€«, ί^ί ίη! ^αοά (β ρηιΗΛ ταΜχ,οκ Κλ- <]ΙΧν1 ηαηιηΐσ οΑ: Γαρα:η2ηΐΓ.ι1ο αυα-ιη ι ΐΐ ιά 

Ικιρτορηο ιυ:υηπι, ΝβφκνΙΙαιη ΐΜβο- ηυο^Ι «τβ Γαρη αικιηιιιι, ναΙ ώρΓα ^ριχ ο»· 

ητηκω,Γι ίη (Ιο^ηΐαοητ αιΐ(]ΐ]ά ροηαιηαχνίΜΐιι ηικ ϋιητ ςαηοΜίιηύή, ία», νηο να1χ> . Ι'αρη 

ραιάαιίβπι ηίςιηυαπ, ϊητδ ΓοΓ0, ηη^η^οοαπι· Μηιηΐή, ηηι «Βε£Ηιι& ςα^ιη_£ι1>Α>ηααέ ι;Ι ΟΧ €χρ1ϊ(:αιβ Γοίοιηοί ροΓ η炙ιο- νίπιηο ατ^αίί, (|αί3 ηοη (Μη(ίι ίαΐι άιΑ- *^'^""'· 

ηβηΐ} βα Ικηοιπι ρβτ Αβ^κκχιβπι ηαοπλίί* ; σιΐιιιί'; «η ΓαΙίςα ΐιι ροίΓι1ή1ί$ ϋΐίηηι ΓυΙ)(ΐ3η· 

^Μ/β Λ· ϊηαηίπιαηιιη ρ«Γ ητςαποηΓπι αηϊπιζ,&ε. <^«οΗ ιίαοηριχ ηηιηπιίικι Ογιητ» νϊ<1ί·ηι1ι, Ιηιο ιΊϊορη- 

^^Γ^ ϋί^ ίο »1»ί5 οοοιβοηιΒη» ηΐοηαΐ Γχρέ. Ηίηο Τ?Γϋ6 (1·ι ίϊ[ίαρ€Γη3ηΐΓα1ί;,ίϊαοηοη. ΥοΓαιη Καιςού- Κ'^μμ'^ 

' ^ ϋίρροαο» οηιη«ηι ΓαΒΑοηΓίαιη ροΙ&Ιη1«πι οΠϊ: ^^(ί^10η^ (:\λϊ< {χάί(»ιάθ ^ 4}ΙΙΪ9Ι ^νκΑΙοηαΐΙ Τ*. . 

)■ Ολίοαηα. Υη^ νΐατίιι^ Γ«}αϊιιιτ (^ικχΐ Ιχηέ ϋίυη ίαά κ^Λ οόΐΒΒβα α|> Ιικαηηϋαο ίηίαίυ$, 

·»- ηαΐα οΙ>Γοτθ3ηιβι } ίηιρΙΙςαπ «ΕΐηΙηοϊ , ^ ικορτΓ ΗΜθ«9οητ1(χκιη ικΜηΙηίι ^ιη«1^(^το. ^ ' 

ο)ΐιιπηΐΓ, αη ίΪΓ ροΐΓ>1>ι1ί$ ΓϋΙίΛαιιιϊί ΓιιρΛηαηΐ- Ιο, νιΙχηέ.ιρρΛΓί'ΒίΓ ίηίτα. ^^'Τ^Μ. (α1ι$ί ^οά ίίΐΰπΐΰβ .μ: (]ι1η^π;, οαία ρούΐΐιΐΐ» Οααιτό ίιιρροηο , ηιιΐέ νηαιη νοί ιΐκηιηι 

Μ> «Ιΐ^ι» ηΑΠίε» Γιίρη οηηηη ηιηιηβι^' «η Γκακίοιτηι ^οοιϊΠο , «Γα ()υο ρσίΚΐήΙϊ^' 

/4ΜΜ)!τ· βι ρο!ΤΐΙ»ίΙΐ5ηαΓαΓ.ι ΐιιροΓα.ιαίΓΐΙί';. ΓαΙ)ΛΛη[(.ι α!ίο[η,ι , ουί ιΐίοι: εοηηΐΓπηΙίϊ ςητίΛ '^Τ' 

^^ηβηιτ0' ^οη^^α Ιμπο «ρΐι^ιηυηΰΐη ιτςαίι Ρ.Ηοπ2€ νιΐίο Οκι,ιΐίαπι ΓϋΓαΓΛίη ίαΒίΙαηιίαηι 1υρ^I- '.«ϋΓρ. 49· ορ· ιβ. Ρήηιο, (^ι1ΐαρ^I^ιI1II^^>^ιη- η^ηίΓαΙοην.φάίιΙβίνιϊαηι ΓαΒΟχηΐίΜίΜηιηΙβΤι,^ 
$Λΐίφ αριυηΐ! 1»χ:α\ίη> ίρΓαηιι«&ιαβοοηο(ΚΓΐΐΑ,αη ϋ1»ι οίί&, <}ΐιχ ηοη ροέΚυκ ρηφπΐ] νϊπΒΜϊ'«^)ί». 
^ΛφΛί» Γοιίίοα ροίΤϊι γΠ*: ΓιιΗΑαηήα ΓαρεπΜπιηΙϊί. ' ΟββΛίνΐϊοΓο,ΓυρίτηίοίΓϊΙοιηνετδ ΜπιςπχΜ , ^ ΚοΓροηα<:ο ιαιηοη, ηί^αηιΙοίΐΛί ιΐΚ· ροιιποηοΓΠ Ρθ(1« ριορηίί νΐΓΐΙ>α5. ΙπΓοπϋΓ, ίη(]ΐι.ιηι,ιτι;ι1έ ίΛ* 

ρηηάρϊ) : οίΐη ηοι ίΐ3ηιίπια$ ρήιηό ΐϊ^ηίάο. ηχο (ίια:οαπι ηιίηι Ιιίο ά€ ύαϋο ηοιηιηε 3β^νοίρ ^. 

ύοηβη ικχηίηίβ , φιοά ίη οιπηι ^|ο^ίι^αη^ <1ί^ αοη 1ίε<χ «υη Λα» 6^6άάοααη ηοπηηι ,Ιΐτ ' $ 

Βγγ ίχνή- ίπιΐο Λΐκι.·η\ ίη(τΓίηιιΐ5 , ηοη οΠο ριΐΐϊ- (]υ.ί :1 ηιιϋο νηιηιιαηι ΗαΛίηπ5 νΓιίΓραηιιηεΛ; 

ΒίΐΜΠ Γιι^)ΛΛΐκιυιι ΓηρϋπιαιιίΓΛίιηι. ίιιηι «ιιιη ηκιΐίο ηηπίΐϊ ιυηΐΓΛ οηιηίαιτι ίαχριίοηοηΐ; 

Κίε άαχ νιΐίΐέ άιααίχ (]υχ11ίοηΓ5:Ρππΐ3,^ιη4 ^αθ(1 αΙ> Ιιΐί (ϊ(.'ΐί, ς1.ΐΓΪί ίηίΐί- οΙ^ηκϋαΐΓ. Ρηπιο, 5«|ΐτηΜΜ· 

^ ίί^ιίϋοη ηΐΐϋία: ^αιιηιία,αη ΐίι ροΐΐΐ^ϋίχ ΙαΙν- ΐ|Ηΐ>ηιιιΐΕ»(1ίαιηηΐΓ ΙιιρΓΓηαιυηΙία Γιηο θΓ(11ηε ^<·/^« ^βΜ 

ί Αηηιίι Γϋρ^Γη;^^υ^α1ί$. ρηηιαητ ι·§ο ηοη <Ιοβ- ώνίβοηίηΐ 0« 6^ ^;Γΐηαηι, νι ογοιπο ηυιΐηπ- "" "^^ 

ηιο (τχ Γροιηςί.ϊ, ίαΑ ΙκιιηιΙίπι ροΓκυ ^x ρπιπα^ ΐΛΐί'> ίη ΕιΐνΙΐΛΐιΓίια , <:^ιια: 1ίς« β.« ρΓορατ ξΐΛ- 

Ηαηο ιυκπι (τχ αεςερίΜΐΜ; €θΐηηΐιιι» } νίκ ΰη^ο (οία «ΐΑη<Ιιπΐ;€ΐΙ αηκο ρα Γε ίο<1ορΓη(1«ΐ5 ύ^ ^^^^ 

ρηίαο ρΗηαρί)} * Ιιο^<&Ικα |ΜΤ«3ΐη ηοη Αη«ηιτ ςηιί*νοββ( 

ΟΜίώΜτ 5<;αιικ1ό .ΛΓ^ϊι : ηΐπτ νοχ ηαιΠΓΛ \μ}χι κϋοίϋραΓηαΓαΓ.ιΙίϊ. 

βκΜίΑ, ι1νι$ ιϊ§ηι1Ϊ€αιίϋθβί ηοη ^ηί^^4]α^ηI^^.: Γι§ηι1ϊο»ι 5ι.·€ϋηι1ό, ηιι1ίη5 Ηυοαίΐ^αο ίΐίχΐ:, ηκαιαπι Κπαχ* 

*^ «ωη ειιίϋΓ<]η(: κί οϋαηάαπι : «-βο ηοη κίίΐέ βΠβ ΙάΒΐίιηιίαιπ, ηηχ ρΓορηί $ νίηΒαι ηοη ρο- ««·"»- 
κβήη^αΐΓ μ1 ηήοηαη ΓυΒΑαηϋχ. ΚϋΓροκ- Οβαη* νί<1«π:;ΐ)ΐιοά ηκ ϊλ αιπι<ιιΐί()η$ Χ{ηο, 'β* .. 

άκ>, )κκ ΐϊρχπχοΜχινΛ ηιχίίΐίηο »1> ίρΓο «»ίαιη ηι^ιτε αιΐι1ίΙ>ιυΐΓ. ΠηΙ , Ί^ΐΛίΦτα »^ Ρ»*»*»^**"· ^'^ιί^Ι]^ 

ΓοΙϋΟΐίΙαιτι : η.ιιτι (ραηιΐο «Ιοοα ^πϊαίη ίΐΐίτ ιιηιια λ$κ ^»ΐίίΐΐ4 , &:ς-. αικ , Νλιμτλ φ ρηηΐΛ θΜΐβ»ι^ 

'Τ^Γ Γαρ^IηίI(ιι£ι1^Iη, ηοη ροιβΑ . νΐΐο ιηκχίο «ϋηη ηιΜίχ €βη$Μ ψι* /μικ μ ιβ(β ; ναάο οωαα , ν; ««'μ; 

* ΟΜ «Ηβ^ιηηΜηιη» ρηικ ΓαηιίαΐΓ ή «2 «Κχκ'ίΜίηίηνΜ ίη Ι>βο «Οο ηκαταη^ Ιιη6 Κί 

1ατ4 Π^ηίβοαποηε, ρΓΟ εΟοηπά οαϊιι11)1^ί·τ; .ι1ίο- ιρίϊ, νι ι-χρΙίοίπιηαοηιΟίΙοΓοΙαπι νοΓΐ>απι άί- ζ)μ ιΗ- 

ααίη ^άπι Γά^πι ^ΐΛΐύ. Κ^Ικ-ιι ςΐΚ-η[ΐ.ιηι , ιη ου ιηυαηιΐιι ιη ΐιιαι1ΐ[α<ϋθ€(η ΙΜΟΙΓΧ, ιι^παϋΐΓι- »λ- 

ίοϊία άΛίΤΛ Γαρη Γ«, ^αίι οίΓα Γυ^ιι-η»· πι& ραοηκ ηαηηιη ίη Ο» ,£ιΙηη ίο Ρμκ ^' "'^'!^ · Τ . 

ηιταΐίί. <]αο(1 ϋΐΐ ίηΐ{ΜΚ3Βοηυηι. ΑΙ:)1ο1υιε ει^ο Ρϋϊο; €ΐρ> Γοηοτρηυ η«ηΐΓΧ ηοη ΰλ, μ» 'ΐ^-^· 

κΓροη€ΐΜ, 3<1ηηη6η^ αχ νβιϊ» ί\^Β0&α^ ΏβίΐΜ.νίΑνη . Π ί^υτ Ημ; ηοη ΰίΐ οοη- τύϋα. " 
Α(ίιΙοηΜί1Ι»φιβηαΑηίΙι»ΐ9 ηΐιφιι^ιιρο ροΓα:ιΐ€ΐί«η«οηΒΒρηι< Γιι^τ- ^ 51 ΙΙο ο. οε Αΐιΐιι Α€Α Τηέέ2(ΐ}$ ^ΐιαΐΗΐ& η^βοη$ ΟΗ. . 

ίΐ.ιπηι ΓιιρΓΓΠΛΠίΓηΙίί ^:<ρ^ί^»^^, ρ<ίΓ Η(κ ψι6(1 ίηΐ6 ϊΗΐ ΙτρΗςηοί: ηατη Οΰΐυ ϊη Γο ιιιΚΠ κοϊ- 

ΑιρΓΛ ΰ1Ις-ηιιι& ηοα ροΐί-ηιτχ νκ^ϋκ 0^αιI1: ρΐ(, νηκΙοΟετιχ ϊΐι οιηη11>α$ (ϋάιιΐΓ ίυ1>11αη(α 

ΐαΐκ αιϊιη ν4Γί3Κηηιτ κητιίηί. Ωουι <|ΐιίι Ηοιηο ιιαηιηΐίίΐϊηια. Ουόιΐ ίϊ αΙϊ(}ιιιικ1ο Οουι^ϊά- βί»ίΙ»ΐΛ 

'ηοη^ Α ίϋΒίνιηώ ΐίιηρίεχ, ηοη |κηοίΙ οηιηο ϊ.1, ΐιΐΓ ΓαΗΐΙαηια ΓνιριτηΛίυΓΛίίν , ^^ ϊηκΙΙί^η' ϋ**ι»β» 

{(^αοιΐ οΛ ίαρη Ηοιηίικιη, ίΙοΕιιίη ροι 1ιο^ ι]ΐΐυ(1 ιίαιη νι ηοη ίη εΐΚ·η<Ιο (ιιρί-παηιτιΐίϋ , ίτίΐ ί^^ίί"** 

. Μοί&Γαρτα ΓαΒίΙαηιίαιη ΐϊηιρίίϋοη. η2ΐ]ΐΓ3ΐίΙ)ίιηι.ΐ! νΐί£.ιΐυι , ααίι εχίΐΰι οαηι οααα.' ^Ι^ 

Οηιητιηο. ΓιφΙΪΜΚή ΐ&κ. η^^αη ( ίχ. ηηοτΠίΜρ: ; ^ίςαι 1ϊιρ€ηΐΜΜη1ϊ» ία οηΓ- 

ΓαστίοΑ«η(1{)βΓ'ιιιιιίβίβ<«£ιρΐ3ίΐ6 £πμ]ο, ημικπηι ρρνίΐ ρηΝΐη£βη κοιίοηάι, 

(.{κι ΓιιρΓα οιηικιη ΠΑΤαηκΐ^ Ββφ'^ ^ΙΙβοΒίο- ηοη ΐϊϋι, Γν.'({ ιιαπιγο: ι.τι*αΓα: Γιιρ^ΐΊΐκϋΓΑΪι^: γγι^ 

Ιιιικ Γιιρ(-ΓηαηΐΓΐΙΪ9. ίρίε υι 1^ μαιμι»!» οίΐ, γγ^ο ηοη εοηΐίΐ^κ ΙαΙ»· 

Έβ^νι^ Κι-Γροηι{οΙ)ί5 Ρι ίπΐυ, οηι, Ιίοακηοη ίκ Πιρλϊ νοα/ΟΛ ΓαροπίΑηΐηΙίι ϊη γο (]αό«1 ροΟΐι Γαρετ·: 

^ρΐΜΜΜ> ίΙ·ϊρΓα.ΐΓ, οΐίί: ιαπΗΤί ίαρΓ.ι ^Ιια·) η-ΐαΐΓΛ·; ιιοιι \λ- πιηΐΓπΙΐΓίΓ οριταιί, ντ ιι-ιαίέ Ηι Ιπρροηί'ΙχιηΓ. 

Ιεαοκιριοριη: νιηϊ,^α^ ϋαιιιι ναίαι'. ^ςιΐ ιυη- 6>ι-χ[ϋ, ουυ Ιϋΐυιη κχαιη 1αΙ}1ί4ΐιυ<ιηι ι»ιη- 
ιρηηιηιηίαη. ηακηοη ΐηί«ηρηηΐ3 

ΐ\πιηο &: Αηί;ΐ'Κϋ Ιΐικ ΙΙιρΓΛ αΙίι.]ΐιαί ηαΕίΐΓΐϊ, ηαιη Ιΐίοι ροίΓιίιΙΙι^ ΐ\Χηίοχ\ΧΛ ΓαΒΛπΛίίΒΐί; -^^^ 

ίςιΐιςοτ ί^ν^^ ηοη ιη(€ΐ1θνΙιια$, ηοα |»ιΐιαι ΓαΜ οιηιυ ιπ^κπλ Γαρ(.-ηΐ3ΐιΐΓ»1ΐ! Α εοικειχιο πι^- 

α^ιΐιηί ΙυρτιηΜυηΙίΐ, <^αα ίρβ ΙηΙκΜ ηκα». ι«τ» ααιηί ϋοηη· 6ιρεπ»αιπιΙ»^αι1 οηκη εΛ 

ηιη , Λ· ηοη Γαηι Γηρη Ιό ϊρΓο$. ναΚΙέ (ΙιιΐΜαπι ^ ιύπι :απ)ΐ.·η ίΙΙ ι ιπίΚΓίι & Γογ- 

Κφοαββ 1^^:ίο^1Λάι:\Λ^ 5«αη(16, ίι^Γ0 «πι εΠΙ* Γκρ^Γ· ω^λ^1Γ^η(^οη1ρ2I^^$ η ηιΐΓχ , ίί-α ρατΕΐαϋι οΑΐα- 

5ίίΐιη<ίΛ ταιατΑαΏ, ψιίλ {'αη( γι ςοηηαιαηΐϊλ κα^αάΛ ι^ηοηροΐΐακ ςΐΐο ΓαρΓα οηιηοπι ακαταπί; ^ομ 

ψοίΟ»» Γιΐ|κπΐ3ηιη1ϊχ5ΰ(1α>ηα3,φΐα Κκίηιιυ1ιιϊ$κ- ηοη Γΐΐϊτηί Γαρια Γε ίρΐΑ5. £θ(1αη (ηο<1ο οαα·. 

ραΓ^2ηαιηι: ΪΛΐη «ιΐχη (υρροηι:> , οα ί1^^^ι^^η^^x ΜΪηοίι .ιι ^ιιηκηηιιη αε νηίοηβ : οζηι Ιϊοα νηϊσ 

€ΐΙϋ ΓΐιρΓα οιηαοιπ ηΛΠίΓΑΐπ , ιι1ι·6 ηαιιις^ιιο ^Λ ίΐίί^ιια ροίΙιΓ οΙΙγ μιιγογιχ &: £οπηζ ΓαρτΓΠίΠΐ·· 

ΐ1ίιί& ίηραιμιαπιία ^ Ηοε »ιικ'ΐη ίΙςΙΙηΐΜ , (Ιαχη ηΐίϊ } ηοη (οηιεη ιοα οκά» ϊηΓίιιίοη» ΐ^ΐΐαι 

- ·1ίά$ ο^οίΙέοοηηααιηΙϊιΗαίςαβηΐηίΐ 9> βοΐη τηίοικιη. 
ίρΓο ηοη Γιιιι: Γιιρη Ηαης ηιιαηιη, & οοοίβ* Ιη ΓηΙιΠΩεηάΙ ναο & είΜναίοικ, 1^^ηί^^ 5ηΙ^//Τγ»· 

II» σ· ΠΗΙ 

ΙΟ .. Εχρίίοο ϋ νίΓαίαι. έίΤε Γαρ«το«ιιια1« ηοη <''*'·η'*ί ίκη'Τ^ΙΗ'η" ηκαιαπι « (ΐά ίΐΐιηι εχ- """" 'ϋ' 

ΛΛηκβίϋ- ςοηίϊΐΐίι ίη οο <^ϋ6(1 [\ι Ώ^ι{^ί\1Vϋ ς^ΐΛα 3ϋ(|α» σιΗκ »1 ιΐΐαπι οοηορρηιηι ώίϋή^πι , 1όί1ία:( 
«ύ*η*»*β αΙχα αιηιτα} 3Ι125 Αηςεΐυί είΐη Γαρβτηαηιηϋι Γαρροβή : »>η ιαιηη ΟΐιήίΒιηί ΡΗϊΙοίορΗί {^^"^^ * 
ΙβΜ,^β» ΓοΓρεΛα Κοπιίηίί, (^αιιοΛ ίΐΐο ροτίε^οΓ, ααο<1 ηχηικιιη » Γηρροβίο <1ϊ Αίη£;αιιηι , νη^ΐβ ροαΙΙ * οιήαι ημίΐαβ ιϋχκ'. «Α ϋΐ^ρ ΓαραηκαΕ^ϋί Α ^ϋ^ιιϊιΐ βίΓο Γιφη ηηιιη η2ΓυΓΐΐη,ι& ίΐαηιΐ ρΜ. 
) .Λ ! 5 . . ι. ιίηΜβ μΙ ηβκχκπη ΓιιρροβΓί: α§οΓιΛβΛΒηι£ι«« 5ΜρΛη*(Μ. ηοη ροοΛ €ΟΙΙΡίηΐΓΰ ίβΙ)ίΙαηηχ,<}ϋίΛ ηοη ρη·- οο σαρίκ ροαΛ οίΐΐ' ΙιιηρΙιακΓ 1αρ^ΓηαηιΓαI^5. 
Μ<τ {ΗΐΛ (αρροαϊιχίάη ηοαιαίη^αρη εκιαχ Γχι§οηααπι $ί-ραιηό & νΐήηιό, ι^ικχΐ & ίαρΜ ίηβηιίΑυΐ, ΐΉ[ιμΐ 

5μΪΤ*μϊ* '^^'^ ηΟηκάρΪΜΐ» ίη >1ιά ΓυΝΙ^ηιιά, «ηβ ώροπ^αιηΐε ηοη ϊιΐβό ώά οίε, «ριΜ ""ι»»!» 

μ«#^/μ- οοη ροβυυέ ίίιρΓα εχίβϋηχΐυη ιΐΐϊοί. Οίοο ρρΓίίέίίυχ οηηί ιΐιο οηιο ηίΓυι'ιΙι: ηοηπαρπίπι 

ρτ4 ίχίχί»- γββίΐΗ*·. χοΛΧί <}ααΙΪ <1ίΓρ3Π«έ & ηϋβΜΪΜς οηιηι* ααα$ ΓαροτηαηΐΓΐΙοϊ , ν. ς. πιιίΓΓΚοηΙιχ,ΓαηΓ ^τλΙ»***^ 

ί,«α»ΐΐί- {Ί^Οβπιίι Γαρη εχίςοηαιη αΙιετίΐΜ: ηκ ψ^ή^ύΜα^% 9χύη\χ ΧΜ)οτί^ ύΛΛκαά^ 

εηϊιη Ιηηο ρ«(»ΑΑ^(-Ηιπ> οχιΑ^ϊτ,ιμ^ γο«- ύϊΓαιαοΜϋ & νκΙιΐΜΐί Οηιπι. <]ΐιο<1 νεί \ηά€ [(βίοι. 

$βΙβ«αιίΜ, ίΜοΛί^ «ΐχαιηΐι ριοριιιΐ&ιηί οΙΙα Γαρη ρηιΐχ» Ηκ ΗγρστΙκί!; £ ρτΓ ίηιροΟϊΒΐΙε ύί- 1 3 

}'»^τα ςχΐβοηααηα αίατΐαί ηΐΐϋΓΖ , ηοη ροΐ1« ριορηο ςηί «Ιακοιτ ορ-ιο , ι^ιιί^Ι ιιι.ιΐκ ιΠο , αη Αηςε- 

φ( [Μ^τΛ &:26Γο1αιέεύόΓυρ€Πΐ3ηιια1ΐλ, ΐιΙνΙ^,Γιιρίτοητ. Ιαι,αηα&ΐΜ 1αροπΐ2ΕαΓΛΐΐ£πχι1αίοοη1ϊκ; ηιιΐ-, 

"'ίίϋΓ'" ' '^'" ρβιαη». ΚεΙΙχ α^, νΐ Γοΐα 30€ΐ<!αΜί· Ηη Ακκ κνη Κηΐη» , ψά «ϋεακ, Μιΐο ΐβΐ 

'ΐίιι'μψιί 1^ ΓυρροηιιηΓ ίΙιΒίει^αηι, ροΐΙΊιΐι ιΐκί ίΒρ€Γ- αΛιι·> 3^ι.^(1^η^α1^ί ηιίίακοηΐϊα: , ςυαπι ρτΓΓιτ- 

τ«'κ. ιαιηαιεχααεαριείακπι&νιη» ίΐΐίιΐϊ» ΓιιΙ>ίΐ3ΐη» Αη^ΐί, ςιιΐηι πτίΓετΐοοτ· 

]Ι'^,*^Τ„, 9Μώι6Γαρίοοθ!,;ίΜ4«Μρ«ΛΜΓ,^ <1ί« ΓυηχηηιιηΙιι, ουκ οαίιη οκαύο ΓηρεΓ. 

(ΙίήΤαΙϊΛίηηίηι βιρβπιιηιηΐβιη ; <ΐϋίΐ κρα- τοιναύκ 3£ά({«ιιίιιιη ίη ΕικΙιιπίΜ. Καάο- 

τ»ΙϊΛ. ^ηαι,ηιο^απαοριτΛίπ^.ι ίυρίίηιηΐΓ.ιΙίΓί,Γ,ααι ηοπι α ρποη Ιιιιίϋί η-ί ιηΓΓΪ ιαΐίΐιπϊ. Οίςαη- €βτ*Γιψ»ί 

^ιη έΛτί ρΓοράι» ϋοι , 1Ϊ0ΙΙ ρΓορπυιη αΙκΓΪΐϋ ΓαοίΙια· ηΐΓφ«τ^Ηΐίφ# ΐΓΜρ^π^ιτ»ϋ« > 6ι1>ί<·^ΐΓη 

οχ, ηίΓι νηα οριηιηυΐΓΐαΓ ίη «Ιΐκηη): βαιίΜ- ·ιΚΜΐ νΐηβκη ηηαηΐβη >θ III· : ημοΗ^*^ 

^ΙΙ^Ι^Τ^ ρΜβη« πΓιΜρ , ηϋθ«1 ρορίί^ ραΛο ογμγϊο αςά<1αιπ5 ραοηπ5 ηλπιγΙ Γηί * 

Μΐτ4 'βρ€τ- ριορΓίιιπι 1«)ηι$. ίηεΙΙο,άίαΓοτ & €ΐΙ ΓιιροΓηαηιηϋί} ϋαί ίοπ4 

ΛΜΗΧΛία» Ηχ€Γίΐηιςη ΓαποριαίΜ ΙιΙαη |ΐ«τίύ£βι:£ &ίιηρβτίβέΙίο(ίρ(θ3€αι1ηιι;,«: βικαοοο^ /τΟμ^ εχώηΓυρροιμν, Οαίίηοραηη ίτΛ πνορήέ Γη- ικτβΐ' ηοα αύχφΐη ιηηΙΐΛ αεάίίαιτυ παηιη- 

I··"» ρβπνκαΓ»ϋβα, ν« ηαΙΗ ικβτί 1ι^ ροΛκ ςοπαοιί- ϋα,ν. β. ίακΙΙϋΟωη Αη^ϋ.β ώΛΐηςαιπιτ , ΰ£ 

-^Ι^Ι^' π"τ· ρΓθΙ>ϊΐ ηοη ροίΙΙ- ^οπιι^η1^^ λΙγογι, ίΐιιΪΑ «Ια κο^ΐεοΐΐα ΓρϊηπιαΙια. Ναης κίΙ« «εοΗ* 

€θοικηΐ[ ^ είίε «ιιηι ρΓορηαη) 1>α, ακβ, υμΙε ρηκκηίϋτ 2αοί(1αια1ΐΒ> ^ ύφη 

9Μ>« & ηοη ροίΤε ιΐεατί εοηικηίκ , ε Α ί<1εη: άΛοΛΐ- ηϊ«ρΜΜί«» ηαηιπΕ, (ευ, νηάε ριβααήκ Ο 1<η 3ΐΚ€πι ΓίίςΛοίιοΓ οίι^η^!^.·^^■,^^ εΠί- ρΓορτίππι 
Όή ιη ςο Ιιηίη. Α<1*1ε , ^05 ι.ρι ροηαηι 1ϋΙ>. 
/«•«^Μ^ ΛαηϋαπιβιρεπϊαηίΓαΙίηη, ηοηώεεΓείΙΙίπιαίΐΐ* 
τφι^ ίΐίηιί ρβτ )Μ^ <]ΐι64 ρΓοϋιιοατ ε£αεηκΓ Γαρετ·» 
ψκέ^/ηφί'. ΙΗΟΐιωα ^ ίαΐ ρςκ Ιιιχ ^υόά Γε€ίρα( »εαάααΪΛ 
ύ£ ιη^ΐΐκηο ίρίο ίη ίϋ» ΜΚ «Ιϋ 2ΐΐί& κΙ>α; οίΐύΐ 
5Ε€ΤΙΟ 5ΕανΝ0Α. «ίϊτπιΐΓ. 

• - ΐΙ)ί, αΛα ηααιι.ιΐι, Ιί^ιΐ.κ! ΙλΙικοιιι ίπιρΓοροι- 

5V1^5Ε^ΤIΟ ΡΚΙΜΑ. όοαιιο, ηοχ ροΐΐι; ι,ιχιΐίΐι: ϋιο ι1ίςΰπΐΓχ·ΐΙ αιιιη ^,,,,κ ,*. 

οΙ>ϊοΛιι>τί ηαιυπϋο, & Οά ν^Γα^^ια5, & χχαιΑ».· νκηϋι. 
0/>»Λ 4έ (βΜΚχΐβΙΚ (ΜΛ Ώ€$ νί ίήη§. ύοΌύι ψααάιικ^Α^ΐΐΐ ΙηηιίηΓ ϊρΓυ ηαιυηΐΐ 

'ερςηοίΗηιυδ Οβυιη ηοη ροΐΐε ιηοηιίιί , Γ€ΐ1 «ΐΓο 
ΑΒνΛΐΜ ο € Ε Ν τ Ργιιιη) ηοηιηιΐΐί, ίΠιΐίΙ ^·ίΓι■ οι» Γϋΐηηιί: νοΓα€ΐ·ηι ; «§ο ηαιιίΓαΙίΓοτ ςο^ηοΙααΐΓ ^φζΙΙ^^ 
^μΛΐηΛ' Ιαρβτιαταΐϊΐβ £[αο<1 1α1κ.ι ς< γ»- λ: .~- ι~...;. . ήήιΐί^» αΐΒΐ Ομ ντ ιΗηο } 'ηιηιιαίθ να6 , ^]υο(1 - ηήιη %0λ ηαηιηΐί ροίΐήιηι» ϊΐΐί 3β«ηηιί. $ί μμμμΗ 
ί^^^^υυΐ^ ^οηη«^οη^ οαΓ«. ίει Ζιιηιεί ι. χ. ιοηι.ι. ^]υ^·- οηϊπι Ρ^αο, ιΐο ς·ιιίιΐ5 Ηιΐο πυςίί ιΐαΐ^κο, αίΤι-η- 
^%\νΐ ΓΠΓ ΛίοΜ 1ΙΟ. ίϋΐρ. 5· ^Γ·4· Ηχ€ κιηκη ΙίΐΗίπ- ιιι ι ροΐΐίιιη αϊΐη ηαιυίΛΐι } ιηοΐιύί (άπΰ ροίΜΟ 
2)«#«|ρ|· ηΑΓβαΙΙίιιιί ιχϊ}οιιαΓ. Ρηηιό, φιία ιηυΐ» Γαικ Όϋο: ^^^1Μ^^π1,^ρΓο(1^^^ητ^,ροίη1]η^υ^IΒγ- 
'■^^ ηαηίΓαΙϊα, φΐχ ^Π^η^^α1κ^^ Οαιιη νΐ αίηιιιη ίΚπαηι οοζποΐΐιη: ,ιΛιι ιι,ηιιΐ:ΐ!ί; οι·!»ο η^·^^η^ 
'4 ΓίΓρϊάιιηΓ , ν. ς. οΐΠ.·η1ϋ!5, φιο ΗίΓοαειΐ!» αί- ^x Ιιος ςαρια· ο ιι ιΙ)ΐ ΙιιριιιΐΛίΐίΓαΙίΜί. ΟοαΙίΓ- 

ξίχνΜΛ Η(κ: ιη)'(1ΰήυηι ΤΓΪηϊαΓίχηηΐυ .ιΛιυ ίρΓο χηο. Οηιηία Γί·ςΓ€τα (ΧΐιταίυπιμιϋΊ ιηαηίί»;ΐΚ·η[υΓ ΒηηίΛ 

ί"17ηί!^ ίαΙΙΪΜ & ΐπααοηχ, ()ΐιο Εοΐΰ ιηγΟβτίαιη ικξαιαι, λ\> ΐρίο Ιι^Ικακ , ίάή ιχη ροΑίιηΐ; ηοη υιηαι 

ί,ίπΐι» «Λ- οίϋααα & αιηιχχίοηαη αυη «> , ι«η- ί€ΐο6 νΐΐικ <1ίχκ,« ^1ϊ^ (ΙιρτπίΑηιηΙίχ: «τρ" ηι·- "'/' ** ίιηίι η.Λ- 7ημ"ς>Τ0 ^^ί^*"*^^^» ^ α>ητΓ3πο πιυΐα Γιιηι Γηρηη»· ηοη Βοη^ αρΙίοΜίκ (ηραοίπιαίκ» ία ΰοαι- '*» 

ιτίηιηιΐΜ- ΐϋΓΛίϊϋ, φίΛ ηοη ΗαΙ^οοΓ ηιιίοΓΓπτ ιυηηο.ίο- ηηοιΐ· 
^Ιί(4Η)ά. ηνια ςυιη Οευ :Γύιο ^^«^ιιρ1ιαιαι1^ , ααϊιη ηα- 

ΜΜΐΐΜβ· ιαταΐί^ ν.ξ. αΟαδ Γιιιχ·ιηΐηιη1β»ιηΐΐ^^ . 5νΒ5ΕθΤΙΟ 5Ε€νΝ0Α. 

ζ^^"^^ νΰΙοϋΙίΕοαδ ηοη Ηα{)ΰηί ιηιϊοκαι ιηηιιοίίο·- 5'««Μν//4 (ίί οηΙιη€ άίνίησ & ΡβΠΪά' . 
ηαα αιπι Τπηϊαιο, φΐ απι αΛοί ηαπιηϋί ΗαΕ- ραίϊβηί Ώιι νί (β ίη ί<. 

άαιη ιτιχίϋύοοτάχχ &. αιΛίΓαιίί. Ικηι Γείαιτο- * ^ } ' έϋο πιοίηιοηιπι ηοη ρΓοοϋιϋι αα^α ροΓ ίο λ ΤΧο«<ντ &ϋ^ιιϊ, Γιιρΰτηαηιπιΐΰ εΠ6ηιιο<1 17 
Τπηίακ , ηιιΐηι ριοςοίΙαΕ ρΓΪηι& Ηοιηιηί$ ρΓΟ- ^ οη1ίη{» Ηίαΐπΐ ; νοί » αΐϊ) οχρΙίιαπΓ, εααηΐί» 

ιΙιιΛϊο. Ιιΐοη ί1ία> (Λί· ροη«Γαποηο ΗαοΓαηι φίςχΐ οΛ ραπίαραπυ ϋιι ίη 1^. ι]ϋί Ηιιο 

ςοΓροιιιπα, & ροίϊάοηε οίαΐϋΰηι ίη ϋαο|}α$ Ιο- ιηο<ϋ Ιο^ΗοηίΙί νκίακαχ ίάαη ίη κ ί^ί."***** 

05, ϋοηίαυηίοιιβ ^υηάαήι €Χ(η Γηϊ»· ρο01ιι»αηιαηΠι<ιύ^^υϊ«ιιιο^ι»«ίΙβη(1ΐΟ«, 

ϊίβιΐίπ. ί«:ιι ι η·, ιίιιιίηιιηι , ςοηΐιίΐκ ϊη οο φΐοίΐ ΐοικΙ« Αί<^««4Ρ 

Τοπίο κί|οϊηΐΓ , & ηαϊιΗοη ΓΐΓΪοηο ί ρηο- Μηιικ\1ι.ιις ιη ιρίααι !<: ΰοςηοίςηκίο ά α- Α»^*^*"» 

<ί· Κορ>€ΐ»ιη, οια ιη.ΐξίι ίη Οι,ό (ΐίοίαι ρητ- πΜΐι^: Ικχ «καη ΙιαΒακ ιοάιίαιώ οιηηία 

βχηηιηι ιΙί£αΐιΐ2 ώ Γαρατηβηιηΐΐβ, <ιαυη α» ΙάροηιβΕΒηΙϊα, <ια« ΟΓΗΐηαηαίΓαιΙοΙιηηι 0« 

ναΐΒΜ· ϋβη^ Όϋα ηιη «ηηιηιηΐίί «(Ι νηαπι νίηοικπτ & αιποΓοη : ^^ςο^π1^Β1η^ΜΓ^^ιι^η ν: 

I* ΜβΐΜίΗΙΐί ίηρΓΛ οχΜίαι ιπι ν^^υ ταητ σΙΙ ίηΗ- (τΛ ϊη Γ»; , νοί Γιιη: (]ιιλ]ϊ ουπηοια ςοηι ^^ο^)^^ 

• ηίαρβίΐβ^ο ϊη νηι(α^^I^ρ^^^α ^ιιΐιη ςμιχ ιχ- ιηοιίυηι ίΐΓακίοηΐ$ , νι νίΤιο^ νοί (}ιμ1ϊ ρΗ)-(ιςέ, 

ρηίηιτ *η «Ιηίοκι απώ «ηϊιη ιηήηίΐέ ι1ΐ·>. νε νηίο Ηγροβ^ηα». 

Λαηί α ιη-αηιιί·> ; ίΓ§ο νοί αη1^I Ιιιηι: ΙιιροΓηα- ν«ύιιι 1ιί ηιοϋί ίΛοίΙί· Γς-ϊ)οίιιηηΐΓ, Ριίπΐυ ίη- Γ^/^ί,/«, 

Ιΐί^ΰββ» {ιίΓΛίοϋ, νΐΐ απιΗχ ηαηίΓοΙεκ. ^ιιρ^^Γι ^^1ροπ- ί1^ιυ$ εοηιη ρΓΑΧί(Ιϋηΐι-ηι α11ια& : ααύο (ίΜακίΛ^ 

ΛΛίίΐτ,Λτι»- ^ ]^(.^ πιγίΙοΓΪιιπι ΤΗηΪΕκίϊ ίΠ(: ί'υρ^^η^- Γηύη 4|ΐΐΑαόιαά5,ρο£Βο €θ(ρθιΐ» ία ιΙιιοΒίΗ 1θ- 

71*1». γογλΙρ, ί|ΐιΪΑ ηοη ροΐοΛ €θ};ηοΓ^ι ά 0Γ«αιΐΓά 1ΐ- ςίί , ροηιίΓαπο, 0>;γ. ηοη πι32Ϊ5 σοηηι-ιίΙηηαΐΓ ' 

η^αίκτ. ηο ΓοιιεΙάάοηο,ίίιείΙέ ιχ:η€κ-ιΐ5^ φυαοχ Ηο^^3- ςιηη ϋίο ν: (.Α ίη ΐί*, 3υ€3ΐίφΐ»η 1ια1κηι«.ιιι$ 

ρϊιε,Γιηο νΙΙο ΓςΐΐΐΓία αι{ ηΐ)ΊΚηαηι Τπιηιαη^, ίπιίηιίοηεηι ηΊα^ΟI:^ηΐ, ιικίίΕυκ αίκυίοί οηΐΐ^' 

ιηαΓηκ$ ίίιραιΐ2Εαι»ϋηη»η ιη €θαί(:ηα(ίοο€ ηίι «ϋιιίοϊ η»^Ϊ5, ηυίηι Αι^ΐαβ, «καιήιιη 

ΐ]υ3ηηΐ3(ί« ηηβ ϋιΙ>ίο^, ΐη ιαοηαοηιιη ιτίίιι^ ηκ^οη3!^$.Κ.^Γροη·1^ι>^$, η ΐ(1«6 ΗΠτ οηΐίηά Αί- Κί^ηβΦ 

ΓοΛΐοπί", &ς. Ιίϊηί, (^ιιη Ιιιιη Ιιιρς'Γη.ιΐιιιαΙι.ι. Βοΐίς ςτρο ΰχ- /κίΜί^/ίιτί» 

ΐίβ ηοΐια ^ί-ςυπιΐϋ ^^^)^ί^^^5ί η2ΐη φΐίιιΐ ηοΙ>ί& Πι 0€-< ρ1ίς35 ΐι1(.-ηι ρεΓ ΐιΐιηι: ηατη ΙηροηιααιίΑΐϋ 4ς*- 
νιί'Ί'β'βίί ^φΐΑ «Ιιαίηα ρΜ&Αΐο,- ηοη ί3^κ ίϋαιη ΐιη» ρβτ βΠΙ: (ϋαίηυιη^ €ί1ΐ;ν«τ6<ϋηίηιιιη ρβτ 
/4τ]»<ίί« " •'^'^^" Ιίΐρ^Γ^ίΓΐΐΓ^Ι^ηι : ηοη £ηίιη ηυία ηοΙ>ι<> ίιΐρ<.·ιιιαηΐΓ;ι1ο. · 

ηα% ρτο- οοηιροΐιαο ι:οιιαηιιι ρΐαηο εΛ ίηκχρΙίοΛίιίΙίΐί, . ΐιχπίκΐυ αΓ^ιιο: Οιηηδί ΟΓΓαιυια,·, φΐ·ιι<.ιιιΐ!ί 
{ΐιπΛ^Μ- χ^\^ο ^\.\ΜΛ\ ίιιρ«Γηαηιη1ϊ$ } ίπιο ίη αέΙίΒιΐ5ϋ- .·ρ^η^1^η^ α ΗαΙκηι €οηηρχίοη«η ιιιιη ίϋο 

Ιάητ βηίιη ηοΐιΐϊ ιηιιΐώ ηΐ3§ί$ οοςαίιί <:]υίιη ηΐΓ ; & απκη ηοη ί(|(6 Γυηε Γορ(.-Γη3ΐηηϊ<»: 

ΙηβΛπίχ» πινίΐι,ιιαηι Τηηίιαίί^ ; £]ιη^ αιιαιη ρΓορίικΐ «-'ΐΐ;^^· Τεπίό, οιΐΓ,ϋΒΐίΓΐ-ΓΟ,οίΙ Πϋβΐ5 ριορηιυ 

Αιύι^ Ρΰοπι ίΑΐ)€Γ€ &1ιςαο5 ^έ^ιμ Ιιίχιοϋ , οίΓο ιηυ(1υ$ ΰα> ΐ£,ίιηη30<1ια{έςο^ηο1(«κ^υίηα ι . 

^'^.βΐί^αί^ ΓαρτπηηιηΙβ} Κχΐο^ ρήοΗββ,<ιιώ ϋκηβ ? ίη «Ιικτ&ίοταηι ίάηκηιϊί αη<>' 

0»/Μί··· €^ηΐΟαΐ5 ά ηοΚΪ5 ιιοη ροΠΙτ νΐιίαΓί ϊηιι-ηίίϊία- ίο Γοΐιπ Παΐ5 «.ίιιιίϋί:!^ ροι^ίΐ , αϊ Γα1α·ιη <1ίιιί- 

^*""ί^ ΐί, & (Γοαίαιίϊ ν«ό ηοη ροΐΓηηιι$ ιΙαρΓΰΙκηιΙε- ωω* ροκ-Λ οκ-αιαια Όίυηι νκ^ιτΓ:οΓβθ«1 ίι«ι- 

■ΐΜτ Αι. ^ ϋΐιιιη 9& ίίό & οπιηϊροκηκη, ηοα αωΐιηη ρΓοριηυπ ηιοιίιιιη ςίΐΐ-ούί Οα, ,άάχΛ ' > 

ΜριάΛ ' ροίΠιίπικ άΐ Τπηϊοίε 2ΐί(]αϊ(1 οο^οΓατκ ; ρτε οι^ίΠΐη ιίΓιιηίΐΑτι νιίΓνιΐι ^τίαϋυχ, ηοη ν^Γυ νί 

«ρΜκιΐΜ. ηοεαοαβη ηοη.£ε, ηίίΐ, νιΓαπιηιαηι, (ΓΟςηί- €9ςηοΐϊ;ϊιίιιζ; §γ»ι^ αααηι & νΐίϊο ηιΚιΙ Ηα- 

-Ε ι Ι»ΛβΙ· ΟϊςίΙίζθά ΟοΟ^Ιε ΆΒμ[η- η.ιαιΐΛΐο$ Ηιΐά ηίΚίΙ ΒαΙκ-ηι ^6 νϊ ϋηιη«(1Ϊ2*> 
ζ^ίν^^' !<; :Ληζςηιϋ Οιηπτι ϊη Γο : ηη§υηι ιηϊιη Οβιΐιη 
- Μ Μ. ίη Λ'ηιρηι.κο ΐϊςιιτι ςΰατί α^Ιΐϋ πα:ιΐΓ.ιΙθ5; ιΐί 

Ιη πΐΑΜπΙ Ρκ{«,ΓαΙκ«,<:ίΓηι 1(1«ιη οΙηεΑιιπι 
ΓηίΓΓπηΙο <5>; ΓοΓηι,ιΙί ΐιι1<ή & πΗλπιπι νίΓηκοιη 
β^ϋΐηιηη- Ρ®*^*"" ^'^'" ^"^"^ ινιΐϋΓΛΐ€ϊ & ΓυρνιπΜΐίΓοίΓϊ : ΓΟ- 
ψΑιΛμ» ^ 0Γ§οί3ΐη»ϊηφΐο€0ηΓι(ίΐΓ·ΓίΐΒΜΐ0ΤίίΗΐηΙΙίρ- 
Μμ* ιμτ(- ιίο νηίιΐ5 ρτχ πΐϊο ι-.;πι γΙΙΙ· Οιί. 
«Λί^· Κ^ίρϋι)^1^^)ί> Ρικηό, ιηι,ο <^ϋ6(1ίΙΐΚ ο^(1^ηιΐ 
Ιίΐρ«πΐΜΐιζ«Ιϊ$. ϋηίαύάίι ηιιΐϋ Κοο «β {»κγ€ 
μΐιιαρίοιιι,&νιιιιηρα«1ίιιι1ϊη€ίιαι1θΕχ^ 
ΟΓΓ , (Ιιιιη Ηίάι γΙΙγ οκϋιΐΗ (αροΜίυΤΜίβ, 
πιιία ιπιϊΜπιιΐΓ Πιηιγπ, &ίιηίαιί« φΐί> ίϊηκ οτ« ' 

αιηι$ 1αρ€πιιηιΐ'.ι1ΐ5. 
0^^/πΛί1ί Κ€ΐροη€ΐΓ)>ί$ $^^ιι^κ1ό,^η ρο ίοηββ«Λ<|ηΑ<1 
*^ ΟΓίίίηΓηηΐΓ ίΙΙϊ λΛιιϊ α<1 νιΐϊοηοηι 1χ·αΓαηι , 
οΓιΙιηαηΐΜΓ αοΐω ίΜΕΐΐΓ ΐΙο·.. 
«ΜΜ·/«Μ ςυ» Μλ οηΐίιιαιίο (;Α€]αΓίηίί;ι ριο ριιιι- 
«/ έΐο ρΓχίίηϋ : η αιίιτ) ρ^^ ίιιΐ(>οΐ]ΐΙ)ί1α νίΐίο 
ΛΜκηΜ· Βοηα κριι§η»η , & ηιαηητητ Ηί αύΐυ^,ιτηηΰ» 

κΐΐ( ςιιίπι οΐ) ίαί ρΰϊ/Ι'Οίιοικ-ηι (οιια» νιι» 

Ο^λΛιιλ Οιιίη'π. ']".ι,ι «ι;»!! ίη.ιιη (ΙίΓ,ιιιτ,ηηίηι.πη ϊπιί- 
ΐΜριβιιύ- ι\χι ριορπιπι» ιηοιίιιιη θα νι οΊΐ ιη Ις,ηυ^ίν 
Ιύ Ώα VI ίιιςοιτρ.ΐΓ4ΐιίΙί«·Γ , <]ΜΛΐη ίΙΙιιιιι ίπιΪΜτυΓ ςηκ» 
*]}ιη ί<-^ Κ-.ια: 11 ιιη Ι)αΐ5 νΓ ιΛιη <«,ιη3{;ϊ$ ριο- 

ί/ίίΐνι/β* ςοηιΐιιιιιαιι ρς'ΐ Ιι,οο ι]ΐι0€ΐ ίΐι (ϊιΒίΙαηπι 
^ΐΐΛ,Λ· ιιηιηοιταΐϊί & ιηκτίΐο^ΐίιια λο νοίηϊυΐ, <^ααιη 
βΜ ψα Ικχ ^ιι«κ1 ίϊχ ίιαηκίϋΑΐι Οιϊ ϋο^αίάο : χ νΐ- 
^ Τνα 1ι«»η ηοη ΗΙ {υΒλιικίΑαρβζ ιηηΐΜΐί ^^ νί- 

ίΐιηιϋ ΟευΓπ: οΓςο .ιηίιηα Ιι,ιΙκι πίΛίοπι» ίιηΜ.ι- 
■ αοιιαη&. 1ϊηιι1>ηι«^Ιίηοΐ) ιιιιη ϋευ ιιιίς-,^ώιη 

β^η$ «ΰϋ^βηαΐίί β^η ιιιι νιΐίοηί* (χΜκ. 

Ι)κ-€\ ΓνίΓΓί· , ηοη (ιιΠΙιοιο ιοηηοχϊοηοιη 
• ^αίηκιιπτ^ιΐΰ , 1ι.ιΐ€3ΐιτι <|υ« Ιϊγ |Η>(Ιςΐ1ιο Οκί. 
ΟβΗΗτίΜίΤ Ηοοειπίΰη ίαοίΐέ κι^οΐαίε: Ρώηό , ίη οχβηψίο 
■βΜη^β»· ίκίΐιιιιπι βΗο & νίηυηιπι ιηοΓαΙιαιη (αρβη*- 
ηιταΐίιηη ραοΐό ιηϊέ ροίϊιο. ΐΗϊ οηϊιη αΑαβ' 
ηοη πιαβίί Γιιηι ροίΓιΊΐιυ Οΐ'ί , ^■^ι1^η1 ^οΚ'Λπα- 
ηΐΓλ1ϋ5 1 ριχίαάιη 1ϊ ϊ(1<:ιη ύΐηηίηο ο6κ«;Ιιιιη 

(ΠΙΠΙ 

αΛα ιηϊΓοΓίοοΓιϋχ· ΓνιροΓηαηίΓαΙί ςαα]!! ϊη ηαπι- 

νίΰοααη Οοί: ηαί ογ<1ο ΓιιΛοίοηκΓ γ<.ίοοΙιι5 ^Λ 
ρΐιΐΐ^ αηιΐ' ; &: ηαηο ι^ιιολΗ ρηποίοιη ριχί(.-η$ 
αιηρΙϊΑ« : ηαΐΊΐ οΐιΐιηαιιο α^1 ροίΓοΙΙΪοικιη Όή 
ρ^Ο1η^^^I1^)απι,I10η^β οϋε ροΠίτΩίοηρηι Όει.&ί 
ία Ιοκκ ΙαιΓα «ιίιιη ^αΐ< «Ιϊμε, «ηίηααηι ίϊΐκχη 
ηιΙίοίΐΒκΓΟτ^ίηνία^ βαιηνΐΠοηπη. {>ιηη^ 
'αχΛΓί ρο[ν.τκ,οιΐΛηΜ <ίοΙκ·.κ οΠο εα ΟΓςΙίη.ι- 
' (10, & (^αϊηι κηιο» ίυΐΗίΐαι , ν( ί:ι1ι<:^υΐ«1 £ι ία- 

ραπβκοηΐο 

ΙΜμ -.κη Ταηι^αιι Ηχ θυχ Γΐ'πταν ! >··?^=-ί ΐ' ίιιιιηΐΓ.· ηηιη 
η»/«,'()ί VI οΛ ΪΙ1 1ί.·,ρ11 ριορηχΐΐιηα ιιλιιιιμ, ν: 

ρ»ΐη>^ι- (ϋχϊ ΓαρΓ^; ϋηό ριϊιηα ίηκΓ οηιικ! ηΐ^ιι^.1^: 

&·π^ι!!> ^ ί'Ώίαηο ϊ11ϊι«, ηοη ηηβΐΐΓ Γυρβηκαιη])!»- 

•ΜΜΜτ Γ«1 ροηά$ ηαιιίΓαΙίιαίί-ιη & (.οηικχίοης ιη 

η». οιιη ολίιιη. ΚβίροικίΕΐ)» ίίΐοο (αι οΐΐόΐϊιρα- 

ϋΜΛίΑ ηκαηΐή , ηοη <{ηη ίόηΜίΒίΒί βηκ οοηηβη 

2**^"· ^α^11 Οοο^ (οιΐ ^ηία ίηιΐο η*! ρΓΟιιοηίΓ, φίοιΐ 

ολπιητ οταα,χ. 5εΐ1 οοηηί, φα Ηοϋ ίηΐ> 

ραςηο , & οίΐίπιίο , οχ <χ> ηιιοίΐ (ΐηΐ ςοηΐκχ» ηοη (λοιι^ νζ βηΐ ρΓορηα ασοίςΙοηπΛ ί1Ηα$; 
ΙοΛ ϋ^α^Λ νοί ίΐΐιιιη κίρίείαπτ ναΐ ίιηίίΕτηηΐΓ. ^' 
ηιιοίΐ ηκοΠ'αιίο ΗαΙκτκ εΓοαιυΓΧ ^ιΐΛηΐιιιηυϊ$ 
ηαιαηΙο ) & Δο Ιιοηιϊαβ αίαηι Γ(χύη<1ύιη οΔό 
ηκηηΐβ νηϊΐεηιί €ΐίαηιτ, κΑτ ίρίό Οβο^€ββ 
ιΗ ίιηαξίΐΗ ΐη &: ΓιηιίΙίηιΗϊηΓίΏ Οι ι , (. ι^ Ιήιιο 
ηοη ροα-Ω Γιιρ«πνΐ[υηΙία5 <1«1αΓαιι. 
• Οίηίηο αΐΐφίαν ίηί^ηήίΐι οχ ρΓχίαι^ Πι- 
ρΓΓπαηίΓαΙϊ ίη ΕαιΙιαΓίίΙϊΐ : ηιτη ίΐοοαί αΙίΒι, 
ρΓϋύι^ϋιΙιΐϋιηε ιΐοΐεηιΐι , ^^Iη ιΐΚ- ιιι 1ιιΙ)ΐΙαηιϋΐ 

(Ιαηιηηοκιιιη, άκ βράΛ,ύαϋάί άοώ$ Γυραηι- 
(σηΙϊΚοι, ααχ αΒφΐ3η<ΙσΙΐ3ΐηκηιητ;ηυ«π)€- ΜηηηΛ 

ΐΏΟΓΪαΙίοϋΐ Ι\ι οοηπίΧΛΟ^ιη οΐ! <1οηϊς , ηοη ια· <^ιμ^«- 
ηκηοίίΓακιηαιαηΙίι: α:^ ηοη ςοπΓιΛί: ίιι- ^»«/«^- 
ρειτΜηιη]ιη8Ϊηβΐ€οηηβχ]οηβ.Ηαηι-,ίηηιΐ3ηι, "^'^'^]^, 
ιηίΐΛπιίαπι οίαΐη οηπίηο: η.ιιπ ροίΓα ίοπί; γο- 
ΙρΓΠΐίοη , 03ηι ηοη οΐΐΐ· ρο11^ί1^οη^1η οοηιιη ^(η·«(»Γ«. 
ουηοηιπι & ΰοι , ΓΟφίίή ααΐΓΠΐ ακυκχχηκπι ·** »" ^Ι»»· 
<)αι; ΐί( ροΠΙ-ΙΙΐο, αικ μ ιΙΙαιη ύύααα οκάχακοα. 
<]υχ ΓοΙιιιίο ηοη ίηιρυςιιαιιΐΓ^ϋ ΓηΙαηηιι λΛ. 

5νΒ5ΕαΤΙΟ ΤΕϋ,ΤΙΑ. 

ΡΑΤΓΚ Ηοηζο (ΙϊΓρ.48. ς. νϊχ » ρηχτί^Γπ- ^ηίηαϊΛ 

1ιιρΓΓη»υηΙΐ5;(]ΐΐύ<1 ηίηιίιυηι ρΓςκΓ ψοίίίΰύο- 
Βοη Ιαϊ ροαι κΛκκ «χίυη ιοαϊυηέΐϊυααη ν«1 
ιηϋτΗαηίπννΙ ΐπιπκΗΐηιπι οαηΟνο. ρϋτιηο- » 

«ΙϊΐΓαιη ϊηη.11ίμη οπιηία 0Λί^ιι« λιΙ ϊηιηιαΙίαΕαηι 
οη{ιηΛηηΐΓ.1'ΓοΙ)2ΐ λιιιππ ΐιΐ Ριίηιο,οχ Τίϊίΐβη- /ηΙ^ΜΤ 
ύπούτΑ'ό. & ΛΜΐιΓιοαπΰ ΙΙ.Οη« (1ηο€θΒ€ί1ίι, «τσ«κΐ· 
ιίιηι νοίπιιΐ οχρ1ί«α· ΙυρΡΓΠΛαπ,ιΙίηΓίτηι 3- '**· 
ύ^αυηι Ιχιηοηιηι , (ϋςυηι ^ο$ <ΐ€|χΓεΰΐΓΕ Ιίςβϊ 
οροηα,οι^ ιοη» οΓ<1οΙϊφαιιιιηηΐΜ3ΐιί$ <1τΙ)« 
<»η11ϊηιΐ ιη οοηοηΟΐοοο ρκ> ρ οηίοι<«ι> (Η» 

5<χυιιιΙό ίι1ι-ΐη [ κΊαΓ, οαίι «α<1αΐΜα Γα- 
ρ€ηιαηιχαΐΜ «ΙοΒοικ ΙμΙχίκ αοΜαοκηι ροχίε- 
θίαηηη <ιι«ϋη ηκυεοΐΐ» ηοη ροκΑ ηκη ο0· 
αΙια , φΐϊηι νηίο αικι Οοο» Ιιικ ίηκηάοαβί», 
ΐϊιΐ(. ρΐη " -3. 

'ΐνιτχύ, ΙίιρϋΓηΐηιηΙίΕαΐ ηοη ΓαπιϊηΐΓ- λ ίίιΙ>> 
ίϋΐΐΐιο « ΐιος ί ΓεΗαχ ηηιΐλΐϋ»», ν( έ ιβαηϊηϊ5^ 
^Γ50 α {οίο 

ΗχοΛο&ήΌΛ^ ν(<)ίχί, ρ>ηιηι ηικ νίχ άίίίό- ΛφοΜίιτ 
■ ϊοΐί ζ ρακβόααΆΜί * ιηίΗϊ ν^ΐιΐέ <ϋΐρ1ϊςοτ. 
Ρηπιί» , <)υ» ηίΚϊΙ οχρίκατ , νςΐ ραίι ρΓΐιι- ρτ,ηΐ^ΗίΛ 
ςϊρίιηη. <]ΐκχ1 ΐΐο οΛοικΙο : η.ιηι νοί ηοιηΐηΐ' /"'"·"· 
ζοΗΐΜηβίΟΗΐί Μί«»/ΜΐΜ/*τ ΐαΕοΠί^κ οιηποΏ /'Μ»/"***» 
ίηιηίΐβΐ(ϋιαηι'οοιιϊηηέΒοι»πη;&αηκ οϊ^ηι σοη- 

σαΙ.ΐΓ ίρΙο .ιιιιοΓοαι ηΛΠίΓαΙοτ» Ποτ ΓιιροΓ οπι·^ 
πα, ^ϋο ιιηηκιΐιαις ιηκηΐαοη^ιετ ίιιη^ίηιυΓ 
Ι>€θ , ΐΙΙ>ϊ ηι^ίίΑέ €0η(ηΜΐίιακιν(1 ΪΜοΙΗ^ίε 
«οηϊυα&ίοηαη ΓιαίΓοροηη, ν( οχρκίίϋ ίρ& 
νί<1«ητίηκΠί(;οΓΓ; αιηε «ιτηη ηϊΗίΙ (ΙοΐΙαΓαΓ: ^ 

φ^βηα ^01π^^ κίϊ κ^^^^ί^^xναα. ίι ϋΓ§θ(ΐΐΓ.κ βν- , 
»ί ·ρ·ηντ, νε & ςοΜοηΑίο Οεο ιρΓι ρΓοροΓ·. 
ήοηαα, ιτΐΛηίΚ·ΐΚ· ^^^^^^ιι1ι : τυηι υιι.ιιη νϋΐο 
Ιιβιυοίΐ ίηίϋίίοΓ υ<:ι οχι^-ηυΐ ^ & (ΧΗΐΓΕ(^αεη- 
ιατηοη ρχοαΓ τιηεζ ώςιώκΐ ίη£ηίη Οή 
ι:χρο<1ίι. 1ϊ αυιαη άχοΛ^βΐκΐ ορβηιι^ νι ηβί β~ 
η>Μ4 ^Λ(ι^ ιυΐΛ άΛήίαώχϋίιχ ΓαροιηΗαταΙία- 
«νη €θΐι£Αβκ ία ίαιίΐϊΐιΙΙιΐΒ οοΑιΑ (Ι( ϊη Ηϊ5 Γ 

'Μ ΗΚΜ- ηιιχ αιΐ ίΠαιτι οΐιΙίηαηηΐΓ. ΗοοαιΐΓ^·ηι Γ;κϋέ 

«|α4 ίβκΐπι , <ΜΜ9Κ γΑο νπία φλβ ιβ^ΐιί 

ΚιροΓπιηΐΓ,Ίΐ1:ΛΓί9. 
ϋοαίιηι.ο. Τςηηΐηί ι]αίΒαϊ ϊη ίοςαικίο & 

κπϊο »ΐ£ΐιιηεηκ> νιΐιιΐΓ, Ιοίιιιη Γΰ<^«ί1ιιηΕθ«ϋ- 

ΑτΜ·)· ΟΒΟ) ΐιηιηειίϊαηιιη Αύ»ιιιιη«10βιιιιιί1ιιιιΐ€2ΐι· 
•Βηοιι^ίιιαη^ίρίε οάιηΜτ ίη βόΠΙκιβ ηηιιηΚ- 
Ιμ*) φΚ» ίάκηΐΓ ροΠΰ ΗαΙκΓε ϊοίειτι οιηηίηο 
οΒίβΑιιιη (}α<χ1 Ιαοα» ΓιιρΰΓθΔ(ΐΐΓ;ϋε$ : νοάο 
ο]^ ϊΒί (ΙεΤαιηαοτ ^βααιαι ηϊΠ ΛλοβοΛλ^ 

;^οά. αΐί) ΓιπΓ αΐιΐοηί θΓΗϊηί?, ιΐ») ηοη? ηο εοιι- 

ίηιιηαΐϊατο 3<1 Οαΐη. 

ΙΜΠ1 ιηειϋαηιη λΑ ςοπΐαηέΐιοικητ Ος-ί, (.-χ φΐ2 
^ιο^^^ οΙιαπΛοΓΓηι & αΛοδ Ιχ>ηοϊ ΓίΓΰ ίιιρίπ- 
Μ ηκαΕΐ1«$,ραηιιχι<1(χΐΑοηιτ; ααιη οοοίειη οιίααι 
πκχίο ύίεαιη «^, «ήπίΜΐ ηοΑηιη ιηιςί$ ογ- 
ι1ίιΐ3π 3{1 Οοίηι, 1ίο« IΤ1^^ι^αI^,(^ι1αιη 0Ο5 αΛίϋ: 
ηαιη ο εοηίιιηόίίυ ηοα ροκΑ οϋο Γιηΰ ^ηίιηα; 
ροκίΐ αυκιη εΩί ίΐι»: οΙιιηΑεκβί ΐαΐΐΐηκ »0ά» 
011$. ΟοηΑπηο. ΑόΗΐ!· ηαηιηΐ» ιηί(«ϊ«>Γ(1ϋΕ 
ΙαΙνκ ίάϋΐη οΙ>κέ.Ιαιη <^αθ(1 Γαροηα(αΓΛΐί$ } 
<]υχΓ0 ίιη), ηΐΓ νηυ$ οιιΙϊηαταΓ, ιΙκΓηοη ? Οί- 
'*'[Λτ·ί , ααη νηι» είΐ ΓαρϋπιβοιηΙϊ*. ^ϊοοηΐι 
«Αηη/Μ £ ι η>ο (1ϊα$ οκΚήηη ςιιϊι βίΙ Γαρακκαη!» ; 9ί 
οΠΰ ΓιΐΓίΓηΛΐνΐΓ.»Ιαη ^^ι1ία ΟΓΗϊηηηΐΓ. ί^αοίΐ ^^ι 
ϋοαιπαηοκ οίιαιίαιη νκΐοΓαιη. Κο1ροι»1ούί$ 
Ιοηέ, οχ ρΓορΓϊα ροΑΟίοιχ ΙηΒακ <ιιιΜοτ- 
(ϋηβηΐΓ & (η ΓυρΓΛ πΑηιηιηι. 5α1 ςοηΐτ^, εατ 
οιηίικηάο οΐιΐιιυιίοηϋτη, ηοη οχρίκΐϊ Γα> 
ρβαιαιαπϋίΐϊκιη ρα Ηος, <|ρ6(ί&ηΜΐ «ί Ια Ι 
αοηίαυ Γιώ&οιηΒ αρκίηκ» I η βρβ (Ιίοβ- 
ιηα5 ϊη£Γ^. 

Τίπίύ Γ<;^)^ΐιιι^ ^(1 ΙιπηπηΓιη ουί£ΐΓηατ, ηαηι 

2 0«) ρπχίααίιΐΐα οοΐο^ ηιι 

& ύΐϋ »οάααιή3 ιηπη:πα1ί.-ι : (^υοα οηϊιτι , ίη- 
^ΙΙΚ ίΐΐο, ϊηΐβΓ αοςί(1αΐ[ία Γριηΐιίαΐα Ιϊ( , ντ ϋΐι- 
^ιια Πηι ΓυρΰΓηαηίΓΛίίΐ , ς\ΐΓ ηοη ίη ΐΜκηαΙί- 
1>ιι$ ήθη ρο^^I^^ ί Βυη.ι ι^οόίηηα, € φια ίΐε ατ- 
βΐιο: Ι11« <χ)1οκ5 ΓιιρεηαιυΓοΙοϊ ηοη ιηαςϊΐ ογ- 
Αΐηοία^χταλ ςοηίαπιΐΗοηοη ειιπιΟοο,ς^υ^ιη ηι- 
ζοηΐβϊ , νκ <^ίτα 'νααΙΔκβια^ αη^οϋΰΐι&: νεεχ 
(ε ριια: η^ο ΓΗρ«πηηιΤ»11ιιη ικ» αχι6ί1ίε ϊη 

Μβίοψί"»» οΐ ^οηη^λΊοη^. υοιη υγι^οο ίη ρΓθ<3υό^ίυηί ας- 

/■ΙΙίΛ'ΐίίΐΓΐ »ΑΑ£βοοΐαιικ. 

• Τίαβϊι Ηαηο νΙηπυηη ϊπΛαηΓΪ.ΐΓΠ :ρΓΰ Ρ. Ηο- 
ηζΓ, ΓΐΙροπΗιΐφΐΰ ί^ιι ηοη οΓοάιια ροιΓαι^αη 

* τΐΐιή; €οηη2 , Εεό ηοα 1ο(]ΐιοκ ΜΡβιίίαι^ 
κ, Γ«1 Δα αεύοηί : ϊΐΐίΐ βΔ; ίίφαηιςηηω ^αηκΐ 
ίαΙ>(ΐ2ηθ3ΐη, (^αίχ «Λ 1 ίκΛουκο, ^ιη »»ύ«η9 
ρϋΒΚ ί ΓαΒϊΐ-'Λο οπαπη ριοίΐικ"! , λϋΐ.ι ηοπ οι - 

6(αήτ, οι:^. 1<ΐ€η £ Ανπμ ιηακπα· 

βίτβιίιβΛ' Ικ Γιι1>ί1ιηάα1ί5 οοηΓοηχηΓοπίΓ (ιιΒϊι·- 
**· Λαιη : ί<1 οηιιη 6οι«ι ρα χοΐιοηαη οχ ίο Ιαριτ- 
οΜίηΙβιιι. ' 

Α<1υβπ(, ιηεηοηρΟΜΚηηηρΙυιη ϊη κ{1ί- 
ηιηοηκ νί1ϊΐ5 οεοο : Γηίπι ροκίΐ ρτΓ ΰοιη- 
ΗιτΛ ηαπίΓΓΟ αέΐϊοηαη ήαί , νι οΙίΒι άοοιη , 
, - & Βοιέ ϊρίο Ηβιϊζο Εεί]ροικ1ο(: ροαο «τ^ ίη 
. , α6ΰοιϊϊΑη»,αηΐΕ€χιιιαΒΚΗν€η^ 

ηο«ΩΑη6 <κκθΕ ϊη ϋιΙιίΐΗΐκίΙ ώρα^ »5 £οη(Γ.ι ρΓΑ-τοιίπποί {βηίαΐΓΪαί Γίχίιηιπ, νΐ(]ϋϊΓ- 
<|ΐ\(τ Γα^^1έ ϊη[α«1>ϊηΐτ, ηκ ορα5 οΐΐ ΐι1 2πιρΙία5 

{τχρΙκΜίΛ 

ΑΓ^^ϋΐηοηα αηΐεηι τίιυ ΓοΙαιιηιιΐΓ ΓΛοίΙΰ.ΙΙ- Λ4ί 
Ιαά ιΐί ΤΓί«1ί·ηιΐηο οαια νί: ααη Οοηςίΐϊιιηι 
<ϋχϊε , ηο$ ηοη ροίΐέ ηαηΐΓ^ιΙκα: ΙΐΑίχχβ λΛοϊ "^^^ 

οροπβ} »ά ^οη«{ηρπχικκη(ΐ4ΐιΐ) 1(1 βΑ, " 
λΑ ύϋυκιη. Α( <]α6<1 (ηρηίκηαηΙίΐΜ ςίοτίχ 
€θη/ΐίΙαΓ ίη εοηίαπέ^ϊοηο Ιιηαιοάϊαΐί αηη Οοο, 
αα( ίη ^ι^αο αϋα ρκιϋαιο , ηε£ ρ€χ νηιΙ>ΐ3ϋΐι 
^η8ιηιηηι^ Ι ΟοηαΒοί ^ ν* νπηιιϋί 0€ΝΐΑ>η 
οΐτιηΓ5 ίηϊίη οοηας·ηϊηιιΐ5 Ιη Ηοο, αΛιΐί Γη1ίς« 
ηαιαι.ϋο$ ηοη ΰϋε ιηεηιοΓΪϋδ είοιίχ , ίη ααο- 
€ΐιηκ^ιΐΰ οοηίΐΐΐκ αοι ςΙοπβ ΠιροπαίαπΗο». 
5«Μηιης1αιη 9ε ηηίαιη ίηίβιϊαβ ίοΙαηηη5 , 4απι 
οβ«ΐ(1οιίηιαι , τηιΐβ ά^^ναη3ιατ/^$ρ^^ΛΛιΜ^αι^- 
ΙΛί. Ιιπι ααΓΓίΏ ΓιιρΓ^ οίΚ'ΐκΙί, ,ιΒ ϊρΓο ΰ1 «ίϊΠΙ 
άΐ\χχκ ίοΜ : ο«η «ιηοε ηάιριΐίί ΗιΒα εοη· μ ; 
ϊαηόΗοικιη ύηπιβιϋιηιη «ιη Οεο , ογ^ο βχ < 
Κα€ ςοηΐιιηΛϊοησ ηοη ςοΙΙϊ^^ϊαΐΓ ο]ΐηιίηιΐ3ΐη ^^τ- 
ύ ίπ Ηθ€ ραοέΐο. ηο^ο ϊαιεπι ΓυρΰΠΗωπιϋΜ- 
ιοη ηοη αΰΐυιηί οχ ΙαΒίο^Ιο, (^υΐκηΜΟ'φιβ 
ΓιιπΕ Γιιρηι νίκϊ ΓυΒϊρέ^ί , Γιιηι α Γϋροπιαηιι-3- 
Ιϊΐι Ιμ Ηο Κοο ίαΓιϋ$ ίη ηοίΐΓΚ ίοηκηιιχ οχ- 
ρΙίειάοηο. 

0^Π3 Γοηκτηΐη (Ιοοα, ακ» ΓηροΓηιηιηΙίΐ ξηακύΛ 
ϊΐΐα^; ()ΐιχ ροηϊηβιη βΗ οκληοω ^ηείχ. Υο- Ο^μλ. 
ΓΪΊιη ϊη ίςιηοηιϋ ϋοΙ«η Γ«ο οοΐϋΓΓαπΕ Γοο- ^Ρ*τη»ί»· 

{>ΰ1ί> ^ιιϊ ίη ρΓ<«ίΙοηιϋ7ΐΐ5. ηιπι ΡΓίιηό πιιιΐια 
ϊηαΓαρβτηηιηΐΜ, «{ΐικ ιΑ Ηαηο οηΐίηοπι ηοη 

ρΟΠΪΠΓΠΓ, V. 5· ροίϊάο ΟΟΓρΟΓΪί ίπ Ηΐΐοΐιαϊ Ιο- ΛίΜΛρΛ' 

€1$, ροαηιαύο ψιιηηιΐΐαη) , (οηίθΓΐι.Ηίο α€α- /ί4· 
«ΙηΓηηη Γιη€ ΓιλίβΑοι. Ηκ €η1ιη οίηηίι ία- ' 
ναοίκί ,δαχ οηαΑ ίαΐ ηοα ραιίηακ «1 ογ- ^^^ί^,^,^ 
«Ιίηηη ^ηπζ: Οίοο «ηηηίκΐί η»η (1β6ώο ίτί^α-Μ 
ροΓ 1^^1^1^η5, Οεα$ ίΐΐ.ι »Λ οιιπι ΟΓ^^ηα^^ ^ι^^3ι, 
«Μοι οϋΐϋηιι.πιοηβηι ηκυιαίοιη, ίη^ιαιϊιιιη, * 
ιρ&ηΙιοηϊΙηίι(ίιΙ>Α>ι»ϊ>ηι, ΙίΕ ιΐίι «{(«««ιι. ^ 
ΓηΙίΐΙΐιηι ΓπηΓ. ϋίΰ05 , Ειίιπι ιηϊηαϊΐα ροηί* 
ικη( Λά οιά\\Λη\ §γ^χ, φΐ<κοηυ5 ς^3η1ί^6 1 
Οβο βιιηι , ο6 <}υ6ΐ1 Γιηι Ιίιρη άο^ίηιπι ηοη· 
ηε. $Γΐ1 οοηαΐ , <|αίι ίη Κοε ραίι ρηπ^^ρ^απιI 
<ϋα$ οηίπι οι οίΐο ΓυροτηζηΐΓΐω , <]ΐιΪ4 (υπτ οτ- 
(Ιίηίϊ ΰϊχάχ ; οίΤο νθΓ0 οη^ίηϊδ ςηπχ, <}ΐιϊ» , 
Γαιιΐ ίαροΓη3ηΐΓ2ϋι,& 2ααά(6£ιιηΕ, ηοη οχ- 
ρΙίεα;, εαΓ §Γ3ηιίι6 ββΙΙΤ· ΪΚΟΙχΙό ρηπείρ^ΐί- . 

ιτϊ)€ίηΐΓ ω ιΐοόίπηα, φΐϊα ηιιίααι ί,^,^Λ*" 
ηάοηοπι, ουΓ α <^ηχ νΙ οε<1ίοοπίΐ ςπααχ ροηί· ^τμ(^«Α· 
ηοηι , οΙοΒοΑΠΐ οΟο (ϊιρβηΐΜοηΙι» , Γοιι αι( Ηβ- ί«τ· 
ΙκΓΛη: ΓηρΓΑ νίτο»; πΛηιπΡ; νοί ίαΐκηι β (Ιο , 
ίίΐί^ Γ0<1(ΐ2ΐ ηαο^ιοηι, ηοη ιαΙιΙίε,ακ ιΐίαοάαιη 
ΐΜΐΐιρ6βϊιΐΕΐάαιη<Μίαβηραιί^^ . 

ί)ΕαΤΙΟ ΤΕΚΤΙ Α. 

V π Ε I χ $ I Μ \ Γοί ΓαροΓη.ιιυΓ,ι1ί; οχρΙκαΓίο *7 
οα οΐΐ, ααι οχ ίρΓο ηοιηιπο ι^ι-Γιιιηί νίάο- ^'Ψ'^^ 
ηΐΓ, οΛηηο Ί&ά5οοπΐιηαηΐί ιηΐι.Γ ΑιιΛογμι '*«ΜΛ«β· 
ί«1 β( ΐΗγ(ηΐΜΙ$Τ«1* , /^Ηοά ^x^^ά^ί 
ηαίΜτ* ηκΛίΗ Τ(ί ηΛΐΗτβΙίά'. \ά οίΐ , (^υού ολ Γα- μμτ^. 
ρΓα οηι ηοιη Γιι ΗΛαηα»π» , & ίϊίρη Λοάίΐοηίίί & 

Αατ,ϊιίοιιι κλ^ιιοΑηΜαηι. 

ηΛίΗΤΛ , ηιο ηοη 1ο<^ϋΐ νίάΐηΐί ίΐϋοί ηϋ<1έ **** 
£ιιηρά$: ία Ιιοΰ €ηιπιίαι(ϋ»^αήαιιΙΙλ<η·- ' 

64 «ί« ΙαΑ ρθ(£& &ϋ<]ΐιί(1 ^ίΕ^^^^, ηίΠ ςαιη »αχΐ1ίο Γη)άο αιΐΐιης είιηϋϊ: φΐίι αέ^ιι$ ηιαίϊ , ν. ς. ι^ ' 
ιΐϋηΐί 1>ά , ηϊΗϊΙ οΩοτ , ς»θ(1 ηοη οχεειίεΓα νϊ- (χΐϊαιη (1γ ΰχί{Κ:ηεϊά αυίίίοιιι {^Γα(ϊχ ίη ιΐίυ , ς-ο- 04ΐΜβ>ί§ 

<1αη ηΜκΙοριτίίΙοηι ά βΓαιιά , ίιαίΓ « ιηοΓηοΓίΛ; "'^ί**·^ 
κρΜβηαι αικηη ΑΑϋΐη Γιιρϋπυηιτιΐνιη κ& 
ηιβίιιιη: η ϋιρροβήοηο τα 1ίιρ«ηκιιη1ι$ ιμ/μ>«/γ, 
ηοη Ικ ίιιρι.:[η;ίηπαΐ!'. πκ-ηιοΓία. ιϊι/η/ίιη/^' 

Ιιΐιυ ^»^^υ1κ1υ ικίνη» κίρίπϋι,-ηΐ, α1ϊο}ΐια τίΠ: '**'*· 
Γ(ΐρ«:ηα(ΐΐΓΐ1ϊ.ι ^αIηΪ1ιη ρΓχΙιιρροΓιηαϊ: , & Ηχο ιΜαΜΤβΚ. 
ηοη ΐ'Πο ρΓορηί; ίιιροΓη.ιιυια1:α , (ΐ(Ι Ιϋΐύηι (ι·- ^μϊΜηι» ΐε$ ί11ίιι$ : 1υ<]ΐΐ0Γ ^Ίςυ ϊΐα ιΙΙιιι; νίπ1ηΐ5 £ιιιιι1 

ιαΙια αΒίοΙυιέ , Γίτα <}αοαι1 ΓιιΙ>)1.ιηηηηι , ν^ ιΐκί 
^Ί Ι^ "*" ίο1α;Μν«ό, ί\ίΐΜ ροΟυηιροηί «ΒΓοΙαι^, ηοη 

Ιαπιοηίη Ηο^ Γ:ιία, ηιΐΕ ΓΐΐΓΠ Ιιαο ιίΓουηιίΙαηΐίί, άίζ νιιο5 Γ(ΐηΐϋ η.ηιιι.τ,.ι1ίπ«^ιιίη νίίΙοιτιιΐΓ <1^^^- νί τυ ίΐΥο , ι^υχ ριυρΓίί: & ίηΐΓποιΗι,κΐ: οΓίοπα 

ίΐΐϋηιρϋΐ ί(1ΰθΐ} &: ηιιιοί νιχ νϋιιιη ίο-, Γαί 1ι1η^ 1η^1^ι>^^α πμιιγχ, & Ηχς ΐϋΐα λύΐυίαιέ 

ϋάηιιη <1ϋ νίτοποη «χρΚαΗΙοηβ. |*ιο<ιιιΙ β^ (ϊπιρΙίοϊκΓ είΐο Γυροπ»ηιη1ί«. 
Λ<ΙαηΓ(·, φΟϊπΗΙα ΙιιΙ Λτικιλπι στυαΜπι οχηα* Οιιοά Γι θΐΜ)θίαι, Εγ^ο νίΠο Ικ3Γα ηοη ίΓΪ: 

ιυιέ ίαα , ίί·; ίρΰςιϋοά, ικιίςοίιοηο ίΐκχτο ογ- ΓοιηιαΙίΐΜ Γιιροη»ηΐΓλΙΪ5, <)αίΛ Ιιιηιίηί- βΙοηχ 

«ϋηοη αά (γοίΑαη ^αΛάηαίζ <1««ηιϊηαια , δ^ Γαρροΐΐιο <τα ^1^Β^η1^ ηαπιτζ, ίΙοαι ΐΏϋΐηοηα ίΙΙι Μ,^ίβ 

ηοηΐιΙλΙά. αφίΛ ν. »ραχ£ηβοη$, 1αα$, <{γ ςΓ»ϋ ρΓα■^(.-^}^ητ^ ^ ΓοΓροη<)οηι ηί\^»,ηάα έ» νφβηφ 

ηοη ΑΗΚίη νΐΐο ηιοιίυ αηιυη$, Γθΐ;ηιηοηί5 : }ιο- ίθ(^ικ:ΐ2ΐη : <{ι|^ίτί-ηιι^ηι Ηίςιιηι 03πι οίΤο , (]ΐιυ(1 ^'ι^μ 

η)0<Α ϋΧηιηίΓΑ ίιά €αραχ ^ϋ^η|ι^ϋη^χ, ηοη νίίιο ηυηΐ(]α3πι ίΙΐ'ΙίοαηΐΓ ηαηΐΓχ, ίοιΐ ίρΙι Ια-*""**·* 

ν€Ε6 ίίιιηηιί άϋοχϊδ ιαι ήιςρήί. Ηιιιιΐ5 αακη ηιίηϊ} « ολ πιαηοήα ^τχ<χ<1αια« ^ιιϊχ ^^βίΣηΐίΣί 

ΙίιηίοΕΒ Λ 06ΠΧ €χίς«ιΗ« ηοη ροκΑ νΐΐκ αΐή οιτ ταχαη : οηηή βηιπι ηβηιη η(ίοηι1ί5 ρί- 

ηήοΐ ρηοη Γί«1ι.ϋ , ί]η.ιιη ριοριί.ι,Γροπ1ΪΓΛ& Ιιγ, ρυίΐ* ςο^^ηοΙίΐΤί- λΛιι5 ηιιΟϊ ΗαΙιΟΓ , (]υί- Οιηηκ υ*- 

Ιύη}τΑΐα ηααιπι ςαιαίΐιΐχΐ ίαέίίιηΐιχ } ΐϊηιε ςυιη^υε ίΐΐί ΐίηι , ΐϊιιο ηα^υ^ΐ11^$, Γωε ΓυροιπΑ- Ρ*"* 

ί^ηοά ΐςηίι α1τ6έΙίιιιιι , ηοη ίη|ς&ϋιιαι, ηιηΐ€$} 2ΐί<χ|υίη ροΠ« ίϊεη, ντ<|υί$ αιπατη "^^^"^^ ϋίίΐιπ ίηχη!ιΐΓι ν(·1 ΟΗ'ηοίιτΓ!.-! (.Ιιιί· αΐι- /,,ί. ι8 

12^ /«Μ νϋΓΐ>ίχ έ ηΐ€ ρ<^ϊή5 ηκϋί ΑυξαΛιοαι ϋΙ». ^. <1β νοί οα^ηοΓοοκι, ηοη ροΟή ηαηίΓαΙκοΓ τοίροη- ί"Ρ'"·'·ιι*' 

^^ϊ\^^ι λΛ Ιιπογ. Γ2ρ. ι8.&: ι ρ- Ηίηο ϊπΓογ- <1ογο €^|1^<1 «ςοηαΐϋΓοΙίκΓ «ΙρΙκειι ι Ιιο- 

ιαΓ, α ιχαάοηύί, (\»χ \η ιΐκ^αο ΓαΙϊίοΛο γ«ϊ- πιϊηϊ 1ρη:ίϋ5 Γϋοηιπι αΰυυιη, άϊαπιίΐ Ηί ΐ'αρρΓ- 

ί,χ'χ^- ηοπροίΓϋη£ηα:ιη.ι1ΐ[ΰΓ, (Ιία ροΠί; Γΐ'ουηιίαηι ηααίΓΛίΓ* Ιϊηι, ιτ^ο Ιη αΛίϋ ΓοΙιΐΓπρΓχΓιιρροίΐ- 

οίκτο (αΙχοΑο ηχαηΐίκτ καρί (]ΐΐ(Γ3η(. η- ιατΓχρΚοηαΓ ( ιίε <^ιΐο (Μκ€ί. ). ) πιϊΚϊ ηοη έ» 

/ιφττΗβίΗ- χίοοϋ, ςιιΪΛ ^^Γρ^^ιι1 οίιΐ5 ίΐιίικχ:!, ι,ιηι Γηικ ρΙαοα : λιΙμπογ απηι, 1ϊ φΐ.χΛιο ιιοιι ίϊ,ιι ριπΐ: ]^^*^^ 

'"Ρ"^ ^'^'·" ηααιιαίΰί , ^^ϋ^η1 ίι ΰίίαιι ίιιρΓα νί- €^^ηοIη1η^,ιι1^1η ι ίΓν- ιΙΰ Ιιιιηίηε };1οιίΑΤί·1ροί.Ια ^β'^^ 

'^ΜΐΙ^ιη. ^ οιηηϊαιη ΓυΒϊοΑοηιηι. ν. ς. ΙιρϊιΙί αηι οΛ νίΟοη», <]υυ(1 0Λ ΛίΧΆχα Γυροτηαιυι-ϊΙίΐΗΐϊ κ- 

$140» βη>- ίϊιροΓηΛΠίΓΛίϋ η ιοΠοΛιο ηοίΐΓΛ ρ.Λη·.Γ.ι1ί·;,(|(ΐ.ίπι ίρίο^ιι ΓρΓίΐΓΐιπη ιίο ι^. Ι'ΐΌψιοίίιρροηο,αΙίιΐιΙ "*» 

ΙΜΗ* «χΜ· ηο6ί& ^ΐΛΠ.ι. ^α ΐϋΐαη αεςκΗιηαα , (^αχ πϋΐΐι νΐΐϋ ν11ιοη^η1 ςχιΐΐτηκ ΐΛΐη Ιυιηιαο ^Ιοπχ 

Γιώΐΐ ιηάχ ^^^;ηx παιαταΐίατ οοηιΐί-ηίΓο ρο£> ηαη-^ι^αη ηοΔιο ιοκΙΙϋΔαϊ; &1ία<1 ν£Γ0 ίΐΐί 

ίαητ,οΒίοΙαιέ & Ιΐηβΐιΐιϋιο βίΐβ & ιϋά Γαροτ- ηοη «ΙχτΙ^ ηηοηΰ ίηκΙΙεΟαβ , &ά ηηοπε Ια» 
ηαεαηϋβ. Ηχο ά»χζ Ιΐηκ. ναα» »Λ «ϋΑϋΐιΙια- ' ιηϊηϊι. Ηχο οΠό (ϋιίΓΓίά ιπαηΐΓΓίΙέ εοηβ3(:ηυΙ·> η$ , Ηίη€ οππ ροΠϊιηι, ί€06άηααχ,ηύε 
90ΙΛ άοΆΐίοΛ άΛαοίχα»Λ3Λ, 

ψ 

δΕΟΤΙΟ ^VΑΚΤΑ. 

Εκ οβ-:<ιιιί«1ώΐ€(εφΐ2οΐΓ, ηηία οίΚ- Γα- 
ρηηαητηΐϊα, ηυχ ιΒ οπιηϊΗπϋ πλπιιλΙιιΠ- 
Ά· ΝΜΜ·- ηΐΑ οίουπίΐΐΓ^ ν. 2· πιηηοηαπι , <]α.ιιτι ιΙτΓποη 
»·4ΐΜ»- Ιιαίχτ ίΐί" .ίΓ·2[ΐ 1 απιϊΓϊά: οα οηίηι ηκιηοπα η^- 1ιι$ οηίηι ηοίζοτς· ροα·ίΙ , ηιππ λπιιτιχ ΗλΙχικι 
κηαιηι «ΙίΒβλταΐ αιηοτ αηιιαοζ έ ϋϋο, &: ααία , 
Κιιΐηαηίϋκ ΟιηΙΗ πβίχη ίηβ «! ςΙοηνη { ηοα 

ηοη (Ί.ΓΐιοαΓυΓ ίΐΐι αιηοΓ,ηιίι ηποπι; ^3ύ3^6χχΛ 
ταποηε οιιΐιΐοηι ΙιαΙχ'; ιϋικί ία5. 

Η(χ· ροίϊω,ιΐιοο: 5ϊ ΑυΛθΓ05 Ηί νοΙίηι ίηιεί- ■ί«>«ΐ'»/'» 
Κ-Λυι ίρΓι ίηίθΓηι.ηο Ιιιηιίηο ηοιι ^1^ι1^Γ^ νϋΐο- 
ηοη ηιΐι ηηοηειρίιυί Ιαιηιηϋ; νεηΐΐιπιιιπι αϊ ηιβ ιλ$ιμιφ 
Γυη(. Αε ίο Βοε ϊαιύι, ςααιη Ηυιηίηι Ηα^^ηη ΐΜΐπί)ΐ$,ί 
Λίίηί ΓιιραΐΜΟΐϊ»!»» Μοβ <1«Ιχο(αΕΐρ»;ν» <1ο ί*·^**»» 
ϊίΐη, ηίΐι ηιίοηϋ βοπηη^Ιβπι λΑιηιπί; ί<ΐ€Λ, φΐι,ι α^ί ΙΐίΐΙχιΓί, ηίΐϊ ίΜΟΤΐ! ςΓοηα^ 1)Χ€ αακη ηοη & ><1 ε^ει^·^ οηιιιοη οαηϋΓουοπαιη: ϋίςο ιη ιητ,Μβ 
^/ίΧ/Γ ρααιίκ €ΧΐΑατνίχίΙη»η«ιηχ, αρ>ηβε€2η»- Βοο Ιβηίη β*^αη «&ηΗΕίο<1ο Ιυηιΐηε τοΓρο^υ ^'*^'* /ν«ηΜΜ· ιηοιΐ<,α^η«Α£ιρ€πι»ιηϊ». 

> 5νΒ5Ε€ΤΙΟ ΡΙ11ΜΑ.' 

ί«!^ν#Γ- "Κ ΣίΡΟΜΠΕΝτ ηοηηαΐΐϊ ΡΓίιηό, ηη 
ΛΜββί' ϋν ηαηοάνη οΔό Γηραηαηιιβίειη. Υοταη» 
ΛΛίψΛ ' ψοΛ ΛιΙχαΑναα «Α €αη€θΐ1η« ίη <}3πιηαιί< «έΗκ 
ΜΜ·«(4Μ ■ {αροηΜίυπΙπ ; νϊίΙρηίΓηιίπι ίηι.1ί. ίΐιαιηιοηι.^- 
<1ί ά^Ιύκχε ΙωΙηίαχ ΙϊιρςΓηαιαΓαΙΰί ρκ) ιΐΐυ αΛί- 
Ι^'^ Ιιιι{Ίμο βοξή^εακ Ιηκ (όΐιηίοαϊ,φιαιη νϊίίοηίξ , αζ Α^ α<^ίΐΜΐι ΙΐΐΚΠΐ&ΐαΓ2ΐίΙ>ιΐ5 κίρβ- 
ςΐιι Γρςι.ΐ€ΐιιιΐί ^ η^β^ηέ νίίΐο κ Γρέΰίΰί' επΓ 
η2(ΐΐ[.)Ιί$ νοί Γυροπιιηιηΐίβ οκίκκ οαρίκ. 5ί 
νς·Γ0 Ηί (ΙίΓαηι,νίΓιοηαηΒητιηι ηοη <1^^^η ίη- ^.-^^ ^^^^, 

ηΟΟ ι|Ιΐί<1(ΓΓη ρίΟρίΟΙ ΗΐΒίΐΐυΧΙ Ιΐΐηΐί- ιηγ ίηα-ηί 

αή ίη Γο οχί{Ιι:η£ηη , ίϊΐΐίιηι οοιηΐηο4ΐθ€£ηΐ: 
<)ΐΐΜ νίίΐο ίηκ11ί-(ΐ1τιί ρΓοηή^ ϋοηιαιαίΜίαιτ, & 'χ*»·»· οί ηϊΒαίηιΤν ηοη ίριΐ Η; 
οχι-ΐηρίο ροΐκϋ αηιοΐΐ ιηαηίίΰΐΐο εοη(1^: 
αιηοΓ ςηιηι αηιίςκϊχ , ςΐοήα, &ς. απίιηχ ίΐο- 
ΒκηίΟΓ, ηοη ρη>ράϊ: αρίι ^ΐίχίχ , \Ϊ£α ρεορι» ΤΛμΙφ » Λ\3ΧΛ ΑΑιαΛϋΛϊ Λ.η\·.\\χ . ηιίιυηιϊοαριίοιί ς·Λ βιιι« γ^τ νίιχ··. ΓιιρίτηίΓυηΙεί ϊρΓοΓϋΐη )^^^{. 0Κ*Β)αα 

ί'*"*" ϊανα£οΰΛΐ Ολλ Ιαυιη ο&^ιι» έοπηαΐνιιι ομιι· αιικη^βι αέΐυ» ^Ιϋηιαηοηχ £ιιιιι {«ι Γο1ΐ5 «ϊγ^: ""/<"'* 

ΟΜίοίαΐτ (οΐΜβΑο; νικ!β ώΜϋέΗηι ΙωΙια ΐΙΙαιη ηιτηι* ι ηιιη οίηβάηιη ίτν «πήηαβ η ηΐί; 'Γ^ή'^'ΐ 

ι1ί£η!ΐακιη , Ιί»-Γ οαηι ΓΓαρί.ιι 3 ^Γαηί. (^ικΉ ιιοη οοηΓοιΤΛΐ ηίς οίηιαι ροΓοίΓΐαιΐ) 3(1 αΛϋί, ^^«ί Α 

ίϋΰΐη οίΐ ίη ιηαίιίχ αΐϋί Γεέιΐΐ Ηυιηίΐηι$: κικ- αι^ιηιΐίκαιιΐΓΐηΐΓ λΔ Ηιχ νι ιΐΐι ^X1^ι^η(. <Λΐιβ'» 
κιιααβηίιη, Ροηο Κοεϊ «ΙεΙχηυΓ, ΡβΜο Κ^ρΓ1^>ΒΗ:I11^Γρ^^^^5ρ^ο^^ιι^ιιη^μ^ ^^Iϊ^^^η- *^'"· 

ψίοψήί άΛααι, ηοη (Ιί^πίκιη κρχ Οχαη- Ιιγγ αΙχή^ιΰίΒΐϋΓυροΓηΑηιηΙίΒαχ,λαιοαιέϊρΠ 3} 

ιΙώοΑ , ΡοΕΓΟ €ΐΓΐκ3ηΐΓ οΒ ΓΙΟ} «Ιί^»- Λέίκα ϊιηπκ()ΐΐΐ€ ΕοηαίΓΓυικ είΒοκηκΓ ν( οι>~ ]^^'<^'^ 

κιη: ς[ΐιοα,ηϋι Γιτίακίο ( νΐίΙιρΓ» ^«Κ* κέ^ηα αά ςο§ηϊόοηειη ίαΐ : ^τ^^x Κος αιρϊκ «^^^,^ 

ίΐϊοοαη (Ιο αοπιΰκ, ΐΜ|ρή κ^υίκ. ηοα ηύηι^ Γχνηι ϋΐα Ι^€^$, λΐιι εο^ίαο ^x- ρψ»ώ»<νΛ· 

ϋΛίίτ^ιΐΦ· νττ6 νοαΒύ» «Ιβιίιίηιηητ, ικ^ικίιιιΐι {κηιηηιηΙ», ΑρβηιιιιιηΙϊδ , <ιαλΐη α&υ$ ϊρβ /·τ«*«βί- 

' «Μ^ «··<<- ίιΪ5 ηί: ς^ιιο4 ΓαρροηαπΓ ; ηειηρο αηίιηχ ίΙΛοΓΪ ρ^ο^^(1^ηΐ^1ί ΚαΒϊάΒϋί ΓαρίτηωιίΓαΙίΒαί,ςύιη |^·^<^" 

Μ*τ/Λτίι», /|κςίο5 (ίο Γαϊ$ αέΙίΒΐΗ : άκιιη «ιιιη , Γρΰ- οιηαη ηροειΙ^ΟΕ ά ρήικίρίο (υροπτ^ηιΐαΐϊ. 

^1*1*^ ςΐί-5 ΓυΙυοκΙτΒηί αΑώι» ϊρΠι ,ηοο αηίπΜτ; & ΚεΓρ€ΐηαβΟ Ρηη& , «Μ ϋΐΓϋ οκείΠιΗαιη νε 

Μί^Μί' ϊ»ι«"<1<-"Β«Βαηι οΛϋηιΙατ, αιτ νίίΐο αα« «ΙαηΐΓ <ϋ(:3ηιιΐ5 €« Γρ(χί« «ι< οοςηϊιίοηηη ρΓΟίΙίκί ^^^·''* 

/Μ 2ηίιιιχρορ(«1υιηϋης1οηκ,ηοη<1ηιοηιητ- βΒ ίρΓΐ5 3<ίΙίΒα$, ίοά Ό^ναα ν: »οάθιΓ€ΐη Γαικ- ^,^ ^'^ ;^ 

ϊρ$2 2ΐΜηις,(ϋ(1 1υIη^η^μ11ΒV«^οΓρ^^^^$^^^Β^2η- Γΐΐΐάη («ηκη ϊπ/οικΙγκ αα Γρΰα«$ ϊιηιηηΐάιέ ι)μ,«« 

αιχ ηΟΑ ύΐΐί· χΑϊΙμμ, ςυοι κρηίτηαηι,ίίοιΐ ϊρϋ 2ηίιη«. Νθ(}αο ρα^η αυί« ηις ία ^αε, (^Ια- 

ίβιη ίρϊί ϊα])ίΒαο'.Οί€Ε(,φΐα ιηίη» ραίεοοΙΙβ· αοηε ρήο(:ίρίιιιη ρεκκ , <£ιπι ώϋο Τ>αάα «06 

•κΓιιοχαΛιΐίΧόΐΓ^ ΡΓΐιη6:Αη»ηιιι1ϋ1ϋιη νϊιΐο- αιιίΙοιηηΐΜίαηΙίηιεΑΓίιηι ΓρΛίεηκτι^ <|υοαιη 

Ιυτ ηΑΟίηΙιιατ ρ€ΚΚ οοίίτΓΐϋ «» , (]ΐιοΐ ηηιατα- ν ΐι1ςχ){ Γαρροιικκ, η$ οίΐό ιαηιηίοϊ, «1ι- ^ν^ο «Α 

ϋΐιη ΙιβΙΐΜ. $«αΐΐΐι1ό , «ιήιη ααίηιι ηαιιιταΐϊεα' ιοα ϋ$. ιιοη« ϊπ^ανη, αυίι ί(1 ϊικϋ<»ι : ηνη ίΐ· 

■ροΓί'. ΓβϊιΓΟΓο οπιηΓ5 αΛοί, λΛ Φ105 Γιιιτί: οοηι- Ιλ5 ^{ΐ^ ηαηιιαίεϋ , ιΐιυηαε ρΓοΒΜΚΐη οΛ ϋ ιηο, 

Ι^ι^ί Γι-(1ροΐ1(ο1αιηιηο ιοπιγΙΙ ςοιηρίοΐιΐ α<ί νι- Ιςιΐιοει οχ «}^^ιΐϋ](}υΐ(1 Βχ ΗαΒ€ιι(> ροκίΐ ίη· 

' ι:οΐ|ρΐιιικίρΓ3«ί»ηίΐηΐπΐ3ρΓε« νϋϊο- υαιϊπ ίη ι^ίΙΐΗατθηα$ & ιηοηΚκτ ηηΐίΐι 

ΙκΗΤ ρβ» «κ ίκάη |ΐο11ΐ]ρ»ιι ΙηΒυ» ουϊ ύοΒ «ΙοΙμοιμο ρρίΤαηι ΓυροπΜτιικιΙα. 

ΙάρτπίΜΐιηΙη. υμΙοι ΗπιβιηκΙαηρΙι- 9β(ηηιΙ&, «Ηιχηβ €αηΓ«(}αεοπ2 ϊίΐι Βοι» Αι, Κί^βη/Γ· 

ΒΓ οίΓο ίΐΰ νίΓϊΓιιικ ηιίοηοίη : λιχ αακιη ραιι- / ,^ ί7«.< /β [Μ^€τηΛΐ»τΛΐΐί , ίτ^ο Ι^αίχι ί*η(^'Λη* ^^-^· 

^ιτηΛίΜτ^Ια. ίΊηιι πι βηιιΐί Βακ νΛΐ«, Ε^ιίΙηι ιι^απί 
5νΒ5ΕΟΤΙ0 5ΕθνΝΟΑ. ί)1 ΐρηιι^^ώ, ^^^^ο^Λφ λΗ^μλ ^β/ρ,ηιιί4$^ι*^'^'·*^ί- 

: . ^ </<^^««« γ/ /»ιη<««4/«>ίκ; 1^;ΐΜ ιρ ϋ; οηΐιιιιιο/^ 
^ΛΜ*βί Δ 1 1 τ I κ βτζο «ΓροηιΙίηΐΓ. Ρπιηδ , «ο» /ρίπΓαι]Ϊ5 ρηΜυαι γ€$ ρατέ ιηικηιΐϋΐ. . 
ΙΜ0ΜΤ*« '.<ί\.30^υί Γπαιιοηι, «.^Γ. γΠΪ' Γαρ€ΓηίηΐΓαΙο5 Ι)ι1ραιίίΛ5 οίΐ , φιία Ηςτι οί(τΛα5 ιιοη ροίΓκ ^4 
§Μ»ρΛ- ρΓζΙαρροάιίιιί αηιαιη : οοη αηιη κικίβιν α Γυροπνοραΐΐέΐίοηέ €34ΐΩϊι: ΚΗαϋ$;αω0ϊαιηήι Χ>%ί^ίαΛί 

•^2^*^" 2ΐπ ΐίπηΐηο ι χη ίπΓοςο; Γα^ί; αιι οΓη (1ο^ι1^ ίη €ν§0Λ κ α1ϊ(]η4 Γπρ<·ηιιαΐΓΛΐί ρτοΗαα ρΛ^γπ- {^^^ 

ψ$(ίφΐΜΛ<αίίΛ ροΑό (ΙαΗ ηιηιηΙίΐηίΑοι ^ βε.^ €(>»- <Ικο βΟο Γροαοχ , Λ^ οο^ηίιίοηςιη «έίαιιιη /«^μ·/· 

β·""!·· τΓαηο, άΓΟΛ οΒϊ<:(Λα ηαηΐΓβΙία .ίΛιΐί ίΙιρΓΓΠΛΓϋ- Γιιρβτηαιηηϋίυιη,ΐίεα α ρπηαρϊο ίαραηΛίααα/*" 

4ΐ·ΐΜβ·ι Γί1βί·€ΐ€Γ^πΐ€ΐηοηηη(:^ιιΐΜΏ ΓιιραηαωΓοΙιαηι ριοα-ίΐΛΐΐ. Οιιταακιη νίΠο ρΓΟιίαΛ^ιΒΒλΒϊ- 

ΙΙΙ^""^ ρηΒΒηΑβηηαιη ΒιΒα φίκίεηι ρΐΌ οΒίο^ ιαη αϊ ΓαραηΐΕαΓαΙϊ Γκ ΓαροΓηΐΕυΐΜΐί$ , ηιητιοιΐ» ν€- ϊ 

ίΐιη/Μ* ηφ€ηΗηηΙαη> ηοΐ&αιικη^ιΐΕ6ϋιρβηι«ιιι»- .ι6 μιτ Ιρςααρπχΐιιέ^ «ΙιαέΙα αϊΜΐιίίιρείΗ » 

«μΙμη·· ΙΙχβΙΙ, <]ΐιοίί 0Μΐηη ιικμΙο Γρβα^Βι» ίΙΚ* ιηηιηΚ ποη βητ ΠιρϋηικιιηΙη» « 46ΰα$ 1η 

^{:^< :ΐι!ιπ:ι : €γ^;ο Γππε ΓιψίΤΓυπίΓΛίΰϋ ΙοΙάπι ΓοΚίΗοηο €οΙΙϊ§ί ροαΛ: ηαηι Η4ΒΪΓαϊ<ΐ3ηχΓρΓ0- ΗλΪΖ/ιμ 

4(Αμιιιμ{ϊ ριχίυρροΓιηιΐϋ ίηιίΓΓπιιηαααέ: &Β3ΐ]€ΐύ1απ} ρκΓ νίΐϊοηαιι, νι ούηΓοπα: ροκηαιπι ><1 ϋΐιιηι /«/«τ»*/*; 

ίΦ^Φ ΓαρΰτηιηιηΙϊαηιη ροΠαΐΜ ΙμΒγγγ «ΪΛΐη τΐϋςίοηιίαιη ; <)υο<Ιηιαηίίϊ:ίΙέ ατςυίιίϊιρ£η»ηι· *''—^ί»» 

'^^^'·*^ Οΐ>1ϊ ΓΓοηΙίΓΟΓ Λ' ρι ιναηιίηοΓι , ν. ρ. νο!υηι >; Γ.ιΙΪΜίπη νίΐΐοιυ·;; ,ιγ νίηο ίρΙα Ιιτα 3Λιΐ5 ίιιρίτ- 

ίΜΛΙΐί). ηοη ΰΒΓιίΓΠίΙι ΓΟϋίΐίΙΰΐ^ νεί ϊρΓε ςιιαηιηκι ιίιΐ- ηαΐαηίοϊ ηυη «ϊ^ηιαΓ ΐιΐ ^οη£οΓ^311(^αιη λμ- φββ],^^ 

{ηίοί βιχοηοΒ. €{ΐιΪΑΑη η οαηΐυηι ρΐαηέ *η»πιίηοτ<Ιϊη€ αιΙΐΜΐη ('ρ^^^^π1 αυ: ιτιοιηοηαηι ^μμ ^μιητ 

ία»αΐ(ϋ η>ιαι»1« ίιιαε: ιχραςρκοοίιη αΙι^ιικΙ όβίίιίχά ροΔβί οβςεΐΐαή^ αιϋΐΗί9ΐΑίΙ)ΐ»ρΐ]1' ί*'"»ί* » 

ρΓορπέ Γιφαηαηιηΐο εβϋ ροαβίαιη Αΐι η- .1ιι1«ΐι& ΐΜπκηβι, «μΙβμρ «Μΐϋι ΐοίίι- 

ΓΟΐ'ΐΐη. Ο ΙΙΐ ίΐ € Μ Ρ 8ί6 ίΐΐ | ΐ ΓΙΐΜίΙ ΙΙ < ΐ ί ΒΙΙΙ. ' ^^Μβ* 

αΗμ^ψ- ί^οη ίϊο Γγ ΗιΙκηΐίΛαδ νίΓηιηίΓηΓαροπΜία- , - . 

'^^Ζ!^^ ιύ^^η^[^^^^οΑ^ί^ήίιΚΜ\>^ 5νΒ5Ε€ΤΙΟ ΤΕΚΤΙΑ. V, . 

νιβ»»» Γιιοηιηι ΒαΒηαιαηιηίαΙοηιπι. ριοςείΐαηι εηιιη . 

^^^^^ 2Βί11ϊ$ ντ4ς>ηΙ&(θβΒαίιιο ηφΐί£ιί<, άβεοοι ^Ε^νΝ^6 κΓροηύ» ι1ϊ£Εαι1χ»ί 2 βοή. ιβ. 

^2^^*^ ΙϋΒϊηυ τϋΤρϊαυικ ρατοιη οηπτίπαιη \ (κά ι3 ϊηΓιίΙοηιΙο ΐΐΓοηηοηιη Ιόοιικίβ βιΐηιίοαί: {ΛίΜνώ'. 

VI ηιιίίΐ ΠΒί <οοΜηΗηίαη5 ροΓίοίϋοητπι ΑιροΓ- νίΰοιιεπι Β«ιι»η ραϊ ^1ι1^(^«η αηϊιηΐ ΗιΒ^- ««/ΜιΛ! 

ηαηιιιΐιιπ , αιΐΛΐη ίη Γε ΒλΒοπγ ϊρΓι ΙιαΒίιυί. Κ Ιιΐίπι-η ξίοιϊζ , ιι,ι', ιι,κ:ι ν: ι]ΐι.ιΓι γλπο Γογ- ιι^,/ί,^^ 

^ηοά ήιΐβ ςίΜΐί^μιΐΓ: οοη (^υη βέώ* 1ιΐ ίυβι ϊη ιπαΙ» ρκκαιϋ ίίι ιρίοιηη ΙιαΒκΐϋ, αυί «οϊιηιπι βμ/μ #( ΑιΙΓοΙιΑιίΜϋι (ηρητίΜ ΜΜίν, «ΙΐΒΪιιτ Ιη)»- . ο 

^ρκΛ ηι$, ντ οΙοαεηεηοϊαΓϋη ΙοαροϊηιηαΓΠ,οΛίηί^αΰ οηίΓηίΐη ΓηοΓ ώ'ςπαΐΏ οπίογγ 1)ι.·ί. νηοίο νϋ^ο ^"^^^^^ 5$ ΑκΜλϋΑ *Τη6^ηι> ρΐ8άιιι» Ώ^ηφααέΏύ^ 

VI ηιϊο ροΓοπιίΐ, Γαι ςιιιχ ηηίπυηι ί^ίςη-ιιτί γγ<1- ηΓκΙΓιηο ΐαρ^ηΛοκ ι ΙαΓτ.ίικ- !;!οπχ Γιιροτ- «""Λβ* φΜχΙ Ηα1κ( 3ηίιη« ΙΑ Γυοβ «Αι» , νι 1ί Ι-κ ι|ΐ)ΐι1 Κιηιίη» 1<χιιιη Ιαρρίηικ , Π Ικη: ηοη Ιΐι, ικ ^,-^, 

ίρΓι Ιι^ιτί- .ΐΐ;ί( , ηαίίΐ οο^ηοΓατ; ρούιιο νοΓΟ ίΐαϊιίοιη (Ιϊυϊηϊαυ ροΟκ νίΐΐο οχίΙίΓΓε: ϊη ^ι10Μ^(^7Μ^ 

α^ααιη 1ι.ι6<.-λι νί ςοικίιιϊο. Ηίηο βι νΓ ΓηιηΙ'- οιηηοί ΟαιΗοΙίοί ςοηιιοηϊϋηΓ, υγ αΙίαοΕίο ί'αρρο^ /««Αι. 

«ΐηκ 8( ρβκαηκ «» αιΐΐυ, αιι^ικίο ί.ιιη ηοη ηο. 0^(1 ΰηοιηϊπιηι, Γι νίΓιοΓκ ΓαροΓπιιοη· 

^ΰί^^Μϋ βίοι» ία)>κ^ηι, 3ιΙ1ια€ Ο· 1ϊ$,€ά>ιη ροίηο Ιαιηϊικ αίοηχ , ηοο νοΓο ιηβ^ 

ΐ4βΝ/Μ* πια ΐ'χ ίΛΐίϊ ρΓοροπϊοηαο ί11ί5 , &; Γοΐιιηι κ· <|ΐ«.· ροίΓιιιη οίΤο ίϊης αΙιο]υο ίιιρ^^ηα^ϋ^^1^3 Ρογ- 

ηίβηα' > ^ '^'- '^-'^'" ΓρΰΓΪΓ$ Ηο οί$. Εβό αηκη κΑίΒΐη ΐάρβηΜΟΐιηΙϊΐΝΐι ροΠο ϋΐΐί- οΒίοΙαι^, 

η«·ν//Μ- πίΛχίηϋΐηιΙιΗίΓίτηιήιηίηια οοηιΐιιϊί η<ιη&: Γα- ιιιιΠ5 γο 1«ρ<τττίαΓαΓα1ϊ «μΙΚιηρ, ίηιΐο ραΓα, 

ψΛ ίΜίώιΙ», ιίοηηη (οηηαΐαη Γιιρρϋηαητ οηιηο5 4^ιΐϋ ν. <]ΐιία,νί Αυέ οΐΐιπίΐί ι1·1ρ. 1 4· α ηωη.41. ' ' 

ΛΜίΜΐ λΑ ^α|^ΐ1^^1^^ ρο(ί( αρρίοχίαιχίοηοπι,^ιιχ ηαΐΐο ώΐιΐί ηοΐΐιί οιίϊΐη ίηηηάαί ηοη ρ^Π(1α1^ η(€οί- 

Χι^* «όΛο φ Γ2Ϊ10 ο^ςηΑί } ρ«ϊ( «ιιη α1όικιη}Αΐΐιητ ύαϊο ύ> ^x^ίϋα^1^<Λ3^ιίΰά^ νικίε αίιιιιίΐ κ ϊρ$« /μΙμμ 

/«πημΙμ . <>^<^>' ' ν( αΗχ^Α ΐταηι Ιόποβίοη μΗομ' ίΗκ 44)ΜΙα ποη «ηίιΗΐάικ { £ ΚΒΤκη βχ αΙΐ(}υο ^Μ*β Λμ 

ΠΙ ΠΙ Γ.ιΙα·ία(ίΙΐϋΐιιι. Η^ηε ι1ι(Γι.·ΓοηΐΪ3ΐη ίη ρη- ΓαΙίΐ' *'ί1αΐΓΓιι παηΐΓπΙ:, νν! .ιΐίηικί^ Ιίϋϋα Ηο- ίϊ'πιίοβο νι<1α>} η2ηι ύαίιίηυ (ίΐ ιοήο ίοίηια- ίπιπι οι» οΙ>ΐ(:έ<3& €χειαΐ2 1ρ<^^1^^>, ρο{αι11« ί|!|||ι ^ ^ · 
η^ί'Γτπ^ Ιίι ρηαή' νίβοοαλι ΙχΜίιη , νη^ Ηβε^ηηηη ΙμΒοτο ^31^Iη ηιβηιοήαιη »αε «^όοοηη Ηο/ι>.μ4^ 
βί μμ/Μ* ΓαρετηίηίΓοΙίϊ. Αγ αένιτχ ίρΠ Γιιηί ριιη οοπΛί- ΠΙΐί ; Ππιι ίη ηοΗί ρΐαηε Γιιηϋ οιιιΐιΐι ιη τ ιπο- {·γ/« */»- 

<► τΜϊ· ύο ΛΐΙ Κΰ€ , ν€ Ιϊκοεί βχιςιηιιΐΓ αΙ> αηιηιάί ρο- ηκ «>£ηίαο νοΓα & ίαΐϋ , &: ιη Ιοί» ιΐίΐιυηιιηα- 1>»*ί*Ψ· 
/·ηη«/Μ. ιοίΐ 3Μκητ <]ΐϋα ίαραιιαίιιτιίεοΐΐο Ο9η4ΐίαθ34ΐ αοΐΜΰΐΐιήηΓ«& «ΙίΑ'Γτυηι. Ρ(^·ΐιΐΜηΐ£χαα^ 
αϋαιιΐιΐ ΐΜίηηΙβ, τε ρ«Γ Ιό κίΐ ιιΐΜΐϊέϊ:Αιιιΐι. ή ίψίάα αϊ οΙ>ίο£^ί5 « «ααο&ΛΛ ηοη «ϊ^ 
ηηβί νΓ^τ(Μ«:Αηί(η3 ηοη «Α ααβϊ «ΙβφΜη η- Αβητ, βηι ηήΐηϊηι, ρΓούήαΓ έ βιηίϋι ηιιη <1β 

ίΛΜ^Ι» *Λ- ΠΙΠΙ Ιριχίοηιιη : οοιτιρΙιιαΓ ρηίπι ρ^Γ ιρίο^ ,λ- αΐϋ^ ο^ιγΛι$, ιη ηαιίιυί ηοη ιτιίηίΐϊ ί<1 Γορα^ιια- 

Λ»ι$ Γιιροιη3ηΐΓα1ε$ ; ΟΓβο ηηο ίοηι»!» ρίΐεηχ κ νκίοηΐΓ , ΓΧίΐιαηΓϋΐ ΐϊτρς ρττ <ϋ1αιτ1ίιπι Ιρο- 

ηΐίτ^· ^ί^οη (]υ((1 ΓηρΙχηκαηΙΰ , Αΐηηι ίη- «ϊτ: .ροηο Γχοπ^ρΙυπι ίη ϊριί νϊβοΜ Ι)«: ΰβηέ ΛΛϋ» 1 β- 

ι$β[»τηΛ· Λι1.τ(]ΐιΐΓέ : ηιπι εααΠα ίηοΗζφηα ητφίι «ϋκ ίχ νιΐϊοηο αΙΊα^ οΗϊΓίΙ^ί & οχ αρρΓοίαιίϊοηο 

Μι/ΐ"ή>ι· Κοίροα^βοΡηιηό, 1ίίΧ( ηοη ροΐΐκ ϊι!λ'ο]ιι.ι- , & ΠοΒίΚΗν ΓαΙιαη αη ϊΐΐι ροΐΚΙιϊΙϊβ. 

3^ ρΓοχίπιέ ροά οβνάιΐί ί ούίί* ίιυκίβηιαι^, Ειχβ ήΐΑ νη 1ρτεϊβ< νίϋαοειφίροι^ ' 
^Φ*^* Ρ^'^^ Γοπιοιό; φΐιτνηα· α ίηα^κηιηΐι ουΟά ηιιίΐηβζ ατοκ ^οΗΙ Ιηβσΐιαηιΐηβ οοβπϊΰο 
€μΛϊ»- Γ«>ε ^1'ί"ηι ςοηςαιιίΤαη» ν: ουηαιηαΓ. 5ίι· ιςηίϊ οχιίαπ, ηιοΐΐ «ιη νϋΐοηι ιη Ιι ιΙηηΐΠ:ι : &: Γαηέ 
βάΜ^ηβΐΛ η2(ατ4 1ιΐ2 ρςαι ϋίΐςίιβεκ , Ιίςοι Ιόΐι» ηοη ροί- ϊη Γοιηηϊίι Ιχρε εχαίΛηΓοι Ιρϋςιοί νϋΗαηεοκ< 
η» *τ«- (Λ€€ίί, ί'οιΙ ΠηιυΙ ^εατ οηαιτΓα 1Μ: Ικχ ϊη ρΗαηαβ» , €|ηα1ΐ νί<1α«ιη«9 βύ* μ α]ε<Α»- 
κ»^>ί*1· ^ ΠΜχΙο ιίκο ραί αΒ .ιηιιν.Λ ρΓΛΐΙκΙ.15 ίρς-ιίίί: |κ·- ϊο<1ιιγπ , ηαιχΙ ι.ιπιοπ ππηκ^ιιαιη νίι1ίηιιΐ5 : ^^^^ρ 
Μμ/ΓμΙ·· '^'·^"" ^^α5 1^ί31 ιιυ ιπήιηιΙαΓ. ϋοαηιιίο φιαιιιαηι οΙΙ εχ νι ίοςηιαυηΐί (ΙοοίΜΡί.ίοΙαικ.τ- 
^ΙΙ^ι^^ΙΙΐ^ ΐν(ροα<)η (Ιαρίίΰαη οΗί εχι^οηιύηι, νηαηι ινιιυίΛΐί,ηοη ίΓ(]υίηΐΓΗορακ1αΝήν€ηΜΐ>ιρ<Ι 
Λψηί» ρ«ι»οι1ηπΐ(τβιεκη(ί$,&1)θ€ΐ«ιΓαΓ2(ΕθΓ ΐΗ- ιτΙυρϋηααιη1ιιηί(:οχι1\βηιβ«ι»ρπηιακί:£τ- 
ο<μΑ.- ΜααΕίιη σχίξΕπύιιη ηοη Ηοη , πίίΐ ίη ςχιιΓ^α η Γθε;ηί(ίο ρςκοη: Ιυιίχιί οηιηίαο ηιηιη- 
Χχΐ{«Μ«« αΜφίατά] 3ΐί.)Γη νοΓοοίΚ' ροι ηιοιίαηι ιΙοΜιί II) Ιικτ, ςΐίΗΜίΓΐ I^πΗΜ^ (|αΜΐφηήΠΐ|ρ€ηΐβΙΙΐηΙβ « 

φηΜΐή$ 9Δ»κ{α3ΐϊ ίη αΤίφίο ΓαΙήτΑο > οίβιηΓι ίΐΐα^ ηοη ΟυοΗΐι ιΙίεαβ, ίη οο^ίΐίοηΰβχρβτΙηΜηαΙί, ^«μ^τ 

η·ηιβ«ψ (ιι ηοη ΓοΙΓιιη οααίΓη αιίιηαιια, Ιαΐ ηοο ίη«1- ηιιΑ Λ^1ι;^1ιIί ηο^ιΪΓ Γγ απι.ΐΓ0 Οαπη ΓαροΓηαηι- >μι««^γ- 

ήί»»(ί» α:ο|πα:α α1ί5 αϊ % εΐΐΐ-ηιίαρεα: αϋ^ι·ι^ιι^ι^ Ιααί ^α^ιι^1, Λυι ιρΙυιη νϊ«1«ο, ηοη ΙιιΙκι Ιοςιυη Ηλχ 

νίν,^Λ' ρ^Ποηο; , Ιίοϋΐ 4 Βοκηπίο ΙάΙο ριοιίηαιηηιτ. (Ιο^γιπι : πιω οο:ηιίαο ηϋοτ&ιίο ΓηρροηίϊΛ^'ΐ*"*. 

βΛί^ΜβίΛ ΐ>ί ΑΓ.ι;(!ιιί,1υx^ι^οη1η>υη^ηη«ηκηα1ιη,ρ^ο^ ιαιιαίαη Γχι(κηπ2ηι ιαΙη ιηιοτυ & νιΐιοηι$ 

/*ΓΜ«ι<ΜΜ ίρι.χ:€. ^^ιιχ 2 (οίο Ποο ρΓΟιΙιιαιπηίΓ : ί» ίη ΓιιρεΓηαΐυΓίΐΙίί. 5ί Ηθ€,ίη^υιηι, ο\ϊι\^ι1^,ίΛ.-I^Μ$η^ ^ 

**^· ** ρκτίσηπ, ροΓκο ιΛιι ΐΐιρι τηαιατΛίι , αηίιη» ροοι ίύι: λ\λ\\\ ΓοΙροη<!ο1χ> , ι-Πό ροΓ Λςαιίοη^ οι ςο^-··*··· · 

ΐβ^Λίβη 'ρροι^'$,& τ3αορ€ο:ηΗι , ί\Μ ΟΜίϋΊςηίΒΐ οά ηίιιοηι, αα6(1 οχάιαίι οι>1^Λι1Iη: €αηι ϋοίιη η, 

,αΊη,['α-' '\^^> ".^ ρΓοααικ Αηπηίίιη βΐ» κΗι <{ηί ηοη β< οΔβηοηϋκτ , ροίοίι «Μβκ; «ήαηιΐΐ 

/«^ ηι^ ίη- Ιιιηι Γε Κα1>ακ ν: ρυπι Γθπ<1ίαο, νι ραιιΐό αηΓέ ηοη ΓαϊίΙαοΚκέ^ιπη ; Ιιςιΐϋ νίΐΐο ϊηαιιΓίιιχ αΐΐιο 

»4ι^ΐ4Λΐί άιχι αρριοΜίηΛΠοηο ίβηί^. ΑΠκγ Ιοηςέ *1ίηί$ ροΐϋβ Λμιηιαίϊ οχιίΚτο , 4-ιι.ιηιΓι ηοιι Ιϊγ ^β 

^! ""ί*· Γοηαηςίε ίη Ιυπιίηε ςΙοπχ κΐ'ρίϋα νίΓΐϋΐϋι: ϋΐΐ >1Β«1οβχΐβ«η5, ίτ(1£)1& Γ^χ-είο^ ι1ϋα$. 5ίιυ[ι-ιη ΐΜίώίβ 
'ζχΙρηΐϊΛ 'Μΐ>ίΓθ5ηοη ίοΐώιη «ιιίϋείΗοίΐ'ηίίη- " «Γοςηίηο γΠ« ΓιιρττηΛίυΓηΙίϊ , ηεο <1ίιιίηΐιιιχ 

η[Ηΐ>ίιΗβ ·ίίΙτ<γ\Λΐι νϊ1ΐοα<$, ίοΗ ϊΗ ςϋο ί"θΓΐηαΙίΐι.·Γ γΙλιλ- γ1Ι«: ροΐίςι ηϊΓι γχιΛπικ οΒίίτί^ο ; «υπ; <}ΐια ηι- '^'ί^"*! 

ηιρίβΜ ΐιιΓ ίηκ11οο1ιΐ5 νί ρηαι μιπ νιΐϊοηοιη : Εοα 1ι»1 ΙιιρίτιυηίΓαΙι· ροΐιΙΙ οΙ1ϊ· ίαΐΐυηι , ιυιη 

χΊ/,ίηίί,ιβ ηίπι^ικ οΜκΙίςηίαι αά αϊα νίϋοηιηη ρπ>- π» 1α{κ;η)αηΐΓ«1ι$ ηυιηοαβοι ρο«^ ^^^»Μ·ΜΓ 

ρ'^^^η "^^^ *^ Ηλίήα ίΐΐο, ίκυειοα ά»(ΙΪ£ΐιίι»34ΐ ιύ& νΐπίχη ΓηραοηΜίιηΙιΐΝ»; νηι^ ναΙ άιληη 

ΛίΜι/β αηιοΓΓΠ'ΐ αιηίαΐίβρηυηκά £ηι^2^I^§ηί£^911- -«Ιΐϊβ&υπι ΓιιροΓη;ΐηΐΓαΙοηί(Κτο, νοΙαΙί^μπιΠο. 

νΐτ*ήβη€ (0 Λπιπιαιη. οο ΟΙίαπ Γιιρρ1οη5 ^3η) Γιιροτηαηΐϊαίιωοη: γγ^ο 

/<ηι»Λΐΐ. ΤοΓΠο ρΓΪηαριΙκη' κίροη^ΓΟ οΒίοέϋοηΐ Γα αιμηίηυ «χρ«ηηΜ»(»ι<» £ηκυη1»ολ, ντληιΜτ 

_ }7 . ρηπΜΓ, Γροςίκ & ϋοςηίϊιοηϋί «ΐ€ οΙ>ί€ύΙί5 Γα- ί-ηη ίιιρροηΐηιικ, ηοη ρ(τηι1« η€α·Πιπό λΪ) αΐί- 

ραηααιηΙίΙ)«5 ηοη ρτπίίΓα· ρ^^ Γι· & ηΓατΠΛ- ηαο ΓαροπιαηίΓαΙί ία γοοχιΙΙροκ, Γι·ι1 ΓΐΜηιηϋΐη|2|^^^ 

μλΙμ- ·* '^'^ ίηροΓηαιυΓΛίι , ηοη ΙοΙΰιη νΓ λ ρπηα- νι αρρ^ΗσηΓο , «^ιιοιΐ ηοη Ηχι α ΓυρβίηαηίαΗ. ^^(^^,ι^ 

ΧΒμ Ίΐιπκ- ρίο, ίκά η^Μx^ ν( 1 κπηιηο ΐχιΐΚ-η(ο, 1ι;α ν( 4 »κηΐι νϋϊο αιοεω \κ3χά., & οακηοηιηίη ηαχ πμ-τΛ * 

: · ρΓίηςι- η· ηβη οοχκϋοοηε} ας ρεορκκα ροίΠ.- |κ>ηι ροΓ οηη ίίιοκ Γηραηιιΐιαίίίΐ , γο ίρίά ρακίακ ί ρΓίηςί- ^ «^Ζ*·* 
* βηΛία νία^ΐΜ οΜίηκ} υιΑθικιβ ναο Ιιααη .ρ» βιρβηηΐφύίη ιιΐί ιαϋ&αίΑακί. οΙΜΜ^ΐι. 1^ οοτι 4ί1ρ. II. 9ίίγ6α6 1 000.64.0^- ίΜοΐΜΕΜΠ, &ηοη «ικΗτΙοηΜίη Ιη Ι>«0{ {|αίι 

5Ε0ΤΙΟ ^VIΝΤΑ.■ ϋριΐ5 αΒίΌΙαιο Ηιΐχτ νίιη ρΓ(χ1υο«ΐ(ϋ Ραιιιι» 

, ,.^ , Ι· ^ »1>ίο1ακ ροίΰΐίίΐαη.νίάεαηιϊαιη Ηί (:}ϋία>ηΓβ- 

' ροίΓιΙιίΙϊ: (Ιίαιιη (Γπίιη ί(1 ηοη ηιαίαί ϋΟϋ »ίαι»ί 

άακιη, ντ£ΐουβπκ*Ιϊαιη(Βΐι^£0Β^^ Γρε^αιηαΐϋχ. & ίϊιι«ιΚΝΐοτα1ειααΙιο$<1ίΑα> 

Γυρ(:Γη2ηιηΐ€$, ΐ<!βηΗ6αβΜ«£βαιι1ι^Ιιαιι ϋ& ταβ, ηοΑηη νοίαηηκηι βί ίιηβΙΙβααηι ηοη 

οιηηίΗιι·; ^^1Η15 , ηοη ηιίηίΐί (]αάηι ΠΓηιρ.ιαα.ί ιΐίοίτο ΟΓ^ίηοη ΓοΗίίηΙοΓη κ! νιίϊοπΓΓη 0« & 

&«ίβ€ηάΛ ια(ΐιιι1ΐ5 ; Κίης ατξαιηΰηιοτ , ΕΓ§β αίΐιυ ΓοροπαπιτΑΐοϊ ^ δί αιηαι ίχίιηι ί1Ιθ5 1©- 

4Β· «ηΝίΜ ηοη ηΐ3§ί$ ε1αι«αΓ Γαρη ηραοοκιη Γυιιη ηα- ίρίααηι ροΓ ροκηιίνη θΒ«]ΪΓηπ»1αη ,' 

φΜηιΙί ΓυραΙςΊΠ , Γοιι Γαρια παιαΓΛίη Γιΐϋτι ίη^ΙΙ^Λαί, Γαιίί. 

Λη^ίίι- ιΐιιιη είειιαιατ 3ΐ1 Οα νιΐϊοηοηι, <^ααΓη ιΐιιιη ρΙο- ςυΓ'Χτο ςρνΤΑ' 

ηααι λΑ νιάααάΛχη ύϊκάΐηαιχ ι ηοιιιη οηίιη 51:1-11^^ ΜίΛΙΛ. 
«Μ^· νϊβφ €ΐ«ιαιΐο €Λ Γυρη νΐιβϊ ϊηαυοΛω ^ί1^η^Μ1^5Α . ^^^βϊ^ ί^τΜ: *υΙ^ί οβ(η4θ, (Πί /ΙίίΓ- 

Ι>ι<·^>- ^οηΓ^σα^η^^^η^α^η ΓΠΓ ΓαρηηΑίιιηπτ, ηβιΐηι · ^■■1^α.^α1.Λ^^ γ κ^αιχΐ ΐϊι· αΓ^^πί ροιςβ : ΟαιιίΤα οβ1αοη$ νι [ΐΐϊί ΓυροΓπαηΐΓΐΙίδ. υίι Ιιοι ατςι 
1*/ϊ *ί^Τ* αηίβοϊροιαιώηχ οΐχ^ΐκηάϋαη ηοηοίΓο ίίΐαι 
ήβεαοη αβηιτχ , ηο:|αβ Ηβηο «Ιίοαβ οιΗϊηηη 
α^ Γί5 ΓαροΓηαηιταΙΰί. Οοηπτα Ηθ5 φ Γιι-.ί- οο 
ΡτψιπΛ [<κο ΓΗχ1ϊαΕ:& οΛαιίϋ, ιηάεοαίϊΙοηιςΓ αΐι Ιιος 
λΙϊ' Λτ^ιηααο,αΛιίκ ϋχρίϋαή αιβααιιηηιίοιεΓ 
«•"ί^ίί·· ροιοηιίιηι η^ηίΓαΙοιη & Γαρίτπνιπιηίοηι : ηΐΒΐιΐ ηοης-ίΐηιια; . _ ^ - - 

«3. Ικαΐ ΓζΟ νκαπκιιιο κΙοηάήαΐ ( .^ια ταιπί π Ηοοι "ϊ. «^Λ ν.τύ 1αραΐΜυΧ3ΐ⻀Ι^«»«ρΙΚΜίθ^ 
αϋιιηίΐε ροίΙϊηΕ γοΙατ^ , ηοη οηΐΰη οχ Ηος οι- ηιίηιια ΰίΐ. 
ρΪΜ ) βίξξο βςαι ϊΐβ, ροπακίο νΚΜΐΚ]ΐιε ροίΓπ- 
ιίαιη οχΓππΓΰΟΑΓη, ΓΧ()[ί^^Γο ροΠαπΓ , αιιοηιοίΐο 
νηα$ εοηεαι:Γα5 1ϊ^ Ιαρη ηαιαΓνη , 3^^^^ νεΓΰ 
ηοη; ροάτπι πιοιίο ρθ€6Γθ φΡ,νΐηΐηΐ^ΐΐΓ ίάεη- 
αίις^πΗο, εχρίίοακ-, ο^αοπκχίονηΐΐββοοαίζίϊ» 

ίιι ίιιρΜ ηαιιίΓΛΠΊ , αΐ£« νοτλ ηοη. ί^ίίικπιβο ■ρΑΤΕ».5υ«βι1ίΙ>.4.«ίεΑη§ο1ί$€αρ.)9.ιί, 5ι^!^'^' 
βρ 1θ€θ ΰχρϋςαί; ν^, 1ίο« οιηηο5 ΟΓ^ίηοί α<1 κγ- ± α Γοα ςίΓο νΟ» ηΐίιίηιΐι ( & ϋοηίαιαίηιαι 5νΒ$Ε€ΤΙΟ ΡΚΙΜΑ* ίϊι. αηαί: ΰΐΓςηιι.ιΐί·; εΛ οαραοία^ Γοοΐρϊοηιϋ οα- ιοιαπι νίηιίΓε-πι ςΓεαίαιη ρηχΙικΛίααιη , Γοιι φΐκ««»ΐΜΐΐΜ0 

Ιοιχαι , οΐΐίηηαΐΐ! ίιεηι ςαραοια: ^^^^ρ^ϋη^11 ίη- ί ηαΐϋ ϋίϋϊΟί· ίιιΒίΙαηυΙ ]^ίΓιΐοΐ ριοριϊϋ ίου /»^'·^>- 

ίηοΓυπι Γαιίαιη ιίοοΓίυπν, ["-Γ ρΐ ιπαπί; Γ.ι- ΑϋΙηΐΜίηηΐΓ 5ι>αΓΪο αΐίς^αί πχτηιίοκϊ , φτί ^'^,'^7ι>«ιι> 

πια» ΓωηπίΑ ^11ίΓ^^^ηαα : ηαπϊ ηιοιαιη ^^ο^ίιιιη ϊικΙε ςοηΙΐΓΠίαίϊΐ οατη ίΐοέΐΐ^ίηαπι , <|αό(1 Γιιρ€Γ- ^η^^, 

. γΰάχ , κΙίΑκ πιοηιί ΓαΓίιιιη ; αΐιβηιπι να6 ηκ η>ηιαΐΕοΙΙί}ιρη ΙΙιΒίοέΙί Γΰα ηιΐιιτζ εαρ^ίία- 4* 

κΓριιΪΓ ηοε ροάι ^ι1^α$ ηηοααη ί ροοκί ηοη ιαη : 3τ<]υΐ ηοη ιΐίατ ίοηηα α1ί<^ιΐ2 (ίΐ Γυρη ψτΛΛίην. 

ροίΓαπιι» Χίχίχα «<!<!«« ηυίπι ηκίαπυη ίρ&η ΓαΙ>καϊ αιριαηκιη , <ψίχ·η ςιιία ίη ηνυΓίΙ ηοη 

Ιιιρίίίί';, αηιι,ϊ , ϊϊ;ιιϊ-., (^ιιχ οχ (ο ΗλΙχ^πι Ηί- οΐΐ νίν α<&ία.ι, ι^αχ ολιπ ίοηιιιιη ροιΓκ "^^*^ι^ 

Μβχύα Ζ3ύ €χί»οηαα$ , 1ία-ΐ οιηηΰ$ ΓιΙ>ι ίϋοηύή- <ΐ2κ. ί(1ςό «ηίηι 1)^ίχ:ΐ αν^ια, ν.^. νίηι ηναη- 'ψύΛ€β [»* 

■^ίί^***" αοηκΓροόΙα Ηαηπι αοείιΐΜάαπι. 1» «χ)αη 1«η ιβαρϊοΜϋ αίοτηη, & 1αρϊ$ πΜπιηΙϊιτ-^β·!» 

•ί"/***^ ηιοίίο ίη ρηΓί-ηη άϊΐο, οχ ηαϋυιί μΪϊιιπι αίΐί- ΓιίΓη: ί^ϋία, 1κ« Η«:«αι!εηπΛ ΐΊη: ΰίί ςοιηπ- 'ί!*»*·»* 

άοηηυηα ιοίρς·ι1.1ίαέ 3(1 ιαΙοηι 1αο1ΐΛηη.ιιη ίοα Γία,ί^ηί5αηιεη & Ηοιηο ιηηρεΙΙοηί ΙιιΙκηινιτ- 

^1 ΓαΒϊοάιητι ρΓοααιίτο, Ηοα α. (\\\>Ά3Ω.ΐίίΪΛ· ηικιη α ρΓΟνΙαοοτκΙί ίη ιϋιι. Νκ νίΗοηιιροίΠί' 

Ικαι ίίίαιιϋιειιαπι Γι1}ϊ ΓεΓρ^έΙιιιη & θΓ<ϋααη οοητϊρϊ, Ηοπιϊηοπι ίαΙκ^Γσ νίηι ηιιιαΐΐηη α3η- 

3<1 η 2^^^(I^η^^2;(10ηκ1η1^η ν[3(1 ^αϊά ΓιΙ)ϊρΐθ· ιΐί ΐΑρί<1ί πιοιιιηι ΓϋΓίιιιη , & [^ιγπ Ι^ρίίΐεπι 

ροπϊοηαΓίιηι ; ΓοίΙ νΐ3ί1 ιά <^\οά οχςαΙΪΓ νίαχ ηυη ηιΙχΓΟ νίιη ΠΛίαΓαΙειη ιΙΙαιτι πιοηυιι ΓυΓ- 

ιΐΐϊικ , ϊι» VI (Ιιιιη ά (Χ)ποι-ιϋ£ΐιτ , £αι {λοοι ίοα άρίεικϋ, νηφ οη)«ηιιί( ϋΐυιΐ ιχίοαη ρ1ιί1οΐ6-> 

ιήίηοΑιιη ; Ιϊοα φίΐιηι ροίΓβ Ικκ ηϋηεαίοιη ρηίαιηι, ηηΐΐϊηη Λχά ροΜηί^ηί «Αίαυη ανα» 

ΓοοίροΓΓ, Πγ ή ίΐίΓηιιαΙο, Πευ: «^βΓ^ζίί: ΑιιςιιίΙί- ταίαιι, οαϊ ηοη ΓοίροικίοΑΓ 2ΐί(]ΐΐ3 ροτοηπα πι- ομ/γ- *τ«^η· ·'***^'*·*· *^ ΡΓΧίΙΰίΙίιιαι. 55. ϋ3ρ. 5· αοοακ (ΐίΓΑΐϊί ραΙΓιοϊ. Ηϊηο ίηί«ι 6ιυιχ·ζ ΓαρΓί, ι<:- μ»»ι·. ^πϊ» 

" ■ ϊύΆΎκΛΜΧ ίφ^€ΐ»ίώίΤί βΑ€ηι,^Μ9·0«ΜΦ- ρΐίβηακ, ΑηβοΙοϊΜΚβΙβηι εΓΓ3ηΐΓ3ηι ροίΓιΒϊ- »*^'*»*: 

ηΛ«ΤίΐΛΐη»^ηΛΐ$ίτ£ (β ίίθίΗΐΗΐιτη·,\)αί(γί Μΐ- Ιοσι ΙηΙκπ; νϊιτιίΓειη η3ΐυΓ4ΐθΓη ίαάεικίι . 

ίην εί>Λήΐα{€Μ , ^γμιλ ιΗ βά<ΙΐΗΐη. Οαο<1 & ρΓορηα ιηιηαιίι. ^ιιχ ϋίαιιο νίΐύέ οΙΙ ^^,.^/^ ^ 

ωκιη ααϊίΐιιτι <ϋευη( αχα ροκηιήηι εΐΐό ςοη- ιϊηΐϊ έ ^τχίχάΐού άο&άτα.. Οα^οα ηΐΓίαχ €θη- 

«ϋαο ρ ϋϋ α η , ροκτίε αβαηιη εΙουαιί,^Δ £ιηΜκ ϊη^ροίΓαηι : ςιιίι οηιοβ & ίοίηιη ίιΐ 

ροίΕσΟί* ίΐτ ίι1»τ«κΑο$ , Ηοο , ίηςυιηι, γ1»& β& ΠιρβηΐΜοηΙ« , ο^υοΐΐ ρπ>ρη^ ΗΙ ιηίΕβαύο- 

κϊ)αηΐΓ αίΐ Κοιηϊηεπί; φΐϋ ιίε ΓαΛο αηιια ^Ιιίο- Γιιπί; ιγλ ιηίηι Ιοιηιιηι οηιηο5 : 3Γι]ϋί ηίΐΊίΙ ρΓΟΓ- 

Ιαιέ οΐί-ααύϋϋ αιΙ ^ΐίάΛία ύ>(ο\\χιί ρο1ΙϊΙ>ί- ίαϊαικκίροιοί^ « εααΑα. ςκαα (ω(ΐιι:Αΐιί3υ& νιιϊ- 

)€ηι,€Γ^«Ιι£)1«ΒυΒ,ηοη €οη(1ΐαοη3αιη,1ι>ΐΜ 1η$£»π, ροκΑβίΙβιηιηηΙοίαπι,νΐΰχκιηΜηΗ 

οΙουαίΜαιαΓί-ηι. ηυο ΐΓ'^αιηίπιο Κί ϋιίσιη ν(ιιη. ραι« : ςτ^ο η« Γαρίπιαιιπαΐο. Α(1(Ιο νίοπιαιη 

ρη<ΙΑ- ^ιϊ^,'^^ίίίειηίη Κ, ηιααα5 ιαη:άιη νοιιΐιαχ, ααηι.1 ίιι 
ψηά, & ρα(Γιι»ιη: α(<^υί «{ΟΟΐΙροίίΐΙ ιαΕίιπιϋκΓ ριοιίιι- 
^βι ϊΛιιί ΐί ίη ΓυΒίΓΐΙο, ηοο ρακΔ ε1ΐ€ ίαρβτηαηιπιΐϋ, νι 

' ύβησίικ: «§0 ηοη ρακΔ 
νϊκι 
^) Όϋ&άοΛ ϊακ ηοη νί(1εωτ ροίΓο ΓηΑίηεπ; 
Κ.ι(αΐΛίΗτ & ηιιίΗοΓη 0}ΐιοαϊ1 ί11«ίοη«ηη ΓιιρΓί ροίΓ..ιιη ιΐσ 
ΐτυαβ: ΑηβεΙίί,οίΐάίίϋ Γαϋα$ Γαο Ιοοο ( ςπ<χί ιαιη Ιιιο 

.$02Γβχ οιηηίηο Βοή αυζίϋΰοΐΐη άΛ ίοΐοηο- 
πιίηο,ιΐο φΐί πιι11α$ οαΗίηπ; ροΩίτ: Π αιίιη 

^τ!α;>ιτΛ ί[ΐΓ(.· νοι-.'.: ηιΐΓ,κϋΙιιηι ί>1 , ^1ι10ν1 2 ηιιΙΙί ςΓΡαηι- 
/·""/'· τά πΛίυίΛΐίιοΓ ροκΛ ΙΐοΓί, 4αϊ$ ροκίκ <|ΐιχη:η: 
ηοίΚ Α,αιι Αη"ι.1ί ηιαιηΐΐικτ ροιΠπϊ Γ.κ«ο ιηΐ- 

β>Μ€ΐιίώ (ΰΓροΐ£ηι ^αοά ιιιιΙΙ-ι οΓί-αίιΐΓΛ (αίαπι 1ί1^ια- 
Μ Μ κίβ ι . <1ακIο^ρ£»Αη§^1ο$;ροΐ^Iι ιιαιαΓαΙϊ:οΓ} & εοη- 
1«ι|ΐΗ»ικτ(ΐαχΐΙίοο(ΙΙ-Γ, αη Αηξο1α$ ρο0ΐ»(}αο(1 
ηοη ροΐοίΐ Αη§ι.·1αί. ΑΙίαχ ογ^ο βίϋ ίαι- 
ίίΐ5 (^αχίΐίοηίΐ αιι^6 αΜιΙιπί ^Iη^^ .ΐϋΛοκί. 
$ϋεαικ1όι νκίεεαε Ηίε £ΐ1ϋ ιΙ>αΓα$ νοουηι: Ιίιηί- 
Μιφ»^ηΐΛ €ααη & βχιακΙηπΐ βςηίβωήοηοιη νο:ϊϊ 
<Μ οίον·. ηαίΜΤΛ ρΓοΙίΙ>ίια, ΓοΙίιιηνι ρΓοΗαιΐ Γαα$ χΙΙλ- 
(ϊοηϋϊ : ηαπι ηυιηκη ψμ:ητλ ΐ'αρΓ^ ιιιιαιη «ΙοΙκε 
€(Ιβ χα ίαρ^1η1^α^α1^$ , ΰοιηρΓοΗαίιϋι ϊη 
ΟΜηιηιΐηϊ \\^η^&^Μοα^ ηοη (οΐΐιηι Γα^ίίΛηιΪΛί 
α«3(3$,ΓΜ{ ς-άΛπι ίρΓιιιπ 0:υιη , ()αί ρΓοριϋΐΠ- 
ηιέ ιΙϊαπίΓ ΗαΒοΓ»: παειπαπι : ργ^ο ΐϊ Ιιιρςτηιηι- 
ηΐε \ά αοοά οχ(θ(1κ νίιω €ΐ{βέ1ϊιια$ ιοιίαβ 
ηάηι οχομΙοο νίκη ηαηηΐη 

Όα. (\Λοά ΟΓΠιιίηο Γορα^ηβι Οπηεΐ Γι ίιίοο 
«Ικίΐυι, ν( αΙι<^ϋί(1 ία ΓαραηιηίΓαΙυ , ηοα «1ί-|χ· 
ίβ οχο9^οκ νίτβ$ οββΑίιΐΜ, ηίΐί ηΛϋχχτχ α«ΜΚ, 
* ϋκη οοηΓΛ,ηαΓ νοχ *ιαίΜγα ΓοΙίϊ ηαηίΓΛί 
* ακαα^ , & ι-χςΙαιΙίιαΓ αΐίι^αα ηα^αη, Ιοίίοα Ηϊ- 
• ιήηα. ()αθ(ί ^ι*α$£ΐ; <1ε1κ:ι ργ^ο νοχ ηλιπυλ 

'Τμ^ιΓ' β(Μΐ*Ρ'^'*''"^ 1^*=*"^ <ΐιι4ηι ηαηιηη 
ίηΜΜ^Μ ^'*ί'*^· ααταη ιηοη^υη «τςαηιβηη 

ίίΜΛί (» οιτιηυ, ίν' ϊη ρΗιτιί<:, ς:)υίχ1 ΐη νΐιίιηα ΐϋΐιίΐπιια- 
ρ»»1»ίηια ιίοηε ιΙιαΕίΐΓ , «κίοιη ηιυιΐο Η,ιΙκι νίιηίηΰϋο: 
'* ηαπι «^αοιΐ ηαηιτ^ΐίί νί$ οίΤΰέΙίιυ ροκΛ ηνη- 
^ ΓαΙίΓΓΓ ίη ΓιιΙ)ΐ4.·θΙθ οίΓιοίΤί·, ρΟΓίίΙ ^ί1ΐ':ι η ιΐπΓ.;Ιί- 
ΚΓ111 ΓαΗϊοΛο: ογ£0 αικχΐ ϋ^-αϊ ιαΛIα^^^1£^^ρο- 
κίΐ ρΓοκΙυςατ ( <|ιΐ Μ ΐ«Χ |ακ ΐ€ η ι €τΑ αϊαπι 9§α» 
ί»» κΜ ταχαχώκ) ^(χη\ι νάχαι τακαχ^υχ ριούυα ία 
«τέτ/ϊΜτ- (χιΐιΐοι^ : οΓβο ρΐαηί ώΜΙ οΗΐ ίϊιρηιι»ΐηπιΙ& 

ΜΙΙΗΜΙΙ ' ρ_ΐ[^-[ ςοηίί·ι.]ί1ι.·Π11Λ, (^ΙΠ.1 ηίΐιιΐ 4'Λ ,α4 ηϋΟιΙρΓΟ- 

ηνυίαΐί, ηοη 1ι»|)β9τνϊχα £ΐΜ'ηαηιη]β$. Εο- 

ιίι-Ίΐι ιΐ)(τ<!ο ι ί·ιθΓι]ΐΐί·:πΓ ρπιπα εοηΐτηηιΐιίο (Ιο 
11)11.1). αίο; πι α'ηιηιη^ οηϊηι κον^ηα κ1 ιΐΐο ιΐ)ΐ- 
<^ μΜ ηοαΙοΓαπι , ^ΐΗχΙ ί ηΐΑνΙ , κα ιυηηΐί «οεοκ 
«η/ΜΜ- ριοιΙαΕίηΐΓ,οπιηίηοηηιπιΙίικια^Ιοηια^ιικ 
ι)σα5, φΐίΰίΙ<η}ηιη,Ι)Αΐ>βτ νίιη ηιηηηύβιη,ηαιη 
ΓϋπΓ ηιΐΓ^^ϋΙοΓα ; οΓςο ηοη ΟΓΐι νΙΙυΓη ηιΪΓαοιι- 
Ιαιη , ααα λΑ οιηηιι ΗαΙκί Ώευι ηαηιταΐ» νϊ- 
·««$. 5οΐιιτίοηβη), «^ηο^λίΙκηροΠβι Ποίο β» 
ο^ΐί-έΉϋπϊ, ιιη;".ι;^Γ!.ι&οιη ΓθΓιιαιίοη<τ η.·Γπά. 

Ραςιΐιά^ αιίααί Γο(θΐ'(.]ΐυο ΛΓ^υπις-ηηιηι ρη- 
α)>οιιιιι, Γοϊΐκα, ηοη'ΐΐίκε 1αΙ>ϊρέΙυηι ροΠο 
ΙοπίΜΐη ϊη & 1»αροΚ| ^ιιίιη αχη ροίΓκ ςχΜί'- 
^IΚ^^^η$ ; νη<1β ϊηηιΐηιιητ ϊΙΙϊ , ϊιΐ ηυο<1 

κίΐ ριθΐ1α£(:τ€,ροί1ϋαυπι Ιϋύκαιιπι Γοαρςτο. 
Ηοο «ριπίΒΐιάιη 6λ κνρ ι^οι^^ικο, ΙϊΓ^οηϋιϋ οιηηΐηο ο1Ι«, ϊη^οιπι, ρο(αίε ρηρτίί ΓιιρβΓπ&- 

ΓαΓ^Ιο νΙΙί οη-.ϋϋΓΐ : (ΐιηιο ς-ηίιη {;Γ.ι:ί :ιι μ·1 45 
ςιοΛΓίοηηιι α*.ιί{1οηΠϊ. ία οά ΐΓ.ιηι 1ι.ι^α\ ιηι 
Γί·ρϋς3·. Οευδ, ί^αί ηαηιη, ίν-' .'(;ι.ηϊ η^ίΓαπΙο, 
ΙμΙκι γίΐο ηΜίχαΙβι εαιη ρΓ^{^ιι^^η(1^ : 
Ιαχα ϋηπι ίοτητιη αΓ^<«ι<{ί , εο ϊρΓο 1ΐιΙ>ΐϋ' 
Λιιπι ηΛΠίΓαΙο Η.ιΙ>ιΙ)κ νιπι «τ,υιι ^^^^ρ^^η- 
€ΐί: ϋίξο ηοη οηι Ιαρΰΐηαηιιιΐϊί. ιαι ιΐιαυκ ωί· 
Κϊ, ΰοτ ίη Οοχ>, <|ΐα€]ΐιι«ιιια , ηοη τβία α €011* 
ί^\νι-ι ΠΙ, \.ιΙο3ΐ Αΐκβηίιι οιοιαιΑ, βο φ£> 
<}αο(1 1ΐ[ ηαΐϋΐΛ. 

Ι1ϊιιεηΐΕΐίιιΤΒηί6Γ3ηι («ΐΓηιάιπι &. Γαία- Κί^Μβητ 
(ίοηαη, φ» ίπιακ^ΐαιέ ί ηκ <1ί·^ «ϋιϋκη τ* ιη^*Μ 
ροΐΐβτ , ίίηηΐ κίκίο : οαίλ ύ άίααα βάοκΑκή, ^Α^'»· 
ηοπιίϋ'.- ;-4|>αιή; η^1ιιιηΓ^; ηοη ίη(ΓΐΙί§ί Οαυη» 
Γοιϋ'υΐαηι ςιοιταηηι, £ι11αηϋ1ο<χοΓ , &; οοπ(η 
ααΓτρηοηβηι οπιοίβη ΡΚίΙο£>ρ1κ>ηιηι αοΤίκο- 
ΙοςοΓπιη. ΡΓΧΓίΤΓιίαηι ο]ΐ!0<! ίπΓοιαιιΐΓ οιη^ιτ- 
ΚΓ, Ε-αυηιηια ι]ΐιχ ι ςαιϋίΐϊ ΓΐΗίΐνΊΐαί>α$ α^1ι^& Οη»/ βιί^ί 
ηοη ροΐΐαητ ριχ)(1ικϊ , Ηΐί: Γαρβηιιαηΐώ} ν. -^"χ 
ψΕοάαΟΛοααΛ Αορ\ ί ,ηιυηιΐι ; ΐ^ηη Μταιη οιη^ ^ί^Ι^ί!^^** 
ηίαη» βτΗι^ηκίαη) φΐ« ρηυηία(όΙοΟβοΙιη-·(ΐ2Γ^»Γ" 
πιι,αΜΓί: ρΓΟίΙιΐιΊ; ίοιιιριΐΜπαίΓαϋΐίΐη αΐϊ οπιηί- ^η). 
Βα5 ιηκΓ ηαιυταΐία: ^ααΐϋί ΙυηιρϊίΠοαε! Αηςαΐί 
& «ηϊηι«, £ ηοη Α ιρ$& μλτλϊ , €κά ί Όοο ρτο- ρ μτμτ 
ιΙαο-ΐηπίΓ, νϊΓοιΐαοηιπιαηίί Γ<.·ηΓ.ηηΛ, (]πχ, 1ί- ιιΐϋ^ 
ςα ^οπο ί-χ .ι]ίο οαρίΐι: Γ^ΐα 1κ , ηοη ωηΐπ εχ 
Ηοο. Ια Γροι,α-Ιχκ ϊκπι «ΐβςΐιοί , (|ΐ« ί 0«ο 
ϊηΙ'μηΗαηκα, & Γαηι η3ηιι^£$, ΐ(ΐ£ΐη ί^αοατ* 5/μ<μ4^ 
ςαηιοηίϋηι. Ιικς οηπίΛ Γαητ,ϊυχει εαηι <1οΛη- χ«*»»·ι* 
ηαιη, ίαρια οιηη<;5 νία·5 ας^ηιίιιηι ιι.ηιη.ιϋιιηη, 
€αιη 0(α$ ηοη ηοηχηοαι η^τ ααίακχΐι α]{|ίη- 
(ηίηχαηηι «ΙοΑΗηαα , ίΐιητ Αιρατηοαι» 
ηΐί.ι. ΡαΓ« ςοηίΙ·ί]ΐΐ€η:ίΛ, (:^υία ηοη αΐϊΐιτιη .ΐιΐ- 
Μΐ$Λ. ίαχκηύΛ ίοηιια αΐι^ιυ ι-'χεοιϋΕ €αρ2^ΐ[4* 
κοιίαΙικόΜ,ιιίίί (|ΐίαΜηιι$ ηιιΙΙαηι ηαηι- 
Γΐΐββίηι ροΓι,-Λ ρΓθί!η«·ΓΡ ρΓορπί5 νίπΐϊΐυ : αι- 
(}αί Λ ηαΐΐο ας^Ίΐεο η.ΐ[αι.ιϊι ρΓοιΙιιςί ροΓ- 
1αη[ : €ΐ^ο ^x^^(1ι1η^ (.ιίιηι νϊιν$ 1υΙ)ίοέΗ, α-ςο 
Ιαηι οηιοϊηο Γιίρΰπιαη»<ιϋι. €οιιήι-ηΐο. Μυη αοι^πΜ- 
βϋίβτ ςηηι «ΗΙ ίαρβτηητιηΐίι ΠιηρΙκίιοι , ηιΐί ""7" 
ηιιί.χ Ιιιρια νίΓίϊ α^ΰηιί; η'.ΐίΐΐ^Ι^: ο:>ι.ηί;η 
ιρΓο (}ϋ04ΐ άΐί(}ΐΗχ1 ηαωτΑΐΰ αείπ; ΐ^πι ροΐΐη ία 
>ηΐιη& ριοιΙαοίκ, ϊ*ηι ηοη ΓαρεπιαπίΓοΙί:, 

ν:.1Γ^ιιΐ!>: ίτ^ο, ηαίάΐη λι;ιγ.γ.· (.1^^■|^ν^Γ[ϋ5,ί^^6 
ΰΐΐ 1αροηΐΛΐυι.ιιι>. «λΐΰιη ^Γ|^ο ηιοιίυ ο:υη( ιΙΙχ 
Γρ6ΐΚ5, Αη^1ο5» «1110» ιααοιηΐϊ*, & οημπι 
ρΓίηι.ι ΐΙιρΓΓηΑΐαηϋι. 

(>^Ηί Γΐιϋι.·α5, !>ΓαιΪ3πιηοη ί(!ΰ& ρπΕά$ί«Ι1ο α^ϋΜ,^ 
Γη^)^ιη.ιΐίΐΓ.ιΙαη, ι.|ΐίί 1 1·11 ΓιιρΓα νίΓΐ.·5 αΛΙααϊ Γοα Λέιίίη44 
οΗιςίο-ηιοί ; ίαά ^αυ, είΐνώηι Γιιρα νϊ«ί κκ- *«» 
ριίαΐ5ΐρΓιαι αηίηιιτ. <]|ΐιού ηοη κροπιιΐί ΐη βϋ Ζ*""* 
ί·>ί,·ΐί-Ηιι·;,ηι.χ ΐη ^ηίηΐΛ,& Αιν.^ίΙο, ^ΜIη^ά ί'υΐ- 
(ΙαιαίΓιπις , (^ιαα <1ς ιρίϊ:· νιπ^ιΐ:» ραΐΐιαίϊ ίααο 47 
«ηαιηαιαιηιηιίί ίρΑι» ΚΓπιίηΐί : Ι(1«6 αΐϊ^ηκΐ Κ'^^·<<<- ' 
βα βιρη νϊκ$ ρϊίϋαΐ! , Γοα ίϊιρει ορκϊακηι "^^^'*' 
1άΙ>Ιοένί, (|αία ηιιΙΙαπι αςα»! ηκαηΐε , φΐο<1 ^Ί^^^'^ 
'\\\\χΑ ροΠί'ΐιΙχΓο (αΒίοοΙο, ααι ίηςο ρ^οι^ϋι:^Γ^: ^,η^ίΐ 
ατςυ ίϋΐη ηιιΐΐαηι ΐΐια^ηΐϊ ηιηιτΑΐϋ, «^αοΐΙ ρυΐϋι ίφίΛ' 
ϊηΐπΐ3ηι νβΐ ΆοοΗοπι ρηκΙαΜΚ , & ά< ίηίαη·· ^ 
<ίι Γί· ς-.ΐϊ Γροοΐον αιΐΓ ραΐΐΐοηοί ; οηιηια ιΙΙα οπιπι φ 
ίαρια νίΓΡϋ (νί ()ιαί) ρα11ΐια5, ιιηιΙ(.!η ^^ι1η^ 
ΓϋρεπΜηιηΐΐα. Υαΐ 1ι αφηΐπϊϊ,ροϋο ςίΓΰ αΐί- 
«]αΐ(1 ίηχη νΐκ$ ηατιιπιΐ€$ ριίΚιιαι , Ιίύϋΐίιι 1ϊι· 

οΜΓ € ΰοηιπΗοηοη * 
α»Ιπιΐι;ΐν, ρΐΐΐΐί- οίΚ· .ιΙΐι]ΐιΐι1 ίιιρΓα νίνε* ρ,',ΐΐιιι.;*, ' 

ιηίΐΚ>,αΜηικ ιος» ΐΜκΙοάίηιΐί. ■ 4» Οαοιΐ π ϊ^ΰλ ΤίΓϊίο ιίί^α5 , ηοΓΠΪηε αΓ,οηιϊϊ οΛιαοπΗχ οηιηϊηο νηίιιοιχ· εοηικηϊηιιι & απη 

ηιαιιαΙίί, οΐίαιη ΐηοΐιπϋ ιρίιιιη Οοιιητ , (υη£: ίη- α«:^^(1^^^^1ΜI$ η.ιιιΐΜΐϊΙ)ΐΐ5 , & οιιιη ίρ^Απκ: ηι· 

οί(Ιϊ>> ιη ΐΓοιιηιαιο ΓιιρΓ^ Γ3<^Α:ϋϋιη βηϊηι ηιΗί: «£|0 οηΐίΐϊ €0ίοκ>η$ ηοη 4'υιιί1ΐ(ΐιί[ ηαω- 

/ητΛϋ β» & ^ί·ι ηοη οχο;()αηι νϊκ$ ηαπίΓοΙη αβοηηβ ηι- ηηι, ικκ}ΐΐ€ κν^αίπιατ υτ αΙί<}ια<1 Ιΐε Γυρη» 

ηιταΙΙ·;, (^ααΙοοΙΙ: , ηοηΰπιηι αI>101α^2 ίϊι- ΐΜηιΐΆηι, νι ίίι ΓΜρααιιίΠιηι (<Η««ιντη. οοη- 

ρΓ.ι ν^^^■5 ηαπίΓοΙοί ραΐϋιιαϊ ΓιιΙιί^Λί ; ^^^^ο^I1^ 1ϊχ]ίΐαιιί.ι οίΙΒοηα» φΐί;ι Γΐ!ρ<;ηι.ΐΕΐΐΓα1ι; Γυίιιιη 

ηος αΒΙοΙαιέ ΓιιροπΗηΐΕαϋα : ί11υ«1 αι|ιη (όίικη ^1^^^^ιι^ ϊά ^ιηχΙ «Α Γύρη ηχαιαιη, ν: ιιοηιηι 

ρτΓ κ οίΐ ΓιιρςτηβΒίηΙί, φΚΜΐ <αρη τίιβ» ίρΠιηι ΙόηαΓ; *γ(^ ηοη κ^ηΙΗηΐΓ ντ & ώρη α 

ιηπίΓΑίι-ί αέΐιιιαί & ρα(Πιι.ι<:. <^αοΐι ριιχιιυηΐίίδ (]ίχ γ,οιι Γ.ιπηι.κϋΓα. 

ηαη ΗαΚ-ΐ^Γαίία,ΐΙ Οί-ΐΐί ΐϊί έ ιιαιηοΓΟ ΰζΓηειυπι Κν.·1ροιΐι]ίΗΐι , Γαριη ηιιαΓι ίπίϋΓΡέΙέ, ού ΰίίΐΛΐΐ,α- 

ηΛπίΓίΚ ιπι. (^υόιΙ ηοη ροΩ'κ (1ΙΙ-ΓΜρπιιι«αΓ3ΐη,ηϊύ Π^ Γιι- »^η<ιΐ# 

'ν* ΚβΓροηΓΐι·1)Ϊ5 Ηϋίς κρίί» » ^ρύιοα οΛτ Γα- £κι «αίΠιηι οίΕιηαιΕαη. 5«1 (οπϊγ· , <)υη Γαΐ- 

ΐΜ/«τ« φ, ηαηΐΓα!« Οή ν£ α^^ηπί η3ηιη1ϊ$; ηοη Ιπηι Γηρροηϊ$ & οοηΓΠΐ κ : η^ηι «ϊαπι οαοιΐ ' *** 

ί/Μ^β^ί|^»- ν(·Γΰ νΓ α^οπΓίί ΐίιρί·Γη.ιΓΐΐΓ.ι1ΐ5: νίηητίφκ· οηίηι κΓι ΓιιριτηαΓίιηΙιίΓιπηιηι , γ^ π {>οκ·(1 οΐΐΐ Ια- Β,φοηΛια 

ΐΜβι/ιΤτ» πηιπα! ιη Ιο θ£α&(χ>ηαηε£ί α κ ν«6ΐο1ιιιηχα· ρη νΜβ$ οιηω$ ααίΧχ ζ^ίΚού$, ν<ς. ϋα, Κανιββΐβ 

^ιίι»ΡΜ$. ψ^ή 3(Γκπι Γυρήιικαηΐβιη , ντ αοΑΆ^ήοί βρά «Λ ηοΑΐ «βοίβηι. 0«η<1β «ΰιιη νίίίο 

' η.ιιιΐΓα1θ5 α£;ι·ηπ5ηΛΓΐΐΓαΙί5 , ηοη νοΓΟ νΓ^αίΐΙΐΓ Κμγι ηοα ο(1 ΓιΐρΓΛ νΪΓΜ Κιηιίηϊ.ϊ ^Ιογιχ , ηιιοίΐ 

νΪΓ^ί Γϋρ^^ηΛ^ϋ^Λ1^^:^ιο^ αιιιη ΙπιροΠ'ώιΙΐ ιΙΙ. οΐΐ ςα;ι1ΐΛ εΐΐ^ίΰπίΑ ιρίιίς-ιη ^^^α^^.ί^αΰ οΐΐοη- Οηαϋ 

Τίιιιαίατ δαίοοηκά, ^αά ίη Ιιαο ΙόΙαποπο & ραί* ιΙίαιΓ ί.ι1ΐ]ια5 ηιχ τοΙροηΓιοηκ. ΚίΓροη(1οΙ)ϊί ^| 

ρί'ι'ι'ίΐσ''** ρηη<^ίρ>αιη, &ϋίΐΗ€Ηΐ[α[αηΐΗ^φ»ί ίιιχ<:ξηηι; αΐΙ Ηοϊ ίηΐΐιηηαΐ, Ιιυηαι ^ΙοΓίίΐ κιΓγ €ΛνΛ»ϊα ΜΜίίΜ/, 

/ΛΛΓ(;ιιιΜ, ρπη^ΐρία™ ο|θΪ£ΐοπι,ηιιία Γ&ΐΗΓΜΪΐ1άαΙ»(ο1ϋΓ4 είϊϊη?ηαηί, ηοη κυτιοη ηίηΐΓ.ιΙοπι , ΓοΗ ΓαρίΓ- ί"·"··»» 

^ πιΙμΙ ηοη ίϊ: ίιιρΓ.1 νίιχϊ Ηιππί ηηιχίΓϊ νηιΐυ (.^ιιλΓο ηίΓαΓΛί^'πι, Οοπεγλ οοϊι.1ακι:5, ΐ]νιί:ι ίη Ιιοι ίιη- •^"■ί'**** 

ΐΛπ) ιϋεηοΙίΈΐηια , αιιχ ιη γ& ηαηιΓί ί υητ νιιεί ρ1ι«;Α$ ϋοηίΓοκΙίοΙϊοικιτι , ηοη αίικί <^αίαι ΐ) ^αί ν^ "***** ' 

ηιηιΐλ^ , & φΐβ' ΐαηί Γιιραη3πιη1ϋ( } Οπέ «ΙιηιηΓ ώαί ΓηΜΙαηηχιη ΓαρηηίηιιαΙηη ; ςυοβ μιομ».· 

οΙρΒϋΠΐϋ5 αΐίο αχϋΓΚΓΟ, νι·1 ι-χρΙίοαΓο ί(ίςΓΛ ροΓ ηι Ιχτηέ γγιΙλγ^ιπ^, ηαοιΐ ροΓ Ιιοο (ϋςΛΠΓ , ίη ^ηΛβι 4ΐ- 

ίιΐίπ^ Ιαϋςη , οα οϋΐ· ΓιιρονηαιαΓϊΙία ίίικν Ιίιηι κ ιίαιτ ηα(ΐΐΓ2ηι ΐίιροιηαΕίηαΙοηι ; <^αοι1 ία κγ- 

£ϊρη νίιβι ιηηια]β*,&ηΐΓΓα$ γΙιοογο οΐΐί: Γα·· πιίηί5 η^^ρικ» Ικχ ίρΓαιη ϊμπ Ηίε «Ιοαο ι άια '^λιμ»- 

ρη νΪΓΤδ η.ιπ]Γ.ι1?<; οπχ Γηηΐ ΓυρεΓηΛΠίΓοΙά) €ρίηι θΗΐ(ί«ρ ΟΜΒΗΐι τίϊΐαίτηΗτπ» ΓίΐρΟΜϊιΐΓ»- 

ςϋο ηίαηϊΓΓίΚ [χ^κιιγ ρηΓ.^1ρ1ι1Π1. Ο^όί! νετί^ Ιίιη, ούιη ρβτ « Μρπι Πι οαυίΐά οβϊςιίηί αο ήΛ- 

πΰη Λλι ίαπί ιΙιΗκιιΙγ.ιΠ, ραιι·Γ;ϊ]ΐ'.ια ίοιίί-ιιι ηιο- ηιΓί: «|ζθ αι^ηιίαϊ>; \ ιγγικοπι ς-ίΗοι,τΐιίι ίιιροηο- 

(Ιυ άΐ03χα , ζναταύ ^Ικ^ιια ςΓσαηίΓα ΙιαΙχκι γοπι οιηηΐ .νίηυκ ϋ^ΓύϋοΑ. (^αοά τσριι^ηατ. 

νίπι ρπΜίηαηϊΙί ςηήιηι ϊη ιη«,ακ1Ηιια ϋαπι ^· Παη^ «γ^ικκ Οχη» τηβ οηιβά «βΐεΐηκ ν^>^^ 

Εί.ιηι ^1^ϊ.■ 1ϊηιρΙί(.ΊΐεΓητ:Ηί (Ιιροιτ.ΛηίΓαΙς-ηι: ϊ|ΐπ.ι ΤιιροΓηΛπίΓαΙίί, & αΐία ηαηΐΓαΙί5 ; €}ΐυ:ίο, γ3 ιίϊΓ- ΐ',ψ""» 

Ικα ηοη εΐΐη ίαρια νιΐί-ϊ 1ιιρ«η4ΐηι«1θ5 ογκι- Κ·γογ):μ νη^1ί: ίΙςίαιηκιΐΓ, οχ ΟΓίίηιο αιΐ €αηΐΓαηι 'β 

ηΐη£όη(ίηαηιηαΐυ« α^^ι ηαηυαϋϊ & Γα- ϋη.'ηοϋαΐϋ : αηιΒκ βηίιη «χιυ^ηίαηΕ ίη Ηοο, ηΜκτΛη. 

ροπΐιηιοϋ$. Υηο ν€ΐΙκ>, \ά ίρ(ό)η <}αθ(1ια <ΐ€ ^ιιοΗ γ(Ττ οΑίιίΤΗηι «ΐΕαίηΒτπι : ογ^ οα άϊί~ , . 

ηαίυΓΪ ϊαέΐΐΒΚΐ^Μα», ^<υ€ατη<Ιεη3α^ Κιτιηια (ίεΐ^α (^ι Γιιηή III οκΐίησ αΐΐ ηαηιπυη, 

α€!αά. ίΐηο ιηεηιίοηβ οααΐΐχ ΰβΐάαιαι, ηο βαι €11X11^ 

•τ Ταηιίαη κΙΙαιαΓ» (οΙιη&},^αή,ε&ηΒί1)« Ιαβ: βΓ^ΐΜβοηβαιηίηκηηιιη^1αΐΗχτ,9ύοζ> 

νΪΓΓ!!, ΙΪΓΐτ ο,τ; νοιο'. Γα ροΓηαηιηΚ·5, ΓιηΓ ίιίοηπ- ρΙίς-.ιικΛαηι Ιϊιρ€ΓηαηΐΓαΙίΓ.·ΐ(Γΐτι , ηοη ι·(11> γοτηγ- 

^|γ||Ι||^^ βααΐζ ίρίϊ ηαιιΐΓΧ αίαίηχ, Γ^ριιςηα( ία κητιίηίί ις·η(1υηι α<1 ΐΛΐιΙΪΛΐη οίΗ<.ίι:ιιΐαιι , νι ΐΛΐίϊ . .- 

ν(βιΐκΐίιρϊ>«Μΐιαηιηηη}ίφΐοαιΙιιιΓαηΙοκ ηοη οΛ νΐΐο ηκ^ΐο π πηΓ.). 

■£ΐειιαΓ«υΓηιη3ηι»> €Γ§ο Γ«ρα§η3Χ VI ίΙηιΠοο ΚοίΙη αΒίοΙαιέ κΓροηιΙεΓε »βαιη£θπ$ Ίη ^ι 

ίϊιρΓτηαηΐΓΐΙςί. Ραιεον οηιιϊιίΐ'ηι Γατρέ ηοϊ ι1ϊ«- οοηΓπΗιιηι ροΠήϊ. Α»1 ρηηιαηι Ιιικνίψκ ίβίοιΐ» »τ· 

«ι3Γ2^* ' ^^""^ '^'^'^ αιιύΙοΓοιη ηΛΠίΓαΙοΓη & Γα- ηΙΙι,ΐίίαΐΏ νΚ, ηοη οίΐί' !<.1ο·πι ,ι'Πί: ίίιρια ηαηΐΓ3? ί»!»*»!»· 

^^^η2η1^31^π)}ηοη αιηεη Ιμη: ίηκ11ί£ΐ;ηια$, ίβιι ΓαΙ)!<χ^ί ο^^οοκιη, & οΐΐό 1α[)Τ« νίιικ 

ΙηγλΙοχ αΙϋ5: ΓγιΙ ΓεΓρ€οΙΐ)κ· , ΓΧί 0)111 Γαηι ρΓο- ρηπΛππΓ. Λι3 ίηΠΛηιίηηι «Ιο ^α1ο^^ ίηαηηά, 5Λ/ι'./ί ^ 

·ιΙυ<51ίιιζ Γ<ΤΗΠι ΙηριτηΛηιιαΙίιηη (ιιΙ^ΙΙαίΗΐιχ ίίι: ιιηηιι Ιαρίιϋί ΓαΓίυηι, Κ.ςΓροη^·ο, ηοη ίιίοό 

ρΐΠί«ιί5, νοαιηιαϊ ΓιφττηιηίΓοΙοΐ. <^ιιο<1 ίη αςί^ ^α5 ΐ]αα1ίακ$ οίΤί: ηαΕίκΛί» , φΐη βςίΒοώααιυ- 

ηόη» (οηκηαί (Ιΐά ηοη ροκΑ, γ6 ^ιιόά 1'αρα- ηΐϊϊ, Ιϊηι ΓαΒΑιηιίχ νοί ηιηιιχ,οαβροβίιηι ρΓο- 

ηπηιπϋίΓΧϊ ΓβΓρϊαΓ «ϊαηι νϊκί αί^ιηαχ: νηίΐο ύιι<τκΜ<1 €ηίη\ «ϊαη Η.ιΙ)οη{ 3€(:ϊα<τηη3 Γυρ«- 4^ ϊΐϋ(ΜΜ. 

ίπτρΙίαη, οα; ι1π.ι·. ιΙίΓπι ^^ικ 10 ίιι ίάιίοτι Γ.,ΐίΐΐΓΐ ηαηιΛιΙία, []ΐιχ ίΐηοί1α1>:ο {κιίΤαηΓ ρΓοχΙικί ι·ίΗ- 

«ίίοίαικ , Γι «Ε αηιΐ»; ίιιηι ι<1ϋηαΰΰΐιχ , νϊ ριο- <:ί«ηι« & ηιακΐ, ί(1 οίΐ Ρ«ο , ϊοχια «1 ιΰίΛ (ηψχΐχ 
^ΐΛ.Λ.ί^Λ — ίιιηίει:^**** ***^'ϊ*·"·· φ'" ρΓΟ- ΜΜηηϊΜ 

ρΓΐά νίΙοηϊΐά ίΊιηι γλΙι'.ι , νι ηοη ίπη ΓαρΓ.ι νίΓΟϊ Ιαν [αηι 
x^^^^ύ\^3Λ ιΐΐιιΐί 1ιιΙ)ΐθ(!.ιι. Οΐϊοά Γι νίκηοΓΓητ νλ<«γλ/ιλ, 
Ιηιία5 ιά ΠΗΚΗΜΠ1 ρ«3$ , Γϊκοτηοοτρόΐΐβ ηιε 
βαιη κίΐοίηο. Αγ & ΐιΐϊϊ οώηι Ηοβ ϋοιηηηιοβ ςβ: 
•"••^ Λ ^ ι,ις 3<α^ςηπα ηοη ίίηι Γιι- νιηπίν 

,ΜΐίΙ.ν ΐ'ίίοιςηαί κ- , 
:1κ.·1ιί5 ηί·α·ΐΓιι κΊ ι^^^^- ΤΙ ϋιη 

«ΝΜΤΜΙ». 

49 εαΐ άιύάο Γαηι ΐη Ι>€θ. 

5νΒ5ΕεΤΙΟ 5ΕενΝ0Α. ΕΝΚΙχΕ Μΐϊοηί ί ρποιΐ ΓΡϋοίαιΓ Η.το ρηι νια·5 νΗιάιααζ Ιηηιιχ ς.ι 
1^ (εηκηια , ^αίΑ οιυίΓα οΑϊοκηί νι (ΐ1ι$, 1ρ<ά;α 1ηιια5 ΓαΙίίνιί,Ιί} «ί^-ΙχΙ ίτί«ή,ί»Μ[. «^ί* ηλπιπ ; €%ο^ « ι1ηιιι«1 Πι Γαρη η*ηι- «-,Μ ΐΜ|>οιββχ Γαί ηιηΐΓά,ριοΙ«Γί,. 
(βφ€ϊηί ιαηι χ ΓοπτίΛΐίΓΓΓ , ηοη Γ«)α]πηιτ νι Γιι ΓιιρΓα «ρτποηηά ; ηιτ ηητρίΜ.ΐ'. ροα ιίϊ α1^^^<·. 

9ίβί ^ Λ- /Τ- · » ^ Λ ^ . . . :*Μ «οίΤαπι ςίΗαοηκιη. Αηιικκύ«η$ ς·Λ «Γηιιπ, - - — - - , ίρΙιιηι ΓϋητιαίιΙΐΗΐκ· ιΐιοϋ ι1ο· 1αΙ>ΐί"Λο, ηοα 

ψΜΜκ». α,ιί^ αοοίιίΓηπα , ^^ϋx ηοη Γαηι η;ιΐϋΓ.ι , ηϊ^πιίΐ ΓοοιίΓα-πίΙο κΐ ίαυίίΛπι ιΛοκηκηι. 

/ Ιιηκ ίαραιαηιήϋΜ^ V ηοβν (»αχη «Μ^ 5ααιηΪ9 ΙιρςϊρΓααι (^1χπιι»4ί«ΦΐΡ/£κ^ 
ίΛίβι ψ· 
«Αμ »■ 

νάχηίι νιηιιηςιιο Ηοε έίόΙοΟη «βίσηίΚΓ ΓυΒκ^ο η3Γυι:!ΐΙκοΓ ριοαυα : ηαιίπιαιχί ΐΐιί, 

ίτ>ρ»τίΐ0 ρΓοοα{αι? ΟοΓ ίτ ιΙεΙκί γοοιγγογγ ζά ηαπιππι Ηιοίΐυο Γοΐύιη ίΙίίΓαϋηι ρακχ νίκοΓη αΛίιΐ-ίπι 

Λ·ί«^«*"" "-"^Γΐιιη Λακίοηηιΐίη , ^ροηιιη ροι ΙοΛΟίπια γ1- & ραίΠαΛιη. νιτιαιτι ηααιοΓ ι1ί·1>α αιϋιαε ίΐιίΐιπ- ^6 

\χιιη) ίί ΐ.ΐίίπΐ αα«<1αΐΒϋιήΐ ΜΟροιαοηΜ^ ά 1οί>ίο~ §αί:03υΠ^ η2ΐυΓα1ί$ ροκίΐ ρΐΌιΙυηκαιηιηΙΙ- 

ηοη. ΜΐηΐοίπιρΙκίί ρύΠάηιηίΗκηίΐΕ. κΓροοΙιι ίρΠοι εωΠχ, ^οη^^(^ο ; ηιταηΐίητ 

Ρι^!ηΛ!·:', Ι)ι.-^; Ροι^Λ λΙκ^οη! γΙΓο ΓυρίΓΓΠΛαίηΙε·, «- Γο-(ρ«1ιι ίηΐιΐιόΐί, & €ΐιπΓΐ(|ΐΐ(.ιηΓΓ ηαίαΓΛΐϊΓ« 

)>< <<' ΐΛΐηΐϊ ^ααΐΐ'α 0ΐε3ΐΛ <:ί^^κα$ ύϊϋά ρο1η^ είΗαοη- ϋιηρίκίκτ, ηι^. «^αο ςο(1ςπ) ιηοιίο €ο瀫1αι·* 

(ί-Γ ρΓούαϋίΚ; ηοη ροίΓπηικ ΐ€ΪΓκ , οίο- (Ια «Λ ριοροΐιήο άΐκη ραΐϋιι» χφηροΙΙβα»- 

Γΰΐη ϋίΐί: ηαηΐΓΰΙοιη ργιικϊ , «ν ηιοιηιη (ϊηΓιιηι Ρ{ί^:1ι^ι «Λί ροκίϋ γτ0άιΐ€» ιη /ΜίταίΙα ηαικηιίι- 

ρβΐΗψΜα· Ι^ρκίι. <ΐυ6(1 ς'ΐηηι ίΙϊ ϋ^ικο ΐ)α(ΐΐΓα1ι ρΐΌ<1ιΐιΐ ΐΐί η*^ίίΜ φαιβοί ,ΐοηκιίϋ ; τι.ί^€(1» ηα~ 

ρ·ί&τ, ηοη &αχ ^Λ ^^άΛ^ηύ^ ηκυοΗχ) /ΜΜίτ,η^ΐο. Ν«ΐ)ΐιβ ίικαοιιτηϊϋΐιχ νΐΐηιηβί^ ίΛιβφ· 

^,^^, «1ία^^^ αηκη αοη νηΗο ίά <ϋ€3ΐιιιΐ!ί, α^ρ. ψοχαη αααάΒαήμα κβίΛαΐΆ €ί& ίαραταηη»- «μ 

ψιιττψΙμ Ηκτ αιη^ηηαηο ΙυρΓ^ ροΠη νϊιΙνΐπΓ νι^ςκ Ιηη ινφβι^α νηϊα$ τβί , δε αΙκπ (οηηαΓηηΙηη. μμηνα^ 

ρίΤΛίίϋΜ Γοΐϋϋοηοτι ραϋΐόαηά- ιΐααιη. ν^ιιιηιοιη ί.ιηι ΐΐο 1ηί>ιαιϊ Ιιηηϊηίί ρίοιί.τ ς·11 ίοηιι.ιΐιίΓαΙο ρΓο- ίΙ*^··^ 

βοηήηπι λϋοηυη χαιΙοηάιιη 6χ 1ΐιρηη2ΐιΐΓ.ι- Γτ(ρ«^ ηοΑπε 91ηηι^;& βΓ<1βλΙίι$ ρηικφιι^ ΛΐΗ*ί{φτ§, - 

Ιίϊ, ρΓΓί1ι:ίΗο νί·Γ«\ι-οηιιιι ίη «ηιΐίπά ιιαιπη^ν; ίΊιρι·πι.ΐΓυΓ.ιϋΐ3ΐΐ5. ϊη ίρΓπ Οιο , ίι^^ιη αιαπι 

οιιηι ιαηιοη (αιη » <:Γν.ΐΐ)ο ^μιαιη 2^ακΐ.ηω 1ιγ ηιιηΙίοΙίί οίι^π^^^^ιι^: νιηυ: υηιιη ίΛ(.ΐ(:η<1ί ιηί- 

54 Κ«ίροΐΜΐ«Ι}ίί,(}ΐ]3ΐιόΐί9ΐβιηβχ>ςοτο ρΓθ(χ^ νικίο «^υαικΓο ηοΕίαΐηοιίΑ, οίΐιίΐ Γοΐίι ΓιιρΓχ 
^Α^ ^·· ^ ί ηΐΜίΓΪα. Βαιίι νάκΛ »ι]ΐι.ί οχί^ιι , ίιι ν'ιια ρΓορΓϊαί , Κατ ίΛακ Γυρη νΪΓ0$ ΓιώίίέΙι 
ηϋίίηκ^ οίκΐΐ} &Γα:ικη ηοηβοΙΙί^αΓ ιηιΐι-, ^απ1 ςαίο- ίη <^υο ορςίΛΐιΐΓ: νη<.1ς· ι χ ραπι· Γιιί οοηπαωτα- 

(ί6Βΐ|ηΕη« €θηαΐΓ(ίιιη, ηοη αηκη ίηίεπιΐΓ, ΓυΗκΑι. Οικχϊ ιρΓαιη ίη <ι1η<ιΙίιιηΙΐ(ΐηι«ηή ΐχηηρ^ϊ, 

φΐ6^ οΓαηο ιί Γνιρ<ΤΓΓ.ηυΓαΗι , Γι.<1 1ι;ηι- νίΗσπ ροκίΐ : παιη ϊ^^ηί-, Γ ίΙοΓαπίΠί αφίιιη η>*χ^ 

ΐηάιη,(|αο(ΐ ίιι €ί νιοΐοηα', Ιϊαιΐ 3<}ΐΐ3: οΔοι. ηο- ΰοηηαιαΓαΙιίςτ, οροΜίατ οχ ραηο Γυί, ι<] οίΐ, Ιι»- 

«Κ Ιύε οοκΛ ΓβαΐΓΠ λΑ οχαι ηαιη (ΙοΑιΐηιιη Βα νίπυκιη οοοηηιπϋοηι ρπχίικϋΐκΐί α\»· 57 

οιιΑα τβϊςΐιτηΓε ; <]υΪ3, ντ ίϋΐη οΔτικΙί , νιη·' κπΐ; νίοίαικτ «ικπι ι<:ίρ€&α 3Κ[αχ^ ςιή ϊΐΐο α- 

ρΓο<1αΑίο (^υΛπύυπι Ηιΐκΐ Μΐϊΐ<1«η ηα£. ΙοΓβίΐ νίοΙηιη»: ίκ οίΛΐη ϊη Ηοηιΐης ρΓοΐΐαοη- 

Μΐη££όη)Κ(η ,& οοπΓοί^ηοπΓςΓ ηήοηκ ίΐΐιαί ΐι· Ι.ιρί«1πτι, ιοπί; Ηοηιο ποηρΛίκυΓ νιοΐαηααιη, 

, ηοη ροκΑ νιίΑ ιη^» ίαροιίΜΐυιιΙίί «ύβ φΜία 1ΐ«( ννα ίηίοητ Ιαρκϋ. ϋβ^ικ ίη ^x)χ. κ νΙΙιίΑ 

« ϋΐ3{ <{β^> α&ιη Βκϊΐ)α«ιη^ιηΕκιν ΐηιΐβ- ερινίΐΐη^ί&ιιίαιαη. 

ν^ΛβίΗ ροιοΓΟ ι11»ιη «ίϋϊΓΟΓο. ϋκο ίβίΐϋΓ ίΐίαιιι οΐΐο, δΥΒδΕεΤΙΟ ΤΕΚΤίΑ. 

<ρίΛ «€« Λχΐί ( ψο Λααηι ) ροβΐ: οΐΐο 3ΐί . Α^/ΙΤμ βΜβΒίία ^τοροηιίαί , ύ· ΜλΛο» 
<|ΐι*οϋ(Πιη«αΓΛΐίί , ηι6«ΐ5 νϊ«α«ιη ρΗϊνίοηίΙί ϊΜΛίΪΦ ΐΧ €ά ^Μκ^βΤ, 

^,^^ ^ £ιΑο, Πηΰ νΐΐο ριτοΓΓαϊ ίαηιίΛηιακο. Ιπΐυ χ ιϋ^ι Ηύ ^ιμΙν» ΓαΒίτΰϊοαΑκιι «ΟΜα 

Μ «ίη·· ηβ(ΐα« ϊρ<ΐι οροη ςυχ ριος«1ιιηΓ ίηιηΐίΐϋκέ « Χ/ ρ. 5ιιικζ ηηιαοτα αϋφκχ, €0ηΛ«κ 

ι—— Ρ», (1ίΙ>ηηα5 ^ϊοαβ βΐΐό ηήηευΐα ( ιικη η- ηηη^ΙΙί» ηβαιηΙ«β£ ΓυροτηατηηΐΓ ίόΙάπι (ϋοί 

^Ι^* * * ^ 'πΐΰη (ΧΓΐιιιη1ΐ[,;1Ιϋΐη πιαΙΐ4ΐτ»ΪΓ3€αΐΛροΊί<:ρΓο- ιβίρβέΗυο.ν1 ΓιιΒίοΛιιιη Γοιι η.κιΐί ΐιη, ηηη αιΐ 

ρΓΪ» νιπΒαδ ^1^ϊ^^Γ^ ) ηϊΑ ^Η^η^^^^ αΙιιιηΗΰ ηό- ^1I1ίΠι1η^Ηΐ^^^ηι^ιη. (}ΐια: (ιο^1ηα^»^1ι ϋχρίϊ. . 

ΐΗ$εοη(ΙιΐΜηο, ϋϋβΙ&Μΐία, ΡΓοι» οοηβ» (Ιο ι3ει & ιοΙϊΟΓΑα,Ηαπίΐ αιΙοΜ&ηκίκΐ, ν(3ΐη· 

ςΓατίΐ & ίΙοηίχ ΓιιρθΓη.ιηιη!ιί>α5 : ιΐε ς]ΐπΗΐ]$ ρ1ία$^ιιίιΐ3(1ιΙιηιηοη ΙιαΙκ^. 

55 ρΓοριοΓΛίίοϊ/αιϊοπι -ί, ^^ϋα: ίη ρΓορηίϊ Ιικιχ αί- Ιηίβιο ιαιηηι οχ ιΐϋ , ηοη Γοριιρχατο (ϋιιϊηϊ- 
ΚΓη ΓοΙοητ, ()υ.ιη<)ο ι]ΐιχι ϊ^ογ απ Ιιοο \κ\ϊΆαά&ί ΧΧαχχαίΒαηπϊ ι1κ|α3ΐη ΓιιΙ>Ααη[ί.ι1αη , ςαι ϋοη- 
(αροΕΟΑηιτιΐό,ϊιιΓροςϊαΙϊΐιΙ ΑυκΙαυΓ. η«ιαη1»Πινϊηα<ΐ!κ3α)(1ϊιηίηκιι1α/(:υ αΐΐ^υϊ^ 

Α<1 ρηηΐίΐη ίοοηίϋιΐηαηοηβιη χτίροτκίβο , Πι- ΓαρτΓηηηιηΙο, & (Ιοαιί ίη ηική ί οίε Α η^. 

ψΑ&Μί' ροΓηαΓΟϋΙο & πιίΓΛοιιΙοΐΊκτι ϊη γο εΠί· ^^I^·^η,νη- Ην, &: 1ηίι·^^ι11 είκι: ο\ Οίχι αιίΕοηι ΓυΒ- ο„ιμ,Λ 

λΐινΙΐΜ* ^ ^* οΛτηιΙί Ηικϋϋιιιι: , αιΐ Γ;κίοηαη γι ι ΐϊι- ΛιηιίΜΠ οικκαιη : ηαηι (άε ςΓοιιαΓ» αςα(ΐ€αΐ3ΐί ίψηΐΛ(Λ- 

ρ„)^' ρ(^ιηηιπι1ί5 Γυβτκκ, ΐϊΐ'κ αΐίηιιίιΐ Αιρηοαρα. κ$ ηοαβΑιΙαΙ)»; οΐϊιτι οπιηϊα ρππορά Γυρ«. /μΗ» μ· 

Γίι ηΓπι η.ιηιηΙ:-ηΊ ί ιίνχΛί ; ίι,ι Ηοο ϊρΐιιιη ιΐίοο ηαηιηΐία νΪΓηιΐΜη ΗαΙκαπΓ ρπι<1πα·ηιϋ ίη Ιι,Β- *"'^ί·*' 

ά^ ςιυιιπη^ρΰ ι ν ηηυν:ιι1ο;.α. Οαοα νοΓΟ αιΐ- 'κΰϋο αΛα5 Γυρϋπια(αΓ3ΐθ5. Ει Ιώις ρηηια οιϊ· ^ΙΙ^Κΐ^ 

«ΙϊιιΐΓ 3ΐ)Γαι άυπ) «0ο \ά ιιροΑ γοκί^ 3^)α*% πλ- ηιτ ηκϊο ροΰάιιι ρτο Ιώο ίΰηΐοκίΐ ; ςιιϊα νΐηαι μμ!""^ 

, (αηΐε ε^ΜΚ, ϋ«κ ηαϊπιαιίιιιη ; άηι κΑκλ-' α, ψζ οχαιο ιϋαιί »:α<1ιτΐ[ί οπηιιοηίκ ροο:11, 

Λΐη ββ ίη ίρΙο Οεο , φιΐ ηήιη 3§α« ιΐίπι- ηοη «χο* 4ίΓ νίπεχ Πι 1)11αηπ.ι: ; ί γ<;,ο ρο^^^^ι ύ\α\.\» ^1^^. 

ΐλίν,&ί Γαηιοη ρυεοίΐ ηίηηιία ΓαοοΓΟ. 5ί νιτό <.·ΠΪ.·, ιμια- 1υ1χ·αι νιπυΐι.ιπ ρι ϊ.α,ιϋ ν ^.ααο ΜΛΜίΛίτίί 

όϊίΆί, Όαχαι ηιης ηοη ορβηή ντ αςαΐϊ ηιιαη^ ςοιροη ϊη ς-οάαη Ιοοο, ακ νααπι ϊη (1αο))ϋ5, Λ^?»ϋ· ^ 

ι Ιγ, (ί^ ν( Γαρ«ΓηΜ»ΐΓα1ϋ ; Ηοο ίρ(άπι Λϊαχα ί^β «κιηιΐί Ηοο (ή ΑιρβτπΜοηΙβ ά» €θτροπΙ>α$. *Ψ «βίϊ» 
άκ Ί\\ζ ^ΐ^.\Vί\xλ , ι]ΐιχ 11.1^>^^^^ νιιτι ρηχΙιιοΓΠιΙι ΟοηΙΪΓηιο·. πυίΛ ίη Ηθ€ ηιιΙΙα ΐρραια κανί. 

ϊη ίαόκόΐϋ .ιΐις^υΐιί ιροίΐ εΙΙα ΙίιρΓΛ ςαρΛοίϋα- ςη.ιηή», νι οχ Λΐίϋχ {«έ «κιβατ, & ληρ^ΐίιι ^λΖΙΓ* 

Εΰπι οηηηη ΓαΒΐεΑί , ίαΐϊεκ, απι ιυικ οραοιΐ €οηΙΝ1ϊίε*Ιο1αα5 <}ΐιίΙ)ΜΓι1ιη οΙ)κΑίοηϋ>α« <)ΐι« |Ιμμ«^ 

.τκΓιιρΜΐ»ΜαΙβ«^,ΐ|θην(ΐΐΜυηΙβ. ίαΜκιώιιιη £€όροβίιη(τ ^ΜΐώΓ 

' Γήιη» ΟλΜΙ· ίηιηα (ίϊ, ροΛί; {Λαΰίί ηίϊτΛαιΙι ρΓορπυιη αφίο* ρΓΟίΙ'.ιυίι ϊη οα1θΓ<ίιη, Ηοο ΙρΓαιη ιίίοο* 

ϊ"*^ * νίΛ Ρ"'"''^ οοηανηίΓο είΜΐιιτί & ήηίΓΟ 2{άιΐΙ. ' έίΐιη γΛο ιηιίοκιη σαίπι βϊ κί^Λ^η^ία ίαΙ>ί«- 

ίαιη »;»Ηαιιί ςκαιο ροκΛ οοηιΐΐηίτϋ νίηαί ριΟ- οαΓΓαιη §€η«·αΙΰΛ» Οοΐ , οάιιηίΐ ΓυΒίΓίΙΐίπι ιΐΡ 

(ία^ΐπιϋ ιΙκρίΗ (^αού .&ι Γαρκ» οηιΐΜΐη ηοϊα- «ι»ΐ4ΐίΐ1ο ΐίΐΊΐ^Λΐ. 

► Λ* ΐαηι ροίΐ ΗαΒϊηιπι ίηΓιιΓαιη Γιιηϋ ίη ΓηΙ^ΐΗηιϋ ν^^^α^^ιη ρΓοίϊικεικίί ίΐίοαιιη ίοιτπΆΐη, ηυΐΓπ '5"ί^ 

Γαρβτηαωηΐϋΐ , & Γαρη οπιηοιη εΐραοποΜίη Ηηΐΰη νι «ιιΟα ηιηιΐίΐιι ηοη ροίΠΐ ιβάροκ.'^^^^'*^ 

κΙροΛα νίίΐοηίί ΙκΓΛίι: πος νίιίαι ςιΐΓ ΙιαΙκιβ &ηοηρ«ε]χΐ£2ΐη^«ιη (νιη. ^ "«» Λώ» 

ρααηΐίΐη ι»ηιη1«πί ίαΐηβ&ί, «ΙβΙιαΤ αχ^ίααβ κριιςηοη: ίρ«ο.τΙκΓΓ ιη νηο βοιίαή«}η€ ΓυΒϊβ- ^ V. ' 

'Ι^ίί'ΐίΐΡ!** τΐιοηβαι· . Αο, ν€ βχιηηάϊε ο^ίο&ίο,πΜΜή· φιϊηι ϊη <1ιιο- ^/^^ 

ΒβΒΟΐιΛι η Ρ· 5ιηΐΓΤ , «4 &€ίαι«Ιαη;ΐΉΐίΓυ 'Ιηιβ, η ηοη ητρυ^ηι Γρβάιίκτι £ ^^ριιςη^η^, 

€ΙΐΙΐΙΙΙΙ.Κ(.-1ιιίηαΐΓ ν^ Γοΐα Π: ρΓο γιγιοπι; νοίαη- οιυ;ο ίιΙ ηοη ί^■^|υ^^α^ εχ Iη^α Γαικηηα;Γ^ο αιϊπι 2μμηιμ^ 

' ίοΐιιβ γχΑ ΙμΙκκ ΜΒΐηΐΜΐι νκη βκίαηΐϊ ικιΙχ^αΓίΓκφις <ά ίκϊο τβρη§ηιηηχ } αηό<1 £ 

, ηίΓααιΙα. > - Γροα4ΐ1«(ί(1αοη ν^'ρβς^, εχςο ηιιΐέ οοϊο^ίο 

ί5Γ ΚείίκΗΜίβο Ρηηιό, ίιΙΓαιη είΠ: ιηΜ6Γοΐη: 1|ρι·<ΜΐοΐΏί»ςο ςάΓα ^α^^^ ίΐίίδςαΐκικπι. ΑΒίυ- κ#;^#ι^ 
^^**β» ταζη νχκ» ιηίηεαίΑ, νι οΛακϋ , ΓοΙίιιη «ΙΐίίΓ ΐιιρηνιινιβιαΜαη ίη«η ΓκερζΐΜΐ$ ; ηιηι σαι» /ΐ„^ «Ιίι ί^ιιίχΐ (οΙλ ί^^^κ■Λ^ Ρίΐϊ; ρΓο ΓΛΓ.οηι; νο!ιιικΐξ| Η« Γιιηι Κίριπ Γ«ϋι<τΓ οαιιι ίίΓ^<ίΙίαΪ5 ; ηιιη (^ίΐί.ι · ·■ 

??Τ^* ςοηϊ: ίαιη^π ^Ιοηζ 1αΙ>€ΐ νίίΓοκιη ηαςιιηΙεια Ιιιραηιηιηΐίρλϊ» .ίυχα άι^Ια Ιϊιρια, 1ιιιηί(αι 

^ίΐ^ΜΜ — ^'^' ι ""^ .»<:>^«^^ΐ^* .^.Α «ΐκ)β£α ρόιβ^Βοηϊ** ίΙΙϊυν 3εα^ΰηα$ Γηρη 

(ιαΜ*. ΓπΙίϊεΛυ βΛ ΓιιροιηαίαΓΛίίί ; ί^ άηιιη Ιιη:ιαι Πΐιαίϋι λιιγώπ ίίΓε Πιρία ρ^^Γ^(ίι^ΰη^πι -. ,; 

£ΐοΓυΕ ηυη ΙαΙκΓρΓΟΓΛίίοηοΓοΙϋη νΰΙ,αηίαΚ'ΐη. ϋΐίικ €Αΐιΐ1ι, 1ι ιϋα ΙΐίΙχΕ ηαηίΓαΚιη νιπι ριΟΓία- 

ΜίΜ>Μ(«· £^1^ , ^αίι Ιΐόα «ΒΒΜη» &ιηρα-Μ»ιΙ«.^ : ί^ακ ίΟΐΜ ρ«οη αίύ κικίρΐ ίη οο ίΐώΐςαο: ρο· μμΟ- ^^οπ^ νο1νιηία5 , ίΐαη Ηοπιίίΐΐ αιΙ ρ^^^Αη{1ϋΛ1 .α^^^ι1^1η1^ , οπιγπ ρπίίτ ιτκίαίη Ιη οκΐίηο 3ιΙ 1«^ ίΦΛίϋτ- να ο(1 ρη> ι:»κνκ νοίυηα^^ηϊΐΐ (ΐικίΓοπα;;, Γιιρ' (υΒιβφη οοοπ^γϊΙο αιι$ ίοΓπιχ, κΟίί ροΓ· χμμ4 μ· 

ροίΪΓί ν^^^υι^^αIη^η^υ1:ι£^^ϊ^Iκ^^,ί^: ΙίϋαέρϋΚ Γαιη Γ^ράτίτο €ΐΕϋ«!Τ£ οιιη Γοπτιαι^,& νΓϊΙΙβ/'^'ΜΓ 

νοίυητικιρ (1ηεΓηιϊη·Γ. (ηίΐιςηοη ηχηαι ίη πιο, Μ ίη οΙκγο ΓαΙ>ΐ€^, 

Τί«»(»·4· ΤΓΠά, «ίαπιΓ» ιηαίΓα ^(Τϊ^^^ηϊ ροΐαϋ ρΓοιΊιι- ρποιί ιρί,ι γ\ι£;ι[. 1ιο^ ;;ιια·ιη ΓοριιεηΐΓ^ β οβο 

)Η«^ £ΐϊοη«π, <^αη αηαοα Γΐιύίϋ^ιιπι εί ρΓύκΙαΑϊοηί ί^ΐο Γιιη ίι1ί>1^^ιι11η ιϋαιΐ <}ιηχ1 (τα ϊςΛαΛ ρτκιίί 

κΠίϋΓ,ρεηιαϋηηβνήΑκβΙί* ρ(θ(1υΑ{ο;ηοη ςηηΐΰηίιηϋ^ρςαιιινΓηβχΙΑη,βειίοηροΙΙ^ 

ροιοικ ιΜχτπ ηαιιίΓαΙϊΚΓ α οαιιίΓχ οΐίιϊαΗΪ ηί(ΐ ίη ιπγ, ί1ι.-Ιχ.Ό ροκΓβ ϊη ηκ,νηιΐο ηοιι ροί- 

ςοηοαιίαχ ςοηοΓαΙϋ 0« : Μ«ηΐιη ΓαΒίςΛί Γοίΐ- Γιιηι ο^ο κΓιΛογο ηο ίη ηιε Γι: , 1^α ηβ ίη ιηο γο. 

Αηϋλ€ΐΒσ«, ηβ ΓαυίΓκ ΗΓΐκ;3(αΓ ςοηαιεί'ι»: αρίαιαΓ. 

€τςο ηοη ρο(τητ οΠέ ιΙΰΒίαΐϊ οαΙ&ΒοΑαβοα Υίαιηό οΙ>ϋςΙ«3 5ϊ Γυρ«ηιιηΐΓαΐ€ ηοη (ΙεΤυ- 

^ είΐ€θη(Γαη3αΐΓ2ΐη ΓαΙι1εέΙί< ΠίΪΓαΓ ίη οηϋηρ ΓαιιίΙάιη ΰΛςϊΓηκηι , Γ«ϋή 

ϋίβηι^τ Κ€{γοαάβ} ίίάΐί Ρ(ίιηό, ηοη ογτι:ι1,ι , «^πκ οκΐηκαιΐ Γα^^^έΗιIη Γβα η.Λαι»πι,«^ηοηβιί( 

/Β— ίΙιηιΓαροΕηιηιηϋα βΐίΰυϊ. οίΙόςάΑΐη ιΐΐί ΰΟηίΓο- νοκ & ρεορΓΪϋ Αιρ«ηααιπιΐ€, «φίΜΐ ν.Β, «Ιο» 

Κμ μμμ ^ (οηαηβη^αιηχαιΐΐΐΐαδ: ςηιίιβιϋηιβλ ιαή μ ρτΜ<ιοηι%ηη ςιαιίιιη ; & £τ 46 «1β3 

/μ^ιπημμ- ίορ«ηΛΐ«ΓαΙί5 Ηοηιίηΐ, ηοη ΐαπιοπ ^ίι ίοηίΓα «ιιίΓαηηη (.·Κ·ι;.ιάυιιιΙια5 : παιη ,ιηυ^ ΓίΓροιΛα 

^·^^<Μ^^«- οχ^κηιίιπι ιΐΐίιι^ , ^υι α νϊόΙοηιΐί ναάα Ιιοιηο οια$ ριοιία^ιοαίδ οοη οΐΐ ίαϋιει^^υιη & η^πιη, 

ηοη κββίι ρηκίικί^ίσηϊ ςκΜΪΚι Ιϊβη ηπα ηοη 1ι耫ΐ«Βαι«Α «Ι»(Μιιηι, ηςο. Ροηέ κίϋοαά»· 

ρ««, Ιη Ηί5«ροίααΙέ ηρςαηίΓαηΒχΛίΓηί οΒ- γ«,μπι ρκκίΗΛίοηοιη (ίία ΙπροΓηαηιηΐΓΐ-»^ η-. 

€>ιύΛΜ. κΰύοηί%^ ψιοαά ((Χ»η<1ιηι ριηαη : α1ίυ<ί απιη " ΓρτΑιι αιΐ5 1αΒϊ«^ίη <]ΐιο ξ/ηιί» καρ'ηαι.^ςά 

ίΜ/κηχχ. ί'β, άιι6ύ ΓαΒΐ€&ΜΠΐ ηοη ρ«η( «3ΐη ^αύαη:; ςοπ(Γέ:η3φίηο) οαίαΓπηΓ^ιαίκ^αζΙαρτπια·· 

ί£βί,νΗ βϋήύ,^αικί οΐκίΜαι. ΡηΐΒαιη(&ν«ιιαι,(ο- ηιπΊίαιοΐι νη« κΓροέ^α Ηοπιίηί^- ΓΓΓΐρϊΓηα$^ 

ψφββι,Α- ^ΒΛίίαΛ νχκχα ίι1ίίαχα\\ΛΐΒ6 Ιχη^λιτ, ^ αηΐί- αηΐΐβηι^ίΒηκΓρούΙΐ] ίρΠαχ ίκ^υχ ςιια: ζά ριο- 

«Μ;μ/ΜΤ. ^ ββΐαοπΕί <1ρΙχ·α:ιΐΓ ΐΌπςυιΓιΐί , ^^ιι^ ΓαΒ- ΗαΛϊοηειη ίΙΐΛπι οΙοαιηΐΓ; νηιΐο Ιιςτι ^Γαπ* 

ΐτΑο ηοη άοΒαυΓ,ςαϊ αιηεη ηοη τείιΐΐ» ΐ'ιιΒ- οΠΊ:: Ιιοπύηί εοοηαιυΓΐ1ί$ , ιΗΗαο ηιίη€υ1ο1« 

κΟηνη. (ΐΓ«ι«]«ιιιίο·4α«6κ1ρπ>ία£ϋοη«ηίΐΓΐιΐ5,ντ£ 

1ι|}μ|7· Χίαιηίΐο ΓοΓρο[κΙ<:ο , «ίαπιΠ ΓυΒϊοβυιη γρ- ο1ουαΓι.*ΓυΓία<Ιΰηι Λ<^ιια α<1 ρεο4μοίηάαχη ΐη ιηβ 

Λ··"^* ββατ,ροίΠ: ^αηκπ ςιαίίαιη οΑϊίίνηκπι πιαίοΓ» ις^απι ηΚΐίΓαΙοηι 2η)θή!> νοί εοβηίϋοηϊί. 
^[Ι^^Ση ^'^^'^ ^"^^ ) ^ Ιορβι» ήπι κίΙββητίΜη. βο ΚοΓροπύοο οτ§ο πιο (1ίχΐ(Ιβ , νΐ «ϋαυΐ<1 βι ίά- 

^2||Ι„. >ηιηκίΐΑναΙοιί,ρϋή(^ηο,η£Ϊηίρ<2ρϊοιΙα^ ΜηκηαΙιέ,ηοηΰίΙόηβοΜίαιΙμπι ^ 

αίίΛβΜΒ· ύΜΐιε } φΐϊ3 αηαι ι^ηϊχ αρρίίοα» Ιθτιίοτ ιΛ, «βΙ <«ηΐΒΒ^βιιίβηη> , ^άί» ΑΐΐοφίϊΑ ύηίοΐ» κί^ 

I. « οπιηίαια /ΜΤ4 Οωοίιιηι ;»υ0^^ιη ηιηιχ^ιΐίαιη ο£αααρυαΐ| Ηοο πορ.Γ^ιιίπίατ ν( (1«ιιγ. Γαρ(ΓηαηΐΓα1ια';| 
ράτ ίοο βηκη' ηοα ηβ^{ϋ » & £( «]1(}υίύ χ^ικΜ' αΙίιιΗ τέτ^,^α ποη /αίΐαϊ: ρίϊπι υ πι ο ρ η(-ί;αυ ι , 

π«(!λγ ν1α·5 ι11οαία5 ^3αίΓx τίΗεΪΓηάί, ί(! ηοη ηοη Γσαιηιΐϋΐτι. Ποικ νι α1ϊι|ΐιίΗ Γιγ αηιιυαΐ , ηοα . ..· · 

Ι>Λ\» . : . ^ Τ Κ Α Ο Τ Α Χ 3ι^;5 
νΐδΧΟΝΕ ΕΧ ΝΩΜΙΝΙΒΥδ 

* · · * 

0Ε*Φ.θί^®'^^2, & 13. 
;>ΐ}βσιο ΤηηιίΛίυ \ «νΙίιηΜ ΛΜίίπι Ιυίο (Ιΰ τιβονα ^^ι, 
»οη ίβ ρτορτΐε Ό α , βά ηοβτΛ ^ Ιίαί Όΐΐηη ΙίαΙίΐΛί ρκο οΙ;ΐ€ίί9, 
ΐ^(ο^Μ ροβ οιηηΐΛ φΐ£ [ι*ηί Ό(ο ιηίηηβαα €χρΙκΑη ά(ίώΛΐ. Να β(4^α( νίβ)οη- . 

*Ρί ϊη β: \)0€ (ηϊτη β^ηβι αια^η ίίεί/σα /;/£· α^ί άε ίΙ}Ληΐαΐ€ Όα ; φαΛ ηΐΑτη (β Λϋτι^ 
• Ι^ΗίΗΐη Όει ΛτηαΜιία4 ,· ίτοηιίοί €ηιηι ηοη τηιηια ^ΐίαηί να-ιίαι 'Όεοεβ ιηίηηβκα: 
η(ζ αρραηί , γ«γ /;« τηα^ίΐ άζ αίΐι* ^ηο ζξρ Όίατη ηοβςο , ^ηλπ* οΒη ^κό ιΙΙαΐΗ 

«ί ηι Μ- ΤΙ)9ΜΛ Ιίί€ βία ίτ4β^ί, ύ>* ρ^ηοΐί Μϋπβ νίΐ ηι ίΨΛβΐίατ, (ΐΗηηοιΙο ρτο 
^ψΛζ βαί } β(φ»αΐΜΤ ^ «μ ηΜΛηΛίΜ «μ^ΙμμΪμ. Έί ψήΛηι» Ι>α$Μ ροββ 
ξ'ϋ^' έβτΐ ίύ. ^ 'οη€ΐΐ€είΗ βαρ€ηΐΛΜτ4α$τ άηιαβ 'ριΜ» (β ίίο^ΐΜ Ολ^ 
^'*^^ιΑ0ι£μμ/τ/»μ ΞσψίΗτύίτΛ/ίϊίΗΗΐ, €ριβ.ι,ΙύΜ.$, ΫίάάϊοηυΒ αιαι ίιύυάβΑ: 
ϊ. είί^Λΐκ 13· νκΓαηι» ηαθ€ ρα ίρβευΐιιιη ίη xοΛρίIΛX^^ χαικ ωκπι 
ΒίοΛ Λά ^άιοΒα. ΌφήίΐΐΜ ία» Λ €$Μηβο ^«^ϋ^ Οακί^ ΈτΜ€φτίηφ, 
Ρ, ν^^ΐΜί. £ΐρ. 3 7 · ^4/^· 5 * '^^' ^ 8αήρηιτΛ (τ ΤίΛηΐΜ Ικλ αη>^ 
ήί. ηοίηί· ίη η απέ [ηβώοη ΐάΐη αίαία. 'ΡίΤξάβηα λ^μλ ίαη ^τηβοΛΟ» 
ύρβυη ίη β ψά» άια ίϊηφ»,ψύίΛ ο^Μβ» βΐ4ίΜί Ι^^/ντΜ^ύί ^ίβΜΛ^ ά». ■ 

ίΡΙ5ΡνΤΑΤΙΟ ΟΛΤΑΚΤΑ. 

■ ' $ε&Τ.{Ρ ΡΚ.ΓΜΑ. ■ , ροίΤΗϋΐΓ.κί-ιη ^ί^Iτ.οη(1^3^^ ρϋίΠ-, .ν ΑπροΙοϊ 'β^'*^ 

ηΑ(Ηνώ ΗΰηΜφτΛΤί γίίΛ 5οηρΜ.Iη<1α^^|ώ^ώ^ηοβ^βώ^«»^^ 

η$α Ρ0βψ§^Λί» ■ Π2Π1 : ({ιΐΓΠ οπίιη (ϋ(ρ. 214- ■ ιΐο Ληπ;οΙί<ί ' 

Α ΐΡ ί νβί^Ιίςζ ΗίΟ) ^^ ι· ι. <ϋ'ρ. 9>ί* ,ηΧηκί Αιά ΓιιρΰΓη2:απι1ϋι, <}αί3 ϊρίο Γυη^ ία^ Ρ , ΓλΓπ^ ιΙιΑηά»^ ϋΐώΐΕηα ίί ςτα» <^*ί- ίΐϊαηί, ςαί οαιη εχ βίΐι· ρνΐίΓιΗΙηη ία<ϋςαηΓ,ϊΙ1αιη 

λΛ ύη €β, VI ιϋΐϊ ύΛφ. Ηβκ ϊΐΐΰ: ςΐιιη ογ§ο νί-' 3ρρ^ηιη■^'νIι^1^ α>ηίΐΑΐ , Ηι1η^ 3ρρΓ(ίιάιη Ιοίϊιι^ 

ίιο ίκιΧΛ ίη ΐρβαιβε νβεΙΊβοΜίκϋ ηαηΐΓί Για (1ιη;;ί οοι^ηίποικ β^^^ί,ηοη παοπο ¥ΪΆ. 

φΚΜίβ- Γ1^ Γαρ«ηΛ£ΠΓ3ϋ5, ηοη ροτεπΓ ρπχτηΐ ί1η1>ίο αΒ . ΚοΙροικΙιΗί'. $Γαιη<Λό οααι ΥαΓφίοζ, (}ιιρ1ϊ- /ι ^ Αηκείο *ΐΓΐηοιιΐίΓ.ιη ν: ροΐ1ϊΙ)ΐ1ί$, οαιαί ιοιι- οοώ ριΓ».· αρραϊωιτι, ΙιΙ>ο-ιιπι νηαιη, φιοαιΐ ι·χ- Α"· 

ιΧΜί^οιίαΐΏ Ιΐίο ίΙοοεΓ. ΓΓΟΪΓίαηι & Γρΰοίαη, «Λ ούβαΐ^ νΐ,ρΓορο1Ϊ£βί·''''''Ί*|*" 

ΤββέΜΜ»· ΡοΐΗΐΑηιεηιιιιηί11ϊιι$^υιηρωιηηΰοαιΐό(1 οΒίι-ι^οίΙΙίαι,ροΙ&ιη ϋΐαάηοαιρρα^ι&οίϋο ^ 

Μ« κ·· ϋϋΐιΐΒΐΙύ» ροΠυπιι» Οοιιη-βΜίηΑίιιί τίαεΓί, ρΐΌΐΙ-ηιιι -, Ηηηε αατηη γοίΒί 6τπ «1 κιη ίο ίϋ 

Λ"**· ^ίιιϊηϊηΐ5 οιίατη ίηΐυίηαέ, ίοΛ. $-Γϊίηα«αΓ. ιιηροΙΙϊΙιιΙςΓη. ΑΙγπ-ιιπϊ, σΐΐο αρρ«αΓαπι ηοςτΓ- 

>β#**^ ΑΙκΓαιη, ηαίχΐ νίίίοιατ ίαιίΐΰ Ο.ΤΗοηι.ιίβίϋ- ίαηα^η^^α(X1(1ί'ρ^ά^^η,(|ι12η«^ο^'^^^ί^α^ί1I{οι)- 

Ϊ^Γνί ίί πΜΕατοχαρραϊια νηίαοΓίιϋ , ^}α^ιτί οιλιιμΙιο-· ίίΛϋπι ηοη|Κ)(1ϋΓηΐΜ Οίΐίο ρΓοΓιτηοί , Λ « Ηοο ' 

Μ>ι/^ί*- ηΐ'πΐ-'^ 1ι·ΐ^<·"" ■ί'Ι νίΙΐοηΓΠΐ όι-ι, Μϋ·; ιικηη :ψ- ιρ|κτιιιι Γοίΐέ ϊπΓογγϊ ροΐΙϊΐΜΐιοατη ο^ίί-^Ιί; ' 

ΙΟΜ. ραιεαί ^α1η ιη ιιηροΐΐίΐϊίΐο ίιτη ηίΓΐ^ιΐίαι,οΛιη- ^ι1ΠΗ]ι1^ ιαίκ ίπ κγοϊ νϋΪ€}ηβίη ϋα,φίαιηηοη 

«Ικ ροίΙϊΒίΙϋΐη ίΰζαίΏ χίίιοακια.Οοη&τααΛΜί. ροΐΓυιηιι$ οιϋο ριοΐβ^, κΑέ ϊΐΐάιη ϋΠό 2ΐ>^ ^ '„ 

Ια ηο6ί9 νϊΐο «Ιίφιο νβκ&α οχαιηιτ ις^ην ΙόΙαιέ ροϋΐ1>ϋαα, α «ο ηρρακα ο(»11ί§ε[ΐΐΓ. 
νίύβη^ ϋΐίιιι οααΟΐιη: ηςο νί5ΐ »αη&« «χει- Ηχΰ τ^ροηβο άηΐ κηαηΐΓ ΡΗιηλ , ςηία κήίώΜί 

ιαΙίίηΐΓ ϊη ηοΒίϋ ,ιρριιϊηΐΝ νίιίοι^ί ^^·ιι^η ; ηοη οπαηι αΓς,ι κίτι ϋπιπίηο ίπιροίΠΒίΙοΓη ροιοΛ ^1Γ^ ίηβΛ, 

Λ 311(00 ΓχάαιηαΓ, ίι νϊίίο ιορυ^παια. αρρβιίιαί ^ιιοα({ ΓροΩΰΐη ηκϋίΐιπυι: ροικ ν.£. ' - 

Ληημοι' Ηη: αιαβα ηηο ηυΐΐο ηκχκ) «Ηΐυίηάΐι & αηιιαΰπι ηρρκλϋΐκΙβκΓιΐΜη ίΗκίαηηη Ιη ο|>^ 

ΙπΰηίΙατι €αιοΓαη.^3ΐαιΐΓ,34ΐ2η.ι.Ηιιία$ (].ι ι. ΐιΛο αΐΐί^αο ίιη{>οΐΓιΒί1ί , 0}αο<1 αΒίρίό ροίΰΒίΙο- 

ϋιθ(ίο Γαηοηι ηαηιηΐϊ,ηοη ζίΐο ^ίΗ^1^^τη. <^αυι1 ιιΐιΐκ ιηιι ; οΓκέ ι^α η^^^11ά^^6 υΛϊί αρρ€ΐα «υη * 

* ^ ίκοΛαικΙοι ηαπΐ9ρρ«ίηι$ε1κίια5,(1οίΐαοΙ^ £:1ΐο-.αο.':π , ν( ηοα ροίΓκ ίΙΙαιη οαιο ]ΗΪΙ)αιί^ - ^ .: 

ϋχτΐ ροκ(1 ίη ίϊΐ <}»θ(1 κΛάίίί ίοαρο^ηΐε, η- ^ΟϋπάοαακίΓΐη κραΐαι οίΐο Γαιηππίηι } ηοη ηιϊ- % ' '· 

ΪΛΠι αϊαίηίιακ, <Ιιιη)ηιθ(16 αΒ ΐηκικΑα ^ιχ» ηάβ <]αιηι ηο$ ηοη ροΠυηιυ$ οΗΐο Κ3ΐ>ττε νϊ-. 

'.^Ι^ΜϊΜ» ΓοηαίιΐΓ νί ροίΓιΒιΙί: γγ^;ογχ ίριχτ.ϋϋ ηοιι ρο:οΛ ίϊοηαηΒ«:ϋη. Εγ^ο εχ αρρς-αιιι ς|(\υί(1 ίρο- '. 

η«;ηε, ηοη ροιοΑ ιηίοΓΓΐ οχ αρρ^υ^α »«ικϋ. αρρ«ίη«, ηοη ρΓοαηιιιοοχ €Χ» <^αο<1 οΒιςΛαπι 

^ I Κμιο ί ρΓΪοιί , <ιιιί3 3ρραίηΐ5 ηυη (ΙΐΓίξίΐοτ αΒ ίη Μ ΗιΒη , Γαΐ (τχ «> ({ηο(Ι η^ρίβΟΕΜίιι ' '^ 

οΒιγΛο ρΓοαι ίη Γο οίΐ. Γ»! ρΓοαι αΒ ίηίΕτΙΙοΛα ςοςηίαοηβπι: Ηαίιυιυκπι ΓΓρπτ^αϋοηϊδ νο- « 

ϋϋ ρΚ»ηΐ3ΐϋ ρΓοροηίιατ } ▼πάε-δί οίΗοίίΓΜ Γίηι, νεί ΓιΙίΐ[25, ηοη οχ ζέΐα ιρροαω! , Γ^(1 οχ '.~'·' 

κχεΑ Ηοπιο ΚΠ1 ίη ιιηροΙΙΙΒιΙοπι 2πΐ2κ, 3ΐϋ5 ρηηαρϋχ ίηυοίΐίςΐπιΐΐ οΐΐ. & ΊΛίνΛ Λ ' 
λαιπΓηοιΙό ροίΕΒϋίβ ίίαΐίό Ιίβκ ) ρΕοραολπιτ. ϊχχάιαχΛ ηκ παΙύΧΛ ο\άκ()ά. Οοοα13«Βατΐ- ■ ^ 

Κ^Γρ<}α^ι^ι>Β Ριΐιηδ , 1 κ ηοη γιΛβαί αχη 46: ίπχΑά (αΛ «χ ΟΐιΗΑίιιώ ({αϊ ΟίΙ» ΙηΙ)βη( 

'^νν^' νί1ϊοηι$ ^κ^Π1Β^1^α^^Ί■η ίπιιΐιοάιαιέ ?χ ηάα 2ρ- νίβοηοπι Β««αηι , (^11310105 ί^Α3«1Κ^ ^^π^ κ1ια$ 

ρτηπυ, ι^Λ οχ οοςηκίοηο ιρι» ίρροαΓα5<1ί- ΕοΓΓοηίί, η, {ρώϋ:ααχ ίϋϊβ οράο, νοί ρ€ΐρϋ(ΐί^ 

ιίκκαΓ; (]υ2: (:ύη ϋιϊη (οι ΙιοιηίηίΒηχ, ηοη ρο- οί$ ΓηιηνΙϊ,νβΙνηΙαι^ ΒβΙΐηΐιΙΐύο ητςίί^κητ^ 

ίοΛ οΙΓκ ίιίΓα; ςΓρο ν^1^ οΛ ροϋΐΒιΙίί « νιΐϊο. & ίΠιιοΙ ποαροΓοηΓ. Ρ^ΙΓαιη ογ^ γΛ οΒίίΛιΐΓπ 

5ος1 οοηίΓα,ηιιία νοίοα αίςηίηο, ςιιχίη ιοι<Ιι- Ηϋΐϋ$ αρροικαδ, ηοη ροβί: οαίο ΙιιΒοη^ ίΑι 

Ιυι,ιΐο ροίΓώιΙκακ νίίίυηίί , οΐΐ «ΙοΓαηιρα λ κ- Ιιαηο ιρρβιΐηιια ϋϋε ηβεβ&ιήιη <|αββ4 (ην 

ΐκΐίάοηε Οβί , νοί ηβαιιαΙίχ. β. (ΙοΓυηιρη οΑ αβη: ιυιηΙΐΜΐκ3η(ΐΜΐίηβηία €βαιηιιιηΐ ητ- 

« ιτα«1ιτϊοι» 0«ί, ηϊΗϊΙ ίικίβ ρΓοΒας^ (^ιΐιι αη^ <ί ηηΐΐοϊ ρο(Πι<Νΐίο κ νίβοηβπι ϋοίΐη 

ιΐιιπ ϋΐΊοηιϋχ εχ β<Ιο ρΓοΒ^Γΐ ροΠΊΒίΙίιαίοη» νί- ραΓΠΐ ιιΐ ιι ι ρο;^Λ οχ ιίίικιΐϊν οαρίπΒοί. \' 
ίϊοηΐ5ϊ ιΐο ς]αο ριοοαΐ ααϋίο ηοη ({αΒΐ(.ιπΐϋ$:Κΐο Βκ»: Ει ωοααα ΙΙιηΕ οχ(ηη1<χ2 νϊίΐοηΐ , Γο- ^'Ι^β» 

€ηίπι αϋ«ηηιιΐ3 ηήοηηη, ηοα κυβίΑΟΟηεπι. 1ΐ αιικί&ιη αηϊϋπι α ψιχ ίη ΚιΒ» ίητπη^οο, 

νοΓο αίοΐϊ ΜΠ1 ςορηϊποηοιη οίΐο ηΐΓΐιηΙοηι ηοη ροίΙΙ· ι-ηΗο ΙιαΒοιί. Χίίΐ οοηΓΓα, (^ηί,ι Ηθ€ 

2Μ/'η'«ιη αηκ Γ^υ^13(^οη^η1, ίαςιΐο Γοηαοη<:,οιυιι ηοη ο(1 ιποάϋ οιηηο Βοηαπι ΙιοηοΙίαηι ηοιοίίαιίο «Ιο- »^^^μ- 

Λί^φίιίι- ηιο^ίιιιη γΐΐαηη η.κιΐΓ.ιΙο,νηίΙο αηιο η-ιιοίαιιοηοηΐ ΒοΓΟΓ ΐπΜή φΚΙχΙ (ροοοβ ^ «^"'λ ιΙϊΗΐοϋΙΟΜΜ Η»— . . 

ρ«Γίιΐ3<1«Εΐ" "1^5 ροΐΓ»1^»1ΐ"!ίίνη«1ο η« νΛίφΚ» <}αχίοΜ> 9ρραΐακΓιιιΐ(άΰΐηπη1ίθχ ; ^^ο^ ·'>ι»- «^αλιβλ - 

ηβ>ΜΎ»1$ΐίτ »*1»η'Ε0ϊίρΓαπιαρι>εάΕαιη ρτοΒίΓΟ ροίΐό'ηααΐη- ιατί πίπτίο ηβρτ νιΙηοΡζιΟΓίϋοηΛηιΙϊ οαηιο- '' * 

ΜίίΛΜ, ΙίκΓ νίίΙοηϊίροΠιΒίΙίιαταη. <^ϋυι1 νιΐο ίη ηιυΙ- ηιια, νι ροΠπ νιΓιο Βοαα οιΙίΰΙιιΒοΗ , Γιπε νί- 

^«^/•ΰϊ. ά$ ίΙΐ£2 ο^ηίιίο, ηοη ίαυαι: η^π} ιη πιοΙεο ίΐοηί α^ιηηίοα, ΓαίΕςίοης ειπιαι ν( «Βίβΐιιιέ^ . ' ΐ /, 

ρΙαπΒι» ΒοηιίηίΒμί ίτιίι ίικϋαηιη (Ιίιΐΐηίιά> ηοπ «ϋηηΐηκςνΙΓηηιι ηαο9<1 (ρϋοΐαη «ηοί' · ' 

10 Ιοιιίι φιαηι ι.ιιη Γκ <1ο ροίΙΪΒιΙιι.ηο νιΠοπί»; ίΙΙίαί. · 

Οοΐ} & απιοη ηοη ρΓοΒιαίΓ ηίΐς ^\ οάςυςηι- Οοηα'3 Τογοο, ^υίι £οηέ, & οϊγ» ϊοπι ίηι- Γ«ηΜ »^ 

Οκηκ,Ιοιιεπι ντΓαπι ίηίίΤο Οοηιη; ογ^ ίακ ίΐΐτό ροΟιΒϊΙοπι ϋΐίΗας ςο§ηϊΐίυη ν^ αίαη, ροιοίΐ ούο 

(^1112 Γπυΐιί οχ ηοΒίί Κ-ιΒοπι ιπιίΐί ίπιη πίΠιπΙο ηοοοίίΐιίΐοοηιρίαςοηπΐ <]ηο3(ί ίρεαοηκ ν. ς. β 

<1ο ροίΓιΒιΙκΛίο νι1ϊοηΐ5 , Ιο^ιυιιυΓ ο ιπ) ίη 1^· ς·1Ιο αρρΓοΗοη^Λπι ηιο ΒλΒογο ιΐίί^ααπκΐϊιηη^ιη^κχ. 

Κνϊβ ροΙΙιΒίΙοηι. Καηο α ρηοη ιΐΐ, ΐ}ΐιια αηιΐιί ροΐ- ίοΛίοηοιη , Γςίοηιϊαηι ν. ς. νοί οηιηίροκαΐΐηΐ|· 
ί^»**· 1αη( ίΐϋΐί αις» αΐΐί^ιιοά οΙκϋ^αιη,ρΓχΓοηιιη ϋ^^Ι'"^"^""^*^"**^***"!^!^!»^!^! 

• αυαηΗονηυχ&ίΓοηήηΐΓβχλΙιβήηβίηκπιΑίοηΓ. ροβη» ΐϋ&ασκΐ 

Λιΐιΐι·, Γ.ι1Γι;π\ οΐΐΐ· Ηηης αρρΓ;ί;ιιη-ι \ ϊΐιοηΐ' ^ο.ι- Βοο ηαΐΐαηι ηοοηιηη ιρρΓοΒοηΗαηι ίη ηκΐΐΜΐίϊ 

IX νηωηΓιΙοιη οίΐ'ϋ οηιηιΒα$ ΗοηηηιΒαί : ΓογελΙΓο ηοηροκϋηοη ιαπιίΗιρΐΑα;κ. 
Εϋιηΐό εηϊητ & ΑιΚοίίΙζ ηοα Ηΐϊΐακ οίοηι αρ- Πκ^<>, α £). ΑιιςαΟϊηο «Ιοηίί ΚΒ. 4· €θ(κη 

ροοιαπι 5 £]ΐηι & Ηί οπιηίηο ρυΕαϋ" νιη ιιΐ Γ.ι Ιϋ\ΐίη\ιιτΐ€Λγ. ϊ.Ν(^μ( οιηηα Ιίοηιηιι παικναΐι 7 ΜΓΤΜΜΜ €β} γΦ^ί>ηΗ* : ΓΓ^ο 1>αΐ€ οοικίϋιΐίιαι οχ «ΙεΓκΙο- <}ΐΐραΓ ςαηι ν^ι1^^^· ; ^^ϋΛ: ίπίηι ίη Ηθ€ €θη(ΓΑ(ϋ- ΙτλΠΜ 

^ Γΐύ οοπιιηυηϊ νιιϊοηϊϊ Ικ.Κ3: ίίιη ροΠ1Ηί1κΛ5. έΙίο!Γ3(ϊο ιωαηαΙΙαωπίΓηίΰιη ρΓθΙ>α{^ Γαΐκοί) ' 

ΐ)Λΐι*κ>ιτ Κ.οΓροη«1κ) ΓιαΙο οχ Ο.Αα§ιι(Ιιΐ)ο, νίΙ ηίιπίϊίΓη «ϊαπι ηηηίΓοΙίκτ ηο$ ροΠ^Οςαιη νΐιΐΰκ, ί|αια "^«χ»" ' 

β.Αη{.Λ* ρΓοοιπ , νοί ηιΐιιΐ. Γι οηίΐιι Ιοί^αίιυΓ 5. ΟοόΙοΓ νίΓι» «ίιιη ηαηιηΙκΓΓ νκί« οοΐοκιη^ & ροΓ- ^ 

ίιΛίΐΐΜάίΜ άα νίΓιοπΓ Ικηιϊ: γγ|50, Γίιη» ιΙίο« ηο«. γλπι αρ- ίο<ί:^ίυΓί ροιτηιίίτ «Ιι Ικη ςι>ηιιπιΐΓΓ , ς]υο<} ηαηι- 

Μ^ΜΜ»- ρ^^^^^ ίηίΐίηέ^α παηΐΓ^ , ΓιτφΐίιιΐΓ ηΜίη ΟΙΟΙ- γιΙκγγ €θηυ«:ηΗ ίιηρττΓοόΙίοη. ΑΗίοΙϋΐε γο- 

πϋίκι ηο{ Γΐπτ εο^ηοαίϋϋ ροΐΙϊΒίΙοιη : ηοη Γροικίι-οοχ ιΙοΑίιηά ϊ ιηο (χρϋ άίχί , ηοη 

οηϊιη η^αηΙίκΓ Λρρ«ίπΐΓ ί}υ<χί υαιχίΓαΙιΚΓ ί^- ηροτίΓαιη υγκε ι]ί(]ΐΪ3 ρ^γΓοΛιογ οοηιίπΓΜ ρτΓ- κη ^*τ('έ* 

ηοΓοιοΓ. Α^ια^^I.^ι1^ .ιυιοηι , & ιτκτπίο , ηοραιίΕ ί^^^^οη^^ οπιη« γγι ιΐϊίνποπ!. ι ΓιιΗϊΐίι ηιίηι Γι ί^-τ ' 

ηοϋοΔπι ηιτυηΐΐ'ηι νίΐϊυηιχ Οοί αηΚΓοΙακοΊΠ ΙαΒοκ νηιηι αΐίΐπι !<: ηιιίοίπη, 

ίΐΐιιιη 3ρρ«ίϊϋΓη,οϋπι Αϊααι Ι'ιίιηό,Γχίρΐόαρ- ηοη ^οη^^η^^ ν^1ο^^α^^Π1 & ροΓηίςίακπι Αοιί, .^^^^^· - 

ρεήηϊ ρΓοΒιτί οίυ$ ροΐΐΒϊΙίηιοη. ννΓ0 Ιο- αιιι Γοπίηκϋικ-ηι 1(:ηΐΛΪ53 ηοο Αη§^1ι»^η Γιιοςί- τηιβ{**ΐ»· 

(\\ϊ2ΐαι 5. Αϋ^υΙΙίηυϊ <1ο 1>ίαιιηΐ(1ϊηΓ, αΙ>Ληι- ηνκ ροκίΐ Π1>ί Γιιηιΐϋ ριο«1ιιερκ , ίϊακ ροκΛ τη. 

Ηιτηιΐο αΒ ^ο ζ\\χ6ά ιη Ηθ€ νΰΐ ίΙΙο Ιχμιο οοηΓι- ίβηίί ΐ5ηοηι , Γ(]ΐια$ αι^ααηι » Ηοηιο Κοηηικ-ηη 

ΛαΓ^ ΓαηίηΐΗϊΙ άΓοανίΠοηοπι ΙίτίΓαιη ^x Αυ{;α- γγ^ ηΓοοΛηοι-οΠ'ϋΠΐ, νι, Γ» ίηκ11οΛα$ ροΓ- 

Ιΐίηο ίηί«ΓεηΐΓ. Λΐηι αακηι ίη Ιοίο Ηο^ ΓοηΓα Γγ^^ιογ νίΓιι, ροΠϊι ίπιοιι» Οοαιη ,Γκαι νίΤι» ίη*' 

ιο^υ^απ1, ρΐΕο:; «Ιΐιίι: γπϊπι Ηηης αρρηιηιπι οίΓο ιυοηΐΓ Γαιιηι οΙήιΛιιηι. Αίΐίΐο, ίη οί ραίνΰάοαα 

€θπιιηαικηι οπιηίΙ>α$ ; οι <Ιο νιίΙοηο ςίατίί ϋά, ίιιηιαΜϋα>1οκηι, οΐιαιη ίη(οΙ1οό1^υπι γ(Γο<}ι»- 

Κπι νϊΓυί. Υι αιίηι οχ 1ίί>π$ άα Αηίηι& Γυρρο^ |||| 
ηο,φίαπΗονί Γα! οϋϊοκ 3£Ηιιτι οχκΓηιιηι ίηιυϊ- 

οίιιΐνίοη) ίηιυίήιιιιπι. 

ί^πό,Οηκρβ ΓαΙ) οΗ«Λο ηΑίαιιΙί ιη«1- 
1«1ΐϋ: ΐΌππηοπίΓ αηηι ΓαΒ ςοηοΓο οηιΪ5 : ογ^ο τλκκΙμΛ. 
ρο(ς11^1) ιΐΐύ ν1^1^η. Ραια ςοηΓί-ηυοηιΐΛ , ί]ΐιια Ι'β-ί μμ 
ιηκίΐε^^αχ ηοη ροιείΐ ^ιιίε(<:τΓε ϊη €θ^ϊ[ίοηο 
(Χ)ηΓίϋΐ& ιΒίΙτιέΙιαί Ιιιί οΒίοέΙϊ : γγ^ο ροιοήι „Χ·^ 
ΗαΒοΓοηϋπι ίηηιϊιϊυαιη. ΙΙςΙροηιΙοο, Οοαπι νΓ ι,»(^,ί ^ ηοη £:Ηηιοί, Γι·^ ΓοΙί ϋΗπΛϊίηϊ Ιοςιιά Γιιηι. & 
ΤΛ^ ΰ^ϊΑζη\ οπιποί ·. ν.»Γηιιςζ Γηότι α1ΐι.-}ΐιίΙ>η5 
ϋ5. ΡαιηΒαί Οίζοίί αΐϊτίΒιιίι ορίηίοηοιη ηο^αη- 
ς·αηι νίΐΐοηοιη είΐο ροίΓιΒίΙοπίί «30 γχ Αιι- 
ξυίΐϊηο ηιΗϋ ίηίοηαΓ αο νι1ΐοηί$ Ικαιχ ροΙΙΐΐΜ' 
Ιίηκ; Γθ(1 νΙο 3ΐι<]αΐ ΙχΓ.-ΐΓίιυ<1ίηε ίη ςοηιηιιιηί, 
ίΒΛίΛΗοηκ ιΒ Κας νο1ί11ί.<]ϋο^ Ιοηςέ αΐίικίΐ'ίΐ. 
ι1ο()αο ίιιΐΐϋϋίη πι.ικ:Γίί ίΐο Βοχήηι^ίικ. 

Μ ςοηήΓπιαηοηατι ο ηαπι. ι. ΓίΓροηύίο 

(»»βηιχ· ΡηπΊο , ΟΧ ι-ϋί<.^α νιΓο ηοη οχοί(αη ιορεΐΐιαπτ _ ^ , „»,„. 

ηΐΜίΜΤ 4/- νί(1οη<ϋ οααΩΆηι , ΓοιΙ νοί νϊ^οηιΐί νοί ΓοίοηΗί α-^οΓςϊΒίΙοηι .ιΒΑηΟϋυο ρ^x^^<^ γΠο ίιιΒ οΒ- «*ι*Α. 
^^^(•μΓ- ε^ιιΊ*™ » ΓαΙκιη αΒίίΓα^ιιε; ίκαι οχ οοιηρΓο- ίοΜΟ ηαηιταΐί ίηιο11οΑυ$; νηί1« ηίΐιίΐ ϊπΓοΓίαΓ <1ο 
' ΚοηΓιοηο οΓοαωη ( ί^ϋ« οΛ οΛοϋυ$ 0οί ) ηοη .. 7 
ΚΜι· 5* 

ΙήΜινίβ*· οχααιαΓ ϊη ηίιΒπ αρροΐκαχ Οοαπι €οηιρα-Ικη 
άίοάι. Κϊΐίο 2 ρποΓΐ οΙΙ, ^αί3 ηοη Γοηΐ|χ:Γ ρο- 
κΛ αυίΤα <χ^ηοίά οο<1οιη πιοΗο (|ΐιοο(ίς·Λαχ. 
5ο€υη(1ό Γοίροπίΐοο οχ (ϋΛί$ ΓαρΓ^, ροΐΐο ίη 
ηοΒίί οχ€ί(2η Λΐίοααηίΐο αρροηιαιπ άιη γοπι 
οπιηίηο ίπιροΙΙϊΒιίοιη. 
• 5οοαηΗ6 ρΓοΒαηΐΓ ϊ Ο. ΤΗοφί ρόίΙΐΒίΙΙοδ 
νίίϊοηίχ 0οι, (^αύ ηοίΐια ):>ο^[^^ι1^1ο οοηββίι ίη 
ϊ*·" ροτίοΛίίΠπίϊ ορθΓ3ΐίοηο : ^xx^ αυΓοηι οίΐ νίΓιο 
Ι^ί: θΓ§οοΛ ροίΓιΒίΙΐί. ΚοΓροηί1οο,Ιχ:3ηηΐιΙι- 
Π0Π1 ηοΐίπαη τοηΓιΙΙοκ ίη ροΓΓ«χίιΐΚπΐ3 ορο- 
Γαποηο ροΠΊΒίΙί, νη<1ο ρΓίϋ$ (ΙοΒοιίαρροιιΙ ΐ)θΓ- 
ΠΒι1ΐ5 νιΓιο Βοαα,φΐίιη ϋίςαηΐΓ οΠο ηοΐΐια ροα- 
ΐίηκίο ; 2ΐίθ(^αίη ιίίςοιοι <^ιιί5 ροίΗΒιΙοηι οίΓο 
Χ(}αζ1ί(2(οη) ποΛγι ουπι Οοο , ηιιια Ιΐ3:ο οΠΙτ 
πτ3ΐ0Γ ΙχΑηιιΐϊΙο, ςυιΐΏ ρΓχοί^ο νκΙοΓΟ Οουηι: 
Ποα: ιηαΙοΓ ΙχΛΠίιΐιΙοοΛ, Οοϋΐη ν^^ι^^β , 0}α1ιιι 
αΒΛΛΛίαο οα«η οοηκιηρίιη. ηοη οίβο Ιΐ€οι 
ΒβΛίίιικΙίηβηι ροηοτο ίη οο ηαοΗ οχ Γο ΐηαΐϋϋ 
Βοηυιη αρρίΓΟΓ, ηίΐ» ρπίΐ5 οΛοπιΙλπιγ ροίΙϊΒιΙο: 
ηοη 0Γ{;ο αοΒοι γιΓιοηίϊ ροίΓιΙχϋου ροιΓιΐ3(1οη 
οχ οο αυ6<1 οίΓοι ηοίΐη (>03(ΐιικ1θ ; Ιοϋ ο ςοη- 
(Γ3Γίο ίΐΐϋη οΠο ηοίΐιιηι Βθ3ηηκϋηοιπ,(^υΐ3 οΛ 
ΑΜχίπυπι ηοίΪΓυηι 1)οηΐϋη, & αϋυιΐίΐο ΐαηιυ$ 
οίΓο ροίΓιΒίΙο. ροΠΐΙ>ϋίΓ3ΐο €θ^ηί(ίοηΐ{ ίηηιί:ίυχ : ιΐίοαυίη λι- % 
{ι;ι«0Γ^ί]ϋ^5ροΠ^ι,«^ΑII13ηο^)^5 0^α^η^1I^^οιτ>- ^ 
ρΓοΗοηΓιΒίΙοπ) , ςαία οίΐ αΒΓοΙιιγο ΓιιΒ οΒιοέΙο ί»χ»φ/ηα. 
ηιηΐΓΐΙί ίη(οΙ1θ(ΐΚιχ. ΟιιοΗ άο ίη<}ΐιίοηιι1ίηο <1ί- 
οΙηΐΓ, ρίπιπι νΓ^οι:. ΓοΓΙό οηίπι Κοπιο ηιηίΓαΙί- ^||^*^ 
ΓΟΓ ηοη οοβίυΓα <1ο «Ιι νίΓιςΜίο,Γι ΓοιιοΙλίίοιιοηι 
ηοη Η3ι>υ111^^: ηαό() Ω ^ο^ί^3^^ι , & οιίαπι οιιη 
ορίΐΓοι, ΗοΒοΓΟΓ Η3ΒοΓθ ροποηο»!) ) ροίίαιίο 2ε 
Γι ηυί& ορατοί Γο ο(Γο Ι2ΐη ροίοηιοπι & Γαριοη· 
ΓΟΠΙ ^|ιι4Π1 Οοαιη : ηοη οηίπ; οΛ ηοοοϋαπι, 
ΟΠ1ΙΚΊΠ 3ρρο[ί(αηι ία ηοΒΪ! ίιηρίοή. Αη αυιοαι 
ίΙΙο ΓοΓΟΐ 0Γ(ϋα2(α5, ηοη Ιιίηο, ίο<1 2ΐιαη(1ο ώ^·- 
ηυΓ€οη·1υιη. 

ΟιΟΕΝΡνΜΟΓ^,νίΠοηοπι 1>ο1»ιηοίΙοςαϊ- 9 
<1οιη <1ίυίηί<α$ ροϋΐΒίΙοΐτ), οηίπι ία <)ϋςοτ; ΟΐΜίοβ». 
ηοη ΐ2ηιο6 ροίΓο ίιί ί ποΒυ ιαιίοηο ηοιαταΐί ^"ί^"^ 
οίΙοηΐΙί, ηιΓι ιηιϋΓοΑέ , Γοίαιπί^ιίο ρ^οΒίιΒίΙίιοΓ, ^> 
^]Π2^^ηι15 ροΩαηιι» ίοΓροηιΙοΓΟ 2Γε;ιιιηοηιί<ί , ΐ>„ 
ηυίΒαι νίαοταΓ οίϋ3 ροΐΓ>Βϋ1η$ ιπιρα^ηαη. ^ 
Ιηιό ιΛάο , ηοο Γοηέ 2ρρΓθΗοηβοηοπ\ ίη ηοΒι<ί ''**' 
οχοίΐΐίΐίΐαηι ιίο νίΓιοηο ο1ατ2 Οοί , ηίΠ β<1ο$ ηο- 
1)15 ίιΗ ρΓοροΓυίΠοι: ηοη οηιπι Η3ΒθΓθπιυϊ ρπη· νίχ»^ρ*»- 
ςίριαηι <ίο οΐ γο (1ιιΒίτ2ΐκ1ι. Κιιίο αρτίοή Ηα- λ(ΐ!^·Μ« 
ίϋ5 ^οη^IαΓ1οηί$ οΛ , ηυία οα <}ΐ« οοοιχ Γαροι- 
ηΜιΐΓ3ΐί2 Γαηι , ηοη ροΩ'αηι.2 ηοΒίι οοςηοΓα "'^' Εοΐ1ΊΌί1ί3 , ηίΓι ίοπο ^ιοοηιΐο , Νοη 2ρρ2Γ0Γ ίη 5β^«··*··»- 
. _^ ^ , ο<;οοηΐΓαΗί(ίΙίο;ίηιοππΐϋπιοη <1αΙϊΐατο ροίΓο- 

ιίοίίβίί: ηιαίΓ νίΠοιιίί ροΠιΒϋίϋΓοπι ροίΐο ^οηιοηΐίΓοιί ηια$, 3η κ ίρία 3ΐί(^ιΐ3 οίΓοΐ 2ΐία Γορϋ§η3ηΐΪ2, ί^** 
-^'^^'*" η3ηΐΓ3ΐκοΓ ) αυο<1 ίΌηηοηίι ροΓοηιίχ Ιι-πιχμΓο- οιΐ2ΐη ικ»$ηοη νί^οΓοηιιιι. ααο<1 ρβΐίΐιη ίη ιϋ"- 
Μ Βί/ίΐ»» ώοΓΐ, ιΙοΒοτ ιη Ιιιο βοηοιο ςοηηοηίΓο & ρςτίο- 
/μ»»ι »(<#- ΰίοή: αιψπ ροκηιΐχ ηΐ2(οιί.ι1οΐ ίπΓοηθΓο$ ίη- 
Λι«η,Γ»χ» Ίςΐΐοί^ιι ροΠυητ ίηΐϋΟΓΪ Γιιιιηι οΒίοΛαπι : ΟΓβο 
&ίηιο11οΛϋϊ ροιοπιίηΓαοΓΪ Οουηι,τ^υί οΛ οΒ- 
ιοόΐιιπι ί11ίυ$. 

?β^ιί$1>$ Ηζο πκίο ΗοΙ>ϋί$ νι1<{έ ο(1 : φΐία ηαΐϋ ο(1 
'^' ρΓΟίΓιυ Γορϋεη2ηάα ίη οο (]υο(1 <1οηΐΓ 3ΐκ]ΐι·ι 
'ί»0ΐιβΓ ροιεπόαίηιοΙΓίτΛίυα,ςιιχ ηαηΐΓβΙίιοΓ ΟοιΙηι ροΓ- 
2)Μΐ» ·*/■- ΰΟςηοΓςοΓΟ ίΒΛίΑίΐκιο , ιΐιιιιηιιαί αικοπι ηο· πνΐ[0Γίί$ ν^<)υοζ ίρΙο ίη€α1ς2ΐ, άο^αιΠα 2υκπι ^Μ»ηηΛ» 
& Ηίο. . ^•■^ηΐ 

Α<1(1ο Ργιγηο , ηοο (^αί(1οπι όκζ νίίίοηοιη βο ' 
ς2ΐα ηοϊ (ϋύ1ιΐΓθ5 , ΗπΜα λ^^λπι πρα^ηΛΜίΐΛΖ 
ηαιη οΒίοόΙϊοηο$ ίπΓΓΐ αηαοη<1χ ιαηιζ 1ιιη(, ντ, 
ηί £4ο$ ηο$ οοηαηιιιίΓο( , ηαιίιΐ (ΙυΒίο ^ίχίΰο- 
ιηυ^ιοίδ Βοηο ρΓοΚΐπ :2ΐοηι νίΠοηοηι Γορηςηιτο. 

Αάάο νΐιίπιό οοηΤΓ.ι οαηΐίίοπι ναΓί^αοζχΐίηι 
ι1οςιιοΓ>( ίη αοαιαχ» ν. ξ. Ιη ηοίΐιο ιικοΐΐο^α, 

ηίΗϋ £(ν ί<^«ηΐί<ίϋΐ<ΙΐΓ^Β'ΐΜη8β'ΚαΗ ; νηύβ «Ιηιη €θΐηηηιτ]1^ Ι&ΐβίηπι βχαιΓ3<« ■!> Ιιοο α»/ϊ*4κ^ 

(!θ€<:τ,ηί2ΐηΠ η οηιπϊι <1οηπ ^^ρα^ηα^^η^, ϊΑ- γογγ, ίιηηϊη^ΓΓ ίΙΙίαΙκΓΐίΓη Γοη^ τηιιί^Γ.ιιΐΓΐη, 

Ηϋς [οηιαι ί« παπιιλΙμ οαΐΗαιι οπιηίηο ίη Ιο <^ιιοΗ Γ^^1^^^^ ^(.ι^ίροί1^^ά^τβαη1Γά^οηιρ^^11^η- *' φ 

ΐβΓηηίτςς ίπιιηυ(3ΐ2£ ίιίΓαηχ ; ηοη νΐ(1εο ^αο- (1ί: ν^ αρραΓΓ», ποηαηϊιηοίΓκΙοΓαιηΓΧϋΐιώΐΗΐ^ ' 

ηιθ(1Ρ|Ν)(μβ[Κΐ1οββΚ|αι^ρΐΝΐ5ΐι«υηϋΒα3 ροΓ- ίαΐ ςιΐηιοιιίαικϋ Ρ. ν&(<^ϋ<:ζ ^ Μ «» 

6η«ιηηΙί«ΒΤ ιη&αί €ΐιίύηιΚΓάα< νϊίΙοιϋ5 γο(- ιαχα». Η«ΰ ρΓο ν>(ςυΰ2 ί\\&άιηι 
ΙϊΒϋίηΓοιτι. - . - . - — 

Οαόά Γι ΗΐικοΙήκίλι,Είβο £ύ.κηχ ίη ηΐ(τ4 
(πιηυϊαα^ιηΐιηηκΜίηΰΟΐιικχίοηηηρύηάν 

ΙίΓη ροιοΓίηι.ιηΐΓη1ίΓΓΓ ιίΰΓηοηΛΓοΗ νίΠοηίδ ροί- 

οϋ^ιη ηοπ οοςηοΙ(:αιηΐ]$ <}α^^ι^ι^αι^αέ βηΐ- 
ρκίκηίΐαέ ιηιοΐΐιχ^υιη, ηοη ροίΓαπηοι «ο* ΜΤ· 

«ιΐΐιο· ντ ροΙΙΐΗίΙη «ι^ηοΓκη:: η«]αο «ίππι Λα· 4^ικΛ)»5 ροίΤΰ «ΜηρκΚβΠίΙϊ ώ ίβιΓα ί|»ιο $^Η(>■ 

^1ϋ(ί ρούυηΤ) «^ιώ , νι Γυο Ιοοο οϋίηιΐίπι, ο'ε I 'ίΐΐιί νΙιίΓραηι ^ο^ηρ^^Η^I^ίϊοη^Π1. νοΓαπι Κιο 

κρι^ΒΚ αιη οαύοί ςοιηρτοΐιηιΐΐο ιά χοαχοτ- χορίίαιιιοη νχΜί. Ριίιηό, οαί&ϋχρκίϊ^ έ αοο- 

1ί^Ιΐ06Τ>Ιί» αιίηοτηοη κριι§η€(. &^ <Ιβ]ΐοε ΒΜΗιύί&αηΙηίτ, ΑΒΓοΙαιέ αακη €ϋΐη Ο.ΤΗοπια , 5ιι.ιγρζ, ΐχρΐ;^Λί»Φ 

ίοατα Ιοί&ιη ηΓξΐβόα)η)ρκΙΐ€ΐι£αιι» Ώή ροΓ- ^"^ΐ>·- 
ΓώίΙϊιαΓΟΓπ : νεί , ηηηιη νίπΒαί ϋοοιτι ροίΓο 
νκκή) ^αά Αηοιηζί , ^Οϋ^η ςαο$ α^ίόαι , αχ χ)^- 

: Νοη ϋοη&^Ε Ααοηιχοι ιΙοίηιίδβ, 0«αιη ακηηιαηαη. 

5ΕΟΤΙΟ $Ε€νΝθΑ. 4»ίΑ εύιη ίρβ Αηοπιη ΓχρΓΓΓ:ίέ νκιπΐατ ναΐχ} 
(»ιηρκ1ι«η]ΐοηί$, 1αα« ςίατέ νϊ(1«»ιΐΓ (ϋίΙίαχϋΐ» ' ^- ' 
ί'ε ϊηκΓ «ΠοΜίη & οοιηρκΙιαιίΙοηςΓη. Νβ(|αβ ϊΗΛλ>$$. " 

νΓηΐίη,ιΒ2ηηςυϊ$Ριπ-ίΙ>α$ηύο (ΛϋΛτα(\»ί-'Τ'>''** ^ 
ΓίιΙιίΙίηΛίοηίΐη ίηκΓ νίΐΐοηοηι & οοηορκΗΓη- 1)·*!*""!* 
ϋοικιη : ίαιιρ«αιίιη Ιμεο <1ιιο ίη Εοείοίΐϊ άί- ■ ι«Ι»ί1ΐΙ <^ιιί ΰ~ 

αηυΓίηιιϊΐίΙ)ί1ίϊ ; (^οιΐί; I. 3γ1 Τίιηοι. (5. ' ^· .·«... . 

5κ «αικί» ΟΕ »!ί^ηίΙ>αι Ρ»ιή5α5| <]αη5 ν.ι- 
(()αβζ <ϋΓρ. )7 ·ηρ.2· €θηιηΐΓ οΑηύϋΓί, η?§.ι]1ΰ 
νϋϊοηίί ρο1^ι>^1^αι^Iη ! Ηί ϊιιγοπι Ιϊιηι Οίκ)- ιτρίιοιιη ,ρχΜ ίαιρα^ιυιτΰ αίςς^αιη ραικκι ηο- *»·>«»«»· 
Αιβ κΓροωςο» ιΐτ νίΠοΐΜ ϋοί νίχΙΐΗ» ΟΜ»- 

Γχ, ϊη ηαο νιηιΐηίηιύηι ΑηοΓτιχί εΓηΗιητ. ■ * 

Αο^^ή , ηοη νι^οΓΪ <]αΐ<1<]ΐιβιη ΓαΒΑβηώΒ Ώα, \ ΙΟ ' Ιό&.ΗοηίΙ.ΐ4·ϊηορ·ι>1(»ο. ^^κ>.5·Ηοιηϋ.^. ΓκΙ«1ϊ<|αϊ<1»1> ^ρ(6«^^ηο^ηίω<ίϊ^«η^ιη^^οιη^ί.5. 

* ιΙ«{ικοιηρι<ΗΜΒ£ΚίηΟτΐΑ>ην1ΗΙβ|οη.τ^ «!β ίηεοιηρκΙκιιΰΚϋί ΙΜ ιιΐ(ΐ»2, ΰΐιηΐ οι^^^»/^, 

ϋΐί.ι.ίπ 1(21301. ΟγπΙΙ.ΑίοχαπΗΓ,ΙίΒ.ι.ίηΙοιη. 6.ν(ΙΛαηι ^'α^^^»} , &ο. ν^^ Κατς ΗιΒοΓ. 

ορ. 12. ΐΓ)ι1θΓΰ5 ΟίίχΑίοηίΙιιιχ ίη £χο<Ιαι)ι ίΐΜαΜ<ΐΜΛτηΗοη ίγ[αί»νιάιΙ)ΛΜίΙ$ΐζαΗ/ΐζαγΙ'ΛΐΜ ΐι' 

αιρ.4>· £ρίρΗ3ηίυ5 ΗχκΓι 70. €]τγϊΙ1. Ιοεοίο1< [ίηατΛίΛ [Η\>^ΛηΙχ*ΐΛ\^ΐΛ νΟάβηχ, ^χ^Ικλιητ 

- ΟικΗ. 6.ΒιΓιΙία5.(ίυ{<ΐΜεΓ»ι<:ιΝ)'0οηα5,ϊ11ε άιΡ^ηΓίΜ (τα: φ ι»<^«/^«»Μ4.- Εχρϋςαη! \ΐτ6^'^^^β* 

ϋΙ).ι.9(!υ. £αηοπιίύ,Ηίς1ϊΙ>.€ΐΰ Βΰίικικϋηί^ιι^, €ΚΓ/ω11οιηιι$, ααιιΙΙϊΐϋοαιΙεΓσααικ^ακι ^^ι» ιμ^*" 

οητ.6.Τ)Μ(ΜΐοΓ.ϊηΕρίλ.ι.3<{ ΟοίίηιΗ.οαρ.ι 3. 17«4μ «»» ν« ίβ [ί ο^ίη^ϋ* ^ {ίά <ι$ΐΜίίναιηΐίίφα^ 

&Οΐ·Ιια|ρι.Μΐ<1ίαιι»1αΐιηαα1>ϊΙ($.Αηι6Γυ('. ^·Μ/ί ψΛΜρΛίΜ $ΪΜβ>*«ώ ΐΝ(ηΝ>^ ΜΜΜνηΐΗΐΐΜ- 

ΒΒ.ΐ.{η αρ.ι·1,ιιατ^^ιια·οιιιιΐ€$ ΰχρίίηπ ηοη βτΜ,ίΛίί «μΑμ» /8μμτ τΐ^>τ*βηίββ9»αΗ ιΐΜΐί^ <► 

ροίΓο ΥΛίιμίΜ νΗί ίαρΓ^ οοηκτηίΐι:. ΟΗ <}αβ /*γ. ΗκοίΙΙο. ΚοΓ| ο; ίι , ; - .[ 1 , ί οΛςη- ^ί*"^* 

^^^^ηι^ο^^5 αΐίί^υί ΤΗοιπιΛ* ίιηριιιΙώπΕΪβΓ,αίΠϋ- (Ιίΐο ^Η^7Γο1ιο^ι1ι>π1 Ιο Λ^κζί <ίο νιπΒιυ ηαια- ,^.· 

παηχ,εζαοάι, οΓάΐΑηωΕΡαιτϋπι ν^^υβΕ ϊη· ΐχ: ιαοϊ γΐχ €0Ηάι[αΗ[Μ* αοα \ιλ€\\\^ιι οΥμ~ ■ . 

ΓίΓπιιΙιπΓ, ηααΓι«ΓθΠ$ ίυΐ ΙιΧΓεΠϊ ηοΓαιη ιαπαυ Λαιτι »1ί*}ΐιοι1, φιοΗ νι<ίΐΜ:υι & (Ιιολπιγ α ΌΐΟ ' ; .., ; .' 

«χ^ΐΗβτί '^Ρ^αιΙια; ίιηι{ΐΜίι ίηίο^υέ. Ειιπ) ;ιΙ> Κ.1^ ίηίιιίΐίί- οιϊιί ; ίκύ ίηκΙΙιείΓ , Οαιπι ι^ ^'^αίί )χ\χα\ΰύα, 'Λ· \. 

|<ΙΡ^ £πι&(:2ΐιιπιηιάία&ε & οηιώιέ νϋπ({ίο« ρ. Ηε- «ίιιιηΐιοπήηοη &ί<ιατ 2ί1 Γυίνίηοικπΐ,& 

ιΐιβ (ηέΙ,4·<^6 νϋίοοε Ι)«ϊ| <ϋ1ρ )ί > αρα Α ι. κιηραακ μ Γηϊ οίΙϋαίίοιΜ ιηαϊι» αύιιϋ^ιΐί. ΤΤ€ίΛΐΐΙΙ ρ€Γ Ηοη.ι ε;Γηπ« εί5 ϊηίϋΐΛ ηοη €θηίίοΓϋ«:π({««, ί.ιτίιτγ/, 
ηοη νιιιιΐΰ» Οηιιη } 5€οαη(16, ηοη νί(1ϋή ^βι^' 
ίΛΑοί\3 οηαηιΐΗΜ οηιηί ^ί1ηε3I^ & (ΙϊΑΙηΑί»· 

ί(<γΐ(:ηιθ[ ηοη ςοπιρΓοίίΡηάι »ο νΐΐο. _ " '^ί^^ 

5οαιη<1ό ία(1ίΓ0 , Ηίποηγπιηιη ηαηίίτΑέ Πίιπ» <β 
ροακηΜΐιοά<Ιε01υ7Γο&.€θ^ Ρ.Μο· (οιΜλ Οοβλ λ Β0κί· άαί νϊιΐιβη: ϊηαιίιη/ΐηΗ«τ «■ 
(ΰΟΜκίΛ. νΐι1««ηΓ Ρ. Η«ίκ. ν«ΐΜ,<)ΐ»(χΐ1Ιο<ίι»Ο.Αιιρι1Ιηι»ιιοαιο ι.·'<'η''^ 

ΤλμΡλτ Α(1<1β, ηοη 1αΙ>*ίιΛιπ Οα:Ηο1ίεϋη ιίοαηηΐιΐι, - - ■ . .. . γ«, 

***ί ^.*'** «ίίΐηβιηκ ίίαΓ<1οπι οίαι^ιη (ΙΰΗηίιιοηι-πα νηιυ Λαπιιη «ρ1:Γ3Πθηε5 ΓσΓί11(τη5, ΓηΛ'η1Γ^(ιί: οΠοη- 
(Ικ,ίΙΙοηΐΓΠ 2ΐί<]ΐκ>5 , ν( Ν^ίΐοηυπι &. ΤΗοοϋο- 
κηιιη , ηοα ραά ηρΐϊΰϊάοαβη ) ιΙϊοϊ υγγ^ ιγχ 

θ1)ίαΐΓΪ ΙΟΓΟΙΟ!, ΠΙγΠιΙϊ ίΐίουη , ίΐ2Γΐ.ΐΓ« νί(1(ΤΓΪ 

1Λ$Ηΐ0βι» ΜΐΒΐίιι6 νΐΙ^ΜΧ ή$ ρΓΖΐϋΑιπ) (βηιτηάιηι ιπ- ^^,^^*^ νΰΙβΙκιοοηιπΓίαπι ΓβηΓβιϊι. <}ΐι&κ πιβη;6 \λγ- 

ΛφΛ βί Γ^ηεζ ίΙ1θ!> ώϋ§Γη«Γ Ιί^ΪΓ, ας ϊοΙοΙϊιογ €ίΓΛηΪΓ, 

ΜτηηΙι^ ίηινΟβ&ΐβ βοηιιη ιβίΒιικιιιίύιοΐΝΐι^ 03 <]υΧ ηοΒί{ 2(1α^^^'&^ί νίιίαΐΐαι : ετςρ ίη ώ ί^^^, 
Ιόΐυπι ηοΒΑΐ, νοί οαιίΐβ €θτροηΗ1ηι$ Οβαη ~ιυ>«^|^: 
νί<ΐΓΓί ροίΓο, ν: Αιι^Λίηα5 οαηι ^η^^^ρ^^ι^^ι1^^ "^'Ι^· 
νοί ηαιηιαΙιΚΓ 1ο<^αοη(1ο, ηιιΐΐαηι ςιοαιαιωι νΐ- 
^Γκροββ Ι>αιηι;νΓα1ί)<:οηκΐΜΐιιιιΤ··,7;0§^'~ ^-ι,^. 

^ιχμΙ ΐΑΐΜϋ ροάιϋ (^α^ιη νίιίοτβηακίαπι Ρ»- ΟβαιηΠίΜ Ιόΐίβί ΗαηηηιαιΗ χΐΚιηρΕΒ *τ%ύίί0Ϊ$ί 

αϊ ν»Γφΐΰζ. ιιιηι οΐΠ-, Γοΐύπι <1οο« , ίοΐαη) Ηαιηίηίαιοιη ίη- «^^Μνη^ 

Ρ 4 να ροΐΐε ςοιηηιαηίϋΜΪ Μ^αι , Γι:ι1 Γοΐαηι Αΐίοτίί,ώτ 
ηΑρ ηοα ίιιίΐΐΰ «ιηηιιιηίςαηιιη. Αΐίαιη νατ6 
^.νίΐΐοονιη, (}ΐι& Οβαι, VI «11 ίη Γ^,νίιΙβαίαΓ,ιΙηπι- 
ΐΏΟιΙύ ηοη υιηηβι ίαεοεκΐΐαία' ηοίί.τηιιπ', ηοη 
ηε^αζ Βϋΐώ αϊαιη άο (α&ο ςοηυηαηκ,αιί. ^ 

Οιΐ(Μ(ΐΓΓΐΐηυο$ Ραατοδ» ύίςο βο$ ρο0ά 
ρΐίο^η , νι ηο{;.ιιιοΓίηΓ ν^1 ΓοΙλγπ νίΓιοηρπι οοτ- 
ροιειιη, νοΙ, νι ααηιΐΛ: νίΓΐΒαχ οαπι ροΛ οΒ- 
■ ή&αϊ: ηυόιΐ & >1κ)ΐΐΙ> ίοπ«: οΒίοαιαχ 1ο()ιαη1^^ 

$ίτ^τΜ ^ 9ΐοψ\β&αϊάΛ. 5αϊρηιπί «ηΐαη Γόβι 

ίΜ*ΐΓ>*"~ Γ"·"" '^^'" ΰΙ>ϊο·Λα , Γαα1ίυ$ οχρΙίναηηΐΓ : Ιο- 
ί «<· Η^>^οηυ; οϋπι ν:1ΐο(Μ: Όά (^ααιηώιι ιη Ιιικ 
I». εοΓροκΓοϊηυβ, 3111 «Ιο νϊ/ϊοηβ ^{υΑη1 ηυ5 ριο- 

ρΓίΐ5 νίη1:ιιΐ5 ΗιΙχτΰ ροίΓίρηιυ, Κί'ρΙίςαΙιΐ·,, /\{ι- 
^ίΐοϊ ι . V^ιI^ ο»ρ. 1 . Ηιο ιΙνίΊιΙβίαΓς ιιι υςκιη 
ρΓοΓριΟίΤ^. ΰΓ2θ<^ιιια €11111 ηοη νι«1<:ηΕ. 

Κ^ΓροI1(1^ο » ναηέ ροίΓϋ οαιπ Ιοαιιη €χραηί. 
Ρΐίςααιίίοιη Γ»Γΐ·ροη; .Μ.ιςηί^\ροΩιϊο, νΐΜίεί^ VI νηιιπ^!}^ΓΕ0▼^^ι^1ορ^<x^ιι^^^ Ιρίικιη νϊ Ηαο, *^αα«Η» 
&ς. ηϊΠ Γοπε ΓαςίαιφίχΑίοηαη ιΐο ν(κο,(ϋο»- ^'^^' 

αναααάχχοΰΒΛι ΟιηΐΓ$ά «βο ( νος{·5 ΓυΕί^ιηυ^^ ΓητϊΚ·· ΐ|ΐηηι1ηκιη 

Ιιας ϊιηριιςηαιιοικ- ΏίΗβι VI· 
άιψι; 
ίΙίι,ΛηηΐΓ ι^^·ίΊ>^^1.^^ι■ , γκ>ιι (]ΐιΐΛ ηοη νί«]αΐΙ,1«Ι ίϊηιαΐ 
<}υϊ^οη[>ιη[α!> νιΐιο ίαΙΙΐιΙίαιη ; ίάι;6 Οίΐιη & 
ρο(Ιια€η( , & νοΙιιΗ ηοη ροΐΐοΐΐΐιιη αρρ^^ιη)ε. 
Κχ Ηος ιικειπ 1(5€θ €οπηΓπΐ3:ΜΓ ^οίίΓη ^'λ:Ικ>- 
Ιχα άοΛιίοΛ : οοη ΰοιιη Αη^ι-η ιΙίΠΪιΙ^ΊΜίςηι 
ρτοΓρίΰοβ^ &κΙιιοη€0€(ροΦΐ)ΐΙβ. 

$ΕαΤΙΟ ΤΕΚΤΙΑ. 

'4 "η κ I Μ Α £(: νίβο εΐιη Οα γΛ ίηβαήί ρατ- 
Χι|Μ»(«*- ^ Γε,'οί;! , Ρΐΐο ηοη ροΓ!. Λ εη-ΛΐιΐΓχ οοηιΐί-ηίΓΓ. 
ΐΜφψοηα, ΡιοΙωΐιΐΓ Αηίι.·ςχ·ι.Ιοιν!., ι]ωι λ ο^ί^^ΰύοη οοΐϋ^ο 
φ^μιμβ' ροτΓοΐ^ΙΊοε βΑ αιί)Γιΐ5 ; Μ> οΐιΐβύ» ίηβηκο 
ί^ήιβΛ»· ΛΐΟΐχχ% ΐ.ήι ΐη6ηί(\ι$Χοαιιηαηΐ ίΐτ§ΜΐηοηΓθ<:ο(η- 
*1ί'Φ' ϊααηκ κΐΐιίίχιιιτ ^Μ^:^ ίοΐιιαο: ^Αιιιη ΓΓϋί€α ηοη 
^ς^1"^^νβ α^^^Ηπ1α^^^ οχ ροΓίΓΰϋοηο οΐΜΐόΙί , ίά 
€ίΙ, ηαα ιαηιάιο αοΙϊχτβ ^αιοεααι οΙ>κέΙαιη 

^x(x Ι)αι$ ΐκ ίηβηίηη «οαίπϋ ίπίππιε Ι.ιρίιίοπι, 
ηοη ίηΚηιΐΓ,νιΙΐϋηειτι <1ο Οοο ΓιιηίΓαηα ιηίϊηι- 
ιαπι , & ίηήηηέ ροιίΙ-ΛίοΓίτηι νίΐΐοηο Ιαρίιΐϊ». 
Ηαηο Γοΐιιιίοηοιη Ιιο Γχρίίςαι Ρ, Ηιτίζο ΙιιρΓ» 
ΜμκμΛ*- 3 ηιιπι. 68. ΡίοροΓάο,ίη<]αίΕ, π1ΜΗ^η^αί^^α 
λΤ^Ι!^ ίηοΓ<Ιίηβα«Ι «χοοίΠιπα ^^^^Γπ^ιηαIιIη1 , ίη η<1(ηι 
ΛηΛρη-' ί^^ρ^ ψαιαϊακ^ 6χΑ νπΑ οκηΓιιτϋ ϊιηιηοίΗϋ 
ρβη» (οιηρβΓ ροππΛηοηη'; νικίϋ (τιηροΓ νη&η^τΐιχϋ 
ηιιηίίΛ <$· ρΓοροΓίίο ϊηΚΓ ^ηαηια, ί^: αυςοι ίΙηιρςτΓ .η,^αα- 
Μ<Α(η«- ΐίιβτ: ριοροκίο ^πΐ£(τίοΐ αιιιεη» ηοη άχ* 
""^ , ΐηοηίατα «χκίΐα», Γβιΐ Γοΐΐιιη €οηΓι<1«Γ3ηιιοηΙο 
αά ηοΒϊΙίιΐϊ οΗοΛυηι ίη αΐι,ι Γροας Γ;ιρ: Γ)θΓΪ 
Γοΐΐοοΐοιη ) νη(1ο αΗ ΟΛίη ^ιυςαηΐ(^αο ϋχς«;^'α$ 
. ία {για» ΓηΒΑΜκήΙί ίαΙΕοα» φ, ααα 

? «Κ'* ίηΓυΙΙ- 

ηο , ηοη νιάια> ααιά ίοκίύι, ηκηΓαιαπι οίΤε 
„ . ν ΗχΑιη, ΑΜΜΜπηιηπι: βηιίαι Ι αοοοιχαοΜ 
ίιηι οϋαίΐο ηοοι1ιοη.-»(11αί ιτοί».!! : 0Γ£;ο 1ι ίιηηηίι- 
οια ο1)ΐ€ύΙα, οι^αιΒιι: αι:Γαΐ[,ΙαΙ>οΐί>ις ίηοιοηΐ€η- 
ηπη ^^ϊηϊ»"»»* ; <}αα Ιΐικ ήχμιη ϋίικί » ΐϊυα 
ηοη, ΕΐπκηΛϋφιί4ι>1ΐ^ιιϋ «κοβ ηαΐϋρϋ· 
εΐΓϋΐη ίηΐΐηί(ί« ίϊΐ(:ήίη&ηηαιη. 

5εαιη(1ο ιπαΐΐ: ιΙϋ.α,Λϋβίικηηιπι οΐΛΐΙίί-ιηα- 

ΐηίαιίϊααί* κηηη ΓρΜβηΙίηιη ροβόικ ίΐίαιΐ Ιμ- 
Μ«^^«- Β«€ίη οιάίΏΟΟίά ποΛγοπι οοηΠί1<ίΓ.ι;ίοΓΗ·ηι. Γι 
ικβ/·ΐΜ» ^αίι ν^.1^ϊ«:<1^: Αό.1α& νι νηυ$ ρΓοϋαι.η ίρςςιοη 

οΒίΰΛιιπι, Πυε €χ«Ι1α4 ΐϊπ ηιαιοτ, ΐϊιιο πιϊηοΓ, 
ηίΐιίΐ ρι-ηι[υ$ (Ιιοϊγ ριο ρυη£1ϋ ριχίιηιί : ηααι '^^' 
ΙχιΔ€ ηοη ιΙκΙιταηΐΓ, αίΓ Α έ (|ΐιο1ίΙ>ο[ ο\>ιεΑο^'^^ 
«φοαιαιηι 3ΐύψ^χόρΐίαί»ϊΜηά€Ϊκχ€β(ίιΐΜβι», 
Ιηηηίαιπι, €&πι ϋιβπήχ κάρίατ ίηΓτηηηκ» »»β* 

πι 115, ιη ^^0€11^Iη1ϊηϊ(«^^^^ί<;^ι1οη4:$ ΐΜΐυοο γ1||ιμτ|ι 
<ϋΐΗηΑ»,τη8ΐη βΗάΐ ηοιακιη , ροτ ςιΐ3$ ο- 1)μ.-9Μ^. 

ΓΐιΙαι ςΓΰ3ίΐ]ΐΛ<; ; ροΓ ιιιίιιοΓ^-ιη ιηίηοιτιη ογπ- »'*52* 

ηΐίαιυηι, ριι υκιιοιχιη ηιαιοίςιη: ώ νιΐιυ Οςί 

νηαιη ΐόίιιη εΰΓρίςοκτ, 1)2ΐ>οκι νοαιη μ(|ϊ:^ ' "^^[^^ 

οπιη«$ 611 ρ«Η«Αίοη«4 1ΐ2ΐ)α>ί£ ιΐ> οηιηϊΐΝΜ 

ΠιηαΙ ^η^ϊη^ι1^η^^^'Π1^I1(^,^^^ο^β611^(Μπ ρΓΓΓο- 
ί^ίυηηη. Ουρ<ί ιυκιη <1ο ίίίίο ηοα ίϊηι αιΑίη- 
Λχ ίΙΙζροΓίο^οητχ,ηοαοΙνΑι ηχπιίαηοΙαο» 
. ιί ΠΛΟίΙο , & ^οηΓ^^^^ι1^η^^^ ΓΓθ!ι.1ΐ!ηΓ οΙ)ίοΛυηι ίη 
ί^ ηοΜια^,ψύνη ίιοΙΙοηΐΐίιΐΙιηό^Ε ■ & οοαίο- 
ΐ}ΐΐΓη[εΓ«ί^ιιη Γααοηι νίΠοηεαι ηούίΐϊοτειη,.'η 
ρ^νΐ^ Ρ^Α νΓ^1χ>. Αάά^ , ίοη^ ρούβ ηιίοηο 
ηο Αγα 015 ρηίεέΗοηοί η)θ(1ο ριςίίίαο ιΐί Αίηςαϊ. ^ 

ΗΐηοιϊηίιίιαΓ Γοΐιιιίο ιοια: ηαηι ϋαι « ροι- 
Γΐ^ίοτί οΙικΑο αοαοκίΐΐι νϊύοΜΐιιιιιη^αι»ο. ^^^[^ 
(ιιιη ίρίάη) €η1(;ϊτοΙ>ΜΔιιπ), ΓοίκΑο οΙίοΑί ^ 
ηιίηοτί$; Γι απιαι €ΐΐΓο« ιΙίςαίιΙ , αοΙ»οΓ ΟΓσΓςΰκ 
ίη ϊη£ηίαιηι οχ ίη£ηίά5 οΒκέΙίδ ίη«αι»ϋΒι»: 
Ηλίηηηηϊη&ιίαιϊικηιιιαιηι ββρ> μκϊβ^ 
ΟΓοπΜΓπηητι ηοη Ιΐεηηεαπι,ηιΐΐηΓυπιίηεΓεηιηι- 
ιαπι ίρΙοΓίηη οΙ>ίοΑθΓΐιη),ί(1(Χ)<]ΐιο ΓοΛέ ίηΤο- 
ΓαΓαΓ, νϋϊοηοηι ηοη οίΠτ απι ίηΗηίααι ^^α^Iη 
οΙ>ί€^αφ»Γαηρα 190101 ΐιι£ηίιιιχα 1ι«]3€ύΐ|ί|>-, 
οκπιπκιιπι. 

Ιϊιηι Π.·<^υι ίΐΐο, ν^1^οη^η) οΙ)ΐι·(1ϋ ιη&ηϊα βχ- "· "/"«*■ 
£θάνι:€ ιηήΗΐηβ νΐϋρηεί αΙίοΓαιη οΒίο^οηιπι 
0<;Ό ίηίΙτίοΓοηι. ςαού ροΕοΑ ήιτί , 1ϊ νιΐϊο 1)οί ^^|!^^0ί 
ίιι ίη Αΐυυή ΟΓίΙιηο, 1ίς«ηοη 1ι: ίπΗηια: ϋοαι ^'β—ηηΐ» 
ΚοηοβΧΰκϋΐ ίηήηίι» 1'ρ«οίϋ$ αηίιηαΐίαηι ίηΚΓ 
ΐιιχςαχΐ£$}η€€ ιιπιηι κ1ο6 οίΐ ϊαϋιϋακ: φ" 
ίΐΐϋ £Χ(τΐΓιι$ ηοη ίΪ€ ρ» ^ηβτΐίι ρ«η:ί«Αϊοηα 
αικ Γ.1ΠΟΙΚ· ι1ιΐΗιι61α$ , (]ΐ·.ΛΓαιη νηι οχοι-ίΐ^: "^β'^ν 
νηαιη Γρϋςίαη, & αΙίΑ 2ΐι»η ^ Ιοιΐ ρςε νηίοαιη ιο ^'^Γ^»- 
ηηο(κ{η^ίαί£ΐΜΐαη« ΙαΙιαχ,ρβτίρΓίυη £οτ- 2^μ0<ι<· 
ηυΙι(1ηΐΐ.ι.ηνΓαΓ!οηι1ί:αΓοπι, νηΗοηοηβΛ ηοςαί^ /Μφιμμ 
Ιο, ιη Ιιοηαιης ςίΓο ιιιίιηίιυ ροΓίε^ίοηοί γγ μιγ 
ηιίοητ, Γ«η1 νηιαι ίη βΙάοΓΪ θΓ«ϋηε. Ηχς Γαία- '*■" «τ 
ιία νί(}ϋαιτ ίούιιιιιιβ, φΐύ(} & ϊϋβ οχαίΓυς οΠα 
ρΰΓροΓΓβΑκ)ΐκι<ΙίβιηΑ»,(«]ΐκκαιτΓυ(ΐΐΓυηι ^ 
ιπΗηίΐιΐηι. ίη(1ί.-αΐ|^ι:ο ςοικϋ ι11λπι, Ίίτρρίίΰί- τη^ίτύ- 
ΐίΟϊΐ ΓοαυεΓίΐΓ, Γι 1κ ροι νηιαιηι ίη·1ΐιιιϋυ>ι1αη £15 βαιϋΜ,^η- 
»<^ιιίιια1«ιιοηι. Ρΐ(η ,ςιιία ροτίεΑίιυ «Λ ςοη- 
ιίπΡΓο ιΐ'.Ηηι; 1, ρ(.·ιΤι.·ι:1:ιοηΡ5 ροΓ νηίοαπι ΓοΓΠίΐ- "ί'ί'ί'^ί 
1ΐ[2:οιη, <^α^1η ροι ιη£οΐΕΑ5 : ^αο οηίηιοιιηι ηιί- 'Ί»^ *β,Ιΐ 
ηοτΐ (ΙίλυιέΐΗχιβ οιφβάοαίΒΛ ι«μ»»ιιιβιιτ, ς-ο 

ϊηηΐΠΜίοΚί. /«τν««Α 

ΚεΓροη<1οη(1αηι ογ^ο οΑ ζτριιηηιτο, οοηοί- ««Ιιτη· 
(Ιίηιΐο ίΙ)ί «ύβ ροΓΓι-ίΙιοηο$ ιιιΑηίια$ ίη 3ΐί(]αο Α"· 
βοοαο «ϋΐίηβηκί, & ϋοηίο^ικηιβτ «ίΤε «Ιΐαυ»- '^ ^ 
Ιαη ίη&ηίηΗοη } ν ϊο&ιώαανκ^ιβάαη» Ιΐιηί- 
ΓΛΐ.υ ηοη αι^αειο ιηΐιηιαηι ροιΚ-έϋοοοπι Ιϊιτι- «,μμμιτ. 
9 ίφίΐη Ηοιηο βηϊιη. «οοάοαίη ίβ ίη6ηκ»;€Χ)απΐίϊοηα 

'**·'·'" ΠΙΠΙ οίΐ ρΓίΓΓΛϊοίΙίο}!!! ) ηκ αΐΙΗΓ. (ΐΟίΠΟ ίϋΓώ 

^β^βύτ- έΒβαϋΝ» ηΒΒ» Ιιοηο ίχοΜίά Ιοοπηη ^ & η·* 
— τ/ Ι> ' ·^ ηα» «αβ ηοιΐ ηοβιϋι ίΒ£ηήέ.ιςι»χ1 νίίϊοα« 
/β·**·*" ' ■ Ιλΐ ϋοάημ ηαοάο άίίχοάααι , α£ ρΓορβτκέ ικ^ 

^αη<1ιιηι,οαπι ίϊπιρίίςήετ ^ αύίοΙιικ ϊΟλ ϊιϋτχιΐ' 
ρψί»η·. ΜΐίοΟαπι. Κχάο ί ρηοιίςβ, αυάϊιύΐηϊιαιη 

Λ'ΟηΓΓπ. ^ιι[■η , ί^^^^ ΚαΒκίΐ Γ.ΐζίο- 

Μα ιρμ/ ΗοΛγΙ ίίτ<τηιαί ροΓίΓ^ΗοηΜ, Η.·ιΙ)Γ3η^π«;Λ 

«••^•Ρ"- νϋιοηο ^^·^ ) ίηίιιρεΓ ΗαΊ)^^ ΗΓΓείΙιιιη αΙίαηιιη 
Α****ί·^ ϊηβηϊαηιτη ρ«ΐ"οέ1ίοηαηι ; ίηιΐο ήϊ , νϊ ηόη 

ωΗηιηυ 1η κΰίαοιάχ , τνχ αοαάϋ ίηΐίηϊιέ ν11^ ΜΙ. ηοιροΐΒικ ηηιρσιή ϊη&ΐιίατ «ΙίχΙον» 

]^ίΜΐ>'^ ΐηΐίΜυι ί(4ιιήοηΓΐη ΓαρΓί ρούοιη «Ιβ αΜ{ζπιτη'- 

Κ) ^[««ιΐίπίοο ίη νιί1οη<τ; ηιτη ίρί<> ^5αΰ(^ ρχ- <Λί,Ιαχί»[- ο|]|ο^ ^ ίβο^χά τΐ<1ήΐΓ ηοη Αηηηιηι «χετΟΙυιι 

ί,^«Μ 17 ϊηβηίηηη 1β «£ηΗ& οοη ραΚο^ «Ηοιΐ ίαρή 

ίηβϋιϋβ, ηηίιυ: εβ ΰηίηι <)αιχί εοηιίπΕΓ οιιιηηη ρ^^Γ^- 

ηβ» φ <·- έ^κχιαη ρο11ΐΙ>ι1(Ώΐ Γιπιρ1ΐ£ΐΐΓΓ Γιπιρίκχαι . 
^^!!ιΐα·'' ΑιΙΙιικ αηκη Ιΐε βχρ1κ«& ίοίηιίο ίη ηκίι 

ΐΜη Λώηϊι- γίχάι^ί ιαΏοίΟΐΛ Τίίηίηκ, ροΐΐέϊη ύϋο 

$ί4ίβ»ιτ«·. ιρ(ονη»ιι ιιιΑίοκιηαΙοηα} ίκιη ρτΗόηιΙίϊΐιη 

(*ι*β φ πιωοΓηπ ιΐΐίϊ οΐΐΐ' Γ3ΐίΰηο ηοίΐΓΛ ροΓίτΛίοηηη 
ί)ΐ4^Η»ΐι. Γ{]€θ0£,αα2πι£οπα2ΐίΐΕΓ ηοαςοααηβηι. 1(1ε6 
£χ(Μ^<Μΐ· ίη ιηβκηί <1β Ιηαηαάαοβ κϊκϊ <)ΐιοί<1ίηι ι^η» 
ΤτιηιΐΑ»Η· ρ,-οΐ,^ιιχ νοΙιιοηιηΓ,ρίπΛΓίιπι ηοη τϊΓί ιηϋϋίιυιπ 
$>^ΐί!Λΐ* ΐη χαάοικ ιη^ΐί; ^αια^Ιιςχ^αια ααο<ϋιΙ>« εΐΐα 
ίβ,ηιηβ. ΟιβααίπαΙανα. ϋίχίβιίη ίΙ)ϊ, οοεβΐ£ΐηι«ι· 
ηΐι& ηοη όΐΐΰ ΐ&αχ ι ηαιη ία£ηίταιο αίιιη ίη 
«ΜΜ ^·Γ< νΆκϋ €θη€Ϊρί ροτεβ νπαηα ηη>ίυ52]ΐ!ηο.Ει^ 
|ΐ«·ΜΜ«^- ηοη οοη^κκΙίηΐΓ , νϋϊοηοηι Ικαηιη ηοα 
ϊχίΒιύχΛΒΛ , ^ιι6Η )ηΙκ3Ε αΙϊικΙ ίηρη ίΐ. 
' ^^ ηοη ροιίίίητκ οβιρμβ ρετίτΑΐοηριη Αιηρίί- 

€ίΕΓΓ ΙΪΓηρΙΪΟΟΠΙ. 

1 9 ΚοΊροπι^ου, ιηβ ί<1τό ΓϋρΓΑ ηοη οττοιϋ 
Κχ;>?ι,4,·«Γ πιαχίϊη* ροΓίοίΗοηϊι (ΙεΓαιηρΠίΓΰ ΙίιπκΜΪοοοηι 
Α^ΐι"*"· νίΐϊοηίί , Ιίηΐ η 3(1ηιίχιΐ$ ΐηιροΓίόΑίοοϊΐΜί 

· £οί^ΐ3ΐϋαά$ ατηηιπτ; Ηα5 λοιεπ) (1εΙ>η εχοΐα- 
"7 'ί^ί ^ΓΓΓ ίηίϊηΪΕϋπι (]ΐιθ(1ϋΙ>η ίηϋΙΙΰΠΕϋ , νΐ ηΐ) οχ- 
^'^^' ϋαιίΜηι κΙβαοοβχ 4»ιίιυΕ} «ίαιη& ροϋάανη 

χμμ/τγ/( ίικίιΐίΐϊ: ς]ΐΐ3ΕΐίΙ)«Ε €χ ϊΙΗϊ: & «χίπη πκχίοςτ- 
ι^^ηΛ οί ΫΐχάιΟΛΛ, αα« ίη Ογο ηήοηο ηοΑτ» 
Ι'^ιη!! Γαητηιηαη, αώααικ οηιηαη ΐπιρκτίε^ίο* 
ίΙ^υ"^"^ > »^ ρΓορκκέ ηιακ^ ·6αΛ ϊο£ηίοι ϊη||»- 
ΡΗχΐβ*. ικκαιαχ. 

■ΐΙίίΜΜίΐη. βΑΐάοικ ΐΓ^ιιπιοπβ ρηα- 

Ι^4ΐ|Μ· ρι^ «ίιιαικ ϊϋΐΐ^ ροα ίόΙΑπι ίκά οοοκλ γϊβο 
ικη Οιβϊ, ϋοακχί ηηοκβίιβΕΟίηΜΒκΙίιΐηι 

ΓΓΓροίΙιΐΓπ ΓΓ1η^'^^η<^^ηα1^π» «1 κτπιίααπί »» 
Βηιιί ρ^^£^^αIη^ ϊη^ εοηιη γ« ρατί >1»{ά1ιι<· 
ΙΜΒ, ηιακ Εχάύιιη( αΐιαι Ϊη6ηϊΐ35 & ίηζ<]ΐΐ2ΐΓ$, 
νί ίη οχΕΠίρΙο ροΟιο (Ιβ Ηοωίηρ. Vη^ί^ ίη οιηηί 
Αία ^ο^^^η πιοάο ϋΐϊ εαΤροηάϋΐκΙαπι οίΐ^ & ε6 
εΙνίύί οΑεηώηΐΓ , ηοα οοίΤβ ρΐΌροττ ίϋοιΐ ίρο- 

^Μψτλ Β^Μτί ιΛ*ψβ» οοίΕΙηΙΪΙΙΒΒηΐ. £I^ύ ιΐ{βιαώϊ»κώκ, ριο «Ικακ)» ΪΛίιί άκ - , 
<>Ι&Μΐοχ>οΒΐΐιιο> «ϋοΐιιιιιηιΐΒ ΐη Όϋο,ιηίοριιι 

Πί ίϊβτύΐη ϋ ΓΓρΓΓΓΓΓ. 

ΥπιΙγ ίηίαο , ίιηπκ:ιί(6 αΒ Ηοτϊζγ ηυιη. 66. 4ί> 
^ιIη> ηοηήιϋΐΜ «1ίϊ$ <1ο<χπ , ρικιϋέΐυη ητ^- ίι»ίΛ>ιψά$ 
4η»ηηιπιηοη Η3ΐ>οιτ νίπι, ηίίι ίη 1ό1» ίτ»ΰ;τ!κίο- *·«·''<*- 
ηϋ€οιηρπ:Ηαι1ΐΐΜ}2Β αΐίί^ νετό ίηίι ΐϊ ιηιυιπ- *2)ΐ·«»· 
ιιά , εο ^]ι1όύ ^ο^^^ο ιΒΑηΑίω ίκ ιιηρτΓίΐ- ,,τ,ΜίΜ*· 

Όά άΛκαχ «0β ιηϋηίιι. Ικη ΰο^ΐιηο ύΛαο- «μ μμΑμ 

θ:!ΐια ιΐί ΟίοείΓεροκΛίπίρβΓίΓόΙιοΓ ιΐίά κις- 
ιηοοικ- ΐύΐΙηέ^ΟΑ ϊηίεηοτκ οΒις^ , Γι αΙωχιαε -^^ ' 
ιΙείοααχϊΙΙοίύρρΙαηιηβτ^ηοαίηίόηαΓ,αηι ' 
έϊιΐΜπηι >ηί1ηίΐ.ί[η , Ιίιπ ΗαΒαι Οταπι ίηβηΐ- . .- 
(ηηι ρΓΌ ϋΙ>ίεέΙο: ϋΓ^ο ίη <:^ι ηοη Η^ΐχι νίιη 
ολίαηο ΓυρΓΪοΐΜτ&ι. 

- Ρίοο,ΐηηηβΜο ί^ΙοαΗ : «Α αιίπι ϊη οηηί· ' 
Και α^η ρϊίοΙηνιΚϋΐαιΙηί; (]αίι ατ^ιητημ- «ηΜβΜΐ^ 

Ιιπη ΓιιρΓΪ ίιΛυιη , & (.ΐϋ$ €α1αιΐ3ΐίύ ιΐοΐκτ βοή , 
εοκήί ρλη(>ιΐ5 (^υυιΐ ιιιέίοτείΐιί ηοα οοαίιάα- '^^Ι^ΙΙ^ 

ραπΙ>ιΐί,ηαο ηοΗιΙίιΐ! Η.ιΗγγ οΙιϊ:·Λιιιη,ηοΙ)ί1ϊθΓ 
οίΐ: ϋΓ^ο, 1ϊ οΒιούΙαη) οιτίος ιη ιηϋηίιαιη , ςο^^ ραιίΐιι», ι 

ατ^απιεπΕαιη «ίοΓιΐιηίτϋΓ ρΓορηέ α ςοί;ηίϋθί»€ . .. 
ίηηιιιίιι* κίρε«ί^ ζ\>^ζαά\\χ , νι Ηι νίιίεηαιτ 
Γαρροηαο; κΑ ιηβηϊηκ οΒίοΑί " ^*·*4τη ιί ι ' ' 

ίοίςπυι, 1θ€αηι ΙιιΒει (αιη ιη 26ΐΐΓα&Ιια2, ^α^α^ 
ϊη θ)ΐηρκΗβη(ίαί,<^α4ηι ίη ίηηιίιία») <]ηηι«|ιμ· 
1ίΒ««€0ρϊιρείίι:^Ιιοααη ι|}οΙ)ί«Αο, Ιίοα νη» 
βταρϊαι πιαίοινη) (]υ^πι αίοτη. ΕίΙ «τςο Αιβ^ 
οΛια οοπιπιιιηί$ οπιηίΐιαϊ ΓοΙρίΛιΒαί 4ί1 οίν 
ίοέ^η ΐοϋπίιυηι. Υη^ε «ιη€ΐικ1ο, ύκχ Αημ- - 
ιηηκηπι 

Γ?Γ, Γο<1 &«ιίι1οΐΜθΓ Ιοίϋ^; (^ιιοίΐ ηοπ !η<ϊηέ Ηγ- 
ιιζο Γιιρίέ η^αιικ: νεί ΐΙιΙκιηοΙΙεηςΙίΰίικΙαικΓ, 
οΗ ίΙ1α€ΐ ηοη αβ^ρη^ιαι νΐβαηΐ· ροΒϊΜΙίΐΜάη, ■ 
δΕΟΤΙΟ ΟΥΛΚΤΑ. 

Όι^^6ϊιο 6 'ν'ίΠΜέί ^ο^ηΕΒμλ ίηβηίίί, 

Α κανί. κ. Ε τ <:|οί5·. νιπιυρΓΟίΙυόΙιααΓίί . 
ίηβηίη ε(ϋη£ηία: γγ^ο εεί^υπι οοςηοΓά- (>^·'^^ 
ιίαι ϊά ϊη£ηίικ νηχ. ίηήηία. Αηηχ«1αι$ " 
πιΓ ρεΓ Γε ηοαιη ; ααηίκΐ^χρηύχ εΑ Βοή» ! μμ 
ιηααυ< κη^ακίϊ ύτα ικτχαίχναχη γη εοπηίάο^ ^«η«ίις. 
ηεηι 

ραϊ^»6ΗθΓ ^Α εοςηίήο εϋοη*» ^αίιη βίαί ρη^ ^"^ 

ά\\ύ.\ο·. ΓΓςο Γι α<1 ρΓοκΙιΐΛϊοηι-ιη «τίΤοι ηκρΟΐι- '^^^'*//^ 
ΓΪΛ ίη6ηϊα ρΟΓίοοΗο, α Γογόογϊ «πε αοΙ νιΓιοηοπι. ^βμ»,^ 
^ΐίοοηΑοο Ριϊπιό, ηιπηύηι Κος ΐτ^υηχ»» μμμμμ 

ίιιοοαη, ΓςίΐΜΚ, η« Αη^οΐιΐιη Ηοπιίαε, η« (φ^^Ιϋΐ^, 
αροποΓΡίη ΑηρεΙϋπιιΙ) ιηίεποπ ρο(Ι« εο^ηο- ^ 
Γϋ, οόιιη ίΚΙι.ιάϊαέ, ίκ'ΐιτ ηοί ρ1ϋ^^ι1α ροΓ- 
Ι'ιιητ. ΑΙ>ίο1υ» ειχρ <ϋα> , εζ βεαοτε Γυο ροΓ- 
§ίθϊαΒαΛ€& ηοαηιη^ΜΐΙ^ρβΓαβκιηεηι, 
(^υαιη ρστ οο^ίποηεπι ,(ψ\2. ΐϋίο ίΐιρροηίι ίη ^^^ ^7 
«^ιε €οηαηεηη<ιπι είΤεέΙιΐί , (^υ^η) ηοα Ιϊιρ- | ,η^ίο^ 
ροαίεΙη σο^Γοεητο οοςηΐιίο: νηίοϋΐ, ν<4ιιη- ρβη ' 
ηΐηιπι ηοη ηιΐΐ αΒίηήηίιο ρηχίαα <]α««; ροίΐϊι »<«», 
νειό οο^ηοΓα Γιΐιεηι «ΒβίλΔίαί. ΟΐΗε^ίθ2α- Ρ" ' 
1 Οίςίΐίζθϋ Οοο^Ιε 11 

Βικ» βηή- 
ΙΪ4, & λΙ(ι- 

,ί»ΐηβ/ηιί· Ρ»φ3Ϊ4Τ 

φ, ί«ΐ4 

βαίΐηη. 

Κιβ*ηέ€ύ·. 
1η Αη^ιΙ» 

IX »ΙΐΗ <4- 

ίΧα^Μ» 01*- β ΙιιώιΜ 

β»»(ΐΛ 
ΜΜΓ4Μ ΑιΙ εχι-ΊπρΙαιη ά^ οαΙοΓίΤ πτΓροβιΙοσ, ρςΓ.3£€ύ- 
<Ιοη5 ίΐίΐ ^οηι^η55ι■^^, ν^ρ^.·^^ϊ;^^101■ Ιι: ΐο^ιίάο χ1- 
1ίαί,<^ϋαηι ρΓοΙϊϋύ^ιυ: αιίιτ» ι^ιιόΛ ιαΙοΓ ναΐ·* 
ίίΐ; ί·11 ιηιροΓίΐΛ^ϊΐϋ, οοηιίηιηιία αιαιη Ιϋί ΰχί- 
ρ;ΗΛΓη αΓβΐΠΓ ριτίΐίΗοηί-ιη ίη ΜϋΓ^ά, ηϋχ ία- 

«Ιϋΐη ι·α1οΓί5. Αι ίη Αη^ι-Ιο ιηαΐοΓοη ροΓίοοίίο- 
ηηη Λΐξαη ρΓ(χ1αέ^ίο ίΐΐίυ:, €|ΐιαιη οο^ϊιίο ; & 
Γις ίη αΐίΐί ϋβΙ-^ιΒυ$ ροιίτΐΐίί & ίΙιΒΑΪιΐ- 
ιΙιΙίΙ>α$< 

Κ<·ρΙ«<:αΗ ροκΑ: 5ί οίΤη νηα ΓυΙ)ίΙαητίΑ Γρίιϊ- 
(ΐηΐίΐ, φΐχίοΐίιιτι ρο11« ρΓΟΐΙηςοΓς 3ι;^^Λιη ΐϋ?ϊ 
ϋιηίίρηΐ} αΐϊα νοΓο , ^^αΛ: Ιηΐίιιη ροΠη ςο^ηο- 
Γ«Γο ΓιΒί Γιιηιίαη } ροΓΓιίΙχοΓ γ1Ι« Η« £}υαε 
ροίΐβΐ εοςηοΓςοΓΟ, ααΐιη ς}υχ ροΠει ρΓθ«1ιιςι·Γί: 
π«ςΪ5 οηίΓη *1ι^ιηα^^1^^{ι,^1α^>^Γ^^1Π1 νίπυκη» 
οοςηοίίτηΐίΐί , £|ΐΐ3ΐτ» νίπαΓοιη οριταηιϋ αΙίαηι 
ϋή Ιηιιίίοιη. Κις οιιίηι ηοη ίΠίτΐ νιΜίίί, Ιΐχύί 
,ίΙΙί'.ΓΓςο « ρίηαο ίιιο ροΓίεΛιοι ι·Λ νίτιιυ ^οζ^^ 
ηοΓαηαι «{ΐιίιη ρκκίϋύϊιυα , «ίαπι ^^Γρ^^ιι1 
«ιϊιιΐ'ςιιπκ^αΰ κπιυηί ίΐιιαηΐϋΐηιιίί ρτΓίΓάι: ι:- 
φΐί ιςί ρΓυ<1αΰ«ν1υιη ιεφίίΓΐΐυΓ ζ^]αα1^η$ ςυιη 
ΐι·ηιιίηο: ΟΓβΟ «ΐαηι α«1 ςο§ηο1α:η(1αιη. 

ΚοΓροηάεο , ηί^η(1ο αιιη ΙιιΗίΙαηυαίη οΠϊ; 
ρ^^ί^^ι10Γ^Iη φΐ* ρΓδτοκέ οοςιιοΐοοιο ρο(1« 
βΙιΡΓηηη: ^τ(^ίί\ΟI οηϊπι οΐΐΐτ ^]ϋx |>οΐ1εΓ ρΓΟ- 
<)υκΓΰ 1ϊΙ)ί ΓιπύΙοιη. 5οι1 Ιιίηο ηρΙιοαΙϊίί,ΕΓ^ϊο 
ίοπηι ιρηίί, £^ϋΐ ρ«οίΙ ρ^Οί1ιι^^^^ αίο^ηιη ίοΓ- 
ΠΜπι ΓιιΒίίΛηααΙριη, ροΓίοΛίοΓ ΑηςοΙο ηοη 
ροτοητο .ηΐίι^αίιΐ ΓυΒίΙαηιϊαΙο ρτοάαΰςιν. Ν<τ^ 
οοηΓ?<)ΐιοη[)3πτ: ιυιη οχ 2ΐίί$ €αρί(ίΙ>α$ €θΐηρ<η- 
ΓαΛΐΓ€χ«ίΓαί,ηα€ΐη ίηοοριιπ^ο ΗαΙχι ίηηίί. 
ΡοεγΛ οηίιη Αηβοΐιιχ ηοη Γοΐύιη ηοΓ^^^^ ί|;ικΓηι, 
ΓοΗ ιηιι1(3ί αΐίυ ΓαΒίΙιηάΐίί Ι,ρημϊ: ρ^I^'^ά^οκ^, 
ροκίΐ ΛΐηΐΓί,ίΓαϊ Οοο:ς-Λ ΐΕ«η ΙρίιίαιΛί», Ιοοο 
αηοηιιαϊ ; ηυοηιπι ηίΚιΙ Καΐκι ί^^ηίϊ. Ρλγοογ, 
Γι ιΑη^οΙιυ ιιιΗιΙ α1ϊϋ<1 ΚίίΙκΓα ^ϋΛΐη ςοςηυίοο- 
« ίκηοΓΠ, ήιηιχιιηι πιίηα5 ροΓΚ-ύ^αιη ίρηο (^ιιί 
ροίίει αΙίαπι ρΓΟιίαοΜο. Νε^"*^ οΙ>11λγ, νηαηι 
οίΓο νίαίοιη, αΙκπιιτι »οη ; η»ιη 1ί€0Γ οΰΚΓΐ $ ρ- 
Γϊ1)ΐυ νίίΐΙίΓΛί ίίι ηοΙίΐΙιοΓ ςυαιη ηοη νίΐΑίιια^; 
ηίΐήίοιηίηαχ ροεεΛ οχοοίΐΐΐί ιΙΙο ιΐίιτηιΐο οοηι- 
ρ«ιΓαΓί, νε ΓΟίτιροπΓαηιτ ροΓ μγπ νίπιικηι ρΓΟ- 

Ροπέ ροίΓοΕ αΙίκΓ ΓίρΙϊοι & αΓ^ιιιηεπΓΟ γε- 
Γ^οπίΙοΓί, ^^ιρροIιώ^0ηϋη^ηπ^^ίΓ4.·^ιυ^ ία εαιιΓ- 
ία, πιίηοΓίπι ^Π^ τάΛπι «,·κ ςρηκίο Ιαο νίαι ρτο- 
ύαιίΐίηϋη νϊιηιιο ςοςηοΓςιιίιΐΛ. 

Ρπ) αιίιι^ ίηιοΐΐι^ΰηιίά αΗιιοηο Ρπηιο , ηοη 
γΙΠ; ίιΙοηι, νηαιη η-ηι ^οη^^η^^^ αΙίΑηι , ας ρο(1<: 
ΠΙαιπ ρπχΙαςΓΓΟ : οΐϋηιηι ηοιι ιτιΐηά<ί ι<1ιπτ2$ 
'Γθη(ίηΓ:ροΓί^<:£.^ίοηο$ οΙεογικι 3(1αιη;ΐηη5 , <]ϋάηι 
ϊριί$ αΙ:οιία5 ι^ηϊί: ιαηι ΰπίηι <ί11 «ΐιιΐΗεπιίρρ- 
αα ναΐϋ αιίαηΐΐϊ οιιηι ιΐίο , & ίΙΙι υηιηίπύ 
Χ(]ΐΐ2ΐί5, Λ€ νηα; ί§ηίϋ ιΐκιί ί^ηί:& (οιηοπ ΐιία. 

ηοη ροκ(1 ρ^ο(1^ι^^^^ αΐιιηη αιίΑΐηΐηιοη, 
«ρηίί ν€Γ0 ριοίίικίπ ιΐιαπι Ϊ5>ηι'πι. 
Αί1ΐΜ:Γκ5ϋςαη(1ύ,α ηιο (ΙιόΙιιιη,ίη αηιιιιη α»Γ. 
ΓίΓΟ ΰΟο οχ Γο ροΓίιϊΛίιυ «^υ^ιη οο^ηοΙοοΓο, ίη 
ςα-ιηοιιπι ςοβηοΓοοΓο ηοη αΓμυϊι ςοηΓίαοηπ^η 

Ιί$ ροΓιϋδ (Ιίοο , Γι ιΙατ«ηυ5 ροι ίπιροΓ- 
ΑΒίΙο αϋΐ$ ΓαΙ>ϋιη(1α!ί ίη Γο1κ]αϊ$ ρΐ'Χ(1καΜϊ 
«(][α<ϋο$, (^υατιιιη νηα ν. ξ. ρΓχοιίο ροΠα 3<ΐ3> 
πιιηιοηι ρΓθ<1ιιαΓο , ηοη νοΓο οο^;ηοΓθίΐο·, α1- 
ΐοη νοιο,ΙίςοιεοηπηεκΕ ρ^^Γ^^ι10η^Iη αΗ^ιηοη- 
[ί$ , ηοη ροΠΰΐ αιπι ριο<1αο«Γ« ; οοςηοΓεοκ α- 
ηιςη ροΠοί^ δ£ ^]α^«ι^η1 ηιΗϋ ιΐΐιυιΐ ρΓΧ(ςι ίΠικυ^ ιπ αΐϊ αΓί! «ΙίΜ' ριττί^ΛΐοΓοπι ίϋηίΓαπι ςοχ*^»"*»^ 

ΛΓπΙίχ α>ηυί·ηιαηι -. αί^ο ιΐΙΙαι Γααο , οο ιρΛίη 
»ϋχι ηοΗιΙιοιιτη-ιοΙΙόνΐίη οΐιιΠϊιηιιαη) \'^^ο^ο~ ρτ,4^ι„$^ 
Γαιίιιά ; ροΓκί «ιοβιη 0Γΐ.]ΐΐ3ΐίυκ' ϊη ςοηΓιηι ηηΐ βίί/Γ* />ί*- 
ροΓΓοίίΙιοηηιη , υόΗιϋοτ ννΙιίηΐΓ νίϊ ηοίειπϋϊ """Λ**- 
ααπιπι ροΓΓοΟ^ιοοιιπι, φΐΐΛ νίπΐυοίί, φΐιπι νΐ4^|^';^^**|^ 
ρατι: ρη/ΐίΰέ ρΓθ«1αθΙΐιη. ^$ύίΐηβκ, 

ι 

5 κατ ΙΟ ο; ν ιντ α. 

νοίτη νίίίββί/ί* ·»·-' «- 

■. ·.»- . 

VI. τ I Μ σ ηαϊί ατςηοΓη 5 Απξοίιΐί & ο^^β^ 
Ηοιηο ηΛίίίΓαΙϊκΓ ηοη ροΐ3ϋη( ΰΐ'αηι νί- ι,^ι» 
ίΙοΓίτ, οΓ^ο ΠΓφίο (ϋιιίιύαιν. Ροεϊε οοηΓο^ηρη- γμιμμ. 
(ίι,ϊ^υία'ηιιΐΐα ρυίοηια ροκ Α οίοιιατι οχΓΓα Γιηιηι 
ον>ιεΛαπι,«ΐ4ΐη «ϋιιίηίιας : ϊΗοό οηίιη αικίίηΐί Ι^^^* 
ηοη ροκΛ ιτίειυηί Λά ρεΓ(.ίρίι.-ηι1υηι ςοΐοκιη, 
«]ΐιία ηίς οίΐ οχιη οΙ>καιιηι ίρΓηΐ5· ΜΪΓϋπι «Αι^^κμ. 
<^ιιο: Γυ1αυοηι-$ Ηιιΐο ΛΓβυπίοπϊο αιΙΙιίΙιοαηταΓ, ίη 
οιηηίΙ>α$ αιηοη ρ^ϋ^ι1^ ρηηςίρίυηι. 

ΡΓίπιο ιΙίαηυ:, Οαιη» οΐΐε ιηιη ΓρΗζηιη Γα- 14 
ρ«Γηαηιΐ'3ΐ4.-πι ίαιοΙΙτόΗυ , ηοη ίηίΓα ηαηιηιίοπι. $«/«/>« 
5ίιΗ ϋοπιτα, Είζο ηοη οΛ νοΓηιη ίΐΐιΐιΐ ρηηςί- ί*"»»*!^ 
ρηιηι, Νιιΐΐί ροΕσηιΪΑ νίΕαΙίί ροκίΐοίαιαιί οχκα 
ϊ'ιηιιη οΗϊς^Ιϋηι ΠΑηιηΙο ; ίιηό ροιοΙΙ «ίαπι <1ι- 
^^Γ^,^ο^ο^α11 εΙΙίιηηαΓρΗχΓαιηΓιιρϋπυηίΓοΙοηι θιπ*ι'4/«/1 
αιιιΙίζα$ , Ιίια ίηιη ηίηΐΓίΙοηί ηοη Ιϊγ. Ει ροΓ /""μ Αίΐι·- 
Ηβηο ίΙίΛίηίΙίοηηη «{ΐΐΛΐιιπιηιΐϋ ρο^^η^^ί ^^^*** 
(Ιίοί ροΐΐα, οΠά οΙαιοΒίΙοη .1^ Ι"^*^*^"·"^"^; Ιί!1ΐ!^/Γ1α·" 
<]ΐιίΛ 1^^^ι ίΐίικί οΙίίί:6ί:ιιηι οίΓι,τ γχιγ» ΐ'ρΙι,τΓαηι ιμιημ ^- 
ηαια^α1^η^,ιι^^^Γ^^0Γ^Π^ ιπιγλ 1ϊιρ€Γη.-ιαΐΓΛ]οηι. /η·/ά. 

Κοί^χ)ηι1οιη 8^^ιυ>ι1ό , ηοΛηηη ϊηιοΐΐΐέΐυηι ί^ί, 
ΓοΓΓΪ η3Γαα1ί[0Γ ίη οΒΙοέΙυιη νηιηοΓΓιΙιίΓηηυηι, 5ΐίΜ»4Λ. 
Γείΐϊοη ΐηοηϊνΐ Πς,ίηΕπ^αοιΙςοιιάηΰπΐΓ ϋβυϊ; "ο' β* 
αικίίιηιη αιικηι Γοΐύηι ίοιτί ίη Ιοηιιιτι , ΓιιΙ) (}αο '^'^^^ 
ηοη «ΜΐιίηοηΐΓ ςοΙοΓ: ίιΐοό ροΠο ηοΙίηιπι ίη·- 
{οΙΙΰί,^αιη ϋΐοηιτί αιΐ νί«1οη<1ηηι Οοαηι, ηΒΓηαο (»η(»βιίκτ 
ϋΟψίοΛ ^x^^α113^ιι[ ΐ Γιιο οΒίο^; Γι^αυ αα^ί- Ονμ. 
ηιηι α»1 ρίΓαρίοηιΙιιπι οοΐοκιη. 5θ(Λ ^οη^^^, ^^^^, ^ 
Οιιία, «Ιι π^ΕυΓαΙίι» ίηκΗο^ $ ϊι.ιΐ(1η( ίη οη$ οαιαοί^ 
ιι^ ; ηοη ηηίΓη ροιοΚ ηαηιηϋκΓ νίΐΐοκ Οοιιπ] ηΐίιΙΙιβίΜ 
οοηιβηηιηι 1ϋ1:> οηκ νι ; ροΕοίΙ ααίΰπι νίίίοΓΟ 'β*"* 
πΐϋΐΜ3ΐί<ι ^η(^1. Vηί1^^ηΓ^^οίηο^^1^η^3<1ν^Γίο- 
ηοη, ά^ <^ϋί ίη ρΓχίρηιί , ηοη οΠό πΜιίΓΛίΰ οΚ- 
ίο^ηιηαι^ ν: Ιΐι', ρΓοηΐ οοιηρΓϊΗαυΙίΕ Οοιιιη, 
1Ϊ:<1 ς·η« ςΓταιαηι ρΓΑ-ςί^έ; ί(1>:ο<|ΐις <^ιΐ3ηι1ο οίο- 
ΗϋΐΐίΓ ίηιο11ι-Λπ5 3(1 νίιΙοηιΙηΐΏ Οοαιη , ρΓοοϋΙ 
ϋιιΒίοεχίΐαΗί^ιίΓα^οΐΜοέΙο ηαίιίΓαΙί ΙΓενίΠΙϊίΙί: 
ΟΓςο 3^1ΗιI^ ηιαηη ιοια (.1ί(Ηοιι1ΐ3$. Αΐί^ ίοΐα- 
(ίυηοίοπήπο, αιΙ Γοΐκΐιπι νοηίο. 

Κ.ο1ροο(ίοο 0Γ£θ ΡΓίΓηό,οοηίτΠο 3ηκο«1ρη- Κτβ>»ι>β» 
α, ηο^ηΐϊ οοηΓκί^υοηιϋ. Αά ρΓθΙ)3ποηοιη η^ςρ Ρτ"η*νιτ» 
αηκίΓΛίοηί : ηοΐΐα «ηίιη οΙΙ Γ«ρϋβηαηΐ23 ίη νο, 
φίοη αΙΐφίΛ ροΕοηιιι οο^ηοίοιιυα ιΐιαιηιηΐ! ,'^^,ι,^ 
οίοααίί ροίΠϋ λιΙ οο^ηοΓςοηίΙιιηίΐ αΐίαυοίΐ οΒϊρ- η νΙιτΛ 
^ηη,οαο<1 ηΐηκΐΐίκ,τ, η«: φΜ<1οητ3ΐ)ΛΓαΛΙιις, /««"η <·*««- 
ΓΟςηοΙοοτίί ροΐΐϊ: : ίια «ίίιη ηιηΐιί *{ο ί'3£ίθ€ΐι· ^'""· }1ί>ι </(. οηπΓ, ποΛγοϊ θΓϋ1ο$ ίη οχΙο οίοικιη 3(1 νίιΐ 
<1υπι ςοΙοκιτι & Ιποοιη ΓιιροΓηιΕυι-αΙοηι , (}πο$ ^ 
ηαηίΓοΙίΕΓΓ ηαΙΙυ πίοιΙο ηκ 3ΐ>(ΐΓ3έΙϊαε ροϊιτίΐ ,^/, 
θ€υ1ιΐ5 νί(1ιτο.Ε(:ςυί(1(ΐιιίι1 Γιι άΐ Γ.ιέΙο, ίηθΓ<1ϊ- ίιηΛκηια' 
ηο 3ΐ1 ροκηπίΐη 3ΒΓο1ηηιη , ηοη νίιΐοο υΗλπι 
ςοηααίίιοΙίαπΓπι ίη ε3ΐί ροιοηίίΐ. Ο,αζ 3υατηι ^'^"""'** 
Ιιίηο ηοη ίηΓίΓ.κιΐΓ, νϊΓιηη }Χ>Πο οίεαιτί κΐ οΒ- 
κ^^ΐϋτι ια^ϋικί) & ^ €θαί£»ίο ; (Ιίχί ιη 1ίΙ>Π! 

Αοΐιη3, η/μ ιμ Δηϋηΐ , ιηάοι» Ηαηε όα^ΕΟχαχΆ ▼αϊααϋΐβιιι» αικοιϊιιη Ιιαικ ηοη οίΤβ Ιχμιαιπ, Ρ·αβ ηΛίιηΛ- ^'^> *^^: 

9*"β*'*\ ηοη ΙϊαΓο νΙΙο ιηοΗο ΛΓ§ιιιηβηαΓΐ ίιο: ^«γ^ ' ίιίίτ έη0ί»ί&ιι$ ΛΜτΛβαΛ €9^ηφίΤ€ Οϊμιη, 

'ί ^ ί ΐκ Μ """^ ζίΐ^.'.χ ([} VI ^ι^Μ^I^ι^ αά ηΐηάΐηιη ία1( ^^^ο γοιιηι ^ι^^)α^^ αά ίη{ΐΐίΐιο>ιαη.(\ ατύχη ζοη- 

έ$ΐ0ΐ,»η· (ββ»ο[αΗ4ΜΜ , *τξ» & ^ €ΛγΛχ : ηαιυιΐ ίΓίίποηΐΐΛ Ικιηα , ςβπέ ΛίβαιηΓηηιιη ηαηι- //««νΐΜΐ- 

{ΜΤίψί- €ηηι£^ρ(Ν«Ανηι1ΐΑΐιατνττρ«ι§ηΑΐ^^ ' ταίο ροΠάαυιη ΗαΒήαηιιι αα ριοΚιηιΙαιη νί- ««9·& 

αΙΚΒηοπ ΗαΒΛ, ι^' ί- ίοηίΓΛΠο. βοηΪ5 ϋίίροΙΗΗίΙίΓΛΚΓη , αιϊιυ οοπίΓαΓίαπι Ιϊι- 

Κ^Γροη(1^ο5^^αηί^ό,η^^αηι^ο^^ιι1η ρίΠ-ίχ- ρΓα οΛαιάιηιοϊ. Ιη ΐΌΙιιηοηο ηιι«·ιη ρι11^^Λη^έ 

(η ηιηίΓΛίε οΐϊϊε^αιη ηοΛά ίηκΙΙι-Λαχ , ίαΐκιη €ΐα!ά, ηοη ι,·οι«οηι]ί γ§ο ροΐϊιίιιέ ρΓο1>ιτι· ροΐΚ- 

φΐβκΐ ΓαΙ»Ααήηαπι : ρο€€(1 εηίιη πΛίιήΐίκι ίΐ ΙηΙίΕβχαη νίύοηϊ'} ίϋ^ρπτόϊέ ιαψαοάκκ αι^,υ· 

ηοΙ>Ϊ5 αΒίΙηέΙϊαέ εοςηοΓα , Ιίατ Γκ ΐπιρεοροτ- ιηοίΓΟ οοηιτη ίΙΙ»η ίάΛο , & <ΐΗΐΐιηρΐ6 βν η> 

1^, ηοιιαΐοί <^ϋαΐι1 ιηοιίαιη; νIι^^ ιΐιιηι ^1^ι1ί^ιI^^η- φιόιΐ ηυΐΐ.α ρο:ί.·ιΚ!,ι ροίΓιι είοιιαη ^x^^;1 (Ίιιιηι 

(ηΑιαιηοΙικ^ιτη,&ιΙαΗίΙΙυ^ ρ«ί«:^& ηοςαικίο εαιτιαι ιηκίΐοέΐιιιη ρη νϋκηκπι 1)ι.ϊ 

Οο^βψ^ιι»- ηηςι*ηι!ιΐ:η. ι]αο ίοηίΐ.κ Ηί<Γί·Γΐ.·η[α ίικιτ αιι- ι-ΐί-ιιαιί οχιγλ Ιιηηη οΙ>ίρΛθΐη : φιοίΐ ιιικίαιατ 

βΛ[ιΛ^- 4ΐί[ϋΐη ΐίίρεύΐιι ςοΐοη·*, ίωκΠοΛαιη ηίριχία οΛ^η^11 : ηαιη η.ιςιΐΓ.^ΤΓ ροιοίΐ ϋσυιη αΐιίΐια- 

Ύ. Οίϊ: αυίΑίΓοΙοΓηοη Γαί{ίηφΐθΛ<1 ηιοίίαιη, ΓοΗ Λίκο ^ο§ηο(^^κ. ΥίΓαιη αυα-ιη ίηΓιτατιν βχ 

<|ηοα^1αΙ)(ΐ3ηπ«ηεΑ «η» ηιηιηίοη ΓρΙκΕηηι Ικχ ροώιαέ , <}αό<1 ραΐΐϊι εΐΰαιά »ά νϊϋαιιβηι 

«Μ, Όηκ »ικ}ίηι$, 0«ι$ νϋΓ& Ιόΐ&ιη ΰ^αοίΑ ιηο(1αιη.Ηχς «ιιΜπιι οΗ»&ι, ηοη <1θ€αί; ίπι6 ι1κχ> εχρίΐίί^, 

«(μ/«1««ι) οίΐηιηαηίχ & ρΓοΙ>αΐ3ΐΙί5 ΓοΚκικ; Ιαικ αηκα ηοη ιιιΚιτι . ιχαιη ι ηίηι ρίΓ·; ςοιπηιϋύΐϊοηΐί 

Τ* <1ιι« £13116$ οΙμκ(^ιι« εοηΐΓΛ ιΐίαιιι. ιχ'ςοίΐιτίυ ίηίοπϋΓ ςχ γο αη[ςςς*1αικ, ΓαΙ ροκίΐ 

ΛΗΚΧίΐ «*" ^» .β'^ - . .· » -·ιι-·· · · 

ΐΜ//ύ<- Ρήϊηα,^ηιαησηνιαβαιτ κριιςηΑΚΜροβη-· οαρα€κι$ νΐι{«η€ΐι ϋοηΐυηςί οιιη νιηυκ οοςησ· 
τΜΗίΗΐιΙ' ήΪ3ΒΓο1ιΐΓίϊηιο!ΙοΛιι^,αϋ<^ιιί5ρθΓΡη$ ηαΕΗΐΜΐϊκΓ Ι'οπίι^ι πΛίηΓ.ιΙπί ΐ :ΐΙιίΐΓΛθΙίιιο: ηηίαίη Ηοο πιιΙ- ■Λίβτ^βρ- 
ίίβια. οο^ηοΓοΰΓϋίΙιΛΓαοΙίΗε 1>^·ιιιτΐ; ευί αιηοηοιηω- Ια αρραΓΰΐ ΐΰριι§η.ιιηία. ώ; ϊα ιοηαη^^κ ι1οί.ΐ(Λο ^^ΐ^^^ 
ίτίη» ίί- Γοραςηα ϋο&πι ^ιιϊηϊηυ οΙηυϋϊ αά νίάϋα- ΙηοοΑιοίηιαΙβΑιι. ΡοκίΙ αϊαιη ϊααΙίο ΓαΗκτ- 
«ν«'ώτ»η- Οί-υηι : ηοη Ι»οινι ϋοηΤο^αηιτά, &ο οαηι ^^ νϊηακ ηαοιηΐϊ ΐαβροΛχα^ 9\>1\ζα. <^ «μΙιΜ' 
)Ιμλ/41»· ΟΒίε^Ιαηι ^(ι ριοροηϊοηαηιιηηιιοαύ ΐΜΐ>ί1.ιη- Αίιι^οοηϊιιηί^ ϊη€3ρισ(2$ νίηοαίι,αίιΐΊΐϊηοΓ- ^<'<'<»«4 
(ΐΜΗη. ήαπι ϊηεεΙΙοΛαϊ , ιτι^ο ροΐι,Λ οΙοιιαΓί αιΐ νι^ί-η- ίΐιπί- ροαιίίκιιη αΒΓοΙαίαιτί; φιία & ϊη Ιιοο ""'β*^*^ 
'χ6 <Ιαπιί11ΐΗΐ. ΗαϊοοΒκΑιοηί ίοπεα1ί(}αί5 ΐΗ.-§4- ηαΙΙ^ γ& ιορα^ηοηπα. & ί» ςοηιίηςς-Γ» ίη ίΐΐο 
κτ αη(Β06<3θΒ;ί[ηιη«ηι6 οηντη: αιίαι α»- ΙοίτΟβΑη, (]ΐκιη <1ϊχί ροΐΊιΙ)ΐΙεηι, ϊη (^υο αηκη 
ΐΓ,ηΙίίΙοπα Γοι^ααηιαΓ οχ αΐί ϊηκΠοίΙαί ηΐΐΐΐ ^η^3ρ3^^Μ^ -ιΊ νϊΠοηαιι, ηοη ϊηΓίΤΓς-ζΐΐΓ ι.·χ αηκ- 
. €ο«ιίύο ιΒΑΐιΐόϋιΐίλ €11111 ί1: ίιηροιίΰ^οΓΪιιηιί'· ςείΐοηιο ιηηΒκ-ι::ΙίοηεροΓΐ(ορ<ΙοίΙ, ςχ οο(}αό<1 
»^'!· '*^^* '^Ρ^^ ^^^'^'"**^ €χπ»1κΓ«υΓ«χ(η ΓαυπιοΙήΐ-όΙιΐίη: ϊ«1«ηίιη1«1. .' 

ΐΛ^Λχ ί»»- πίΓπ ?χ Γ{ΐιια"ραι Γαο αιιη ίηϊώπιΐί : ΓΓρϊρο- Γαηι ίτίΠ;Γ,<|υϊα Γι ΓλΙγηλ αΙ>1ΐΓαΛϊαέ ροΓΕΠΓ της- 
ίίιοί *^ί· κίΙεΐ1ΐ'Λίι..^α,ιρβ:οηήΐΓαραχαΙ>Λΐ'ΛέΙϊαι ςοβηί- ποΓοργο ί11α(1 οΒίίέΙαπι ; οΓβΟ σαίο «^ηο ιΐίικί 
ίψ^ΐΜ (ίοηΐί, & οαιηϊηο ίηηραχ ίηηιΐάαχ. ίπι6, ι]υο<1 ϊηηιίήυέ οοςηοΓςϋΚτ, ηοη ΓΧίπιΚοπαυΓ οχιη 
'η^Γ"»** "^^^ ηΜ€θ^ΐαοϊχιηιϊαυα*Ιί(^ ρ«τί<:^^ Αιαιη οΙ)κέΙαιη. χνηΜααχΛνι «Ιίυηκίε ΐβύαιΜ· 

»ίη ΪλΙλ β^ ηκβΛάηλ ΑΒί ηηκχαπι 3ΐ>ΑηΑηΐ2ηι: ρχοΗαη ^1>α« , οχ ρτορπΐ (ΗΗοη ΙίπήαποΜ ^Ψ^!!^ 
βκφη^ Γοηία5 οηη-η ροίΓιιικ ιοίζηοίοιτί- ϊηαπΓΐιΐέ ίιιιιπι ί1ϋα? ρο;οιηί.τ : φΐί Ιιηιιαιίοηο ηοΛίτ ίηΓυΙΙο- ^,'^/^^^ 
απιαχΛίη οΙ>κόΙαπΐ)& ηιιΐΐο υιοιίο ιι1:>1ΐΓαο1ιαέ , κπΛΠΛ άα^ςαΓα,ΐιΙοοφίβ ηοη ιηίεπαΓ ϋΙίι,'ΙΙίίπιροΓ- ^ι/Ι,^^ 
0ί>;}τΛξΐι· ^|]ίρίια5. ΝοηροκΑ€ΓςρίΒϊ<Γΐ]θίϋί(|ΐιαΓορα' ίΙΒίΙοπι νϋΐοηαη Οοί. Ο^οά νβί6 ηο(^ ίιν κβΜΤΜ 

ριαηπΛ,ίη οοο^υοίΐ νηαιηΓοραΓοηΐΓ.ιΒιΙκΓο. κΙΙοΛιΐί ηοη ΙηΙχαΓ 1ίηιΪΓ,ιηοηοπι , 1ί€« ηοη ;»'''^··'«··''· 
ΤΜβ ΛλΗ ς.οηΙιηιιαΐιΐΓ. Ιβχ« νεήοΓοπι Γοηίοηιαηι, ροίΓα ροΐΐιίιιο Γυαιίαί» υγΜιχι ΓεΛ.ι. ηοη ρο- *9 , . 
'^'^αΓ ροίβΐ»!!** *Λ ΐΜϋΙββίΜ νηϋί οοςηοίαιίιιαί ^^Λ^αιη^η ροιίιίαέ πηραςηΛή. (]ΐιο<Ι πιϊΗϊ ίΐιί- 
^Ι^ρή· ρηΕάδέ ΙκηοΙίΜΐ, ηοη ϋκβιη Αη^ϋ » ^αή ίΑκ £α(,ν( οΑαιφχρ, ί Ριιΐβ άοοαοκ αυη εΐηιαιϊο- 
«ΝϋΜ- εο^;ιιί{ίθΜ5ηιοη»Ι)ηηηκτ ίόοπόηώοιηο^ πβπιηίΗϊΙιηϊΙίηιίοηίίΟητηπηπι. ι^αοιΙΓοΙυπτ ^ . 
/ΐΜ,ΐΜΠ »Μ- ποχίοηοπι, VI οΛαίιϋ ίη 1ιΒη$ ι^ϊ ΑηϊηιάΛΐ^ιΐίχΙ ίαιιι ίητςιπίο, ^^(ροη^<.-η^1ο ^Γρικη^ικί^. 
α/αΛ^'ϋ· γρ^^, ηβηηιιΐΐι η-ςοπάοκί οΒϋαιιηι , ΙαΙιοιη, Εχ 1ιΐ5 ςοηςίιι^ο , ηοη κοίς· ιη ρΓχΙΙηϋ γγλ- αϊΛί η»> 
ΚΙβ ηοη 2§ϊ <Ιο οπιηίροΐοηάί Οά, Γαΐ ιΐ^οίΐιι. Λ κ^ηη ΙΐίΐηΓ, ΡοΩο Γα1Ϊ€οτ οηιηοηι ροα·η- ^/<^ · 
ΓΪς Γοηι:η, ϊιΐοοή χ· ιπαΐΐ; γοοιιγπ αϋ Ηοϋ,φίοιΙ ιί^ηι οο2ηο(Ίίπ(ΐηηιο1αι.ιιί ηιΐ \ ^ι1^η^Iι1Π1 ΓηροΙ·- ·" ' 
17 _ ηοη ϋ^ααηαΐΓΐί'αο ς«η«αιίιέ1:οΓϋ;Ιιοο,ϊη<|Μ4ηι, ηαΕΐΐΓ.ι1ιΐι·Γ οΙιΐιΛιιηι , (]ΐιυ<1 η3^α^<ι^1[^^ ροκίΐ 
Λίΐιήαοααάοί ηη ϋεβ βράχΆ «ίβιηηιΕί: αιπη^εκ β^η^υ^ : ο(ΙηιΓυιηαιίη«1^ ροϊί^ 
ηιίΗτΤ'ίη 3^ιηιΐ5 Γοπιοη ίη οπίιηο νΔ ροταιιίαηι οΔϊ: 3]ϊ<)ΐιβινι, αιί ΜθΙι*α«ίοιιηρΜηη. 

βτ4ίιαιικΙ αΗΓοΙαηηΐ} αηΓαΙϊεη Γοριιςηοτ, Οι-αητ ρΓο<)ιι- $€αιη<&ι οΒϊε^ΐο αχιτη &1ηηοηοπι 2 
Λΐ>{»Ι>ιΐΛη ςοΓί υΐαη ΓιιΒΛα;ιπ.ιπι. 00 ιαα·η: ί^^ίο αίί ι.οη- ηαιτι. 1 5. Οοα5θΛοΒίί·Λιιιη νοίιιηταιϊϊ αυαίίΐ '^'*!*·^ ' 
^ιηΐΜα. ιτ^ιϋ^οήι καιίΐοηααιη βίΐ , (ΐ^α^ ιη οηιηι6ιι< ίμ1ιβαη(ίιηι, & (^ηιαι νοίιιηα^ ηοη ροιοίΐ οίο- ^^^|^^ 
φα ηιΒιιβ) ^ιιη αώη ίη ίΙΚι ιςϊηιτ νΛα» υβή ηΙ ηιηι οοςηβΰχηΐιιη , ^]αι.ΐ οο;>ηΐϋο οΑ ,^^μ #*- 
* 1ρ&|& οοη1οο[ηοη:οΓ ίη οηιηί ολΙιι ί1ί€0Γρ ροΓ-- Γηπ^ιι·; ιΙίιι^ΓΓιιι ^^π^1^π<1^ ϊη οΒι<:όΙηη) .ΐ πιο^ο ϊίβί*ι^ 
και ηϊ, ίηοριο Γΐ-ί'ΐΐΓΠ 3ί1 ίύπιη^ΐίό^οηα. Οοη- η.ιι«ιΛ11νο^ι1η^^[15:^^^ο ΠηιιΙίιοΓ ηοη ροιοίΐίη- 
Αα ΟΓ^ο Γοέ^ο οχ οο ηιιό<1 ηοα& υβρηςηίίπιυ, κΙΙο^Ιιυ οίοαιτί 3(1 νιΗοηιΙυιη Οοιηη ; φΐίΐ νλ· 
ίη&πΐιροίΓβ Οοαπι <:η.ΐΓο ϊηιβΓ ροιοηρΐκ Γρι- ιΙοΓοΟοαπι, οΛ πιθ(1α$ κηιΙοηΗϊ αΐϊοηιυ 2 πιο- 
ήηι;ιΙ«ΐ εοςηοίαπαϋ, νηαπ» Ιίπιίιαιαηι αιί Ηικ ίΐο ηα(υπι1ϊ οοςηοΓοοπίΙι οαπι 2ΐ>ΑΓα<ίΙίυο. Κο- ιι»{^η4*Μ' 
οΒίοΛίΜη, αΐϊαηι α<1 ίΐίικί; ίλικ οοπιϊηςίι ίη ηυ- ΓροηιΙςΌ, <1ίΓοπηιοη οίΤο ηηιηϊίοΑιιιη : ηαηι νο- νβΙηίΛΐ 
* ^ ιοΓΪ3ϋΙ>Ηί Γοηΐΐάα». νο(Ιβ ηιιΓα«^Μθ, £ι^ 1ιιηΐ35η6ΐ)ΐΐ6Είιαθ6ΐιπι,ηοοάΓθ2οΙ>ίούαΛ]ί.ι, "!^' 
ί.Γοηίοπ ροΓοΙκ αΙία$ ίηκϋούΐιι» ροκη* ροκΑκαηιηΙίκτ νβτΓνί ροΓ Γο§ηίηοηοηΐ;νη 
€θβηοΓοοΓί· Οοιιπι ϊΒΛΓΛίϋιιί.·, ιηιΠο νίΓο τηοΔο ηΐ<\ααά Οοαηι ηοηικ- αιί ηΐίικί οΒίοΛιΐϋΐ νι- μ„ιτ 
ΐηαιϊανιέ} ηιαίοι οηίιη οΑ ΗχοίΙιβΌιοηηΛ , ι^ιίαιη (ΙοηΗιιιη ροιοΑ οίοαιτί} ίη(ο11οέ1ιΐ5 Λϋίοπι Κι()οι ΐΜ/αήΜ*. 
, . ι11ί· ηιο<1υπι ικηιίακίίρα νΗΐοοεη & οο^ριίήοηαη 3θ «1 ίήΒίΗηήιπι , ηοη οΑκικ&ηιτ ίΙΙί ηρη^ριη ι16 ΓΡίροη^ΕΤ ηοΑη ΡαίόΙα» ίη απ. ι. ^αΙ>. 9. "'^Ζ^ 

5Εετιο 5εχτα; ηιΐΓτι. 4'·. Αηςι-ΐιιηι ηοη Γΰΐΰιη ^ί)11.1^^.^^>^^α1ο, 
Γαΐ ΐΐιηυΐ ιρίι ορροηι ; ν^ϋοΑ ηοη ΗαΙχι Όαα 
ηίγί&Ά ηοΐΐη ίηκΙΐ£ΑΐΒ;ί<ΐΜήιΐ£ Ηαικ ροίΐτ 
ΓίοιίΛΐί .1(1 ν^ι.1^πι11ιη1 Οηιηι, ηι>ιι νοΓο (χηιΐυηι 
οιΐ νίΐΐϋΐκηι Αηςοίι. 6€ί1 οοιχία Ρΐϋηυ ΰϋίιίαι- ^"""^^ 
ΒΒΤ, ^αΪΑηοη ιηι^ι ορρααϊπΐΓ α» ηικηαΐϋ ^^^^^^ ηοη ηηηιηΜ , φΐΐιη οηκαιη ηοη αβ3η,& ϋ- 
ηϊηηη ηοη 

Ο^ίιίΙίβ Τ) ΛΙΜΑ, ηαί,ι Γι ^^π^1ι^θ:ι15 ροΐρΛ γΙοϊΙογϊ ΙϋΓοπι οΠσ ιπαι;!·; ορρι/ΐιαιη ^^ο, (}ααιιι αΐιοπ ιπλίπλΙλ 

Μ*ί· & οιΐι» (χ>ΓροΓ«($. (^00(1 αίΓνιχα. Νιηκητρ> ηοίακ ο οοίτΑΒϊ ορροηιιηΐιΐΓ, ςΐΗΐήώη' 

Γο^πί-Ι.-.ιη : η.αιτιουηι ^η^ί^I^Λι15 ίΪΓ ιηιιΐιο ρίΓ* ρΓΪα.ιπο ϊηΓη1ι.·Λιι<. , ίΚϊιη,η.ι, «ϊα. οχ 

νίβίηηη. ί'^'^^^ο^ οαιίο ςοεροΓοα^ιοη €ΐ\ 1)οπ;ι ΰοηΐό- ηο€ ορίιο οειλιη <χα1ιιι ροίΓοι Οουιτι νι<1«ο, 

€μ(μ.· €]α€ηπα , /»μ//τ^^μ ρ»ίί[1 ΟβΐΜΐ$ νϊάϋτί^ ιτξο Ίκϊύ6 Δ\] Γ^Γροα<1α», Οαυη. & ^η{^^^^έΗ1η1 

Οι^ΜίίΙ- ο· οοηΙηι €βτγβηΗ{ . \ηίηη αικοπη ιΐϊιιπίΐΐ' ίά οίΓο ΙαΒ αχίοιη §ίησα· ΓρίΠΓπαΙίίαΓίϊ, <]ΐιο*1ηοη 

*^**'·/' αΙΐΓοΙαιέ ρΓοΒίΐιιι , άκΛα\ ιΐιΐρααι. 6. Π;- ΙιαΙχΓ Αη^ι1α5&(χ-αΙα5, ^οη^^α, ςρίΑίχιιΙαϊ ^-^,^^ ^ 

^ΪΟΠΓ 1. & Αη^Γΐϋϊ ΙΙιπΓ ΐΊιΙ> «χίοιη ξ^^^ι^ €ταΛΐηχ, ^,ι^ί 
οΐι/ίΊίβ 5?ηιη(1ι ΓαπαίηΐΓ οχ ^»άαα ροβαιοί νίβα& ^μο(1 ηοη Ι»ΒαΟ(;ιι$ &ίοκ11ι:<έΙιι$ ηοΑβε. .αιι β»* 

ζΙ«!ηκΐ: ΐϋΓροΓοα, ηιι.τ ηοη ροΐίΑ αίαιοι «1 νί<)ακ1ηη αυιηη Ηικ οοηάπβηΐ]χ«π( ιηϊη&5 λΑ νίίΐοηηη *^'*"'^*· 

ΟιηΙιιι Λη^^ΐιιηι. ςΓ^ο η« ιηιεΙΙϋΛοϊ ηοίΙοΓ α(1 νΜεη- ν:ϊϋ'ί ιιιιαιη ^11^ - ·"■"· *** ΪΛ., οιιηι Γρπιροι ιηαη»ε ναταπι, ^,-^^. οαιίο εοτροηο) Κϋί{ΐοη<1ακΐΗπι ηρ> , ίη ίΑΐι 

ά ηοΐΐτο θ4ΐι1ο. κΒα5 ποα ^ο«|Η1^^.ϊπ ΗιίίίΤί-ιπίΛηι ίη ςσήΐΤΓς 

Νοη ραιιαοΓΰ5 Ηιάς οΒκχΙιοηί ΓπιιΙαηηίΓ αιιυ,ηκΰχΐΛ νίΐιιιη Ηηι ιι^αηκαιιιιη Ιχ>- 

1ο1υι^υη^$, ς^αίιη ^τ^ιαιηεηιο ιοηίο; ϊη «^αϊΒ» ηαπ) : ηιηι ηιίηίίι οιαίΐ ΑιΒίΙαηηα άιΑΜ λ ^*^Ι!ΙΣ!τΐΓνί 

€άΛία ρΐαηβ ροόιατ ρπααρϊαπ). Ριίηι6 αϋηι <ρίΜ ί Ιικβ} & καηκη ίαοΛ νιάαα ρο^^ ηοη ι,^ ιμμ·· 

ΐΓΓροη<ΐΓηΐΓ, 0«ηιηιη^Γκΐίηη$πι;ις(£<(ϋΐ3^ νοτί^ ίάΒβνηήΙη οαιίϊ. Εχ'πϊηηί α ςο ρο- 

κ α ηοΑίύ ιηΓυΠοέ^ιι, φιαιη ΑηςοΚιπι λΙ) οαι- κηώΓαηι πΓυαιηΙι,ν: Ιιχς ροίΤΪΓ υΚ- οΙ>ιοβϋΐη, Ιο; ηοη ιιιηβη ία ο)>κέϋ. 5ΰΐ1 οοη»^, ηοηνοιό βΐιαά οο^ηοίςοιο; ηΰς νϋο ηιούοΐκη 

ΐτΜιΌΐ- ψάΛ 2Γ§ιη»βηηιηι ριοίκ ιϋβαηάηη ήι ^οηβκ . βΒ νη4 αΙίαιη ατ^αιηοηοη , νι ίχρέ «Ιίιί ία 
β0ΗΗΛ9* οΙιϊοαϊ«χ4ίβ»ηιίη ίη ρηα»αι»3αιϊηη11ο Ιικηιηαϋ,&ίΑΐφάι^βΑηΐαι·. · 

ί>Ι5ΡνΤΑΤΙΟ ΟνίΝΤΑ. 
♦ * . 
^ Βίαιοι* 
βϊιιπι Ι:ο· Ν Ο^Γ I Κ'] Μ ν $ , νίΓΐιηι νίίϊο Γιΐ Γα- 
ρηηαηιηίοδ νΪΓΟί Ηοηιϊηί* & Αηςο- 
Ιϊ, & νηύτ 1(1 ριοααιίΐΐ. ΕάιΙοηι ιη- 
' κη νϋ 4β αΐΐΐι ΓιιΙιίΐΑίιωι ροίΓώίΙί- 
ΙιαχηοΒκ ι^βηιΐΙαηιβι». ' , 

δΕ€Τΐ0 ΡΚΙΜΑ. 
^ξΐΜ ίίτίΛ [ΐ4ηΐ^ βαίαππίαι: 

Η ο ΜΙΝΙ & ΑηρτΙο ^ίΓ^ ΓαροταιπίΓαΙοπι, 
νί€{(ΓηΐΓ ηιαηίίοΙία <1ΰ ήιΐΰ ^1αη^ηΓ. 

ηοίίτΗΜ. ΐΐο ΜχΓΓΕΚίϊ, νΙ)ί ΟΟΠΙΓΛ Βο- 

ξΐιατ(1ο$ & ΓοηΐΓΛ β€^ιιίη3$(^υηο»αι1ις€ριο· 
ροίΐηο, 0^10(1 Ιαϋια ^««/«^γ ΐαΗ&βίίΗΛΐϊ$ 

ϋ4ΐΐ'Τιί ΐ!ΐ /; ιρί-Ι βτ Ικαΐα η,ιι!*^α(^ί^^ , Ο- κοη 

Λ€»%ηι» Βηοι$ . £τ Ικηέ οΜαυαι ΥλΤφκζ 

(ΙίΓρ.Λΐ. ι·θ5 1ΐ:νητϊι.-ο<;, ({ΐί:η ιϋ\ι.·πιηΓ, ίιοπιϊ- 
η€ΐη ιη ^^ ηΛίιΐΓ.ιΙικ ι: ς ΐϋ ^-.μπιγ.ι , ηοη νυΐιηίΐέ 
(ϋεοκ, ί<1 11ΑI^^I'^α {<: ίϊηε ν1!ο ίιιρίτι^ιΐίΐο: ηιιη 
ίρΓι ίη «ϋί ριοροίϊηαρβ ϋίί^ϋοι «Ιαπϊηιιά, άο- 
οεΒιηΓ, Ηοηΐίηοπι ροιβ ίη \α£ νίιί^οοηΓ€<^υϊ 
ιΜ_Λη^α^1η(■η^; νΒϊηβΒϊίίβΛέ Ι"ΐιρροΐΓ,π;Γ,1ιοηιί- 
ηςήι ηοη ΙιαΒϋΓΟ 3!λπΐ ρη Γααηι ούηκΜηι: (\ 
λοοχΑλκ ^η, ηοη ίί^Ι^ Ε®^^> ^ήΐηεοεί&η^ 
«Μη <ιιηιΐ€» ]Μίί€ΐ6Ρΐ. «ρκΑνΜ, φηηηηα» ΙιχΓΐίΐοο , |Κ/ΐιικ ιη πΛοηιΐ'ΐη νοηιιο; νοίυοπιηε 
ΓΓ^οιΙΙί ΙιχΓΓΠα (1οο»ο , νΐΓΐΒιι<( ϋίΚΟΧΧψοβΒ 
Κοιηΐίκηι νίΠοηαιι Ιιααηι ο]>πηιηκ, φΜίη 
γ2 €ΐ«ηαιήηΐ ίΐιπιηαπιηι Ρι» ηίκ«1()€ηι 
ν«'ί(α:ο ^ιίΙΙτιιηίίΐΓ ιηϊαηι .ιΐίφια ΙοελΙκΤΕδατί· ι, ■ 
ρΐαΓζ. 5.Ρ2η1ι ι.Τίηι.ι. 6οΙ»Βί9 Μΐηι$*ηΛΗ& 
ιηΜίβΜ^ ψιοά 6Λχαη ηιιήηΙίΜΓ ή1 ΐΐρυ^ηικ 
οΙΚίιιΙιγ. & αά Κοιώ. 6. Ι^ιία Λΐηηα^Γαίια θα: ^,. ^ ,-» 
ΟΓξΟ νϋϊο Βοια,ίη ^αΐ νίεαζΐεηΐΔ ςοηΙϊίΙίΕ , εΐΐ (κι», η- 
σηώ Οτι & €οηΓα]οαιΐ£τΒαηιίηί (αρηαιαηιπ)- 'μ» ν»β», 

ΛοΓηηι ΡαιηχπΛ κΩίηιοηί^ νί<1ο αρηα VαΓ^|α^2 ^^ϊ^^^ 
ίΒί: ΓϋροιΗιηηη οηίιη οίΐ τα Ηις οοη§θΓ«Γ. 5ϊ· 
οηΐιη ϋοηοίϋι & ΡκΓϋ$ (οάϋ5 4θ€αιι, ηοη ροί^ 
& ηο3 νίιίΐΜ» ηβηιητ, ηηϊηηη νίακ χκτηκ Ηι- 
Ιχτο,ις οιτιτι νΐιις οηΙιηάηΐΓ 3^1 λ·ίαΓΠ ιηταιηι, * 
πιη1ι6πιιαά$ ιρί^νιαηι χκΓηαιη: ^ιη<1 οηίιη 
«{ΐυαβιαιίητ πτιΛτέ πιαϋα Γιιρτηωτυηΐϊα οη> 
10 , ςιΐΛΠΐ η.ιηΐΓα1ίΒιυ νϊπΗικ ο^ηη^η· ροΠίτ- 
ιηα$2 >η ίιοϋ ραηέΐό ηοιι οΐΐ ΙιχΓί-η^απι. 

Ρΐί^Ιΐ.αηαΐ, φΐ^ηι ρΓχείριιαιη ΗιίΒεαΙ- ])ΗηΜΐ· φ 
ηιηη ναιαιηιΐ5> κχ άϊβάί κί]αααιάχϋ ηοίιΪ5θϋ- ^η^,«Μύη■ 
οιυτίε ΟιίΓαηίΙαχ αρνκΙ ΥίΐΓςαςζ ΓορΓ^ αρ. ζ.ί*ηηρβ» 
ί^ιιί,1ϊος-( ιΚx^α^, νιΠοηαιιι Ιχϊελιπ πι Ιιθ€θε4ϊ- ί****·*·". 
ηε κηιηι ϋΐΐΰ ΓιιραηαιαπιΙεηΐ,ηκ νί(ΐ£2ηΐΓ ορ- ^^^^ 
ροηί νβήιιί^ΖβηβΙκ»} ίιη ηηΜη1ιος€χρΙί(^ι, 
νκ^αηιη <]ίΙΚ»κ«Ι> 1ηη^(ί^^·^^φα§η»ηη3πτ 

•αυη 

ι 
δΕΟΤίΟ 5«€νΝΤ>Α. αϋιη Ηχηε ηοη κίνη, ηίίϊ Γοίαιη ίη ύη|ρα1ϊ- 
ΐΜηηιηι «χ>ΓρθΓί$ , <]υ» «Ιυηι (ιοαιο βλ ιη «ο» 

ηοη ΐϋα 3ΐ> Ι^κ , <]ΐΜΕρ<.·ι· Γα-Γα·; ίιηΓΛητ, ίικιπ- 
Ιΐαέ ΰθ§ηοΓαΓΠ? |>θΕθΛ ; νη(.1^α^!^ι^ΰ ιΐΐο ιιηρ&- 
«ϋιηοοκ), ρη ίο ιαι1ι;.π ΏιιηηΗι» ροίΐό Ηααιί- 
ηαη ϊηιαΐάαέ υϊιΙγγο Όγιιιπ. Γαηιΐηπιηκαπι 

^}ιIί1, ουΓη Οαι$ ίϊι ϊηκ11οέ^α$ ποΑη Τ) ΕεΕΚΤίοιικδ ηοηηυΐΐί Ηαηο ΓηΙιΙιιηι €ιηΐτ0τ*~ 

οϊίκΰίαχη, οι^ηοΙαιηιΐ5 εηιηι ίΠιιηι, αΜίΓ.ιεΙϊ- Χν ηαοοβπ), <)υ6Η οΓΓαηίΓα κ>γλ Γιπηιπίίτία κοιη ιη- 

ιιέ ίαΐκιη , ιη 1ι«: νίϊΐ } 1ϊ ριοροηαη» ΰΐιτο £Ϊ-> ροΕβηιΪΑΐίιαΐί,Οεα$ ν«ό ιοΐιι$ &ι οιη«Γα$ έ ρο- '""" β·"' 

άαη ίκ^ΙοΔη ίβιραΐίπκηιΐβ χΒΙη» , πγγρΠΗ- ηηήϋίακ: αξ/ο γγοττομ ηοη ρα«λ ίχΛβκ ηα- ^^1^,,^. 

ΓΙΟ ι11ιιαι ίηιαρΗ:ϋΓΐ βοΒίνϊΓιΐί ϊΐΐ3ΐακ>ίιτιρ«1ϊ- ΠίΓοΙί-ΐη νίιη ιπίΐιοηιΐι ϋ^αηι. Ηιο γλπο !οιη$ ηη,ηΐί- 

ιηοηΐο, & ρΓοροίκο άχΛ οοΐοκ^ ροκΟ: ανη οΛ, & φΐίτ ηιιπιΐ!» ίαιίηΐϊ κιυήηι^ κηι ςοη- βΛί,νίΛΑ- 

' ' Γμ« $€00»^ {«κΙΪΕ; ςηϊιί ^η^1Τ1 , Ό(μ ζηΐτ/Μ ί ροΦηΜϋ- 
ΙΛϋ 1 οΙαΓίϋϊ νηο νίΐΗο» Όιια ι β ικνκραχ £·β«· 

Εςςί (0(ΐΐΓη ιηγΑηΐαπι, ηικχίΛΐί) οιηηϋ! ^αΓ^$ 
Μΐιιίηί$ <1<καιΤ} οοηραιο αακιη ιοΒιιίΑίΙιϋ ΒίΰΐΜΜ *χ- ς|ΐΐ()η Ιιοηέ αιςίίΓ»! ναΙηιιαζ ϊΗί : ηαπι !κ« ηε- 

^υοάΙοηΕέ ^^α^ι^ίι.(ι^<)(10^η1'^^. , 

Ηφο ΙλιπιμΙΙ (ηικηιΐχ ίΐήιίβηι κί|οΐ' νΙΙαιη γη ]κβ«. {Λιντβηκ*»^ ν«1 ήΜΜΝί^ίΜΜΤ. πια νΐίίίΛί τήάηβτ 

ίιηιηίβ. ΐαΓ α VΛ1^^ιI^ζ, ο]ΐιί.ι ΟοικιΙίιιιτι νκ·ηηί·η(ί· ίη 

€θΓροτ» βΑαηΙιηιπι, ιβ({ΐιϊη( 1ηIη^η ^Ιοπβ 
ιι,ιηι». 5ι·αιηι16 , φΐχ ί1ιχίηιιΐ5 ιΐο ^Γ,ιιιά Γαριί- 
Ικα ΐςΐ ρΓϋΐηοχα<ίαηι §1οΓΐαηι , «ΛχΙοΓη ιηϋ«]ο Ιηητ νοι ο , ι^ιιοηιοιίο , ήνιβτΓο, ρΓοΗαηΐΓ ίηιΐο, 
ηοη ροΙΙΌ η.ιτυη1ϊκΓ Οαιιη ί αααχιί ήάαίί 
Οκο$, ο|ΐιϊί ιηοιίιιχ α>ςηο(όακ1ί βτ^ηήύΐΊΐίο- 

ίίιιπί ιΊίακΙί; ΟΓρο ΐτοαηίΓαοοαιροίΐια ηοη ρο- 
Κηί ϋοϋπι ιηςυιηροΓιωιιι αιε;ηϋ1ίΐΓβ. 5ο<1ίΗ- ηφ^η/ί 

^ ηοιιη;<|αΐηιηΐυΓ ρΓΧ€Ϊ$έ νι αηίτπιηΐΓ ϊιηρο^'« η3Iηαxϊοητ3ηοη^^^^^[, οΒίοςηιπι εο^ηαπι (1ε- «"μμο »("- 

ιηοηηιιτι, κΐ γΛ, νι Ηοηιο «ιογι^πιγι ιηοΓ$ οιΐιη Ιιογο Ιοοιιϊ πιοΐΙηπι €ΐΙόηΗι ; (όΛ, ηιοίίαπι οτ>ξ. (^^^"^^«Γ 

'βέ^βμτ- Ιϊικ ί;Γ.κϋ α)ηηη§ϊ:. 5ο1>ιιη ιτ^ο αφίϊπηίΓ, ηοΓα-ηαί ιίο1>«ο οΐΐο οοηΓοΓηιοπι ηΛ(Ηΐο οίΤαι- ϋ^^^^κ^ι' 

(ΜΜη Μ» VI ρκ>ροηκ> αιιη ιαηκ) ρκκηιίο ι ^ολ άι : να<1ο £η«>£ , ίϊ οο^ιοοΙμοι ϋίΐ (}υκΙ εκα- ( 

Ι**""* τακόάι ίαοΜ ίάρεπηαΐηΐίι, ίη οπιιη οτη ίρΓηιη ηιη,ΰοξηίιίοηηη «ΙτΙχκ βϋί «άηχη ; (&. αο^~ 

ρΓΛΠιίιιπι. Τι-τάο, ΙΐΒΙΐΐ ίηϊριΐ§η.ΊΓαΓ Α Υα- ηοίος-πί ίηιιτΐΓΓΓϋ5 ροκηώΐΐιαιί , οο^ιίιίο- 

ίό[αεζ: ιιυτι είιιη ϋηρτίΐίπιααίιιιη χιι^ιΐΛΐίίοτ »ιι- ηοηι «Ις-ΒοΓν- οίΓο ίιηηιοΓίαιη ; ίίΐ είΐ, εάαιη οαιη Ψ»,»[η{,τ. ■ηηοί Βιιηηιίαπι : ααϊα ορτΓ& ΓυρητηιηιηΙίλ «ΜΙ» ιηκί- 

ΠίΙΙΤ- (ΙιαηΐΓ0ΐηηϊΒιΐ5, & ν» η^αίΓοΙ» ίηιείΐεέίαιίη 
Γγ, Γκ ίη οηιηϊΗιι^ Ηοηήηί^ιυ x^^ιI.11^) ; (Ιν^ικ η*- 
ηιΐ', οηιηε$ Ζ(|ΐια1κς-ί υαιπι νιΐιιιοί. η ^Λ 
Ικτκικαιη. Ουιηό, «^ιά-ΐ 1ι\]ΐιοΓοηΗ <ιιικπα$ 
||^Ν»>1^ οηιαβίςχΓΓίεοΓρΜί, ίιηά& ι]<ι:ιιιοηε$ιρίο$ νϊ- ^ 

ίαα» Όνηιη ; ψαχ ε(1 αΒΙϋημη ϊιηρϋ«1ίιη«ιιαιΑι, £ηη {ΚχηϊδαΚιαα <!εΙχτΓε είΤε ςαραςεηι εοηιροΓιηοηΪ5, (Ιεατ εΛ ίρ- 
Γί· ίΟ^^ηοΓ^επί : Γι οηίηι ίή^ηοΓεεπδ Οϋη» ίΙ1£. 
£αςκ ςοιηροϋόοηειη,^ιίιηι ίΐΐι ευπι α^ηοίεεη- 
η εβπκΙοη &α». «ζ Ηοο βαιειπ ο.-ιρίιε ηοη ΐπ- 
Βχαα, €θΐριίθοηεπι ατχϋπι ^^ο^ ϊχηπκΐ^ 
ροββ είϊΰ εοπΗιπίΓ»- ηοη 

5εεαη(ί6, ί11α(1 2χίοη»ι«Μ(η ίη εο ΓοηΓα ηοη '« /««ητ.ΐΓί- Ρ"""- 

* ΗΪ3 4αοΙηι« αι:ςιιπιβΑη$ ι«Ιροη^«« "ροβετ €(|€χ κιπιίη» ηοηιιπ,νιΐ(1ίβΓρ>ριοΐΜΐΗηυ:} 

ΠπΓαηιΙικ, (ίϊιιϊηκιιν α Ογο βοΓΪ, Γαρ- Γοηέ (α^^I^ (]!ΐί? ί[Ιΐ!(1 ροιοπΓ ηο^ιητ. ηόηηε 1>ΗΜ>- 4 αιοι ι.*ίΙ ς-ΙίςΪΛΓ ρεΓ^Ι-^ΙίοΓαη νιΐίυηειη, εάιιηίϊ φϋΤΜ^ΐΜ ^,^ι,;..,^ χςααίειή ίηίοΐΐι-έΐιιηι ; & νϊ (ΐΑπιηαΓί ίΜ»ί[ητ- ^ «Ιϊπιοηεχ, ;ιηίηΐ3: ϊεοπτ ίη ΡαΓςαιοιίο ηοη νί- 
ΜΛϊηι^ι^ί- ύεαηι ϋειηη. Ηχο γλιτιοι ΓοΙυιιοίααΙέ Γεϊ|ά- 
" ιιΐΓ , Ρπηιό >η Γαηοηιίά ίρίίιΐϊ Οικαιι^ί , φΐί 

ί.οηίταΤη- ς^ηιικι^ς £|€αιη ίηιιηϋϊϋαίε α>ηαιηεκ άά ο. 
7μι '>τ, ρ*···»**©!!» ΟΓΜΜΓίΡ, <1ί1βαΙΚη)έ εχρΚ»κ ρομ- 
νιιιπ'ΐη). !^η^, €}ΐιο ραΛο Οι.··.ιν ιπιροίΙίαΓ, ςίιηι ίαηι ίΐι 
ιμ4ιμ< λΗμμολ ύηρε^ΙιηιεηΐΜίΑ , αο αηϊιηχ οηιηι.·$ Ις- 
«ΜΗΓΓττ* |Μηιβ βε ίχιηοΜ· νί^οΜίτΟαιιη. δίπιΟΐιεΓ 
^■•.ί.ι:Μ ηοη ροκίΐ ς'χρΙΪΓΐΐΓΐ , <.]ποιηος1ο ροίΤϊι 
ςίειυίο ίη^^1I^^υη1 ιηεΙιΟΓειη νίίϊυικτιη, 

αιΐ3η(1θ(}αΐίΙειη ηοη εοηοαηϊι ειιιη ϊΙΙο. δΰϋοη- , . ν ' 

Γ«ΜΤ4 5«. ^ 02}{| ρ|3ΐ)^ ςοηιή ηιεπΟΗΟ οαιιιίιιιιι νεί ρςκτΗηΜΜ ίρίιιΐηιιί : οοα αήιη 1ίο«-ρΐΓθ Ιί^ 
τΜϋΐΛ "ΛεοΙοδοηιιη & ΟοΛοηιηι^ΠεΓεΓΟ ΠαΐΓπ Ηια (ΙίΑΐηςικκ Αχίοπι», & νηυη ίεηΓαπι άΒί 7 ηΐϋ<]ιι$ εοξποίοεηιϋείΐ αοα(1εηΐ2ΐΪ5 ί οόηηεϊη Μ*ίϊ»'' 
ρΓοΙκιΙ^ίΙίοΓί (ναχίΒΧΛΧΛ Ιοίαβηίιηαηιαοα^ΐ» ρετ- β*""** 
αρκ ρεΓ3Αα$ ηΐ3ΐεΓίι1^} οεεεΐΙήιηΘ<Ιιιιη εί^ 
Ι'οηάι ρυΓο Γρίι-ί(Μα1οπι Βΐηαιιικχίοιηοο^· 
ηοΓΰεηιϋ ηΐ2κήι1ειη. . 

Α<(<Ιο,β&ηοιηΐ νβηηβΑ,βήπίοοριοΙκι- «μ «τ» 
η Ργϊιπο , ηιχ η»>Ι(1οηι ;ΐΒΠι .ι>:^ίιιί ροίΓο τος- /'Τ**"»*»» 
ηοία Οειητι έ ηοΙ>ι·> ; <^\πα ίη ςο αχιοηΐΛκ: ηοη ^ρ^^ ^ 
β>Ι&ηι (ϋεκοΓ, Μοι^ιι^ ^οςηοΓ^εη(1^ ίηίυϊήαι» 
ΐηιΙ:.καΓ ηιοιίπιπ ιΐΚ'πΗί ; ΐί-ι] νηίιΐίτΙ,ιΙίΓΐΊ· ά^ Ομκμ» 
οιηηι ιηοιίο ^Ό^^ηοί^^α^ι1 ο|1 ίίΐηίο: εΓ^ο νς·1 ^^ί^ 
ηβε &1>11ΐ9ιέ1ϋι£ ροκιϊπηκ Οβοη αοροϋακη, 'νψ^ φΓαιηεΙιτέ νίιίειηΐ} ςώπιροπά^, ιρίϊε ίοί- 
η\ζ ϊαΙΙοηιπι νϊ4ε>η( Πηιιη , ίΙιρροηιηιτχΒ 
^^ι^ΙΙ^ ϋΐηηϊΗΐϋ, ('λ 1-.ηε ϊιηΓπιη-ίΓί- πτιγλ^πΚιπι : ηοη 
*^ ]ν>ίΐϋ Εΐ^ο νΙΙΰ ηκ)({ο ΟαΓοικϊι ίοπΕοηΐϋ Γιιΐίί- 
Αμτμι '^^'^*· ρο£ΐΟ, άϊ£ίοιι1»$ ρΓχςίραι ςοηίΐΐΐκ 
/ηΑβίύί ίη εο, «α ηήοιίε η;>ΓαΓα1ί ρυίΐιι οΐίοιιϋ , ποΑγο 
& 3η^εϋ€θ ίηκΙΙο^υί (;χηι νϋίοιιειη (τΐΐέ ΐ'α- 
ρεηιιηιχΐίοιτι : & <^\ιχ α. ηύο Ιϊι , & 9ά ντίΙεπι «είρειτ, αίατο κίοΛο. 

5«αιη<1ο Ιέφιίιω: εχεο αχίοη^ ίΓο ίϊςίηκΙ- 5μ»«α 

Ηοϊ ΓοσσηΓίοΓΟ*; ) ηοο ροΓ νιΐϊοηοιη ί'ιιροΓπαΓα- Ρ'"*""* 
ιαίςηι ροΙΙε ϋςηιηη ά ηοΒίί νΐιίαη : ίΐΐ» εηίπι ]^^ιΣ^^φ ' 
ΐαχα ραυίό 2η(έ*<ίιέίι είΐ εοΐπι ϊιηηιοΓίΐ ρο- 
ϊακία1ίΓ-"^ί. ΙΐΓίροηύοηι Κιιίο ΓορΙ^ςχ, νίΐϊοηοηι 

ηοη νεΓο ΰΙ>ίο^Ιιυϊ;· 
• νεΓίΐϋιπΛ (ΙοΛπηα, Μ «^υί εοΓΠΐϊι οοο εοηιιη 
ιηΐϋΐιίη»: ηιιη ηοηεβι: ίηυηετ&ιηοίικέΐ^, ιπν- — ' νη^ ΟΛ Ιιί «μμηΙιιρι^ γοπι ίη (ο ιιηιταΛιβϊ» 
0Χ Μ*»- 74 Κοο. Γ) Ε Α κ κ I Α ο Α Τΐ ΛοΙ^αΐδ Ώ€ "υιβοπί 0· ηοίηΐβϊ^ Ζ)λ, ^ΗΟ^ {ΤΙΛ' ι*ηιΜι- ίπΜίίαίΛϊα ροΑβ οο^μοΓοεκ ητιη ρηιειΓαπι , Γοα 
οΙιίβΑηιη ηηετίΐπη, ντίίί Ιοφίοικαή «ι^ «Η^ιη 
ΙΐιΒΟΗΚίίΐ ίπ Γο ίιηιηοιίΛ ηαΕίΐΓ.ιΙί^ ροη,ΓΪ: (.-ΐΠ.- 

«πκτΓυιη : (]ΐιθ3<{ Ηος' ϋηϊηι ναη ηααηία ςομ- 
ηίτϊο ηιιαηι Γιιρ<ίΓηαιιΐΓαΙί5 ο* ραη^· οίικζΐί 
ΐίαπΕ ^Iτ1^Γ1x , ΐόιι ηυη ΓαΙιΐηοιΙα: : «^υιιΐ σηΐιη 
^οαβΗΙΐΐκ ροκΑ ίβΜΐ· ηοηηϋι» τ^1 ίΐιρβτ- 
ηΐΒΐιηΙίαί» 

Ητηο ΓΓΪ|ςΐιιηηΐΓ ΐϊΗοηι, ηιιΙ ικοΗΠαιπη Ιιι- 
Γηϊηίν μΐοηχ ρΓο νιΓιοηβ Ι3<.ιι«ά ίΊι.ιϋιη: Ιιοο 
ΐΌΐΙΐΊΐι ^1^ρ1I^ ^αοιΐ Γςϊΐίεα αϋαηιτι Γιι ϊιηηι»- 
<α ρΐκεηηαΙίΕχη. 'Κη^άηηηΐΓ « ίη<)ΐΐ9Πΐ ι ηχη 
ίρίηιη Ιιιηιαι, ηί.ιηιΐι ίΊτρίτπίΛΓίΐΓ.ιΙι.' (ϊι , ΐ"ί1 ιγ- 
ΪΜΤΛβίίηι· ιαηιίηιιηηΐ'αηί {κιπτηιαίκαό : Γ.ιιη ι·πυιι γΙΙ τα- 
ηη(Λ ρ·· ρη ςοηιρόηί'ηιΐι ί}"3ΐ" ςιιοιϋίΙκτ ηαιυΓ^ύϊΟΐ· 
Γπιιιη αςοί^ι-ηχ ; ο.υοιΙ & ίρΓι αι^ικτίαιί) ίκιτι^ 
ΐϋΓ : «ςο οιίιιη ιΐΐιΐιΐ ^ηιΙί};ρΐΜΐ αΐιο Ιαηιίηο, & 
Γιε ίη ίηΕηϊηυη) ν«1 ηπο Ηοπιπι ΑαΔοηιιη 
ηαΐΐα ^η^ , ρΚΜΚΚ νϋτ& οοα εΑ. . 

δΕΟτίΟ ΤΕΚΤΙΑ. 

Α Ό ρηοαίΓηΓητι ηιίοηΓιη ίείο ΓηΙϋοΪΕυΓ; 
(|ΐΐ2πι είΐΓΪοηΙ>ιι$ νοεί^ϊι νοηί ουηβη ριο' 
ροηηο ΙόΙα» α1ί| ΤΗοοΙοςΐ } ααοηιιη ^αίααιη 
3ί€ΐιηΓ,«ΐίη ΓΓΠπιπίΓη Γχη^Ητηοαπι ύ> Γίϊβ 

ιτο.ηιιιχ. Υι,τΐιιη (οΚιιη ρΐ-Τ 1ΐ0€ φΓϋπΓ, 

ηοη ροίΤΙ· ρΙΓο ΓΓ^αιυΓαηι , ίΗ«.·πι ι·ίΙ: €ΐεΙ>ιπ1]ΙηΓ 
ιτΓο οΛΰΐκΙϊΓί οαΓ οχιηΗααυΓ , Γηι οιιτ ^3 νί$ 
νίΠΰη^ί ιηηΐΓΐΚκΓ Οοαιη ΐβραςικι τα-ιηΐΓχ. 
ΑΗ; ιτςο ίίίοιιικ , Γΐ|ΐιΐίίη.ΐΓΡ νΓ γγρλιιιγλ ΓλΙΙιΙ.ι- 
1ί$ ΙΪΓ ρηη€ίρϊυιη νιΙιοηι$ ιηΚιϋίΒίΙίϋ. 1 1ι (.ιπϋ η 
ίκχΜ κί)ϋϊαηΐατ , ςιήα ηΛηΐΓ.ιΙίΓΓΐ· Ιϊπκ ρπη- 
άρίιιιη Ιιιιϊαι α&ι<£ ίιιΓη1ϋΙ:)ί1ιι: ΰ«ιι$ε»ί1ϊ^ & 
Μηηη Η(·ιη&!Μ$ Γιιά ρΐΓΚ- , &: <1ηο βΓΤτία Γηπ( 
ψιΐηφίΓ, ΤεΓπό ιϋοιιικ , ίΙΙ.ιπι νϊΐϊοηι ιη 

ΟοατηΙβΜιίΡη, ηηΐα ΛΓ.Ϊ!η.ι 5: Αηι;ί1ι><) Γΐϋη 
ηοη ηιίηύ$ {η«)ΓηιρηΗΙι·5 φίαιη νιΐιο ; ^ι1Γ ιτ 
^ ηοιι 

('ϋ]ί!>2, ^1ιιη1η■ιο^'.ό Ηχί" αΒΓοΙικι: ίίι ριιίνΛϊΟΓ 
Ιιηιη$ αιηηη & Ηβΐιίιΐΐϊ ηοη Γηητ αΑιηΙ» 

ϊιΐηΛίο. ΌΓηίι]ΐκ· ΐ(.ί|ι:ίο (· ΐ' ΐ ι.κίοικπ) & ρπ*- 
. «;ιΙ«η(θ$ νηιαςιΐάΙίΐι.Γ ρΓοριΊιι,υΙιιΙίαΙϊΐΜοιν.- 
ιηηιΐίΙίτυβ κϋηΐηίί , ηιιΜ Γαΐκ-α κ$ ίηΓ^τίοη» 
οηΐϊηΐϊ ηοη ροίΓΐτ α'·;ηοΓιΐ·ΐι· ιν. Γΐίρ<.ιΐ0Γί\; 

οηίιη ςο^ιιοΓΛΉί & ίχι^ηιαιπι αιοο- 
(^οιη ΟΓ^ΐησ. Οηχ ηΐίο ίηιΐτ ΐοηΑηηΛτιΐΓ : ηΜη 
Γο<: ηι.ι<(.-η'αΙί; ί(1ςυ (Κ>η ΜκεΙΙ 0θ{;ηοΓ<:0Γ€ Εΐηη 
Γρίιϊηιηίςηι, ηυί.ι ϊη ΗίυΓτίό οηΐίηί} η» «ΓΜ- 
ηίΓη ι-(1 ιη ιίπιυΐ Γο οηϋιΐί· ηιηι Ι)ς·ο , ι-ιλ;ο ηοη 
ροΕΓΓΚ ιΙΙιιιιι νκ1^^^ ιαηιιαϋκΓ. Λ<1 Ηαικ πιαοτ 
ηαα ροΩΙιηΐ ρΓ^τεαΙαια» οιηπη φιή νΐεΐηβ 

ΔοίΧΐϋ ναΐάααια, €]ΐΗα νόΐ ηΐιιΰηπ) ρτόΕ.-» νοί 
ηίΐϋΐ. Κίιηίιηη , ηαιη Γκυι οίιιχ Αυι^κ) 

οππΓ γπζγοπλΙο ηιχ (.Ιίιιίηκιη ροΐΐε οο^ί^οΐατς· 
Γοηι Γριηιυϊίςηι, ^-^ο ιηίΓΓαιη, £γ§ο ηυη ίοΙι«ιη η ρο^^^ι1η^ σ1ιΙ· ρήΛαρΐαπι πλιηγ^Ιο ιηι$ 
ιη νηο {;ί·ηεΓ0 4-ί!1· ηϋΒίΙίοΓ Γα* Ιητ Ρητοί, 
ηι/»ιιι»> ΐΜΚΐίαηη . Ραιη, ηιΐΜ ητϋ «Ιηιίηιηιι 

ΐΓΠΐ .ιΙ[ίοπ5 οηΐίιιϊί ροΐΐϊιπηίϊ Γχ^^τηοΓιίτο, νι 
ί·χοηιρ1ιιιη οίι^ηι11Γ. Νππίυιη «ιαπι ρινίχ», 
ηηία ιΐίιη ρο{1 ^I^1ι^ήοο^Iη νοΙ ίπΓυΙϊοηιτηι Ιη· 
πιίπίί ΐΐιηιιχ αι'.Ηαο ίπ ΟΓΐΙίηι ιιιΓίΠι ΐι η-Ιρίβα 
Οά , «ίαηι ΐιιη€ ηοη ροι«.ηιηαΝ ςιιηι νιι^ι'το; 
ςικχΐ γΙΙ ΗκΓοάςαιη. ιΐηό ϊη ιρχα νί1ΐοη«1κ»- ΐα ΗηΙκο ϊηΑιΐκ1«ι^ 1^αη^Γ^^^αIη : ούηι <ηίηι 
ίί( ϊη μσηοΐΐ αοα(ΙθΐήΚ ^ οίΐ Πηε {]ηΗϊο νιΙΗ^ 

<1ιίν.ιη4 α ΟΐΌ ; & Γαηιςη οΙΙ Γοηη.ίΙιΊΐϊηι.ι κ- 
ρΓζ1εη€4άο ^^1 , (ϋιυ.-κϋι&$ οΐιΐίηυ ηι^ 

Κς·Γροης1« ηιι··1.ιιη Ιηιϊο ϊηΛ;ΐη«.τ £· νϊΠοηο, 
ϊίΐαηι Ιοίίιηι ίΐΐΐ νι.ιυηπη ^ιιη1 ροΐοηιιά, 
Μ^ο^μιο ηοη ηθ€^ΐΓίΐΗ6 €0β ϊη «μΙοπ* οηΙίΐΜ 
ηηη ϋεο; .ΐΓροΓοηΓΪαιη ηοίίπιηι Λο τναι-ηιοιη 
νηιηιηα ςυηι ϋΐΌ, ίι{Γθ<)υε (1ς-ίκΓς ι-Ι{ο ίη βο- 
ίΐαη ογΗιπο οιιηι ίΙΙο, Ηβτϋ (οΐιιηο ηίΚίΙ ρ«ιϊ- 
αι$(1κίτ< Ρηηΐο, ()ΐιη4θ^ηο£χην ηοη νηίηιτ 
ευπι οΜοώοπιαςΐι νι οχπνπΐηηι , ηα^ιη ιρ£ι~ 

ιη€ΐ οο^ηίΐίο νηίαηπ : ηι τηχτο οηιηι ι\ρΓχίρη- 
ΓΛΐίυηί% (ΐιη ιτΛ ^xιI^1τ>υη1 » νιΓιο «^ιΐΐΐη α>ς· 
ικ^η5; ηίβ ίοηλ ιΙΙβ^οπΰέ ΙίκρΜίΜίο, ςυιχΐ 

Ηθ5 ρ.ιηιιη Ιιηι.ι:: ί·\ α!Ιο}^οιιί^ τηίηι η:1ιι1 Ιοίί- 
<ϋ ιιιίαιιΐΓ. &νιΐιΐΗ{ο, ηι.:ΐ€ Κ(.μ<!!ίι 3(1 νηιο- 

«ϋπΗ: αηϊηιι αιϊηι ηηοοαΐ» & ιηακπι τηίαιι- 
ηΐΓ ρΚ)Γκε , & Γαηΐ ΗίηΓΓίΐ ΟΓΗίηίχ Γρϊηπι»1ΐ3 
& ηιαΐ(.π.ι1ί5 ; & ιαΐϋ ηυίιΐίΐη ιϋικ ιΐι οηΐίηϊ^^ 
ν(ί ηοη ροκ'ίΐ εΐΐϊ: ^οξηο1^ηη & ^ο^η1α15> ιαηι 
ηηηβηακ ηοη ςοι^ηοΙοη Γρίήιυΐΐτ, & ίΐιΙιΑιη- 
η.ι ίΐιιιίηη νηιιιΐΓ ΙηιηιαιιίΜΟ, οοπι <:|ΗΪ ν.Λ 
<1ιυΓΓΐο οΓΐΙιηε } ιιηόαί^ηι Ηο Γ:»ίΙο, 1ιυ( \ά ήαι 
ηκαηΙίιττ,Ιίηφ ηοη, ίη(τ1](.-(^α$ 6^3^^ ρττ νίίϊο· 
ηαη νηίηΐΓ οαηι Ποο, νι 1ιί ΠΐπΐΜ^ ^ βμιμμ 
ηοιι οΊΐ 111 ΰθ(1αη υΓ(1ηΐ(. 

Τοπίο ^^^^^κη^ { ||ΐιη νη» Ιιβε ίιικηιίαηα1ί5 
ηαΐΐο ηκχΙο ΐβφιΪΜ «Μη «^ιι>&»ι-πιοΓ(ϋη»: 
Αης«1η$ βηΐιη οβ^οίόΪΓ εΗ{πι«ηηι,3ΐ>ηυπι,&:ο· 
&€αΐς· ηοη οΑ ι:; ιίνΐη οηΐίης αιιη ϊΙϋβ|ΐΜΚ 
ιυηι ϋΗ> ςιηη «.χίΓοηιΐ! νηκυι ν4.ίν. 

Οιΐ3πο , ηαηι/ιΙίκΓ ρσίίαπιοβ «ητακ Οαιη 

ρΓορΓΟΓ ϊι- : & ςοΓΐί: ίΐΐε λιικιγ ϊιηηκΛϋαΐκ ςοπ- 
ιυη^κ αηίιη.ηη οηη) Οα> αΗΓίχΙιιιέ, 2^η1α^(6 
ΠΜαίΐ ^ιι^I11 ιη^πϊιιυ^ηϋς (.-(Ι νΙΙΐ «φίλΐίοιι 
ΟΜιηίϋ, ΜβΟ. νκΐΰο λΙ> Ηί5 ηοί^αιί , α·03{ΐΐΜηι 
κίρίατκ ϋίηιηι νι Ηηιπι ίη>ηΐι;ΙΐΜηι»η, Γβίϋο-. 
Ιΰηι ηΐ(χ{ί.-ιη(ε Γο. Υί-Γΐιηι Ηοο ΓαΙΓακί ά&ΐ ΜΜη 
αιηότ 0« ΙϊιρτΓοηιηϊΙ ίη Α»α ηιηιτβίηκ^ΠΒ 
ηοη (Ηρίοηβτ ροτΓοηαηι ^πιβηκητ , ηιαα*- 
ιιιιιη ί.- ηιαίίιιιιΐ;ίί\! ΓοΙιπμ 0«ηη , & ι^μΙΗοπι 
(.]αο;>.(1 1»θ4·, ίο<{ίπι ρ1αη« ηιοιίο <^αο κίρκκυτ 
)η.·ταηΐ0Γ«π ίΙιρ€Γηαηιη1εηι:εΓςοβο^Ιβιη'ηιο« 
(Ιο 

€θηιαη§ι ηαηιιαΙιαΓ ρ^Γ νιίίοικηι ςΓοααίΓα 
€αη)Ρβο: 6γ§ο ΙηΐΚ)ηΗα ο νίΓιοηβ Βοηι οΛ. 
' Α4'«}κηηι (1ϋ Ιυηιίηβ βΙογϊ* η;Γροη({αΐ( ϋ- 
ι!«η,«(ίαηιβ1ιυηαι Ιίι ΐηκηοτίι οΓίΙϊηίί, «^ηί» 
ΓαίικΊΐ ϋου·ί, α (]ίΐο ρΓθ«]ιιαηΐΓ, ςί1χ(ΐιια1ί^ Π- 
Ι)), ίι{εό ροίΙΐΓ Ιυ ηκη ΰΐ£ακ νίίΐοηαη Οοί. $ϊ 
να-ό *Γ§Μ5, Εγ^ο ρίχίεηι ηθ(1ο , Ηοα Αη;^(τι$ 
^- ΐΊ ^.τ,α· οιηιιι-4 (ιιΒίΐΛπΠα· Ιηκ ϊηΙΙτίοη ·. οηΐί- 
Ηΐΐί ςιηη ^(^ο,^^ιυα Ι3πΐίη ϋοϋ5 οι·* ρτοιίυίοηϋ 
ίϊΗ χ<ια2ΐί$,ροκτυη€ Ορυιη παπιπιΪϊιγτ νί- 
(Ιοκ. $ί Ιϊ<Η· , ίηηπαηι , οΙ>ί)ι-ίΛί ; ΓοΙροηθςπΓ, 
ααίιΙαιΓί Ιχηέ ροΐΐό οοπιηιωιίοίχϊ, νι 1ϊ( ρτίη- 
€ίρΐαη η^αιηΐο τϊβοοίί , οοα γβτο Γιι^βιηήβ: ΙκβαηιΙύ Μ«ι *Ι Ι*· ίφί ίβ τι· 
«^. !>(· ΙΟ 3 »τίι»: Γ* ΟΙΒΙΤΜ 
λ» *β «/- II 

ΏΐΗΜ βϋ ηλιλτλΙ» 1)ίΓρ.5 . νί^ίο Ώύ (χ[λο ΰοΗζίρ,ρ οιηιύ €η4ΐί»Ρψ&ηαίχ . 75 

τατα ^^^^(]^η8 ΠτΓηροΓ ηπΐ3ηη οηηη κΓρβΑηαά οιηοαΑυ ηιαιηΐϊ, <]ΐιί Γιΐκιη ίηηαπίΓΐ ϊηκςίΑ 

ρΓοριίιΐΓπ ΓαΒίίΛιιιυ; ΓϋΒΛαηιΪΛ νΰΓοηοη: ΓυΙ>- |η ΐΤΐΙ?ι1ί$ γΠ:, ίηιιηαΐίαιέ νίτίοι (.ίαα Οοιιιτϊ} 

Ααηιά «ωη ιοα 6& 2<1 Γβ, αοα(1αι$ νηό »Α. ΰ^\\\ί{(^ίύά 1η ΑιιέΙοκδ «Ιϊςαι» , αϊαιη ιαικ Ιιο- 

ιΐίικί. τηιΐΐ νηίικτΓλΙίτα ιίηΙααιιη,«α:»Ιτηά· ιηίηηη ίρΓαιη απΜηκιη €0« οΐήββυηι ίίηΐη»- 

ροίΤίτ ςοηιηιΐ'.ηκηΓί ι,ίΓί ρΓΐιΐΓίρίαιη αΐίιΐιίΐίϊ ίΐίαηιπι.' ςαοιΐ ιηιρΓθΙ>.ύ>ίΐ€ ρΐ.ιηί: Τοπχ6 ^^^^^ 

. ορααηοηυ ίϋροπίΛηιταϋί ,'ιςΐ νιτυ ιοριιςπϋΰ ι.ιιν.άςηι ιαίάο, φΐια ηυη ι.1ί νΰΠίΓΠ οιηοώΜ- ΛΐάέξΜΐΛ 

{αΙ>Ααη(ϊχ. ΗχςϊΙΙϊ ίΐΐίέ. αιίβηιή ΠΐροτηαιιίΓοΙία οηςς-κ ^^ηIη^ <χηο /«/«γμμ» 

€βιητ^.· Νϊ ΓλΗογ, &ραϊηΐΓΗί€ρΓίηαρΐϋπι,& εοπι- £<^^5 ηοή ηιίη^ΪΕ ϊηιιηο-(Ιίιπϋ5 Οαιπι , ψιάιη 

ιηηιί:αΓ0Γ3αΐϋΐΓαιιιιιο«ιίο : ατηιήαοαήο φΐί- ποΛγ* "ηαηίΓΛίαϊ εο^ϋοηο$ ά€ ΰιχ>. 

»Η*Βί,ό· Ηοηι,ηιπ» 1ϊ€« ΓυοΛίηΰα Ιίι αιΐ 1ε ρ<:γ ιηυ^ιιιη «:}ιιλ· άίχι ιΙιΓρ. ρΓ^εοαϊ. ηαιη. ι }. οοιιγγλ ροη«ι- ■* 

Γαϋ£βΕ|)ρ« , & αΐάΐΐη)·! ΐ(1 αΐίιιά ^ « κΓρϋέΙα ΐϋ$ Ι'αραηατιιιίϋειχϋΐη ϊη οοΐημηοΐΜΐο κίρο- 

βΜΒμμηβ. «^ςίαιώ α ρΓ^οοΗοικ, Βΐη «3ΐη Ααθ6ί.αακοιηηη)]βώακ1οσιιΚ ο»ηιρΠί> 

ισΓρίιϊΕ ΓιώΛιηπα ογγλιλ ηιιΐιη αςςϊίΙοηί γγολ- ίί'ηκπι ίοΐαηοηοηι. 

ιιιηι : ίΐιηι οιϊιη ίη Ικχ ραικϊίο οηιηίηο χ(\\ιλ- Ιχη οροηβ( οΑβηάοΓΟ ^ ηΐϊοηΰπτ , ψιαηι Κίί^αηΛί. 

ίβ5, Ϋΐ ρίΓ ίς ραΓ«, οΓ^ρ ςώιη ρίοροπίο άΑ. ρΓΟ- ΐπιριι^ο , ηίΚΐΙ ρίοΒατο ; οίιιη ιηυηίΐηϊιιιη ^'"·^'>- 

€ΐυοοη(Η.ΐΓη νιΐΊοηοη 1)ς·ΐ ίη ΙϋΠίίηε ^Ιοπ* άο- βΐ, ι·χ .ιΗά ραπο ηίιιυι :η ι-ηίιίΓΟΓΟ. ^^ .ιπιοιη 

1^ ΓιιηιαπίΓαΒ 11^<>ρ^Λ^^5^,^x €θ,<|α6ι11ιιιηοη οήζ· ^οηΑα^ €χ ϊϋςΐι^ οοιηγ^ ρηοΐ€ΐη : «^αζ εηΐιη «»γ 

ηΐΓ α Οεο ντ α 03ΐιΓ$ί γΙΕοομ»» ηοη νκΓυ γχ άζ ίηιηιαίΐοιιβ & οιηϋτΐΐοηε (ϋχί , νι:]βακ «μΜ*. 

ο> <}αό<1 χτΓ^ΐό» Ροηιη αιηφίιοι ΓαΙκϋΑανι οούεη ηούο εοηιη ίηίΰποηββαα οαΙιηί$. 

ίηηαο ΓκίρίαπίΓ ( Ηοεβηίιη (Ιαβ ιΐα^ο ηοη Οηβτηο. Αη^ο1ιΐ5 οΑ ίη ΑιραίοΗ θΓ<1ϊηο ΐαββ,^ή» 

}ιαΙ)« ) ηοη πιπιίΊί ροΐςιΐΕ ιΊΤο ριορονΐίοπΛΓ.νΛ^Ι Γοίρ€ίΙα αοϊηΐχ : ίΐΐί εηίπι ς·ΙΙ ΓιιΙ>ί1.ιηιίΛ ιοιη- Λχιιη» η*- 

νϋΐοικηι ΓαΙίίΙαιιιίΛςΓοαια, ^αχ €ΐϊϊςκ·ηκΓ, νι ρ1^α(ηοη (ϋοεη$ «1 ΓαΒϊϋίΙιιιη νΰ1ίΌΐρα$ ν1- 

ϊ&ύ, χ(^ααΙικΓ ρΓΟςοιΙ» ^ Ι>€θ, (|ΐι^πι Ιαηιηι ιαιη ο«(1ΐη£Ίη, <]αβιη (1κ:ίταιυηι> €ρχ ία 

ςίοπχ^ νΐ-Ί ιϋοΛϊ ιτιϊΗϊ, οιιγ ^^Γρ^^^'^^ ίιιΙιίΓόΙπηι ϊπΓΡπιρΙΐ'Π; &: Γαωιτί αηίηια νίοΙ«ι; ροηΤ: η.ι- /Β»η, «γ^* 

«ίταηιιη, αςΙιΙ.α νίπιιιοηι Ιϋππηί, ςϊιη» ροϋϋί ιιιηΙιιεΓ Αηςίίαιη, «βο & ροκικ νίιΐοκ 0^Ι}«μιμ. 

Η(κ Γιΐ ίιηρ«Γ£«:^αΐ9£ηλ} Οκο5: Αοάιίαιαα Όΰοιη. νί<1ίο Ηιο ηοηηαΐΐοβ Υακ, 'χρ&χο^ γ^^^ 

ΙαρεΓήαΐΐίΓαΙϊ^ ίιιηι ρΓορήηαη» & (»ηΓϋ^ ρκίΓοϊ τηϊταΒϊΙα (ΐκατα, ν( (^ΤΓΤΤΠΐίηΓητ ι^ιμε ^λι„ «η|μ 

^αεηκΓ ροιοηιηι ϋίΕςεΓο νίΓιοηοιη Ώ«; ΐ& ϋίΙΙιηηα ι^?ηιηι οοηΑίηιακ <1ίυηΓυιη ΟΓίϋηοιη, ηιιέιβήΗ 

. ν€Γ0 ρΓορηΰΐακ5 ραΐΛ, ^]ι1^.1 ΐακίΐιικ ϊΐηΐηο* ^]ΠΛ■ νςΐΰ ηοη. Οιιι ΟΓηηΪΛ, νΐ ΐι.Λε ςοηίΐιΐε- »Μ·/β(^· 

ίη Οαυη» ί^^α^ ίρΓβ κικίκ ίη 1ί> ααιί ^κϋϊ( , £πιά$ ιβαηιηηιχ: οϊιβι αιϊιη άίί- 

. €οηιηΙ Ρηπιό: 0»^ ρίβηί «ίϋΐ^ (αη\αχ ρΗγηα ΐχρί 6( ιηαϊοτίη ηηΐιίι κΒαΐ 

««ι«μι> 01- νοςίί,ρχοο ς-αρίΐΰ \ 0£.ΐΓί· ο.ι ΛίχίΗοη:ίι ρΓοριίίί- «^πχ αιί ίηκυιί-.ιη οΓιϋπϋπι ΓθΓΓΓΐιη[αΓ, ν. ς. ίη- 
€ΐέηιι ΧΛια Οίί: ρο1ιΙ·£ ΰίΐίιη ^^ια5 οάαηι οΐΜη«ΐΓΓα- νίΐϊιηι ώ.; ΐΌΐοΓΰΐη, <|ΐΐΐΐη ίηκΓ ιρίιιπι νιΓιιηι 

ρ*τ»»»ιτ·· ΐύχα ϊ^κΟμολ νοοαΓο ρΓορήβοκα ήαΐλ &αικϋηΐ(η,ΐ]ΐιΐ»(1ιϋυΰΓί6$θΓ€ϋη£$ ΓΓίοπιπαιτ; '5 · 

^Ί.Ώ ιϋΐ νϊπακίη Γ(ίί·Λίΐ!Λΐη ϊΐΐίιυ ΐιτιΐιαηηΐΓ} & άιακ <]ΐιθΓη(χ1ο Ηϊης ροαπΓΤΰ<1<Ιί ρΓοΙκιΒίΙίί ηηο, 

νιιαητ Αηςί-ΐαηι ΙιαΙχΓΰ ;ΐ1ιοπα5 ρΐΌρπ«ακιη, ^ι1^ νιΓιΐϊ ροίΐϊι οο^ποΓοογγ οοίοκπι, ηοη νοΓ^ , 

φιία ϊηΐίΐίι ίιτιπιαίίακέ ίη ιΗ ιηι οαίη ςοςηο- ΐρίΐιη)ΐυακιιιτ)> ΟοηΑοι ^■^2ο €χ Ηαο «ϋυοΓίϊια- 

Τ>ιΛ»αβ»- ίΛχοάο^ ίκαι ίΙΙο κηϋι ϊαΓι:. Ηί$ & «Ιίύ Ιιηί- η οκΐίηα,ηϋ β:ηϊ «Ιβΐ'αηί ροίΐΰ. λάάΛ^ ίρίόΓ- ^'β^^' 

'Τ^ΪΙ*^ 'ΙΐΙηη αΙΙο^Γίαι ΙοςιιαοιιίΐΝΐι τΐί,'«Α ηϊΗίΙ π\« Απ^Ιογγϊ (ΐΒϊ αηκτκΗοατ : ηοη ςυαηοΐο «^μγ^ϊτ^χ 

αϋιηΐ ίι^ι■^^ ίη ΐΗΐίΙθ(0ρΗίί&Τ1ΐα3ΐι0^3,(]υαιη ιΙίίριίΓαιη ^ν^^ Αηροΐιη ίΛ'αοηι ιΙίιιίη1αΐ5 ςΙοιιαιί 

κΐΏΐίηίί ο6ίΐ:αταΐ€ φΗκΑίοΐΜΐ , & ηίΐάΐ Κ ίριΐ ροϋϊϊ αιΐ νίιΙεηιίαηιΟοιιηι, ηοη ν«ύ ροκηιίι 

<Ιίοα«. 5βΰαηύο» ϊη Βοο ΙηΑι ηήη Οοη^ ηικτηΐύ λΑ ^Λαιάααη ΛΪΐΒ&αη φιήηκιίβ; 

ίϊΐΙ>Π.ιηπαιη ςη-ίΓαιη €ίΓο ρΓοράι,'ΜτεΓη ΟβίαΟη «Ιϊαιη:, ΟεϋΓπ & Λη^;<:1»αι ^(Γ^ ΐη οοΛ-ιη οΐιϋ- 

ιηϊηιΐί (]ααιη Ιαπιοη, (^υία ροίΓα ίπιπιούίηί ΙίΕ ιτΐ ΙρίηαιαΙίϊ ; νίΐιιιη ν»6 & κιη 1ρΐΓΐ(α3·-> ' 

κηιΐΰκ ϊη οΜβΑυη) νηιΐο πιβηί&Α^ αηκίη- Ιαα β«ϊη*ι1ϊικι1ό. Έχω ϊαα Με ιχβαΐΜΓα 

ιϋηιτ ΐχ Ηοε αρικ, ηοη ροίίκ ίά ηκι^ίι αΗΗΚ> Οβυ$ Λά νηανα οτΑΐηοη κΗααίπηιτ , ηυί ροΑ^ - 

ηΪΓβ αεαάιτ^^Ι ^ηίΐη) ίίιΒΙΙβηήβ. · ^1ί , ν( ηαηιηΙίιοΓ ηοη ρυΐΐϊ: ΌΓα$ ί ΐΊ'«ηιι1 

Οβαιύϋτ ΟυίκΙ νεΓο ιη ία Γΰίαιίοηο ρουηΐΓ ρήηά- ο<ί^;ηΰΐΙί, κιΙιιειιηηΐΓ ^ίαοΓίο$ ΟΓΗίηοχ : ααΐ , 

ρβΛξΐίΒ' ρίιιηι,α>ηίΐ2(ΡΓίηιό,^ϋί»ϊ(1ϋ6φά(,αοο4αΐ( ϊ(1 €οη1(Μ]ΐΗ:ηιϋ. 6», ΐα<ϋ<χη( 2ϋ). ΚερΙίαοίϊ η^1»Μ»' 

-^-^ *»■ βίΠ: ρΓορΓί(ηαηιη Οα , ςαΐι Οσαηι ροι^ νί- απιβη αιη αΙίςηίΙιιιι,ΟΜβΑιιηι οΑ ίο^πη ίη- «Μ»· 

Ηοη· ; 6^ οιηη ροίΠ: νΐιΐίκ, φιία οΛ ρΓο- κΠίςϊρϋϊϊ ιχΙρ^-Λνι ρο^^'η^^3^, «Ι^ά^Μϋϋί ίη 

ρηείΛϊ ιΐϋαχ. ι^ιιί οΛ ςΐιηκ άχαι1ιΐ5. 5οΰΐιη(ΐ6, ς(κΐ69\ οΐιΐίηΰ ςηιη ίΐΐά. ι$^ίΙ 
η3πι νεί ίίΐι-ο ιϋίΊ£αΓ «0β ρηρηαιη Ι>« ίβίρ- Μί»1>ίΙε οίΐ αΐίϊ^αοηιηι ϊηξεηίηηι', ςιιϊ γο$ ^ '^ 

ίαηι ίηιιηι;«.1ϊ.·κΐ: ααίηςοΓΟ, «ΐαϊα ΑίρροηίιιΐΓ, α ο!,-,Μν ηοιιηίΠ οΙιΤςιπί·; ι5θ ϊηιριορηίξ Γιτηιίηί·; ο^,Α^ 

ηϋΐΐΐ ΙϊιΒΛαηιία ΐΊϋΐκά ϊιηηΐ6<1ί»έ ϋηιη ροΐΐο ^xρ11^α^^ ροίΓιιηΐί οΙνι^Λιπη ιη γο- ηιΗιΙ Ηαικ;^ »!^«/ηΛ . 

νί(1εη; & ηιηε ΪΑπι ΓυρροηϊηΐΓ φκχΐ «ααρηΐ· Ιΐίλββοΐεΐΐηίηϋχ ΐθ£ΐ)ί(ίοηϊ$;ΓαηιηΊΐίιη «Ιαηι, ν*τΙ>*η>η 

}>χαάααϊ , Ιίϊΐκα νϋΐοηοηι Οίί οπιηϊ οΓοαηΐΓχ ςαηίΙΐΓβ ηι«1ίΛΐι· νίΐ ϊηιηΜχΙίΑΐέ εοβηίήοηαη, 

βββ ΓηρβπηηιηΙαη , ί€ΐεθί}ΐΐ€ ρ«ίηΐΓ ρπηςί- ςηίιΐ ίη^ο,φυτίο,ιΐε Γοτπία ίη οίΠ: ϊηίοΙΙΐ^ΐΒίΙί, 

ρϊιπη. \χ1 ίίΐ ηοη (ϋι:ί[ΐΐΓ; 60 πιπο ■ιοη ροιίΐΐ αιιι ^]ι1^^ Ιίθ€ ΐΙ^ηιΓκ.ιΐ ? ηυηιηιιΐιΐ ςΓεαιατκ, ^^ 

αίΙίπ,οϋίίρίορήΓΤΜεηι 0οι, Γε ιηιηιαϋαοϊ: 3ΐ- ςυ»2 Οι» οο^ηοΙςαοαίΓ , ΐΊιηι ίοηιι.ι ίιηοΙΖ 

ηη^είβ: αη βηίιη €πι ρΓορπΛαδ ϋ«τϊ , ί^οοΛ 9& ΜΗη ίρ£υ« ί τοΓ β ίαηΓ ίοπηα , ηιιη;£]ΐικΙ ίη * 

αΙίι$ ^οιη1ηιιηε? ΧεαηκΊό, ΓοΚιποηεηι α·ί]οίο, (χχΙοηι οΓ(1ίηο' αιιη ίΙΙοί Οϊιΐν ίιίοιη ά€ ηο- 

οαία (1ε (λ&ο αιαη ηΛίηίλίαψ^ίίοηκάίΜα Βί^ εο^ηοΙίεηϋΒΜ$ ςΐηηιχιιηι , ϋΐϊηαηι , όύο. 

Ρβακι «ηη^πιαί , ϋοα ^Αΐ||£Ηιιβ: & 1ίε« ϋχ ααχ ηκ ΐη οκίτιη 0Γ(Ιίηε ηοΒϊίΙηυη, ηκ , 

α»(ιιη$ ώ1ςιιχηηιιΐ5 , οο^Μαο ηηκη, αιι& ίοαοΛ ΓοοΓ οο&ή, ίπιριοροϋΕπ^. ιιηηιε(]ία(<: ϋπηη. ι];ΐοθ ιπ λιπογι; ρΓοΒαιατ 
^ <η3ηϊ£:&ία$: <^υ«κ1α ϋΐωη 1»ρβτ οιαοα ϋοαια 6 » $ε€τια Οϊςίΐϊζθοί Οοο^Ιε δΕαΤΙΟ ΟΥΑΚΤΑ. 

4χ υ»^έ€Λίί^Μί Ιο$ Ηοιηΐηϊ$, οιμιι- ϊιηιπκιιιηι Γριχϊοηη : €Γ«) διτ βτ^ (νηίιΐιη αΐΙοηυη ίΐΗκΙαίτιΐΐιΜιη: 

60ΐ»υκαχϊ1ί$ νϋΐοΡο, Ιοαικεαυι, ϋίιιης(1<; 
ίηρϋοαιίιίίαιι νακοΑ άΑι Εοε Μκαη οηηίιιο 

$νΒ$εετΐό ΡκνίίΑ* 

Γκολ Ιιοί & ίη€0Γηιπι ρ« ϊικργ- 

_ . ριοίχϋ», & ναύιχίί ίηαιίϋΐό Γβφκ- 

δ^* ^ Ιλπι. ΓΓφκΙΙ, ίο Ι»ς Γιι1>&6Ηοικ ; <!* «οη- 
ίαΐΜοία ^^"^ν"^""^ \χηη:ί, ίη Γαιιιι-ηιί.- νίιΐί-ο ηοπηιιΙ- 
, 1ο$ ι«:ς-ηάθΓί.-5 , ^αί ΓιιΒίΙαηώιη, ευι οίΚ^ ^υη- 
ΜΚυηΚδ νΐίΐο 0α, ροΙΓιΜΙΰΐη ο«ιΓ«η , ϊαιϋ€3- 
Γο , οηηι ηαοίΐΛΓτό ΓηΛίΓίτη ίι»|><χοαΒίΙοπι , & 
αΓΐ;ιιιικΊηί ιΐίαξίοίκιη ΙοΗίώηαηι €οηΓθΓς·. Εςο 
(ΐηΐ6ΐι ίΐίαιη ηο^^ο: αϋΐα [ι<χ< , (Ιιηκ ν^Ποη^, ΑΚΒΙΤΙ 
00$ ριι €θάοιη ηιθ(1ο ροΐίϊ*: ίΐΐα ΐΓο^ΐΐιη αηητα 
ηκ ϋνίΓΠ Ογιιιϊι νκίοκΓ , 1ί€« ΗαΙκΓ« ίη αΛα 
•ρίιηο Γρις κ·$ «1 νίΓιοηοη ηοϋΜίαπ» , νΰΐίρ- 
Οι-Ι ^ύη^ιι^Γι1ιτι. 
ΚβΐΜχι^εο 5εϋΐιή(1ο,ρού<; ϋΐνιι Γα1>Ααΐ)α:ΐΓη οφμΛ 
«Α* ιαΐαη , ντ ίηϋςβ» »1Ησε αΗο ΙκιΒϊηι , ςκο ««μμΟτ 

ΓΟηιρΙααηΐΓ αιί νίίΐοηοιη ϋίί : ηιιϊ Η3ΐ>ϊηι$ 
Γι ροΐΐ'α ίηΐίυκίι ηΛίαιαΙπεΓ , ηυη ι»χακαΑ:\χ~ ^^^^^ΐ^^ 
ίηαχ ηβ06ίβΗ6 » ντ «Ιϊχί ρ^αίο βητί άί (ηςτ «-^^(μ^ 
ΓρτέΗι 3<;Η$ : ρ3Γ«(^ικ ία Αη§ι-1ϊν, φΐί^ιοη Ηα- 
Ιχητ ικχοΰίΐΓΪο οιΐΐπο Ιροοοχ , ^]υ21'ιιη1 ίΙιπΓ ' . 

Οίςι:5 5ϋ€ΐιη<{ό: £ι ηΑΐυη οί&ι ΓυρΕΠΐβιΙιι».ΙΜ«Η» Μ- 
β»: Γαΐ ηϊΐιίΐ ίυκπιαιιίΓαΙο ροκΑ ίβίρΗηίί- *■■*'»·'*- 

ριαπι ικ·ί(.α(ί, οιρο ηςχ Μ η.ηαι.ι. .νιιρΓηοίΙοη- 
αϊ,ηυΙΐΛΐη ΓυΙ>Ααη{ί3ΐη4 Ι^'ΐι ιιβιιίΓοιη,ροΐΠ; εΑΰ^ΜΐΜ^ 
ΓυρϋΠΗΚήηΙβπι ; ηβ φνΙΗοηβ <)ν ηοιηΙΐΜ |( 

ίιηΐϋΐααιτιη^ ίΙιΗΐοιίΓΛίρτη, ιίϊοο, ΛαΊ'ΗΓηηα ίϊι- 

(Ο ρΓΓνΙιι^Λ ΙαηΓ Γιιρη βχ^αιήι>ιη τΐΆΟχα^ 
ηοηροΠό ςΐΐί.· ηπηαριυιη ρ€οαΐΜϋ,ηΓθς·Ηί, ^^^^ 
Ηοιη ίιιιοιηιι Ιιώΐι-Λο, ίΠυιΙ Ιη ρε«Λ- ΓίίηΜΜ/ί^ 

„ . - ■ 'ηείΐηει '· 1^*^ ίίικιη Γαιίο ηοη ΗαΙκτ νίπι ^ηηΜΗψΛ. 

€£0Αη^ αυ&ηαιτ ΙίΙκπ» ροταιαιίιιηΐ} ροκίΐ ίη ΓυΒίΙαηηίΐ , ς]αχ ύίϋϋκαιτ ίΐιρβπΜ- >— ^'Λ 

αηι«η ίβκΐΐίςί η ηαηχΓα , αηκςικηη Ιηΐιαη ιαηΚι , γ6 (^ιιό(1 οίΓα οαραι νί^ατιΚ Ονιηη Φ 

νϊΠοηαη, οαρίχ ρ<.(.χ ιΐί ·. ηοη ΐΊιίιη ηιιία ηαηι- ϋ^'ο ϋπκη ηοιι Γρα^ί» ΓρίχΪΛΐκίτ ρΓοΑιεΓ, * 

ϊΑΐίκιροΐ1ϊϊη^ΐϋναΙΰηςηιίυαιη,ί4<:6ΐΜΧ£ί- (]αϊηι ΓαΒίΙ»ικια Αη{^^1ι & αηίηΐΐ ΐΛΐίοαύη-,ρΜ,ρ,Α'· 

ϋχχΆ «» ίηΑαηιί ίϋαπα ιώχχ Καΐκκ: «ίιιβί, ηοη οΙιΑαηκ ηαο<1 ΐ Οοο ριχκΓΐΙαηΓ, ρβο- «μ» «Αβ 

ιηιιίΓαοηίπι ροίΓιιηι ΚΐΙκ'Κ οοηηΛαίΓΛίίητ, ςαχ ς.ίΓΟ ροίΠιηι : ογ^ο αιΙΗαί· ίΐΐα ρήΠι.ι οΓίαπι γιΙΙ·^·****"···· 

ηοη ρϋΐο , ν(1 (ΐΐκιη ηοη ριο οιηηι [ΰηι· ^αρ^χ ροιχ;ιϋ, ηιι^αα ίιΙού ιη Οηιηι κίαηιίεΓο. 

ροκ; 1^ Ιικαη» 6λ *^ νίϋοικιη «ΙΙιο- ηιτ ηΐο ρκοζηιπι. 

ιϋηΐί, &€, · ^ Οίεη Τοπίο αιη Ρ.Ηοηζο^ϋίρ ^ί.νΧίΐα.^·^. 

1 7 Οϊ«5 Ρπηι6: ΙηκΙΙβΆηΐ «Λ ρόκηιί» η«<τ(1 & ιΙη$ ίτταιηοήΒαί*: ΙΙΙλ ηαηΐΜ «ρίχ πηΓαπ- 

ΐ)'ίηιηι ίαπα, <:|ϋχ,ροΓιά$ οπιηίΒΐιχ Γ0Γ|ΐΗΐΐΓί'ί Λΐ! ο'^ηο- Ιίατ νίΠοπί;. Πα, οί1"« οχ Γο 1.γι;:. ιο^ι/ί Οοί· 

ρηη^ . ΐη I Α:η4αιη, ηοα ροκίΐ κΛίκι , 1ϊ 1αΙ>α ρο- «(^αίιίΑΐϋχα ϋηϊιη «>ιηρΙεχο οχ «ιηηί ηηυηβϋ 

'όηαύηφι οοπιρκηπ νίΛ/οΛοΐΒΛ Οουη, εαη & απίϋ: ^I|ρ^I]Α^^β^^ ροΓ Ιό £1α Οτι, οι:^ 

μι4^/*η' ^1>ι>η^I^ Πΰΐη Γκ ίΐΐί ίατιρίτ ρΓ-τΓαΜ^Μβ^Βάολ ΗΐΐΕΐΜ(ηΑ3, Ο^οοη ροίΓα ρ^^^3Γ^. 
β(^*Μ>^τ «ΙοΙκΒίι ιΙΙαιη Γοπαρΰτ νί(ΐ€κ : ογ§ο ηοη ροκ- ΚΗροικΙβΟ!» &ηΔκ3ΐαηηοη(Χ)ηΓι(ΐΓΓο ίιι Γο- 3***"^ 

ιϊΐ ΗαΒεκ τ<ηηρυ$ νι ρ€006(* Ουού 'νηά^ \τ- Ιά αρβϋηκ νϊ<ίηι1ϊ Οβαιη, Γιυο ροΓ ϊΙΙαΓπ 

ςαίΕ αΐΐ) : ηαια ηαηιο^ΐΜΐη ροΐεητα ϊηιρο«ϋΕϋΓ ΓοηΠκιηηΐΓ οα ΓιιΒΛλπιϊλ 1ηγ^< η-^ιιι , & ^ία-^,,^, ιζ^ΐ^ 

αΒ ιηηιιηοηο οΒϊϋ^ ρεχίοηιίί , ντ ραιει ίη ηι>- ηΐΓ 3ΐίι]αοιτΐ(χΙο ΗΙία ^^^,1ηι^ ηοη. «ίε <^αο ηοη 

ίΐιοοοιιΐο : \'ηΗΓ(ΐο1> ΙΐοαίαϋοηοηΛ αΐίι^ωιΐ Γο> (1ίΓριιιο,€]ηΪ2ο11ραη<^αχΑιυ€{αηαηιίιιβ.Οηι· 

χα ίιηρ(λϋαη4ι»η , ροο&$ νίίϊο 1>ά ιηρςιϋιια ίΙίΙΐΕ α:^ ύοΰάιοΛ ϊη όΐί ρ^Iί^;έI^οα^,φ«ρ^^ 

>1ΐ» ςο^Τ3ηοηο$, ψΐίίηι ίρ£ιί οαηιιΙΗοαΙιιΙϋχ ίαρΠκη ΓοηάΙκταπιοκηι Όή ; Κοοαοταη ηοη 

ίηΊρΓΐ1'.;ι.ΓαΓ. ίιΙΐΌ ρίΛχί ,ς· ΐςρΓίΐΓΐιΐΓ ηίίιΠαΓίό ΐη η.ιιιι- 

Κ,ϋΐροηιία] Ρηιπό, Γχρέ ϋΟηϋη^ΓΚ,ντ, ϋ- ΓΑ,φιόιΙ ^^^^ι^Λραx νιΐϊΰηί$ ϋι-ί. Α^ ρΓοΒαήο. ^ι***^ . 

2««ίΓ,'^ €Κ ΐηκΙΙβΑαβ γχ ραηο Ιρκίοπυη (κ ακηρίΛ ηοη ηοςο «ιηι χςυϊυιίαιηιιη ϋΐΐαβ (ηΒΐΐαηιίχ 

βιΊιβιβηι , ηοη Μΐηι-η ^ι1η^ ίΠΐ!; οηιηίΐιιη ορ^ΤίΤυτ; ΐοηιρΙίχΑ" οχ αηιιτά ιί^ςΓ.κίΛ,(:]αϋ.ΐί{ ρπρ.ίΐιπη ,^,^^'^^Ι*" 
,' ^»ί'β ν<:ί «^αίΛ αΐ;ιι οηιηιΐηι; ηοη |το:ι.·ΙΙ, νς·1 (]ιιιλ 
αΐϊαηύο ύατΛ «τχςιηηιηΐΗΐ !ρ<.χιι.Γΐιηι, νι ίη Αη- 
. βοΙίί Ακέ οΑακΙοπιυϊ 1ι«> Ιοοο , & ίη Γρβαΰ^ 
' Βιιι ηο(Ιπ$ ϊηκΙΙοΑααΙίΒηί ιόίτη (ΧΜιΛ.-». Οικχΐ 
\ΧΓο αΒ Ηίί νΓβοηΐΓ ά^ οΒιοοΙο ριΛί.ηη & ιη- 
, * Α>ηΐί«οοιιϋ,ηοηρΓηηί(:η4ΐηοΒκ.*ϋαηιρΓςΠ:η$ 
ηοηΐΐίκτ οο^ Λά Μ οαρ ά άοααη ηηίπι ςαή 

^αι Γρ^^^^$ Γιηχτςί) Ιί αΐίιιικίι· ΙιιρροηίηΐΓ ΐηκί- 
ςοηιρίοιίϋ ροΓ Ιραεκχ , ραηιηι ΓΗϊςίς^ 

3αό<1ίΪΓ,ν»ηοη ίϊ{ρΓςΚ-η$ οΒκ:£:Ιαπι.Ιηβ8ροα; 
^ ο οοιιΐο Γς·Γροιΐ(!ι. ο,ι ΛΠ1 ίΠο ραΓ^^^α13I^η1, β«χ 

ΛΛρΙϋτ» ηοηίηί«ι νηια^ιίακηι ρΓοροΓίΓΪοηαη. ΑιίιΙο, 

/,ηιΐ («Μ· ΐη οαιίο ίά Γΐκηϊκ, ηυόϊΐ ίαιέΓιοτω Πηι Γρ«(.-ίΐ'3 ηοη οιγο: ηοη Γκ^αίηΐΓ, αυη ηιηίηηι «η Ι^ιι^ΙιΗοαηϋι ^ ςοηοΐ'ΐίυ ν(.το, (^αοΐιΐ ριιηΐ,ίυιυ μΜ^τμ 
ρϋκηιΐΐ τϊβοαα» Οο. φΐχ(1ιιο, ττ ι1ΐχϊ,^-|ΜίΜΐΜ« 
υ€Γΐα ΓηηΓ. ' γι»β4 «·« 

5ι-οπη({6 ΓοΓροη(!«> οχ Λι&ΐ! ραυΙό βηΐς: ^'ν*"* 

ΕΑο ίΐΐ.ι ςη,αιιιια ροΙΚί , αιΙΑηίοηα· 3ΐί(^ϋθ η*- 
ιηταΐι €θΐηρ1ϋηκΏ(θ , νίιΐοκ £Κηι^ ηοΑ ίλιηκη 
ϊ(Ιο& ο{ Ακαηιηι «ΙοΚίταιη αΐβ οοαιρίβπιαιηηη. 

ηιιοΗ ηοη νίι1αΐΕΐΐΓΒι.·ηύ ηοηηιιΠϊ ςΌπΓϊιΙίΓ.ιΠο, 
ςάιη ιαη'.ςη ΐο·$ 1"ιι ϊη Ιο εοτοιίΠηια : ηο(}ϋο τηηη ' 
οπιπίΟ) ςι.χ ηαιιίΓαΙϊιΟΓ ριιίΓιιπιαΐ 112Β^^^, οχί-' 

ςϊηιαίι «> ιρίο, Γηκ- ιΙΙα νοοαίΓαΓ ΗαΒιηΐ5,Ιϊυο 
Ιροοΐί, Ιιας- ι]αυ^υη1^α^ αΙιο ηιοιίύ, ^^>ιο^ι ϊαηι ί1ϋιι$ (]η2πι «Ιΐοηιηι οίικέίοηιιη, χ ριορΐαε4 κί1]ικ1.οοιθ||1<:ηιαηιιηι«(1β ίΐιιΑιιη, οώπι αηΐβ * 

. ιη^§ϊ5 πιρίηητ ίη οο^ιίοηαη. Ιη ο ορ ρΜ ί ΐΜη ΑΙαύ ηοικίοιη ρα^Γ«<νί£ο1ιαηΟα, (^ιαιηίίΜΐ- 

Γ^ρΓοΚταπι οχι'πιρίι ΐΐίοιιιηι Ιςπίηιιη: : Ιχ- ο1ΐΓ.υ & ίϊίαιιο £Χ^|ίκ ηΚΐΙΠίΙηπ : 4ί^^ Πίθε 

Είϋιηέ οηίηι Ηοπαο ΐ'Χ (1ι1^ΐ'3<^Ηοηε ηοη Αϋ(ϋ( ρυΐΐα ρ^ΐαΓο. 
ηιιπιριΐΒΓ(ηκπΐ{£()ηί€α3πι»» ροΚΕΚ 4ί£· Κί-ρ1ίαΙ>ί5 αιη ηοηηοΙΙίι: ΙΙΙι ίϋΜάαά» 19 

.^ρΐιί, η ήοα^ήάΜοωφ<^βαΛ9β»ιΛχ^ εϋβι αρ» νΐύροΒ» 6η. Μΐοίΐτηρηπι αΙίοΓϋπι 

/ * . ^^ρα- Ιηητ ιΙίαχ Γ«ΐρί·ΓΓ, ΠιρροηιιπΓ οιηηο; ι·χιηι- ρυξπαΐϋΐ ; (^1113 οίΓοι ηοΗΙιοΓοϊί αοοίιΙΰηΓΪΐϊΐυ. ΠοηΜΐηι? ΙϋΒαί: Ικκπ,ΚΕτη, ψήιτι &:Οαΐ5ΐια· ί*!*"!**. 

.ΚϋΓροικΙοο, {Ιε^οΒ οίίϊ: Ηαης ίερϋεαηι, ροϊΐη- Ικγ ; ινοη ιαιηοη αΗ ρΰεεαΐυπι . Ει οοιι1ΪΓπΐΑ·αΐ: 

»: 6 <]αί5 (ϋα«Β(; νο1αηΐ35 οφ*χ νηοίΗβ* Α§£^3:υιη €χ Ιιοηιΐηο & νϊίΐοΜ Ικαιβ , Γοα β/ρ»^ 

^αί κριιςηι: ο(1ίο: ογ§ο ϊρΓα νοίιιηιΐί ΐχ ίόρο- £13(1» ηαΒίιααΙί, οΛ α1ί<|αί€ΐ οΓίΐηιπι Ιιίχτυπι & »* ν»)!»·· 

<^ακ ςαι» οάιο. Ιιοηι , ΐΜ.ΐ((:ιία ρηηίΑ €& ςαραχ Μηοιίΐΐϋ , & (αηιεα ίηςαραχ ρ^^^1α : ογ§ο ηοη *»·*<·»^ 

:ί ίη πηιΐΐίι ιΙίιχπίΜηιη. " ιηβή οαραχ ριτοαιά. ' · . 

^€ίροηιΐΓθ »1>1όΙα:«, Γιρέ ΠιΙ«οΛα οίΐο ^x Κί·ίροηόΐΗ$\ιηϊοίηίίιηύχ, ηαϋαιααι ϊΐΐϊΐη, 

(^ιμε Ιιΐόη Ιμπκο ^οείχ^χ (ΓΠεεαραϋίιη ρ€ς. 
αηϋ, ίχηρηϋηηι «κηοι ρατ αΐϊφιΐιβίρύ {αρ^^- 
ΛάΑ^η^τη. ϊη (^ιιο ηιιΐΐα Γί·ριιςη.ιηΓί.ι. αΓ φΐ6<1 
ίϊι6ΐΙαικία α1ΐς]ΐια 111>^Iα ογ&ιμ ραΐ Γιιαηιπκη οί- 

ρο(β(ξΙο ΟΜαεί, Γαϋο:ι,«χ !« οίοι ^ίΓ^ α- ί<:ηιϊ.Ί(τι ίϊ[ κριιςηιηί ρ^^^2^ο, νίιΙίΐαΓ ^ίανα, 

Εχαη ; 3<1»«ιΪ£ηκ ναό ροΑβιΙ νϊ^οαο $0(1 €θΐιαϊ, ψα». ϋιιιρ^ ϋίαιΐ κίοι» , Ιίοα ιοί- ^ 

α, ιοάάί 'ιύνα ϊηαιρααητι. Ιαβακιη <)αο^ 1» ιχ>1Η« ηιηιπΕ ΙϊΒβήΐκιη β^ρβταη^ηιη,ηοη 

ίηίϊηιαίιαΓΠΓ ιίο ηνιίοι ϊ ΙαΒιοΛί ρ^^Γ^Λ^οη^,ηοη ιοίΐίι ΠΕίοπαΙίαΓοη νΐΐο πκχΙο , ιαε ΙίΙχτιακιτι . 

.νικ^ ^υί» ίζρ^ κρακριηιά οαιπ ροςηιο οπγϊ ζά Ηθ€ νοί ϋίικί οΒκέϋιη ΙκχΜίιη, »» αίαηι νΐ ι 

ρηηϋχινίήρηκ^οτί ςαίηβταιίη», φΐζ ραηπι<)ΐιι{£αΜηΐ]ΐοηρβεαΒηί黣Ηη;€ατ«τ. 

ΐερυ^ηα: ·. ατειππ ι·ηίιη ρίΐ , Αης^ΐιιιν., &: ΓορυςηϊΐΗε νηα ηαηιη, <]υζ εχ Γε Ιιλ^ογ ι ι- 

ΐηΐπιαηι Γ.ΐΐΐοη^κΓπ Ιοηςί κπαιαΕίαΐ: ηοΙ)ΐ1ιοκ-$ ΐίοιαΠατΰΐη & ίόΐιιη ϋΙκτ(3χειη , <}ΐΐ2ΐη ροΐϊιο 

€θΰαα.ιιΐΛ:)ΐΓΑΐί,€}αοο^ο<ϋ€«%ιη, ΝβΙορίς- Ιαπϋοβ ςίοιίχ ϊα\)α ηο^αιάνκΛ Ο/ΟΜίΧΟΛ 

€0η. £γ νοτό ΓαρΓ3 (Ιίχί , εά^αι ηοΒϊϋοίει κχ ιϋ«ικϋ$ ίηίΓ^, ηοη ροιείΐ οίΐιιΐίΐϊ Γεριιςη:ΐΓβ 

& 3Αυ$ ϊΐΐε παιαηΐίδ ΓοραςηαπΓ ρεοακο α^αΐ' βζβτββαιο ι-χ Ιιιηηηε & ηοΛι» 2ηΛ^13^ ΐϊ Κος 

1ί} ΓιώίΙαηάα νεΓο ιπίιηκ & Αη^Ιί ηυΐίικηΐϋ ^εβ^ιοημ ίηαριχρε(χ«ά, ετ^δί ιϋι Γιώ· 

κρυςηααι : ετςο α αάο ηοη νΓ^α ίη ρη· ηηιϋ. 
ίαιτϊ. Όίϋη ί^αίχ Ρηιη6 : 5ί ϊΙΙα ηαηιη Π; ηοη οέ/»Λ» 

Ηίηο οΒίΐϋΓ ΓεΓροη<]οΗ$ α1ϋ$ <1οο6η(ίΙ>αχ, οίΐ ίΪΛαΟα , & εο^οΓαι Ιχ>ηαηι & ιηαίικη , ςαΓ ρηοι» /φ^. . 

ί<1εό Ιβΐΰΐη ηκυηιη κριι^ηακ , ο]ΐιί« ί1Ι« κί&χ οοα ροκη€ ^ηιρίτ^ οΒίο^ιη (Ιοίο^^ΐίιίΐο, ν(Ί 

£1ία ηαηιπΗϊ Οεί,& ηοιι ^IΤ^^ : ιβ'α, <ψη ρεΓ ΗοηεΛυπι, (\\>ί ίοηοΓίβαιίΏ Λ^ΐοηοίαιη βρικί 

ι^ιιΐΓ»πι Ηατ» ιεςηι ^ ηοη , «^αίΑ ΙοΙοϊ ιΐίοί, ειητηίϊίριοίαΐΓΪΐΙοοΛ'ςηιΙίΰαιπιί ϊ\μκ 

ι·ι>»»ρ«θ0αΐ ροΐ^^βΙίΐΐι ΐΐΐΟΐΙΐ^ΙΧΒΐΙ, Κ«Γραιι- ΐηκπΌςιηοηϊ κΓροηιΙοο, «^α» οοη κρυ^ηοΐ 

/Γ/ι«τ ηΛίϋΤίΛίΐ'ί Ρπιιΐ^ αιίιη τΙοΓρηη βΐίαιη ηβα% ταοίΑινη , & (οΐϋιη ροιαη απηιβ ϋΙα<1 ιητ» ιβικ^ 

ηαιαΓαΙεηι ρΓχςίίΐ: ρτο ^7(ηάί ^(τ βία/η ιβΐη- οΙ)ϊίΛαιτι Ηοηαιη , νΐ)! ιαίοπι ιτΐϊΐίιίϋη ηαηνί· '«^'«'** 

<Μΐ»} $€€αιιιΐ6 £10 ύϋο ρ1ΐ)'1Ϊ€έ εοηίαηέΐο ςαιη <1« ; ν^-Ι «Ια ^0ια[I3^^^^ιοη3 ιΙΙα , (^υχ ώι^αβηαιτ '^Ι^ 

Οολ νΐΗΐο<Ιίοο, €0( ηοη ροίΤε Βοηέ ϊηίαηχ ϋχν&ίΟΛαΑ, ΑβΙΙιυε Γερίιά^ι: Ε» ΟΡΚίιη ΖίτβΙίίιν 

νΙΙι οοηίΓΛι,ϋΛοηι ^ ςαΐι ηοη Γιιη: αυΓ<1επι Ηε ηοη ^^ΑΗ^^^η1^ ηοΓοΠΑΓίόο. Βοηο ίϊηί:ο,εΓςο . ' 

εοάκΐΏ. Αεειρι^ΐυΓ ειςο ήχΛ άοίιώιίο ϋΐι^ ηα> ροίΓει ποα αΐΏοτε οΐιίεέ^αιη Ι>οηαιη ιηοιαίβ, & 

ιαηΐίΐ, ίαΙί(η , κ ρη»^</>Μ ίοπικκΟα μ βιΜ^-τ ϋΙ^αν οιίαηΐ} ρηΓετΕΐο) £ Οομ ίΠίηιοφηιη 

ίι»α»αι»»ΛίιΐΤ9, & ϊικΙο «ιυαιιβτ ατ^-- £ΐρΐ«ιηιΐ5 Ι>οιηΐΒΐι$ ίιηροηβκτ ριχηραιιη Αβ ιηαιιί ζ(]αίαοοαοςα3θΰίϋα. Νεΰο «ιϊη,ϊΐΐίιη 

ςΓεΜϋΓΑηι ΓικιίΓαη^ Γιΐί.ιιη ηαΣΐΐΓ3κ.·ιη : ηαιτ» 1ί- 
οε(€ίΙ«ε£1α Γεα ΗεΓε? ρα Αιαχη ιααυηηι ,ηοη 
αηαι «βα <1 ρηηςίρΐο βοαίαη'βο αιη Ονό: 
ϋαιι ϋοε: οοιηρίοχο ίίΐί εχ ^χμλ ίί αηϊιηα νχ- 
άοιυιΐι ρςτ Γιαπί εΙΙεπΓίαιη άεΙκαηΐΓ Γεςηαιη & κ (ϋβίοΐί , οεπέ ροΐΐη ηοη ίΐΐί οΒΰ(Ιικ. Κ.ο- «μ/' 

Γροη(ΐεο, ειίαπιΠ ιΠα οΓ^ΛΓυΓΛ ηοη ^^αΚεΓ^^α^·^'*'*"7 . 
ΐΜ€ϋ{Γ2ή6 ί Ιηαο £ηίκ> , οοα ίάβό ία:υπιπι 1ί- 
ΙιβηηιβιΙηηΙαιηηκΜίΙβ. βπίιη ηοη ροΐΓ- ιβ,,ΐΆνβϊ 

ήι <!αΓί αΐϊί^αα, ηαί: πίΓοπΙειπ ΓεριίξηίηΠΛπι οχ 
Γε ΗαΙκαι: αυη ιηίΐίιιΐ ηιΟΓοΙί , &: αιί ρΓοιιχίΙο ΛΧΛΚιύ». ϋα^ηοηαπιαιϊίΐεο ίΐΐαά οοιτιρΙεχιιπι ϋ(:α$ ηοη ροΐΐΐ: (Ιικ οοηουΓΓυηι ίη(]ίβεΓθΐκιη ' ρΐι^ΐίςς ςοηίυηέ^ο. δνΒ5Ε€ΤΙΟ 5Ε0νΝ0Α. <ΐαή ηοα .4 ρηοα,ρΐο αβίπΐΐίαιιΐ; ί(^ο^αε»η(1εηιη(Ηΐ ροίΤΐΐ^ηιρΙεέΙί 

οΙ>ίεέΙαηι , ϊη ^αο «2 πιαΙίάϊ ίΐ( ? ΥΓ^εο: Οαί 
Ηαπε τερϋοιη Ϊ3α( , 2(1ιπΐια( «ΙϊΒϊ νποιη ΐα- 
κΐΐβέΐιιιη ηκυι» («λ, ΙΐιηΪΕΚίιιη »1 ^Λάζχη οΒ- 
ΙβΑ», Η» η βΚ» ηοη ρο(ΟεσσςηοίαΓε^ ειΐΓ 
ϊηυεηϊ: ιϋΐίϊι.η1[αΓεηι ίη νηί νοΙ.ιπΜκ- ΙιιηίΓαιΙ 

δεενΝθ6 κί^οαλαα αιςυη^ίηιοέ ουπι. ιέ. 2(11χ)ηΐΗη ηιοηΐβ, &ηοη ρο(£ΐκε αιηαΓε οΙ:)ίε- 
4<1π)ϊΓ$1 Γωικί». & ηεςαη(Ιθ νΟαιη ίη Ο)θ- έλαπι, αιΚΜΐ ΟΜίηηιΙ /«Η ιΐίικί οίε ρΓχοεριο ^ 
1β(}αεηΜ αΗΓϋΓααπι ε(Τΐ· : ι. αϊ Ιΐ-ο αϊ ϊιη , ηοη τε- ΓεΓροηαεο, είηι Πΐηε ηεΐχίΓαηο ίχΓςυηπαιη 
ροςηατε ΓαΒίΙαηήαηι Γα:ιοη3ΐί·πι ηηρϋςχαΒϊΙειηι <ιαοά ει ρπτεερηιπι εΛ, Ιί. ει Γι; Γΐιήΐι,ιΙς·} νι «Ιε- ^(^^^^ 
ΐηό ηιίηοΓειη ϊηϋοηϊο ίη Ιικ "Ίριριιιητϊίΐηι, 1)α« βκκκ ία(1α$, ϊη ψιο εοηΙειυικηΐΓ α^Μμτ 

?αίιη ΐη ήιΒ&ιηιϋ ροκηη; νίΑαο Οοκη. ίηιΙιΕρηιΪΕηιικοαιηίποϊνοΙααηκ ίρΠι»:<)ΐιίίηι — 
«ηοη ή1 Ρππ>& : Οηή ροκΑ «Αό ΠιΙν οηηίαηι ίβΓί Ιαικηπί,ρκοκ ηοη ροίΓει ηιηο, 
" - - (|αίι πες ροΠ'ει εχρίΐΐίτο ^ηιΪΛηι , ηεείαηΐ€ί βτίΜϋ·. ΛΛηιίαΐΌ^^ποΓαιίαα, ηοη νοίίηΐϋ, ν[ Γιΐ5έ όίΐεη- 
<1ί (ΙιΓρ. 1 . *.Ίΰ Αιιίηιέ, παπί. 117· <α1ϊ5 οίΠίί 
ΊΑ*ηΛΐν* ίη^'ρ^^ ρεεειικϋ,αΐαπιβ ηοη ροίΤα παιαηίΑΒΤ 
βίηΦΛηι- ϋεαπι νίίΙεΓε. 5εΓΐιηι1ο , φήι ηοη ν^^1εο, ειΐΓ 
"βο'Α ΙιΙκΓΟίΰ )αιχ. \ύ ι11α(1 ορα$ ηβεΰΐΐάή^ ία- ςοηιιιη^κ ροςοαευιη^ ίΙ>ί ιαχαη «χαιη κ^λ- 
πκπηιπι τηοΓηαΓΠΐΓ , φιοπΜχΙο ϋΐχ ποΗβιβηΐτ ' 

αΐ» οΙϊϊεΛο βηίιο, &:γ. 

<3 ί βρ·» '^' "Ρ" *■ Αιη1>κ)βΒηη & 3Ηο$ Ραητί'ίόΙί Ποο ιτί- α>ηη»ηΐΓα1ϊα, ποη νΓ5<^: <|ιι«λ Ρ«ιγ5 βί 5«Ι· 

ΜίΛ^Λί» ^"*^'^^''"Ρ*'^ε^·^1''1'"'^ε 11 > ΟΓ^οηοη ροιοίΐ οΐί^- ρηίΓα ποη 1ος]αιιιηαΓ ίη (οηΓα .ιΚοΙιιιο, Γι·(1 

ςοηυοαίκ. Κείροικί»), Ραοτοϊ ηοη (ο^- ^ χτΓρϋέϋαέ 2<1 ηο«ί ι^αο4 , νΐ ώλΐ , ροε αςα^ 

^ι^ψΜ ι»βΓ(Ι«α3Ε!ηκί< (Ηαιηίη» ροβϊΐχΐίΐιικ, άα ' ^€ο$ ί« Η»1κ(ηυί(1φΐκ1 4β«Ιι£}1ικ&&ράιι»ι. 

Μτ. βζίΔΒΟπίΝΙβ. Ουδΐΐΐϊ ΛηιοΓοΙϊι» <ϋχκ, ίοίαιτι ιαΙίαΐΓ (ϋοηιτ. 

ϋΒ'ΜΜ'* Οβοηι ίιηιηοηιίοιη οΠΌ , <]ΐιί Λ* ηοη ροκίΐ ροο- ΚΓρ1ιοαΙ>ι& ζ τΛύοα^·. Νοπαΐίαιχίο ηοίηί & 

Α^νΙτ»· ς^^. νικίοίτ^υϊ νίάβηΐΓ ϊρΓυπτ Ιοΐ^ιη οίε ροΠΙ- Αη^<:ΐί$ Γαηι Γαρβπίιηιηΐίι Ινκ^Ιοοα, 4|ΐΐίαΐ' 

Ί^Γγ^Γ;!^/» ΙηϋΒαι, οάιη ίαηπιοπβΐϊοΐ ηαΐϋ ικο ροΠΐΒίΙϊ <]αία«.ϋ(1ιηΐΐ» ϊη&ηΪΓέ ά Οοο; ηιιο<1 ΙκΝιϋια· 

οκαηΐΓΧ εοηυοηί;»; ΚοΓροη(1«) Ρηιηο : Ροηέ ηίϊ ηκαπι ητοα ροίϊϊΗιΙυ , οΓςο & τΙΙμ ίββίΓ 

πηιΐϋ ιΙκοπΓ, ηοη Γερο^πακ ιίκρΐπΐ ογκμο- ΓιιροηιαπίΓαΙί.». Νει;ο 1ι.ιικ ιΠι: !.ιπ οηΓΜΐ !ί ρ,τ- ΜιΙ} Μί. 

Ι3ΧΛ, αή ίηιιχιοηβϋΐΜ βύαΐάβίκη οοηιίβηίΐΓ^ ηαηίΓαΙκαηχ,Γοί ίριχιίκιηααο ^'ρ^^ια|^π1 ίο ιύι 1·" '^ί-· 

ΗοςοΑ, νιΐΙίςβίροηκηε ηοη ρνο^αα, ρκχΙαόΙι βΓΛίΙα ρΓΓίΐέϋοηαηρτορπίπι Αη^οΐο &)ΐιααι!- ^^"/^^"Ι'^'" 

ηπιΓη ΠΡφίΡΚίηηϊΗϊΙΐΓΪ. {1θ<ΐαοθ£ίιη ΡΚνΠ- ηί. Μυ1:απιίιτι Γιιηι νηϊ ΓαΙ^Λιηπα· ίιιρΓΓΠϊΓυ- "^"^ί οι." 

άιΐρ. 1$. ά οαηι. 6^. 5ίά <\νΜ Ηαπο γΙοο^ιγι- Γα1ί.ι , (^υζ ηοη αΙκπ, «^υα ΗαΙ^οης «Ικι^ί υιτι λιιγ ρη,(α ^,. 

ηϊπι ο1) ΜΐέΜιακητ εοπιπιυη«πι ίη εοηιηι- πιαΐοκιη κτΓοέΙίοιιβοι, Οηρ ί οωΐοΙοηκΓ ςοη- )ιλπιιλ 

- - * . , . . β^^Α^ 

„ ΜΐηΜ Λ 2)« £·ιϊ<- 
^ ϋίΐς: αυη ίπιιηοΓαίιαβ Οα ηοη ρΓΟίίΓηϊι νΐΐο ηηο ϋΐλ άι&αηιίκ ίηύηίιχ,ηοο εΙ^νοϊ— »4 ροηιία αΐι λΗο : νη<1ο «Π ροΓ ίΓη{Κ)ΐΓιΐ3ΐ1ο ροίΠτΓ Αΐίκτ ΓρΓροπιΙοπ ροίΙΙ-ι Ηιιϊγ ηαηιιο ΛΤζα- Κι^η/ίφ 

^οη^^1 Γ2ΐίοηϊ$ γο^Ιιπι ορϋΐβτί , ^ΐ^α^ ιϋχοταηι ηιςηω, ςοηος-ιΐοηιΐο Ιιϊιιο νι1^οη^1η 1κ:ατ2ΐη & ·^ 

αϋ(}υί ευιη ροίΠ: πιηκίΐί, €βηί «κΗιΐΚ βοιίοΐη §Γ3υ3ηι τίΤε ΓιιροΓη.ιηΐία1αη, «ΐ3ΐηί]1ί (ίΐΗΑ-ιη- ' 

ηιοαο οίΓη ίπιπιοΓαΙίί φιο ηιιης «ΊΙ: ΤΓςο ιίχ οΛρΛπ ν^^1^η(^^ ΰηιηΐ; ^|υί.α^111 ηοη νίιΙβΓα 

δ. ΑιηΒΓθίΐ| Γοπο ηοη ροκίΐ ίη Γςΐιοΐαΐΐίςο η- ρς-ι Ιιαπς νίΐϊοηβπι ϊη Γρεςίο , 1«1 ρ«· ΗίιΐίΓΓίηι: 

ΑμΑμ/μ 8°Γς αοαρί. ΟϊςοεΓηο, «ΙΙιιιη ίοίαιη Ιοί^αί ιΐΰ 11x^ οηίηι νίίϊο ηοη ροι^Λ ροαις- πιη (Ιιιιι-γΓι 

η*ι»ι «Ιαη ίπηηοηιΙίάοΕίη «χ ιηηιι& κ\ , ςυύ Ιηηο Ηχο (οίηήο ιΙϊΓρΗεκ, ο^υακοι» η«ί»ϊΓ Ηαπΰ νί- ψηΐΜίΑ 

ΛκβιιτίΛΐέ· <1ο ΓλΛο ΙΐΐΙκΓ Αηβοΐαί , & αηίιυα Γαποη.;Ιΐ5; ΓιοηΐΜΐι ηοηροΠο ρΰΕίτι; «ίη ςϋικτί.ι (υΒκΛα: ^μι, ίβαι 

ΓηΙ οιηηίηιθ(1αηι ϊηιιηοΓ»Ιϊιακη) , (|α.ιιαιαί ίη <^αx αιοη ίη Ηοο οίΐ Γοριι^ηαηπκ ^: ριχοίρυέ ^"/■'··"» 

ρατίΛΐη ρ^ςιαΜ ιϋυίηίηΐί ροίΓααΐ ηΐηϋΐϊΐβή. ααιικίο νηιηα ^^ίρ^^^ι ηα.α^ί11;^^ , αΐίϋΐί ναό 

αιιοίΐ ηοη ΙιαΙχτ Οειίϊ. Ηίης ααητηι ηοη ηρ<!αΓ, ίϋρτπιαηίΓαΙίιοΓ. Ειιτίιη ιΙοίαςώ Ιι.χχ· νϊΐϊο ΰΐΐ ^-^,,, ,ιι, 

ΜίΛί ςΓί'ΛΕΐίΓαν ίηςΛρα«$ γκίαιι ϋΛοηΛία; ιηώίαΐΟίΜ ιά οηιη'-'ϊ (ρς·ςκ·5 ίϊιαιι ίω Αη^Ηο- />»ΙιβΛΒΐί* 

α1ΐ2$ ΒΓαΓαιη οίΙαϊπιηΚΜηΙβ,αιιΪΑ ρϋοεακηοη ηιιη, & ίά ΗοηιΊησιη ; ς^ιιχ ϋιι^ ΓαΗί(ΧΙα ναΙΗέ ί·»^*τ^κ' 

ροκΑ, ύίαςιρκίαβ ρβοοή ΐηΐίηχα υηανΟίΟτ- άΐαΐίτίΑ^ <»;^ο|Μη: νίύο^ίΙΙϊ ήκιιιζ ςΟβ 

Κηιαη. Νοε βηίπι ροκβ ^ϊό , ειπι ίπ&τπ ίο ΜηηΜίιπΙ», ηοΜϊ νη-^ ΓίφοπΗηυηΙίι. 
ςη.·ΛΕΐΐΓΪ Γαηοηαΐί , ηοη νΓτο ίη ίΓΓαιίαιιαΙί: Ηοο ΙΙίιΐΓ ΐςίίοίο Ρ.Ηογιζι.', (^ιιί ίΐίΐ'ρ. 45.ηιΐΓη. ι. Ρ.βνκ· 

αύηι ^ηιύ οαιηίηο (ϋοίιατ} & ρα; Γο ςοηίΐαι, ρυιατ οηιηίηοοίΐΰ ςοπωη , Ιηηο ^ιαάιηι , Κθ€ Τΐ^***^ ηοο 

5ΕαΤΙΟ ΟΥΙΝΤΑ. 
^Ιη^ιλοτ αΙίΛ }'Λίιοηα ^Γο μ η^π- ίαηκη. Ιμιμ: νϊΓιοηαπ , οαχ «Ιο ^Οο 
ηυΙΗ ΓυΒΑιηηχ ^θΠϊΙι:1ι ετΠι.· γ ηη.ηιΐΓ,ι1ι.ι ; ίό 

?|ΐι6(] Ηχε »:ά(1ϋη(ί.ι ιια,ϋΓά !ι;^ ΓιηιίοΓωχ 
ιώίο<51ί ο κείρκη:ίχ γ:τ ροΐί-πιϊαιη οΐχϋίοο- 
ιίχίεηι,ϋΐυίΐ αακηι ΓαοκΑιιιη ιΙΙα <1οΙι€βεκ η- 
σρεΓΐ ρ€Γ ροιηιήιιη ηααιηίαη. ^ικνΙ τορη^ ιγ. 
ΚοϋοίιαΓ, ίηι]αΛΐη, Ηοο ,€}θία ηοη οίΐ. πιίκυι. ,χ Ι^αιμαΠε. Οβίχχηαχ ΓαρροηοΓϋ αχ $οη- ηοηροβ^^(^^1η^^^^^^^α5^η<^^&^^^ηκ^Γ^ίρ1^^^^·>«^«^«,«Μ 
ι τ«· Χ ριιΐΓΐ ,€οααΙϋ$βεΡ!»πΙ>α$,ςΓ3αϊΐη Ιηίι- ^αο ιάΒΪοέΙ», νηπτη ,*<|ΐιο(1 ΙιαΙκτ» ηιηιηΐΐπι "^^^ ίοϊαίί ΰί ΓιηιρΙιακΓ} Κοςωκω ηοη ροίΓοι οίΐ»:, οΙχ(ϋ€ηΐ!α1(ΐη:ίη ί<:ηΓοπ:ιά ιηιιη α'πιιηυηι,|Η>. ^, ^ ^^, 
£ χΐϊουί ηαταΓΧ ρο11ι1>ί1ϊ ΰΑοηι οι (Ιοη» οςοιι»· κΑ ίη ΐ2ρί<Ιο ιϋαϊηΐΓΐη Γ^-^1ρ^ αιι;ιήιιο , <]ΐιχ ηα- (ΜΜί 
5|αία 2ΐΐΰ<^αιη ηι» νιΐϊο (τΐΛατίαΙί^ ιΗοΙχιοε ζΐίά Βΐηιτ, γ6 ι^αίκΐ ίαΐϊίβέ^τ ίϊιιε (ϋιιοΓί.ι , ΐοιΙ οΒ 

υρ«πΐ2ταηΙϊ$,αιιϊ»£Α1αρϊ[ϋ & ρίαιπχ ΐιιρίτ- ΐΐί33 ηι)οιηβ$:βι:^οα{οΙαιίθπη1( ηο^αι, |κ>Π« 
ηαηίΓΛίίϊ. Οοηαιϊα, 311Κ1Τ1 ρ1ιι·> «.];άιη Ιιος 
ΙαοΓαηι άο ^ταϋ &: νίίϊοηο ςίοιοα·. 

ΡΑθίΙϊα$ Ηθ€ €ηο(1αιαΓ .ΐΓ^ηιοηηιηι , ^]υ^3 
5(Χχρηιη, Οοηείΐϊι & ΡαΕα-5, «Ιοοηκ οΠί: ('υ- 
ρβΓΟληιπιΙ» Ηχ€ (ΙοηΛ , & Λΐιιϊα ςκιηιήϊ 
^x^Λ^η^^ΒΜ5, &; ίικίο οοηιιηακίΛηΓ ΙΐΒίίΓΛίία- 

$$.ΡΛίτι$ ίαα Όή «ι^α ιΐΐαι : «Ι )κκ «ακιη οπιηιηο οΐΐ ε;ηίηοηΓο Γκίροηίετϊ , ςοοςτ^ακίο , ηοη ιβρα- 1'^"*^ 

«η /«^ΜΜ- ρςτ ΜοΜ«ι$, <}η&·1 0 άβΐΆ βητ , νεί ροίΤΐηΐ ^ηαΓϋ.>.ΙίηΗ3ΐη ιηηιηιη ηραηιη ηαοιηΐίκτ ν1- ΙΙμμμμ 

'*'Ί* '^'" ^"'Τ^ ιΙί'Βί" ύιοή ηαιιΐΓΧ ροΐΙϊΒϊΙί : ηαηι ρςτ Κοΰ ίϊοηίν ί)ι·ί, ηοη ταηκ-η Ηπΐ!!·; ίη Γηο.ΐί· , Ιΐ-ιΐ .τ,Ια·- ί'^^'Ή", 

/φίηφτ· οίηΐκιΐΓ, ηο η «πι Ιιπγ μπι βΓίΕαια, ^υιπι ΐι ηιΐί ^ηκ·ι1χ: ναιΙοηίβο .ιι^ιιαιΐ) , ίο ςαοα ;ΐ1ι- ^^. οΒ .„ . 

Ηαησ νϊίΐοπεη-1 ηοΙιί5 ίαρ^^ηα^ι1^3ι^1η λΙ^^π οΐΐ- >*"—· 
εοηηαΓίιηΙοηι, ι:6 φίοιΐ ηθ5 ύ£ ϋΐι αΐκη ηκιΐϊΐ *·ί 
νύά^ άίΚηιοϊηαί , ίία νηιΐΜΒααΟΑηΐηΙοη, 
αΙιοΓΛ Γιΐ[>€ΓηΐΓαΙ:αΙοητ οΛρααοιβηΐ. 

ΝίΚίΙοιιηηαί (^υ^^^<:]ιι^(1^^^ ίτιη^ιπιακο οϊαχ 5ββρΜηψ 
ίοίικίοίΐίϊ Πι^ιΙΙα ιαακ·η Γα11ίη«ί ροΓρΛ, ας ατ- "ψ'"!»» 
ςηίηοπΓο Γκίροηΐίετϊ , (»ο(τ4αιαο , ηοη ιβρα- Ζ'***^ 
^ηαΓ ' ' *' ' 

ίϊοηί 

πιΐί ^ηκ·ι1χ:ν·α4ΐοηι·§ο.ιι^ιιοηιι,ίο <^αοιι ;ΐ4ΐ- -^^^Ιμ 
αΙκτί ροΙϋΒιΙϊ αοηη«ιΐΓα1ΪΛ ηοη οίΠτηΓ. Οηοίΐ φια ΓαΒΛαηηαροΠΙ·! ϋ«αηι νίιΚτο ηαίιίΓαΙκίΐ , ^.γ/*. 
ΓΧ πιοαο Ιο<^αί'η(ϋ οΒϋοϊηΐΓ , (αΙίς« ηΒίοΙυιί: ίι1ι·ο ίΙ·ΐ]ϋί,ί11ϊ ίϋΐιιηηί ιοη.ιηιιαίαη Ιιαηο ίρ^^^^ 
ηοα 4ί£> ΓυροπίλΠίηΙΪΛ, «^ιυε^ααηι νηϊ Γαικ νίΓιοηοιη^ ί}ΐιο<1 ιηί(:αΙ>Λΐυι^ιιο αΒίαΓ<1ο: Ιοίϋιη 

οϋηι I βπϊιη Γί(}αίηΐΓ, αI^<^ιιΛ^η ΓικιίΓαπι ίΙΠ οοηηαΐαΓα- οΐυι'ιαιε: η.ιιη (νΓ οώπγϊ 5ιιιηΓηιι1ϊίΐ3τ ίίίρρο- 

Ιοηι. φΐα<1 ροΐ£ι ίη αΐϋ νϋΐοηο αΒΗας (1ίαΓΤ$& ηαηι ) 4 ροΐ1ι1)ΐ1ι λΑ ϊέΐωη αοη ναΐςι ςοηίϊ:- Γχ«μμγΚ 
^ΰ^κ■^1^15 ιηΓιτη αΓοα ίΙΐΛΐη ιΙκγλιπ νιιί^ιαιηη 
<1ϊιΐΰΐ1»η ςοηη^υΓαΙαη ίαύίΐαηύχ αΐιςαι ρυΓ- 
ίίΜΙΙ. ' 

δοηιΠίΙαΡΓζοαΙϊοΓαιη Γαιϊο ρΓο ΓΓρη^οΜΜίί 
ίί€ ίοΓπιαιατ, ΟιηηΒ €Γ«α[α ΓιιΙ>(1«οιά ώΐ&ιη 

μηέίΛίιτ 

2>«ΗΜ Μ ή». 
Οι-ηί» ψ\3ί αβ ίίΟΙο ηαο γχιΚιιιιγ·, ιη ρΓα..^„.. ,^^ ,,^^ 

Ώΰυ$ ριοΓυο Ιι|>ίια ηοο ςκαίΠ: Αη^ς-1ο$ ίη Ηος 
ηιαικκ) ) ^λ ί<| ία 6^ηι , (]ΐιϊα ροίΠΒϊΙϊ ρού«ο 

ϊη αόΐιι , ηιιϋηιη (ος]Πίηιι· αΒΓιιΐίΙιιιη ; οΐΐεακ 

£101 ηβς»Β<1)!ΐχΝΐι^,αιτβτ^ηοαϊαηηςα4' -, ^— " I Γ— Γ » Ιβηι }ίΐι> 

νίίιοηοηι εχΐΰΐαηι ρν.·Γ0Γο ηοΙίΓαιη ίηιοΐΐιχίυπΐ, μΛγ*«ι*λ- 
ί^ϋϊιη ιΐΐαηι , Ικ-ΰΐ ο οοη»;ιιηο ηοη ιαπι η(ιή<. ι "ίΐ<άί τη, 
ϊιν«1ΐΓ<ίΙα5 αοη νΐΠοη«ηρ|Εΐ3Τ, ςιιαπι ϋΐιπί ρο- ^^'^^^'" /"", 
ΚΓα ίηιοΙίΓίιιηί ίΙΙ«; ςιιί ς·11α οοηηΛηίΓαΙί.; νικί^- ",μ/τΐ'^Γηβ- 
νίΐΐοηι ηιιΐΐα Η^^^I νίοΙοηαα,ΓάϋαίΙΪ ηοη «Ι-ιταυι λΪμ 
ϊΙΙϊ πϊΐΐ ηοίΙί'Γ ίη{ςΊ1^£ίιΐ5. Γιαπί ΤηηΪΜΐϊϊ ίη ογοιγογλ : βΓί^ϋΐ οιηηϊ; νιΐιο 

ΟαοΛ ίη"ΐί:α:ϊο ιρΐϊα5 ηϊηί : ίΓι^ο ιιοη ρι.»- ^ , , 

λϋ^υι Γα6ΐ1.ιηάϋ αβαα , νι» <ά νϋϊο Ιμ ϊ>αχ*, ύ. ηοη <Ιο1ί1Ι« ίΙΙί ίυιιιη ίΐι|>Ϊ6αιιπι νομ- 
οοηΐΜηιη1<$. Ηοσ «ιςαιηηιιιιιη ΓιιρΓϋηοΙίιΜ ηβηιηΐο, ^ιΗ^^^Η^I^1I^^η^ι^υοΔι15.Κ^Γροηα^ο, 

ίαάί Γιι^κΜ ψίί νίίΙίΓιΐΓ ΓοΐΛ^ιπτι , ίΐιιηι οΐίοπίΐϊ- 
Ίηαϊ, ΓαρΰΓηαιαΓ»Ιια£ΓΠΐ ηοη ςοηΐϊΐίοιΰ «ι Πας 
ΐιηί(αιΐοηβ Οη η (πηί. Μοιη: ν«ΓΤ0 2Η(1ο, (οιη 
ϊιηίΕοηοηειη ηοίι ίτΐΛ§ϊί κριι^πΛΤο Ι'α1}η^νίχ 
α1^^α^,<^ϋ^ιη ςΓΛΠχ: ϋ)5;ο σηϊιη, οιηκΙ Γκιηιίτιη /«ΐΐ»Μ^-Ι^'"™ νί ΐήηαιηί ίΐιΙίςΛη:, ίη οο ςοηΐτΐΐ 'βί»*Λ ■ <}ά6<1 ϊαίοαί ^Ι^όΛ. ρηκϋοιαιη «Ιί(}ΐκκΙ ι<»1ο . Οωπ» αΙίαηυη ϋι: νίίΐο 1>α ραΐΐ νοΐοΟοιη ^^^^ ^ 
ψΛ^ρ»· ίιίβηήβοηιιη οϋχυ κΐηκ «ΙίΙΗηΑίι ( ϊη ^ιιο Ιλΐ ΐρβαι εατη ϊινίΒΐΙβΑα ; ΙβΑ Υακ νηίο ηυΐΐί ^η^ημμΑι 
ΰΟηίΙίΗΓ ρΓορΓίέ πΐ)'ί1αίιιιη ΤΓΪηίΐΛΐίί;) οοηέ ΓιιΙιΛαηιίχ ροκίΐ οίΤΌ ςοηη.κιηα1ί5 , 0Γ}»ο. Κο- 1< Οιοη €κ«1ό ϊίοςαιίΐί: Αιι^οΓοη νΙΙαιη, ητρΰΐίιί 
{η§ηιί>, & ϊη άαπχί (υρβπκκικαΙίΒιΐί Ιμικ 

ίπιίαιϊοη-ΐη ΤηηίΐΛΠξ, λικ οηι ί ;ιϊι.ίΐΐ·:)ΐ>οηι 
ηια^ΐ'. ροίΐο α^^^(1^η^ϊ £|ϋΐιη ίϋΙ>11ιηαΑ· ςυηιΐΰ- 
ηίΓο. ^1 νςιό άίαχΛ, ϊαιίοήίΜΜίιι «οαΙίΑβτο ία 
ΐ(Γρ(τ£Ιΰ ιΑ Ος-αηι ΐΓίηυηΐ|·ηα:ί Ρηιηο, 
ηαηηοη ιη3<ζΐί ^Γ3(ϊ«ΓοΓρί€ίι Οοοιπ ν(αίηιιπι, 
ο]ΐΐΛ.τι Γυΐ3ίίϋκι,ι Ιιοιιιίΐίίϊ : ηϋα Τπιιίαϊ ίοΐ'- 
ιηαϋια 1θ(}ΐκηι1ο, ηοη ϋίΐ νίτ(α$ ρπκΙαόΙιαι 
{ρι«, νκ Ικηηηιίι. 5! νβτ& ίηίιιαοηΰπι ρο- 
η.ιη( ίη γο, ^]υΰ^^^?1:ιι^.! Ιι.ιΙκτλγ νιΐΛπι οΠοη- 
ΐϊαηι, ρΓθρΓίο:ΐ£θ5 αυιςηι ιϊιΙίιικί.'Λ; Ιιχο ιηιϊα- 
00 ηοαίΠιτίό ςοηιιαώ ΓαΒ|Ιαη[ίχ, ηοη νοιό 20· 
αίΙοηα,ΤαηιΙαη, ί1 ΐπιίααο Γιι ι^ιίαίΐ «ρικίΕο 
ιη^Αοη) Τηηϊαη5 , Κοΰ ΧΛτη Βηιέ ΓυΒβαηηβ 
οοηιιοηΐΓ, ααΓ (ι-ίΐίαιτι πιοίια;.) ί^χΜκΙοο» ηιε ιηί'τί οΙΙβηί'αΓυιη , ηι»οκια ^ΰ^^ 
ηϋϊηι. Ναηο <ϋ€θ ηιϊηοκηι Ιηίκΐ βίΐβ ναηιη: 

η.ιηι α ςιαπα & Ιιιιπγπ ςΐί-ΐπχ, ^]ι1.τ ΓαπΓ ςιο^ηι- 
τχ, ρς-οιηι οοηη^Γαιαϋιοι Ιιαης νηωης-πι , οιιΐ 

1ί5} ηαίο Γηϊιη ΓιιΙ>1ΐ3|ΐαχ , ηοα ηϋηιώ 
ροτ6Αΐοικηι, κ1ο<.>(}ΐΜ ηϋηΪΜ νώοηιχά νοίο 

5ΕαΤ10 $ΕΧΤΑ. Κί> €ΕΝΤιοκ.ι$ ηοι^αΐΐί (ΙίΓοιίΓηιηΓ: 28 
Ραΐί οΐΐ ηαιυηϋίΐ£Γ ηοίΙοΓ ϋϋΐηιπ·.'5 , & Βψιιη» 
\ιύψ»χχ^\ίύχκϊ ηοηο)ηυοακίρ<Γ2^αηιν«6 ηο5 η»ιιηί Γβηα: τβχ>χα^ι ηοη ΐΊιιηυ« "Ρ-ΐ"*»· ηίτίρΟΕοίΙ ΓαΙί&αηΕίχ: Η«Γ«ί€ί οηϊιηαΛα5, (^αο ΑγϊΛοιοΙο 8. Ρο1ϊ!ΐο. ηρ ί. πί-ς.ιη^τ αηιία:ί.·ι.π ^„,'"'„^ 

Κυο ιη^Ι^ΓΪαηι ΓοςηυΓίίί,ΰίΙ ηαιιΐΓ^Μ , ^x ίη:« άοηιιηαηι & ΐίτυιιηι , (}υια Ηίς νΓ ια1ι$ <]Η4 ηοη 

ακ|ΐήΕ£ιηαιΐυηο ΤΓΐηΙαηι ιιί1ιίΙ<Ιβ Ιαραι»- ίίιΙΒαβηκι&Ιϊθιηο<Ιο ρΓχιηίιςαΓ, &: φΐί&ί ιΐο- *Φ φ<*ι^ 

ιατύιηκ νϋΐοηίι. Α ρΓΪοή αικοιη ΜΪοοενη ιηΐηο Γοιηροτ ητίβηαε ϊα Βοηιιιη Γυαηα. Οοα-Ί^"**^* 

(}ο<ΐΓίη3ΐη, (]αία ιαπι ςοηςΐρΓαι ΓυΙιΑαηηχ Απηαητ 5βαιη(]6 βχ ν6Γΐ>ΐ$ ΟΗγϊΙΗ κ1 (ΙίΓοίριι- 

ιηα£ί$ αΓ€ο.^αΓ Λά ^^ανη, ι^αάιη ςοηιΐρ(ΐι$ αεα- 1ο$, ίαη ηοη (Ιιναη νοι /ίΐΜοι,/ίίί α»%ΐ€β{ ;<]υί- 

<1αιη$ , ^ιΐιαικίο ναό Ιίιαίαάο αοΛοα» οχ χ^υο 1>α$ ΐοΐίαυιτ 2|Μςις,&ηιαιη οοα ΐΰΆ χαΒΛο^χχχ 

κψαυΛΛζ ϊη χ€ςί<1αΐΐ{, κ ίη Γιι1>Α3ηΕϋ;ΐιαιι νί- εχρκβιη «ηίΐΐήχεαιη «Ιοιηϊηο: »φΐί β νώιώ^ 

(Ιοο, αιι -Ηα'ς ίπ.ίαηοΟοΙ \·Γηίηί (νοοαίΙΙαπι ιϊαηοηροΓοΛ οΠρ ^οηηαη1Γα1ί5 Γηαο, ηοο ρο- 

βΛ ΐη»^ ρΓοαΕ νοΙαϋΓί» ) ροΙΙΪΓ ιοροιίη ιη Λοιίίίςηη οΓΡα- αι« νιΐιο Ποι, (]αίΕ ηιαιοΓ οΛ αιιίηι αιηιαιία. 

•■ΜίΜ »4 (Ο, ηοα ν«τό ίη 1υΙ>ϋιη(ί.ι ^^^:3^^ οοηςορια · Μιι1ι ιι;ι Ι.αο ΓΛΠοηε ίη€ΐυαιιηηΐΓ, <]ιιζ1ιαιμ1 ία/^ΜΛ· 

^^"^ ί"θ ρ^^Γ^ίι^ο^^ ηιιϊηι ίΐι αο(:ιάοη5 : «(^αί »€α- οατοηΓ ι^ιιί^^ιι1^^^^; Α: ίη ρήηιίί Γαιϊο , ^ιΐΛ ίόη4 Μ»Ι« 

ίΙοηϊΐ ςκαιο,ΐϋιτίΐηι ίαΙί€(ίΓ ςΙοΓίχ, α)ηι»αΐΓ<ι1ί$ ίη ϊηιίοιπα ΗαΙ>οΓ Ιοςαπι , ηοη ΗαΙκι ιη νίίΙοηϋ: 

βίΐ Γχί^ρηιία νίΓιοηί» Οοί : ΟΓβΟ 9ί ύύύΛΟίΐχ ηαηιΓοιαυν {>θΕοΙΙ ηαηΐΓ^ΚΓίηιαοπιΙοπάηυπι, ^•^'λ» 

€η3ΐχ]^ή€θ1Ι<; οοαααΕίΐΐΑΗ^. Ικηοοοίϊι «αϊ «ηϋαμ. & ίίφχί ). <1ϊ», ««μμϊ4 

Τηαιηήσίΐι I*. 5α2ΐΓΐ] ιπϊΐΰ ρΓοΙκιηάϊ^ηοη ·9ά3αχι& αΐίηικι αναπιη «Π« αραχ ▼μΙο»!! 

ε/Γο ροΐ]11>ιΙ^·:ΐι ΙαΙιΙ'ϋππΛΓη οΓοαι.τηι,ππ Γιγγοπ- Οουηι,ηοπ οοηιίηαο Ιογο ί,ιηοΙ.ιπι & ίϋιίαπ» 

ίΜΕοΐλϋί Όει νιΐϊο^ ιρίι 1ϊ ςΐΐα ροΙ]ιΙ?ιΙΐ5 , (Ιε ϋ^ί. ΡοΜ;ίΙει^ο,ίΐ3ΐθ2οκεο(1ί-ηκ,ηΕ;ζαη €θα- 

έίέΐο βχΐΑ»«ι : ρΰΓτίηΡΓα «ηΐή «1 οτηαηιπι 1«<]υαιά· »ά νίίϊοοαη , βαβ ιη & ηυίοτ ΰκ^ 

ηιαχίιηιιπι Ιηηιπ νιιίιιοΓίϊ. Νοηιιο Ηχς Γαήο Γηκ· ηοη. 5»«<"Λ» $«αηε16, νΐ(1«ϋΓ Ηχγ Γ«ίο ριτπίΓΚ ίρΓο$ ^'^'*^ Νθ£]ΙΙΟ 

17 ρΙκίΕ. Ριίιηο,ιι»ίΛρι;η;Λΐπ ηοη ΐΑιη οίι^η^ϋ- ^νν^ιχ^ν/, ..ν^^ν». .»%.ν, ^.^«.ν.^ """'·' ρηπιιιι» 

«11 κρα|η3ηιϊλ ίη οιΐι ςΓοαιαΓί , αααιη ριοΙ»^ η^ΐΒααϋ : οη ΙιοιιιοηκιιιιϋιικαΑ «ραχ α1ι- ^ 

αιε ί ροηβααή , & ςιιϊ(1αιι λ η^βοϊο ν2ΐ(1έ οχ- οιίοδ ιηιϊϋήϊΐΕ οαιη ]>βθ ϊ <ιρ) «πήάρι «χ μμι» η». 

ηύιΓβο), αη ηοο ββο ροβί|)&ηΐλ! 5οεαη(1ό» ςοηςορηι Γαο ηοη οοτύϊΕ αρκΙηιιαηι η»ιιη· '^Ι^, 
Οίρίΐίζθοί Οοο^Ιε ' ν«απι ίά€ίΓι- ιιηϊαοί ηαηίΓαΙί,ηοη ιΐο Γυρβτ- βιαη ϊρΠαϊ ιίοπίηί, ί(}β6'Ίιοηηι1πιπι , ίΐ. Γαρ- 5· 

ηαηΐΐαϋ.'56(1 οοαχχί, (^«ία Κις οΛ ςΐιη ρ«;(ϊο ροίίιο Γλιιογο , ιίι·1>οα!υι ϋηίςίιία ; ιο 3ΐ]ΐ(πχ 

ίψ}η»* [φ- ριίΒ0ρΙ{ : €^ αΐίχη £θ|ΐΐϋΐΜΐο, αοη ικοεΠάηά οοη νείΐν ^Ιμτο, ηίϋ ίίΐαοΓο ίόοΐυίο , ηοη ζΰΛ 

Ιαιϊ4 04. ϋΐηϊάηχπι αιη Όνο οβε ίήραηικηηΐβιΐι α Ιοηιιη ηηίώίκ. 5θΑ ορικΓ^ί, (|αΪΑΪυ]((α Η«ΐ€ ι>ϊτ«ί,ί»«$ 

οοικ.ι ΐιι αιτιίνϊπχ; φιϊι Ιιοι' ηοη ^ίΚ^ο ίοη- οχρΙίοίΓΪοηοιη νί€ΐηυΓρΐ2ηέ η(1ΐ(Γυΐ2 ΑπΛοκ- ^^^|^'· Ι^ριιι^ κρίυ οΐΏΠΐ$ Λΐηιαιίχ (λιιη ϋοο. Τυ ιΐιαίι,ιΐΐιιη, 
·· ηιι«βλΓυρζτηιηΐΓα1ί$ίχ<:οηο«ρ(υ Γαο,οΠε Γα- 

2^ ροΓπαηιηΙί'πι. ί^αο Γαηέ ηειηο (1υΙ)ί(^ Αΐ 
ίη ϊρϊΛ ΓυρροΓκίοηε οΛ ιοα (^^ίΗ^ι1ι^α$, νατύιη 
(αΙιβΕΐ ΗθήηϋηαΑ, <}υχ 1» οωηί ΓιιΒίΙαηϋζ 
βΜ9ΐ«ίά^βπιαηη1ϊ$ , ΰ^ 3» α Γυραιηηιεφι» 1ι> ςιαα 2αέ^0ΐίο$ : ^ϋΠ1 οημρ ϊΐΐε ίηκτϊ Ιιοιψ- ^φ,^ 4^ 

ΓεΓαιιιη & άοΓηίηυπη, Ιήκ: ίαιιοιβ ηοο £< ^αηίςΐ. 

ι\λ^ (ίά η^^^^ Ίηνη ίλχηνηκ κγχύκ : ηοη «ιϊιη Μβΐι*τ.»ψΛ 

ίΐ βςο ΙίΙκηΙϊατ ηοη νοίυ , ^ο2ί·: πι^' .ιΐΐα.νΐί·*·"^··- ΜΑψψ*- ρΐοΐκηιτ «χ οο π οΒρί α «ηΐάάχ. Έχ να6 (οα ρίίΓα ΑιίΑοιβΙο 1ηηο$ ηιαςΐχ ςυάιυ αχ]ΐιι1ΰ$, (,ψ^, Απί1οΓ^1^; αϋίΙοΓίια*) ί.ιιη ιυΐΓ, (^ϋϊα ίΐΐο ηοη 

.Β|ΐΗΙ, άο ΟΓπηί αιηίάΓΜ ιί^Ιν.·: ^ηI^11^ί;^, ^|ιη1 
ΡΓοΒ» «ΙίΓΟύΙέ ηαΙίται ροίΐς οΐϋ: ^ϋηηα^1^1:ϋ^·1η 
Γδπιο ίΐ ΙόΙίΐΓΠ νο1ιιϊίΠ.·Γ, Ιϊηο νοΚιιν,αΐι !ιΙ αιί ί1οη\ιιΐί 
ηοη άα\ 2Π1^^^^^απ1 ιηκΓ ιρίιιιη δ»; Ιί'ΐυαιη. 

(νίφΐίΙιΚ'ίρηκΙςηι ηοαΒ») («ηιαπι ηοη ϋβ<: 
^^ρΛ^^π1 νάίί ίιΐύοήί , πιαηοηκ ίΙίΓα Γοταί. $»(ηηΛ» ΚϋΓροη(1οΙ>Ϊ5 5εαιη46*ιιοηροίΓ«(ΐ4αν11ιιη ϋζαιίικ Ηοιηϊηαη ^πκίοικ Ιβηιί, νεί ηοη : οχ 
/λιι/»# *ί- νοΜίη ΛπιίςίΕΪαπι ηΛηικιΙϋΐη ίηατ Ηοιηίηβιη βτ ΒβΗβτρ ηοη ροκΑ, ({οΐι «ϋιηϋ ροΛ βταιίαιη 
ινφβ»· ϋαιπι: η.-ιη ϋι.χΐΐκ ροίΓιΒΐ1ϊ$ ίΠίΟΓ ΗοιυϊηΪ5 \χ·Ι Ιιο ι,ο Γ«η»ι$ Οοΐ , ϊηιο ρβτ ΠΙλίη Γρ«:ϊϊ1ίιεΓ "'β^,Υ,^ κ^βιη^ Πβί βι^ Ηοηϊηβιη €αιιη ριορκΓ ηΙ, κτ^ο&ιηίαααι νιηΐά , ίαχα «κη ιίοι^ή- Ιίί*τίηΛ ϊρΓαι-η ( <^ιΙοι1 ηαϊιίοιη α ηιιΙΙο ηοςαη ροκίΐ; ) ηαπι,Ικ ιγ 
ι11ι· ΓΛιηιη αηιΟΓ ηοη ιοηΛίΐϋ« αηιιαιϊαιη, αιιΐΛ η« οιάίια ■ρΐί^κτ [(, ιΐΐς.. ϋπιιη αηιΟΓ ηοη ιοη11ιΐϋ« αηιιαιιαιη, ς}ΐιΐΛ 
ηοη ΓιιρροηΪΕ ίΐΐΐΐϊΙίιιΐιΛίικιη ίη ααιυΓΛ Ι\υιη.ι- 
'τΐ ίτψΐτ ηά νοί αηςοΙίοΛ Γύπα ϋΰο. 5γ£1 ςοηΐΓΛ Ρηιηο, 
ί^^ίΛίπ, ΐΛ- ':ΐϋΐΛ ς-αηι ίΐΐο απιοΓ Γπααιυδ Γι: γγ^ι ρτΓΓοη» 
ρι/η /ι»ίί Γ.-ιςίοπη1ΰ$, Λ ίη ρΓΟρίιΐ' ίρΐ^^ , ηίίιιΐ ρ!αηέ ίΐΐϊ 
ηοη ίβΐίΓ- γ[ ςοηίΙϊιΟΜ νεηηα αηικιιιιιη ^ αίΐϊ ίοΐϊαβ 

κϋι «ιηί· - . - - 

Μ/ίΐ· ηοαραχ αηυαπατ ςοπι ίίοΓπιηο, <^ιιια ΐ(>- . 
οκΐίηααιι ζά νάΙκαιοηι ^]ο1I11η1^^^Γ^^ αάΗιια 
ροβχο €Λ &αοκ ηοη €3ραχ αιηίάΐΗΒ : 9'>ί* 
ρβτ αηη ηοη ^οηϊαιι. ςχνα ΰαχάχαοαα, ΐαώ 
αααοάαάο& ίκοιΐ5: ν«Ι οβπ& πηΐί βχ Ιβηιήα- 
κ ρΓοΙλίηιΖ'κριιβη^π·! Λπή<.κίχ. 
ϋκυαιηοοηηΙΙΐ αΐί) -. ΕιιΓϋακ «χ & ε&ΐα- ^τ^/βΐΛ 
ψίχΒχοαιαη «Ιβνοα, βίΟΙλπί (όΐνη νοοκ νβ- α^βχ «ηκφχοιιη ΙηιρεΓ2ΐοκ;ραΓ Ικκηιοαι /Εμη·»* 
1ι$ απικίπαηι,φίχοΐΐ ίυροΓηηαΓ.ι1ί<,,ίη ι^ιιοίαπι ΙπιρεπιοΓ ηοη ίηιροώιιΐΓ φΐ6 ηηηΐΐ) οϋΐη αο- ϊ" /^, 
Όαείν$ ρπηαριιιπι, & ριοΒΛΓΰί κίοιη ροΓ ίάαη, οιριαι ΙιΒοΓΛίιιοΓ,ίΐ νοίκ,ΐη αιιικίΗβιη : «- 
ΐτηκ^Λ Μΐϊητ, κρα^ηικ ηαΕαΓαΙΪΜΠπιίαηαηι » φϋ> ίιΐη£ ςΓο^ηιη ίϊϋ ηατϋΓαΙϊκΓ ίηαιραχ «ηίάοβ 
~ι»Γ ΐΒκ- .|. ΓοΙαιΑ ίηκίΐίβΐί ιηιοΓοιη Πιρηι»· αιιη ϋ«), αάΐιας ρο<αίι ϋαι$ Γιιρ^π»ια1'αI^{^^ 

" '·.[,μ.^ητΛαη. €οη»^ί ςίανίϋϊ ίίοαιηιΐό, ψι» &}Χ Μπα οΐραακ ανηΊόύΐίη. Νοι^ικ νατο ϋχ*α> 
4μγ«χι·- ν ηοΙαόνη ίΙΙυπι οπιογγπι, ίϊακηοη,ηε <^ΐυι! ^I^ιι.:^Λ Γκ ^αρ1x αηήςϊαΐΒ, νΐΐβϊιικ,' βιρ 
& ΙιχκΗηαι ίη όοιηίηο} ίΐΐο οίΐ ιιηοΓ , (|ΐα κΓρκ» Ιιηο ϋΙοααιιοΜ (.-αρίΐχ. 

Ικκιητη ςκΐηΐΓΧ ρΓορατίρΐ3πη;Κιιπε2ακιηΕα Εχ «ιϊ(]αιπ ίιιΐριΐ]^«ϊοι» Ηηίηβ ίηίΙ>ηο« 
ηο^υ οχ ΑΓίΛοΕοΙί, ο6 ^^αό1.1 ^1ο!^^^ηιI5 Ιςηαϋπι €ΐ3πύ$αρραΓοΙ)ϊ: νΪ5αΓρυηιοη[ί ηοΛιι. Ργο £]νιο 
αιΙαοηο , ΗηρΙιααΊ ρυΐΐί: ηιίΐΐίαιτι οίου 3η ίά 
ΆτηΊαάΐϊη Ιηιροπιιοή$ , νηο πιοιίο πιΓϊΙίιιέ, 
αΐίο πιυ<1ο ίΓπιτίί-ιϋΛΐέ. Μαΐϊαιο άίαο , Γι ρΓία$ 
κιΙιΙαΓαΓ ίη Γο ςΐραχ & ςοηι.ϋ§ηα$ 3η1^^^ι^x , ^^ 
ροίΐοΐ ^1^^η(^^ αιηοηΐΓ ϊιώογο αιηίςίΓΪχ. Ιηιιηο» Λά 1εοτ»1ίη«,&:ο.·εοηΓΓΛπαηι αακιη Ηϊο οίΐοη 
Α>, νΒϋαηι οΓί^ο ΑΓίΛοΐο1ο5? 

Οηρ<.1 ςΙο ιίΙίΐΛα ΐΐιΐιίΐίιικϋηίϊ ϊη ηαηΐΓΪ <ϋ- 
αηη-, ηοη ς·ΐΙ Λά ιαη. ίΊ\η\6 , ^αία αηιίααα 
ηοα ΛίΛηίΜίτ ψαχΛίο ΠιηίΙκυιϋηοηι , (οά ροΓ 

ηιαΐΜαηι απϋακηι ροχώοιταιη ηιίοολΐΗΐ]η.ί»ϋ- άΐεο, φααάο ηοο ουίοπαΓ οο ίικίϊ^μί- 

οιη(16 , (^αία ίαΙΓοιη οτηηϊηο , Ιηπηνηι ία- θ3,ηκ ύκαχ ίΐϋ τΙΙι εοα Ηί§ηϊη9 , Μ ϊιηηις-· 

•ΓΟΓΪ ίαά, οά.Λΐη ΓοςΙαίΐ ^Γ^ηΐ , ηοη οίΤο ίΐηιϋοηι ^ί πί: ϊΐΐιιιη απιαι Ιιτιρ^ΓαΕΟΓ ΙίΙχιαΙίκΓ [αιηαιυιη 

Ιλίθίηη«υΓ3. & ϊ(1οιιι ^^^ Αη^οΐίί ι1ϊ(Χ> :ύιαι 2^η^^απ). Ηοο ίιιρροίϊιο, <1ϊα>, λΑ ϊλϊω οΙοια- 

αιίηι η&(αι« Γαιίοη3ΐ<:$ ΓρίπηιιΙοβ; & ηίτοτ' ιϊοηβπι ηΐ(:-(ϋα(3ΐη ηοοοίΐηηι οιτιηϊηο ϋΟο, 

αιη ραηιηι οοηΙΙιΙιταίΓο Ηο5 ΑϋίΙοιοχ Ηο€ πηιο- ρΓίιΐ5 .ιαΓοΓΛηιι συ Κοπιίηο Γυίιι^^α^, & ϋο- 

ς«1οη$. Κοξοοηίιη , ηόηηο ρΙΐ}'Γιεο 1θ€]αίΐ}(ίο, ιαιιΐΐί ηοΒίΙία^, αυχ οχ Γο ΚαΒοαιαΙκ^αα:» οοη- 

ηι;άοκπτ οιιηι ΓιιΒίΙιαιίά Οοι ίπΓοΠοόΙιυά & νο- ιΙί^ρίΐΜηηϋαιηοαΐηικίηα: β6ίαΜ<9ί'α ίΐ Ιη)· 

ϋιϊιΐΐ (ϊπιίΐϊηκίίηοιη ΙιαΙχι ηοϋιϋίΙΐιΐΜ ίϊιΙϊΔβη- ρβηιοτ βαη να11«ί»χτ(Ε «ϋ^ιηι, ΐηοριέ ιηιιΐ· 

ύΛ 3ϋε;ς!κ.ι, ι^ιιχ &\ο1ίιίοηΪ5 δ€ «ηοΗ> 03ρ3ζ ηρΐίαηττίηοο ηουοι ιίΐαίοι τυίΐιοί , Ιου, ντ ίΐε 

οίΐ, ίριΐιη ι]ω1^^»5Πί0^ΐυα^Αι^«,^^ιIIα^^^^^^η^ ίΙΐίΜιη, ηοΗΛ5 ηι11ί(.ιΐ.α:ι.ί ^ ς^υια ίϋ ροιηΐϊ οίΤοΓ 

& £θί(ί ιΐΛΟΧιί Γυΐοοτευράΐΐϋο,ηιοκααιη, ηοο ουηι γο(1ι1οκ πι^^ίί ιη^ΐϊ^ηαιη ; νβΐ ηηέ, ςίΐρ 

οοβηοΐάχη πκ«η«ι( ΰΑΐ ίλήοηβ ίΐηιιΐΐ- ΙιτιροπιοΓ (»(χκι ίΐϋ αΐίοχ £ιηοΐ[ββ, ν. ^. ιίακτ 

ΐυαίηΪ5 ηοη ροιεΙΙ ιηηςϊί ίΐΐί ΐΓΐΙιιιί ^!ι^;η^^ηx ϋϋ ρΐιιιοί α2Γθ5 νοί οαΐΑ5,3(1ΗαοΓΛΓηοη ιαηο γο- 

Απιΐςίηαηι , (^αάηι ηο&ιΙιίΙϊιι.χ ίυϋίΐαηαχ αη- «^ίό ιρίχ ατ^αοκΕ : ΡοίΙ ρήπ»ιηι ίααοιοιη αοη 

ςοΙίοχ. 6&οχιη<Ιη9ΐα<Κςη(4 ΓαίίαίΚαΕίκ &(ΐιΙ»ι&- 

Τοηίό ρήηοϊραΙίκΓ ιάίάο €ΐιηλ κβαηϊοΓαπι έίίοηο : ογ^ο 3(ϋΐ(κ Λ αια ϊηαιρ·χ 9ίόκΊύχ 

ζ^'·** (ΙϊΓοαιΓιιιη^ ριαΓΜΓοηιπι ίηί1.ιηά2Πΐ ϊη !ΐρι;Γί5;Λ- ίπ1ρ^Γα^οΓ^^ , ιιυαιη αητ^ί. Οηοοι ίίηί Ηιηο 

ηζ'ψψΙιιΛ ΐο«ίΐιΙ>ί1^ηιϋηοίΐΓά&5ΐα:ί,ϋρ-.α: ι'ΙικΚΊ.π'.ι ^οI11ι.\]ι1^η^^α1η Ιίοηαιη & οράηιιηι ιΙϊοοηΓ. Αε 

•τ «ηΜ οά^Λ ιαχαιΑΐκι απικίςαπι Οοί , αηιοη ιϋικί ϊη ίοουοιίο εαΤα ^υυκίο ϊαιαΜίϋΑιέ ο1ϋΐ»ηα ιΔ 

^ϊρβάΑ ϋΑΐκΜαη&Ιβπη» 1>α : ογ§ο ροκΑαββηιη' «ηίαήυη, ^^ ϊακ βλ ρππηη ίβηοτ , ί»<1 ιΐη- 

λ*μτμΙλ*τ Γ.-ιϋ[ς.Γηπ«αηαϋι.ίοΓ5;4 Γι τιι,ιιη. Κοίΐχ>η(1οΒί$, 1>ίέ ηεο τοι^ιππαΐΓ οχΐΓ-.ίΙίο α ΓαιίοΉί Γ>.ηιί, & 

ψϋΐβοΐί ίξξ,κζίχούιη ιαείοώ. ίιαο(αη« ϋ1)£αϋ- παΐχ ιαηο «ίϊ οοαίοψαιιίΑ Ιμεο; Αηκ ί»αοτοιη ^ιοη€ΐϋΐκ-ς Ιΐϋΐηιιιοπι αάαηιίαααιη Ιαι ιιηιηηία- 
, αηιάη^ο ιΠιιιη απαοπ αιηίΰίηχ (νΐ ηιαίτΐ ιΐϊ- 
^ίΒίικϋιιϊηϊπκ ηρΔό Αεή ύχκ τΐΐΐ ΙηΓηΔοικ {τη- ^1 ηοη οΛ ς^ρ» ιιηίοιπχ , ^Γ(;ϋ η«: ροίΐ ί^αοι^ηι: ϊηη, ηααΙίϊ ι·11 αρικί 1ίΰηιίηρ·>,ηε£αΐΓΰ ίϋυ Αρο- 
)Ε&ΐη «ήπα ^ρΓ^ ίαιιοΓ Γκ ιητΐαιία , ίΐΐα ςοηίο' ΑοΙίϊ , ςιΐο$ αΐίέί ρΓΟ ιηαςπο ί'αιιοκ 1ί-ηιο«-νο· 
Ι^αοηήα ΓοΓ^ Ιιιιίς ιςαίιι,ιΙοΓα^ Αηκ απιϊιίιίαιη «ΐ; ΜαπΙι. 15; £ΐ)ξί /ττιιε ίβηΐ. & ΐΓιατ 49· 
Βοο ατΜ αιυΐςαϊ^ ογ^ο 1αΙ> ιΐΐά ηοη είΐ αιπίοιι^. ύίπίίΜ μϊμ α ι» ^^^^^^ , αϋΐα ι» /< ^^ν^^4ίο^, 
ΑΛΛο αοοΛ^ί ιλ^λχ (ΊπηΚαι- ριο (:(η1«ιτι ςυα ίΐο Γβ Ιηοηπκη 6αΛ ΚκΛ. Υ'ιάα, ριηηι' 
Κ4ίί|η·ΐί ροΟ!; «ης άίά αΪΛΐη ύΛ> ίΜί^άΐΒ- Ιιης ιαιίοικ'ϋοηυϊικί νώφΆ ηαΑηϋ ροΓτ 
αιώιηίι ηοη βΐΐβ ορΜχηι βα φριιιΐη : ^^^ί* ^Ιί· 

κΑοΠι ΐΓηκα$ ^οίαίιΐο, ηοη ΐΐηκη <Α€αιιαί- Αι1ιΐΓηΓ,αηιι\ί:ί,ιιη οαιη £ΐ1ίς]υο αό Γπγπγπιιπι 
ριιΐ5, ύαΐϊ ροκΑ Ικκηο ΓαΙ> ΡηΙβηΜτΙ & Ολ- οχ οοοοογΐα ίυο ρακίν οΰηϋαιΓααι ςηηιίΐαια ^*ι^' 
ΐΜΜίΐϋοια «ίκ ίικίί^ι» Οίο. . Ιη αΙκιο: &€χΗιε ραηβ ΒοαΚί «ψοαο 

Ιαιη Ηκ ιΛ ηοΛηιιηοιΓιίπι. ΟύΓη«ηίηι Οαυ ^ί^^3^ηρ^ηΗ^^^αίηαο^^^^ι^, ποηιΐίΐιΐι€ηίάελβΛ2|^2[^^ 

ηϋΐΐΐϋιηυηι ^ V: ν^1 ίίαοι ί'αι €0η1«ηί1ΐ5 6|Γ ίϊι- 
ρι» νϊκιΐιαηιταΐ» ηαηΐΓζ ρ€κηή5 απιϊάάϊΐη, . 
ντρηΚίΐίηαιιηιίαΐ τηίι» Ιιοοαϊιΐίι αιιη αΐηηο. 

€ΐ)(.τ ίη αιηίεϊϋά ίΐΐίι» οκαπιπέ έιιηι Οοο. 
1π»ό ή μαιία ρΓορΚΓ ίιιαΓΠ ρ^^Γ^Λ1οηνηϊ ( 1ϊο« 
ΐηιανεεέΙιςςίΐαείΑιηΐΜίηίικιηϋΟΐκΙιςηέρη}- ία αααχα) οοηίοίαιη οΑ οραχ αιηίςίιίχΟα, 
ιηΓΚη» ! * ! ηΐίτι Αΐηακιιΐι ολ«Μΐβτί]ηή;ρ€Τ «αιΗ ΐεά ςυαΓι ίυκ ϋΙιτη ίχίςΐΓ; (^ιυε Γςριΐ|^η.ιητΐϊ βίί 
^ΙίαΙίΐΛίοηι πΓπ ΓΧΓπΙιί Ηοιπίποΐη α γλιιοπο ίοηιί, ϊι» 6ΰ (^ιιοιΐ ΙΐΓ αΐίφία ΓιιΒΙΙαηαα Ιι.αέοηί «ι|ΐηΊΐΛ- 
Ιιηοηοαιιιη αιΙϋΐΓΚίιΙα Γα'υί,^'(1ϊαιΐΓαρΓίίιϋ- Ιεηκιη ροΓΐο<^^ιυιιαη , & ικΐίπϊ βύΛΐη η;ιηιι« 
€εΒαηι}ρ«ε«ιιΐ) ηοη βχίΓοΗϊηΐΓ Ηοηιο « ΓοίοΜ ΰΛ χααίαΐίΛπι οιιιη Οβο 2 Οιι^ά II άϊ^/ύοα ηοη 
ηιΐΙίςί, ιχ ΛίΙΚαί- 4-ί ροΓκί Ιιοηιο ίηβηϊαοδ ιη»- ϋκοπα^ νΐ ά«1οΙ?<κιηΐΓ αηιοΓ Όά ; εαηιοα «Ηκ 
1^11 (1x^1 2 ϋ»} φιαιη νιΐϋ ηιαηαρίιιπι Ιηι-> αΐΐϊ,νι Γαΐκηι ίϊι οαραχεια^ οπίοκ^' 
ραιίΐοκ : αηίίΐ , ηυβίό , ίαιιαι ^Αιη ^ιαΐκαιοιη 01)ϋαϋ$:θΓαιία νΐιίι Γοα ^οη^ι^ης^^ Ηοπι&κιΐΐ , 
^(ί<ΐν^Τ"" ^0 ρατ ^Μΐοκιη ϊρίΐιιι Οά« νι ίι1ο& . οαηι Οοο: Ικκ ."ίακίπ ρίορήαηι ΰκϊ ι «ι^ 
ρτΓ «αηι ύϊ^ηι» ιαίιΐηιιτ Ηοηο αιί «ΙεΙχαηΐΓ ηοη ραηΑβύβνΙΙΙετηηιτκ τα ςηπα €οηη»ιι^ 
αηικίπαί 5ι ιπΛίκίρίο νϋΐ (Ιοιιακτ ριτ ίΛυυκ-ΓΠ Γα1ί5. Ιηηθθηΐϋ1ί{ φΐθ5 ΥΛίιίέ ιγιιγογ: νϊι}«ΐΓΐΐΓ 
;Ι(ηρΤΓ3ΐοΓ ριιΙίΙκαηι ρΐωιιαιη ριυ ρϋςχ>| «ιι αιίιη ίύΑ €θήϊθάίθΓΓο; ϋαο €θίιη «α ^ηώ ίΐι . · 
οιίαχ» ηίκροί, ίΐκβητάπιο ίαηείβηι &ιρρο& εοιΙήηηΙί<ΙιΐΜΐϋη1)£ι»ιχ>ΐΙ| Μταίνο1ι1κ>£ 
ίΐΐο <χ> ί.Ηίοη· νΠί- Ηί]^ηιΐ5, &: ρΓΟίηοΓιΓΓΐ ιηιία- ηιίηπη ουηιΟοο,& ΐρΓαιΆ νϋΓε οΓΓααΐΓϊ.ί^ιΙο- /„^,„/·^ 
ίίαιη Ιηπ^Η-ΓΛίοπ·.; ΚαίΙιϋίιηι: οϊ^ο αι^απκηΕοι ηΐ£χ1ο ογ^ο ε& <1αο ςοΗζτΓηΓ, ^γαγμ , (ίΐ ί» ζ'»"* 
& ρΓοΙκ>,Γαϋοηοηι ΓϋΠΐί β£ ϊη£ηΐ(3Ε (1ΐΑ«κη« (ταιΐΜ>Λ^νΐΜ^ίί νκίταβ γΓορηκαι ΟαΐΟαρά 
Όοο,^νΙ ηοηρι:οΙ>ακΐη«1ϊ§ηϊα:αηα(1 οαπ) 3ηιϊ- β ί<ΐΓ0 ριορηιιιη «ϋοΜ, <^ιιΐα ά ^^ο ή ^ολιλ ^ 
άιΐΐΐη ίη ηαηιΓά ϊΐΐά ρϋιίεΣίϋΠηίΑ ροΩΙΒίΙϊ ; νοί ρηχΙυάΓυΓ^ίΓΰιιη ίη €θ ίαιία «ϊγ ρι^ρηαηι ϋά · 
1ϊ ρίοΐαι, «ΐΛΠΐ ρ^^ίιιΓι^ι^Γ^ ΙιοηιίΐΗΐη ίη ρΓίΟΓΐ νηίΓοΓιίιΐοαπι ηαηίΓατη, 1ίς<π ^ηιιι Π^ ΐΌπηαηι- 
ηβηιηί» αυο ΙιαΙκτ βΓαιϊαιη, ηοη ίΰϊί «ϋ^αιιηι (οΐίχ ςιοιηιτχι ι^υ» ςάιιη ϊϋιπι (ΐοηιταπι ·. 
«ηοκ/κιηοαζ,εΑο ^χιΑγα Ιοι^ιιαιορ αηΙοτ:ΐ]ΐιί» . ςπκήιη ηιπο 0α»ρτοθαΜΐη> ΙΙβΙροαύεοοι^ο 

ίΐ. (Οαε ΙΐβΙκί 1«λπη.ηι. ιη & ιηΙϊηίΓαιτι <ίίΙαη- ^ΓΛίίΛΐη νηίιο αίΤίΛίιιίτ , ρχροΓςπκΙο αηιοΓ^η 

Ιίαιη» ηκρβέίϊΗΟεβιη «.^οη3άο1)^5 ξΓαπχεχιη' ιπϋαϊ Όα; Ηοε ιιίΕϋΐη ηαΐΐυ πιοάο ΐΓραςηοιο ^ ' 

^11$ οΑιΙ» Λ νΐίίακ ^ ({αχ ετρυςη» ϋχϊ^α* λΐίαιί ΐκαωητ. Οιι6<1 ίΐ αζαιοιιχ 3«ί^ι»Βΐ1^ 

11·υ (Ιίμηίι.ίΐί ΠΛ'ιίΓαϋ 3ΐί ιμπι αιπκίιί.ιηι. οπγ ηοη ΓαΒί^αηηιΙι ? νρΐ Γ;ΐ1κπι Αλ κρυς^ΐον* 

Ο^οιΐ ιάοό ίίιονί, ΐΐηικακηι ηοη ιικΙικΙίΓΰ π.ιηι, ι^ϋίΕ ηοη οΙΙ Ηικιι1(]ϋθ οΑαιίά. 
ροϋιϊαυπι ρΓζΗίί'οιιιιη Γοριΐ£;η3η$λΐτιίςίικτ, Γο4 Ει^ Ιαε κί^-^ά Μ(ίυητ, ροΙΙίΓ φΐί$ &]ϊ{«γ Οβ««^ γ«- 

ρτχοίΤυπι <1βί€έ1ιι1η ϋαοώςρίααι αιιη ϊ11ά»ςυηι . ΐάοα ιηκαηυη (νοιάκκ: ηασι Ιψ€αα ιά νκΐη- 

λΐικηιι]ΓΓΐΑΐΐηι«ηπιηο«ΑΜΑ(4ΓαιΐΙηΐ{κ(θ1Κ .<Ιηιη 'Οαηη -ηοη ροκΑ «ϋβ <ΙβΙ>ϊα οκμογ^; '^' 

Ρ€Γ ^Γ.ιπ.ιιτι Γίΐι ροΓ ίαποππι Όΐ-ϊ) ΙχΜίέ·, οιΐΓ' ϋΐΊΐϊίΐιϊηι ηο:ι κικΕΐίΓΓυϊ Γρ^^^^η1 νΐΐί ρηΗί- ^,-^^(^" 

. «^ιη ΓαΒίΙοΰάίί ( <1ε <|αα ΰΑ 1ιχ ιοα } ηοη κ ι ^νξρ νιΐϊο Ικια ηαΐϋ ααιαίχ ϋΐΐκ ρο«Α Μ⧻ «πμ- 

«Με» ί(1αη? Γ^ί]ί^^(, ί11απι,«<Ι»η6 βχ ρεηΐίοιο «Μΐηηυειίΐι^ €οο£πη«αί. Αΐΐςυα βηκ «ηίη «μ- 

οοηίΓηιιπί Γιτηιχ ηοη (ΐι ιϋ§η3 ^ Κ.ιΒετο ΟΗΜΜ οιηηίιιο ΓιιροΓηαηΐΓ.ι1ϊα ^ ^ι1^ι1Γ^ηο^I^ Ιαηί \ηϊο ΕχαιψΙΐΜ,· 

. νηιιη ΐαΐαη ρ€ΓίΙ·^Ιιυηι·η> Ιαρα α1χα$ι ^α* Ιίοη ΗγροΙίΛίχύ, ςαιιίο α^^^^^^ηι^5 , ααοΓίιπι Γρτ- ^ β">* ^ 

βύη «ΐ(ηΒκΐρ£υη & ηιϊοηο Ινη» , ύεατ ίΐι.υη ^ι^£ ίηιυίαυΛ ηοη ιΙβΙκίαηΓ νΐΐί (υΙιΑΝίΕΪα; ηαιυ- ^^"^^ 

ζράΛ ηοί ηοη ^xπ^α^ι^^ ^ λ»11η»ο ιαιηεη Γϋρρ1« ιύί: ίιιΠΕαιίιη ΓιιρΓα ηαηιηηι κ>εαηι: 1α1 ϋΰα$ ^"ΊΙη^ 

ίη«ϋ§ηϊ»ιοιη , & Γίάιΐί: <:αηι ηιιιιτ^ιπ ίϋ^;ινιαι Γυη[ϊη(:[ οιηηοηι ροΓίίΛιοηεηι αΐΛΐ\χιχ^ χΐ^ο καΜβιΛ» 
ίύΧιοκΌΐίΐ Ι^οο ςοηαηα, <^α6<1 ηοη (ΙοΙχκιΐΓ ,ήιοβοβ 5ί 

Ι^ηι οροικι ΑΐΙ Ηοηυη ιβεβηάοίηυη αι^α- ίρ1ϊιι$ ϊΐ^ςαϊ ϋΓΰαια:1'αΒΑ>οάζ: Ιιοςβιίηαίά^ 

ιη«ΐ(3 κίροηύβκ. Κά ΑρΑοιεΙαη <Ιίεο , αιηι «Α ρ«ι&Αίο αΙϊφΙΛ, <)(ΐχ Ιη Οβο^Ββτ ιτρατΙη. 

ΗΜτ. Ιο^αϊίΐε 1<;ηΗ , ριοα: ίρικί Ιΐΰηιϋι« ίηηΓ,ηιαη- νι-ταητ ηί(}ΐΐΰ Κ.το γλγιο ίΛΟΐίαίΊΓ. Ρηηιο, ρο- ΐη^τίτ,Γΐ- 

οριι,ν.κ· αυα;(ίοιυΐηι νιχ ι1ι§η«ηιυΓ »ίρϊ«α'ο ίκο Ιαιυίηο κηημι: ΰι;ϋ5 νεί ι1ατε»ηι ίρϋααη, " '^' 

ονΛανωαΛοίίάΩίακαΛ αΙϊΐΗίχΙιιίΝκιιηίά- νϋΰοηοατταχί ίιηηιβύίαΓβ ρ«Γ & πΜοτλϋκτ : & '^ 

(!.ιιη , ιπιο ιηΜΤ 11Ηη|ΐηΚ* «ηη ηαη «Οΐΐηκη «υηαι ιΐίικί Ιιιηιοη οίΐ οιοαΕίηα , ηοο νκίΓηΐΓ Γο- ,,^ 

ύιχύαίΓοτ: , Μΐ^ηαΐ€ ναα ΐιι'ΰί1αη:ια χ(]αιαιΐΓη$ ΐ^^ιο^ϊΐοη/^*^*· 

Νλ» ίίηί (οΗΜηηαά^ίΛνκΛ βίίβΜΤ&βτ, Π& μ Ιαηίηε &: ΐηι^ΙΙα·^, νι Γχρκ ςΐι'χι. ί,ι^ 

ΜΛκβα* φ ΛΗΜΐ; —— . ψΟίαήχίΆεαϊ ΓαΙ>Ααηαχ ηιηιηΐί «ΙοΒαϊ 1ρ«οΐ€5 
φίοά ρΓΟοαΙ «ΙαΒϊο «η Οςο ίϋΓαιη ΗΙ ί Ιίατ- άβΏβο. 5€ςιιπ<1ό, αΙηι<1 οΛΓβηοήΠαιηιςοη-ί»·''2**' 
βηίηι ϊηΐϊρκί €Χ00(1αι Ιιοπιίηοιη ΰώηι ηιίΐαηι, · ^ι1^Γ^^^ Ιρςο οΐΜί·<3ϊ , .ιΐίικί νοιϋ ροΐΚ*. Ρίχϊ "Τ^^^ΙΤ* 

ηοκα ^^ι£^£ί^ίΆαιο ιναϊάχίχ αχαιοκ ϊΐΐαηι ριο- «ακαι, Ιίϋα ίΐΐα ΐΐςαιατΑ ηΐφίαΐίιςτ οΐΠχ νϊΐΛψΆ νΛηΟΛ, 

ΑιαιιϊΕΐΐΓ. ΈλΛκχα ιηο^ο κφοα^ ι<1 ναΐκι Ι)α, ηοηριορΐ]ςκ1ίΙΙί<ΙοΙ)ΐϊ(ύιηίΗ Μΐη^ I» ΟϊςίΙίζθοΙ Οοο^Ιε I 34 ηοη ΓαιοΜΟητ «Ιβη: Γρ«α<:ηι (°αί, 2<1Ηαε ροΙ&κ 
ΐΜΐίΐιηϋκΓ νίίίυ» Οα« 
ΑΑ εαηβπηαήοικπι «χ αηϊΐ»» οαιοίηο 

ρΓΓΠΛΠίΓαΙίΒιη· ΓοΓροηιΙοο, (κ-ι;αη«1θ €ββ ρΡΓίο- 
ϊϋοηςΊη ίϊηαρΙΐάκΓ , (]ΐιό<1 ηοη ροΟΐιη ηαιιι»- 
ΙΪΜΓ ^^ΗζηοIα; ίΑ «ιΐιη «$ ριοαβηίτ βο αυΐκΐ 

ηοη [χι.'Γιιικ ΠΛΠίΓαΙικΓ ί'χίιΐιτι- , ίη ί}ΐιο ααιηί- 
Ιιι ιαηιηροΓίεαίοιηη^^ηα: ροΐΐέ οιιυη ηοη ΓΧ·» 

/ο τα Γ:ι- ,(.5 ΓϋροΓηιηΐΓαΐΓ$ ίόπέ ητς 2ΐ}{ΐΓ3Αίαέ ροόΐηι 
/«β*·»*/"- Ρ^-'Σ' «βοΐΜίοητιη ,Λπκηιιαιη ίΐηί; 

βΜ ΜΗ' ροΐΐί^παιιι αΐΗνΊΠί'χϊίΙιιηι, ρΓοΒ,ιΙϊίΙο {(ί ι·α5ροΓ- 
πΜίΜτ Μχ- Ιο ηαιαταΐκη & ίηιαίάαέ α1> Αη^ΐο €0^ηοΓα< 
<Ι« ίο ιοΜΒη^ άϋ Αη^Ι». €ηιη Οαι* 

οΐι ΙιίΓιΐη ίηβηΪΓ^ιιΤί ροΓίΰόϋυηι-ιη ηπϋΐΓ.ιΙίατ & 
, ηοεοΠάηο οχϊΑαι, ροίΓκ(|α€ €θ^ηυ(α ιαικιαΙϋνΓ 

«Μηβϊνέ ι-χ €Γηηιη5 (]ΐαι «βαΟ'αι, ηοη ναΐοι 
βΓ^ηπίρηηιηι α ^^ι)η$ Γυρόηΐ3«υΓΛΐίΙ:)ΐι$ »ά ϋΐυιη. 
5οαιηϊ1ό ^^^ροηί^^ο , «ιιία (υροΓηαΐΐιηΙϊι ηοη 
ρΓΟίΙιτςοΓί ίοπρ ριορΓίιηι Γροςκ-ΐη Ιοί, ηίίϊ ίιι- 
ρηηαηιιαΐ€ΐη, ςιιία$ ΰίΐ ίηΐΛρβχ αΜχα*, ίάοοί^Μ 
Μηιηΐίκε ηοηροββ νίιΙβΗ; 1>ηιηι αακιη, αιιη 
1ί( 011$ ηιηιη&αιιηαηι , \χ1 ρ» Π: , υγΙ ροΓ Γρ^*- 
ι:ίϋηι ριορΓΜίη (II Κχς Γιιροΐΐίΐ>ϋί$, ι1ΰ^α4 ιη- 

ΚορΙκαΗιΕ 0]αΪ5: 5ίοιη ηι-ί^απίΓ η Γο ρηίΤιΙιϋο 
. αΐκ^αυιΐ 1ιιΙ>κέϊιπη οϋί 1ϊηΕηυηηααιι,ι1ς-5 :ί1χ ιχ·$ 

^ΙΜΜ ίαρτηκιΠΛίεΐί ΟΓηηίηο οΠο ^^ηΓ^$ ; ςπΓ 
ηοη οώηι νΐΐιιιη κ&,οο&ι^ ΰώικ&μ^ 
ρΐΌ νΐδοηβ Βαι», & ίίε οΐβιβ £Χ)ηβ3ΐ!ΐιή αη «Πε 
ΜίρτΓπαιιιηΙαη}. 

' ΚΓ(ρο(ΐ4εο,(ΙίΒιιιΐ1· οΐΐΐίαεηκηι 'αηακίεκ 
- * ρΓο ατβάοικ ύΜ&οΛ» ΓιιΒΐ<Αιιπι, αοα 

ροΐΐί- α1ία·η ιοηηϊηιιιη ι^ιιοηι ρΓΟίΙιιεαΓ αίΓι^ηατί, 
^ιιΪΛ, VI .ιΐιιηκίο Γϋρροηο, αΛιο ριοΗικΡιϊιια 
νηϊυ$ ιοΓηιιηί ηοη Ιοίΐιιη ςοηηιηιηΐίητ , ΐΜ 
η<τ€ Γϋαίηίηΐϊ (ΚΧΐ-ΙΙ ούί- α^ΐϊοαίιαίιΐϊ. Ι(1:ιη ι-ϋ 
<<€ νηίοηο 1ΐ)·ρο11αάς», ηιιχ ΓίΓοηιίαΙίιοΓ αΤ- 
βχα Ηηίο παπηι. Έ^ο ααα·η\ αιΙΗιιο ηοη αιΐ- 
ηίΑ ρο1&6ϊΙειη ίοηπΑΐη αΙίι^αιιη-ΐιηΐΓΐη ώίο- 
' Ηηί όπια! οηιηίηο ^1»ϊά^ΰ^ο ΠΐρβηιαηιηΙβιη: 

ί)οηκ|αο νΙαηιο ηοηηιιΐΐί ύ^ ΛΧψιαίΛ : Ν ηΙΙι 
ΓιιΒΑαιμια ροίϋΒίΙίχ γακΑ βήί νιπΚηι «ΙΐατΓβ 

ηιτίϋίοπι Οΐ'ί Γι1ρ^^οη1Π^4 Γ3ΐηρίΓΐτ(ϋιΐιη,(]·.:.1ΐ!ΐ 
- Γιι ι11ο(:^1ιο ηο!<1ο (αοΙοϊαίΗήϋΐηιαΓίαΙιοφίηι Ιι 
ϋΙ& (009^-, ροηιίϋόε Ιΐ» νίηΙιΐΒ ίοΑΐβαιη: 
€1]^ ηοΐΐα ρσκιή οΐίοηβ νίίκκΜίι , λολ^ 

ίΟΓ €Λ. 

, ΜυΙια ίηΗοε αΓί;ιιηιοπΓο<1β(Μαο. Ρπηηιηι, 

«α$ ΑυςΙοΓΰί. ίυρροηω» αιηοκπι Ρα Γαρςτ 

νΐΐΰ ιηοιίο ^οη^^2ηιιIη ριο ΐηΟΓίαΙι , ι. !|:ο ιΙΙο· 
ηιης ηοη (1· ^ι11^^·^^α^^^·. ηοη εηηη οΙι1ις.ιΙ>.ιΐιΐΓ 
(αη€ Οακ αά Γααβικίαηι ^ιηήϊπι ίΠι , <]ΐΐΛΐη 
ηοΙ>ϊ5 ιΐο ίΛ^ίο (ιόΐ \τ ακοραηΐΓ «I ίοΛιΗς*- 
ηοηιηι ϊΙΙε αιηοΓ, ^^ιιηηΓηη)ιι^$ ηοη αιηίΐϊρηαί. 
$οοαηι1ιιπι <]ΐιο(1 «ΐοίκίοιο ο11 , <]αοί1, ^^πη Ιιϊ 
ν£ΐϊθΙ,€Εα(ΐιτ-ηη ςαρΛίοιη ηαιαΓΛίίΚΓ νίίΐοηϊχ ϊΙΙαηι ροΠΙ-(. Οςηίί^υΰ <1ιΓρΙιςα, ^υαίοπί-ηοΑ 
κριΐ{ΐτιι ίη λ1ϊ^ιι& ειβηηα €06 νιια ηΒϋΐΒϋα 
Μνίΐιοηαη ΙΜ, Μη ήηη μμοΛιπι βοη 
ϋΐχτ^ απιΟΓπη ηοΑιο ΜΐηΙηιΐ; $ηΙ 

ίηιρηςηαπο ηοη ιαηι Γοΐίιί,ι ι]ΐη(ηι ρΓ.Ρ«- 

ςμηκΜΐ «ΙϋΗΙΪΒΚίαη* 
δΕΟΤίΟ 5ΕΡΤΙΜΑ. 

ΟοΐκΐΜάΐίΗΓ ^ΜβίΟ. 

Εχ ΗΐΛΐί .Η«αιί<|ης ηΐΛπιΓοίΙο ςοηίΐΛΐ, ν.ι1- 
«1έ ρίοΒαΙπΙηη ΰίΐί ΐίηνηόϊΐη Ιοιιιηά 

ηιιίιυΓ Ρ. ΑΙοΙίηα 1>ις απ. 5· Ηίί])--ΐ5· '^Ί^^« 
ιιοη ις-Ρΐι^ιυκ οΓοιιηαιη αΙκριαιη α>ι Ιϊιεοπ'- ^«/ιβ «-, 
ηαιαηΐίι νίύο' Οοί , ν^^Ι Ικτς (ΓΟ^Ιαη ςυκ ηοΙ>ϊ$ ^μΜ»*^, 
είΐ ΑIρ^Γη:1^η^α1^$, τοί ΓαΙιηη ι1ί(]υα ΐΐίι Γρ<χίο 
ώ*ιιη1.ι, ΐίικ· ροτΓοΛΐοΓ, Ιίαο ίιηροΓίί-ίϋοΓ ύι^^*^ 
αηαιη ϊ\Χ€ ποΠιλ. Ιη ιμπιιΙγπι ΙεηιτηΗιηη νί- 
«κηηιε ΐηςίίηιτί* ΝοιηιηαΙη βΐί^υϊ « «Ιαιη οτΙμ- 
(ηηηίΓηοη ιτρηρίΜΐφ «Μΐ οη Βη «ΙίφΗυΒηηιι^ 
ΓΙ Πια Ϊηιριχς3ΐ:>ί1ι·ηι &: Γαηίΐηιη, οαί ΐΙαΰ(1υΙιί· 
«.οπηΗυίαΙίϊ τΚα νιΐϊο 1)α. £2ΐη<1αη ιη ηια^ 
ηιιί"ΓηρΓί5 ^(Γίίηιΐηηι ΐΏΐιΙα Γ«€«;ηηοκ5 <1οίΗ δ^ 
ίηζα\ϊού ; νηιΐο ηοη οΛ ςιη· ί» ι α (]ι Γι πίΐοηιία 
νΐίιιπι (]αϊ$ (ίη^εαι ΙΙηιριιΙυηι. ^αΛ^Ιοη Λίκαη 
ΓυΗϊιχ ρο<οΙΙ ροΓκίιιο αΓ^ιηβηκ) , <^ϋοςΙ Ιιοηώ 
Μοίϊιη κοΜΐ) δε ϋβκ οοαηυΐΐί ϋίικί ηοα κΙ·* 
πιούαπι οπ%3ηΓ οβίοαζ , ηϊΚϊ ηιπηι νίιίαατ 

ν.ιΚΙΐ: ίϋϋιίππι , ρηίΙτπΓη ΐη ρΓίηαριί5 ςοπι- 
ιηαηώαϊ ηιαίιοταηι ΐ ιη ιηε» εοαη ίαα1ια$ ρο* 
κΑίόΙηί. * 

δΥΒδΕΟΤΙΟ ΡΚΙΜΑ. I 1. 1. ν ο ηο$ οΙιίΐΓΓ ίη ρΓΖ€ε«1οηιΐ|ηιι &ρϋΒ- II. I. ν ο ηο$ οίηΐΓΓ ιη ρΓχςεαοηαοΐΐΐ ΙκρϋΒ- } 5 
ίχ ΙοηιηβεΙιοπ* θτ ίηΐίΙΙοΑη ηοΑτο, βΛ ςαϊί βχ 

ήηιηυτι & ΙίηιίΓΛΠίπι 

& ίΐΐί ΙαΗΐΙαηηχ εο ρί τΓιΛίΓτί. Ρογ 1^<1 ιυ ιοΓίηι Γιιΐϊΐΐαηηαιη ρυΐΓίΙ>ι1ί·ιηι^ 
Γιιαιίι-ιί νίΐΙιιυΓ , & ααίιίειη «χ ηιίηαρϋδ ςοΑι· 
ιαυαϋΜΐί ο£<3ςίιατ{ΐ^ «φίηι ιχ^ ΪΌΙοιροΓ- 
£1ή1ίτ βΗςηι ΐαΙιΑή»!3 0ΐηηηιιη ροΓΓοέίίΐΙηιιι, 
ςηί-Ί ί]υ.ιςαιη£]ας· ιΐαά, ί11.ι ί!ιίΙηΐ ι.·Γ ^ϋΗικ ϊηβ- 
ηί;ς: ά Οοο : ^^§ο ροΐΙΙι «Ι^η ιΗ^ιια ι^ιίκύίώΐ, , 
^ΐΗΒ β^Ηαε οΑ<χ €α'αιυΓ3.. Ηχο €αιηιηιιηίβ* 

ΓΛΓίο, ςπα· 111 ρΓ.ΐ'ίιικί ΙοΛίηι ΗηΗοτ. Νλπί «- Γΐψ[»^Ηβ* 
ΐ.ιΐηΐι ιί;ιιοιιη νηα Ιαίιΐΐαηιια ρ^^ί^^^^οΓ , ααι 

1ιυοω£ηάέ ^Βοο^ &^ιΓ^^^Γ^&Εαη,η^^ ΗαΙχ- Ι"*ί****' 
Μ Λί\αηά<ί ΐη (ίτ ύαο οοη(Γα<ϋΑοπι : ιτεο €χ 
ροίΤιΙιιΙι . ^Γ^. ςοικνιΙαίιιΐΛ αιίιη οΛ ροίΤϊΒϋϊβ 
οιηηϊί ροϊίο^ίο, ^υχ ηοη εχιΓΑΗίι ςταηι- 1>α, ίαΐοηπι ίηςηραα-ιη νΐΐίιϋ ρκ€απ,ηοη άί- ηιη ιΒ «({β 6ηί«> 9ε αααα, ιμχ αΐήιικίο ύβϋβτ 

Βαίήϋητ ϊϊπιοκ ηο ίΙΙαάυίΙίήοακηΐΓ α ρητ^ΓΟ ρπΗίοη χ οηηπ,ΐίΙϊΛοπα. 
ίνο, ψίοά ΗαΗοπ: ηοηροκηε. Τοπηηη ψιοά Κ^Γι>οη^ι^^)I5 Ρπιηό,ηοβαη«1οηιίηοΓοηΛ ίγΐ- ΚβΟΛίβ» 

ΐηίηΰβ ρΙαβη,βΑ ^αοιίηοη νίιΐβπιχ ίΛέύί Λίά ΙοςϊΓιηι ΓιιρΓ2 ροΓιΐ|, (αΐίςα ας^Γε^κο ίηικί- Μη^Ιβ 

ροίΤο, ριτ ρίχοαιιιηι ϊΠαπι απιΐΠαΓίπι ίϋί νΓίΙα-· Ιΐ'ίίϋ & Ιυιηϊηε ξΐοήχ ςοηηαΐϋΓαΙοηι εΐίύ νί- 'ίΡΊ'*· 

χειιΠι ϋοιι^ι^ΓαφηιαίΛηιίηίΓαοΓίΐηΓΠΐ η«α- Ποηοιη Οοί. 5€«1 οοπιτΐ, Οαί» ύ\\.\ά οΛ, ϊρίϊ ^*·^ .'**' 

Ικ, αΐιοφίίη ρΓοροΓίίοηααπι νι οΙϊϋΓτα Αηιο- ίη^^11^)5ιϋ^ηοη οϋό ϋοηηΐΐααΙαηχΙΙβόίιη Οίας ^ ϋϊςίίίζθοΙ Ορρ^Ιε ί)ϊΓρ.5. Αη ΐΊβο Ώά ίχ βο ϋοπζίρ.βί ο»ίηίζηα1.βι^ο ηΛΐ>${ΐο^.·^. 

€Μΐγλί άίΙκή νι1ϊοηοηΐ;Ηθε 1(χιιηι{Ηΐη ίΑίΓαιη οίΙ:ιαη\ ηοη οηίιη ροιίΛ οΛιίιιΙι ί$ αΙ^ιοΓ 0Γι.1ο,ιιι1ΐ Γυρ- 

τ«ι ί^ζ^Γί^ιΐϋ ΓοαβΜ ΙαιηίιιϊχΜκηΐΐ *ΐίϊο ηα- ροηαιιΐΓ Ιυιηατο(Ι« ίαρηπαπιπίο οιηηϊ ιτεκα- 

ΐΊηΙίΐΓΓ ; & ίη<|ς εςο ατ^ηιβικοτ : ηβΐ» ίΙΚιΗ γ τ, ιΐο ηιιο γΛ (οα αυχΑίο. Όάηάν, ιηοΐέ Γορ- 

ίηαΐΜίΗΤΛ- "Γ ηχιιπι,& VI 3^Γ0ΰ3ηιιη, ^& βηϊηιηι,αφκ- {'-ηπιαΓ, ηηΐίαιη ΓαοΙΙαηΗ4πι ροΐΠ: ρΛί: ίη αΐϊο 

βινίβ»· άίϊκΐαί νίΐϊο ηλ(ϋΓαΓί(ΓΓ ! ροβΡΓΪι ηιοϋ αίΓίοή οηϋηο, Ηςοτ 1υίη«ι ύι κΓρεο^π ηοΛπ Τ*χ«ί»» 

)έ ^ αΙ) νο&ΓοΜίΑοό^ (ΐηία , εμΐ οο ϊρώ ^^^|9^|Μιυ^ αΐόι». ϋιχί ύη^ ίη λοταιη οηΐίηαιη ηυαηιΐί '^^'^. 

* «ΐβοι «1ηη(1ί(κ, ηκίΓα,^Γι ίηαβ£ΙΗ1ί(βν ^ίυιηατϊ,^'^ 
Κ^Γρηη^11.■^^? 5>ι·γιιπϊ1ο, γοπ (1·Γ[Πίτηηαι·η Η.ϊπο 
αΐ) α§^Γο§ΛΓϋ 3<{ Ια^ιΙΙαίΗΐΛΐη 1>οη.ιιη ηοο ^1ι^: 
ηιιη ία 2^^^§^^ο ίικΙιιΗίαΐΓ ίηΙΐηιπιαίηΐΐΙΙ 
ΚΜκΡην» ο*-"·) ΓοίΙϊα'Γ Ιιιιτίοη £ΐθΓί.ι:·, ροΓίοΛίο »ι(?ιη 

ηοαιρβ 1>€α Αι ϊα Ιοίί ΓαΙ^ίίιηάα ηϊΐια ΰ& ϊΗοο ίη«1ο ηοη ρο(ί? ίοϋιΐυπι ίΙοΛκίιίαΐΐιΙ»- .«^^^^ 
ηιοιιαίΏΚτΐ: ιη νΙΙΐιηαΐΓπα. λ·»». 

ηοη ταιηηι ροϋό «0ό νΙΙαπι ΑιΒΑαηήλΐη ηρκ^ΐφβ,νι ΡβΙ»ί« 

αιΐ()άΙΐτίηΑτηη«ήιιπι 0«, (^αΜεΓζοιηίηιιη «ϋιη ΓΓρη^ιΐ» ίΰΙιΑίΐΐήτ ιιβιιιβ. δβ(1 Μηιτί, 

$ύ»Η»»Λ£ (5 ηοη |^κ)ΐΓιη.Ίι^χΐχ· νιΐϊοηςιη> ίΐί-^ ςοηπΑ, ιμηα οΙΚ-ηίαιη ηοη «βΐςηοιΐ νΐίαιη Γΐ'ρ"- ^|^|^ηίϊί^ 

φία Γιαε 1ιυ οοιηιηώαϊ ιχιπη/αι & α4/ςίΐηρ ςη:ιπηαιη ; αίΓ οηηη Μ ρακέΙίο οχΐ^ακίί ολ- ηρβριβη 

κ$ οοοΓιιηιΙιηΐΓ, <ΐιΐβ ηοπ} ήη\ βςο οίΐβικίϊ, ϊΐίί (αηI^κ^ νίΠοηαη Ιμιαπι ραβηίι οαιηκηίκ τη< μμιμ |/ίι|> 

3^ζΓ(-ί^.ηο -,Ιι-Ι-ΐίΓΪ η.ίΓαΓΛίίϊΓΓ νί1ΐοηί.·Γη. Ετί^ο ίΐ 3οά(ίι·ηη, ηοη νοΓο ίιιΒΑιηΓίχ ΓΓηη, ο^\νχ ί-χ β^ΛύβΛ 

ί»ς νηα 1αΙ>Λαηοα , ζ|ΐΐ3Ε ("ο Ιοίϊ ηιη ρηΚ·οίιο- ιοηοίρηι (ιιο ροΓίεέίιοΓ οίί 3^α^^^η[^ ί Ομοιΐ Υ^^!^!,"^ 

Ββηκαηήηοι, Γιαο ιιι ΐηΐΐηΐπκηΐιιιη} Γιυο ηοη, (^ηίιη ηοηηυΐΐί άιχοηιηΓ, κάάία$ νχαχα οϋ« -κΐ,^^^^ 1ς·Λ. ι. ροΐ6ηι ήληιηίικί οβϊ<ΐΓ€ νίϋοηΰΐη. Α<Ι(1ο,Ιυ- αϋικίι ΓυΒίΙαηιίιπι νΰΓ0 ιοηιη λΛ ίο , νπίΐο ίπ- 
ηιβη ηοη αΐΐτη ούτ ίηΐΐηιπιαιηιη) 0οΙ, ίβκίΜηΓ, ροΑό ίιΐ αϋοκίαιά, ηοη ν»ό ίαΙιΑιη- « 
α\ΧΛΠ\ ψα:ι:η\ι^ ί·ί\ ^τοάαίϊηιη ΐ ΟϋΟ , νιοί- 
ηαιί οαΐΒ νίίΐοηΓιη 1ιαια1αιαΐ3ηίη]&.αιιο 1<;η- 
Αι ίόηί «{«η ίρ&ηιίηκι ροΜϊ( 4ίό ίηΑηιιικϋί·· 
ιυπΊ 0 οί , ο^υϊλ ίϋα «ίαιη λ θ€θ ρηχίικααιιϊ', ' 
δί 6ο(ιαι: νι Γΐίςιττεΐ 0~ί νίΓιοηοηκ 

ΙΐβΓροηΜίκ Ταιΐό : Εηαπι ύ\Λ ΓιιΒίΙιηι^, 5νΒ5ΕαΤΙΟ 5ΕΓνΝ0Α. βΟοηε ςοηηαηίΓΛ'.ί.ι αοΐκ^ιτιΠΛ, ο,α.τ α ιτκ· 

ΛίειιηιιΐΓ ΓαροΓηαακαΙίΛ, πϋπ οΐΐςΐ ιηΐιηίΕα, νίι: Τ_Τ ι $ "βιοη ηοη οΒίΙαηίίΗοί, ροιοΛ ρΓορΚΓ 

Βιηοη Γορυ?η.Κ} ίιίιηη (ϋίί {κτεΓΚ^ ΧΠ. ηαΑοκίΙΜΒίη οοηΐηιιιιεηι ν( ριοΒαΒιΙίαι $*ικτηηΛ 

ΟΆ νίϋο «τΠα εοηηαΐΜηΙ». Κΐίροηίΐοο, ηϋι «ίοίακϋ, Ι Β ρ Β ι ΡΙ Μ Β οίαη ΓοΒίΙωίΜΠί ςοϊ νίΰο *«Χ*»' 

ιπΓ ΓαρΓί ίϋχϊΟίτ,ΓοΙαϊ γοϊ πιο<ΐ3ΐ« ίΙ>ϊ «ιΙπιίίΠ» Ι)« εοπηαηιηαΜ βί : Λ Βατ ^οπίί (ΙίιτΛέ ηοα ""^^ 

εΐϊό VI 1ιιρ?ΓηΛΐιΐΓ.ι1ο·; , οΛσηΓιιιη ςαΓ ρΐΌ «ί ροΙΓκ ο.ι ινριιι;ηιιιπ.ι οΐ1ι.'ηι1ί, ροιεΛ [ΐΓποη ίη- ■ 

. Ιιοιι ροΑιι «ίΐε ιΐιαιί ίαΙ)ί€έΙηηι οοηηαηιτλίβ, ϊϋΓΰύΙέ, ίοιιηιηι ηοίΐηηι ςοπιιηυη«η , 

4)Ι»(1ΪΜνΙίίΜΐί,φΐΚ1ΚΝΙ*λΐηθ4α$, ΑΟΟΚ»- — ~*~ ■ " ' " ■ · ■ [ ί ι ^^ ι 1 ιι |I1 ι τ 

Κ( ΙοςιιΛι. ΓΓριιςηιητίιίπ οο ς^ιιδίΐ Ο^αϊ Ηι^κταΓ α1ΐι]ΐια '^ο- ΐΜ»ΐηβΛ* 

^ . Κ,βίροηύοΗίίί^ιαπόιίιιπίΰη βίοιίς ίίπι Γιιρ- α({οηιία οιηπί ΙαΒίΙαηαχοοΙΙίύιΙί ΟΓβαικΓαρτε- 

. ρσηκυΓ ΓυροΓηιτϋΓΐΙΰ οηιηϊ €Γη[χ ΓιιΙ^βαηιϊβ, ηΑηικιΙίι.0υο(10.Λυ^βίηυ$1ίΙ>.9.(|β 6αιτβ 

νη<1ΰ ηοη ροαβ ηΒ νΐΐα ^ν^^ί|^ : νίΐΐι ιηϊηι & αϋ ΙιηοΓοηι ΓΓςςαηοίΙϊηιέ ΓΓ3(ϋιϋι οαρ. Ι7.&: 1 8. 

ηοη κίΐ'α ίαρϊΛ ύΐίνη, 8(:Λ οοηΐτί οαίΛαικτ^ άα.\2Λ3η5 ςαϊ1ί6α ΟΓΟίυΓζ εΐΐό ««15 νίια, 

<γχΪΛ Ηϊ, ςυηι ι^υιΒαί 3|:;ο, ηοΐαηϊ Γιιηίΐηη Ιοίο- νΐηι (^ιΐΑβ ηοο ροίΠιηι ι»ηιη1ϊ(α ορύηιί; 1ίι]»ο 

ποίΜΐη κεϊρ€ΐο ία ΓυόΐΙαηιί» ίαεϋκαίηη οηιηίροΐίΏηζ ύϊυϊο», (ηιηαΜ \ 

ί ^Ι;,^,* έΗ0ΐπ>3ι <ιινηΐ(Ιο «ιίπι εςο ιΐκο,ιαίοιη οίΐο ροΓ- ροκηποτί & Ιϊχάοη ϊς^ηη , νι Οίη» ίη ίΐΐίι 

ίΐβ»ι (*ηβ ίϊΗΊ^Ίΐι, Ιϊι- αΓΡ,ΐΗΐιη: 111.ι (1ι1ϊ« ίηΗηΐΓΪ· α ϋ^ν, ΐτΓαηιπϊ & ίχ ϋΐίί ιηυΙεΛ ροίΓιι Γκχΐι.· ι]ΐι.τ ιΐΐι: 

Α*"*·* Ζ*· €ΐ««αιη{£ τη6Γςο Γί-Ιροηιΐβο,κ'ρικ ίπιηιη 5 'ι 
ηΐίΜΓ ιΙ[ψ . , ο-γ-Γ-ι — ,-Γ-5·>ηα·ρ«- 

€αίηί> ι'-'ΛίοΓςΊτι , ο]ΐιία ιααι η«ς ΓιιρροηίΓ\ΐΓ ι.·ΐΚ· ρίΐ- 

4χ- ί(^^ι11ϊ)ΐ>·ι ( ^}ϋx οαί(1<η) ηΜΟ ηΐιΐιοο εΐί ίΐαη 

ΙτιχΜαβ» κ{γοα[\ο, ντ Ακ> ΐοοο οίίακϋ ) ίρίϊ ηοΐυηι αιΐ' ηοη οχίςαη(> ηκ ροΰνιηι ηαιιιταΐκη. £ι ίαηο ζχ 
ΐβπηΓίιΙβ ν1(ί<τηΓ ηοηπι , \Α ιΑ ΛΜταπι ρετ^Ν* 

^^^οη^η1 ίικΛαΓί. νΐ ρ!ιΐΓ3 ροίΠι ^χ·η^·I^^^α «μ- 
ιαΐ ϋ ρηΙΙαΓΓ, ς^ηίπι ιρί* ΟΓοιηιτζοχί^ςΕΰ ^|ι1^- 
αιη : κΰπι ν[ 0(ηι$ ν( λμΟιιχ Γαρβπιιιηηΐί ^ ροίΐ Λ^Λ^'" ί"ρρο(ϊι^οη^π1,(1I^11η^<^α^ ϊηιρίί- Γκ ρ1αν.ι €βϊι'ΰΓΰ.<]αάη) νΐιΗΐ^οτηΐΕατζ.Ο^υιΙ 

γ^*^. ατϊ ,αηηίηοϊ, άαιη Γβρροαϊηιι ιΙΙλ ρ€ΓίΕΛίΙ1ΐ- ίΐ κ.·π1^1 ϋοο ςοης-αΐίπιι» αηι νίπι, & ^|ιιό^1 

■γηΛΐ*τϊ ^^<^ (ϋίΐή ΐηΑηίιέ « θ€θ.Ιιίη€ α^ατςυο, ΗαΙ>ιτ.κ ιη ιΗίΓ^αΓο Γαχ ΟΓηη^ρο^^ηϋx ιεοί^ϋπ- 

^ιη*δΐΜ £ι^ αϋη Ιιος εοηιρ1ι»ιιηι <τχ Ιιιηιΰκ ςΐοΐιχ & άι ηοΙ>ίΙίοι:α,<ιο4ηι ο ^ιι« Γιμν ηαηιρϋίι «α* 

'^' βηιιΑίιΚΑαϊηβηίκ ϋ>«),η.*ρυ^ηΛ((ΓΑ Γυρρο. ΗΐΓχ,φΐίίιιθ)Ι)πιηή&<λ<βτ,Μ(Ι«(ιβΚϋ1Ιτ νί£(>^ 

Γ^*!"** Γιπο, Γί-;1κίΓ,ί1Ι,ι<.ί ο(Γο ροΓΓυΛίΐϋιι^ιηη οηιηιιυη ηι*ηι |}«ηηι,£ς ^Γα[ί.ιηι:'ς}πίΛ ηοη ροΠιιηι οχςο- νίβ» (ί^ 

Ιΐ^η3<ιη ροΙ1ϊΙ»1ΐΗΐη: ^οι^η^ ^^Γ^ αΐιααα ΙαΒίΙαηϋι, ςϊκιηηοΒϊΙϊοη ^«της-η α^ΰκίβηιΐιιιη ^^ι1^1 Ιτχς: ν">' ">"τ 

ψιΐ^Μ^ 6:1014 βιρίη6Αίοτβο<»πιρκχο,& ροβΐι «κπίπι «κοριΐ νηίοηβ ΙητροΑ^αοά , ςιι« ηοη '^^^^^^'^^^ 

^υχυιηιι<ί, αη Ιιιηκη ςΐοήκ Γΐΐί ροΐΐκ ΰοπηι- αχίηβέΙεπϋ.ρΗχΙκέ Οοιιιη οαιη ΗυηιιηΓ, ηοη ηαχΜΛ» 
ΟΜϋΙτ ιΐίςαί ςΚϋΐαΓ», ιηαηίίΓίΙ^ρίηηίΓρηηΙή- · ρθι0ΐιηΗΐ>'6θ1έ οοηςίραο ρίΓίοΛίοΓοπι ογ^ι- Μ'^^ 

ιη«Β>. ρίυπι,<1ιιηι Γιιρροοί»τ ΙΙΙιηΙ «Δ« ΟΐΒΐιίΐΗΐΧ Γα- ΐκπι, φΐίιή §ταπβ & νϋΐοηί^ Οεί : ^τ^ο\^x^'*'*' 

ΚίΓηηε ρ^ίΏΜΟΓ»!»· ' · ' βΓα»« ίαρη οπιηεηι ηΛΠίτιπι. δί Ηίηο οΒάοτ 

Ο»»/*· ΚίίροπίΙοΒίί Οιι|.πΓυ , ίϋικί οοΓπρΙίχϋπι,κ- ί^ι^ηί1 ιϋιΐηΐΓ <1ο ΙιαΙ^ίαΒιν^ (:οκη$ παίίΰΐκ'υΓώζ 

ΧϋιιΛίβ»· ϋΐηίι 1ιηϊιαιη,ϋ1Ι(:[ΐιη«ίι ^ηx1(^ΟI^ο^^1^ιI^, ϊ<ίη>> α ερκϊ' & βίσηχ Ρίοροίηαηιάβ. Οοηήΐΐηο ϋ ( 
^*^*α <{ο^ ηοα ροΐη:^χ<)ΐηΗ &6 νΐϋ ΓβΜ&ηΐιΙ. $ο1· ιτΐΐηίύϊ,' 1αή3 Α3πΐ(^{|θΑΒαΐ|3Κ-«τ«1ίΐΑΐηύπι *^»"^»^ 

·*-·■* . ■ ιιοα ΟΪ9ίίίζθ€ΐ Οθρ3ΐ€ 4° ηι ιυ ίιι.-τ ροΓοικίχ ολ ϊΙ». Γ.ιΛο ρΓ(χΙηεοπ: : <:^ηοι1 (ςΛίοΓ, (|ΐιία ϊαιη Ιι.το ΓηρροηιηΐΓ ροΓΓοέΙίΐΙπΓ.α. 'Μηίητ· (άηϋ ίηϋηι»η: $αίριιΐΓα & ΡιΐΓε$, Ηυιη^^ηΐύΡ. ΙιίιΚΰΟίηιηιιηΓΓη Ι'οηκπκίαηι. νίί{(το οΒϋάοοη- βί ^ΙοΓίζ ΓιIρ^^ηα{α^αIί^αι«11 ϊη ΐ;ιηηιηι (ίβρητ- ιη ϊΠαηι ροΐΐΐ.* αΗι]ΐΐΛ , ίι{ί ό (τ.ιιη ίοΐϋπι Ακο 

Αχαανί η6ηηο ςοτηπιαηίί €οηΓοηΓα5 ΤΗοοΙυ^ο- ρIX)1Μι>I1^ϋΓ^^η.^«ι^ ηοη .-ι^ι1Γ>.^ι^,ρυ^^π^ Ιΐοκη· 

Γαηι ί(.1 Γαι^$ρ^ΓΓαα^^^) ηχπχ Μιϊοίϊ^ ιΙι-ί'οικΙίΓϋ ; ίη φια ηοη «11 ΟΟΛ 4· 

1» ηαίΡί»- ρ ^0 ^1,0 αώκτκ Ριϊιάβ,αυο^ Γχρέ ^Ιοαιΐ,ίιι -νΙΙηηΊίαΜ»! αιοή$ ηοαηι, ν( φή ίαρτι : ηατη «μνμΙ^ 

7β/ίο,ν*ί- ^οηΠη» άί 6έΚ> , ίιΐ βκ, ηι Οβι» Ικκ νεί «ήιηβ ίαΒΑοΑήκ ιύίαιΐ ρο<ΓιΙ>ϊΗ νϊίιο Οα Α< «^«μμ 

{>«η*τΐΗ- ^ί^-I^ι■Iι■ί"->Λ^■^ρ^0^ιIx^^κ^ νηίίΐιιη νίιΐκή ιυιιη,ΐΤΐΐΓ.ιΙίί ; ηι^η ΓΛπιι,-η ριορΚΊΧΛ νΐΐο ηιςκίο Λ^*·*!*·* 

ν»^ΛΗη^ ιηίοΕίιιη ιυ(ί^οΓΐα((:ια οοιηπΗίηαη. 6ί «ιπι εΐΐο ^οηηΑίαΓ31^ιη ηοΐίτρ. ιηκ:1ί;^ίαί αικ 

••^"»'«;· ΑίίικηΓδί-αιπνΙό ,ίΐοοί Ηκ ΓΐΐΓφΐϊΛίοητί) αη^Γΐϊα». η«}ίκ «ηίιηοιηηΜ €^ύ^'ΐίύΐΛ-^Ι!!^φ^ 

^ΓμΙιλι* ^■"■^'^' ρί^ΠϊΙ^ιΙο ιΐο ροίΓπηά αΙιΙοΙιίΓα ;ΐ!ϊ- ΙΙαπΕίχ ςοηααιϊη- [^-ιΠΊπη , ροίΓαπί & οηιηίΐΛΐιν: ηιηΛί, 

ΜοάΐΜΗ *1"θ<1 ;Μ;α«ΐ€ηϊ οιτιηι ΓαΒίΚιπή* ΓιιρϊΤΓηαΐϋΓαΙο·, ρτ^ο «χ ιΙοίϊιιηα ηιΐηΐ, 1(:«}ΐικιιι- γοπεγλ ϋ 

ΜκηίιΛ' 90»ηαοάκί<ίθΓχ ΑυέΙοήιακ Γοιυηηιηί, ΐν«1 <|ΐιο(1$αίρηιη, Οοηα1ί«& ΡατΓίΐί ^^^αIα^ <!· 

^ΛΐύίΑ *ί' «ς ΧΜϊορα^αάΙαΙϊβη οοΙΙα αβντιί αρ- Ιϋρ«ηΐΑηιΐίΐϋι&ΐτ Ηοηυη ύοηοηιηι ΓοΓρο^α «ο- 
»β»»ρ»^αΐι ρ^^ι ηριιςη»)[ΐΑ ρτο ηΒ αοΐί^βηη } & ηαία α^ΐνο 3ηκπι οο Γ^ΠIρϋ1ο , ηοη οΐϊ νη<1ο α» 

'Μ&ϋ^' ^'^"?Γΐιυιΐί ιΐΐ, ϋαΐ5 ρΙιίΓα ροι11^ (.ιϋι,ίΐχ·, ΙοπΕπηια ποιλιίι .ιΐΐι^ιι,ιιη πκτι,π ροΐΐΐς. 
ΑίΜτ Μ· <]ΐΐ3>η ηαηιίΑ α&ι» ραοτο. Α1^^Γ:11η υεγο ^ηχ- Ρχο αχοηκίϋ Ηιηα$ (Ιίΐραϋΐίοηϊβ , «ίαβηο έ Α» έβΗ 

ΙΜΜ. Αίοηβιη «ββ,βααίΜΜΪιΙαι^ «}ο Γαί^οΐίε ρΓ(χ1»> ηοηηαΙΚι Ακί (ΙίΓρυυη, Λη ΐχΐ ροίΕΜΙή ιΐϊΐ]ΐΐ3 ίΦίίΛ· 

^φο άι Λιιιτι. Ιΐβτίβίκηΐΐ, ηΐ'!^ ΚιρροΓκ» ρίπν.α ιΐιιι- ΐΙι^^ΐΙαηίΪΛ, α» ίαΐα-ηι νι ίπίΐηϋποπιο ίϊ: α^τ-ΡΛ-^"^"^ 

■' ,- ίϊιοηο (όΐύπι ρτηύϋΐ α νυΐιηη κϋ Ώαΐ, Γιη^ ίΙιιΒίΟ {ΐιυ1<τ οβϊς-«ε νιΐϊοηαη ΰά. ςυαι .ι οαιϋιοηςιη """■^ 

ηιιιπϊ αΐι-ιιη (^αχΛιοικηι Γ^οίι ρΓον)αΙ>ι:ί ΐτι , ίί ΐ - ηοπι νι ΐοΑηιηκηΐιιιη. ν: Πιηιιΐ εαηιίη ίϊ:ΐιβιί.-''"**"·''^ βϋί ί ηαιηαο κιηιη ΓαραηαηιηΗιιιη. ϊίο ίηληηηηιή ) & ριτ ηπι Πηηη νΐιΐ^κτ; Ηοο ρΙ^^Ιίβ. ρ«ιί3η, φΐ).> ( νι σςο αΐιΐίΐ ιΐοοαι ) οηιηϊί αα- (-Λ^ςιαι νϋϊοηηη νι ουίΠι · · - ιβ. ρ«ιί3η, φίΜ ( νι σςο αΙι6ι ίΐοοαι ) οηιηι^αα- (-Λιςιαι νίΐιοηηη νι ουίΠι ρπη€)ρΛϋ!; , ίϊ 

/ιηκίιιιτ ΙιίΓα η^^^ιI^Γιό ήηκαιη οοηιίηο: ροΓίιόίοηοπΐ; ΛϊΐιηιαίΕΐίΓη ; νοί ιια ^ί ΠιοΙΙ^ρ""» · νΐ υιΑρυ- 

/λπ ηας ί«1οί> ιηϋο Γο4ΐικιΐΓ, ρύΐΙΙ· Λαη α1(οηιη ροΓ- ηκηηΒκτεΙίοΓτη νΐΠοοηη , νπληκη αοη ροΓ- £ 

ί;ΛϊθΓοιη, «Ικκ^υΐο ίιιρη θ(η&«$, οταχακα ροΓ- Γλ 

ς»»>η<·ί"" /ι^ίίΐί^ ροή* Ληϊ »Κ!ΐ.ρϋΓί«€ΗθΓ ('φΚχΙϊηΦηΓ- ρρΓοι, & (υηι- ειηη να ΓιιΗίΙΐηπΐ ηοη νίίΙοκΓ ί**/··· 

{ΠΛίιιτΛ ιπιηί> Γΐ·ρυ!;η.\;.) ΡίοΙίΛαίΓαιίΓοΓη Ιι-^ιοΙλ οίαιί.·, 1)οιιιη ρςΓ αίοη νίΓιοπεπί; ς·(]« ϊηιη φΐζΑίο 

^/ιίιία φπαϋοαιη ιΟχ οηιπαδ ν( Γηηυΐ ώηιριχ (ΙϋΙαηι 2«1 ρυη^ωη ριζία» ίιηρατϋκικ : Ιιίβ «οόη"**** 

;*»^^»"*' ίη£ιιί<2 1 0«)5Ϊιη6 ρτοΒακιηΓ,ιοϊιιη ίΙ1α(1 ββ- ηοηαςϊππκ^ονϊησκ ριυΗσΑηιϊ πτοηπο ιηβ- 

βΜη»*τΓί^ δ^αςαΐΗΠΐ ροΠοΓυριπίΠ ηΐι νπΑ ίοΐαφίι· ίΐίΙΙιπϋ ιΐο, Ιιιΐ ίη οηΐ!ίΐο.η1 νίιίοπ.^πηι. ί]ΐιοιί Λΐιιίτη 

Αμτι^- ηο" '^'^'^ί ιηίίηϊα, ΙϊαίΕ Κις ι^^ ι:τ;ςΓς:4α:ο οχ ιηι- ταιίεπι ίιιΒΛ»ικά ηοηροί1^^ ηαΓϋΓΛίκοΓ κΟχοΐο- 

|Μ. ΧΠΛ & Ιιιηιίης ςΐοπ* ιΙίάηΐΓ. άυ^ϊιη ϊηίΙτύΐΜηαΙηχτ βί(ΐ$ νίΓιοηΐ$ ίη ίο, 

Ομι^Μ ^ύιη^^ςο ΐΗρροη3ΐηυ5 ίΐηιηιΐ^· ρΓον>Λΐ)ίΙί- ηοη Μ^Γηπ-ιη η,ιηΐΓ-.Ιΐίπι ηιϊ «ιιηΐβα- 

« ήΦΐβ»- να οΛϋηΓιιηΛ,Ιιιπιοη ςΙοπχ οβο έ ηηπκττο ηοά- ρίιηιίαηι , ιΐιχι ίιιριά ι;ιΐ ιηιαιιυης απϋ ί ηα»· 

Λι&Ιμτ Ηοηπαηιοηιηί ΙαΙιίΙαπΓίχ Γίΐ|κηιαηιι.ι1ίιιη) , Γί-. ηι^Γοίι, Vη^ι(■' €θΠϋ1υίΙο, Ινιης αυχίΐίοηαη ' 

Ι^,^*" Μ^αανα ΰΐαά ροΟο ςοη:ίηίη ι» αΐί^α» 1ιιΙ>- €ΐς νίιπιΐΐΒ |ηθι}ιιέΐΜΐ& ίηίΙιιιφΕΜίΙι , ηοη βΟο 

ββίηι», (ιέ Αιηιϋ ιιιιμ1& βΗηρ€α} ίϊοκ ϋ ροηοκαιτ ςτοΐαη Ι ψίχοΒ^ηά ι1ί(Κηί>Μη , ναι (βηβ ηυ11ΐιι$ ιηο- 

^91^1"* ■ .οαιιιηιιη ρα£ΒΑι0Ιιοι> φίνο 4ίζί ηοα ιιφιι^ . ιηβηιί, 

Β 1 5 Ρ V Τ Α Τ 1 Ο δ Ε Χ Τ Α. ' 

5ΕΟΤΙΟ Ρ ΚΙ Μ Α. ιΙοΑηίηι^ 

> ΤΛ,.2μλ ')ΐ^β»Τ\Μί η.: η>^οΛι·η*1».«-'ίίαπ5Π<ΐΗΐίηίηΐϊρο1Ι«<1αΓί αΐιςαα **·'^"^-. 

ηηΐΙ»'Ρΐβ9ρα»Κ€£αηθβί/^ί' ροιοηπα ««κά^ΐϊ, «ραχ «ΗΓηοΓοίηιϋιοα, 1ρ.-""-^ 

' ' ' ' ηιηο είΠ; ϊη»ρ2Γο$ Ιιαίαχ οο^άεηΐΐ , ίπαό ηοα ΐΜΗτΜί 

Ί ΐΜ^ΜίΙ^ ^ ' ' ^ κηηίηΐ$ ρΓοροηί Γοΐη Ηχο ΓοΙύιη ηοη ροα« οοςποΓαττο ('ρΐηαιαία , Γβ^ ηβ^/Μ^ίΜ 

^^£^0^ί, <1"χΛϊυ: νιηπη 0«ι$ νίίΐτπ ροΓ- ίρία$ ηιηηπαΐΰϊ ΓυΙ>]Ια>»ΠΛ$,ηΓ€ οηιηϊι ΠΜΓβπ»- ""ΙΤ*^. 

Μ·ΐ» ί**" « οοΕροηΙϊΒιυ, «ικη Ιια αοα(1οηπα} ΓαΙ ίΐΜΐιηΙίΒτΕ ροαηάιηι οίΓο (Ιο- 

«■■•^■•'-ί ,"""^Υ^"™·Ρ°5*""* :5«»αί, νϊίαηι ν. β." 2.1 ςοΙοΓοιη & Ιυοσηι , αικίί- „,„,β ^ 

μιμ/μ^«* ΠΜίαο ηαο «ίΛ«ο,ρ«κνϊ- ΟαπαςΙ Γοηιιηι, ^αηι^ Ηοικατιοηκ ηοη €Λ 

,ίΛΜΗ^,φ^ νΐΓ4»η^ι»β ^ΐΜτΛιοηίΐη ί"»έ ςχ|κ?ώαι ίΐιίρ. ύΜ^χΛ} |^.ηΗΐαΕίιϋηΐ} η Βοηςη κριΐδηαΐ: 0ϊ9ίΐϊζθ€ΐ Οοο^Ιε 
Ι,ί ΤΤΙΛϋ- 

η*ί«ί ί«ί- 
πο''ίΐ;ιΐί· 
ίΐΊΐϋιίρί ςοσποίόβιβ λοήίβηάι ιηακήαΐ» οιηοΗ, & {α]>- £ΐιιτηΐ6,-ΐ(ΐ€ό^ΐΜ ύβϊχ ηίΐοηΛΐϊ$, δ^ ο6α((<\}ΐαΛ 
ροιεηι 

ώιη<:<^^ιιΐ3. ν(ίηΙίιηϊϋ<&άύ(ρ^. '* ςη^ηΐ κί ηιακιήΐΐ. Ηχης, ί{ί<}ΐ»ιη, & «1»5 

■ Ιϋοο ΐαίοο ααη αΜηαηί ΤΗβοΙο;ρ>ηιι», βοηηυΙΙ» ίΐ» ^ϋΓόΙαί ιηαηίβτβέ; ϊιυηε Ιΰ^ύπι 

οαΗαηι ηοΛηιπι &: πϋθ5 (ΙπΓιΐί ηκηηϊ,ιΐίί ηοη αιίυίπο,ΓΟΓ.ίιιηίΙι νοιϊΒιΐϊ ο^ηχΛϊοηοϊ (Ιο γγ, Π 

ϋβ* Λ· Ρ***^* ίϋαϊηίΓαί οίτιιιη αι1 νκίΓηΗαιη Όαιτα, ηοωίικ- ίηϋοΠοΛαϊ ίοΙΐίΓη Ιιςηί&οϋηιτ ροιοηηα 

^2^^ ^αή^Οηΐ οΑιηίηο οχπα βαΐΐΐίαίχ-ΐηηΐΐ» €»ραχ (ϋΙαίΓΓοπϋ. Γακ-ογ, ίυ.ιηι ροιακίαιη ηια- 

ροίτηιΐΛΓυΓΠ. ί^ικχΐ ΤΗί-οΙο^ιυιη ΰοιηηιυηΐί κπλΙοπι ί^^^^IΗ^αη1 ίίΜι ϋι-έΙ^ϋπι , (|ηί£ΐ ίπι^Γ? 

€θηί(:η1α^, ν: ι^ιxI , ύιΓαροι Ραιηιιη αιι^\οηα$ η^ιη ^ο οία ιηκ11οθΙ:α& ιη Ιυι ΠςηίίΐςαυοιίΓ ιΒΓ- "«· ΐΜβη» 

ϋββάκτ (ναάη , ο|ΐυΛ ίη €]ΐΐ!ΤΐΙίοηίΒα$ Ηί$ (γιΗογ^ ά κ ιηακιηΙίβΕ Ιρκίαηϋ. Α(1«](, 1:^ ' 

αακ ^I^ {λΛο οχίίΐιιηι, Μ&οιψί οοοαιηαηϊι ροκηο* ιίΜΙβήΐΜ ικφκ» εοςηοΓοβιε ο^- '^'^Ί^ 

κτ^ ρΓχςίριιηιπ αΓ^πΜηαιηι. ηΐπιπι ααηι ίρϊΗοηΙβ, ηοη ίύβ^ κρυ^ιίχη ώκτ - 

οΩ, Όοϋΐη ςΐ11-ί'Χ(ΓΛ α-ίηΊΪηο$ ίΙΙαΓαητ ροίοι- οΒίονΙα ιηΐΜΠίΙΐλραβΐ ςζ νηο ϊά λΙΪΙΜυίί· 

παηαη , ^υαηιΐοααίςίοιη , ν: ραιιΐό απΕέ ιίιχΐ, ϋοικκ. 

οιηΐΜ3αί>ηιί«1>β>ηβκηΐ3κπ.-ι1ο$, &ίρΓχρο· €βι^βτΐ3πι ββο^βεϋΐήηί ροίΠιιηΐΗ '| * 

ΐαιαιΓαηΓοχΓΓ.ΊΓΛτηϊηοί Γΐϊί ίρίαπιρη ίη ογΗι- ΓχρΙϊοίΓΓ, ί|αο ρ.ιΛο3ϋανι.ι αιιϊηΐΛΐηϊ.ιηοη ^ίί^ 

η« Άά ςο^ηϊϋοηοηι : η^(^ιι^ τΓαιη ΓοΕοζέ Ιιτροί^ €αιπιηι ίη πια1α$ αύΙίοηϊΒιΐί } ^α^ ογ^ο «Ιίυΐ- 

ΙΪΙΙ1Τ «οριοΓεηβ. 6ί ΙΐΜ(]αηΗΐ.ρηιηηιηριιιι- ηΐηΐδ Ηίοαηυ$, ηαΠϊΐη ροιηιααηι ηΐΜΓπιΙβιη, 

^ηιη φΐχ{ϋοαϊ$. οαιιη ^ηI^^οι)^^ώαιxι«^^^3^^α ροίΤϊ: ^^^Γα1ΓΓ^Γ(^> 

Ιη Γΰοαη(1« νη6 ί€Α.«ιΐ3 ^ιΓρυΐ. Αΐδέ ρΓο- «§ο ηοιήίηϋ ροκηηζ ιΙϋ'ςαΓΓιαχ ηοη πίΟΐΉα- 

;*»«·- Ιχίιιί^ ηιιΐΐαηι 000 χορηβηαπΓίαιη ίη γο (^ιιό(1 τίό ϊηίΓίΗςϊιατ ρο«ηηπ ΓρίΓί(αα]ί5. Οϋόιΐ 1ΐ 

λϋ^αα ροκικη ηηεηαΐϊι γοκα$ ςο^ηοΐϊχιο ηοπιίιιβ ϊατϋΐΐε^υι ηοα ωΐύιη ροαοαβιη <ϋί^ 

οίικ&ϊΐιη Γρίήηκιΐϋ οΜηιι α Οβο. <]ιμεοΑ οΒίΠαιη,Μ ία& Ιρίιίηηίαη β^ύβοΛύΪΛ % 

Γκιαππα ηιιι1:οΓνιηι Γΰίπτηηοηιπί} ήυο ύ. Αα- νοΙί»Γ; ηιαϋίΙίςυηι, ίΐιαηι, αιαιη ηο5 ροηίηιυϊ, 

βχρΰβΒβ) Μ (λΆο άα ηοΑηχ <κήΐϋ οηιΐη οοβηοέαΐΜοΒΜΙι Γοίηΐιιιΐίι » ηοη οίΓη Γρΐτί- 

ΓΓίρίΛϋ όεϊ ίη ί!αΙ>!ΐΐ!-η κ·ιιοΓ:η , ηιχ Γο αιιϋ« ΐααΗϊ : ορςο πγο ίηεείΐΰ^ΐιΐί ίαχτα Ηαπο Π^ηίβ- " 

<ΙεκΓη)ίη;>εο. ΙηθΓι.1ιικ νοιο .λΙ ρο€αιαΛηι αΙ>- ^α£^οη^π1.^1^ουά ιιοη Γαηΐίιΐιηοίίαπι ΓοΙΙκκαί. 
ίοΐαταπι , κΓροιΛα .α1κΓίυ$ ροκηϋίτ ροΓίτΛίο- Τοπΐά Γοηααη <1οαιί, €χ ρηςαΙαιηΒαι ηοα ίΐ«η]ϊφ^* 

η$,& ΓρίροέΙυ ίΐΐίςιιία! οΒίαέϋ ή»ϊηηι&ϋ5, ηαΙίΑ Γοςαί, ρίΐχηα ροΩε αΒ ίίϊφΛ ρίχεηιϋ ιηακηιΐΐ ι«ι- «ϊΧ, 

ζρρ2Γ« κρυξηαηΐϊα , νι ρπί^ίαο 1οα> οΛαιιϋ «))ζηοία «ίιπι αοΒίΙϊ. Ν«η οήπι ϋ^ικ ΐπαι 

κηηίηοΓϋπι οχρΙκΛηοηο, <}ϋϊίΙ ίΐίΐίοα ίΪΓ ιηα- οΒιοΛλ ΓρίΓκααΙίι 1κ ροιϋ^ίίΠιηιυη & ηοΒί- '^'^^'*^*, 

ναχΛκ. ΟακΙαιηϋπίαι ^υάίι οεοο η)ο<1ο, άαη Ηύΐιηαη>, ηοη ϋί): Βοηα εοηΓικ^αοηϋα: 

«ι^ίαηΐ ηακήιΐβ, ρηηηη€πι«(ΐ€αΙί({ηχηι ήη- ΙήΚβ ροιαηή ιηΜαίίι1ΐ5 , <]υχ οο^ηοΠπί 'οΒ^^-,ν·Μ&^||ί«ιβ. 

ρ«ΓίϊΛ>ΐ1»πιαηι, οηΐΙϊίΤπτίΛηι, ϊηΜραςοπιοηιιιϊί Λαη» .ιΐϊ^ιιοίΐ ΓρϊπΓπαΐΓ, ογ^ο ςιΐΛ: ςο§ηοΓ«ζ · ' 

.ψίτίϋΰίχ ο^χηύοΐΛν. ίη φιοΚααά ία Βοιέ άίί- Ώκναα. Ηοο ίη ογιΙιικ αά οοηΓ€ι|ΐκηιίαιη: αΒ^ 

οιίΓΓίιητ. Ταπί ί^αΪΛ ιηΐΚίήΙίΐΜ ηοη €οη£ίΒ( (όίαιέ ααταη» ιη βΒιυη^ε ροίΠι κροπη τορα- > ' 

^'Ρ'"'ϊη ΟΓοϋηειά ριπ«ίηκ§Γ3ηΐο5: ηαπι ιέϊ Γριτί - ξηαηπα ίη Γ^ί ροιηιήα, ιΙαΒίαπι νιΐύέ οΐίχί ϋίΐί, 

'ϊ^^^„ Γ"3ΐ'^ ^">π> ροκΛ{ι.ιΒ€ΐο , ίπ γΒίΓίαοης. ρ«.>ίΓς·4ΐιο ρΓοΒ.-νΒίΙίΓΓΓ «ΙοοΓΗ ίιτ>ρ«Γΰ(£ϋϋησπ» 6 

μμΓ' & νηίοηο ιηίηΜΕ κιάοοαΐ» , ϊί'\η αΐϊϊί £χς-πιρ1ί$ η:ΐ ηιΜΒΤϋΙίΐ, ηοη Γκ μπγϊ ν( πηρ<τ<ϋ3{ ηο ΑΙέκηΛ* 

ίρΜίη» ο&ΐηιϋ} & « ΰοηηβιϊο ράα& ϋϋε ιτΐ3ΐ:<:ι»1ϊβ υΙΙακι ιηΜοΐί^» ροΐ&ι οοξροίιχκ ϋΧίΐ\\»ά Γρί- 9"*^ 

^αζ ηοη ΗαΒοιι ρΐΓΚ5 ηηηβοπί! , ο}υΛ]ς β(Ι0Γ ηιι131^, ςαά ΐίπκη ΰηρβΓ&£Μο «1](]η3 ίηι- 

ν.ηβιβη' νΚί ηιΪΓίοαΙοΓίΐηι , ^|·νΐο νοΓρα$ ίη ρυικίο (.\,γ.- ρο^ίτί- ηο ποίΜΐιίΓιιιηιηι οΙ>κ·<2-ιιπι ϊπκγ οιηπία ^ 

**"^'**- κήύίαι ίη Ηκ ραιήηιη €χκηίΐθΜ «μι£(1«κ(, κηαΑ^ \Α ν&ΛΧΛ κίρβά ηοη κρπ^ηιτ. Υο^ο 

€αΓΓΓ$ Κ3Βοη$ ριποί, ηοη ροιοπΓ οορηοΓακ Π1^^^:Ω Ρ. ΥαΙοηΓία οαιίΐ. ι ί. «Ιίΐρ. ι. ροηΛ,ί, 

Γοηι (\\χχ. ίΐΐίί οίΓΡΓ,ΐϋΓ ΗαΒοκ οροΓοήοης» αΙϊιϊ (ΙιιΒί^ηι Καης ιΐιςίι οΠο* αιιιΐΗοπΰοι, « 
,κχ ρβΓίοέΙίοπΒυ: > <ί« ρΐατα ιοπιο ίτ^ικαιϊ Νοηρίααήι 3ΐί(]ηί1ν.ΐ5 ηςε νΙιίπηίΜβηΐΜΐιΐΒ ' 

^ί^ Λη^ΐίς, & ηοηηυΐΐι (1»ίιη. Πο,ί^ΐϋΛ ρϋΕαι,Γι Ιΐ·ηκ-1 ροιοπΗΐ πΐ3Κπα1ί3 ροίΠε 

ΜΐΐεπιΙΪΕΐκιτίΐΙίχ] ρίχοϊδέ ςοηΠίΙβκ ίη ϊπι· οοςηοΓιτΓΐοΒκόΙιιπι 1ριπηΐϋΐΓ,<χιίρΓοηοηιη». 

ΐ«ιι//2^ ρ^ικίΓΐΒίΙίιηΐΓ ίη €0«1επι Ιιχο, αιιη αΐίο ίη<1ιω- §1$ οΒΓαπίΓαπι ηιαατίαΙϊΓϊϋΓηι οΐί ςο^ηίάοαί, 

^■Τ^.."** ■<1ιιοααίί1<ϊη Γρ«ομ» ΥικΙο ϊοϋίΐο,ςοηςΰραιην -ςυ1η>Γρί(ί(ΐι4<<ίκοηι^οο^}ΐ»θ6(Ιΐρό Ιϊιαιηηι ' 

•τΜϊΓΜ·. ^ 'ιη,ηιηΐϊιΐΐι τ( ίϊο «οη ηηι ύπροΓ^νέ^η αιρ«(«η νίβοήίι 0ή αηη ροκητήιη ιηχκΗβΚ. 

νιΒίρααηΐ, η^^ ιμ ΓΓριιςηίΓο ς-οςαίηοηί Ο^οιΐ ι,οιιίΪΓπ^ιιη,αιιία ροίΤα ρίΓο αΙί£|αα οτίαπι 

4/ ίρίηιιι^$ ' ίίοχι (ηιιη α^χα. ροκ-ΐΐ ςο^ηο- Βοιώιιιγ ροΓί£(^ιυι,€Γ^ο ιΙΙα ρο(Γ^[ νί<1«ςΟαιιηι. 

.βΜΗΐφΜ ΙοαβΓοηβοηανβΐ»), & κ$<»ιτιροίϊΐιΐ, νΐΰΐΐ θΑι£Γηιαηι5κηικΙό»<ιαΪ2ΓαΙκπιροβΙΐΒίΙί«(1β- 

βΐΜίΗβΙιι ΙιοπίΟ, ΑηςοΚιπι , ηιιί ηοη «ιιηροΓΐ[α$ ; αίΓ ΒεΒϊΕ οΠό λΙκ^πϊ , «{υχ αΒΛΓαίΗηέ ΐΌπποίαχι 

ΟνΙΐιΐΛΐϊι ηοη ροκηι Γ« >'"Ρ"ΐβι«1>'Ιΐ5 <^5ηοΓ€«ο ρο- ^^υη1:^^£υδ^(^αςρο1I^I^Iηι2η2(1 νιΓιυηέ. 

ΐΜ^ίΜΜ ηΰηαηίβηι Υ κιιέ ίη οίΚ; οηϋβ & ρΰτίοέΗαηίβ, - Ηχ€ υηιη ικο ίη ηϊηίηιο ηοΙ» οΒΓιιηεΑ ίη 

^ΛΟβΛίφΐ- ίη ςαο ροίΓίΐ ^ηώαί κρα^οή, ίηβηϊιί ηι*· ριίιηϊ» ηοη «οαίκίκηηικίιί, ακ αήι&αι ώΰοκ 

*'■'**'*** ««ίίΐίί^"*·""*»»**:*"*^»*!"^" Ρ*""****·* €οηΓ<?€|πίηιϊίη» «ϋη ηοη ^ββ Ιιοηιιη: Τ·/ί/ί 

Π$ κΒ ίηΐρϋη(;ΐΓαΒί1ί. Ει^ο ι^ιη^ι-ητ ηιιΙΙικιι νί- αΙαγίΛ ροαηΐια ΜΛΚΠΛίΐί ηλιηγλΙιϊ€γ ζβ^ηο— 

^€θι·ιηιιηακαιη, «^αοιΐ ηοη ροΐΐκ ίαςιϋίπιέ ^ςζπ βί>ί€θΜβ$ Λϋ^ιηά ^ίη$ιΐΛΐ(^ «τ/φ ρ*Νβ 

ώΙαίΤκβάκϊαηηη ρ2(ϋιηιι ίηΙαητίηΑ ϊη αν»· ιΙϊΐΜΐϊηα ΌαιβίνίίίΛη. Ε( ηίιοΓ ηηοΗ, οϊη 

ηιιΐ & θΒίο«ίοηοπι ς|αΑΠΗίαιη ίηιΐσ ιΐο- Βί ίη ίρ5ΐ ροτοηΰί Γρίπΐϋΐϋ ηοΙίΓ», (|υχ Βυηϋη 

("ηρΐ Μ^^ι> ^ <^ιιΜ Γίϊΐϊαϋ ίΙίΑ^Γκηιι^ ροΐΓ«ίϋΓ·. «χπο ροκί^ ςίοιαιι Χ>€νιη νι4α€» ίιιαηηιι 

^ Λ «οοϊη «««■κ*· υΜΙΙΤίΜΐί ^οη^^α ΡαΓΓοιη ΥλΓι^ικ-ζ, ηοη ροίΤε ρΓθ1:ιαπϋίΕ- 105 2ΐ>Γο1ιια$,Γι»έ ρΓοΒηιη.Ιί^πΊ ΑπίίΓα. \1>ϊ 

οαςΊΕΐΊ ρυΙ1ϊΙ>ιΙί(·ικιη ι-ιιι& νίΓιοηίί ταιιοηϋ ιυοίτ .ιηβο ^μ(ϋ^^ο ^-£^α^^η:^ οΑ(.ιΐι1ι , ηοη ϋΐΐί- νΙΙυπι 

ίύί ; ΐάοο<\(κ άί€3ΐα, ηοη είΐό ΙχΜίαιη ηηι αη- βιιιιΐιιηαιηιιη ηί£ γχ ηκχΙο ΙοφιηκΙί τηιΐέ ^x- 

Γι\]ΐιι·ηιΪΛηι , ΝοίΙ^τ ίιηοΠίΛαί ρο^^ί> παΓυΓα- ρΐίεακ) , 0(1 ορίη^ικίιιιη ά« ^οη^^ρη1 ι-ιΐΐ'ηηιΐϊ Μΐ«1Μί». 

ητ6 ^ΐιη 0<ηιηι »1»αΕΐβίιι·, €ΐ]^ ροκβιϋ- ηιηι νικϋαη ρΗ^Γιοιιιη: ηιηι ΜΠυιη ί(1ϋχ ίαάο, 

ηίηίη» ΰΐιιη νΐάακ ι πμϊογ, ΐιι^ιίΜΜιφιΜια^π» 1)<ιιηι να;ί & ριορηέ ζο^μχ^ΒΟΚ, &.νΐ·κκ. ,^βί^ί 

Ιιαικ ςοηΤοκ^υαιάαπι ηοη ίαώοαοαίοΓ Ιχχυπι, οΑακΚ νακαα ανέ,Οηιιη ναύ &κϊϋΙκτΐιοη λ8,^ 

ηοη «αηι νϊι.1ι.Γίη: πιγ αΐιαιη ικ-^αΐΐό , <.μι.ΐ' οα- 1^ πι οίκτο ρ1ΐ)·|ΐι.ύ ίΒ ϊπιπηίοςο ^ ίοΐνιτίοιιοιη γ""> ""ϋ- 

Λονα οιηοίαο οίΐι £>ι Ιιίαο Γςί ρηάα» βοιϊάηηι- ν€ΐό Ηοηυυ,()α6«1 ρεα$ ομ/οβλ ηοίΙτά πω- β"^*^ 

(Ια»! ΓγοπκΙκ €ΐαηιΐη) ϊη φΐ3 οηιιη 4β&ιαΜ αηι,ΐικ1β€ίκίκκά^Μ£ηκ]Μ$<^ίιιιηο* 

ιΌηί^^]ϋ^η^^απ1, ιίαιχι ^οιπκ, ιπΓι,πι Ικιη-, Ρι>- Γι·οο<χιηΛί;υί: νϊαιη , νοί ΓΓαΙϊκΓ ηοη γΛ ητο- 

1«Λΐααα1ί<^ιΐ4ΐηΐ£«ίΛϋ5ροΐΓΛ Λΐ>ΙΙ[α4.1ίϋϊ: ϋαιιη Πϋ, ΙγιΙ ίοΐϊιιη ι>νΓ Γαηοηαη , ηοη ογκ νιτέ & · 

€02;ΐη(ιί<χη;, <^ρ> ροκΗ <1ίιιϊηϊΐα5 γοπι νίιΐίκ: κ-α1ιαι νίια, ΐΐιί Ιοίαπι ρ€( γιιϊοππτι. φΐο<1 άα ' 

ηυαιτι ί«:πι οοηΓεααοηήαχη ϋάΐιη ία «θ&η> ΰοο «ϋςβκ ϋΐΓΐτ ΚχΓοιίς'ϋΠΐ. Α(1(1κ1ί αακ:ηι ιΒί· 

ιςϋοΛα 1)θπαιιι οΠί; ηοβηηΓ. ιίοπι, ίηβηϊακπι ϋοί €|ϋθ.κ1 Ικκ ραηΛπιη (β 

• Ηϊικ ίΛούί άκοζά ρήιηαιη , (ΐΐιιη οίΐο ηια'- ΗαΙκτΓο ροι αεο1ι1οη5 : ηιπι «ϊοπιΠ ίη ααχαή* 

'κίΐκ ροΐοηιί» ηΐίίΒηίΚ» ιιθΙμο» ιϋιίιΐιο^ οίΐε» κ«|α(Γλ€ΐΙ«βΙ>*Ιΐο$ & ιιμΙγ ροιβλίιιίχινίιπιί. 

41ΐ1Π1 Γρΐΐίηηΐε* α^ρ |Ι0Κ& «βό.ΙΧΙφίρβρα'·· ΒΜΟι ρτηρηΛπι εη-ααίΓατ , &: ίϋΐΐίη-ηιιαπι γΓ- 

ίΒΰάοί. Ιβηήΐαη ιηήιυΐιΐ Δ ΟίΓΟ (ΙιΐΙαοΕηη,ιικ κ(}αϊΐ€· 

5«€αη(1& «Ιαιι^ιΙίΓρΙϊιτΐ αιΐο<1 ΓυρροαιΙικ; (ογ ϊπ Ηοιηίπεριο(1ιιδΐο λιαιιιαηκ ϊακΙΙββίο· 

ΓΟ ίρΓο φΐ6(1 ηοη Γίτριιρικ: αΐίιρα ηιαατί.ι1ί5, ηΐ5 αΙ> ίρΙο ίηΗ-ΐ!ίν;Γηκ. 

ϊηι1είοί«Γί ηΜΚΓίλΙίιακϋΐ ηοα π\ά^ι$ ο[κί\^ Ριορετι 1ιο<: ιΙ>ι (Ιοϊαί, (ΰπίίοιίϊ^ ϊηκηϋο^ 

φ ψάχα ίρΐΓΪαΐίΙΪΒΜίοι; οίκκ ςϋιη €χ ^ορΐΐν ί'αο Μίαη' Γϋα νί(Βπι,φΐζ ιιι ιπκΙΙεέϋοαββτ νοίί- ,. 

ηνικηβίϊ»} β( ηιϊηοΓ ρεΓίί-(11ίο ςιιάπ) Γριοιαα- ύοικ ίηόαάηνα, ηοη οΠε ρΚχίϊςαιη ρϋΓ ιηοηαα 

ϋκΐ5}^ιΐ]$ ρτυιίαιχ ηο^α1)ϊ( οχ €θ αχρΊνε (ΛάΙϊ\ΐ5 Λ ίπ(πηΓ«ο , Μ ρα: ίηΐοηιϊοηιίαη «ναέ^ο- 

ροίΐΰ νίω οοςηοΓοαιάί Οο*αηι ςαπυοπίΓο αί ηοιη οΙ>ίϋ^ία«1 (ό; φΐοά ροΓαέΙυίεοςηίϋο- 

Ιρίιϊα»ϋ ^α^α1 πμιτγμΙΙ , ϊ^ΐοο^υΰ γο^ «4 ι^» να! Μχ.ίοκηιίβηαΐβιη Οαι ίη οΒίοέΙιιη) «η». 

«Βαη'ΐΜΐι Ικιαιρίλ οιοίοφαύΜΛ > ίοά (ηπα κηαβηήηΐ; νίαιη Μκία ρΙιγΠε^ι ,ςυβ ήι 

€0α(βφΚΙΙΐί& Ικκ. ; ιηο(α ϊί) ΐηηίηΓοςο ρΐινίΐοο €θ!ΐΓιΐΗ:, (ϋχί .νο|υι- 

. * . αοςέϋοηικηίτείη ηοοης-νιιχ-ςιιηΐ ηιαϋοέΐιαα. 

δΕΟΤίΟ -δΕίΖνΚΟΆ. Νιϊηο ί<ΐ€ΐο , Λ « Γοπο νϊ« €θΐ2;ίΐβι ηο$ β4 I 

%Αη υίβο Ι/ξΟίΧ β( τμίαΤΛ β(Λ ηΚΟϊ"·· ιιιπι ν-Ι^αοί Ι^αΓϋιίυ ι1ι^^^^, ίΐαη αΛίο- 

ΨΙίΜΪ^ίΐά* η^1ι^ ^:ι]ι1[1^ι;1η1, <]ΐια: «χίιπί^Βΐΐίιιβκ •^Φ&' 

• * ' * ώαηι ιηκ11ι^(:ηά$: οαίπι ΐ|ΐο(»ηιη(:ι4β,^α«τ 

Οβηρίπηύ Ο Μ Μ V Ν I $ οηιηίιιπι ΤΐιεοΙοβΟπιπι Γ«ι- Γο(]ΐιιιη:αΓ, 1ι ιιΛα$ νΙαίΜ βηι αιίατί^υαΐέ ηιοΐΐί, 

/ίΜΐΒΐί», V-/ ιαιάα ιΙςχχΓ, νίίΐοηΰπι Ιχϋαιη ηαιιιι» Ιαΐ ίααΙέ ν^Iα^^η^υ^· 

■ηββηαη ίηςοιηιράΐιϋαη βββ, ύέαι ΰααι ιηιιΐη &1ί» αςα- 5ϋ€ΐιικΐ6, ίη ίαηιΙαηΜηιο Ιιοηυη Αυώοηυη, «μμ^ 

Τ^Ι'μΙτ* ^"ι"'> (^ιηηώ^χ ν. ς. 6. ^ϊΑϊι^ομιιγ Ι ιήχκπΐ, βΰΰο ρηάήΟχνΆ Ροή ν.ς. ροηίητ ίιΐηκΐβαοι «Αμν» 

φ. νιώίΐόιη ίη Ηας ι]ΐΐ2:11ίοηε 3ΐΛφάάμ»ΐιοαες\ΐ}ΐι$ (·'ίΙ : ηαηι ρϋΐ οαπίίΙεπι ας^ίοηοηι Ληκίικ ν.^. 

ά^ νΰΐ νηυηι αιηρίίαι νοίΐηιπι ββή ^ϋΐϋοβτ, ΙαηρτΓ ροηίανΑΐατ,ιύιιηάο νβΐ6 €ΑΓικο«£Βιηι. 
Ι^μΜν· ηι ίπΓίιΙίϋατί ιαΓα ίηαηαίϋιπίΓοεαιποηί €οη- ν^ιαπι Λιη^απίίηΕίΐΓΠ τχαηιίηεηηΐί. ϋϊαΓ ΓκμΙ·. " 

βί-Τίβ ε^ιιίϊοη«> πιείϊϊΐϊ «Ιιχςηιη, ΙϊΓΟίυΐΙϊηηυπ ιοιίαί Ρ^ίίαιιι ν, £. οΜίίΰηιιη ηυης, ϋίΐ ιόχαι ψίοά 

^Σ11!ί£ ΤΙιβϊΙ^Βί ΟΜπροΐκΙίιΐΐη } νΒί. Γιηςαίακηι ίη οιιηι<Ιιιη|ΓΐηΐΐΜΤ*)Γε(1 οοηίόηιιΐί ηιιηε ρΓουο- ^,**"**·" 

ΛβϊβΜ ριιη^ ίαιιαιίί&αι κροτΐ. Οαιία ίςίηιτ ηίϊ 2]> α^οοο, & «Ιυηκ ηιιι)€ ψιοακται^Ι^^ 

ΛίτΛήΜΜ, ΚίςαιιέΙοι ,ίϊηςαΙ» ιηοιησηιίί νίίϊοηοηιΙκΜαπι βύΉοηε. Ηοο »ι§Μηκηηιη),<]ΐιο<1 απρϋύι ' 

ύ'/ϊφ/ηη· ιηιιΐΛΓί; ^α^ι1^ 1Λιη^^αη1^η^ι11η ιΐίαιΐ οΐΐ, <|ΐιόιΙ αρικί Ηιιης αοίΙοΓοηι ύοίίικίΐυηι ηοη Γερβήο, 

/ητ ««Μη.- οοα «ΙϊΑίη^ιιίΑίιιτ «6 ι^^ΐϋ^αο (}υ2 ρηχίαά- €Κ(ϋιί«χίιη Ιεαίκΐ ναΐιίέ αιηίκΙεηαιηι : £ οαΐη 

(ΙππιηοίΙοηίίΐιΐΓ ίΪΓ Γιισςι ΐΤ!ιυ,ΓΓ:;ο & νίίιο Ηοα- (ΙιίΓΛΓίοηοιη , ητο .κίΐίοηιτηι , ικο νΙ)ίιαιίοη«ιι ι 

13.002 (Ιοέίηηα ν ίάαχίί ϊ\&]χιν [οοχνη ιη όηι- είΐΐ: ιϋΑίαιέΐίιη ίϊ) ίρ&ά κ.γιχ οηιηα Ιαηι £θπ·> 

ηίΒϋχ ρίιπέ ηοΑη$ α£ΙϊΙ>ΐΜ νίαϋΙ>υ$ ίηκίΐτ- ιη«ιΐιη<1ηη οηΑοκηι. Ι%ιΐΜΐαηιικιη Γ«φΐΰ- 

ώπχ, %'ϋ1ίΐη[ΛΓί5, ((·ηίιιιιιη & αρραϊηΐ! , ίη ς]αί- !λ: ιιλιτι αςο ιίίςβπι, £χι/?ίΤΓ ηκΜ€ , κβ <^Μ^α^^ 

Ιιοί ^α^^η1 (. Ιΐ Γαίιο, (^ι\χ ιη νίΐίοηΰ Ικΐοά^ οι^ο ηπηα λι^μ ίχίίΐιη ηοη ιβ ώβΐΗϋιαη « '1'€ΐτο: ·. . 

7 ΝοηηυΙίΑ ίη ίαηιΐυηοηιο ρο&α> 1ο£ΐα<1αη· τττηηΐηττ ϋηΓίιηίΓηηιηι ΡΐιΓΐη ίη τΙιίπϊΐιΐηΓ^ Γι χιι»—ιΐι ' 

·>■'>/■/- ηΐΓ, (^113: ΓαηΓ 1 ηιρ Λυέ οΙίΒίΓΜ^-, ΐ^οδρο"- ββ€Υ€Μ€9μν^κΛή ΐΝ(![€ά€χφ(Ψβηο»άφίΗ- *^ι*ί* 

Ιιιιΐιμ Ιβοκηαχ ΑΜτιάΰδ ϊιμ οαΛ^^ααα , & αυζ ν<:1 ϋ νί< ί^ιοημ)(1(]^ίαίρ5& Λΰάίμ» α», 

οοοιηΰΐβιη «!ϋία€η>«ι^ιιιβιια,ιιι^^ ίβηηήυί, ίΐακ Ιιίρ ηΑβτ-ιΙιάτ, ^β■/η«Μ« 

Ε( ίη ριιιηί5 , ίηκΙΙΰΛιοηβπι & νοΙίυοηςιη ί)0( Ικβ ίαχ Ιιΐι , ιβ ίβ« μ ίη€ Ιμ: ζΜβιν^ 

οαα ί(η[ϊ£ειη ίΟίοηίΒαί €{ΐιΐΙ>α$ ρΓΟιΙαουη- μγ» ^τμιοι»* φΛ λΛιοκτ, ίηρ &φ ίι^. ίαί ^^^^^ 

ηΐΓ,ηοφίο εΟεηπαΙίΐΓΤ ρ<τ (■· ΐ|ΐΓ;ΐ5 νπίπ ΓαΒίο- ησ< ιρρ3ΓοηαΓ νΐΕίεκ ροΠυπι, αίΓ Γΰΐ^ί* Ηίε < 0ϊ9ίΐίζθ€ΐ Οορ^Ιο ρηίΜΜΙιΙΐΐηήοηεπι ηοη (ΙϋΙϊχ;^ ύ> α&ιομ, 

κτ ν}ήαάαααα ηοη Αΐϋιίβαί λ\> ^β^οη^ -,ίιηό 

(^αίιη νηιιηη]αα ι ιιπι ί.νι/ίΓί, \ι ίι^ ρΓοΒατκ ηβ$, ΰζαχρα ροί&η( ΰίΐό »!» παίηϊ^ι ψαίϋ&χ ϊη Γ ' ' 
ίη£ηϊηιιη , Ιτα οοαιραητεβ ιηΐηοκιη λκιπη. ηο€ ιΙιίΓαηοΗοτι , η^^ νΐ3ί€3ΐίοη€η) <1ιίοαςιΐ4 3ΐ> 

άοΓΐ ροίI^^ , ηααικίο ο^ο ιΐϊςο , ίχφίτ€ ΗΙε, 
& αη^ζπίΛη πιο ίίΐη ίικ1υ(1α« (Ιιιο, & 

ΛΟΛαχ άοο ϋ& ίηκΓ (ορ^ηΒίΙμ : ηιπι ροκίΐ 
φΐ!χ«χϊ(Ιοκ , & ηρη ; ροΐεΛ 'οοηΓαυΑίϊ, & 
ηοη Ηΐο : ^χ^ο νΒίο,ιιίο ^^^Λ^π^η1^ ζ οοηίοΓ- 
υαηοηε & αϋϋχία^ιιιϋ. $«(1 οοπίκι, ψΟΛ Ηαο 
ύο^Ιηηί, ςυιιη ντήβΐιηαιη ηυΐκο,'η Αι£ί)ι$ 
ίϋο Ιοα-» ιϋχί, Γίϋςίο αροπέ αΓ^ιιτίΓηηιιη Καία5 
Οί^ίηηίΜ »αϊΧοιι%. ιάζνα οηίιη νίιϊυιη ς-ίΐ ίη εο οοηι- 
$οιη €β»' ρΐβχο, «Μ»/^ηΐΜΓ> ««μ: ορΐϋηέ «ίίιη ρο«Α 
Α^Ι*^·" <)ΐιίι (ΧΜίΓεπιιπ, & ήοηηυηο: Ηργι εηϊπι οΰηΓ€Γ- 
«•«/«τΜΜτ· ^^^^ & ηαης : ει^ο <^αιηίίο ^11^I5, ϋίΟΛββ, €βηΙίΐΗαη ηπΜ , άαο ^η^1ι1Φ«, ηοη πιίηαχ 

αϋάκ-,ίχφιηίικ : «§ο £αΐ( ρΓορτβκί Μη 

1κ« ϊηΓοΓΓε, ν^ΐίΛΐίοηίπτι & οχίίίΓηπϋη , 3ΐκ 
ειοκίαη ■ν^>^^αάοηΑι» & ^οηΓοΓηιάοηοη! οίΐο 
ί(1βιη; ία ηοη ι^^^ι}^^ νΙΙο ηοθο, «Ιαηιίοικιη & 
«έΗοηοπι είΤΰϊίΙπη. ^υϊα, υγ ριηΐό ΐΓκέ <1ϊχϊ, 
ηοοείΐ νΙΙαταΓίο ειιι ςοηίαη^ααΐΓ ίΐιιη €οη[€τ~ 
»»% 1» »Μ»Γ, & ηοη ΜΜΐίηη^ιιΐΓ η ^)Ί^. νϊ(1« 

ρβ 3(ΙικγΓ3π) ηοιηιπο ιίαιαιτι ΓίίροπΓιοηοηι ; 

^αχ,νι ιϋχί, ηοη ιηίαϋί οχιακϋιαι μΙ (Ιαηηο- 
ΒΟΏ, ^'^^'^ *^ ν1)ίαιίοΑαη, β£& 

'ΛψΛΙ^ Ιαιη γΰΓο ΓιηςιιΙηπΕΡΓ κΓαηΓυΓ ορϊηίο, 

/ίτΐ^Βΐτ ηΐοήοηιηϊηΟϊηςΓΟΐΙίΒιΙίϊ: τιβηιαι (Ιυιη ϋΐιπι 
5ΜΜ (Χ ρΓΟροηΓΓΓπι ίη(|ηωυ),ίΛ«η είΐ η«Γί&Γί6 <ϋ- 
ι*ηητ- ^^ηααη1 ά,κ. οηιηίΙ>α!; ρΐαηέ ιέΙίΒα:! Γΰηίϊαακ 
ΗοιηίηΪΝ, ΙιοίΙίι·, ίί^πι (1ΰ ηιίοη3ΐίΙ>α$} <1«ώ »ιι- 
κηι γχ&ϋοΑάΰΛ ίΐΙη ; (Ιιιιη (^αύ ίηακαιτ €>πι- 
'^ 4αη 2^^β^^η^π1.^^η[η ηηξ^^ ρβιίακίΜΚπ ίβαη 
θΜοβιιηΐ(&€.£ηςυΙΐ$ πιοπιαιιίδ νΐΓιοη«ί11α! 
& ηΑΐΚ 4(01 Ααί* &€. ηιααη , ηα: Ηοπιΐικιη 
* {κτ (Ιαοίηκιηϋλΐη «Γκίοη «βή βαιοι$<,όί1ί| 
αα: ^η^^!!ι■Λι1!> ρ^^Γα1^ΓαΓ^ ροίΤε ? & 0|ΐιίι1οπι 
ηοε (Ιίιηηκα^ ιη ΓοηΓΰπιϋ ηιιίαϊ αυίΙοΓίχ , νι 

ΪααΙό ρόίΐ οίίοπιίο. «πέ ϋ αΒοπιηίϋΐη ρΐαηέ 
ΉσοΙο^Γΐιπ) & Ρ1ιί1ο(όρΗοηιπι ΓοπΓα 3^1^η1Γ- 
ίϊηιαηι ΐίΐ : οιηηϋ5 «ιίπι Γιιρροηαηι , ηοΑτο$ 
αέΙμί (ΙαΓακ ρ1α$ςυ<ιπα ρα νηυιη ίηΙΙιηδ. 
Οαόά ίΐ ϊη ίϋηοαιη» Αηλοκίίβ Λα εοιηροίΐαο- 
ηβ οοίιήηαί^ο^πιτιτ,άιΙ^αηκβΑ 61υιιη:ηοα 
«ΙΙΠΙ Ρϋ(Γαηι1ιΒϋιηηΐΓ(1ϊ«€<1ποΛ£Ιη5 ίπΛαη- 

βΐήηαιη ητοίαίαιη.. 
3«ί·Μ·/· νϊ<1«ϊ2<1 ΚοςίΙΙιΤΓπ ροίΠ.! ΓρΓροη(ίι;Γθ, εαΐΏ- 
Μ|^4ΜΜ ^^1^^ <ϋβϊαι1ςαΐΰπι , οιιΛπιίϊ άοιιαο 

βτΗίΜ^ (ϋίΗηευ2[αη1>·αα ιιηοη$: ηΑπι ϊηβ|(1ι»η<0- 
ικί'(1)£η^ ΚΜ κραίηΓ άϊΑαιΙΐΜ : «Κ αήΒΐ 
4β1ία£ΐ&ίη&)βα>ηα. ΐ|ηοι1 ιΐΐοφηη ηρ^ικ: 
, ιηηιηκ.ίηφιί ^αηάοαο Γικι»υί.ίιιβιι» ίοκ 9^Μ.ψάΛ ηι?Γ:ιΛίΐΓη ΙϊηΐΜΐΙ.'.π'ηι ΗαΙκι ίη Ιιαίιπ ααΛοιίί 
^ ηΒ^!*" Ρ^'^'^Ρ"* <ίιώ€ϋ1ι«€Πϊ. Ρίο ^αο «Ιαοπε, (Ιαο 
^αΐΙΙΣ'^ ·ϋαίαβα4βη ΐη>ιο»1> ίρΓο «ΙοηΗ. νΐηΐΜα€ΐ^ 
ΙιΑη/ϋΐΜ οοηήιηιυπι ροπη^ηοης & ΓαοοΓίΠαυηι α>ηιροη1 ■ Οαααι ίβηκηάαπι ε^, ηϊ £ι11θΓ,ιηΑηϊ£οΑέ ιαε- 
α!ίΐ»;β· ΡΗχίίοΒ, ρτοί)»» ακη ΐηαιπβκ ία 

οηιηεί <ϋΛαι1:η[ο<; Απ■(ί^^^I^'; & Ζ^ηοη^';, ίπΑ · 
κ ϊρίί ίΟβ ΑπήοκΙιςΑπι. ^ιαοιΐ οηιηα <1α ριΐΛ- * 
Λίϊ <1οο« ΑΓΪίΙοκΙα , Κϊο Αοοη <1ε νΐιίοαιίοηϊ- 

Αΐκηιιη Ηιιίυ$ ααέίοπχ ρηηαρίυπι είΐ , ηοη 1 1 
ρο0ε νΐΐιιη «Ιαηαοητη «ουηι είΤε ^υζ κ- 5*<>αΜ, 
ψχιάοΛ ν. β. πι^^^^ Ιιβπτ , ςαί* (ει^αεταϋΓ, 
Οευιη ηοη ΗλΙχτγο ροΓΓοΛιιιτι άοηΛΪηϊαιη ίη ί1· ^ηΐίΐίν^ 
Ιαηι: ηοηεηίιη ροίΓει εαηκίείΐτΰειε ρπιηο<}υ2- νΐέ>ιτ^>$ 
<ΐΓ3η(ε. ίέ(1 (1εΙ>εΓετ ρεΓ ιοαη ιπε^ηα Ιιοπαη *(· 
ηο«ΐΓΐΓΐ6 ίΙΙιΛ α>ηΓεΓΐΐ3Τε. <^υοά τερικη: ι^.ί'ΐι'*^» 
ρυρηατο, νι ίΐίχί, ροίΓε^Ιο ί)εί ιΙοηιίηιο. ΐΜ^ΰ 
. £χ ι1αοΙ>ιΐ5 Ηί5 ρηηάρϋ* £€ βυτκιιιηεηιοΓ ΐη ^φΙ^ . 
ρηίαιη: νΐ£οϊ11λ 1μμ|ι,<|ιιχ είΐίιίεπι αιπι Γιι& 

2ηη(1βη«,!ΐΜΗΐΐΐΗ&β1^:ροΓ :ι1κ]αο<1ΐειηρα9 
€ΐϊιιίΠΙ->ϊ1ΰ ,ίη ί^αοηοη ροΓοϋ Ροα^ ιΐΐιηι ;ιηηί- 
Ιιίίαιε} Κοε 2α^εη1, νι άιχί, είΐ ιηιροίϋόιίεια . , 
Ιιαΐα* ρηηείρίίβ , εΓςο εοηΕητΐαηιι ηΒϊ. |>η)ίο 
Αηιεηα Γεαιιείιπι: ΐ)ϋη ίΙΙι οίαπηο νϊίΐοηι ίύεη. 
ύίίοΛΧΛ. νίά5 είΐ, VI 1θ€θ ι!1ιιΐ5 ρυ(υοΓΪηΐαΙί2<1ϋ« 
. είΐε ηιϊηοΓεϊ. οιηηοχ οηίιη ίυηί, νι ιΐίχί, ΐηβΜΧ 
ίϊΐιεηι νίηυιΙιΚΓ, & ίη ϊηΒηϊωπι ρούϊιηι εΟο 
αΐϊχ πιΐηο:ε$ι& ηιίηοιε$ , νι εχ ύχηο ρΓΪηείρΐο 
4>ιϊίαϊ ΓαρροΓυϊ. Οεηιυβ ετζο ίΐηιιιΐ ρηχΐΰα Βχ^μιηϊ- 
νηβπι «Ιάηι πϋηϊ^ ρβ|ίςα2ηι, ίίεα πιίηύ« ϊαΒα- 
οιη, (βη €θΐτβίροηαηΐ(ΐΒηι · ηηηοΗ κπιρύΗ ηο- ι^ι,,,,, ' 
Λγο. ΙιχοπιίηοΓ ρΓίΪ!5 αν>Γο1ιη'Γ ΓυιΐΓΠ οΙΓί; Γαηο ^«ι^/ βηι_Η- 
Λίχκτα. (^ααάο εα οείΐάαά, ηοη ροιυΐΓ Λκτλ ΐνιηβΛη- 
^ιΐοΟαοΐ (Ιεληιϊ , ςαή κρύςη» ίΐΐιηι Γεπιοί 
εχίίΙεΓΟ, & ηοη ΗΛ^οΓί ιοηιπ ί'α,ιπ) |>γιΓ χΐίο^ Λβ*»,* 
ηειη ΠΒί είΙόηΕοίΓΐη , ρϋΐ αοΛπι η^^^1Iά^16 ιηα- 
ξϊ$ <1υΓ3ε ^αΐιη »1ιεΐ3, Υΐοφΐ ετ^ο ηοη ροοάΓ· 
1ε Οεαηι ε3η<1βΔιαοκαιβΐΜΐο ύο&αακ 21»- 
ηη: ετξο άπι Ι>Μΐι· βχ ΙηρροβιίαΐΜ αηάοαί* 
οιηηϊηο Γαϊι ηε«ίΠηιιΐ5ας1 Λΐίψιαηι^ία Γεηηεη- 
(ίΛιη ε^ νίΓιοηειη, ΐ}υο<1 οιορηηαρ ρείηάρίο 
Γερυςηαι: ετ^ ϊη (οΜΒΟΐΆ ΙοΛη νά&οάί η»- 
ίοΓεη» ΚιΙ)εΓαίΚς«1αίεηιΗθ€αΓ|αιτιοηηΐΓη. 

ΚεΓροη<1εΙή$,αΐΜη(1ο όαΐΜΐο είΐ ία ίε Γηιΐί- Κι[ρ»»/ί» 
υίΓώίΙί$, ντίΐιρροπίΒΐχ εββ ϋΐα ρ8τ1& &ί θΓ,ηοη /""- 
ΒιΙχΓβ Ιοαιηη βοή ρτορο&αοηβη , ^πηι ^^^^'^β 
^ί}ΐΓ>Μ;<)ΐιίΑ ίηί6άϊιιί£Βίϋηοη·«Α νηυιη 
βΐΐεηυη , Λ^ ρΓθϊη<1ε πΐϊΐέ (ϋεί , έΰΛ)» νίβοηοΛ 

ιιηβ0!>τΑ ϊΙμ· «Μΐ/^πΜΜΓί^, αλη ίη ^ νϋϊο- 

ηε ϊαεπι ίοΓπιιΙίΠίηιέ ΓιιεπΓεχίίΙίΓε & οοηί€Γ- 
ΟΛή. & ύαιΐ ηιιΐίαιη (Ιίείτ ι^ρυ^παπυαιη, εχ 
Γαρρο£αοη£9ηό<Ι αΐ&α Εε$, ηοη ροίΤε Οοιγπ 
^η\^^τ^ πίτ εχίΛατ, ςυϊ,ι ιΊ ιτΐίΙ-Γ €ίίκοιο ίΐιηιιΐ 
(Ιαο ^οη^Γ^^^^(^ΟΓ1^ : ιια αιιτα ηυη ΐίραβηΐΕ εχ 
Αιρραβάοπε (^μ6<1 εχίίΐαι εα Γεχ, ιακτΐ Οεηιη 
«νη ψαί ϋβαίαιίΑτε. 50(1 αοηΐτί, ςυία \ακ 
^οΑπηιίόπίί ρη4η1>ΐΗ$, φΐ^ηι, εχρΙίο3Α$ (]ΐκ> 
ρπΛο ροίΠ^ είΙΡαΗ<ιια€α·αωΓα, απιίοπιεΙρΓΟ- 
άηίΐζ ηοη ροΙΓιε Μηί ΚίΙίτί, ιι«ίίαί ίη Ρΐιϋαίο- 
ρ)ιίι ; Ηζε, ϊη(}α3πι , οίίαιιΐϊτ , ηοη Ιο«]ΐιί α»&- 
ς'ικτηατ Ηυηο ανιΛοΓητι: ροκτΪΓεηΐπι ρεΓ'ειηι 
ϋιά , ηοη εερα^αιε νι 1κ 2ΐί(}ΐΐ3 (Ιυηάο ιιλ 
ρβτίεΑι,ν<κΓροα<1ε2ΐ εχ Γε πιε<1ίζ. Ιχοιχ ν.ς^ 
ΐειηροπ5 , ^υΐα ηε(|αε ίη εΙ ειύ ρπΜ & ^β/Ι?<- 
ΠΜ, ίζά αιύά ίη(ϊίαίίϊΙ>ί1ε ϊ εήυηίΐ (Ιαπι ί11« 
Η * ■ 12 0ϊ9ίίϊζθ€ΐ Οορ^Ιο ^αηκρο(&η( χϋχραίΐϋ,ααχ &ηιαΙίη<»£ηιακ ροΓρΓΐαυιη1ιιιη€ΐΐ|<}ααιηΰοοη(ηήο,ί^6 νίίίο 

ιΐ2ΐΒΐιοειοηαη€θπ<!ι^(αβίίιβο{η€ΐΜηή(>- ροΓραιη,ςΰτΐΙυπκη ρ^Γρ^^υαιη^1ι.· 

ηε ρίΓΓοΛϊοΓ! , αϊίΓηΙι ηοη <1ιιγ« ροΓ πΐΰ<1ίαιη Κείίίίά :ι;ίιι;Γ !ι.κ ορϊπίοη:: , ^^η^αί13 είΐ νϊ- 

Ηοηιη , η€€ ροΓ αυκίΓαηκιη : ίά ζηιτα οιηηίηο Γιοηϊ: ρ«ρ«Γαιο$ ηιοοίο οχρίιςαίο οχ ηαάυ^ ι1- ΐη^ΐΜβι 

«οοϊ^ηηΐο βκ Μ ρΓχΓαικιη <^ιιχ(ΙΊοηοπι. ηιιη Ιίαι ρβτβκΚοοβ & βχΙ^;αιπΑ ; οαϊα$ κι Π νίκ^ λμιη» 

Π ΓεΓΠίΙ ποη οοηπια (Ιοπιίηιιιηι Οτι,ηοη ί>οΓ- γιογογπ ηηοποηι <}ΐιχη$, η!ι\ηιί ί^ΐΓΐί «ϋιχίοπΓ, ί*^ 

Γο Ι4ΐη αΓ0 Ηαης άαΓοάοπΡίη (]α^ιη ιίΐαηι ίΐι.-- ίίΐιο Μΐηΐ'ίΓι· ιιιοοΓΓαράΒίΙίηι , £^αια ςΛΓ« ^ο"- ^^^^^ 

' , ΑχαΙ* Ιϊοα Ωπιαΐ ίΟο^βώκ , ίβα Α (βπκΐ οοπο;. ιηηο; & Οοα$ ΓοιηρβΓ η|ΐι& «^Ιϊεΐΐυχ, η ^ι^Μο»^ 

<Ιΐηϊίΐ5 ΑιηίίαΜίιΐ ΐτιορι ^Βΐ|ΐΐϊΐηΐ£ΐΐΒΒΠϊ <1ιμΒμ βοΙΗγ ϊΙΙιηι εροίίαιιιώ; Εριαιηαιφιϋα ΡΗΐ- 

ρα: ίέίππι οσίΒ ^«ηίιικαιο ^οιηίιιί] ^ΐι^ ΙοΓορΗίί οΑακΙϊ και οοικηηο βκκαοηιι,βτ 1ι»» 

' · ηί} οιίΛΓΠ ροίΓΓΪιηαϊ & ροΓ ΐΒΡςΙίαιιι Ηο|ΐ|||,& ^(■η:^η^ ιαηίΐλί ίΙΒί 2ρρ1ϊιΛΐΛ5 ιαιίΛΐίίΟΓ, ρ^ίΓ: 

ρ€Τ «Ιϊαιι, πκοίεπι, ιηαιιπι , ϋς«(}αοα(1 χκηή-' εβ<: παηιΓίί Γαΐ ΰοτΓαραΒίΙβαι ; Λ Κις Γ^ιοηε 

βΜη (όηί «Η( Γρ«οϊι1ί$ (ϋ£€α1α$.ύο (^υέ αΙΐΒΙ. (Χ>αΓο<ιιιηικΓ ηηικ ιΒΐΙηΙιο , (ϋεο^ικ ηοη «λ. 

νίύί; ΡΓξο ίη (|ΐιαη(3$ (ϋ&οΙίιϋΐΒΐίάΙικΟΝίϋ* ϋοΓοτηροβό άίΤςΓΠ , ηοίπι Π (ϋοιπιυ^, ηιτυΓί. 

άκ ρ» οαιη ορϊαίοοοιη. Γυίοΐ^ ίΐ1I^Iη1I9ρ^Iί^ύϋο»^η1<^υαIη ΙμΙκε Γα~ 

ΜιΟ ■*· Ηίη'ε οΜκμκμβ €οοίηηαΛΒαί , ιηιΐ^ ϊη ρη οαηα αΐΐ» ίοχαοΛ Λοάάαβύ»* αχΐ^βκ 
{«τ ψβ·· βο^πτ 1ίΙ)Γο ηίξιΓρ,νΐίίοοβαι Βββοη ροϋό ϋί& ρίΓροταϊαΓηη , ^ηβη βχί^ι ^ααηηι» & 

"^^νΛ|[!|. κΗΐχαπι Γαρη (ί & Γιηιη (Ιυηΐΐοηαη} φ»& ροκοάζ αηϊιηζ ηηοΐΜΐϊι & <1ίΐΗηςωηηΐΓ. Ει 

^μμΧμμ ϊη<]ο^<:αΐΚί(:ηΐΓ,«3ΐη Γειηοΐ ρΓΟιΙϋ^ιιη ηοη ρο{- αία τανοι νϊΓιοηΐ5 ροιΤίέΙίο που (^ιικΙοη^Κί Φ 

ΛιιιβΛΜ» & απιρΚί^ άιίΒίίπή, ^ηόα εύαι £ε «ίΐςοιάΐϊ. ριοίχι;, αηιη οχ οφκο ρ«ερο(ΐιϊαά$ άάχη ^(ί^ 

ΐΒΓγίΜ,ίϊ Βθία< (6<ΙιιιΚΡΓΜη γα « Β η ι ΙϋΒ Β ϊΒ , βΗηνίβοιιβΜηβΐ9ίΒθ(βη:η>ιιιρ»ιί2€Αηο6ί- , 

, ηοαίΠιΗ6 (ΙαΓίΓο Νο:ο,ιηηαιπι, ϊιίΓηαΐί 1ιοπ]ΐΐΛηΐίι.ικ, & αιηοηοχΓΓ(1ίιυΓ ι-αιίρΓπ ϊη 

<1ϊέΙυΐη.Ρήηιό,(^αί2 οχ ϊπιιηοάίίκο ί πιο ρροΙια- ροΓυοιαίιακ: Ικοτ, ίη<^ααιη,ί(1 ηοη ίηίι^ιαηΐΓ ηο- 

ΗιοοοΑοϊ.αΒ ΗοοηέΙοκροηί ΐηβ ^οαιηιηιο β6ίΠιτϋ,1ΐίπ5 απιοη ρεοΐι^ιϋίκ' ίη ρΓίΤοηιί ίά 

ίΙοΓΠίηί) Ογι 3ΐίο]ΐΐ3ηι πίαΐΤϊατΓτη ϊη (ίυηηοηο ίη/ΓΠΓηιΐί: οαηι οηίιιΐ ίη ΰοηίΓαπαηι ηιιΙΙλίη Ηι- 

«^αίιίΑΐοηΚΓ (Ιιιιχίιΐϊΐΐίΐ νηιΐι; {Κ):βηι «ίαπα ροηί 6οαιτια$ ηηοηοπι , ιηοΓΪιό οϊ νίΐΐοηί Ιοιιβέ ρίΓ- 

Αβ(χ£Μ5 ρ«τ ιηηυπι & χκηιακτη , <]ΐΐϊ» ]ιοο ΙβώίοΓϊ ροιροηιϊαΐοιη νϋηώηι», ίη ίή- · 

ηόα νιιίίΐ ΓρβάΕιη , (οά ηωίοιβιη νβί αϋβΟΜΒ ρβιίε^ϋοοίοαχ νκίαηιι·. 

άαηήόοηα ίη^α€ίτ.νηι1ΰηαιηοιηιη€ΠΤ€θη.' ' .· . < 

1$ ΓπιΟοί ^οιηίηΐίιιτι. 5οαιηο1ό , ί€ΐ^πΐΛΐέ ίΒ Ηοο 5 Ε ΟΤΙ Ο ΤΕΚΤΙΑ.* 

ΣχϊΠλτ*- ΗοοΛΟΓ,ααίςύη» ίϋρροη« νϊΠοήβιη Γιηεηΐϊδ κ . § . /» . ' ,. " 

ιπίΛηΐίώιί «ΛΛή,βαίηΓι^^ΗζΗΒοι Γ« Γαρη Γ· Ζ^ΙΤΜ» Μ» 4ί^#Ι|Ιί φβίΜτΛί 

4ΗΤΛ»άί ΐΛ Μπίιιηι ρίΓ νηίΰΐιιη ϊηίΐίη^; & οχ)ηίθ(^αβηαΓ οχ 

Λί*τη<4η>, Ηο€ ςαρί[(: ηοη οηοηΐΓ ηουα ηοΰοί&αβ ροπηι- \ ρρΕτιτνβ οΗοίταβ ο(1 ^βαοΛ τθΐηήαιί» 

·»<ι3'** "'^"'^'· ^"^^^ Λάιο» ϊΐΐί ΟίίΙοηι αο* Ηοίϋβ οΛ, ^ίV ί"ρίπ:αα1ί%νοΙ ΓοηΠάΐ)ί,4]ΐΜ(ΐαιι·Κ^^ηη 

' ηρΓιαι αι$ ΓωιιηιηΐίΙκηπι,&ίηοο^ααΠηοοοί^ Ορίαιηα^ νο1ιΙοίΐ<ΐΓΓαπΐϋ5. · 
* ϋπαπι Γΐϊ VI αΐκη οπυ οχίΛατ^ιοη ϊικΙϋάΕ πια- Ό^ (^αο ΟθΝθΐν$ιο Πγ. Ρβτ αΛυπι νοίαη- ο«μτ ϊ· 

ΜΧβηι «ϋ&αίΒΗΤοι ^«ιΐιη ϊΐ) κικίκϊοηβ Ιιο- οή$ η»ιιεα1ιθ]ή&ρρααοροΐΠιιΐΗΚ,&νοτ6ίΐτρέ «ι;^ 

θίοηί^βκοπβΑκαΗΙ.· 8ρροαπ>ιιι τϊβοροηι Ρ«: ηοη «ϋιηιΐΒοίίά- *'" ^_*^,_ 

Άι[α(*τΜτ 5οοιιπ(1ό ρΓίηςίριϋίΟΓΓοίίπο Ηαηο ΓιτπΓπίΓΪαιη Γίιιπί γΙΙ, υγ,Π οΒίοέΙυηι Πγ ΓιιροΓη«απίΙί , ηοη 

/«ί«Β^> ^0 νί1ϊοηί$ ιηϋκιιιοηβ , (ΐαι* ίαχα ϋίαιη Γαρη ροίΗι ν11οπ>ο<Ιοαπίηεί, ηϋΐ μγ ζ&ναα ΓαροΓ- 

ήΤ^'κΜ ηιθ(]ΐΜη <ϋΐΚοα1κΓ αίΤι^ηιη ρο«Λ ηαο, ομτ ηβηηΐηη, ύο ςυο «ΓίΒίίιΐΜβ^) 9ί Ιίοη οΒ 

ίιηίίχ^ΐι- νιίϊοΒϋίίαΙΪΓηαηίΓΛίΪΓΟΓ,ίοΙφίοβχρΓΟρηίίΙϋιιί πιοαιιααι Γη[κπηιυΓ4ΐο, ηο§οιιΐΓ 1 ηΛίηιιΙΙίϊ 

Μ οχίξοηηϋηωΓΓϋρυΙ>ιΙΐ5:ηαιηνίΓιοςαζ οΑΗο- ροίΓο αιηιι^ι^ ιΒΓοΙαι^ «υιοπι ρΐΌκοτΗοοοαί 

ψιφ» «»- <1κ^ιη £ε 4ϋ Αΐη^ & νϊ&οοβ α» ηκαιΑ , ηοη ιΗιι^ ηιοήααηϊ η^ηιηϋβ , ιηϊηη ρούό νί&Ηκη^ 

^' Ρ^'^^ αα^η ν( ΐΙΙβ. ναιί« : φιϊά «ίη τίβοοΐ Γύοαΐαοκύοα , ζφχ ηιιαπϋί ' ηαΐΐυι: ^1^1^, ΙιοίΙίοΓπχ αιπι οηλίηΐ ί νοΙ ςιιοπΜΜίσ Ιΐχ€ ία- οίΐοη οηϊπ» ίίΐ βαϊίΙοηιοΓ οχροΗοηιϊα «Β Ηβ- || 

* αιταιροΓηοαχ ίι1^^^11ΐοη^η1,^ί1ίπ^Λ^α1ηρ^^^α^ Γοηοοο1οΓιιπιρΓ.ι.Οιιο<1 οΙιπύίςοηίΙαΓ, ηΓιι<}ΐιο 

. ηαηο, κϋηοα&ηοηοίΙΌτ νοηΐΗΓΐ; Υίιΐοοροΐΐό ϋΐ€ ιρραίη» ίοιτ^ηιι ίη Βο«ϊ η ι<ίιηοηι ο|> ηιο- 

ροΓροηιίιηαη ««Ιοπ ϊη ρζάχ οχϊ^οηααη, ΛΟΙ, έηηηι η»1αη, ν, ς. οΒ ηίπήιηι & ίηοηηη>ΐ3ΐ9 ' 

η πια^ϊϊ ρΓορέ Λοκάοκ νοίαιηιΐϊ , ίη ΙιίΓηοη αιποίΪΓαΓίΓπ: «παπί ρπϊπι οΛιυηο^ηπΐ ίΙΙαΒΙ 

ξΐοηχ-, (^υοαροΓροΕηαηι €ΐιπι ίϊ( , Ικηο ρο(θ{1 ϋοηίιιηιηιηι ΓιιροΓηαηίΓαΙίπι. 
οχίςοΓΟ , ΐίΒί Κφρα: .<1ιιϊ νίΐΙοηοπτ , βικ βμμ; ΙΙΙβ^ αυηοη (^ιιχΓί ροΠΙ-: , ίη ·αηκ οιηηοπϊ ^Iβ^· 

Ιΐαε ίΙ1:ιηι . ΥίΓαπι ο|αϊ^οηι 1ιοο,2ΐ ΪΛΐη ηοη οοη- Γοικτίαιϊοηοιτι 0οι «ίο ροΐΙΪΒίΙίιακ νϊίΐοηίχ Βοαιχ, 1*>**»*β>4Λ 

■ ΛιςαΐΕΐΐΓ ιρίι νιΐιο Γ»ιϊοηο Αιί ϊπιαιο^ϋίο & ροΟοίί^ϋίϊ ΗαΙκιΈ ι11ιιΐ5 (ΙοΛιίοπαπι. ΛίΗπηω ^*'***'· 

ΡΒΙι1ΐη&βκηιΐ}^υο<1 απιοη νΐοπιηίηο οοπυηι Ηοτίζο οί ιΙϊΓρ. }8. ηιιηι. 4· ηιπι ΰχ οβο^ΐΒα· 

ΜΜ Μ Γορρηηίακ αΜπηιαοΐη Ι ΤΙι«>1θ£;ί5,: «ϋαιηι μμΑ ηο&η ιοκϋοέ^ ύουη οο&εκ ιΒΙΙ^ μ 4^1»· 

1*1^*"*^ βηίιη ϊΙΙίΐη βββηήαηηι ΐίΐηη οιή ρβτίβ- αίυ^,«βιηκΙ« ναή ηοίοΐε ϊηκΙΙο^ , & Κύκη 

ΑΜ(ίίη»»ιΙ Ι'^*^ ίηίΐααπ ν. ζ. οχίΛΓη5 ίρΓα ρ« Γο 4ΐί(]νιαπητι γο'ΠΙπι ϊηαιϊηααη^ ηοΐΐΓίαηι : ζί^η ρο- *' 

ρ,τ]>€{Μ{»- ρο(.»£ΐαηΐϋία1θ(|α6θϋ,& οηιΐ)|1>ιΐ5 ίαηκϋ: ντ κ& ϊικίο ϊηίβτκ,Γο ροίΓο νί(1»ο ΰαιηι, οί^οβε 

ΐιηίτΛίίΛ όϊάίοιαΛάί ίίιΒΑηιϋ Αι^Ι), αο πιχοή! ρή- Ιηΐκκ ^β&τίίιη βίοι νϊ^όηΐι. ΑτΒίαχΑτ 

<^{ημμμ. , & α1ιϊ5 ΓοΒαϊ ίποοΓΠίρϊίΒιΙϊΒιυ. Ει Ιαηέ πιοη, νκηιίυηκΙιΛίηΛίοηΟ: η^πι νοί 1θ(}ΐιΐπιιη 

ηοΐΐ^ητ νίιΐί, «^αϊ κλπι ροί^ιαίαιοηι ίη 3ΐί2 ιοη·· <)ο νοίυηιαιο οίΗοΰΐ, & Γις ςοηΓς-οοϊχη ηοη^ίΐ 

(&π» ριΐηοίρίι ^αιΐϊ βχαηι6αι κ6ητ. ΑιΙΑό, Γο ΙιαΙχΗ ιηκ κυοί^άοηοπι: ηνη (η άϊχϊ ιη 1ί* 

^αοα (Ιο Ιυιηίηο §1οηζ<1ίοΪΓαΓ, ηοηροίΙοΓυΙ)- 1>η$ (!ο Αηίιηά) νοΙί(ΐοο11ΐ»χτο(]υΐΗ(ίιίύϊάιιη 

1ιΔτκ:ηαηιοαιη1αιηοη<1ο(ατ ρΓορτοΐνϊΟοαβιη, <1οτοπι4αιηιιη (Ιο ροΰΙΒΐΙϊηιο ο6ίο^: « αηκ 

> ρΗ&ι ύΐύοα Ιορροοΐ νϋϊ» ρβηκαη, η ρ€«κ Οά κυεΙκίβΜη η^ ροιν& ^αί» εχ ηάοηο 

«ηι- ηαΙιΐΓΐΙϋΐΗϋοιη, νΐίΙοαβιη είΠ: ροί1ϊΙ>ϋοηι, ηαηιηΐί , ^^^x^ ίη Γπαίΐπΐ (Ιο ΡίΗο. 
<]ΐιίΛ ίοΐΛ κίΜτΙιιίοηβ ηοΓαηυ: ίία5 ροΙΙΙΗΙίεΜ, Ηϊηε ΓοΓροηιΙεο ,ι<1 α^2ηIη^ηη1Π1 Ρπιηο, ^^"^^ αέ^ιΐΓΠ ηΛΠίΓοΙοιτί Ιο ίοΐο ηοη ροΙΙΙ· οΗιοΜϊ: τεπι ^ Ι,ιιηίιοΐΜΐιβη'ΐΜεαΙΙηηοίιβπι , ηϋΐ <{αί3 «χ «αηιη; ροββηιιαη (Παπί ΠιηαΙ οηιη «Ιηηιίο· *ΙίΜΛΐί«Κ» , β^ίΙ^Μί' 'ΪΛβΟίΓαίΙϊαιΙΐςαηάαιη ροΐΐϊΐηίοιιι νΙΙΙ.- ι-αηι νι- ιΗϊ^χγο ΐΐΐη ί'αροΓπαΓυΓαΙϋΐη : νηιΐο ιπογγιγο {>ο- ^^^^, ^ 

•^ΓΖΐ;-. βοοηιΐ ϋαιε ^η^[η ΙχρΙ: ηιιίί ίικίίςαι ΓαΙΓα, αο (ί κιΐί Ηικ ΙρΓαιη νοΙΙο ηιης κηροτίϊ , Ποαι ίγ&'ίΦηβφ· 

•Μ· ρφϋ- είΠ-ΤΐΕ νίΓα, ά ίοη:οη ρο^^ΓΚ ςιΐϋ κΗ (."ΐηοΗ ιη Ι'α αηιπιι, Ηοργ ίη ίο Πγ ΓϋΙιΐ\;ηΓ:ίι .·υηΐΓα1ΐ5 ; ΓΛπιαι 

' νοΓαιη οΙΙ , ηοΙ>ΐ!. ι^ιηςη ηοη €θα11ΐ( ^ ^(οπι, ίηιηιοιΙιακ οίΗας αΛοί ιηα11ςχΗΐ5 ύ»; νοίαηια- 

^ ίηε^αΐΐη, ϊικϋςνο νι νοηκη ; ηιικ ααίβηι 1μ>τ<Ιλ- <η ΐίιροτηαιυηΐο!, νι ΛΐίΙ)ί ίιΐ!^ ρΓοΙίΛΐιΙ . 

Μοροΐαϋ ]»Ι)α€ <ΐ€&Ιεηιιιη €βοη €ΐ^ 5οςιιΐΜΐο κίρριιιΐικ»» βΑηηι^ΙΙαη 

Α{£4ΝΑη» 6οαα. ΟυΜ ύ ΚκρηηιιΐΓ άί ΑιηρΙΜ «Ιββ^ νίΑοτκαα 6βή ηα οΙκίικΗ 1 ίβ, Γαΐ χΚ νάηί, ^ 

— 'Μ* ιΐο Κίαηηΐιϋηίϊ , ηοη «ΙιιΒϊιο θ5ΐ!ίη ροΙΙϊϋρΛίο φΜπι Γα( 1ιαΙ>ΓΓε οπίπιλ π-ιηιιΓκυιΙ οΙ>ϋη«:η- 

ϋββίηηούι'ί, ςίΓοανίΙϊοηι-ηι ^^1 : ηαηια<ϋ1ΐΜ<1 «ίαιη νϋΐαηειη : ροΙίυιη ιικοη €^ εΑαακτΙ^α^^ 

ϋιβατ (ΐιηρίί χ αρριοΗοηϋο : (]ΐιυ αιιίπη ΗιιΒί- ορατβ & ηΙΙΰ ϊο , <ιιΐ(χ1 ρίΓ ιύΐο· πϋΐιϊ ηηχη μΜ. 

8ΒΓ, ροίΤί- { Ιίοα ΐΐ ίρ^Ι ΐιηροίΓιΗίΙϊν οίΤΐΓ νίΐΐο ΓϋΗοη1ϊη;ΐϊο5 εχοοικίοηί ιηνκΐηιύΐΐαΐ €&. 9ί 
]>«) ΓΧιίΐαΓϋη ηοί>ΐϋ αρρκ-Ικ-ηΐΙοηοτιαα5 νΐ' ι1*αρρ«ίηι ^Iϊ^1ιο. 
Ποηί^ £χ νίΓιοη^α]^^ϋ11^η ΚΓαπι; ΕιΗοορΓοΙχ» 
10(10 Ρ.Ηί'πζϋ, Γκιιι ι^ΰ ΓΛ(ί^ο ίη ηοΒί'^ (τχαη-· 
εαε αρρκΗΓηίϊα ιΐο ζ<]ΐΐ2ΐιΐΛΐο οιιηι ϋ(χ> , ϋΐιηι 
Αηςαί^ , & (Ιο ρΓΓί(τέΙίοιιί1ιιιι αΐϊίι 

ακτίΓον ροίΓκ «.]ΐιί5 .ιρραΓΓ;· νιίϊοι,ςΐίΐ Ιχ-Λταιη. Α ιαχ ΓαΐΓίτη ρ.ΐΓΐΙαΙΙΐιτ αιιη ίαΚίΙιηη.'ί τα αρ- ^^^,,^ 

0·ΐτ«1τ)Μ Μγ^λπι ίΐΐκ^ιιι , γ6 ψιοιΐ Λρρ€ΐκα5 ϋΐΗοΗ ιΛ ρ«{οη(ϊ$ , 003115 οοηηαΐύηή» ροηίεαιίηηΐίκαίί Μ " 

: α((^αί ααυ$ ηιαιτλΙκ ηοα ρηιηί »ά ΚΜίίηχ ΐιΑιθ3ΰαάύΒ$ ίη ϊΛομ ςηαϊ- 

ίΦ^Φ'*- Ρ'^^'^'^ Γβ"!.·:^ιππ5 νιΓιοηυ Ημγα·: Ηις ηιϊιη Ι)ΐΐ5 ηιί ει-πίΓυπι, δίο. φ!ίε<ΐ3Γη ηαπιη ίηοΐϊ·^ 

(ΐΜτν^#- ηοη ροκίΐ ^'ΐηΐ^αϋ ηαιιίΓαϋύιι^ οίπιιιοη ι ϋτ^ο η^ηο ίη 6οηιιηι ρΓορηαηι. Οϊχί, $ι^^ηί^β^ΛIΜ 

θ|ϋΐεΐα5, .ι1ϊ(})ΐ3ηαο ροΟχ φαη « «ποιβ ρηο- βαηιτ €Χ άαοΐιιι ϋ , & «χ Βοηίιακ ίοτταχ ρηίαν 

Iι^ΠΓ1|7^1^ητ ΓιΗ οΐΐο μτ νίτη ηαηΐΜ' νίβ»· & η ροίΐϊΐιϊΐιεακ ϊρΐηι$ ίη ΓαΒϊβέΙο. ΥικΙο 

ηοιη,νιορίαιΙ>αηηπ·Ραα§ϊαηί : ογ^ο Γαΐκαι ίΐΐί οΛ<.·ΐ'<'' ώ ΡΗ)'ίϊάχ , Iιη1ηα^αΕα πιΑΚηΐρηριί, 5ΕΟΤΙΟ Ο^ΑΚΤΑ. ηοιη , ^ 

βρραϊια οιιιιηΐϊ οΑοα οοκηκ» «υη νϋϊοααη ροίΓΰ ηιιίΕνϊ ΐΜηίιοιη ίοηαιηι , ρηοαβί 
ορηκ! ταχη ( ντ ίτρί βΜή <!ίχΐ; «ρΜάηη Ιιΐο οηΜ ΗεΑίικηη^ιοΐήΐΜΚΒΜ Αχπ» : νηύβ άϋ- απχϋΐΐιιιτι αρραίιιίΓη ηοη ηηαη^^^ ίϊπιρΙίςίΓΓΓ 
κ(ξΜ;£ΐΰ ίοιηταηιιη εοΓπιρΕαηιπι. Εχ Ηΐ5 ογ^ο 
ΙάοΙίχ οίΐ ρΓζίοηαϊ <]ΐιζ11ίοηι$ Ηοαίΐο , 
οοΓππιιιηί'; ι-ίΐ Κτί· οιηηιαιτι Τίκ-οΐο^^οπιπι, (οί- 
Ιιοα ηοηιίαιι ιιι ηοΙι;ϊ αρραίαιαι ιιιηΑωηι η»- 
πιγλΙγιτι α<1 ΌχΛ νϊ/ΐοηοι-η: (^υίι ΙϊοαΜκ &ηΐΗ 
Αηιιη Ικηηιη, & αυίίΐεηι (ιυηηιυιη, ηοα Ι3ΐη«η ηα< 

ίηιιι1ιοα(ΐ:Γ ο^κύίαπι ηαιαη1κί-ι ρυΐϋΒιΙο, ηοη 
ΐβςιΐΓ απιαπ ηοη ρυΐΓίΕοβοακι αόΙα ηαοιη- 
11. 51,ίηςααιη, Κοο οΒϋάι$, ΓοΓροηΗοΙιαηΓ, αιπι 
«ύ\ιΐιη ηυη ^ΰ^^ ναχαιύαη , Γοιΐ οχ ΓλΚϊ ίο^ϊ- 
ήηκ ρηΜβηκοκη. Υεηϋήι αΙ> Ηοΰ ν1άαχ> ίιΐ^ 
αρκη· » ηοη νίΑ» «III β* ΐ]υχ ήυηί ΰχ Μοκ, 

βοί «ΙίοάκΙ» Γηρϋπηηηΐία ι «^υαίΐ ρ«ϋ£»Βΐη «β- «ίΙ ηαιαηΚτη' ηοΒ^ ροΠΙΒί1«: αίφΐϊ ροΩΊΒίΙίηι 

ίϊε^ακί ίοετα ηαηΐΓχ Ιίιηϊιβ». ςπϋιαιηαί ί ^υχΑιοηώοΐ , νι ρααΐό αηιέ <1ιχί) 

ΑΒίόΙικέ αιι:οιη (οιί <}ΐι«Ωϊοηΐ κΓροηύβ»» €Α£ιΙκηιοοηάκίθΜΐί]1ϊΐπι ηΐΚ(ί0>ιϋ^.ι«^ιιίίΗ 

ηπιηΠ ιηηίς ΐι.η:(ΰ ηοη ροΐ]ϊ.' πϊΓι Γαρς-ιη^αΐΓΐ- η: ιτςο ηοη (ΙΐηΐΓΪη ηοΒΐχ οΐίϊ,ίφραίηΐχ Ιβ· 

ΙίκΓ νιΐίυηοπι οίκύκτη;} εο αηιοη ιρίο «^ιιόΗ 1ρ^^ια νίΐϊοηϊ$ 1>«αιχ. ·. 

(αβι Γβ άζ (α&ο Γχ ΗΙκίΑΐϊακ 8^ ξρήί» Ναοηοΐΐ» (1ΐΓρΙκ« φίΜ ιΙίχοΗιη , ρο(ΠΙ)1> 

I·* ηο^ ΐΜίκκαυίΒικ «υη ϋοηΐϊτςυί ναΙΐΑΐ,ροΓ- ΗααηιιηΛηιηίΓητ (ΌπιιχεΠό ρ3Γ[ί-Γη ίηηιιΓί ηρ- 

»»·5ΐτ£^*^ Λκοηω νΗΙί· ααι (ίΚοοακί ςοηΐςουί. ροηια^: πΑΐη οΒκ^ιιηι αοοά ριτ ^ρρΰΐκαιη 

Ρπ3Βα(ιιγ ΐυιεηι ιη.ιιηίοΐΚ- , ^^α^Λ ( νΕ Γζρέ ιΐο- ιΊΐιήηιηι αιηο, ποηεΔροηΑΐϊΐ», ΐκςνκ: άβΓοαΐ» 

€αί ) Λΐΰακ ηαηίΑϋ» ροα:11 κΙρίςειβ οΒιβέΙιιιη 1ϋ« 1αρϊ<1ϊ$ ίη οακταη βλ ρλη.^ια^ίιίΑάοηίβ' 

ίΰρβπκβαηΐφ : νη^ ρβιιι16 «κβ <1ϊχί , ηοη «Άκ ίρ6η$ »ρί<1ί$ ΐη ^η1Iηι^η,4^ 1ιο<Ιβ αΗ» ίη^Ιίΐνι- 

ΗυΒίιιιη , αίίΓ^ία Πηιρίίιί ηηηιπιϋ |Κ>|ΙΙ· νίίΐο- ΜυηίΗα^: νΒί ΓιιίΗςίΓ,Γι ίρίά ι ς-$ 2ρρ€αο ^Μ^Κ 

ηοπι ίυτίΛτι. 0«ι6(1 ααιεηι ίϋο αϋο-^Ιιΐϋ Γκ ΰΙϋςΑχ, ςοη^ΐίπο αίί αιιη αρ^καιαηι. 

ηίΐ ίηητιοίΐ: ηοη ύ ροητηπα ίαιη ΙυΒοι <χ>πιρ1ο- ΝϊΗϊΙοηΐίηύϊ ιαη^^η , ΙϊϋΐΑνΙηκ ηιαίαυη 

πιηκιιπι 3<1 οραιηάαπι, (Ϊγιιι: ΐϊηο ηΛαπ Ηί-χο ίοτςο !ιαΙχ3Γ (Ι- η;ο^ο !οι]ΐΐί·!ΐ(1ί, ίκι^ίσο ηι.ιμίί 

ροκίΐ «ΙαοΓΠΐίηαιο α)1 ορςτΛίΐιίιηη Ιιιρςτηα- ^^.ί^ύ ΐΌηΐΓ^ιαιηιΟΓίίιίοϋΐιι,Ιι άι^Αΐηαι ροΐΐί- 

^3ι»»ΜΗ- ηιπιΗκΓ . ίια ροιοίΐ ιηιυΓοΙι Γ(τύ(τχε άί- ΚϊΙϊοκτηι ίία$ Βοηϊ β0ί;ρ·ια»<ι>ηΔν,||>ρήί{ΐΜ: 

11!ι^% κπηίπΑΐ^ & Αρρίίοκ. νηιΐο &ι»<ίϋ1>ια,»Αη ηηιη οαιη 1η&3ΐί)ί{ΐρ{Κ>η3η(€θπιηιιηαΒρτ^βρ 

ίοψί/Μπ ηβιαηϋ , ΐπιό ηιιΐο, ρυκ-ίΐ (|ΐα$ νΰΐΐί €θηη£η!> ιρίυ 41161! 2ΐΐφΐ3κ$ ιτοη Πι ροΟϊΒΐΙ» ηβηιιϊυί- »7 ίοΓ , ηοη γΠΙ· αρροικιιπι .ΐιΐ ίΙΙαιη , (ΐ ίηιηιϋΐί- 
^ , 12 ηιχ««α ν. ^. ίοπη» <{κίϋΜΐά ιμκυηΐίια 

«Ι4Ν· λ»· Ια<ά>πι βϋΙ]ϊοο€αϊ, ροΠέ οικη 9&α ηβαιηΚ €ΐΙ«ρηΟΐΐΜΐίι,η9η έη η ι η ι η ι ίη Μ3ΐη^ »ρρ«ί- 
^ΜΠΛβΗΐ ίηιροηκ α^αι ί"α[Μ.ηι.ιηιι.ι1ι ν Η(.1(·ί , & αΙΙα- ηιηι ίΙΙ»ιη ; η^^^Πι1 Γιιπι γΛ υε ί1Ι.ί ροΠϊΙιϊΙίηϊ 

ηκα ρία ^«θάο «1. €»4άο»Ι»πι «Αα Γαρα- «χιιίαίβη , αο κΙαΒαη»» 1η «ρηοιΜΜη, '^κί 

Η 3 ^ίβιη^ άίαιη(^ιη8ΐκη(ίΙ>ιΐϋ οιτιηϊΒιΐ5Ϊο(ηηί(:ςί$ €οηίΙί- ^ιηρΗαβ ίϊςηϊάϋοι, ΓάΙκχι φΐχ οχ α»ααΛ ηχ 

(υήαί(λΙίαιϊυ5ΐο[ίιι^, ρ.οηηιηατιη2η£τ«ιιοιιιπι ροΐιΐτ ΗαΙιβκίΐιηιη.αέΗιιη. · 

ίρΙΐιηι Γϋίο (Ιι-ίςςάι ίν;ηηοΓ.ι;ιςχΓΓΐηΐΙ·ι:ί.(|ΐιοιΙ Υικίι· αιΙ ς^υχίΗιηιοιτι ίΚ· Γί- 3οα'»1οηκ··ϊ , ί\ 

ϋί. ^α5,^αϊα <|αιΐΗΐ$ ίαιη α^υ, ιηϋΐκύ (Ιχΐρϋ^ , ΰ£ £€θΐα$ ναΐι ιηΐΰΐίςιΐέαιη ι-χ αζιαιί κ-ί ϋΐΐϊ: 

' βΙϊΒί « κΑιηηιη ^€να κ€ίρί«ΐΜϋ νϋίοαβηι, βι1Π|πι Αοο» , ίζ ΜιΜΜ 

Ιαηι Ιιααιΐ ιΙιίϊϊςιιίΓεΓ ^^1ρ^ηι1^^3^·ι1^ Ίΐ!.·,1ηΐ5 Γοιηίαίιιηη ΡλΙΓιμπ, ηιη.',νι οχ Οοηςίΐίο Υΐαι- 

θΙ}Ιϋ€ΙΐοηιΙ)α5. Αά Ρηηιαιυ αρρουηι ^Ιΐςιιο, ικίιΙι ϋΐΚϊηΙι , μΙη^ ί>ι.αΐ4 ηοΙ>ί$ Ιαροιηαηι- ' 

€θα(1» «αιη οΠό ίίΐυιη ία «ϋίΗηΛιυη οΙ>ί€- χφ» , & ηοΛιτ ιιιίοΙΙι-Λΐίϊ ίηΗϊ^β» γΙοοοοοικ οιΐ ' 

^ο, νΓ, Γιυο οΙ)ίι.'θΙ:ιιιη οχίΛ» , <αι ϊιι ρο11ΐΙ>ϋε ηιη ρτ<χ1ιιο»(Ιαη: ί'ώί νϋΐο €θααιηυιη , ί]ΐιϊα 

η«ϋΓ^ι:νΤ Ιϋκ: ηοπ , ιηΙιιΙοιηιηύί,ιηαηαΐΕΐ; <γϊ ίρ1τάίΙηιϊΐιίΓΓΧ|ρκΛ«,ηοπ ροΠίτ 1οοΒϊ$ γχιια- ' · 

.«ιιΙμιο ^ιαιη α^^ιμώ «Ιίαιηΐϋ . Γίπιροι ιηιηιτί-ι (ΐιιατιτι ήίπ ν^1^^η^η1 ^)^3ιαη1,^οηΓ^ι]1I^Iη^^Λϋ- 

■ρρκηοΒ ςϋήΕΐιβ ηΜαίΑΐί*; & η^ηιιαΙίΓΐΐιιιυι. ·κη) τοπ ρ^(^Γ^^^^^^ρ^,^}υ^α ^ακηοαιτίΐ, ιη3ιι 

ηικκΙ αΐίκτ ίη ϊηηιιο οοικίιι^^ιο ) αΐι1ο ιητέ <νι:ιι ιζι.γ: ^Γ(;ο ΓΐΜτηηΙίιττιιοη ρακΑίΙΙί,ι». 

ιποηίίΓαιυιτ» οίΚ ηι^»|1ι^^ ηοιι ροίοΓίΓ Γοαρί. Ν<.ι ρΟίοΙΐ ΓοΙρου- 

Α(Ι 5^^α)κ^αιη .ΐρροιΐία1αρϊ(]ι:> ιη οοηπΌΐιι^ <1ειΐ, οίϊϊ: ααηη-ιΐοη ροκηιίΑπι ΓΓςίριοηάιιια^ * 

<1ϊα ρ<χοΑ Ι'ηηιά , ηοη οϋο ηΐ2Ϊιΐ!« ΐηϋοηοαιίαΐΒ αύη €|υο ηκαηΐίκτ ροίΐΐηι ρηχΐυά η αοάιίβη- 

Λθα.·Γθ<1ο1«ηΓιιηι ιρίιτιη (Όγ ρ.ιηι ηι .ιρ- (ί.»: Ιιοί· , ίηηιιαιη , 4ια ηυη ροιΗΐ, ηιιία «ΙοπΛ 

ρτΓΪ[υ$, (]ΐιαπι (.'.ιοιη^· ιιΐιΓϋΐη ιρίιιηι Ι'ιΐη ίΐϋ; Ιιιρ^ιίΛηΐΓίίια, ν. β. νιΐϊο Ος·ι & ςα(ΐ3,εχ ηα- 

ραηαη νοπαη^ΐ]ΐΗΗΐ.ϊ ηηι1(ί<ί.ηΏ6ίΓΓε;οτηηί- ιηύ Πι» ΙΜ« ίΐη € ΪΙΙ οηΜίΐΜΐΙ ΚΒΒ ρ ΐί θιΐ € ΐι ι,.«[- 

οΐ)ν , αιΐιηκαιιΐΓ. 6€αιη£ΐά,;ΐ(;Γροη<ΐΓη ρσιείΐ, <χ(1υικ ηιιαηία νϊκι 4>ίι»κ· φκχΙ.ήι ςηηίΐ 

(^ιι.ΐΓ.(1υ οιριςί»; π3ηΐΓΐΙϊ$ ^^^^ρί«η^^ ίοπηαη ΓΐαηΑδρηη. €{^ιη (ηίπι ίΙΙα ί ιόΙο ϊ^βο,ρΓο. α'μνμ· 

• οίΐοηιιιιηό ηηηη1^^Λ τ^^■, ηυκροΐΐι: ΐίίι,ί ιρρ^- <!ιΐ€Λΐυι , Γι 3ηίπια ΗΓ.Η^·^^^ πΛΟΓηΙοί νι^^5 ιοςί- 

ϋίιιι.»οίϋ.·α(Ιχί}ΐω:«:ΐΛΐπηίοςαηϊ,&:Γιοιιι Ιιριϋο ρκηιΐι 2ΓϋΐΛΐη,ρΓϋ€η1ϊίυ1^.ιο γχ ηαιΐϋ> ια ροΓ- 

Γοηηη^ϋΓύ^, ικϊηνηδίη-ιηκηίί ραιηά Γ<.-φ^- ί^Ύ ρΓονΙιιαι ηηηϊρΓαμηαι, '^|υ^ιιΜη1βΑ^x ίτ,^,^^,^,'^^ 

<;Πι ίοη.κι : ι.|ΐ!ί \ ν: ΓαοΙοαι οίίοικϋ, ιχ ιοηι- ^αραxιΛ νΐ ηϋαίαΙιΐΓΓ ρηχίικατίϊΓ ; Οθϋ$ 3ΐι- Πη«ι νι 

τηιιιηοη ΓαΚΓηιιά,Ιϊηοιηϋίαποηο νϋα ίη πίΛα- κπι Ιιαίκχ νΪΓΟίκ-ηι (ύ>ι ρΓοροιιίυηιαίΙΐΓηΛΓη **^»'*** 

ιιΐ ιΙίΠηκ ΓοΓοααείΙό ροίΒΙ>ϊϋ5 ςρ ϊρ(ό«}ηό(1 »Α ρκκίαοηκίΐΐη ίΐίαιη: ο^ο βχ ηϋΜο "Ρ^ί" ί*!!!,"* 

Ιοηιΐ ϊ·χίΐΙαΓ,ι^ιιιι η-ρΓΟκίιιΛίΟ ηοη ί.·11 πίΐιτΓα- τίΤα Γοριιςπαηηι γλΙιϊ ρΓθ<ίαέΙίοηϊ$ : ςύηι αο-^' 

'^ιΧΆι ιρραίηη λΛ αιη ίοι ιηάηι : «εο \ά^ »ρρε- Αίίνηά (ΙβΙ)η> φΐοα Λχαπα ηοη οκ αιραχ ηαΐΜ- 

ι1(ιΐ5 ^ΆX ρηΓηηι ϋχαηηίοοαι ί ρο1&5ί1ίθ«Ε ίΟΓ- πϋια «Μη ^ήχαν Γκίρίακϋ. & 'ιΛλ^ Ώαα^η οΙΜΟψ 

ιηχ, & (Ιο οο ιηιχίηιο ϊη ΡΗγίκτΙ Ιεκυηΐϊ ναβΰοι ηκαητ, ηοη ροΐτίίβυη ρτο^ιίτην^ φΙ· 9ι$ή^ΛΛ* 

ίιηυι ίιι ριχΓιτκι νΓΓο, νί ηΙιίίΓΛίι.ιιη αΒορίηίο- ΙιώίΓΛυιη, ίιι ί|υο<1ι.·ΙκΐίΓΓχ:ΐ1ίΐχ\, ηοη ροβΛ***· 
θί6ο$)<ίΐ£θ,ρυΐ1ι)}ΐϋη(ςηι ΡΑη^Ιοηι 1ι1«ΐη οϋο ιιοΐοπϋίκΓ εαιη Γ^^^ρ^^^ ^ ηοη αυα-ηι ε ςααΚα-ί ' 
ϋοηι^ϊπαηηι/αΗαρ^βάηιηιίπηηιηι. ηο, 1<|66 ΓηΙιίι^θηιη ηοη ρ«βΑ οιη κάραΰ/ 
^|ι^ <ίνΙιί> νίίΐοΰ 1ικ· αιιηΓΛ ,'ίοοιυιη ο,ηα ΙΙ. ι. ρη-^ΐΓΐ;. ηιιίη Οαι>. ηοη [χ>τοΛ ίΠυη ρΓοί^ποπί- : νηΐΐαό 
«^/<Μτ £*ιη 4· ι)>1^· 45>· φ'^'^· 9- ^'-' ϊ>ί>Γ'>ΐΗ4αηι ίιΐ:>(: ςυηίΓαηο ίΐυηα ηαιιίΓαΙία ικ>11αα( λ ΌΐΟΐΜίαΟι- 
$0011. · (ΙίΓρίΗαΓί,ούί^αικΙ ϋοηΓΐαι ίιιη> ιΙοαιοηηεΧοη- ΙίκΓ ρηκίυό,ςιιΐι ΓυΐΜΐΰίυιη βΛ οαραχπαηιη· 
Β» Ιίαι ΐΓ>1ιΐΓη οΐίχίπηι·; Γιιρια, αιηι 5ςοίο ΙΛ- ΙίκΓ ιΙΙοηιηι. ΟΗίαι ϋοοηυ, γογ ηοΑηηη *1ία 
ηιβη ριιΐο ηοΐΐϋ ^ϋι* ηιιαίΐιοηαη ιΐο ΓοΙά νοοο: ιη<:)ΐη<.Γαηι «Ιοπιχ ρ^1α^η^;ιIα£ι^^Μη1 ,^^§ο Κα- 
ιρώ αιϊαΐαύΐηίκίι,^Γορπί$νϊηΙ>η5 ηοΑαιηι ίη- Βαηιΐδ 3ρρ«ί(υηι αςί 01115 νϋΊοηοηι. ΚΰΓρ<Ητ. 
κΙΙο^ιηι ηοη ροΙΙβ €ϋ)Χϊ« νϊίΐοαβιη Οοϊ, Γ(ά άίο Ιιίηε ριοΙ^ιιί αρρηϊηιιη βΙΐάηιιη,ηΜί να:6 
ηεεοΟαηο <ΙοΙ>ηβ ^1^II9^^. Οηη<]^ ηο$ οάβη ΐηηαηιηι: ησίλίπηοΜΐ ηοΕίατΙιβχ,ηββίαΜκΒΓ^ 
€θηοθ(1ίιηιΐ5 ίΐΐι, νίίϊοηαηΐκβίηπί ιι·ιΙ1η ιηοιίο Αηηι.- πηΙ^αη-ΛΠ- ;ιρρ«κ» ίηηατο ποΛγα" ,ηΜΙ»· 
ΟθΚί$ είΐο εοηιταηϊη) ϋκνίοΐεηϋπι, 1ο<1 ηΐ3χι- ηχ ρηηϊχκΐ αΐιαι ίοηη2$ ΙιώΙΙαηϋ^»; 
ιηαιη ηοΑηιιηΙκχιιιπι· Ιη Ηίχ Αήη Η« ιτ, . ΟΙμϊϊϊγ ρητηΓν^Ι Ρ.ΑυϋΐηΑηιυιη , €|ΐιοπι ηο$ 
€θηιιοηίιηιΐί αηιΐιο. νιπιπι .ινικιη , ηαία νϊΐΐο ΓιιρΓα ρΓΟ ποΙμ^ αυηίπιΐ35,ΛίΓηη·πΊ,Ί^<«/*Γ« /7β ο/<«7ί> 
ϋΐ ηοίΐηιιη 1>οηνιηι , ίΐίοιίκίιΐί ίιι ιη ηοΐιη ά»τϊ ηαπΗτη ^ο^€ ^ίώίτ( β4(ηι. ¥λκο! ; ατ ηοη 6«ί·»<ί«· 
ιφρταηκ »ά ϊΐΐιηι,αη (.- ςοπίΓαΠο , ι^ιιϊαηαηιη- ^ίχκ βίκ ηιχαιχ Ιιοιηϊηικη ροίΠ: ϋΐαητ ΗαΙχ» 
ΙϊΐΟΓ ηοη ροίΓιιιηιΐί ί3πι ΚβΙκιο, Γιε η€{;;αηιΙιΐ5; ηΛηΐΓ,ιΙϊη'ΐ :ιί;ο ΑηςιιΛίηηΓΠ ιηιοΙΙί^ <1ο ροκη- μ^μ «ι^β- 
^οβίΛίοοΙΙ <1ο νθ€θ,ίηι.ρϋίί€θΐοη:€θς1οη€ΐϋη>, πα ίίΙ Ιι.ήχίΗίαηι Ιορ^ΓηΐΕυΓαΙίκε £Γ»ά[η>νη<Ι« «■ντ· 
ηυί2εοα(ΐ«σοΐΒηιιιιι^ιηο(Ιαη\1οηα6ΐΝ|ϊν(αΐ&' ·ιΙίΙ)ΐ €οηίΪΓη^2υϊ «{αιί ίη ηοΗίί οΜίηοιη α»ι1ί ' 
ρατνοείπΐ4^^·ι»τιιτίαΒοιηηίΒα<«ηΐιη«£αρί· Ιίχηύοηυϋιειη «1 νϊίϊοηοιη Ροϊ. 
« (οτ, ν: άίχι, ιηοπ^Μ Λ&. Βοηηπϊ νίηΐηη η»ηι- Κάοναν ΥΑο Ρ.ΜοΙίηαηι, αιη ηο^ 2ρρ««ί. ΜιΜμιΙ^* 
1« ροΐΓιίιι!ί·. ΠΊπ ίηηαηιιη νϊίίοηοιη Όί ϊ , λοί^κ ι.-.ηιαΛ {"^ 
ΡοίΙοΕ ίοκο^αιη (Ιο κ ίρ$Α αΐϊφίαΐίί οΑο ηοΑηιηι Αρρακιαη ηοη ροΩο 1αΐί«ι , ηιΐϊ ροι ,^'^^νν^/ 
ηιηι ΐϊΐο φιχΑίο,έ ^ίοαη^ίηκΙΙεΑυιη ησΑπηη «»η νίίΐοιιαη,ΐ]ΐι» αρρ^ηηκυβ α}ΐ·ηΐ(κη«η νο. μ,μ/!ιμΪ· 
ξΐΜίί ρ». Ιί.'Λκτο ροίαιη.νη η.-.ηΐΓαΙς'Πΐ ιοΓοριίααηι νϊΛο- η ν: Ικ- ρππ'αιίο, ίί·ι.ιιπ({.ιπό υγγο οππ^ϊ σοζ γ». 
ηΐϊ , ηοη ν^Γ6 αΛίααιη | 2«11ια€ IΑ1η^η 1>κ- Ιιια ηιιίοικ-) ιι> ρΛΐιί«.ιιΐΛΓΐ:φΐα5 οίηη Γηηιιΐ ηοη ροΐ- 
ίηαχίΗο ιΐο ηοιηϊηε: ηηηρβτροκηααπιηΜυη- ώηιι; 11α^ιτ^,ηοη ροΐοηι (αΓϊαη αρροικί!^. , ηίίΐ 
Ιοτι ίηίρΙΗ^ΟΓο τκΙαοΓ ροΐκηΐίαηΐ ορροΠοηι ρΓΓα1ίς]ηοί{ α·^]ι1^ιιαI^η5,(α1^^« ριΐ' νιΐιυηί: Οα. 
'β νίοΚ-ηιχ, φΐία ηοη ίΐΙιηϊηίΓ ηίίΐ ρΟΓοηΐίΛηι νιο- Νοη νκίςηίιιι· Η.τς ιοηΙοί^ϋοηΚΓ «.Ιιςία , €|ΐΐίΑ ίϊ ΐη€β»{*' 
"Ι * ^ 'ΙβηΐΜη & ηα^ιι^α1^ιη. ί.ι:<.ΊΤίΐΗ ίΐΐι, ηο5 ΗαΙ)οιτ ηοη ΗαΒοπηίί ηαηίΓΛίοηι .ιρροιίηιηι αΐΐ νίιίοηρπι 9^^^ 
\ηφβ ροααώαη ύοηιηΐάη ία ^0€ ίεηίίι, ^αϊα (η ΐοφ^ά εΑ ϊηιροίΠΙήϋι α»ααΔιχιη^αι^ακ.*·^'^'''' 
«ΜηΐΜ> αίχΐ ) ρ€Τ νΙίϊΟΜίη 'ηύΐΐχ νίοΙαιΠλ ϊηιοΙΙΙ^ ΗηΒίΙήηαβϋρρηήά οηιηη ςοςηίιϊοοί'δ νβή 

151 Λίιί. Ει Ηοο πιθΗθς·χρ1κ".ΊηΓ δοοηιτη ιηιιίΕΐ οίιη ιη ;).ιΐ !ίι.ιι1;Ίη ΐϊηηιΐ Γηπιρια·;. Ουία οηΐπΰΐ (1- 

ιϋίόίραΐΐ. Ιη αιιοεηαιη αΙ> ιΙ1οκς€4αι<1αιηο11, ιηιιΐ ιναηιαίκοι,ιηιρ πιυΙικΚοαόι,ηΰε άϊαίηϊη» 

^ιιί2€αϊηΜΐιι»τ Ιο^υοηιΙο, ροιακΜίΜίΑ^^ ρ(ορ<οιϊη£ηί€ίνβιη ίρίβτυηρΟβοιηΜ'ΙκΗχιτ. 

1 Οϊςαι* ϋίςοηιΙιΐΓπ οτςοΓίΙ ,οίηΐΐϋΐη ίηιηηΐΓΠ αρρρ- Ρίο Ρ.ηιΐο νΓιίΓρηη: Ιοοιιιη ϋΙιΐΓπ οχ Ε^ιΐΑοΙί ^,γ/'ΙΙιΙγΪ ·'»ρρ<·"όηιιη ίηιν!Ιβ&ιΐ5 ίηκ νίίΐοοβΟα. ΚβΑι ηΪΛκιΤΛ^ηιι ΐβ ιιι ρα^αί^ι/^^Μ^(!^Λ0^ι1$^^ λπ»· ΙΙΤ» . [11 Γ αά ίά φιοιΐ ηα:ιΐΓαΙί:ΓΓ είΐ ΐχ>ί1ΐΙ-»ίΙο, &«> Ργο ^οιη^1ΠΛ Γρρκιηϊά νίί1^ηηι^ ΙΐΛΓΰ αΐίι ϋίΐ*ιίαΛ 

οίικιηο ΙάήΛηιτ: αε χ}(ΐ(χΙ ηαηκιπκτ ρί^ΒΙ- οΙαΓίοη & νηϊικιϋΐίοη $αΐραΐΓχ Ιοοα ; (:ιιΐ3ΐίΛ 

\β, ροΓοΛ ηηηίΓαΗΐίΤ ΚαΙιττΐ : «ΐ{;ο οηιηιΐ όλΜ- Αη» Εχοϊΐί αιρ. }}. ϊρΓαιη ΜογΓαι: Νοη ^ήίίιττ^ 

ηϋΐι αρρεηαΐϊ ρύ(€Α ηΜίΙΓαΙίιετ £ιάΑη} ΰτ^ο ηάώϊί μ€ ίοηιβ, &· νΐΗΚ. δαΙ'ααντΗ τη{ατη Ι^τ. 

ϋχ )μ€ ορίκ «ήη ίακ νϊΰίχ» Ικβίί ΠκΐαεΙ νΐίίίπ ηο» γοινΓΐί: Ικηι Ιο,ιη. ι . 'Τ*€Μτη ηοηο - 

β»Η ΤΛίΥΙΛ , ΐρΡ «ΗΛΤΥΜηΤ. νΚί ΗβΓβ νί<1«»1Γ, δΕατιο Ο^νίΝΧΑί λ} ηίηοικΜη Ολϊ ιη αηι^ιηαιο &: ΐϊ^^απί, ^Κι^- 

' ' ίΐο \ΤΓ0 οίαιαιτι \ ιΐϊοικ ιη ς-οηςο(1ει«. ϋ?ηί€]ΐΐ€ 

ΐϊ Ί^Τ ο Ν ΙοηιΐΟΓ ΟΗγϊ(Ιο ΐ5οιηΐηοί €Ϊηί<Η- πΐϋΐή ΡαχΓ0$ Ε^^1^ί^τ ίιίοιη οίρκΓϊί οπιηί- 

νίψί/ΙΐΜ λ χΛ| ηιιηη εηϊπι , ίΛηΛϊίΤίιηηηΐ «ΐΜ αηί- 1)ΐι$ Ηοπιίηϊ1ιιΐ5 ηοςαΐκ, ςμιϊ νΐάβη ροΠαηε ιριι<1 

ίΓ^'^ίΐΙϊί ίηίΐαηιί οοηιχτριίοήίί Οαιηι οΙ.ίΓέ νί- Ρ. ναΓοιιιΟί ^ιίρ. $ οαρ.ί. 

' - ιΗ0€· η« >ι«ιη ϋοίχαάβϊιηί άα$ Ματκ: ίϊο- . Ηχϋ Γαηί νεήαίαυο ραηί$ ΑιπΗαιηηΐΒΐ: £βρ 

ατβηΐιη ίη-{ΜηέϊοΗο ροτοαιό όηείηΐΐί 1 Κ(^ϋ θίϋο ρηπιϊιη ριοηοϊΐβιή ^Π^ ρΓΩρε(ττ ααΑοη- 

ςοηοηιΓίΓΧΓίρίιπΓ, ΐΓ.ι ριΐΓορΓθΙ).ιΒί1ίίΠηιαηι ^ο- Μαιιι ι.ιιΐ ^I1η^^^^ιι1 ; ΐναιη<1αιη νιι ό ππαίΓο ρΓΟ- 5«ι 

Γΐίΐη Γαικηπαηι , <^ϋ^ ίρ{αιη ίη Κ«; νιύ Οοιιηι ^ιαί^ίΐκια-ιη : ϊΐιιη <^α^α Ιοο-ι, (^ϋα· ριο Ικιιηιϋ 

κΙβΓί Ιβρί τίώΠβ ορίηβηηιτ; φιβΗΚο οτ^ό «γϊγ αίίέΓιιηΓίΐΓ, & ρΚΐΜ & ςίΛποη , η« αη» β«3ϋ Ι"**·**"· 

(1ρ ς«ίΓίί Ηοηιίηί(>·.ι<;. ροίΐιιπ: ο.ρϋι.ΐΓί , ί^: η-οηηίίΐ ι. ιι:η ,ι1ί(]ΐι.ί νίο- 

Λ Μη'ϋ * ■ ΕΛ·''"'^"'' ιΙιΛϊίΐιΙΐ-'-ϊ Ηλχ ((.ιίριπΓίΐΙίΓα ιηα- Ιι·ηιιϊ. Οικι.· νχτό ριυ ρηιηά, πιιΐΐο Γηι:<1ο ντ- 

«/{^<Μ/ίΜ Ρ'^ <]θΑ[η ΓοΗοΙαίνίη : ρϋΐκία ηϊηΐΆΐ» 4ΙΙ(εΙ1Ι« £Βηΐ.' {κτΪΓηυς ι-πίιη «Ιΐ Μο^Ιί ηίηιϊΰΐΏ ρΓοΚη: Ειβ/οηβέ 

/νΜΜτ^· ςοηιϋ α1ί(^ιιοΐιιιη Ιοςοταπι 5ΓΗρηιΠΒ, αηκ-ρκΐ ηαιη ηίαιη ΊΛαΛ> «Ια ίο άηη βοηοΓ. }2. Γιώ «Λί**» ' 

ΥΓΓαφίε ραπβ δίΤοΓΓί ροΠυίΐί. Ε4ΐη ί^ο ΜίΰΐΓ- ϋοΜίηκηι /λομ λ4 ρκϊα» ; & /αίαα ίαίΐα ίίί ^"^'''*· ,. 

Γηηέ εαηςΛΓΠ , ς]ΐιί.ι Γ.κίοηϊΒιΐϊ ν11ί5 ποη ροίΓα- αη ι >κ. ζ ηΐι\ι : 8^ τηικΐ Βιτηίοϊύ^ άϊχιζ κ Αη^ο- ..» 

ρύΜ^φ" άζκααααχΛ : ροηηε «ιϊιη Οιηυ οηι- Ιιιιη >ι\άύ{ι:[Μα Λά ^λοο» \ «τηιιη »ικηι 

^««ί»· ιι!1η» πκίοηίΐηι βοΗηη ιηόύο ίΙϊηιΑκΙί «ιμ ΙμΑ νΜίίΙβ ίήηηιηιί ΐΐΑΗοηΙηΙ) Αη^ΐί 

ϋΐί ■ νϊίΐοηετη αΙιςιιϊΗιη ^οη^^^1ιτ^, ίϊαΐΓ οοηοοίΠε ΓυΒΛΛππΛπι. 

ΟΗτίβί ΗηηίΛηίαη ; ί^υία ςηΓριΐ5 ηοη ίιτ>|χ:<1ίί λ'ηιίαΐΐίςίοςα ύς-ύΓηε ζχροηϊ <1γΟ€0 & Απ' νϊ^""! 

■ϋαη ρηχΙυέΗόη^πι ιπΐηαιΙοηίΓη νίΠοηί$: ρο- {;γΗ$ ίίςιιΓά Ιοί ί3€ΪΓ Βαιηηιΐ, ίη ςαΙ'ίΙΙι,;: ^" ·"['*' 

Γ.ΠΓ & ηιιΠί. <]ηί(ί νότο Γι.·οοπΓ, Γ.ΊΠπ ποπ (Ιι,-ιί'- Ι^ί' ί^- Α:!:;ί.'!! αρρ.ιιοΐι.ιηη (]ΐιχ οίΐ (πιππιυ- ^ 

ίΐιε, αυϋοΓίαί ί·ιι;ΐ:η ηιη Γί1ιηϊ]ΐικ Ηιώιαίη. ιιιΙΙππλιΧ ιις·ςς1ΐ3πι!ΐϊηι.ι ιιηαρΓσαιιη ^xρ1^^4- 

■ &5. Απ^ιιΙ1ιπ'.ι;, ΒηΠΗα'ί, ΑηιΒπΐΙϊαί) ΟΟ. Ιχκηΐ αυίβηϊ ΡαιιΗ ιτιϊηαχ ΥΓςα: φιία ϊη 

Ιηοιηβι ,' <}ΐιο$ Γςο^αηαηιτ Τϊιοιηΐβχ αΐϊϊ οοίη-^' οο άκ ίΐιΙιηακυΓ α1ί(}υϊ(1 νίΠοηΰ ςΙαΓ α , αικ ί 4 

'ιηαηίΐα'^ ·& ηηιΗι Λοβά «ϊτηήοκϊ, ηίΚηπΛην ΛβίβΛ Όο, (ςά ιΐο αΓαηϊί & Γεοκιίϊ, <^ϋα: ίρ- 5 

ΜογΠ & Ο.ΡαιιΙο; ηοηηιιΐΐί Π.Λα^,ιιΙΙιηο, ιΐί- Γι· ηοη ροίοταε ΓηαηίΓοίΙατε ; ζ.Α Ηθς 1α^^η1 ρ« '^ίϊ?£. 

φΐϊ ^. Βΰΐκάΐ^} ηΰ€ άβίΐιικ ααί & Ιχαιίΐΐϊπιο αοςίΐΐΐη^ «Α, ύοβ ροε ητηοίαυοηςπι οα ςο^ηοαβ- 

ΡααηκΗχ ηοΑιο Ιςηαιίο,ίη Μ3ηπ&ιι£ κΙΒΠ^ ιΐί, ίίιΐίρΐΎ νΐΠοηοιη; &£<.ρς ρηΐ^ί·ϊ ροΓοηΐ 

64ηΐ νΐΠοηητι οοιηηιυηίοιαί'η ίυϊίΐΐ· ορϊηοη- ρίΠ.· οί ιπΓ^ΓιϋΛπηι, ηο ίΐΐα ιηαιιϊΓι-ίΙαητ. Κιιίίο- 

ϊάη 'Ργο Μο)Ί(: τΐαηηΐΓ Ιοςο Εχοιϋ 3}· ί-ο- Γαιη Ιιιιίιΐ5 ^ιιχίΐιοηίί να^αείοοίπι ν^^^^ αρικί 
^β€^βι»Γ «Λίρα ΟοΜΜΜ «4 Μβ^[(ΐΗ}ΛΜΛΛ ■ ΐ-ΥΛίψ^ίΧΛ άΐΐ'^αί: 1ε ^6. & ΜοΙήηιη ΡΙ5ΡνΤΑΤΐσ ,5ΕΡΤ1ΜΑ* ιαιΐ!. ίιιροΓη.ίΓυΓίΙϊί ν. ρ. οίοαα- 
[ΠΓ ροι η»Βιηιιτ) ςΙιαΓίΜάχ , & ίΐο 
.ιΐιίϊ αόΗΙ>π5 : να. ϊη ϊηκΐΐΐο&α 

ροηιηίΓαίΙ νιΗοηίΙιιΐη ΟαΐΓΠ α-' 

Κιΐϊ Η,ίΙϊΐηιχ , <ΐιπ νοοηΐιΐΓ Ιαιηϋπ ςΙοπχ ; ηοη 
φΐΪΑ Γαηηαΐϊκϊ (κλΗ^"» Ιύχ,ΓβιΙ <|αί4 οΛ οίίη- 

Ιαηιοη (ΙϊιίηΐΓ ϊηίι^^«ΛιI)ί1^^ ΟβΗΟΕοςρΙώ^ 
·ΐ· ■ .11 . 

« •·'·. ·.Π . 
ι:«· ■ " 5ΙΕ0ΤΙΟ ^ίιI^ι«^ δνΒ5Ε€τΐΟ ΡΚΙΜΑ. 

Ν ο Ν Ν ν 1. 1. 1 3ραιΙ ΥαΓ^ικζ Ιής <ϋΛ>. 4^· "/ί·"*· 

ηι,ΐϊ ΗΙι.ι.ςΙε ΛαπΒυπί ηορ.ιηνιί5, ο;ιρ.Γ4. ρ'ΐ- , 'ιτ,ί, βίΐ,^ Ιΐο νίαιικι^Ι ία Οηηβαι. ^^^ι «ι«^γ«μ, άχ ύχ- οιΐοΐ» 9ΐχ ΐάοαχΐα, νΐΐι ηροηοο ; 9»^$ 

κτίοΐ^ζ ϊη φΐι (ΙαιηηαπίΓ γπογ αΟβιακίιιιη, .ίοηί, £ <1κη«(ια> Κη^υίΓκιΐΓ νϊΠο αά νϊ- 

αηίιη^ηι ηοπ ίηιΐί^οιχ- Ιιιιτιίικ ξΙΟΕΚ ίρΙάπΐ <|ι:η(]υηι. 

είοιιαηα- αιΐ νιϋακίαιη Οαιιη : ατρ ΟθΜί>. ^5καο<1ό,<}υθ€ΐ(1<τ Οοο<1(χ«, ηιίηΗ< νι^: ^ 

Ιϊαιη ΰχϊβίι αϋςαοιΐ ιϋίϋηΑηηι ^βηαι» βά νΙ- ευηιβηίιη Ατιητί κΐιηίη», Οαιπ ώ'οί Ιαηιβη, πιφ^Λα 

Ιΐοικηη : ηοο αυκ-ιηηίΙιίΙίϋίοΑςβφ^ΙιαΒί- ηοπ ροΐί(1 νΐΐο ιηοιίο » ϊρΓι> Ο>ικί1ίο οβαι- ίακηΜ: 

ηι$ Ιιιιπίηίδΐ^ΙοΓίαΓ. « ιΙμο, ηοη ίικς1ίΐ{^ι ιρΓαιη ϋϋϋπι , Ιΐ3ΐ)ίιαιτι ί>'»«<'<"- ΝίΙιί1οηιίηιΐ5 ^x Ιΐας Ιοο» 1ο1&ιιι κίρη» Ιαιηίηίβ. 0^ Λάάή, ϋοαπι οι<1 Χχ^μητ ^ίΐίαόκι ΠυΓαηΗιι^, πγ^ι αηϊιπαιη ΐηαϊςαΰ €υικκρ€ΐΐΜΐ>ίιυΐΗ, ίιίεοί^αο «Ιο Η^Ι^κα Ιιιη 

€«βαΙΐ»ιι$ Ηουαιϊοικ αΙίαυί γκίοκίαπι Πουιη, νπ'α- ηίί Οοηείΐίηηι ^η^^1ιι1;^η«1αιη, ηί ΓαΙΙοΓ ,ο1\ρ«-^/,^, 

Κι»ΜΜ/ί ρ|.^ ^ί,^ί, ςιιοιΐ Ρτίαίο αιηΛατ €Χ ΐπα-ηρΟκί" Π(ίορΓίηαρί): οίιπι ομιώ ηοιι φΐΧΓαιηιυ ηιιηβ, 
^Λη' ιΐαηιοαηόχ Ιιιπαϊα» ΒεςιιαΓ<1οι Βε- <1ιαίηϊ[ΐΜ ύι ηεατίϋηΐϋ ΙμΙμοιι , (οά ύΛααι 

αβίη», 3Ϊ«Μβ$ ϊηΐίΙΙίΑαιη ρτορπίι νίπίκι·* ««ΙοίίιΑο ύβ{ηΓ,<!ιιιηώαιΗ«Γί2τ(!οηαΙίαιη 
χΙαιΛίϊβ Ι)οαιη ροΐΐο νί».1^Γί·. νΓΐίιιη αυη-πι ίίΙαίΊαι.ι- ΙλΛο Ιιχ^υί <1ι· Ιι.ιΙιιηι , ϊ]ΐιια ιΐο Γ.ιΛο (υΐίιιη 

ίβώιρίίχ. ιίοΙΪΓρςΓ ΗαΙ)ΐιυη» 1ιιαιίια«^;1ϋΓΐχ,αορθΓ4α«- ι1η^ιI^ 1ΐ3Βίιυ5,Ηί«π Ηΐ ΐϊ ιΙία-ινΕ, $αρροΐκΐ- 

Ιήιιη «]ς(ηη(ϊ;α]ΐη , €χιη ηιοηνηι ΟχιαΗ}. ηιυ^ ηοίίΓοπι <χ)α€ΐΐ]1ϊοη«ιι,<1«ϊ ίοΰίΜτ μ (»-■ 

Ο^οςΐ αςΙΚυς ιπιρίίϊυ ΓοηΛαΒίι οχ μπιμη·, όΐο 1ι.ιΙ-ιΐ!ΐιηιΑ' >"'ίί'ρι>^ι1"«·*"»ΐ5ΗΓ«)ί"!αηίΊΐίαπι 

3υιιη ρυίΐ ΓοΜιιυιΐϋΐη οΙικΆϊοαυΓη ^υιτιιηι- ίιαίΐί,-ΐοακιιηι :'(ύηι ο οοηιταήυ ιπιειχίαι ίρίΐ; 

αιη ίΐ,ιιίιη α(ΓοΓ3ΐη. 01>1βηιι βηκηι οΐιϊηττ: ρIο}>α^^^υιηΗ«Β^ηί^η ϋ^ίϊΑοιΙιιί»^ιιηΟοα-· 

ΟοηαΙίί ιηοικη) ιϋαιηυ'; , (1^^^ηΗ1 αϋαηι ία Γιηιϋι. ΡίοΙχ» «τ^ ρβτ «οικίυίϊο- ^ ^^^., 

ΓΑ/** «ΜηιηΓο» αΐϊηιΐί Ιοω Γλγγχ 5π·ίρηΐΓχ, (ΐ«ιχ ηβιη ^xααη βχρίΐαόοοϋΐη ^οηαI^ί; €υιη ί·χ ^ι^^^ 

Γαΐΰ Ιαιηοπ νίιΙοηιιΐΓ ρ^^1ααιι^^^, νι ΓΓαΙπ). 55· ^οηα1^ο ιΙοΒιτ^γ ρΓοΚηι; οοικΚιΓιοπιτι. Αά~ί^ΐβΛ, 

ί» Ιμμ40« /«« νίάίί/ιβίΜί 1$Ηΐκ» : αααη Ιοαιιη «Ιΰ,^αοιΐ Ιμογ^ ι{ιχι , ^οη^II ιιιηι (ΙίΙϊπϋΐΙΰ ηοη 

«ΙοΟεονί ηοΐ' ϋοηίοηβηκ, Γκϊκ ροβιιηι*ι$ ηιη ί(1 φΐ<Μ «λβΐβ βιέΐο, (]ΐιαιη ηκη ίπ(ϋςΓ> 

' 'ίηκΠίβΟΓο, ιηιΐ5 ΐΐηιρΙίαιίτ. Αιΐ ^οηΗη11^ι101κη1 ι^^^ο,^13- 

2 . 5ϋϋαηί1ό, Οοηςίΐηιιτι ηοη »ιτι ^1ο^« ιΒι» (^αο Ιίϊιιπι ηοη νίΧϋΐ ρΓορικ· ΙαιτίΓπ } ηοη ηιΐιη 

^ώΐ^ί» <ιι^ή> νί(ΐή( 4ΐι; ΐαβίο αηίιηα ηοΑα ]>αιη, Ιυχ, νΓ<1ίς-οιηυ< ριυΙό ρίι&.ιΙίεϊηίΓα-ξο Ιυηιβη, * 

[λ^»,[>4 ςηΐηι ηιιο ^η^1ίμ^·α^η^^^Π^^^Ο;^^παIη αικοηι φιία, ίΪ€ΐιι Ιϋχ ιοηιρίΰτ Λΐΐ νιίΐοηριη ^ο!ο^ππ1, 

Μι ηι^Μΐ/^» ΐί\ ηο5 ηοη ίηί1ΐί»0Γε ίϊπιρΙίάκτΓ ΗαΒίιιι Ιϋηιι- 1^α ιΐΐί ΚαΙ>ίΓα$ οοηιρία νιίίοικιη Οοί. Ηος 5 

Λ/ίβΜίί ιη- οΓΜίηίί ά^ ίίΛίο άίοα: ιααα (λΙκοι άίιύηι- βαιηη Γοηψίοηιοηιαιη ηητ οοιιικ-ηκ (-Ις-ιηιίοοΐ * 

ΛαίπΜΒ»· ^ ^ Αιηηι,-Ιΐικ «ο νκί6«ρο0ΐΜΐ η ΐϋ,ίΐί» €αΑΐη εχιιίαΐΜΧ, ϋΓε^ο ροιεΔ α ύκί Ιαιπη α> 

ιϋςαηηιίηηη ΙηΑίηι νοί ^αηκίοακ ά|ρ βηίϊι <]οο ΠιΜη». Υιςοτ Ηανχ*. €αηαΙίο οιαι ιΐη«ηΛτ. 

Ηοηί,' ηοηηη.ηϋηιιηο α 5ςΗοΙαίΙί4Ϊ5ίη-χ·"ί «Γτ<- 
κϋι^ί ΙηΒίαιηι , «£ο <]ααΐΜΐο ίιηε ΙιιηίιαποηΓ « - 

<1οΑηϊιιη άχΛ ΙοίΜη μΙ νϊβοαηη Ββκιιη , ίη- ,^^^^/^""* 
ιοΙΙοχκ ΙυΙίΐηπη Ιηπιίιης ρίοπχ. Κ^^ο^^^α^ο ^ί,^ 

, ιαπνηι Ιιιης αΓβυπ1^ηIιι1η:61^οηα1ιυIηνο1ι1^1-/— «- 

ίΗΐΐϊ ΙυηΐΓπ 3ύίΙηΐΰηηΒα$, ηβ^ΜΚίΐΝΚ φΐίΐιοί. (α <ΐ£Αηίκ , «^ί ΗαΙήηιιη , ϋηκέ οι οεοαΓπίΐϊτ,ί^^ 

4«ιη: Γξί: οηίηι ςυηΓΠ ΗχκάοΜ, ΰΓρ>. νοχ Μ$ιμ4 , νΓ ςίαήΰϊ 2ο ΙΙιμ: κτ^ιίΓΓΓιιίοηε τ*^ 

ΥΰΓαιη Ηιιίο ιΙού\ηηχ κίίΑκ Ρ. ΗηΐζοιΙίί^ κιη ΐρΐίιιη ιΐκίώΐΐα: ηοη (Ιοβηίιικ οχί-^ 

ρικ. 48. ηιιηι.6. ορϊι\ιπι$ Ρ. Υαΐί^α^ζ Γυΐααο- ββηιΪΑηι ΚαΙιίη». Α(1 οΒίο^^ϊοηοπι ςΐϊςο , ^οιι· 

«αϊ €θΛ ριοΙιαίΜίβηι > ριοΙηΒίΙιαι αηκη έ οΐίιυηβοαιηίαυϋΐί:, 2 ηοηηαΐΐίι ^ςΗοΙιΑίαβ 

ρηφ I»- $ο«ποι!θ€£Η, Οοηάΐίοιη <Μΐηί(Ιτΐ6ιηίηϊιηί. ηοιηίΐΜ Ιηιηϊη» ίηΗΚ^ €{ί»η ίρΑιηι Οαπη, 

ίΐ!1>ρζΐ)η- ίΙϋηΓίαπι. ΡΓϋΙ>αΓ ίϊί Ρπηιο, ηηί.ι ικ<μΐί «μι- ^οί^·ηIιι, ηιιο Κ^ί;)"^ ΡΓα1κ5 ΡΓαΙ. ^^. ^ίχίι: 

*^ ρΰηαηιΐλΐίκτ, οοΑΊιηε ριορήί ιηΐΐΙΙΐςί ϊΜ ηο- κΐήηιιηκ, νί<ΐΓΗίηιαι κ ίρβιηι. ΥιμΙο «ίαβϊ- ^ι^μΗ*, 

ΐηίηο 1αηηηΐ$. Νοη <|(ΐίι^οηι «ηκιΐΓΐιη: η.ιιη γγπγργ νΓυτπ ΟοηΓίΙίαιτι [Γπηϊηο 1>4ΐηίη,ηβηη*4ΐ>Μ 

Ιιίς ίιπιίηοίαι^κϋΐ :π νιΐιοηί·, οι^υ ΙιιιικΊΐ,ν^ιιο»! (]υία Ιυΐϊιηι ιΐκςίαταΐΰ νοΙακ ηοοςύκικαι οίο- 

3(1 νίΠοηοιη Γεί^ιπΓΐηΐΓ, <ΐ€ΐ>£{ «ΐΐϊ: αΐΐι^ιικί αΙία<1 ιΐΛαιχιίΐ) (}αο «οιηη οοάα α ηοη ιΙΟίΓ- ^β'""" 

. ώ^€ίαία. Νοη Οοιΐ5 ίρΓε , ^α» Ιιοη <ϋ49>. ηύηαηκ. 

(ατ αΙϊ(]ΐι:Α<1ο Ιαηιοη; αι Οοηαίιυηι ηοπ Ιο^ης- Υι^βο αΜόΙαΐέ Ιϋηο τσίαΐνιη , ςιιή ηοη ' 

1»«ϋΓ ιη α(χι ϊΙΙο ηιααρίινίΐοο, ΐ]ΐιο ιΐο |χιιπι- αιίικιί ^^<.■ιιι^ ^οηι.^1^ο, οΓΪαηι ίη Γοκεπηΐ 5αα- 

ιϋ Αΐ)ίο1αι4 ρα (κ ίιηηιάϋαιέ ϋ«μ$ ςρηαιτ- κζ , ^αί «Ιιςοκΐ 5. Ρααίαιη νϊ(ϋΐ1ς 1>ευηι ΐϊηβ Αη ϊ. ρ«·- 

Ιβκε$ίίβι1οη1ιο»ίί 1θ€}αακΙο, ηαοιΐ βτρϋΓ))»^ ΗιΝηι Ιαιηίηί* ρ«τ ΓπΗηίΜΜ Ηηκκίοηηη νι^/τ<» 

•ΙμΙΟΙΧΙ Ιαηϊηί^ : παπί ι1ι· ΓλΛο ηοχ ηοη ν^^1^·- ίη εοΓί ιΠ: αΓ ΟοηαΙίιητι ηοη ηιίηύϊ νοίιιίι ά^- Ρΐ**·^^ ΙΟ» 

ϋυηαΐίαιη ηοη Ιοςαηιη «Ιββοπώιιιέ « 
. Τβηϋ, ΟαηαΙίαη ηοη νοίοίητ ΐΚϊ()ίηπι«« ΜΜΙΙΜ ηιίι:ίΟαΐΐη ηιΓιραΚπηιπί'ί 1ιαΙ>κιιιυ. I^^^^αο^1 
ΑΐηρΙίαϊΟοηΒπηαηΐΓ,οό φιοιί ρτορηαηι» νο- 
415 ΙΪΛηίίΐι-κϊϋ ("οΐίπη ιίοποια Ηαήίηαη ιηιπη- 
Ιοαυη: ι,τςο ςϊιηι ^οη^ι1^^ ν«Β;» <ΐΓΐχ·.ιηι αςςί- 
ρι ίη ρΓορηο ΙαιΓιι , «ΙβΙχΙιίηΐι» ποοοΩλγϊο ίη- ςίαταΐκ ηΓεΐΐΙΪΜΚτηΊ Ιαιηιηίχ ιιι ιηρηι (^ιι^ιη 
ροηηαηΓηΚΓ) & Γούϋηι ηιθ(Ιο ϋ.ΡααΙϊ ^ηί- 
ϊπαηι ςιιαητ αΐιοηπη ίαιη 1π ιχίο οχίίίοπιίαιη 
^οη1ρ1^1κ'ηι^1( ; ψιΐΛ ηΰαιη νιΐΐυ οΙΙ ςοηηαια- 
γλ1ι·> , ς-χ ρΓορηιχ νίπ1ια$ : ΰΐ:^ €οηά1ίιυη Ιιαηιη:: κΐϋ^ςκιη ρύΒίαιά Μηπιοι 1αιηϊαΐ«£ΐθΕΜΓ,& ίΙ)ί ηοη |ο<)ΐΜ;ΐΜΐυΓ-(1« ΙιαΙιίαιΙυιηϊηί^, Γικί 

ηοη «ΙοβϊΐίοηΜί «χηίηϋκιη. . «ΙηΐκΐίοηΓ, 6ικ η ρ«τ ΗβΙήΜηι, £ικ ρκ «χ- 

Η.τς Γ,ιηιοη Γα^1ο ηοη·νί2^ι. Ργιπιο, (^ηία ιπη(ο€υιτ> αιιχίΐίιιηι ΐϊ.κ. ίν' Ηχΐ ςοοηΐήοίΐο 

Ιίεα 1)οηό Γοαιίςηι» (Ιθ4;ωηι, €οαςυεΓαηι ξοηο- ιη3ηϊί<:ί|(: ιαιαηαπι. 

Γοΐοηι Όη ηβοΐΠΐιήηπκΙβ Μ ^βοηηη; ροηιΪΕ Α<1(1ο, Ιϊοη'κι Κΐκηοη βτ ^ β(|«, νε οβή- 

^^η1^η αΙ^ 1ΐ;νηπ^!·ι ίΐΐε ηα?ΛΠ , & ^οη^^Λ ίΙΙοί (]ϊηια$, οΐΐΐ' πιηπι οΐι οοηιπίϋΓ.ηη ςοηΓοηΓαιη "•"ί*·*/* 

»'»·ΜΜ ηιαοηε ηοη ^^,^ ^ ι* Οη ιί4' <>^^^^^^Γ^ ο(ΐ.ιη) ρυιυκ (,ΙοηαΙιαιη, ηοςϋΐΐ^αηι ςαηί&ηΐΐπι. ύΐ(:θ€βη/ί>ι/ι 
ΓΪ. 0219^ <τη!ι-η αΙί^[>& (Κϋΐιιιι , οΐ) Γυρ€ηΐΐηΐΓ.ι- 
ΗϋΓΰΐη ιη νώοηε κρ«Μΐιι , οχι^ι ώεσι ΗαΙ)ί- 
21^^^ ™™ » ηοη ·νΓ5« : ■««π ΓαρςΓπαιαηΙϊαβ ρΓοΙηι 
/ί·Μ( «η- <)ΐιί<1οιη , ητατίΓΑΐίιιη ίίΓο ΰίειαηοηηη ; «^ιιοΗ - 
^κ■■ ίη/ίκ Μχκηι ίΐ3ΐ ροΓ ΙηΒκοιη ιηηίηΓβαυη , ηοπ ρΓΟ- 
Λί,^ϋΛΐη 1,31. ΜΒΚ ϊη 5ιςηη»ηιϊϊ ^ ψα ίαχα ρΓθΙ>ι- 
*^^"'' ΒϊΙίπι ίαιίαΜίΜη ^Ιοινκοτ ίά αιι^ίααώαα 

Μΐ·Μ«/«- Ρ<;γ ^x^^^ηΓ^^ιη1 αίΠΑοηπαιτι αϋχίΐί). Ρραηιία 
ιι*»»Μ*ί*τ ασο ίΐϋο, £«(}υχ €β, «Β^οχαηρίο ιΐίοηιιη 
ί>Μ»>α». 2ααυιη ΓαρβιηιηιηΒιιιη , ιομΗχ 0«, 6<1η, 
Λ^»*"*^- 0**^^» ^*-· οπιπΓϊ ροηιηι ίη ίηΐίΙΙεΛα & 
«»■^^««<··· νοίυηαιε ίαρΰΓαΐ(ΐΐΓ3ΐο$ ΗαΙμιιιϊ , ^αι6α$ ρΓΟ- 
Λ Μβηα» ΛΟίάοηΒΟΟΚ γθκηάχ : αξο ί {όΐύοά νψο 
/'ψ''''''''''οαΧΛ, ηιικεΑ ηοΒίϋΙΙΐπιαϊ αέΐιυ Γαρ^πίΑΟίη- 
1ί5 , ψα<χ άαίνηοάϊ ΗλΙ>ίηιιη «οηΓοΓουκαη ρο- κ.'να^ιη . Κ-κίο 2υκπι ά ρποιί ίι>ϊρίΛΐη §Γα- 
1,^ 0,^, ιίαχη ΙΐΑ^ΐΕΐι^ειπ ηίαικϋΕΐΐΓ. Ηλο οηίια εάηι 

ηαηηΓΐΒ οηΚηβ ϋιραιιι- 
ββΛΗ»*ί ΐατΛίί, ίπιτίηΓοοέ ίηΙιίΓΓΠϊ 2ηίπιχ , |κ·ιίΓ «ίηπι 
ΜίΜίΜί ροκηοία» , Γα]ζοπΐΔ{αηΐΓ$ Γώί ρΓβροΓήοχαοϊ 
^ΐυ^Ι'^υΐ*" . ιρΓι ΓαΒκέΙο ιηΐιβκηκϊ, ηιιϊΙ>ϋ4 οοιηρΙοίΐοΓ, 
4ηη /«*·>- ηΛιϋ 1αρ<:ΓηαηΐΓ3ΐί5 , ίη φΐθ5 οΐις ιμί ϊρΓ» 
ββ ϊηΙΐΛ- £ΐϋΐνχ : ιηια <Μί ζχικιη ρΓζάρααι οΑ, νΐ άιχϊ^ 
ηηι*ι. νιίϊο 1>02(α.Ηίης ρχοτ,αιτ $3€ΐ2ΐηβιΐη ΟΟΟ «1«> 

;^«»ί- ϊιϋιζιτηι ί ϊ . \ ιΐιΐο οίΐ ε& ^ικμΙ ροικ η ίααιιι^ 
ΰοΛ €0ΐηρ1εη. . 
ΑιΜαικ αΒςαί βΐήιη ^ί^νίοηβαι ίοκτ 5«> 

ΓΠίΓηοηια & ίΐίοϊ »Λπί·. ηιιη 5»(:τΜηη«ΐΜ οιιιΓ- 
ίϊωι ^ίήζια ρτΓ ηιό^υιη ΓπυιΓΓίιηώ, ίά οΐΐ, ηοα 
οηΐη (^ Γ(χίρίιιηι, νηϋε νΟα ρβηΐηκ 0Ββ»ι- 
ΓΪοηΓίη ϊηηίηΓεαιη ΗαΒΐηιιΙοιη Μπίι·ιι«ΐ'- 
ΚΓα% Γκίΐϊ ϊοκίΐε^ιι^ & νοίαητ» βα ;ιΑα$ Γιι~ 
ψΙτΛβ· ψαοΛΟΐοϊα , 4|αο5 & ίιηηιιηοικΓ ρπχίπαιητ, 

βίκηΐίχ βΜ^Ϊ κϊίαηΐΓ , <ιιιά νί ροκηώ ορί- 
^ ιαυτ νϊαΙκοΓ , ηοη ηείοΟίπαπι, ιΐία ίρΐιιυ 
ςοιηριϊηαρΜ ςύε ίιηιηαικηάα & ίιηιηαιιακοχ 
«ρ?[ΐΐ[1: {η&άχ «ιίιη ίί ϊρΓ» ροκικίλβΙΕείιτ, & 
Γ«:ίρί« ϊη Γε αΛϊΐ5, ϋ€« ίϊιηαΐ οοηοατηηΓ λΙιι 
ςοιηρηαάρά <^(ΐ2 ίο·1ι«1>αΐ( ςχίηοίοςέ γ ογ^ο 

' οηιποΐΰ ναό,ααη» ν. ^. ηοη κα{ήΜ ώ £; 
βίαιίϋη , ίΜΟ οΛ ηβοβίΤαπι νΓ ρηηαρίαπι Λ- 

.» υιηχ Γκ ϊηιηηΓεουιη ϊηΓοΙΙοΛυί πιηι^ΐδ ^]Λα^η 

ααα· ίη ίβρηίϊηο. Ουο(1 αακιη ίΓοι^υεηάώι 

ά^ΐΛΐ ηΓ«ίΕΐ3α·πι ρπηοίρί) ιπΓπηίόά, ηοη ε^- 
'ΐηαι οηιηίηο ςοηιιίηοΓ. Νλπι Π Βίδ ν. ξ. ροιοΐΐ 
' Ιϋοββο ρήηαρϊο, <χίαιη ροιοπΕ οαι^· βοΑ-' 
' αβιοΐ|ρ)ΐΙί1ρ>η(>*Ααοοάσ3^η· 

5νΒ5Β€ΤΙΟ $Ε€νΝΟΑ. 

ΤΑ<»ι«νί* ·Μίί V Μ 1 9 Γβηί«ΐΓΪ4 τΚοιηίβιπιπι γΛ^ 

«ΪΜΚ ^- ηοη ροίΤσ 3 Οοο Γυρρίπΐ άκ(ζ(!ί\χτα Ιυ^ 

4^ πιίΐΜ$ εΙοηζ. Ραπίΐιιηοπίιιιη Γοηιπη είΐ, ^αϊι 
^Ι^^"^. ίηκίΐβΐΐϊιιχ ριο<Ιιια< νιίΐοηιηη ΐηιηηΓκέ,οί^ 

Γαρροηί (Ϊί-Ιχττ ΐηιπηΓ«:έ ροΐ6η$ : »1> 4Λα βηϊηι 
«•^«;ίΊ 2(1 ροιοηααιρ αί&ΓπίΑηαί σοηα εοηίόηηαι- 
^■"■ΜΜ» ιίι; Πηϋ Η2ΐ>ίεα ϊηιιίηΓοςο 1ιΐΓηϊηί$ ςΐοήχ, 

αοβΤρίκβήκ ίηκίΐβέ^ «06 ρηχίαέϋιηι· νϋϊο- Γπΰ, ηιιϊα νίϊΙεΓί ροκΛ Ό^η$ ρβ ν]£οηηη ηοη ^Φ^^ 
ρΓς|4«Λιπι αΙ> ^η^^ι1^Λα , κςί ^ΑΰΛη ί Οοο} ^^^^^ . 
ηιηε αήΐαη (χίίια « Γβήοι οιιη ΐηκΠβ&ιι γοπι μ^,β 
η3η^ ηοη ρΓο<1χι«Γ« ϊηΓπηΓοοέ. δίπι η ι1 6 , Ιλ- »»/<</>, · 
ι« ιηιηαοοίΐίο :η Ηοο 3Γ|^ιηηεη(θ : αΐιαιΐ οηπη Λβ/μλ/μψ 
^{^ άίακ,οροτοχΙοΜω εΙΙϋ ίαιιίΐι&αιη,,νΐΜ I»- ^"""^ 
οέ ϊηΓοΓηΐΓ , £γμ ρβίΐ^/Μβη βγίΤΜ»βΜΐΛ μ*- ΟΜηκί 

ηιηβΓΛΜ, Γειι, ορίτΛίπτ ιηίτίΗΐ(€ί^ νϊτηυ ·^ 

βρίΤΛίΙΜΛ φ ΙΛίΠΛ/ίΓΛ, οΑπίΜΑ ςΟπΓο- |^"//^ί·^ 

Ϊηαιηι.1ΐ2€2υκιη η ίη ρπΕίαιί ίΤΗοιηίΙΙϊΐ. ,„ ^^μΓ 
ιΧρΗοο, Π φΐΪ5 ^^^^^Γ^^: υπη Ό(Μθτ€α{\ ορί- ίΐββι*/* . 
τΛΐΗΤ ΐχιηη[{€ί , ιτίβ ροηπηα €Τ€Ληάί ί/? €Χ,- »^Λψ"ΐί 
ίη»/ίί4 5 »Γ§αΓΓει ί«ιί4ΤΑΐ(1έ π»ϋ. 5ΐηιί1ίΐ€Γ, ""'*"[*' 

ΛϊιαηΑο Αίι^ίΐΜΜ , ίτ^β φιγ/μ γηάι$βί»Λ ίίΐ Β/ιΜίΜΐ 
ίηβΜΗΐΛΐΐίΛ ; ίκνα , ^«Μ# επΛηι ηιΛίβτμιι» γη ίβΜ^^«Μ^· 

ΗτϊΛΗίη, (ΤΙ· νίΠΜί ρηώιΒίβΛ /Η ΦαβήβΙίί^ 

ίτ^ο νίΠΜ ί!ΪΙ ΐ€ΜίβίΐΛναΆ^ΌΜΐ» ΛΐΗβ,βρ«ην . 
Λά*<ιι$Λΐΐ ϊηίΓίηβίί^ (ΐιιΙ·Μη> «ηοτΙηιηοβΒ- 

2^^ιI2^έ ΓΓΟΪρϊηΐΓ , ίΓ^β νΐηπί ρτοάπ^ίΜΑ ίβΙΛ 

ίβ ^Η^^^ηβι^Λ■,ίxιΔΛ.^^^οαί^(^'^αάΛ·. Ό<:\χ·ϊ αύτα. 
ντεηιίΠιριίηΐΐΟΜΚιηιτίΜίαιιη. ΚαυοΐρΗο- δΐ'»^ 
π οατ Ιιβ& ίίιηαη οοοί!«ιιΐαιη« ΐη>1ζ Γηι , Ρ"<"<'1-^ 
€Λ, ^α» ηοη οπηο ριορτίβοη:! , <}ϋα5 . 
ϊέΗυ,ΗοΙκΐ &: 1ϋΙ>ΰΓΓ ροΓοηπα"; ΓιαΛαχ, ν.§, /,ι«^ιμ 

€χηίηίϋθΐ5>ν6ΐ κααϋω, νοί ηι»κιί2ΐί$} οχ- ««ι^ ι·- 
^ «οίΠι <ΐΒίά <<6 οκήηίοΜ, ιοήΗτηΐΒίίι & **ϋΜ·. 
Γηακπαΐϊϊ. Ριγρογ ογ^ο νϊΠοηΓΓπ ΙΐΜεαπι ιπίΐιί ν 
οίΐο ϊηΐΓίηΓ€€2ΐη ^ ηο§ο ΐ2πΐΓη ροκηααπι (οαπι 
ακη ρΓ0<Ιυε«)(1ϊ, άοοεκ πιίΗϊ κίΤο ίηΐτϊηΓΰοαπι. · 
(]αοα ζάϊ\\ιο ροΠ(ο Ιαπιΐηΰ (Ικΰηιΐιυη εΑ, κ^υίλ 
«ίιτη ηιηο οοηηίΓΓίΐ .Οοα$ νι 03ΐι(Γ2·ρείπΐ2, 
φήΓαηπΓη ιηίΐιί ηοη οΑ ίηηϊηΤοοαδ.' ΙηΤοΓίηά χ#^**/Γ· 
<Γβθ ΓοΓροπίΙΰΟ, ώΛίη^αίηοΙο οΟΒ&φοο, 
^0 ρο^ι$ίΗ ϊηίΗη[κ€ , ίηιρ ρο][ΐίΐι» Μίπ μιττμ- ^ 
[ηπτηι^ΜίΑ, ςοη«(Ιο οοηΓη^ιιοηάαηι ; ίΓ^β /βΜ 
ρβΐίποΛ ί*ί ΐΗΐηηββ» » -ηε^ «ηιΓοι^υϋηάιηι: 
Γυ ίϋώ «ιϊηι »] νηλραη ςαικαηη», ϊρίβ 10 ι 
ΓίίΙίε« ίη:ε1ΙίέΙιι$, £ΐίΐ11ΐχΐΐ£χΐ11 ΑΙΐίΙΙηΙΚΗ· . , 
ηηηί νί^Γπιί. " . ^ 

Κορ1ϊαιΙ>ί5:Ι.απΐ€η ^βαύκ €Α «χζ ηήο 32ββ· 
ώ,αι^ιχίιιι «Ιβ&ΑιΗ ΒΟΒροΒκΑΑΐίαη^οΠιρ- / 
ρΐαί·: ιΐΐοφίϊη- ηπκ ηηΐΐιιη πίΛποτη ρήηοϊ· 
ρίατη ίηΐηηίεηιηι ΰϊαί νϊΓιοηίϊ.ΡαΙΓιιηι αηκςο- 
αα», άβ (^ηο Ααήαΐ} & ηαιίι <οηΓΓςιΐΓηη&, 
ηαί» «η ηΗο <ξβη<1ί ακΐο ροιοΑ ΓαρρΙαί ί 
ϋοο,ςιιϊ ροκΛ ςαΙοΓΓπτ Γο!α5 ρ^^χ1ι1^^^^,^ι^11ηίϊ 
, ΐοα ηαο ρΓΟιΙαοοίΐίϋ οαΙοΓειη , ν. β.λ1κΓς»Ιοτ 
3υι Ιαχ οηιηίηο άείΐητ. & 1ι^^π1 εΑ 2ΐϋ$ βί^ 
ΓϋέΙΐ1>α5 «Ββΐυοί , ^αο$ ίε Γοΐο Οΰΐυ ρΓοΗιΐίΰ- / ·· · 
κ ροΐιρΑ{ Ιΐ€ίΐ ϊρίϊηι αέ^ίοηοηι ςΓεαεαΓχ ΓοΙαί 
ηοη ροίη^ : «^ιια, ν( αϋ!» άίχϊ , αι^ϊοηεβ «Αοα- 
(μΙϊκτ ιχΓ|ΜαηηΕ Γι^* οιιΑ» ϊη ρκϋαιΙβη,Λ 
'<]ΐηΙ)ΐιι (Ιε ηβο ρκχβιίαητ, Μΐκήιιβ ηβτ «Ιΐαί· 
ηίΓα$ Γιησ ίΐϋί οίΐε ροίΤυηι ; ρο(Γ« ς·Γ£θ Οαη ' 
Γαΐΰΐ νϋϊοηεηι ρηχΐϋςεκ, Ικα ιαης ηοα ^φx 
ιηπνι1βαι«Η»ρτο(!α^ο. ΐΜί»ΐί. 

ΑΓβχιαηΕ δοοπηίίο : Οαϊι ηαΙΙιίΓη οΒίοΛαπι η·ηι/«. ο(· 
νϊΐΙοήροκΑ Ιιπΰ ΙκΓηιηε. Ο αι Ηος ΜΤβοηιαικ) ί*^»»»»*» 
νΐϊη», ηίηιίϊ ραη ηΐ ί ηαΗ Μ τ νώτρκ ι^ Ινμμ: ^' 
. ρυαιοηύη «ΐΐ^ανη βΟε 1α(:€ηι,<}ΐι1 1><ηι$ρηύ5 ^^7λΤ* 
ιΙΙαηιΐηοην, Πεο( οιΙογ ΐ1Ιαπιίη2ΓΐΐΓ λ I 
ΓειίαΙί. ϋΰίικίο νίίϊοηοιη ίηκ11οϋα5 , <ηιΪΛ Ηοο & ι»- ίροΛ Ικκ ο€α£ οοιραιή τί£οηί· ν^ι» ^ 94. Κοο.οε ΑκκίΑΟΑ ΎΐΆΘΆΧΧ!ί%Ό€'^βαη$^ίΐαηάιηΙηίίΌ€ί* II ΐι·η3£»ϊη.ιηο ί".ιΙΓι οίΐ : πλιπ Ιυτηοη ^^Ιοηχ οΛ Ιια- 
Βϊιιΐ!, ΐ]'.ιι 1.1ο Ιο ηιΗιΙ ιΠυηιιιυΐ; ίκά ΐύΜ άκι- 
ηα, οιιυ ς'.ηιΐΠκ νιΐϊοηοη Οη,ηυχ ΦοεάΟΐΩΒι· 
ιη^π Π:α 1ΐ)χ ίηαι'ΐχ-ΐ1ϊΐΜΐί$. ίιΐ ϋιΐΐι^ααί ηυιη.}· · 
ΡΓορηϊ; ΐΐιςιηη υιηι ηοη Ιυχ, φΐΑΠ) ηοη 
Γοηυ^; & νίΓιο ίηαΐΐ'.ί^ιη ηοη ηΐί^*^ ιη κ ^οη- 
ικαίι εαιη νίί(οηβ οοΓροταϋ, αυάιη οιιη αα<1ι- 
ϋοικ. Κάάί «τί.ιιη (Κιηηίη» οεοΐο ΓΟτροη-' 
1ϊ νι^1^η ρυ(11· αιΚ αηι αΐιίΐηα· Ιαςο, ιιηο ιΒ- 
Ι'εηκ ιρ(ο ίοίοιχ- : <^ϋ« αΛιη ίη ιερυ- 
. ςιηηπ,ι ? 

Τ^.χι^Ό , ^^ι1^Λ ΓιιροΓη.ιηΐΓΛΐϊιαη5 ίυηιίαΙίιαι 
ιβηίΛ,νί ζΐΰΐ^α ΐίτΓροΐιϊΙοΓΰ Ιιιιηίαι. ΚεΓροικΙεο, ΓαροΓ- 
^••'υ *·" ηΛίηηΙκΑα'ΐη ροίΐο ΐΌΓΛ-Γροηιίοκ αιιχιΐίο εχ- 
(ιίαίκο οΙίΐι.Λΐιΐϊ ροιΛκίαιη , ν^ οοΓΓοίροικΙα 

α$βίτΛ: ϋΛο-χηκηάι ϊη Γβηκηιϋ ίρώηιιη ΤΒαοιί'. 

βΜ ΜΧ(<'· Ρϊίχη^ΐϋΐιι ΟΓ^ «Λ , Π^ιι^ ΛΛα$ ΓαροΓηπία- 
Όϊίβ ρ*!)* νίΓπιηιιη ίπίυίαιιιιη ροΠιιη, &: ιΗο ί.ιΛο 
«/( υι//4- οιιηηαΐΓ ιη ρς-ςοαιΟΓκ αΒ ααχιΐίυ 1η^^Iη(^^υ Ιι- 
ΐΜΠ) ριτ ΐΊΊΐιΙ οιιηι ροιοηιία, ίια & νίΐίοαοιη ΙκαταιηροΓ- 
Λ-χιΐΜη» ίηκΙΙεΛα ΰΙείΜΙΟ ρα: ααχϋϊιΐιη γχ- 

Π*·»^^"" ' "ει-1«β'η Ηοο νΙΙαπι ρβΐ: Γορα§ηαη- 
παηι. Εγ ('-ΐκ- ι ιιπι γ.ιπο παιαΓαΙη ηοιι ιΊΐοη- 

Ιίκί ΪΚοίαί<Ι&πι νϊίΐοααη, ιηυΐιό ηιίηαί ο&η- 
.. ' (Ιη,ηκιΗαϊΐΗαΜίΐιΐΒβο ροβΐίΒτήνϊίΐοΐΜΐι* 

δΕΟΤΙΟ 5Ε0νΝΟΑ. ςία:, ΐίοη ροΓ^ΐΙ πς]αα ΐηύο αιΐραιϊ, αηι Ι.ιυι1.-ιπ> 

(πΓι α1ιΐ& ϋΠαΙιΙχΓα: ηαιτι ϊη οριταποης ςαίοιίϊ 

ηϋιΐΐ ΐρί» Η»1>«κι. Ώκα , Αη\\ηλ· \>:χκ ϋααο- 

νη\χχ»χΛΐ ϊχηκ ορ«:Γΐη$ αΙ>· ΙιιΒίηι . Τηη1<»ι, ΙιΤμιΑμμ· 

Ιμχ οηϊπι ^Λ <^ιιχ11ίο <1ο νοεο; η«: ρΡΓ ύϊϋ — 

(Ιοηοιτιιηιάοηο^,Γι ίη ι^ ιιίΐιίΐ ς·ΐί, ιη^ητ^ϋΓ Ιω- 

<ΐ€ΐη αυΐ νίαιραίυιη : ΠΓς ραηίατ « ϋοο, 1^ βριφ, 

ΟοηΓιηιιο. 5ί Κ.ιΙ->ιιιγ, ΓιιρίΊΐιαηιηΐΗ ι,οη. ^^κ^^ 
ίοΓυΑΚίυί Λ Οου^ιηαιηΐίχ^ «,ΐιιαμιιαϊ ρκιΊϋΐΐϊ ι-τΜβ,β 
«ηίηιβ,' ηοη αιηοη ίΙΙι νηίιι» , νί αιικ ρο&ιΐυ- ίΛ„»„φ- 

αηιηΐΛΐη ]~αΓαεαπι ΙλιΜο <ίι^2ΐιι ,ϋϋ <|ϋθ<1 Η*- «»*■■·■·: 
Κϊηιι βί 000 νηκιι$ Ιχηέ ορτενοι £ιΐ€τίτί γ»· 
ιέ* ηοη ϊΟΛρίϋάι ΙιοΑα «Ιί^, ςαΐαι ιηοιίο Γκ 
φΐίΐϊΐκι βχ ηο^ίχ , ρΓορ€α Βοηυπι λΑιιπι γΙϊ- 
αίαιη Γιιροίη .ηΐΓΐΙίΊη αΒ Αηςοίο ηοΐ-νιΐίππι ί^^ίί»^»- 
ροηαΓϋΐο. (αη€ ν1κϊία$ : «^ο ΰϊΐΐ ΐΐΐο 1ι.τί>ιηι<; ι*}$9*ί»1· 
ίιι νηίιιιν, ηοη ιικίΐεΐήηιηυιιιη» ΙαικίΕΐη , ϋ<.α <»'»'4<·^ 2ίι νΜ 
«τ. 

. 12 

ψΙΛβίββϊΐ· ι}ιτί 1>ΐι»ιΑΛ 

ίΟΛίΜΤΤΙΙ 

ψτΛ· Ψη· βΡΙΜ ι Ι^αηιεη ηοη €ίΙ ίοίΛ ταίΐο ΛξίηΜ. 

Ηιε ^οκΑ είΠ; φιχίΐιο ιΐο ηοηιίηε : αΐί^αί 
βηιηι 3(11ηΗ^^η^(/$, ϊηκΙΐΓέΙυιη ίιηιηβιΐη- 

ιέ ςοΓΚηΓΓίτο ; {Ιίτιπι; Κητιαι ι ΐΐο ιογλιπ ταιιο- 

'ηιΐΓ ΐιηιήΐ«1η€α$ οοηουίαι ϊηκ11ς-ό^ι$,<Ιβ αΐ6· 
<1ο Ιοηυβηίϋ ηοη αο Γοΐϋάηΐί. Υιταη* μιμιο 
€ΐ?ΙκΑΐ .ήΙπιϊπϊ ηοε ηε, γγϊε ιΐιϋΐειιΐ»! κ, 
€^ιι.τ ιυπί οοηιπιιιηί'ίΊϊ: αΐιί^ 30ΐί1ια5 Γυριπί-κα- 
ηΙίΒιι» νο1υη»(ί$} 9η .ν^(1^1^^^{ ίη ϋ5>ιοα ιαήο 
Λ^κϊ\λ\ 6χ ΗαΒίιΐΗ ίηΑιώι, «η βηιιη νάΐηηηβ, 

Εχςεριίί ΤΙιυηιίΙΙυ , αΐίοηπη ίϋΐέ οηιηΐυιτι 
ΤΙΐβοΙθ(ρΝΐιιη 1ϊ:η(ηιηαεΑ,ροιβηιίΜί»ηιτα1ο$ 

οοηοιιιτίΐί· ϊιιηΐΗΐΙί.ιΐί- .ηΐ αέΐιυ ΓιιροΓηαίυΓοΙοί 
& ίη(ΰ11ι<:1ιι·> ίί»; νοίιιιη^πί. ϋιΓρ. 3- <1ο Αηίηιά 
3 Ιΐ-(^ϊ ι. οίΙιτη()ΐοιιίι1οηκΓ,ηκ€ΐΓαΓί6 2ηίιτ)3ηι 

1οη(3α$ , ηοο ροΠο ροισηιΪΑΐη <1ΐΙΗηΑ3πι οΐΐο 

ΐο;.ιιη Γ.ιποιιοιη αζ^πιΐι. ι^ικι ,ιι ΐΜίηκηιΟ £0201* 
1ια(1ί-[αΓ.ΚαΙ>ί(υηι ιη^^αίιιιη ηοη ροΐΐί ϋΐΐΐ- ηΜί- 

-Ι«η ηιϊοηβηι α^εη<ϋ αέ1υ« ίιιριτηΛ-.αΓαΙϋδ. 
ί^ΐΜ ι1 1ικ 1-ιΐν·ιιίΐΐ·ι· οίΐηκίϋ: ίι οπίιη ΗαΒίΓιΐί 
ςΙιαηϋΕϋ ν. ί·ΠΙ·Γ ΐϋ:η ΓΠΐίυ ;)^ΐ'η(1ί, & αηίπίΑ 
Γύΐϋίτι (ΌηίςηΜΓΰΓ οαιη ΗιΒκα:>. , οΐΐΙΙο ΠΜΜΙο 
α νίίιχ. ϋΐκα» <1ίςι» Ιιυιΐι- νοί νίαιρτΗο, ρΓο- 
ρτατίχιουηιβαηιηύιιιηοριι^. Οι^ΐ ηςέ ίη (Χ)- 
ιςίΐακ ιρΓηη ι ίΓοι Ικ-'π-ΐη.· ΙΐΛΐ-ιίαιιη , πίΐ. ιΐΐιιηι 
ϊιηρι-ΙΙνκ; Γι?€ΐ 1νιΐΙ)ί(α$ (|ΐιαΐϊ ι-χ ρΓοριιο ΙιΙιίια 
τοηιιη ίϊκή'ϋτ; βτ^ηοηβίΐβταιΙραΒίΙκ »κ Ιια- 
(ΙαΒίΙί·). ίΐιικ, ιρηα λγγ ν, ^. ίη'.ιτκΗι,κΐ,· ηοη ιΐ- 
ΙαιϋίπαΓ, 1^ι.ι ι-οηΙοηΐΛΐ ρΓΧϋ >(1· 1ικι-ΐη ιΐΐιιηιΐ- 

'οΐοΐαπ, ηοη ροκίΐ ηϊ-Γ, «ι:ΐπιΐϊ .\1κιη(Αε οΠλ- 
οαρΑχ ΐΑα(1ΐ5 ιηοηΙΪ5 , τερκίιςηιΐι νί-Ι Ι3υ€ΐ3η 
ριορΜΚ Ιοοαηι ρηιΙαΑαηΐί «^υϊ» ίη Κοο ίρΙο ηϊ- Λΐίς|\Ιο ηιοίΐο ιίςποηνηοπίΓ ΟρίΓΟίη . 1'ί.Λνΐ 
ςοη1(.-<^αοη(;4ην: η^ηη ιΐΐιναιο ηυα ίααι νϋύ 
η-·<κΙυ VI ίΐϋηίΑ' γοί&ι ίαφα^ΐΕβ «υ( κηροΐΐσκ 
ΙμΙμοι!! 3(1 ορ^πιI^οη^η1 η»{;ϊ> (^υϋιη ύ ηοη 
ϋ0(Χ νηΪΜ$} οΓ^;ΰ ΛηίιΑΑ ιιιη αχά. ΙιΙκγοιο ρυΑ 
νηιοηοηι (^ααηι αη(ο , ϋοα ροΛ νηίοηεηι η.ι- 
Ικαι (1«ιοιηϊη«ίΐΜ)αη αιαηκίιηι ορει^οώ, 
(]ΐηηι £ικ νηίοηβ ηοη Κνίηντ, Ι«1γ6 Ττκΐι-η- ^"^'^Τ* 
Ιΐηιιηι (άΐΐ'. 6. οιη.4. ι1ι·1ΐηΙαιι, ΐιοβιαηι νοίηη- ^,'«!ί«»/»^ 
ΐΐίςηι ηοη 1^1>ς*Γΰ Ιο ηι>.η: ραΐΐΐαο , ν( ίιιαηι.- π*,ι^»ι* 
Γηο ίηΑΓιίπιαηαηι,αιΙ βΑηι Γιιρ»ΓηΐηΐηΙς-$,Γϋ(1 ««μιμ ««· 
.ΙιΙκΓΪ: ώ>: αί^υέ: ϋ αακηι ιοα ηΓΪο α^κκίί εΐΓ« *·**' Ζ·^ 
ΙιαΒίιυί, νοίυηκϋ πϊΙιϋ..'ϋίΊι<1 ρτχΙΙαΓα , φιαιη ^*^^^ 
ραίΠαέ ίαΐΗ-ηιατϋ ΙυΒίηιιη, ρςτίπιΐΓ λ€ ιηαηίπκ 
.ιηΑΓαοκη£υιη : νι Ις ΙμΙκι μι ίο Χα^ίίοα 
ϋίαιηϊηιο^ηηι, &«|ΐη τά ολΙβίϊιαακΙαπι.Νβο 
ίΌΐιιίηΐΓ ιΙίίΗίϋίΓας ρ^,ι ς{ς'ηοηιίπ.κίοηο5 , φΐα 
,Ιιζ'αίΛιη ςοηυαιιαηι ίηαηιιηί ιηΐΐταιηαιιο Γβ 
ΙώΙκηα ρυτέ ρζΐΐΐυέ , βεικ 3ς]α3 ιΙίάιαΓ εαΐβ- 
6^^Γ^, & αίτΓ ϋΐαηιιηιη·; ΟοηαΙίηιη ηιπι-ιη 
ορη ι(Ιι$ι1ςΊΐυηιίιυιυυιΐ£ί, ίί'«1 ΙιΒοη^υ^ ιοαίιι^- 

. &εαιηι16 αΓ^απιεπτοΓ α ΗηβηοίοΜΐΟΐΟβ ΤΟ» ΑνΙ» 
Ιηηοηϊχ ρ«€θ§ηίάοης·φ, (]αίΑ 2ΐ>Ηΐ€^κπηί- ί«ΜΑΪ4τ 

ηηηΐΓ, νι ά ρ^οροηι.·η^^ Πϊ.ιηίΓι-ίΙ.ιΐϋα οΐιία- 

ςυί(1 οιϋο ΙυΙκκί ^Α βηϊηι γα (α ροκηΓΪα εΗαπαα: , «^υι ηυη ηιηςί; ^νι^ηο^^ι^ υΒιοίΙαηι <5 
^ιιέοα Ιαρίχ , ηοη ροΐί-τκ ίΐ- ι1ί-:εΓηιίη2£ο «1*3^ - 
ηηαΐΐαηι Οοαιη , νοί ο<1ιο ΚιΙ>αΜ{αιη ραΧΛ- 
ηΐΟ), <]αίι ηοΐ ΙχΗΐίιαίϋπι Ώλ ηκ χνάίΛύΛΧΛ 
,ψκζχα ηοΠ;ΐΓ. 

Ρκβι,ΝρηαπΜΚ 1ΐ3ΐ>ί(α$ νο1ιιηα»..^οο· τ*μμϊ/Ι« 
ΡΗηι6| ^ούι ήΐαη ατ^ιηηηοη Μϋι Μ^«>ν^ 
νοίιιηίαιί· αρικί ΤΗοπιίίΙυ ιίι11ιη>ίίά 3η1ιη3, 
& νηκε ρ^ο^1ϋι.^η^^ ίηιοΓοπι. Ηατς Ιηκπί νο- ^ΐφ. 
1ηηη$ ηαΐΐο ηιοΗο α>ξηρΓα[ οϋίεόΙαπι ιτυ^$ (βΐιη 
ψύιη Ιαρπ. (.^ι6<1 Γι ιαης ίΙΙςοΓΟί , ίοΐιιτι αηί- Α*»ι 
η)αιη απι.ικ·; (^οηΐΓΛ 5ΐ'αιη<1ύ , <|ΐπα «χαιη ίη 
02 ίϋηΐι^ηιία ηκ αηίΙηλ εο^ηοΓοι : εο§ηίπο 
οηύη & <;ίΗάιυι ιβάρΐηυ; ά ΙοΙο ϊηκίΐε^α 
«ΙΐβίηΑοαΒαηϊηη. ΟοησίΤβηίό, ςιιά Ιίεκτ^^^ 
αηίηι.Ί ^ο^ηο1"^Λ^ , ίιΐ ΐΛηκ-η ροΓ 3ςοί«.1ι-η$ ίΙ·'Κα- 
Ικ( ά^κηηίηαιιοηαη Καοίιιΐί : ηαιη <1<.ϊμ- μΙγμι-. : 
ιηϋκηϊο ρ«ι ΰι^ΐηοηαη , ϊιΐ ^ίί πιαπίΓοΑ^τίο ^ΐΜΐύι»» 
&ρΓθρθ1κίίί ϋΐ)ί^ι"Ιι, ιΚΙκτ ιΐΐι {ϊίτί (]ΐιϊ Ιί ΐΐο- Αι#»*βΜΤ. 
ΐ<:αηίηΛ(Α(ί ρΐοιίιιςίποιιηι «:ίι: ί-ίϋ(.ίν'ηιίιΓηι ιηιο- · « 
και, |ιοο.να6 ϊΙΙι .^υί Μοόοαο'ηάρίϊΐ ιηιο ΟίΟίΙίζθϋ ΟθΟ§ΐ€ 95 ίη ΓίΟρκικΙοηιιΙΙΐ οίΐ ΙώίΓΓα^,ηροάίί καρίοη- 
2^ ύαιη 3ΐΐ( ρΐ(ίί-ηι1αιη ΐΰαιιιηιαΓ ΐο^ηίάο, Ι^ίΙ αιί 

αΙιο ηοη ίη(1ι§α <Χ)ςηίθοηβ ν»: ροτ ^ιιΐφ 
^ <ΤΜ(ί^ ιταΙιιηΐΓ, οροηα αιηΰπ νι ηιη ηοίοιι ΐ}υι ιη- 

ΙιίΓ, ικ «ΓΟΟ. Οίΐιη ΗαΒίιυί ίϋΐιη ρΓθ<1ιι- 
€αι ιιηοΓΐΐη & «χΐϊαιη , νβίαητ» αοκιη ρχβάι^ 
ιε€Ϊρίαι ( (ϊαο ϊρΓα &ηοηιί η ΒΜΓ βηηηχ , Αηο 

ηοη) 1ιαΙ>ίηΐ5 όΐοΚΊ>ίΓ ςο^ηοΓίΧΤο, αη οΙ)ίο- 
Αυιη 1ΪΙ 1κ)ηαηι αιι ηιαίαπι, νι Γείαι αη απιο- 
ΓΟη αη ο<1ίιηη (ΙοΙκαι ρπχΐιιατκ: ίη νοίιιηυιε 
311Γ0Π1 (Ττιι ίη αηύηί , νΐ (βϋ)^, ΟΙιΙΙα βίκ ηβ· 

•^^ί"* Ηος 2ΐ|^αιχκηη οΑηιύί, ηκοίΐάηο ίεηίίκΐο- 
-ϋϋϋΛτ» ναΜηχ\ϋ$ ίη Ηοηϊηο άκ)χκ κόρΐ ΐη ααί- 
τίίψϊΜΜΜτ ιηα} ν[ ροΙΓκ ιρΓα (β αίκϋηηιπαΐί Μ ηαακηπι 
αρροάάοηιπι ; ίηα ίρΓα , ίΐιιε :οαιπι οοπιροίΐ- 
ηιπι <ϋ(:και αρρι-ατο. ^^ αυο ηοα ιηακαηι 
ϋαίο, ηαί»ίιιηι ραη ηο<1ί 1ο<}ΐχη£ΐ^ ^ιμΒίΜ 
πΐϋΐη νίΐ1<ϋ οΙιΓαιηοε ΡΙιϋοΙόρΙιίΜη & νβ- 

ΐίΕΑΙς'ΠΙ. 

ίβίιΐΜΐ» ηιπιταΐϊ ΓγιηρνΗία , ρΓορκε εοςηϊιίοηαη ρο&- 
€^!1^ιΙλ ^" ιηκΙΙοΛα. €οη[Γα: Οιήα Ιϊχο ^ίΓ^^βx- 
^^^φΙ, άΐΛΐίο βαΐϊ « αρρίϊαάοηΰ βαρχ ^χςκα- 
ΙΤιιι^υτ ' ιατ ϊςρίι οϋιΕίαααΗΐαιη;νο1ιιηα$2ακηι Ιηπ - 
λΐίο ιηοάό ηάηηΐΓ; ρίοΙίιίΓί. (όΒκη ^.ο-^- 
€»ηΐτ^: ηϋΓ^^η<1ο ηυίιΐ αιηοί, ^}ι1^^ (χΐϊο ΗαΙκαι : ίι 
^ΝΜ οηίιη λΑ Κος ηοη κ^αιπηίΓοοβηΐιϊο, ηοη νίιΐοο 
·/! ΜΜΜ- ιη᧻5€Χ<ΜβηΐΓ€Χ οοςηίηοηο ΛίοχηΑατα, 
""***' ^οάπίβΧ'ίαΙίαΓίοηο , αιη αϋφΐΐ ^οηι1^^^οη^ 
ι·^ ραΓο ρΗγΙΐοίΙ ΐ φαηιΐϋΐ^υκίΐ'ΐη ιαιη ηοη 1α( 
(}θί<1 ηα» ρΰτ νηαπι (^οαπι ρ^^ ιΐκηπι. 
>>> ή· Μ- ρΓοΒαηιτ, ίη 2&ιΙ>α$ νοίιιηαάδ ιοαπα η- 

ΙαηίΜΐι.βί (ίοααη βςακϋ ηοη οΠΰ 1ιιΐΜΐα$ ΐρίθ5, («Ινο- 
ϊαίηΐίΙΐ*' 1ιιηΓΚ«η ίηιηκίΙΪΛιέ ^Όη^α^η:^^. ΕιΗίηοηΐΓ- 
^"•'^'"* ^\α ί.ρλήακ ηάοηίδ ριοίηιιιι, «ίιιη «ΙκΙμπο 
*^^|||!^β<ΐ3Αιι« ίηιαΙΙβέΚκ ηοη £^&ιη ΊιιΜηιιη ίηβι- 
Γαπ», ΰ:ά ίρΓαιη ίηαΠοςΗιηι ΐιηπιοϋί,ιιο εοηοιίΓ- 
' ΙΌΚ : ^ιιία ηοη οίΐ ιηα]^ί$ υηρΓο^ηίοη.κ»! ιη- 
κϋβΑαβ 3*1 ΓαρεΓπιιιιηΙϋΐη ιηκίΙΙο&ϊαηΕη» 
^αΐπ) νοΚιπη; αι1 Γιιροτηαηιταΐΰπι αιτιοΓ^ιτι . 
€*ρι$ίΙβ Οϊοο> Γοΐύπι 1 ρ^ίιαιε πΕίοηίϊ, ^]υια ( ν ι 
ΐΜΒΒΦΐφ άοαή (ΙίΓρ. 6. (Ιο Αηίιτι^ ίΙΆ. ι. ) ηοη εΐΙο]£- 
/μΆ ίίηβ- νΐΐι ιιήορί ριοίκυκίαιη , ηχίοηο κ^- 
ηιααηίδ εβό ^Ληαΐί ρΗγΓκϋ ριοοβ^ΕΚ ϊρ- 
1ο ίΟίζΙ'ιοΓί'ΐ.-ηη-: ηαητ ( ντ ΐΠιαίτη οΛακΙΪ), ΟΟη 

ροκϊί ριοίχιύ, ύ\»χΆ \ν(ύίΌΛΰα^ ^υίπι ίΑοαι- 
άοηιΐβιη <Γ<Ιό ^ β^ήΙ οο^αοηκ } Μκαα· 

ΐΓιη νΐαΙίιΛί ηιιΐΐο ιηοίο Γο<^ιηΓίι αΛίοηίπι 
ρΙι^βοαιηίηΓιιοςΌηοορηι , ν: ραΕ« ιηΟα}>(][ΐη 

& (3πΐί-η Βοα ρηΜοαι ϋΐΒΟλ €θςηϊιΚΝχιιι νΐ· 

1θ πιοιίο. 

' £χ <}υ ίΙ>α$ οοηΑκ, ηοη ρΓοΙήχί ^&αΔνη ίη 
ΜμΙΙμι ρΒκΓαΜΐ ϊηάηχΐΐιη ίπκ|Ι«&ι»5 ίη νίίίβηοη/Ι)ςα<·. 

αιη^ €χ ▼ΐηΒηιβ'νΗΐοαΙι , ν( Γοιέ οηιηα οο- 
ζίίϊίϋ^ 1ϋίΐΙΙΙΓρΓθΙ).ΐΓ<.·;ΰχ νιιαίίιαιο αιικτιτι ίηαηποηαΐί ίν ρΓΛΓΟΓοα ^ϋϊα :η 3ΛϊΗιΐϊ οο^ηίϋοηί:» ηΐ^ιη 
1ϋρΓΓηαηη.\Η5 ιΙοίαΓίςΛΕατ Ηοιηο, φιοΐΐ ηοη γβι^ΛΐΙ» 

ΙηΗηαά. Ραικίο, ηιΠ αηίιηα ϊηιηκχϋαιέ οτίΗ- 

ΟΛΙ αΛϋ$ ίίάΐχ, ηοη Ιχ-ηέ ίηΐο11ί£!ίΕΐΐΓ , αυοπιο- ,, 

ι!ο «>$ ροίπι ιηιρ«ταΓΕ, Ιιςαι ηο<^ιιο αιιο ρααο [,,ί,,ϊ,^·. 
«χ νηο ρηηαρίο (α ρ Β Π Μ Ο ΐι^Η άίΐαμΐν, αά I* ιβκΗ/Λβί ηαΐ υριύΐκητβίι νίαΙϊΰκ ρΗγΠή, ηιηο Γαρ- 
ΑμΜιμ '^ρίΐηηαλ '^^αίχ ()?1)«η[ ρΓοΒαιο. Ναηι (^ιιί η^ί;α^ 
' '*^^.^^^11βέ^ηη1^ορα1^Γί^^ νίΑϊ)ηεηι, οάιμι η^- 
'ρΐ ίΐίαπι ρΙΐ]^οί νίίΐα^ ρ£ΐ ίΠαιη, 
3(^ηηηίΕααιιινίΐ3πι φηηΡρΒ Ιιώκΐίαςριρ». 
♦•ΙΟ ί*»»»· άαίϋοηε ρίι^ίΐςά. 

(ΛτίΐΜί ν»- άηίΰη ςίΕαάκτ ηοη ραΟκ κύατ^ί, 

^^^^^ «Ι»» ηΓβυτα ΓηιΓη^ΙκΙϊ ΰοαειιΗίιηι ,λΛ νίΐκιιι^^ 
' αιη€ηαραιίιχκηαοιιΪ3, η ύΰά» οοαιίιίΕίΐιΐι^ Εχ φπΙ?ηί οηιίιίΐηυ €ΰηαίηΓΚϋΐ· , ιη .κΚπ Γα- 
ρ<.τηΛΓυιαΙο5 ιηα·11«τί1αχ ϊη Ηιενίιϊ ιιικίΐϋ&απι Ι^ζίιΑίΛ 
ίπιηιαϋακ ΐηΗιΐι-κ. Υηΐΐε Γΐαυνίι ρατίαβ ϊη- 
ίίτ(ΐΐΓ α«1 Γι1α^^^η^^απ1,1ρΓα[η^I^3αι ίααΒΐθ€θη> 
αιιεακ 3(1 ^^^ νιΐΐοοαη. 

δΕΟΤΙΟ ΤΕΛΤΙΑ. 

$νΒ5Ε€ΤΐΟ ΡΚΙΜΑ. . . 

δΕΟ οΙ>ί)οίΓ$ Ρπηιό οοησα Ηκης ίηιηπειίά- '9 
ΐϋΐη ^οη^η^ΓαIη : Ιηκ1Ιο^α$ Γοοαικίαιη (β 
«11 υηρΓοροηιοηϊακ; βΓ£θ Γ(χυη(ϋΐηι ώ ηιυπ. «^ιμι/· 
<]ΐΐΑπι ροΐΰΓΪΓ ςοηοαίτην. ΚίΓροηιΙβο, ιηΓεΙΙ^· Μιιι»β 
αιι\η είΐ'ί· ίιηρΓοροπίοηΛπηη Ιοαιηιίάιη ίο, ί<1 *χ[*αη- 
, 1ϊ <οη1ϊι]ϋΓ0ΐαι Ιϊηο «Ιι-ααήοΓ.ΰ; νπίΐο Ηοο ί^'?ο"''· 
ηΊθ<ίο ηαηΐ(]ΐΜΐη ροκηΕορτΓϋη : ηο§οιαιτιαι "^^,„^, 
ίΐΐιαη ίίΠ: ίηιρΓθ^χ>πϊοηαιιιιτι , Π ίοηηιπ^.ιηιι ΟΗ,ηίΗπίί. 
€111» Ιιιηιϊηΰ: Ικικ οπιηο$ €α.αΐΓχ Γο<.αηι1χ, ΐί υε ικβι /^«' 
ώροηοΕ ά αΐιηοιτΓα οοηίϊύηαιηιτ, ίιηριο- . 
ροηϊοηΑΟΕ Γοηι αά οροαααάαπι , ανα». ίόΐχ ηοη ^ 
ροίΓυηΓ ορτΓΐπ; ηοη νηο ΓιίΑΐ ιπιριοροηιοηα- ι„^,^^ 
IX, Γι οαηι ΐοηοαΓΓα 0«οοηίαηΓΛπ:ιΐΓ. & ι^αο- (»ιηιΐ(αΐΜτ 
»ά Ιηχ ϊ<1ϋΐη ρεοτΓϋί <1ς ίηΐίΙΐ(:οΙιι τοΓρε^Ιι» <βηΐΜΗ- 
Ιαηιίηίι,ατ^ΦεηΓϊ&ΙΪΜίη^ί κΓροιΙΙιι ρηηΐ7) . 
ιΐιπι Γοΐο ι1^Γ^^^η■ι^η«;, ΐρΛά οααίΐα ίΰοαπίΐι 
ρεςιΕ ηιιιιαΙίίΰΓ ϋ1υ(1 οοηρίκηβηηιηίΐ , ιοί οίΐ, 
€οη«ΐΓΑιηι οαιιίΠτ ριίηιχ ; ιηΕεΙΙτόΙιΐί ναό ηοη 
ρ€Γί:,ϊιικ) ι-ί1 ηκ.ψαχ ηΛηίΓοΙΐκΓοοηίόπϊ) Ια- 
ηαίηίχ ; απκπ ΙιαΙ^αο, ^κΓίιιΗσοοηί'υΐΓκίιη· 
ηιειϋαΐΐ: κ οαιιίΐϊι Ιόςαπίϊι ο»ηι ράη^· 

ρ<ηη3(ΐΐΓΐΙ{<:, ογ·^ο (ΙοΒβτ ίίβά ϋηιηίηΓ ςΙοηζ, ρΑϊΜη» 
ο .;Γ) (οϊι,πη Ιΐϋπεη οοηςαΓΓΪ: . ΟοηΙϊπηαηΐΓ. ***·'·^" 
Υιΐϊυ ΙκΔΟ ηοη οΛ ϋςηηροίϊαΰχ νίαΙϊΜκηι- ^^^^, 
ηιχ>Ιί , {^ νχ (όραη«ιιπΙΐακ , ^ τοα βλ Γα- β,'^^^β ' 
ρ^πιαηΐΓα1ί$ : εγ^ο ηϊΗίΙ «ίΙ ίη ι·ά ηαοίΐ αιηηςα- ι>»(€τηΛ(ΛΛ 
ΐίΐΓ ^!τ1π1^^{)α(^ αΒ ίηκίΐεςίιι. Ηυ€ ατςυφοη- "·<'μ· 
ΐίκη 1. Γΐϋί·Λ : ίΐΓ§αίιαΓ οηίιη ϊη εο 1 ϋοηΜρα- ^^λ^,^^ 
1^115 ποίΐιίϊ α<Λ Γ0Π1 ίρΙ'ιΐΐΐ. ΕχρΙίίΟ. Αό1ιΐ5 ^,,ι-^ „. 
ϊρίο νχΐιοηΐϊ ιιι ίο ιη».1ιαιΐΐ1)ΐ1ΐί ΰΐΐ οιπηιηο γοϊ- ί;ι.ί^.4 π»- 
ακί & ΰΟακΪΛϋιη ( ηοη 1ο^^αο^ ίαιη οοπι- ί"" '^'"*- 
ροΰηοος ίηΐιηι£α& φ» 9ά ρυοΟοη ραβίαΐί 
βλ οηιηίηο ίπ)ρβη»Μη< ) Ιηηε & τ( ιηϋΗα 

νε «ίυα «η Ιμηίΐϊ ηιακΓϋ Ιχρο, νίϋΐΙΪΕ» οάααιιΐ» 
ίηΒϊηι , & /αρ«Γη2αΐΓ3ΐϊα$ ΐηκίΐΐ^ ; ηο* 
γίτο οοηΙϊιΙοΓαηοηΰ ηοβΓα (1ιια5 ίΒί ΓοηηαΙίΓα- 
(ε$ (ϋΐϋηςαίιηι»} νη^πι νοςιηηΐ! νίΐΐΐίητεη}, 
«Ικηπι ν£ίΓ6 ΓαροηΜηίΓοϋΐΐηειη: €οηίΪ4ΐη:«ηηι 
ηίηι νϊίΐυηειη νι ρτοκςΐίε ^I1κ1^^-(^α, & νι 
6ε.νο£Αΐηα5 ιΐίαιη νκαΐΓΐη^ ροίΐο» νετό ^οηΓ1<.^^- 
ηηιαδ βαπιιίοιη νι ρπχοΐΐοηιεηι &1> ΗαΒϊαι Ι(ΐ- 
ιηίηϊ$,:& VI &^ νο<Γ3ΐηαι αχα ία^κααχκα^ίιααί ^6 ΚοΌ.^ί Αίί^ι^^Α ΊI2,άΑXα$^^*οφ^ηί^^ Λ\ι^Η\\η'ύ^ Γιιητ,& ί ηιιο ρΓΐΐΗΪρο νηΐίηι ρι\χχ- 
'ί- <1ΐΓ. αΙ> οοιίΰΐη β; αΙκηιιη. ίΙ>ι ηοη εΐΐ οοιη- 
ροϋήο ν11«, ηίίϊ ίόΙ&ιη ι^τϋΜΜηοίΐΓ^. 
2^, Ηίης αά αΓ§ιΐΓηεηηιιη & ΓοηβηπΛποηρΓη 
ΠίΛΐΐίΛ/ <1ί^ο, ΓίαΙίΓοΓ νϊαΙίπίΓΓη ι-ΐΤο ΓιιρΓτηΛαίΓαΙοιη, 
&[ι»^ιτ' ίάϋογικ ύΪΛΠϊ κύίτατ α Ιαπιίηκ ριοεοιΙς-ΐΊ:} τα- 
^"ίϋ'"**"*"^ τβΛ οοΛτΛ ΐ& ^ΟIηρο^ι^1οπ^π1,& 

αίΓΓΓορΓοοοιΙίΐι-, ίίΐ φιο η« αρρατίπ·; γο- 
ριΐβπαηήα. Αίΐάο , ΐΓςαιηαιιαηι ροίΓο α ηοΒχί 
2*ΜηΜτ. («οτηιιεή «ηιοΐ ΤΗοιΗϊΑμ ι 5αραΒ2Πΐπ^· 
ψ,η:η*>Λ α>" οΛ νίΓίίίϊ, ΓΓςο ι1ί:Β« ρΓοάΪΓβ αΒ >ηα·!Ιο»1ιι: 
/κριτηΛΐ!^ ΠΑΠΙ Ιαπιαι βίοήχ ηοη ρΓίηαρίιιιη νϊαΐΓ, νί 
"ίΧ ^ί» 'Ρ^' ί^κηβΐΓ! «^ο Ιιιιηοη βίοπχηοιι ιηΗαίΐ} 
βι « «τοπίΓΐΓ» ΐηΛκβαηΓ , ί!η( !Ιοόϊιιηι 

#*ίβ«ίί«- *»0·ι ίηπυοκ, €}ΐιϊα νίεαίίηί γκκ ΙίιρςίΊυειιηΙΐϊ. 
ββ, 5 (·αιη(1ό οΗΗο, « «αηι >τ§ηπ1^ηηιIη ύβί οοΐι- 

ΧίΛ ϊούοί ψϊ ίάααααΐΛ Ιβρ^, Κ5 ι»τοη1«$ ϊηι- 

εηΐιη ^ηήηη ριοίΐϋςϊι ϊη ΐ)ΛρηΓιηο , η€ΐ- ϋ:ιί α 
ΏιοηιιΙΙίΐ ροηιηΐΓ ΗαΒίςιυ , ρ«Γ (^αςηι ίιηιηε- 
<1ΪΜ€ οροΓΟΓαΓ } β: Ιαίκτη ίη Γ<χεριίοικ ίιηιικ· 

<1ί^ ίρΓιαί ΚιηΊίπι; ροπΓι ντ^οη »Γ{»ιιιηοη- 

5νΒ5£ΰΤΙΟ βΕ€νΝΟΑ. ΤίτΜί.· ^^-^ Ίΐ^ϊέ ΓοηςχίΓΓΪϊ , ορο <]ϋ0 ροΓίοΛίοΓ βΐΐ 

Η,ίίΙΙ,α^ , ΙΙΚί-ϋίΛΐΗ,Οο ρ<.ΓΓθΛίθΓ ΓΓΪΙ νίΠο , ΟΓβΟ ΑίΜΚ. 

1»5 ρ«ίοέΙια5 νΜΐβίΜΕ Ιληιπι ί|ΐιαη, Ιιο "ο. 
χι ^°'"""'"'"'«*ί^ΐφ*«>θβηοβ2ηΐΓ, οό ^1ϋό^1 
ίηα·11οΛα5 ηοη οοηαΐΓπι ρΓορΓίά νίπιικ, Ιίχΐ 
^^^•"ί'^Λέ ΒΐηβηΙιβςΙοΙαιίοιαία- 
ΜΝίΜίι ("Π>>ίΐη^Γΐΐ1ιιχνίβθΐΜ$ΜχΜκΓρ«έϊ^ 
ΐΜωιβ*" οΠόηώΙτηι κητιίηοχ ίηχφίαΙίχ, ρΓοηιΜιι- 
ϋβ***"^^" ^"«^"ίΐεϊ οηιηι ίΐΐχ κίρνίλαί : αςρ ϋ νι» 
*ΐβ «·*·· νίΠο ρ«κ ιηαΙίΓΛϋΐη Αι^, βΛ ηοΒϋκ», 
αϊ» ωκυτΟαιη Ιιοιρίηκ ϊπϊροΓίιίϋοηηι, ριο- 
αιΐιΐηίίο ηοΗίΙίοκηι ρ«ίηοη«ηι Γοα Γ€ί|κ(ϋαηί 
ΚίΙκΒκνηα νίΠο φιαηι αίητα : ΡΓρ>Μΐ»| «|^ |^ 
αιιητλ 1ιό£, £αο ίοιβίΐΰααΐ ιΐΐί οοικατηηίβίο. 
νΜ^^Λα^α^α, ^0Iι£πη»α^.ιί^^^^ηι^|]^έΗ»η3- 
ηιηΙίΓΓΓ ηοη ρα-ι νϊ(ΐαη?ηι; νιίΐο ΐίπιπι ιοη- 
ηα£ι1^αι^^^^ κΙρία: ίηίοΐΐοί^ιιπι : «^ρ νϋΐοικι 
^^Λ)^^^^ηι^5 ίηαίςιηία ΐηκΙΗΐι», ίη«<ηκιΙ«5 
1ΐ3Μ:1>ιιη{ Γς1ροέ^α5. 
^Λίί ρτ»- Η»ικ ϊηΓ«ο, ηΛίοΐΜπη ρΗγΗςαπι ,ι]ιμ Αη- 
^μΒικλ'^ι- ρΓοιίααηΐΓ νϊίΐο, ΐ]ακι ς·α ηιηικτο αβίο 
βιιη^ιη ΓΐΙΙπιΐίΙκΜοΛβΙϋ^Αη^οΙο, οΠΐ· ιΟΙ-ηιίαΙί- 

»ΙΙίϊ»ΐΜτ "■^ ηοπιΐπΓ ΜΐΙοηι νίΠο ρΓΟίΙιιςίίϋΓ ; <}ΐιία νηα 
ίηρβί»η οΠίηΓίαϋκΓ αϋί^α ηοΒίΙίοη ι^Γηιίηό 
ρηκύ/ϊΦΐ ααίιη βίκπ; ΗοοΜίκη ηοη ροκτΛ ηοςαπ,ηιιϊη 

ίαα3ΐ ηοΐιίΐιοινιη (πΓίϋ.ηίηι ; νη(1οαιαηι ν1α·- - ,. , ""5» Ίΐΐ' 1ηα.·1^^£,1^ο11^η1 ηοη ώΐΙίηΒΐιιπκ αΒ 
1^1^ ίΛϊοΓκτ, ηοοοίΙοΗό «αχηηΐΓ <ϋο«€ νϊΐιοη^ιη Λα 
μΑμτ#> ΑηςκΙο, «(αϋ ρνϊΒΐϋ,ςίΙο ριτί^άίο- 

Ιβηι <]ΐΐ3ηι ίη ΗοηιίΐΜ, ίηςυοαίΐφΐι ις«ηςιοιοϊ 
βοη ςοη(ίχ|ΐ[ίηητ ιΙίΙςιίΓηιηΓ. 

ΥΒί οΒκΰΓ ηοιο 3ϋο$ κοαιαοκι^ οΒΪϋοοοϊ. 
βϊ κηΐοικ λ ηοΒί$ ΓοιΑ^, οΑηίαηηε 3αΐοηΓ·«» 
ΠιροΓΠΛηϊΓαΙοϋ ι·ΙΙΙ· ρι-ΓίτΛίοΓΓί οΒ ηοΒϊΙίιυ 
ρΓιηαρίυηι : Γοπιρΰΐ αηιοη, ιίαιη ίΓβΐιηιεηιο 
_· - Λ.ι_^__-^ ^οβίπιΐΒ κΓροη^ΰΐκ» οιτΰ ίιΐοο ηιοΐίοαηι ίηα-ΙΙοΛιηη ηαηιηίαη ηοη 
(λιχι· ιη^1^ο^^1η νϋίυηεηι Όά^ (}ιι1α ςοααιηίκ 
▼Γ'^ί»ΐ3ΐιΐ9.«£ϋϋ4ΐοαηη« ίοϋοηΐΜίκηΐίβιη. ΑΪ 

ίρίαηι αΛ^οη^·η^ οιίαπι ^οη^ι1^π^ οΓαιηΠϋ , &: ιη- 
ηιοη ο»πί ί'αςϊι ι^ιοΗοΓοιη, οό £}ΐιθ4ΐ ηΐΐΙίοΓ ίη ίβ 
ϋει «ι Εκίο ηοη <^οη(Ιΐ( ^αI ηοη Αςί» 

ρΛοη<1α ρΛ. 

ΑΙ)) ίϊΐιι ΓοηΠϊηιίΓηΓΙΛπι ηο^πΓ, ο6 <)α64 
οΐηη« ίη(ε11ϋ^5 εαιίϋυηηηι α4 νϊύοιιηη, ίαχ. «Β^ί ψΛ· 
Οιικχΐιιιη ]ηττ11ϊς«ιι)ί οηαοΓίΐ ιΒ οφηί ρο. *·μμ μ* 

κηπαϋητί' , ι.\: ^)η1.ι ηοη αιηαίΓΓυηΐ ηίΐι Ιΐταη- , 

ηοη νί(1κιι Γοΐϊί ΚΓπΐίπίϊ ιΙοΛΓίηαηΤπώη αχι- «αΟίιαίΜ». 

(\\ηά\ ? 111 ριίιπί^ Ιι.ίπι. ς-ηκτίϊοπΓΠ) Πη' ΐ· ρο. 
αητίαΙιια(ε αϊΐ ρΓοροΐΊιαιη ηοΛηιιη αΒιιηιΙε ^Σ^ΙΓλ*. 
κϊ«ΐ ΓαρΓ^, οίκηιίΐ'ω 1αηΐ€Εη ςΐοήκ ιαητ ε(Γϋ Μ»:ψύ» 

ρη)<]αΑ)οηΕ, ηιιΙΙιιη ^ί^^ «ηϋΓίΐοηιηι 3ΐκ ίιηί- 'λ"**·· 
ιαΓίοηοπι η-.Οίίι Οοι οηκιΠ^ &: ταπιαι ρ^ΓΓ^·<£^^α^ 
Ιϋΐηαι ί ααι ρηίϋΟίοιαη νίΐΐοαηη, γγμ) & ρα^ 
ΓβέΗοτ ΙηκΙΙίίέΚιβ «ίη «ά^πι 

5ί·αιηϋό ηυηΰ.Ί(ίι1ο,«1π<1οθηΓα!αηΐΓ,πΐ2ΐο 0#/»ίΓ* ίί- 
ηρ^ΐΓΐ οοηΓοι^υΰηωιη : οιιη ^άx^ οηκϊΓΐϋ 

«υΤ} απέ ϋοιυ ντ 0Γ«ιη$ οροΓ αυ: Γαηκ^ααηι ίί^ώΐΓ 
αηβπϋί, & ^ιπΜΏ €η»αο Αη^ι-ΐι {κιΙΐΛίοΓ *|ίί.